Anda di halaman 1dari 4

DOKUMEN NEGARA

SANGAT RAHASIA
MA-K.01 -U AMBN. 1
UTAMA
KEMENTERIAN AGAMA RI
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL
MADRASAH ALIYAH ( MA )
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Mata Pelajaran
Program
Hari/Tanggal
Waktu
limu Kalam
Keagamaan
Senin, 25 Maret 2013
08,00 - 09.30 ( 90 Menit)
PETUNJ UK UMUM:
1. Berdoalah kepada Allah SWT sebelum memulai mengerjakan paket soal.
2. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar J awaban Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (LJ UAMBN) dengan
menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJ UAMBN.
3. Isikan jawaban soal ke dalam LJ UAMBN sesuai petunjuk di LJ UAMBN.
4. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan paket soal.
5. J umlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban.
6. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan jawaban pada huruf A, B, C, D
dan E pada lembar jawaban yang disediakan.
1. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi argument-argumen tentang aqidah berdasarkan dalil-dalil aqliyah (rasional) dan
pembelaan keyakinan salaf d&n ahlus sunnah terhadap pemikiran orang-orang ahli b id'ah dan menyimpang. Definisi
tersebut menurut....
A. Ibn Sina fZ. Ibn Khaldun E. al-Ghazali
B. Musthafa Abdur Raziq D. al-Khawar izm i
2. Ilmu Kalam berisi pembahasan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut juga dengan
nama....
A. ilmutauhid C. ilmuaqoid
B. ilmuushuluddin D. filsafat Islam
3. Berikut adalah fungsi ilmu kalam secara internal, kecuali....
A. menjelaskan aqidah dan keyakinan Islam secara benar v'
B. menjelaskan keimanan dalam Islam secara tepat
C. menjelaskan kepada umat Islam tentang penyimpangan aqidah agama lain
D. menjaga prinsip-prinsip ajaran islam dari rong-rongan musuh-musuh Islam
E. menguatkan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis
4. Menurut Hasan al-Banna, di antara obyek pembahasan ilmu kalam adalah hal-hal yang terkait dengan Allah atau
ilahiyyat yang meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali....
A.dzatAllah C.namaAllah E. janji Allah
B.sifatAllah D. perbuatan Allah
5. Suatu perkara yang harus diyakini kebenarannya dan tidak diterima oleh akal akan ketiadaannya dalam pembahasan
dalil dalam ilmu kalam disebut....
A.wajibaqli B. mustahil aqli C.jaizaqli D.wajibnadzari E. wajib mutlaq
6. Ilmu kalam dan filsafat mempunyai hubungan yang erat, karena salah satu obyek pembahasan keduanya tentang....
A. alam B. kerasulan C. ketuhanan D. keimanan E. kemanusiaan
/Efal-fiqhul akbar
MA-K.01 -UAMBN. 1
7. Meskipun ilmu kalam dan filsafat sama-sama bertujuan mencari kebenaran , akan tetapi untuk mencapai tujuan
tersebut ilmu kalam menggunakan dalil naqli dan aqli, sedangkan filsafat menggunakan rasio semata. Hal ini
menunjukkan perbedaan keduanya dari segi....
A. tujuan B. kedalaman C. metode D. target E. ruang lingkup
8. Masa Rasulullah disebut sebagai masa kesatuan akidah Islamiyah. Umat Islam tidak mengalami perbedaan dalam
memahami aq idah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal ini antara lain karena....
A. keluasan ilmu yang dimiliki oleh umat Islam pada waktu itu
B. keberadaan Rasulullah sebagai rujukan dalam menjawab segala permasalahan v/
C. tidak adanya peperangan antara kelompok dalam umat Islam
D. tidak ada musuh Islam yang merongrong keyakinan umat Islam
E. seluruh penduduk jazirah Arab masuk Islam
9. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya aliran-aliran kalam adalah interaksi umat Islam dengan....
A. ilmu astronomi C.ilmutafsir E. ilmu filsafat
B. ilmu kedokteran D. ilmu falaq
10. Perluasan wilayah (futuhal) yang dilakukan pemerintah Islam ke berbagai wilayah, membawa dampak munculnya
aliran-aliran akidah dalam Islam, hal ini karena....
A. tidak ada ulama-ulama yang kompeten D. tentara Islam terlalu materialis
B. banyaknya pemberontakan E. pengaruh agama dan budaya setempat
C. penduduk setempat tidak beragama
11. Wafatnya Rasul juga memiliki pengaruh langsung dalam melahirkan benih-benih perbedaan faham di kalangan umat
Islam terutama terkait dengan persoalan....
A. iman dan kufur B .imamah C. akal dan wahyu D. sifat Allah E .kalamulloh
12. Adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an, membuat umat Islam berselisih dalam memahaminya. Umat Islam
awal merupakan rujukan yang sangat tepat dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dimana mereka....
A. mengartikan makna ayat berdasarkan jumlah hurufnya
B. mengartikan makna ayat apa adanya tanpa mentakwil
C. menafsirkan maknanya dengan bebas
D. membawa maknanya ke makna yang lain
E. mencari ayat lain yang serupa atau mirip
13. Aliran kalam pertama yang muncul dalam Islam adalah Khawarij yang berarti mereka yang keluar dari golongan Ali.
Tokoh utama mereka pada waktu itu adalah....
v
A. Muawiyyah C. J ahm bin Shofwan J E. Ma'bad al-J uwaini
B. Al- 'Ast'ats bin Qois D. Washil bin Atho'
14. Dari golongan berikut ini yang merupakan salah satu sekte aliran Khawarij adalah....
A. al-J ahmiyah B.al-Wasiliyyah C. al-Azariqoh D. al-Sabaiyyah E. al-Isma'iliyah
15. Aliran Khawarij mengkafirkan beberapa sahabat Nabi seperti Ali dan Muawiyah serta Abu Musa al-Asy'ari karena
mereka....
A. tidak berpihak pada mereka D. menerima keputusan Tahkim Daumatul Jandal
B. tidak berbai'at pada Abu Bakar E. saling berperang satu sama lain
C. mendukung faham Syi'ah
16. Istilah Murji'ah berasal dari kata al irja' yang memiliki makna C t ha' al-raja' atau memberikan harapan. Disebut
demikian karena aliran Murj i'ah memberikan harapan kepada....
A. pelaku dosa besar C.orangmunafiq E. orang beriman
B. orang musyrik D. orang Islam
17. Kemunculan aliran Murj i'ah merupakan antitesis atau respon balik atas kemunculan aliran....
A. Syi'ah B. Khawarij C. Khawarij dan Syi'ah D.Mu'tazilah E. Salafiyah
18. Di antara pandangan aliran Murji'ah Ekstrim adalah....
A. amal perbuatan sangat menentukan iman seseorang
B. amal perbuatan merupakan barometer utama keimanan seseorang
C. posisi amal perbuatan dan keimanan seimbang
D. amal perbuatan tidak ada pengaruhnya terhadap iman seseorang
E. iman seseorang dapat bertambah dan berkurang
19. Sy i' ah secara bahasa berarti pengikut, pendukung atau partai. Disebut demikian karena mereka adalah kelompok orang
yang mengikuti dan merujuk kepada....
A. para khulafaurrrosyidin C. Muawiyah dan pengikutnya E. Usman bin AfFan dan keluarganya
B. Abu Bakar dan keluarganya D. Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait
MA-K.01 -UAMBN. 1
20. Dalam pandangan Syi'ah imamah atau khilafah terjadi dengan....
A. pemilihan umum C. wahyu dari Allah E. wasiat dari imam sebelumnya
B. pemilhan oleh ahlul halli wa al aqdi D. pemilihan secara demokratis
21. Imam keduabelas atau imam terakhir dalam pandangan Syi'ah itsna atsariyah adalah....
A.I mamZainalAbidin C. Imam J a'faras-Shadiq E. Imam Muhammad al-Baqir
B. Imam Muhammad al-Mahdi D. Imam Hasan
22. Yang dimaksud dengan ajaran taqiyyah dalam doktrin Syi'ah adalah....
A. sikap perlawanan terhadap semua aliran yang menentangnya
B. sikap kompromi dengan musuh-musuh yang menentangnya
C. menyembunyikan identitas kesyi'ahan demi menjaga keselamatan jiwa
D. faham bahwa seluruh imam adalah terjaga dari perbuatan dosa
E. ajaran mengkafirkan orang yang di luar faham Syi'ah
23. Salah satu tokoh aliran Qadariyah adalah....
A. Ghailan al Dimasyqi C.Hasanal-Basri E. WashilbinAtha'
B. J a'adbinDirham D. J ahm bin Sofwan
24. Salah satu ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar untuk mendukung faham Qodariyah adalah....
B. J J J UAJ UJ l &i l > Uiij
C. aj i l \ c4*3 u j
D.
E. pj i J s\ J j l
25. Aliran J abariyah dikenal juga dengan aliran fatalisme. Tokoh aliran ini adalah....
A. Hasan al- Bashri C. Ghailan ad-Dimasyqi E.AlKaisani
B. J a'dbinDirham D.ZaidbinSaba'
26. Dalam faham aliran J abariyah manusia....
A. tidak memiliki kemampuan berbuat D. diberi kekuasaan oleh Allah untuk menciptakan perbuatannya
B. memiliki kebebasan atas perbuatannya E. bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja
C. tidak memiliki kekuasaan atas perbuatannya
27. Salah satu aliran kalam yang mengalami masa kejayaan dalam sejarah Islam adalah Aliran Mu'tazilah. Tokoh utama
dari aliran ini adalah....
A. J ahm bin Shofwan C.Ma'badal-Huhaini E. WashilbinAtha'
B. Hasan al-Bashri D. Ibnu Qoyyim aj-J auziyah
28. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala - yatazilu - i'tizalan yang berarti memisahkan diri. Dinamakan demikian
karena tokoh pendiri aliran ini memisahkan diri dari....
A. J ama'ah umat Islam C.firqohKhawarij E. halaqoh Hasan al-Bahsri
B. barisanAli binAbiThalib D. kekhilafahanal-Makmun
29. Yang tidak termasuk lima ajaran pokok (ushul al-khomsah) dari aliran Mu'tazilah adalah....
A. at- Tauhid C. alwa 'du wal wa 'id E. al-Mabadi' al-Awaliyah
B. al-Adlu D. al manzilah baina manzilatain
30. Al-manzilah baina al-manzilatain dalam pandangan Mu'tazilah adalah kedudukan pertengahan antara....
A. mukmin dan fasik C. mukmin dan musyrik E. mukmin dan kafir
B. mukmin dan munafik D. musyrik dan munafik
31. Berikut ini adalah tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah, kecuali....
A. Abu Hasan al-Asy'ari C.al-Ghazali E.AI-J uwaini
B.IbnuTaimiyah D.al-Baqilani
32. SjipU l ^j j OJ J pU j ^i ^j QS.al-Qiyamah ayat 22-23 ini menjadi dasar pandangan aliran
Asy'ariyah tentang....
A. qodimnya al-Qur'an C. melihat Allah di akhirat E. kedudukan akal dari wahyu
B. kedudukan pelaku dosa besar D. sifat-sifat Allah
33. Aliran kalam yang berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat karena perbuatanNya, akan tetapi sifat-sifat tersebut
tidak dapat difaham i secara harfiah melaikan harus difahami secara simbolik adalah....
A.Asy'ariyah B.Maturidiyah C.Mu'tazilah D.arRafidhah E.alJ ahmiyah
MA-K.01-UAMBN.1
34. Kalamullah (Al-Quran) menurut Asy'ariyah bersifat....
A. hadis B. baru C.qadim D. statis E. stabil
3 5. Yang merupakan tokoh Maturidiyah Bukhara adalah....
A. Abu al-Yusr al-Bazdawi C. Abu Ishak al-Isfarayani E. Abu al-Qasim al-Qusairi
B. Abu al-Hasan as-Sukri D. Abu Mansur al-Maturidi
36. Menurut pandangan Maturidiyah fungsi wahyu terhadap akal manusia adalah sebagai....
A. pendorong B. pembatal C. penjelas D. pembimbing E. penentu
37. Aliran Mu'tazilah muncul pada masa akhir Daulah Umayyah di kota Bashrah (Iraq) pada abad kedua hijriyah kemudian
mengalami perkembangan pesat pada masa Daulah Abbasiyah dan dijadikan sebagai ideologi resmi negara pada masa
khalifah....
A. Al-Mahdi C. Harun ar-Rasyid E. al-Mutawakkil
B. Al-Hadi D. al-Makmun
38. Untuk menegakkan faham Mu'tazilah sebagai faham yang harus dianut oleh masyarakat maka al-Makmun
mengeluarkan kebijakan pengujian keyakinan (test of faith) kepada para ahli fikih, ahli hadis, qadi dan ulama tentang
kemakhlukan al-Quran disebut dengan....
A. mihnah B .imtihan C. fitnah D.taqiyyqh E. Muraja * ah
39. Dampak dari pengujian keyakinan (test of faith) terhadap para ulama yang dilakukan oleh penguasa Mu'tazilah
berdampak pada....
A. semakin kokohnya aliran Mu'tazilah D. menurunnya dukungan terhadap aliran Mu'tazilah
B. kemajuan mu'tazilah E. kemunduran aliran-aliran lain terutamaAsy'ariyah
C. dukungan yang semakin besar pada penguasa
40. Pada awal kemunculannya aliran Asy'ariyah mudah diterima oleh masyarakat karena....
A. tidak ada aliran lain pada waktu itu D. pokok ajarannya yang gampang dan tidak filosofis
B. campur tangan dan dukungan penguasa E. lebih menjamin masuk surga
C. mengedepankan logika
41. Aliran yang berpandangan bahwa tanpa bantuan wahyu akal dapat mencapai makrifat pada Allah adalah....
A. Syi'ah B. Mu'tazilah C. Maturidiyah D. Asy'ariyah E.Qodariyah
42. Perhatikan daftar pernyataan berikut ini!
1. Mempercayai dengan hati
2. Mengikrarkan dengan lisan
3. Mengamalkan dalam perbuatan
Konsep iman dalam pandangan Murji'ah adalah....
A. 1 saja B. 1 dan 2 C. 1 dan 3 D.2dan3 E. 1,2 dan 3
43. Dalam pandangan Khawarij ekstrim perbuatan dosa besar....
A. tidak dapat diampuni D. ditunda ketentuannya hingga hari akhir
B. mengeluarkan pelakunya dari keimanan E. tidak mempengaruhi keimanan seseorang
C. diserahkan putusannya pada Allah
44. Pelaku dosa besar dalam pandangan Asy'ariyah adalah....
A. fasik B. munafik C. kafir D. tidak mukmin dan tidak kafir E. tetap mukmin
45. Meskipun Allah mampu dan berkuasa untuk berbuat segala sesuatu yang baik dan yang buruk, akan tetapi perbuatan
Allah hanya terbatas yang baik-baik saja. Hal ini pendapat....
A. Syi'ah B. Mu'tazilah C.AhlusSunnah D. Salafiyah E.Qodariyah
46. Menurut faham As'aniyah perbuatan Allah memiliki sifat....
A. wajib B. mustahil
#
C.jaiz D. lazim E. mutlaq
47. ( 286 l l i i ftl Jd&i Ayat ini dijadikan dasar oleh aliran Mu'tazilah mengenai pandangan
mereka bahwa....
A.Allah tidak memberi taklif kepada manusia melebihi kemampuan manusia
B. Allah memberi taklif kepada manusia berbeda-beda berat ringannya
C. taklif adalah tanggungjawab manusia yang lahir dari kehendak manusia sendiri
D. masing-masing manusia akan menerima taklif yang berbeda berat ringannya
E. Allah bebas memberi taklif kepada manusia
48. Maturidiyah membagi Kalamullah menjadi kalam nafsi dan kalam yang terdiri dari huruf dan suara. Kalam nafsi
bersifat
A. hadis B.muhdas C.qadim D. mutlak E. makhluk
49. Aliran kalam yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat Tuhan adalah....
A. Syi'ah B. Salafiyah C.Mu'tazilah D. Asy'ariyah E.J abariyah
50. Sifat Allah bukan bagian dari Dzat Allah akan tetapi bersifat inheren (tidak terpisahkan) dari Dzat. Hal ini pendapat....