Anda di halaman 1dari 46

http://banksoalanspm.blogspot.

com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

t249ll

Sejarah
Kertas I
Ogos 2011
1

jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

--t1*oNGAN*r"1ry__y:t1g__
PEPERIKSAAN PERCUB AAN;"*'O'i
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
SEJARAII
KERTAS

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertqs soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.


Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jowapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapon anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

Jiko anda hendqk menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah

4.

dibuat.

Kemudian hitamkan j aw apan yang b aru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

1249ll

20ll Hak cipta MPSM

Carvangan Ncgeri Scmbilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249tl
Maklumat berikut berkaitan dengan tamadun awal dunia.

Tamadun awa I dunia


o

Mesopotamia

Tamadun Mesir Purba

r
.

Tamadun Hwang Ho
Tamadun Indus

Apakah persamaan tamadun tersebut?

Wujud sistem tulisan

il

Lokasi di lembah sungai ..

ilI

Mengamalkan sistem demokrasi

IV

Pendidikan menekankan ketenteraan

I dan II

I dan IV

II

III

dan

III

dan

IV

Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan irmu Matematik.


Apakah kesan kemajuan ilmu tersebut?

Mengawet mayat

Kawal banjir

Ciptaan roda

Tulisan hieroglif

Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan negara kota Sparta.


Sparta berjaya melahirkan rakyat yang mempunyai
semangat patriotik tinggi terhadap negara kota mereka
Bagaimanakah pemerintah sparta mencapai matlamat tersebut?

A
B
C
D
l249ll

@ 2011

Anak lelaki diterapkan nilai murni


Anak lelaki diajar tentang pentadbiran
Anak lelaki diajar oleh golongan pendeta
Anak lelaki dilatih awal untuk menjadi askar.
Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[Lihat halaman sebclah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

t249n
2

Jadual berikut menunjukkan dua epik yang berpengaruh di dunia.

Tamadun

Karya Epik

India

Mahabharata

Yunani

Iliad dan Odyssey

Kedua-dua karya epik tersebut berkaitan dengan

A
B
C
D

percintaan
ketuhanan
peperangan
kekeluargaan

Apakah persamaan kerajaan awal berikut?

r
o
r

Sailendra

Angkor
Sukhotai

Ekonomi yang berasaskan pertanian

Hubungan diplomatik yang erat

Aktiviti

Perdagangan entrepot yang terkenal

utamanya berasaskan maritim

Mengapakah kerajaan agraria memerlukan barangan mewah daripada kerajaan

maritim?

A
B
C
D

l249ll

Hadiah untuk raja


Barangan dagangan
Upacara keagamaan
Sumber kekayaan

20ll Hak cipta MPSM Cawangan Ncgcri Scmbilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249ll
3

Jadual berikut berkaitan dengan petempatan masyarakat Arab Jahiliah.

Masyarakat

Tempat Tinggal

Corak Hidup

Badwi

Kawasan gurun dan pedalaman

Nomad

Hadari

Persisiran pantai

Hidup menetap

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan petempatan tersebut

A
B
C
D
8

Petempatan yang sentiasa berubah


Petempatan di kawasan yang subur
Petempatan mereka sering dilanda banjir
Petempatan menyebabkan kehidupan berbeza

Jadual berikut menerangkan agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah.

Agama dan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah


Wathani

x
Samawi
Kepercayaan

A
B
C
D
9

Menyembah berhala

Memuja alam seperti pokok

Kristian dan Yahudi


Mempercayai sihir

merujuk kepada
animisme
politeisme

Hanif
khurafut

Perjanjian Aqabah Kedua telah ditandatangani antaraNabi Muhammad s,a,w


dengan suku Aus dan Khazraj pada tahun 622M.
Apakah kesan perjanjian tersebut?

A
B
C
D

BerakhirnyazamanJahiliah
Berlaku penyebaran Islam secaraterbuka
Berakhir penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
Berlaku peristiwa penghijrahan umat Islam ke Madinah

l249ll@ 20llHokcipta MPSMCawanganNcgcri

Scmbilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

10

1249n

Senarai berikut menunjukkan antanapirlembagaan awal di dunia.

o
o
o
Apakah keistimewaan
dunia?

A
B
C
D
ll

PerlembagaanMadinah (622N1)
Perlembagaan Amerika Syarikat (1787)
Perlembagaan Perancis (1795)

erlemb agaan Madinah berbanding

erlembagaan lain di

Bertulis
Berpandukan wahyu
Menyatupadukan kaum
Membentuk negara berdaulat

Rajah di bawah menerangkan empat kaedah pemilihan khalifah selepas kewafatan

Nabi Muhammad S.A.W.


Kaedah oemilihan Khalifah
Musyawarah (Syura)
Cadan ean Ift alifah terdahulu
Pemilihan daripada beberapa orang calon
Pencalonan oleh sekelompok masyarakat

o
R
S

Siapakah ktralifah yang dipilih melalui kaedah R?

A
B
C
D
12

Abu Bakar al-Siddiq


Umar Al-Khattab
Uthman bin Affan

Ali bin Abi Talib

Kejayaan tentera Islam semasa zaman pemerintahan Uthmaniyatr ialah kerana

memiliki semangat

g h azi.

Semangat ghazi bermaksud

l249ll

A
B
C
D
@ 2011

kebanggaan
kesetiaan
kesabaran
kepahlawanan

IIak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/

13

Pemyataan berikut berkaitan dengan penyebaran Islam


di Asia Tenggara

Islam telah tersebar menerusi perkahwinan siasah


dan perkahwinan biasa.

Perkahwinan siasah berlaku dalam kalangan

A
B
C
D
l4

ulama
bangsawan
kerabat diraja
pedagang

Maklumat berikut merupakan institusi pendidikan Islam di Asia


Tenggara.

Sistem pendidikan

l
I

.
.
o

Muenasah
Rangkang
Jamiah Bait

Di manakah sistem pendidikan tersebut diamalkan?

A
B
C
D
15

Aru
Siak
Pasai

Acheh

Pepatah Melayu berikut digunakan dalam pendidikan tidak formal


orang Melayu,

Siakap senohong gelama ikan duri,


bercakap bohong lama-lama mencuri

Mengapakah pepatah tersebut digunakan?

A
B
C
D
l249ll

@ 2011

Mengekalkan sastera lisan


Menerap unsur-unsur pengajaran

Mengajar membina pantun


Menentukan hukuman yang diterima

IIak cipta MpSM Cawangan Negeri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
t249lL

SULIT
6

t6

Rajah berikut menunjukkan sistem pemerintahan Adat Perpatih di Negeri


Sembilan.

Yang d

Besar

Apakah jawatan X?

A
B

Buapak

Perut

D
l7

Suku

Kadi

Pemyataan berikut berkaitan dengan kemunculan mazhab Protestan.

Pendirian dan ajaran Martin Luther dikenali sebagai madrab Protestan


yang berasal daripada perkataan p rote sting yang bermaksud membantah.
Apakah isu yang dibantah oleh beliau ?

Sifat keterbukaan gereia

Penyembahan keramat

Penjualan sij il Indulgences

Sikap angkuh pihak gereja

l249ll@ 20ll

Hakcipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
STJLIT

l8

1249/l

Pernyataan berikut berkaitan dengan perkembangan bidang pertanian di Eropah.

Antara tahun 176l-1792, hampir 500 000 ekar


England telatr dipagarkan menerusi akta parlimen.
Apakah kesan utama daripada perkembangan tersebut?

A
B
C
D

t9

Pengenalan sistem ladang

Kenaikan harga gandum


Bilangan penduduk bertambah.

Apakah faktor luaran yang menggalakkan perkembangan perusahaan getah di


Tanah Melayu?

A
B
C
D
20

Rusuhan antara petani dan tuan tanah

Industri kereta
Dasar penjajah
Sistem perhubungan
Usaha penyelidikan

Penyataan berikut berkaitan dengan kedatangan buruh di Tanah Melayu.

Penindasan terhadap buruh pemah disifatkan sebagai


perhambaan yang tidak ketara di Tanah Melayu.

Keadaan tersebut berlaku dalam sistem

A
B
C
D

l249ll

@ 2011

Rumah kongsi

Tiket kredit
Kontrak
Kangani

Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[Lihat halaman sebelah


SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249fl
8

2t

Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap negara-negara di Asia


Tenggara pada akhir abad ke-l 9?

A
B
C
D
22

Pengurangan kuasa pentadbiran tradisional

Pengukuhan kuasa pentadbiran tempatan


Pengamalan undang-undang adat

Peningkatan amalan demokrasi

Apakah faktor nasionalisme tahap kedua di Thailand sekitar tahun 193O-an?

A
B

Kemerosotan sistem raja mutlak

Penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat

D
23

Kelemahan sistem pentadbiran

Penglibatan kerabat diraja dalam ekonomi

Mengapakah Tok Janggut menentang campurtangan British


Kelantan pada awal abad ke-20?

A
B
C
D

24

di

Pasir Puteh,

Pengamalan sistem ekonomi bebas


Pengenalan sistem penasihat British
Penghapusan adat dan budaya tempatan
Pelaksanaan sistem pendidikan vernakular

Pertubuhan berikut muncul


1945.

di Tanah Melayu antara tahun 1941 hingga

tahun

Pertubuhan
Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJA)
Pasukan Bintang Tiga
Pasukan Wataniah

Force 136
Apakah persamaan perjuan gan pertubuhan tersebut?

A
B
C
D

Mengehadkan kuasa raja-raja


Menghapuskan pengaruh British

Mengurangkan pengaruh komunis


Menentang pendudukan Jepun

[Lihat halaman sebelah


l249ll

@ 2011

Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

t249tr
9

25

Revolusi Eropah tercetus di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-l9.

Tahun

Revolusi

l 688

t776

Perang Kemerdekaan Amerika

t789

Revolusi Inggeris

Revolusi Perancis

Apakah kesan revolusi tersebut?

A
B
C
D
26

Kemunculan negara bangsa moden


Keutuhan kuasa golongan agama
Penghapusan konsep realpolitik
Pengekalan sistem feudal

Jadual berikut berkaitan undang-undang yang diperkenalkan di Negeri-Negeri


Melayu.

Negeri

Undang-Undang

Johor

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

Kelantan

Sistem Jemaah Menterr

Terengganu

Undang-undang Tubuh Keraj aan Terengganu

Mengapakah undang-undang tersebut diperkenalkan?

A
B
C
D

l249ll

Mengukuhkan raja berkuasa mutlak


Membentuk pemerintahan monarki
Mengekalkan kedaulatan negeri

Mengimbangi kuasa pembesar

20ll Hak cipts MPSM Cawangan Ncgcri Sembilan

[Lihat halaman sebelah

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249lt
10

27

Akhbar berikut digunakan oleh orang Melayu sebagai wadah perjuangan mereka
di Tanah Melayu pada tahun 1940-an.
a

Utusan Melayu

WartaNegara

Majlis

Apakah isu yang dibangkitkan dalam akhbar tersebut?

Memperjuangkan hak pendidikan

Menuntut kemerdekaan penuh

Mengkritik kelemahan British

Membantah Malayan Union

Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi asas penting


dalam pentadbiran Malaysia?

28

Penghapusan

Pengamalan perkongsian kuasa

Pelaksanaan sistem penasihat

Penolakan amalan birokrasi

si

stem republik

Tokoh berikut telah mengadakan rundingan di King's House, Kuala Lumpur


dengan Sir Henry Gurney pada bulan Julai 1950.

29

Wakil

Tokoh

Melayu

Dato' Onn Ja'afar

Cina

Dr. Lee Tiang Keng

India

Dato' E.E.C. Thuraisingam

Mengapakah rundingan tersebut diadakan?

A
B
C
D

Pelaksanaan Sistem

Ahli

Penentuan pilihan raya umum

Membincangkan kemerdekaan
Menyelesaikan masalah perpaduan

[Lihat halaman sebelah


L249ll

20ll Hak cipta MPSM

Cawangan Negcri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

L249tl

ll
30

Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Perikatan selepas memenangi pilihan
raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955?

A
B
C
D
3l

Pelaksanaan Majlis Eksekutif Persekutuan

Pengisytiharan tarikh kemerdekaan


Pelantikan Perdana Menteri
Pembentukan kabinet

Maklumat berikut berkaitan dengan gagasan Malaysia.

Lee Kuan Yew menyokong usaha untuk


menggabungkan Singapura dengan Persekutuan
Tanah Melayu.
Mengapakah Lee Kuan Yew berpendirian sedemikian?

A
B
C
D
32

Bimbang pengaruh parti berhaluan kiri


Mahu kuasai ekonomi di Asia Tenggara
Menggelakkan British menjajah Singapura

Apakah kepentingan Perkara 20 kepada Sabah dan Sarawak?

A
B
C
D
33

Bercita-cita menjadi Ketua Menteri

Hak dan kepentingan penduduk dilindungi

Hasil ekonomi tidak dikuasai oleh kerajaan pusat


Kemerdekaan akan diberi terlebih dahulu
Kuasa mentadbir

dimiliki oleh kedua-dua negeri

Apakah tanggungjawab Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?

A
B
C
D

Mengawasi perjalanan jabatan kerajaan


Menguruskan pentadbiran kementerian
Memantau disiplin kakitangan awam
Melaksanakan dasar kerajaan

[Lihat halaman sebelah


l249ll

@ 2011

Hrk cipta MPSM Cowangan Negeri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
t2

34

Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya.


Perlembagaan telah membenarkan proses
pengundian melalui pos.

Siapakah yang layak mengundi melalui pos?

A
B
C
D
35

Pesakit di hospital
Pelajar di luar negara
Pengundi berdaftar yang berpindah

Pegawai yang disabitkan kesalahan

Mengapakah agensi berikut dilancarkan?

A
B
C
D
36

Permodalan Nasional Berhad (PNB)

Amanah Saham Nasional (ASN)

Membangunkan sektor perindustrian


Memberi pinjaman modal kepada bumiputera
Menggalakkanbumiputeramenceburipelaburan

Mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian

Senarai berikut berkaitan dengan kempen bahasa Melayu.

Minggu Bahasa

o Bulan Bahasa
o Bahasa Jiwa Bangsa
Mengapakah kempen tersebut penting?

A
B
C
D

Menggunakan bahasa Melayu baku

Memperkenalkan bahasa Melayu


Memartabatkan bahasa Melayu

Memajukan bahasa Melayu

1249lI @ 2011 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249n
l3

37

Rajah di bawah berkaitan dengan Dasar pendidikan Kebangsaan.

iian Aminuddin Baki


Pada tahun 1965 satu sistem persekolahan aneka
jurusan telah diperkenalkan.

Apakah aspek yang diberi penekanan dalam sistem persekolahan ini?

A
B
C
D
38

Kursus Kemahiran

Kemahiran membaca
Mengatasi nnasalah keciciran

Melahirkan masyarakat berdisiplin

Rajah berikut menunjukkan kemunculan Blok Dunia.

Blok Kapitalis

Blok Dunia

Blok Komunis

Mengapakah muncul blok tersebut?

A
B
C
D
39

Pembunuhan pewaris taktha


Perbezaan fahaman

politik

Kemunculan nasionalisme
Kegagalan Liga Bangsa

Maklumat berikut berkaitan dengan dasar luar Malaysia tahap pertama.


Malaysia telah menandatangani perjanjian pertahanan InggerisTanah Melayu (AMDA) pada tahun 1956
Men gapakah Mal ays ia m enandatan gan i perj anj i an tersebut?

A
B
C
D

Menamatkan konfrontasi Indonesia


Menjaga kedaulatan Malaysia
Menyekat pengaruh komunis

Melatih tentera Malaysia

[Lihat halaman sebelah


l249ll@ 20ll Hakciptg MPSM Cawongan Negui Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

t249tl
r4

40

Apakah matlamat penubuhan Suruhanjaya Selatan-Selatan pada tahun 1987?

A
B
C
D

Mengawal harga eksport bahan-bahan mentah

MembangunkanNegara-NegaraDuniaketiga
Memberi bantuan kewangan kepada ahli
Menghapuskan dasar apartheid

KERTAS SOALAN TAMAT

l249ll@ 201l Hakclpta MPSM Cawangan Ncgcrl Sembilrn

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN
Sejarah
Kertas 2
Ogos 2011

2%jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENBNGAH MALAYSIA


CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
SEJARAH

KERTAS

Dua jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Tulis nombor kad pengenalan dan tngka


giliran anda pada petak yang disediokan.
Kertas soalan ini ntengandungi dua

bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.


Jawab semua soalan dalam Bahagian A
dantiga soalan daripada Bahagian B.
4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah
ditulis pada ruang yang disediakan dalant

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian

Soalan

Markah
Penuh

10

10

t0

t0

20

20

20

20

Markah
Dioeroleh

20

J.

kertas soalan.

bagi Bahagian B hendaklah ditulis


dalam kertasjuwapan.
Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas
soalan ini dan serahkan kepada Pengawas
P ep erilrs aan p ada akhir pep eril<s aan,
Markah yang diperuntukkan bagi setiap
soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam h.rungan.

5. Jawapan

,|

Jumlah
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.
1249ll @ 2011 Hak cipta IIIPSM Cawangan Negeri Sembilan

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
1

BAHAGIAN A
[40 morlcahl
Jqwab semua soalan
Rajah berikut berkaitan dengan peningkatan tamadun dunia.
Tamadun India dan China

(a)

Nyatakan tiga kegiatan ekonomi dalam tamadun India.

(i)

(ii)

(iii)
13

ll

(b)

G)

markah)

marknhl

Apakah yang anda fatram tentang sresthin dalam tamadun India?

Nyatakan tiga pencapaian sektor pertanian dalam tamadun China

(i)

(ii)

(iii)
13

(d)

marlmhl

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam


tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah
negara maJu.

(i)

(ii)

(iii)
[3 markah]
12492@ 2011 Hsk Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
2

Di Madinah, Nabi Muhammad

s.a.w. telah menyusun strategi menyebarkan Islam


ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar Semenanjung
Tanah Arab.

(a)

Nyatakan dua strategi penyebaran Islam di Madinah?

(i)

(ii)
12

(b)

markahl

Senarai kan dua tindakan orang Arab Quraisy bagi menghapuskan kerajaan
Islam d i Madinah.

(i)

(ii)
12

12

(c)

markahl

markahl

Mengapakah peperangan dibenarkan dalam Islam?

(i)

(ii)
(d)

Nyatakan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam
peperangan.

(i)

(ii)
[2 markah]
(e)

Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda


keamana n dan keharmonian negara terus berkekalan?

untuk

memastikan

(i)

(ii)
12

n49n@

2011 Hak Cipta MPSM Cawangan Ncgeri Sembilan

markahl

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
a

Senarai berikut berkaitan dengan akhbar yang muncul di Tanah Melayu pada tahun

l920an dan 1930an.

Warta Malaya
Utusan Melayu

Fajar Sarawak

(a)

Namakan penulis akhbar yang terkenal pada tahun tersebut?

I
(b)

markah)

Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar tersebut daripada aspek

Sosial / Pendidikan

(i)

(ii)
Politik

[2 markah]

(i)

(ii)
Ekonomi

[2 marknh]

(i)

(ii)
12

(c)

markahl

Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewaj amya demi
kemajuan dan kemakmuran negara ?

(i)

(ii)

(iii)
13

1249n @ 2011 Hak Cipta MPSM Crwangan Ncgeri Sembilan

markahl

SIILIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
4

Gambar berikut menunjukkan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union


padatahun 1940an.

(a)

Berikan tiga ciri utama perjanjian Malayan Union 1946'

(i)

(ii)

(iii)
13 markah)

(b)

Nyatakan dua pertubuhan Melayu radikal yang menyokong Malayan


Union.

(i)

(ii)
12

(c)

marknhl

Bagaimanakah orang Melayu menentang Malayan Union?

(i)

(ii)

(iii)
13

(d)

marknhl

Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang

Malayan Union

(i)
(i

ii)
12

n49n

@ 2011

Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

marknhl

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
5

Bahagian B
160 markahl

Jawab tiga soalan sahaja.

Kedatangan Islam telah mempengaruhi perkembangan perdagangan


Melayu.

(a)

Alam

Jelaskan perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan

Barat.

(b)
@

di

[8

marknh]

Terangkan penggunaan mata wang dalam perkembangan perdagangan di


Tanah Melayu.
l8 markahl

Berikan empat cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan


negara kita dalam bidang perdagangan.
14 markahl

Masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu telah wujud mulai awal abad ke-19
hingga awal abad ke-20.

(a)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah masyarakat


berbilang kaum di Tanah Melayu terbentuk?
16 markahl

Terangkan ciri-ciri sistem pendidikan vernakular semasa zaman penjajahan


British.
lI0 marlcah)

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda


berusaha mengi si kemerdeka an negara?
14 markahl

Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 bagi membincangkan dan
menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Nyatakan isi-isi penting perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

l8

markahl

(b)
@

l249lT

Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada


rakyat Tanah Melayu.
[6 markah]
Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh
kemerdekaan negara
16 markahl

@ 2011

kita.

Hak Cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
6

Idea pembentukan Malaysia telah lama dikemukakan sejak awal abad ke-19
sehingga membawa kepada pembentukannya pada tahun 1953.

(a)

Huraikan cadangan-cadangan yang pemah dikemukakan tentang


pembentukan
16 markah)

(b)

Terangkan peranan yang telah diambil oleh jawatan kuasa berikut dalam
usaha pembentukan Malaysia :

Malaysia.

(i)

15

markahl

(ii)
(c)

Suruhanjaya Cobbold
Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

15

markahl

Pada pendapat anda, mengapakah pembentukan Malaysia banyak memberi


manfaat kepada pelbagai pihak.
l4 markahl

Jadual berikut menunjukkan pertubuhan antarabangsa yang disertai Malaysia.

Nama Pertubuhan
O

o
a
o
a

(a)

Komanwel
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Negara-Negara Selatan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (l'trAM)

Jelaskan tentang Pergerakan Negara-Ne gara Berkecuali

(NAM).
l8 markahl

(b)

Jelaskan tentang Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

(c)

Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin


hubunganbaik dengan negara luar?
14 markahl

l8 markahl

KERTAS SOALAN TAMAT

124912 @ 2011

Hak Cipta PKSPM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
124et X &2 (PP)

MAJLIS PENGE,TUA SEKGLAET h4ET{ENGAE{ VSALAYStrA


CAWANGAN NE GERI SEMBHH-,AN

PEPE KSAAN PERCUBAAN BERSA A


SIJIL

PELA N

ALAYSTA

201.1

SBJARAH
Kertas t &2
Ggos

etr&cnFffiER

L2491\ O 2011 Hak

cipta MPSM Cawangan I{egeri Sembilan

&E'fi&EB

SULTT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
HZW{

KtrH-EAS
3

A
ts

22

d^l
q-

2 {Ftr}

CI
(}

Pesmah an
Fes.slahannan

43

4
4
4

61

frr

7s

F}
-E-,s

83

100

10x

4
4
4
4

119

10

ts

124

1i
!2
t3

r43

4
4

D
r\
L-

Itjz

180

4
4

Pi

{}

16

D
B
B

T7

1-,

18

19

14
15

188

199
2A1

r1

228
247
225

4
4
4
4
4

221

Fexmah&ffiran

ahaman

Femah

an

FemahaEnas?

Fes,rrah an

Femah
Pemah
Fahaffi

an
an

Femahaman
P ahaman
Pernah arfiartr

Femahaman
Fe anlan
Pernaharyran

Pemaharnan
Fernahaman
Fernaharn&$

zfr

21

13

22
23

t\-,

22

ts

41

Pernahaffilan

24

s8

Pemaharrlarl

25

A
a

Pemah

arl

Pematrr

as!
a{3

Fermaharnffl
Pemahaman
Pentahaman

26
27

67
8S,82,&4
n00

Femah

2E

ts

107

Pemnaharmagl

2*

A
1j

717

Femahasmags

30

gB

123

33

ts

141

Femah
Femah

32

33

{1

r44
!74

Fentah

34
35
36
37

ts

19S

Pemaha&3aE?

afr4
216
2n4
234
24A
2s0

Femah
Pemah
Pemah

Pemahruman

n$
J&

A
F

39

q.-

4A

&s3

an
Femaharrnan
&n3

aft
an
a&

Fernahaftran

Permahaman

424917 @ 2S!1

EHaBq

eEpta &/gtrSM Cawaeager! NegerE

SemnhsBan!

SE.IIEE'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SU[,[T

1Z49fE

& 2 (FF)

KERTAS 2
PECA}trAN

M/S

5I

THF{G.
4
4

62
68

51

129-1 3l
r29-l 30

t,

130

4
4
4

L3L

d
e

1:J

r -137

AR,AS

Kefahaman
Kefahaman

ASPEK
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Pengetahuan
Pengetahuan
Kefah arnar\
Pengetahuan

Sosial
Sosial
Sosial
Sosial

Fengetahuan
Pengetahuan

Aplikasi

51

Pengetahuan
Fengetahuan

t-/

50
50-5 I

Kefahaman

96-97

100

Pengetahuan
Pengetahuan

100-101

Kefahafitan

98-99

Aplikasi

tt

2A9

Kefahaman

b
c

2t0

4
4

Pengetahuan

208 -212

b
c

252,253,264
266
270
r27
128-130
129-132

137 -139

150
150

b
c
7

c
9

b
c

lz4gfl@ 2011

Ftrak

Aplikasi

249-25A
251-253
240-260

4
4

Kefahaman
Pengetahuan

Aplikasi

Pengetahuan
Pengetahuan

Kefahaman
Pengetahuan
Pengetahuan
Pengetahuan

Pengetahuan
Pengetahuan

Kefahaman

eipta MFSM cawangan Negeni sembilan

Sneiql

vgawt

Politik
Politik
Politik

Folitik
Politik
Politik
Folitik
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Sosial
Sosial
Sosial

Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik

SUTIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
S@HE:

HZ$#/E

& Z {FP}

R.EAS 2
ffehagxaee

Rajah berikut berkaitan dengan pemlmgkatan tarnadun dunia"

Tamadun Endia dan China

Folicsk
(a)
{c}

{d)

La

51 )

Sosial

Nyatakan tiga kegiatan ekonorni dal tamadun India.


(3 rna h)
akah yang arrda am tentang sresthin dalarn tamadun India? (r markah)
atakan tiga pencapaian sektor pertanian dalam tamadun china (3 rnarkah)
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalarn
tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara
maju.
(3 markah)

S+aESEE

(em.s

Ekononu

EBaEHraHB

F''g

IVEerEcaEa

fufetribakan perdagangan dalanman/ kawasan:kawasan dal

Wilayah India

F2

Fusat perdagangan terpenting/ Anga, Kalinga, Karusa


turut melibatkan perdagangan luar
dengan Macedonia/ Sri Lanka/ Asia Tenggara/ Asia Tengah
Antarapelabuhan yang penting menghubungkan India
dengan Negara luar seperti rarnralipti/ Ghantashal aJ Kadura di
Timur
Broach/ Chaul/Kalyar/ C bay di bahagian Barat
Wujud sresthin di setiap bandar

F4
F5

F6
F7
Fg Perkembangan sektor perusahaan
F9 terut anya pengeluaran tekstiV kain kapas/ sutera
F10 Perusahaan sutera berpusat di Bengal/ Benares
Fll Perusahaan barangan emas/ mutiala/ batu permata
F12

F13
F14
F15
F16
Fl7
F18
F19
1Z49lA@ 2$3tr EHale c!p6a

x
A

3
3

3
3

turut berkembang
Pelbagai jenis cukai dikenakan
terhadap pelbagai jenis perdagangan/ seperti hasil pertanian/
hasil buah- buahan
Perdagangan Maritim dengan alam Melayr:/ Rom/ sri Lanka telah
berkembang/ rneningkat pada z anGupta
Pedagang India mendapat hasil dari alam Melayu
seperti remp bedak wangr/ gading gajah/ besi
Mata wang digunakan sebagai medium jual beli
Zaman Gupta wang emas digunakan dikenali sebagai Dinara
wang perak juga digunakan serta wang daripada cengkerang siput
HasEs-FEB&EHe 3 x g

MFSM Cawaragem Negeri

SerarfuEEes!

I
x

I
t
I
I
1

I
x

vs*

SEITEg'

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
4249/1 & 2 (PP)
1b

(m.s. 51

F1

F2
F3

F4
F5

rnerupakan persatuan perda gangan dan perusah aan


antaranya persatuan tukang kayu/ tukang log arnl tukang kulit
malarnat persatuan untuk inengawal harga/ [ualii tibtarJng /
gaJi pekerja
Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan
Perlaksanaan undang-undang diawasi raja

I
I
I

I
I

Mana-mana 1x
1c

(m.s. 52

F1

F2

F3
F4
F5
F6
F7
F8

Mama-nrana 2 x

1d

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
TIO

lnO

rsel

tenggala dipenkenalkan untuk rnembuat batas tanaman


penciptaan alat kegun aan pertanian terus meningkat dalam zafiran
Dinasti Tang/ song/ Yu anl Ming dan ching
Sistem tanaman bergilir diperkenalkan untuk menjaga
kesuburan tanah
Sistem pengairan/ pernbinaan terusan dilaksanakan
untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal
kawalan terhadap banjir menggunakan terusan yang dibina
Penciptaan Kolar Kuda
membolehkan kuda menarik tenggalakayu/ kereta kuda/
kereta sorong berada/penyisir tanah/ kenderaan/ beban hingg I.5

tan

(m.s.68)

{1

sentiasa bersikap inovatif


sentiasa berusaha mernbaiki/ meningkatkan kehidupan
rneme liham/ mengekal k an keamanan ne g ara
mempunyai pemerintah an yang kuat/ adil
P ernerintah an y ang berwi bawa
rn en

eI

iti/ men ghay

I
1

I
I
I
I

ati p eru b ahan m a s yarakat I arnp au

Pengetahuan agamayangbaiW falsafah / sains dan teknologi


kebolehan menjangka perub ahan yang akan berlakul pandangan

jauh
F9 meningkatkan pernikiran/ kemahiran
B-10 meningkatkan itrmu
Fll rneneroka bidang baru
Mana-mana jawapan rn unasabah

I
I
I
Mana-rnana 3 x

l24gll@ 2011 Hak cipra MPS1U Cawangan lSegeri Sembilan

13

mj

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SEIE"EE

A24W/E

#i fuFadineh, Tdabl

hammad s.a.nru. tela?r inenyusun strategi menyebankasl


trsE ke
&rfesir, F{absyah dan witrayah di sekitar Semeffi ung
Tanah

Ront Tirmur, Farsi,

R.omr,

Anab.

(s)

strateg
a

an
A

tinda n

enghapuskan

dal I
m i

{a}

Mengapakah peperangan dibenarkan

(d)

Nyatakan dua garis panduan yang

peperangan

rvro

ke

Mn
[2 markak]

uhi oreh tentera Is

[Zm h]
Sebagai seorang pemirnpin, apakah peranan anda untuk memastikan
keamanan
dan keharrnonian negara terus berkekilant
h]
[2 m

(e)
S^^

& 2 {trtr}

Eutiran

Markafu

ft - n4e"ghantar perutus
W Nabi tidak memaksa / sukarela
F3 Menggunakandiplomasi
F4 Melalui toleransi/ toiak ansur
F5 Dilakukan secara bijaksana
6 Menerusi\rasihat yang baik
1 Menunjukkan nilai_nilai/ teladanyang baik
I Mengarnalkan akhlak yang mulia
9 Menye menerusi warkah
10 Mew'judkan persefahaman dengan wilayah tersebut

I
t

I
I
t
I

I
I
I
I

Mana-mana2xl

r
F2
F3
E4
Fs
.r{

{m.s "EZg*
s

30)

r
12
13
F3
F4
F5
r

{EH,s" 3#}
3

F6
F7
FB
F9

.-:--_

vrencan sokongan daripada orang yahudi


Mendapatkan sokongan penduduk Arab di sekitar Tanah Arab
Sering melakukan keganasan
Menyerang kafilah perdagangan Islarn
Melancarkan beberapa siri poperangan / Ferang Badar /peramg
ud / Perang andak / Ferang Tabuk.
Mana-rnana 2

{2

I
x

I
4

I
{2 mE

serperang untur( mempeftahankan maruah diri/ keluarga


tserperang untuk mempertahankan maruah agarna
Berperang untuk mempertahankzur rnaruah nEguru
Memelihara harta benda
Nfelindungi manusia yang tidak berdosa
Menganjurkan perdamaian / memilih perd aian lmencari
keamanan
Setelah diserang oleh musuh
Menentang kezaliman
Menjaga tempat ibadx
Menerirna wahyu /keizinanAllah

Mana-rnana 2 x
12491A @ 2{}1tr EHek cEpe trgPS& CawaE'EgeEE

Negeri

SeffiEhEEaE!

ecaE

I
I
t
I
I

I
1

{2

ryPEE

suLtg'

.5

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

124e/A

Fl

2d

(rns.

13 1)

WZ

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10

& 2 (PP)

Tidak membunuh.orang yang lernah


Tidak membunuh orang tua
Tidak membunuh kanak-kanak
Tidak membunuh kaum wanita
Tidak membunuh orang yang sakit
Tidak membunuh orang yang menyerah diri
Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
Tidakdibenarkanmemusnahkantanam-tanaman
Dilarang merobohkan tempat ibadat
Dilarang membunuh sesuka hati

I
I

I
I
1

I
I
I
1

Mana-mana2xl
2e

(ms. l3

r37)

l,

Ftr }dengamalkan akhlak yang mulia


FZ Saling bertolak ansur
. F3 Menunjukkan teladan yang baik
Et4 Nfengutamakan kesabaran
FS Memiliki kebrjaksanaan
F6 Mengutamakan perpaduan
F7 Mengadakan perundingan
FB Mengadakan per.ianjian darnai
F9 Berbincang secara harrno ni I lernbut
F 10 Menggunakan diplomasi
Flt Menunjukkan sikap persefahaman
FXZ

12 wel

I
I
I
1

I
I
1
1

I
I
I
I

Tidak mudah menyerah kalah

F13 h,Ienanam sikap perjuangan


F14 Cekal menempuh rintan ganl halangan
F15 Melantik orang tengah yang berkecuali
F15 Mengamalkan sikap berkecuali
F17 Mematuhi Fiagam PBB
F18 Merealisasikan Gagasan 'Satu Malaysia'

I
t
1

Mana-nruanA j awapan m unasaklah

Mana-mana? x

,ror)r@ 2o1r Hak eipta MFSM

Cawangan Negeri Sernbilan

ST'LTT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
i ,'

,gEEK
Senarai berikut berkaitan dengan akhbar yang rnuncul
l920an dan 1930an.

(c)

a
ar
a
di
Sosial/ Pendidikan
ur^a'
politik
Ekonorni

(m.s5S)

$. markahl
ipada aspek:

ma hl
[2 ma
12

Pada pandangan anda, apakaJr peranan akhbar yang sewajarnya demi


kemajuan dan kema uran negara

w2
F.3

[3

ma

Z,aiwal Abidin Alamad {Za'ba)

Dato Onn Eaa


Abdul Rahim Ka.lai

FaEea-BsE&sB&

3b

[2 markahl

Markafu

EcsHraEE

F.g

Z {trF}

di Tanah Melayu pada tahun

er
tlc

S+aEaee

3a

&

HZ&rglE

SosEaV

FeaEdsdB<aeB

(m"s 5 3)

FE
Fz

hden:ajukan pendidikan tinggi orarug fufelayu


h6eng galakkaft pendidikan anak pere uan

u tneninggatrkan sikap negatif

o.

F'5 h,Kensbuang sekap tidak mahu berusaha


F6 lvexaggalakl<an tabL]r]gaffi dan kalangan CIrang Melayu unuk
pendidi

F-7
F'e

F9
F.#

F'12

F13

an&k-anak
lvfementingkan
kemahiran
tradisional
orang
&ela ertukang eda tangan
Memenimgkan pendidlkan bahasa tnggeris
ivfemiruta taraf sekclah h,'felayu dibaiki
fu{effiberi nilai ekoftorimi kepada seko}ah &dexayu
fuEemartahats<as? balaasa hdelayca sebagai belaasa Fesasxi da3aem
pentadbiran tsritish
Menyeru orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan Isl
Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Mana-mana2xl
Ekonomi

Fl Menggal an syarikat kerjasama


F2 Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang
F3 Menggalakkan pemiagaan dal kalangan orang Melayu
F4 Melarang orang Melayu menjual tanah
F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat
F6 Meminta British mengadakan ka ung khas orang Melayu di
Kuala Lu ur
A24glA@ 2S93 Etak cipa MFSIVE Cawasagea! Negena Sesn

haEasa

gJLEg

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULTT

4249/A e{,2 (FP}

Potitik

Fl
FZ
Fg
F4

3 (c)
(m.s 5051)

Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja


Nfelayu
IVlengkritik para pembesar / Raja-Raja Melayu kerana tidak
melaksanakan kepirnpin an yeng sewajarnyu u"tuk rakyat
Men,clak dasar pilih kasih British dan pentadbiran tcera.laan
Menuntut diadakan hrlelay Administiative Service ("hrI.A.S)
untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan
keraj aan
Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan
kebangsaan
Menentang tuntutan orang dagang terhaclap politik tempatan
IVFana-Emafta2

F.'l Melahirkan / membangkit


FZ Membangkitkan kesed aranuntuk mennajukan diri
F3 kfembangkitkan kesed aran agar nnasyarakat bersatu padu
F4 Memajukan bangsa
Fs Meng ga\akkan semua golon gan memajukan diri
F6 Memajukarlpendidikan untuk semua kaurn
F7 vlenggalakkan masyarakat rna.iu dalarn ekonomi

l249ll

@ 2011

Hak cipra MPSM Cawangan Negeri Sembilan

J.

I
I
2m
1
7

I
I

I
1

Mana-rnalla jawapan rnunasabah


IMania-ErrfiErr 3

x tr

SULIT

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/

SSIE,EE
4

HZ$#/H

Gambar beriku Fnerlunjuickan

bantalsaru

talaran 194*an.

& 2 {trF}

crang lvfelayu teehadap Ma3ayam EJcEiaE? pada

1946.

Berikan tiga ciri utarna perjanjian Malaya'union


13
Nyatakan dua pertubuhan Melayu radikal yung *"nyokong Malayan
urrioo.

ft)
@
(d)

Melayu en

ng
Tanah

Malayan Union ?

Mel m

layan Union?
ah anda turut serta

HeaErsEB

F1

F2
F'3

F4
F5
F'6

F7

F8
F9

I
F2
F3
F4
.t

?e
q'/

{re.s 3 ##*

30e)

F2
13
F4
F5
F'6
'F7

F8
F9

MerE<aEe

Senaua Ftregeri Metrayu Bensel<utu dan Negeri Menayu


Bersekurtua serta dua ldegeni Setrat disatukan

Seorang Gabeffior ffinicish dltranik sneffigetuai


Gabenor dinantik cleh Ratu England

Tidak

M{alayan Union

EEak

t
T

Singapura diasingkan.
Kewarganeg ara&fi samar ata/ j us scli menj adi asas kenakyataffi

I
1

Malayan {Jnion

a-R
a-R

a
a

Majlis
soal

an

a-Raj
ma

Is

istiadat

Seorang pesuruhjaya negeri dilantik untuk setiap negeri


Pentadbiran terus kepada parlirnen British di London

Parti Kebangsaan Melayu Malaya/pKMM


Angkatan Pemuda Insaf/Apl
Angkatan Wanita Sedar/A S
Barisan Tani Malaya / BATAS

I
t

Mana-rnana 3x

FSs?etr

I
I

Mana-mana2xlsn

Menyuarakan bantahan melalui bar seperti san Melayu,


Majlis dan Warta Malaya.
Mengadakan dernonstrasi seeara darnai semasa sir Harold
Micheal mendapatkan tandatangan Raja- Raja Melayu.
nghidupkansemulapersatuan-persatuantut"tayu.
Menghantar telegram kepada kepada pejabat Tanah Jajahan di
London
Menghantar surat bantahan kepada pejabat Tanah Jajahan di
London
Dato' onn menyeru mengadakan Kongres"
fuenubrehkan {Jnited fu{alaya Natiosral Crgan izati6;n
(
C) sebegei benten'xg menentarlg fu{alayen uffiioffi.
fu{eregadakan rapat L}ffi'surun di setiep bandar besar
Ra.ia-Raja hdelayu berkurnpul di Ku alaKangsar sernasa law
alntri Farlimren Brutish

eEpda sM Cewasrgam

Hacga-m&He
x249ll O 2s91

Sebuah tufujlis Eksekurifl dibenruk


Sebuah Majlis {Jndangan Mal ayen {Jnion dibentuk.

Melayu

Il0
Fl l

Negen;

Seffi?bEEaE?

3x

ilZeeeE
3

I
3

I
1

I
{3veeF

SULEE.

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
124e/7
d

FIal 98 - 99

F1

F2
F3

F4

&2

{PP}

Masa tidak sesuai


Kuasa Raj a-R.aj a terhakis.

R
A

a
sl

anr

kredibiliti

terc
F5
zakat dipungut di bawah nama Gabenor
F6
Femberian kerakyatan yang longgar
F7
Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F8
Mengancarn status qrro orang Melayu,
F9
Ekonomi orang Melayu bertambah mundur
F10 Fendidikan orang Melayu akan bertambah rnundur.
Fl1 Bimbang warisan tannadun akan hil ang.
Ft2 Menghapuskan sejarah yang dihina oleh Kesul tananMelaka

I
I
t
x

I
I
1
1

Mana-mtana? x L m

:.r,agit@ zortr lrak cipra MPSM Cawangan Negeri Sernbilan

SULIT

10

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/

azewf&z{Ftr}

E'

,:
5

Bahagian B

Kedatangan Islam telah mempengaruhi perkembangan perdagangan di Al Melayu.


(a) Jelaskan perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan
Barat.
lB markahl
MarkaEa

ffiea6Enase
E-
-t_E

Ea

enguasai aktivitr perdagangen


fuEembabitkan Lautan F{in di I Laut Cina Selatan

I
I

rnbabitkan diri seoara aktif

FEgfu

I
t

ttrd

FEE

EgEd
EHe

I
hrfeneontohi Nabi fu{uhamrnad s.a,\ry yang perx?ah berdagaffig

F-2

t
I

&

mesatkan penyebaran Islam


F'4

ge{\gen terkenal
antu pe!'kemban ga,n hdeBaka

E4a
E4fo

1
1

I
I

China

EEde

dalasn rnsmudahkan kapal dagang berlabutl

Eg#

kesel atan

H'

selat Melakayang sempiv dalam/selamat /mudah mengawal

FESe

Keraj aan Melaka menyediakan kemudahan/pentadbiran yang licin/ teratur


an lancar

iL

c/

jawatan Lal<samana

F'
EHe

Untuk rTienjaga urusan kelau6effi I

rmen";

ege keselaffixetew pedagaffig

/ perairan

Sela6 ftzEelaka
Efu

IVemyedsakan ker$udalaaffi guds"xhg/ ermpat

ffieffibeiki

a\l

Ee

eE

F=5

Ei=rE

.ffE'3e

-[

F'6

g-{Jndang Laut &4enaka


gi tanggLlxlgiawab nakho de/ il.ll'umudi

ESe

I
I
I
I
t

-F'E

E{'e
6./

di

F7
F8
tr9

bahasa n-ingua Fresloa

rkan.

timbang
hirs/ eahil/ bahara
atl ernas/ bijih / rennpah raus

E9a
EEgfu

Fs#
H3#a

t
t
I

elayu/ India/ parsi


Rs 2#9

1t4911@ 2$tr1

HaE<

ctpa hFSM Cawamgera NegerE

RHaSBa-EEG&EE&

SemahEEsEs

I xI

FB

eeEtr

EE

i':

11

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

s?4$/x &,2 (PF)

ft)

'

Terangkan penggunaan mata wang dalam perkernbangan perdagangan di


Tanah
markah]

Melayu

fg

lran

Markah
I

F3
F'2

I
bulat

1
1

H3c
H3d

Tarikh dicatatkan

F4-

FLle
F5
[-I5e

H5b
H5c
F6
H6a

I
I
I
I

Terdapat nama sultan/.Malik/ sultan Al-adii

i
I
I

Fr6h
.I-I,\J

F'

F7
F8
H8a

I
I

H8b

Rtay"t Shatr

bertarkh 1527

H9a
H9b

Fl0
Hl

I
I

Tertuli s Khalifatul Muslimin


perak

0a

Mata wang

Belanda

di

Melaka dinamakan

*y"t

I
I

mas

Nfana-lrralla

I249ll

@ 2011

Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

IxI

I
18 ml

SUT,IT

t2

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/

gu&EE,
(c)

r24g/n&2F)

Eerikan cadangan anda rintuk mengembalikan kegemilangan negara kita dal

bidangperdagangan.

14

hl

ffiuEraaa

FE
w2

Bers

a*sffitr?aa

ber

a.di.e bahu

rnen aiukar,

ari sudut

F=3

rkaEe

at&

I
I
I

/akhirat
/ politik / sosial
dr,lElia

I
I
I

| fulenjadi anodal islsan


F6

endidikac? berkuallti / benprrestasi tineei

H'7

FE

affigse

Berfikiran kritis / kreatif

F9

I
I
I

bagai kerma_hiran

F92
F3

I
Memanfa

ak<hlak

lmoral yang baik

an usaha kerajaan / mengambil peluang / rnelibatkan

diri dalam

ngetahuan

F'94

Melibatkan diri

dalam

nnbangunan minda / keterampilan

diri

nngatif

ET95

F'86

Fs7
Fss

F'9

F2#

&

F'2

sosial

F,22

1
A

ff23
wz4
Fzs
F26
F-27

I
identiti masyarakat yang merdeka

I
I

useffi

Beroleranse dalan:r kanangan rnasva rakat

F-2e

F]29

I
I

-Sau hzfalaysia

Gg

lV

ms.208-212

a24gl1@ zfigtr EHak c!p6a

ngpsM

EE@sfoefu)

Mana-mana4xl

cawamgeEg Negem segt:bpEam

F&

eseE

t'

13

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULET

6
i:i':.

1249/1 &,2 (FP)


Masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu telah wujud
ryulai awal abad ke-19 hingga
awal abad ke-20.
(a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah masyarakat berbilang
kaum di Tanah Vlelayu EerDentu
etayu terbentuk?
(

Eutiran
F1

Hla
E{lb
F''

tLH

FJZa

H2b
H:2c-

I
I

EHzd

F3

buruh
Fihak British membawa m
ga buruh dari luar
Buruh dari India dibawa masuk socara
rurh bebas/ merdeka/ sistem kontak/

I
I
I

bina pula dibawa masuk untuk bekeria di lombons

Dasar / polisi

/ galakan penjajah British agar buruh china /rndiaberhijratr

F'4

F5
H5a

Hsb

I
I

ina secara besar-besaran bermula awal abad ke-19

Kebanyakan buruh dari china yang datang ke Tanah Melayu berasal dari
ngsi / Fukien
Buruh cina masuk melalui sistem tiket kredit/ pengambilan kaki tangml

HSc

Imigran di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah bertambah dua i<ali ganda


iaitu daripada 163,000 orang pada tahun r89r kepada 300,000 orang pada

H5d

Di Negeri-Negeri selat, untuk tempoh yang sama jumlah imigran china juga

tahun 1901
t

ng kepada 282,000 orang


F6
H6a
F7

I
yu
u dari segi ekonomi
&pada kaum imigran
imigran

H7a
F8
F9
H9a

F'l0

I
I

Menarik minat lebih ramai kaum imigran dari China / India

Fl1

Hlla
Hltb

I
I
I
I

nomi
luar bandar

Buruh dari India yang kebanyakannya penoreh getah /

di kawasan

estet

Hllc

Hlld

Imigran / buruh dari china yang berniaga /bekeqa di lombong


kawasan bandar

I
I

Tidak terdapat interaksi antarakaum

ms. 2521 2531264


l749ll

tnggal di

beza antara satu sama lain


I perpaOuan arfiarakaum

IIl 1e

HIlf

@ 2011

Mana-mana 6 x

Hak cipta MPSil4 Cawangan Negeri Sennbilan

[6

ml

ST]LIT

t4

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SilfuJH

ezeq.fE

(b)

Terangkan ciri-ciri sistem pendidikan vernakular semasa

&

trF

ajahan

yiA

British.

mirtrattl

an

Butiran
ibunda kaum masing-masing sebasai bahasa nenoenfar

F.'

Markah
I

w2

lva#FeKa EnGaK gne[aiut

FS

w&

t
I
I

a trslanr
F.5

I
x

I
1

I
Egsfl

I
1

I
EH6a

I
x

F&*

I
I

41P

Eg6tr

ar dwi tndla
S s&+B#_fu_yqgua a kce Es

EETa

I
CE

EB

dari China

EHTb

ahasa perantaraan

E7e

I
I
1

I
I

EEBe

I
I
I
1

Kurikulum berasaskan sis

ESc
EEG$.

265- 266

HHaeEa*E'EB&EEa

3#

xI

fS

FeEn

924gt\@ 2$gl

EHek

enpta ts'gPSF Cawarngen Negeni SexrnblEasr

SE]LTg'

15

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SEiLIT

724e/e

(c)

Sebagai masyarakat, yang berbilang kaum


berusaha merealisasikan Gagasan

&z{FP}

di

Malaysia, bagaimanakah anda


I Malaysia?
[4 markahl

Eutiran
F1
F'2

depan negara

dari

F.'3

suc$ut, elunia

F'4

F5
F6

I
I

lakhftat
/ sosial

I
I
I
I

Menjadi
i / berprestasi tinggi

F'7
F','g

Markah
I

negara

Berfikiran kritis /

angsa
angsa

I<reattf

F9

Fl0
Fl1
Fl2
F13

Fl4
Fl5
Fl6

lbagai kemahiran

I
t
I
I

Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam


ngetahuan
gunan minda / ketrampilan diri

I
1

FT7

Fl8

F19
F20

I
a

B2t
F22
F23
824
F2s
F26
F27
F28
F29

Mengarnalkan perkongsian kuas a I keriasama politik


um

I
I
1

@uafakatan

dalam me

I
I
I
I

rsefaharnan
Gagasan I fuIalaysia

asabah)
ms. 270

|fzqglf_@ 2011

Mana-Enant 4 x

gak cipra MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[4 ml

SULIT

16

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SEIIEg

EZ4;$.{E

& Z ffiF)

Suruh aya Reid telah dibentuk pada bulan Mae 1956 bagi membincan an dan
men)rusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

(a)

atakan isi-isi penting perjaniian Fersekutuan Tanah Melayu IgS7.


& sraarknh

Rarkefu

Bq'eEr&Eg

Femabentukag? sebelah

traG
EA

kuasa negerx

F.',3

F4
F5
tr#

I
I

F-7

I
I
I

F.ffi

F'9

F#
F9
F'az
F3
F4
F5
tr6

I
1

I
I

t
1

Yang

HE7

I
I

asr berparliffiTeffi
terletal< di bawah kuasa Farlisnen
Besar menj adi pelaksana pentadbiran

H8
F'99

F2#

Maeca-EssEpe

fS

ree!

Terangkan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada ralh.iat


6wsa h
fficpderaEE
Rarkefo
Iveqffibolehkes?. sebuala ke
ntuk
3
dibentuk
I
elayu srxex?yolcong
I
aETAgS ft6el
Taslah lVAeiAVnE.

E.

F'2
EB

Ef-A&

F'S

-!.

FtSa

E3b

ffi polneik

E3e

.a

!
I
I
I
I
I
I

EESd

F'4
E4a

berdautrat

/ rnerdeka

EE4fo

F'5
E6a
Eg6b

ama / bahasa / bangsa diketepikan

Rakyat

meni eti apa yang telah

dibineaffigkan

diperseujui dalam

elayr.l 1957
EsEs"

E249lL @

EzE

Z(}tt Hak

3#

eapa MFS1b Cawamgem NegerE

Masca-rsa&Eaa 6
SesslbEEaKR

{6

peeH

SULEg

T7

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
7249t1

SULiT

(c)

&2 {FF}

Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh'tokoh


6 rnqrksh
keinerdekaan nesara kita

Markah
I
I

EUTIRAN
Rela berkorban
Menggunakan pendekatan musyawarah,/ mesyu aratl perun dingan/
kesepakatan
Mendukung konsep kerjasama a
Men g gunakan keb ij aks a naaft
Perrnuafakatan dalam rnembuat keputusan
Bertoleransi dalam kalangan nrasya&kat
Mengutamakan keamanan
Mengarnalkan totreransi/ tolak ansur
Mensamalkan oendekatan diplcmasi
Perpaduan kaum diutamakan
Mensutamakan kesei ahtera anl kesento saan
Kesetiaam vans tidak berbelah baei kepada negara

F
w2

F3
F4
F5
F6
wv
F8
F9

F'l0
F'l1

rlrs. 129

1
1

I
I
1
1

I
I
I
1

Mana-Emana 6 xL'

- I32

16

ml

Idea pembentgkan Malaysia telah lama dikemukakan sejak awal abad ke'19 sehingga
membawa kepada pembentukannya pada tahun 1963.
(a)
Terangkan cadangan yang dikemukakan ke arah pembentukan Malaysia.
6 markoh

F'1

Hla

F2
HlZa
F'3

H3a
F','4

Bartiran
Cadangan pertama dikernukakanpadatahun 1887 oleh Lord Brassey /
Pengarah Syarikat Borneo Utara/SBUB
NlencaOangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah
lBorneo lJtala! dengan Negeri-negeri Melayu /Perak Pahang /Selangor/
Negeri sembilan dan Negeri-Negeri selat /Singapural Melaka/ Pulau
Pinang
Cadangan kedua dikemukakan padatahun 1,948 oleh Sir Malcom
MacDonald/Gabenor Jeneral Asia Tenggdt?.
Beliau mencadangk an agffi Saraw&k, Sabah, Singapura, Brunei dan
Persekutuan Tanah Melayu digabungk &fr ,
Pada tahun 1956, Dato' Onn Ia'afar mencadangkan Persekutuan Tanah
Melayu dinamai Malaysia
Beliau berpendapat bahawa pada satu masa British akan menggabungkan
Sarawak.Sabah. Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah ![g!qrurPembentukan Malaysia juga dicadangkan oleh pemimpin Singapura/ Lim
Yew Hock/ David Marshall dan Lee Kuan Yew.

EIAu
E{4b

Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura dan Persekutuan Tanah

H4c

Melayu digabungkan
Idea ini tidak dipersetuiui oleh Tunku Abdul R.ahman
Idea ini akan mewujudkan ketidakseimbangan penduduk

I{4d
l249ll

2011 Hak cipta MPSM Cawangan Negeni Sembilan

Marka&
1

I
1

I
I
t
1

SULIT

18

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
gutEg'

HZe#fE

27 \yeen W6l, Tunnn" AnA manffiaffi telai?


pegnbenukan Malavsla

ff5
E!'ET

ffir effi y etu"j u

& 2 {Ftr}

i e ad ewge"ii

-RG_se

rnenyuarakan harapan agar negara Malaysia dibentuk.

F5fu

Pestrbenukan Vf

Eebih
B-E

al ays

ia dapat

kukuh/ diseeaffii di

R6S

smenj antrin senl

keduderkan

politik

Ms 937:438

I
RacBa*EsE&EEa

Terangkan tentang jawatan kuasa berikut dalam usaha

{b}

(i)

Suruhanjaya

yaffig

Asia Tenssa
lam bidang ekonomi dan

range]"].

Cobbold

6x

pembe

EHBa

Egsb

tte
F2
F3
F'4
Tr?

.a-3a

Egstu
g?

e9

trgsc

Malaysia .
ma hl

E6a
Eg6to

trEankaEe

British
Lorc3 Cobbold / Sir An}aoffiv Ahetl / Sin Elavfld Wat]rerstorr
Turut disertai rakvat termpatan
Dato' Wong Paw T{eel T'an Sri Ghezeli S}rafie
Meniniau pendapat nduduk SarawaW Sabah
Menerima rnemorandum yang dikemukakan oleh pelbaeai oertubuhan
Mengemukakan laporan kepada keraiaan British pada bulan Jun 1962
V3 penduduk Sar k I
menyokong gagasan Malaysia t
a syarat
1 /3 menyokong dengan sy antl kepentingan mereka dilindunei
1 13 ffi]enginginkan keruaerdek &&n tertrehilx d ahulu seheluffix rnenyertai

,FS

I
n

I
I
I
I
I
1

I
I

gan

Perlembagaan Malaysia harus berasaskan Perlernbagaan Persekutuan

Saraw

Sabah diberi 3<uasa smeffientukagl dasan imigreseffi


fu{e3ayrr drj adikan bahasa kebangsaaft

E6c

F6d

I
T

l_

arawak/Sabah

EE3

g6tr

Az49:n @

Ivflalaysle

FEftE

Penentuan arilE& ptrl'xubuhasi


Fs g5#

z&gi Eak

cEpa IVEPSM

h,f

Cawangem Negen"a

sveE

15

Bcaf nmxa

F'

{#

EEB

a3avsia

Feeca*HsB&BBa

Senmb[Easa

5s sse

FS

sFeE

SUTH'

19

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
WLXT-

7249tr

& ? (PP)

Jawa

5 markoh

Markah
I
I

Ditubuhkan Oeos 1963


Dianggotai oleh wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu /Britain
/Sarawak / Sabah
gerusikan oleh Lord l,andsdowne/ Menteri nesara baei tanah iaiahan
Dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri Fersekutuan Tanah Melayu/ Tun
Abdul R.azak

F1

w2
EAZa

x
T

I
I
I

_-Eg-

EI{e
H3b

tsagi men erangkan penubuhan hzlalavsia


Bermesvuarat sebanvak 24 kali
kan Sarawak / Sabah
layu
epentingan penduduk Sarawak / Sabah
V[s 150-151
Vlana-maEta 5x 1 ftt

Ed3c

H3d
H3e

(c)

F7
F8
F9

pihak?

EUTIRAN
i berh.aluan kiri di Singapura/berhaluan kiri

F1

F'6

/ menjadi benteng ancarnan komunis


N{ernp ercep at kern erdeka an S in sapu ralS a ruw ek/S ab ah
p e mb an g un an s o s r.ol I
n o rn i I p olit i k
rerX

"-g

"ko
poltik di rantau Asia Tengg ara
Memastikan kepentingan British terp ehhara
Mewujudkan satu pasaran yang luas

angan industri pertanian


Memanfaatkan kei stimewaan semulaj adilsumber alam di negeri-negeri ini
F11
buhan kaum
setiakavvan antata ne gara
rye__J
Fl3
Mewuiudkan sernangat toleransi / keriasama
Fl4
latan negara I negeri terjamin
Fl5
Mengekalkan kesei ahteraan I perpaduan antaraneseri
M
ana-mana iawapan yarlg mtrnasabaEr
ms. 139-140
Mana-mana 4xl

F'l0

124911@ 2011

I
I
15 rnl

Pada pendap at anda, mengapakah pembentukan \dalaysia banyak memberi

manfaat kepada pelbagai

F2
F3
:F4
F5

l{ak eipta

IvgPSM Cawangan Negcni Sembiian

14

markahf

Markah
I
I
1

I
x

I
I
I
1

I
I
I
1

I
[4rnl

SULIT

20

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SUE,HH

EZ#f

Jadual

beri

& 3 {trtr}

menunjukkan pertubuhan antarabangsa yang disertai hzlalaysi.&.

e
e

Hema

Fee"6eEfucxfuaec

Komanwel
Perubuhan Persic3angan Islarur (CIC)
Negera:Tdeg &r& Selatan

Pertubuham Rangsa-Bangsa Bensatu (FBts)

Fergerakan ldegara-ffieg

&{'a"

Benkeeueli (NAV{)

&
HeEBE"aHB

ffs
{s

'fi|,3

E3a

I
I
I
I

Ahlinya negara-negara rnernbanEun di Asia /Afrika/Amerika Selatan


Terdrri darrp a&e I 13 buah ffiesara
tr6 buah negera sebasaa neffilel:hati

w2

E3h

i-e4ryp*41qq

.R3C

Matlamat utanla mengetr<aikan keamanan dunia


Tidak menyc[<one blok Barat /btrok komunis
Berbaik-baik dengan seffitua nesara
h'4enselak carnnur
as? aslns dal alrr scsebuah nes &te
Menghcnnati l<edaulatan sesebuah nes &ra
Menyelesaikan sebarang pertelingkilran antara ilegatra melalui rundingan
Mengho ati hak asasi snanusia

EgSd

fuf

F4
E44
EH4b
B-5
-TET

FESE

E5fu
-flr

-r=r

embel a kep enteng an

G!

EHStr

5e

F6
E6a

w7

El

gara-ne

g ar

a s edan g memb an gun

Falestin

.E3e

ESa

n2003
Mencatat penyertaan tertinggi negara

Eg$b
EtSe
E9d
FESe

Essg
EH9e
E9fu

t
1

I
I
I

1
T

I
n

NAM

arLggota / 31 ketua Negara/ 32 k a


kerajaan
Berj eye rneffid aftw negera b
Tirnur Leste / PuEau Caatrina
rx?en gan^! urkarl ffil e sfr* erpet ti d ak nasm i O C
Ivlenandatansani Deklarasi Kuala Lun:,cur
Elntuk x?xen idu kam kembali NAM
dengan penyataan bersarna tentang kedudukan Falesin
Bersetuju dengan penyataan bersama tentang serangan Amerika Syarikat
terhadao Irao
Esss" 249^25*
IVama-HEE&EEa S x 3
H

124911@ 2S!.1 Eak cEpa iVHFSM Cawastgam Negera SeslnhfiEan

FS

F.'ffi

kedasaffia ekonoini
Membangkitkan isu Benua Antartika
neak kelapan di F{anare {Ztmbabwe}
a imeffisadangkan Seai:uskan dasar ap eid dt Af,rika selatan
Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang kernuncak Di

Belgrade, Yugoslavia
&atraysia dil ik sebagai Ahli Kurmp',+Ean 3 6
Rr{embinoangkan isu ncer"lasarfia pclitik ffiegare effiggota
Malaysia menjadi rnenjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak

FESa

I
1
1
A

I
1

I
1

I
FSme}

sts

21

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SULIT

1249/A

b) Jelaskan,tentang

&,2 fPP) " '"

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)?

[2ft2

Brutnran

Hfarkah
I
I

F1

HEa

Hasil idea Tunku Abdul Rahrnan

Hlb
EItr

_4qg4r4_

F2

I
I

a negara Islam

El?a
H2h
F3
F4
F5
HSa
F','7

Bersu ara dalam

I
I
I
I

entingan umat Islam

-nggara Islam yang bennasalah


i ke LubnanlBosnia/ Afghanistan
Memberi banfuan kewangan kepada negara- negara Islam yang kurang

as

I
I

maju
W7a
F8
H8a
F9

FI0
Fl1
IIl la

fqperti Sudan/ Nig eria/ dan Chad

I
I

Menubuhkan Bank Pembanzunan Islam


gan kepada negara arLggota
adi Setiausaha Agung OIC yang pertama
perangan lran-Iraq

I
I

da

I
I

Fl3
H13a

IIl3b
Fl4

Fls

l249ll

t
I
I

slam
an penggunaan dinar ernas

Dalam urusan perdagangarq


ain oleh Malaysia
kei:ada parapelajar negara trslarn
Membantu Malaysia menubuhkan Universiti Islam Antarabanssa (UIA
nls. 251-252
Mana-mana I x

20lI Hak cipta MPSM

Can'angan Negeri

Sembitan

I
I

ISrnl

SIILIT

'

22

BankSoalanSPM.blogspot

http://banksoalanspm.blogspot.com/
http://banksoalanspm.blogspot.com/
SUTHH

c)

EzeWfE

& 2 {trtr}

Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik
dengan negara luar?
(4 m
h)
#estenaEE

F
wz

Men

F=3

Memtngkatkan kernajuan sains / tekffiologi

B"

HEarkaEa

tikan kemajuan ffiegara benterusan


fufemarik kemnasuncam pelahun-pelabur astng

F5

ffi

Fgs
Fg
F92
FE3
F94
FXs
F'96

I
I
I
t
I

ranlpeladangan neg&r&

8"6

FB
FS

I
I
t

egara /serantau/du wta

luaskan pasaran eksport ketruaran neg &t&


ry_4apat peffiukaran tel<no lo gi
hdennbanu r?lengekalkan kearnaffiafin dunia seiaga.

elakkan pergolal."anlpengeseran/krisis'6a{& negara-r}sgara


pensefahaman

hdeneruskan hubungan diplomatik


h{emb ina seix?amgat setiakawan
fuIembuka peluang pekeri aan
u ffiler] ingkat[<an prasarffi]a

1
1

nj al in ked as ama dalanrr b idan g p e ftIb atawlF"e

Fe7
Hg

si

hatan

yea,eg EsEBExEasabaEe)
EsEs

242^253

HEasea-EEEsEEa

FE 'U

F{

l}4glL@ 2011 Ilakcipta MPSM Cawangan Negeri

EEG

Ee mA

trHF/g^A EAN .AHA.

Sembilan

SULIT

^23

BankSoalanSPM.blogspot