Anda di halaman 1dari 28
 
1.0DEFINISI PENGURUSAN STRATEGIK
Pengurusan dapat didefinasikan sebagai satu proses perancangan,penyusunan, pengarahan dan pengawalan dalam sesebuah organisasibagi mencapai misi serta visi yang telah ditetapkan. Istilah pengurusantelah merujuk kepada satu set yang telah direka bentuk bagimeninggikan dan mengarahkan kerja-kerja dan tugasan yang telahditentukan (Ahmad Atory 1996). Oleh yang demikian setiap insanmerupakan pengurus sama ada secara langsung atau tidak langsungdan akan terlibat dengan pengurusan walaupun ia hanya menguruskanhal peribadinya sahaja.Pengurusan boleh juga boleh diertikan sebagai cara dan teknik-teknik yang digunapakai dalam mengendalikan sesebuah organisasiagar hasilnya menepati sasaran yang telah ditetapkan. Ianyamerupakan gabungan beberapa bahagian organisasi kerja yang manasetiap bahagian akan memainkan peranan yang sangat penting dalamorganisasi.Oleh yang demikan, proses pengurusan merupakan gabunganbeberapa kegiatan organisasi seperti perancangan, penyusunan,pengarahan dan pengawalan seterusnya ia membentuk set lengkap yangakan di gunakan oleh pengurus bagi memastikan setiap misi dan visisesebuah organisasi akan berjaya.
1
 
Istilah strategik pula berasal dari bahasa Greek
Strategos 
yangboleh diertikan sebagai ‘Fungsi Seorang Jeneral’(Zainal Abidin 2008).Dalam istilah ketenteraan ia memberi erti ‘ kepakaran Seorang Jeneral’ menggunakan pelbagai cara dan teknik yang sesuai dalam menanganiancaman musuh.Dari sudut perancangan pula strategik membawa pengertian,seseorang pengurus menggunakan beberapa strategi yang berkesandalam menguruskan organisasi dan mencari cara dan teknik yangsesuai bagi mengatasi pesaingnya. Ia meliputi beberapa perkara pentingdalam sesebuah organisasi termasuk misi sesebuah organisasi, objektif perancangan, program strategi, dan kaedah yang digunakan bagimancapai matlamat tersebut. Strategi yang berkesan dan sesuai bagisesuatu masalah akan dapat membantu meningkatkan produktivitisesebuah organisasi. Sekiranya percaturan strategi yang digunakantidak sesuai dan tidak menepati kesesuainyya maka ia akanmenyebabkan berlaku kerugian, pembaziran kemunduran sesebuahorganisasi.Perancangan Strategik pula merupakan satu proses perancangan jangkamasa panjang yang mana organisasi akan menentukan misi danobjektif dengan sumber-sumber yang dimiliki untuk mencapai misi yangditetapkan(Muhamad Ali Embi 2003). Ia juga dilihat sebagai suatupenggabungan analisis dalaman yang menilai keupayaan dan kekuatansesebuah organisasi dan analisis luaran yang melibatkan analisis
2
 
peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang boleh memberi risikokepada organisasi. Penggabungan ini akan memberikan satu dimensibaru kepada seseorang pengurus untuk membuat analisis kritikaltentang kekuatan sesebuah organisasi dan peluang-peluang yang wujuddalam membuat keputusan.Pengurusan strategik wujud hasil daripada cetusan perancanganstrategik yang dijalankan dan ianya mempuyai dua komponen utama.Komponen yang pertama ialah
‘Pengurusan Isu Strategik’ 
itu sendiri yangmana ia merupakan lanjutan daripada Perancangan Strategik.Komponen yang kedua ialah melengkapkan seseorang eksekutif dengansifat yang sentiasa berwaspada dan bersedia dalam menghadapi apa-apakejadian luar jangka dalam sesebuah organisasi. Komponen ini turutdikenali dengan Pengurusan Tak Disangka(
Surprise Management 
).Dengan adanya kedua-dua komponen ini maka seseorang pengurusakan dapat menangani segala permasalahan yang timbul dan mampumengurus sesebuah organisasi dengan lebih berdaya saing dan maju.
2.0KEPENTINGAN PERANCANGAN STRATEGIK
Perancangan strategik merupakan aset utama dan ianyamemainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan strategik.Ia merupakan gambaran atau rangka kerja bagi seseorang pengurusuntuk membuat menjalankan aktiviti pengurusan dalam sesebuahorganisasi(Mumtaz Began, Norasiken, Norhayati, 2002). Perancangan ini
3

Beri Nilai

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505