Anda di halaman 1dari 37

CK M 1 13 3

ORGAN ISASI DAN PEN GURUSAN


KO-KURI KULUM
Ahli Ku mp ula n:

Ahma d Shahbir in Bin S ubin


Indra Sahril Bin Say uati
Rozlee B in M ian
Jolmin Ma tambun

Pensya rah:
Dr. Gunasegar an A/L
Karu ppannan
Taj uk:
Hubungan Manusi a
dal am Organi sasi
Pe ngenala n

Hubungan manusia amatlah penting


kerana ia merupakan antara faktor utama
yang menyumbang kepada produktiviti
Pe ngenala n

Sesebuah organisasi yang tidak peka,


sensitif atau mengamalkan startegi
hubungan manusia yang tidak baik akan
berhadapan dengan banyak masalah
yang berkaitan dengan manusia serta
kemanusiaan
BENTUK-BENTUK
PERHUBUNGAN MANUSIA
Sebagai makhluk terunggul daripada
semua jenis organisma di planet ini,
manusia sudah pastinya berhubung atau
berkomunikasi antara satu sama lain
dengan lebih baik, lebih berkesan dan
amat sistematik berbanding mana-mana
organisma yang lain
Be ntu k-bentuk
Pe rhubungan Manusia
1. Perhubungan Manusia Dalam
Organisasi

• Perhubungan Manusia Di Tempat


Kerja/Pejabat

• Perhubungan Manusia Dalam


Kumpulan.
Kepentingan Perhubungan

Awam Dalam Organisasi


 sebagai tunjang bagi sistem pengurusan
masa kini
 perhubungan awam masa kini banyak
menekankan tentang peranan
perhubungan awam sebagai fungsi
pengurusan
Fungsi-fungsi Perhubungan
Awam

 Fungsi Komunikasi;
 Fungsi Perancangan;
 Fungsi Pengurusan atau Pentadbiran
Perhubungan Awam dan
 Fungsi Perkhidmatan Sosial
Fungsi Ko mu nik asi

 sesebuah organisasi itu tidak akan wujud


tanpa komunikasi dan dengan keadaan
yang tertutup
 adalah menjadi tugas dan fungsi
pengamal perhubungan awam untuk
meninjau pendapat khalayak terhadap
organisasi yang diwakilinya
Fungsi Ko mu nik asi

 fungsi komunikasi ini adalah maklum


balas daripada orang awam (tidak kira
sama ada pendapat itu negatif ataupun
positif sifatnya)
 untuk membolehkan organisasi tersebut
beroperasi sesuai dengan keperluan
khalayak di samping kepentingan
organisasi itu sendiri
Fungsi Pe rancangan

merupakan salah satu fungsi utama


perhubungan yang perlu dibuat untuk
membolehkan organisasi itu mencapai
matlamat hakikat kewujudannya
Fungsi Pe rancangan
 pengamal perhubungan awam bukan
sahaja berfungsi untuk merancang
kegiatan atau program perhubungan
awam
 tetapi juga bertanggungjawab untuk
melaksana dan menentukan rancangan
tersebut benar-benar mendedahkan
organisasi itu dalam persekitaran yang
positif dan komited kepada kepentingan
bersama
Fungsi Pe ngurusa n
 juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktiviti-
aktiviti dalam sesebuah organisasi
 mentadbir perhubungan awam organisasinya
secara kolektif dan sistematik supaya imej
organisasi atau majikan dijaga dan terus
diterima oleh pelanggannya
 ini bermakna fungsi perhubungan awam dalam
konteks ini lebih menjurus kepada proses
pelaksanaan dasar dan rancangan
organisasinya
Fungsi Pe ngurusa n

 ‘pengamal perhubungan awam adalah


jambatan di antara organisasi dan
khalayaknya’.
Hamdan Adnan (1985)
Fungsi Pe ngurusa n

 menyampaikan polisi organisasi


kepada pelanggan dan khalayak
melalui pelbagai teknik perhubungan
awam seperti:
2. publisiti,
3. iklan,
4. promosi dan
5. teknik yang lain
Fungsi Pe rkhid matan
So sia l
 Perkhidmatan sosial perlu dilakukan bagi
memenuhi tuntutan tanggungjawab
sosial yang sekali gus menunjukkan
betapa prihatinnya organisasi itu
terhadap orang awam dan masyarakat
yang telah sekian lama membantu
membangunkan organisasi itu walaupun
tidak secara langsung
KO NF LIK DA LAM
HU BUN GAN
ORG ANI SA SI
KONFLI K DALAM
HUBUNGAN ORGAN ISASI

 DEFINISI
Coser (1976) yang menyatakan konflik
adalah persaingan yang berkaitan
dengan nilai dan tuntutan terhadap
status, kuasa dan sumber yang terhad.
defin isi

 Wilmot dan Hocker pula mendefinisikan


konflik dalam konteks organisasi dengan
menyatakan konflik adalah pertentangan
yang nyata antara dua pihak atau lebih
yang saling bergantung antara satu
sama lain.
FAK TOR-F AK TOR
KO NF LIK
1. PENGKHUSUSAN
 SALING BERGANTUNG
 SUMBER TERHAD DAN PERBEZAAN
MATLAMAT
 BIDANG TUGAS YANG TIDAK JELAS
FAK TOR K ONL IK(c ont)

2 PERBEZAAN PERSONALITI INDIVIDU


 PERBEZAAN NILAI DAN ETIKA
 PERBEZAAN KEMAHIRAN DAN
KEBOLEHAN
 KEPELBAGAIAN PERSONALITI
TEKNIK-TEKNIK
PENYELESAIAN KONFLIK

 Penyelesaian masalah – pertemuan


berdepan atau bersemuka antara pihak-
pihak yang berkonflik untuk
mengenalpasti masalah yang dihadapai
lantas menyelesaikannya melalui
perbincangan terbuka.
CON T
 Matlamat yang tinggi – mewujudkan matlamat
yang dikongsi bersama tetapi tidak boleh
diperolehi tanpa kerjasama kedua-dua pihak
yang berkonflik.
 Pembangunan sumber – apabila konflik
berlaku akibat sumber yang terhad, seperti
wang, peluang kenaikan pangkat dan lain-lain,
konflik akan dapat di atasi dengan
menambahkan penawaran sumber tersebut.
CON T

 Mengelak – mengelak atau lari daripada


konflik.
 Menyah perbezaan – menghilangkan
perbezaan-perbezaan yang ada dan
sebaliknya memfokus kepada
persamaan-persamaan antara pihak-
pihak yang berkonflik.
KES AN HUB UNGAN
MANUSIA
 A) PENINGKATAN PRESTASI KERJA

 B) PENINGKATAN KEPUASAN KERJA

 C) PENINGKATAN KOMITMEN KERJA


A) PEN IN GKATAN PRESTASI
KERJA

 Keselesaan si tempat kerja dengan hubungan


yang baik membantu meningkatkan prestasi

 Halangan dan konflik dalam hubungan


manusia di sekolah akan menjadikan suasana
tidak stabil dan menyebabkan prestasi yang
baik tidak dapat di capai.

 Sesetengah pendidik enggan memberikan


yang terbaik dalam kerja kerana menghadapi
masalah dengan pihak pentadbir sekolah
 Kajian ini telah disokong dengan kajian yang dibuat Argyle (1974).
Menurut beliau dalam keadaan-keadaan di mana interaksi antara
penyelia dengan pekerja adalah memuaskan, maka moral para
pekerja boleh meningkat secara tidak langsung. Dengan peningkatan
moral dikalangan pendidik maka ia akan mbawa kepada peningkatan
dalam prestasi kerja mereka.

 Hubungan baik dengan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).
Dengan hubungan yang baik ini maka, segala saranan sekolah kepada
mereka dalam mempertingkat prestasi pelajar di rumah akan
dilaksanakan oleh ibu-bapa. Usaha ini akan membantu pihak sekolah
dalam mencapai prestasi yang baik.

 Kesan hubungan yang baik di kalangan ahli dalam organisasi akan


membantu meningkatkan prestasi sesebuah organisasi, kepincangan
dalam hubungan tersebut akan menjadikan sesebuah organisasi sukar
mencapai misi dan visi yang telah di tetapkan
B) PEN IN GKATAN KEPU ASAN
KERJA
 Pincus (1986) telah mendapati di dalam kajiannya bahawa
komunikasi pekerja mempunyai hubungan korelasi positif dengan
prestasi kerja yang telah dihasilkan.

 Sekiranya seseorang guru hanya mampu mengajar dengan hanya


memberikan penerangan dan latihan semata-mata. Maka guru
tersebut akan berasa sudah puas dengan apa yang telah
diberikan kepada muridnya.

 Guru tersebut memerlukan motivasi dan semangat yang lebih


tinggi daripada majikannya untuk menghasilkan pelbagai aktiviti
baru semasa pembelajaran. Contohnya, seseorang guru yang
mandapat motivasi akan bertindak lebih kreatif berbanding
kerjanya sebelum ini.
 Peningkatan dalam kepuasan bekerja dapat
dipertingkatkan dengan adanya hubungan
yang baik di kalangan staf dan pihak pentadbir.
 Ini selaras dengan kajian Syder & Morris 1984
& Indik Georgopolus & Seashore (1961) yang
menunjukkan bahawa prestasi kerja yang
meningkat yang boleh diperolehi oleh pekerja
wujud hasil daripada sifat terbuka komunikasi
antara penyelia dengan pekerja bawahan.
C) PEN IN GKATAN KOMITMEN
KERJA

 Hubungan manusia juga mempengaruhi komitmen


individu dalam sesebuah organisasi.

 Komunikasi dan hubungan yang baik membantu


pekerja yang menghadapi masalah serta
memperkukuhkan penglibatan mereka dalam
pekerjaan & organisasi sehingga membawa tahap
komitmen yang tinggi kepada organisasi. Menurut
Gaetner & Nollen (1989).
 Contoh, Komitmen terhadap tugas sekolah.
komitmen yang diberikan oleh seseorang
pendidik amat penting kerana komitmen ini
yang akan menjaga kualiti pendidikan
dalam sesebuah sekolah. Sekiranya
pendidik memberikan komitmen yang
terbaik maka produktiviti yang dihasilkan
akan bertambah baik.
 Sekiranya seseorang guru tidak memberi komitmen
terhadap tugasnya maka prestasi sekolah akan berada
di tahap yang sederhana. Namun jika seseorang guru
memberikan komitmen yang tinggi dalam pendidikannya
maka sudah pasti para pelajar akan mendapat ilmu yan
tinggi daripada guru tersebut samada pendidikan itu
berlaku secara langsung atau tidak langsung.

 Hubungan yang baik dalam organisasi sekolah telah


membantu meningkatkan komitmen para guru dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik. Dengan
peningkatan komitmen akan memberi kesan positif
terhadap prestasi sekolah dan pendidikan negara.
KE SIM PUL AN
 Kesimpulan yang dapat di perolehi daripa tugasn ini
ialah hubungan yang baik dari setiap unit dan bahagian
dalam sesebuah organisasi akan membantu
meningkatkan prestasi kerja, menambah kepuasan
bekerja dan maningkatkan komtimen dalam
melaksanakan tugas para pekerjanya

 Sebaliknya sekiranya terdapat konflik dalam hubungan


manusia di dalam sesebuah organisasi akan
menyebabkan gangguan kepada misi dan visi
sesebuah organisasi. Seterusnya menjadi faktor
kepada kemunduran produktiviti dalam organisasi