Anda di halaman 1dari 5

Silabus Motor Bakar TME 305 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Halaman1

SILA8US MA1A kULIAn


rogram Stud| : 1eknlk Mesln
kode Mataku||ah : 1ML 303
Nama Mataku||ah : Motor 8akar
Ium|ah SkS : 2 (dua)
Semester : 3 (llma)
Mata ku||ah ra Syarat : 1ermodlnamlka, ulnamlka flulda, erplndahan kalor.
Deskr|ps| Mata ku||ah :
MoLor bakar adalah penggerak mula yang mengubah energl klmla bahan bakar mlnyak (hldro karbon) men[adl energl kalor. MoLor 2 langkah dalam
menghasllkan usaha memerlukan dua langkah Lorak, sedangkan moLor 4 langkah memerlukan empaL langkah Lorak. enyal aan dengan perclkan bunga apl
unLuk moLor bensln dan penyalaan kompresl dlgunakan unLuk moLor ulesel. MaLakullah lnl dlperlukan unLuk memperkuaL dan melengkapl maLakullah
mesln konversl energl, pompa dan compresor, keLel uap dan mesln pemanas/pendlngln. embahasan maLerl mellpuLl: klaslflkasl moLor bakar, karakLerlsLlk
dan baglan-baglan mesln, rlnslp-prlnslp Lermodlnamlka dan proses daur pembakaran, rlnslp ker[a daur dua langkah dan empaL langkah, 8ahan bakar dan
slsLem pembakaran, emlllhan dan lnsLalasl mesln, kapaslLas dan perencanaan mesln moLor bakar, enllalan dan pengu[lan, engoperaslan dan gangguan
mesln, emellharaan dan perbalkan, klnemaLlkan Lorak, baLang dan poros engkol, Caya dan momen yang beker[a, SlsLem pelumasan, Cara-cara sLarLlng,
supercharglng, and afLercoollng, SlsLem pendlnglnan dan konLrol suhu, 1une-up dan pengaruh [arak busl, [arak plaLlna, benLuk kabuL dan bahan bakar,
pengaruh suhu, pengaruh nllal okLan, dan SlsLem conLrol Lmlsl gas buang.
Standar kopetens| :
Mahaslswa dapaL memahaml prlnslp ker[a moLor bakar, mampu menganallsls dan menerapkan Leorl moLor bakar pada moLor bakar 2 langkah dan
4 langkah, kemudlan mahaslswa dapaL mengoperaslkan dan memperbalkl moLor bakar.
Silabus Motor Bakar TME 305 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Halaman2
kompetens| Dasar Ind|cator enga|aman embe|a[aran Mater| A[ar Waktu
A|at]8ahan]
Sumber 8e|a[ar
en||a|an
MengeLahul kegu-
naan dan menyl-
mak upaya kebu-
Luhan mesln moLor
bakar
Mahaslswa dapaL
men[elaskan pema-kalan,
mengguna-kan, dan
dapaL memberlkan argu-
menLasl
1. ulskusl clrl khas, Lu[uan darl
benLuk-baglan dan
keunggulan mesln
2. Memberlkan gambaran
pemakalan mesln
dllapangan
1. klaslflkasl moLor
bakar,
karakLerlsLlk dan
baglan-baglan
mesln.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
uapaL mengeLahul
pengaruh kekuaL-an
gas dan daya yang
dlhasllkan oleh
gerakan Lo-rak..
Mahaslswa dapaL
men[elaskan dlna-mlka
gas yang dl-pengaruhl
oleh Lem-peraLur gas
dalam ruang bakar.
1. Membahas pengaruh Lem-
peraLur dan Lekanan gas
pada pada ruang bakar.
2. Memberlkan gambaran
perllaku gas pada ruang
bakar.
2. rlnslp-prlnslp
Lermodlnamlka
dan proses daur
pemba-karan
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
MengeLahul meka-
nlsme gerakkan
mesln moLor bakar
dua langkah dan
empaL langkah.
Mahaslwa mampu
men[elaskan efek yang
dlLlmbulkan oleh gerakan
lang-kah plsLon
1. Men[elakan LenLang pro-ses
langkah gerakkan dan
ke[adlan pada ruang ba-kar
3. rlnslp ker[a
daur dua
langkah dan
empaL langkah.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
MengeLahul [enls
bahan bakar yang
dlgunakan dan
slsLem penyalaan
pada moLor bakar
Mahaslswa mampu
menghlLung hasll
pembakaran dan dampak
yang dlLlm-bulkan aklbaL
pem-bakaran pada ruang
bakar.
1. Menganallsls proses pem-
bakaran bahan bakar.
2. Men[elaskan meknlsme
percampuran bahan bakar
dan udara.
4. 8ahan bakar dan
slsLem
pembakaran.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
Memahaml dan
mengeLahul cara
memlllh konsLruk-sl
mesln moLor ba-kar
Mahaslswa mampu
men[easkan cara memlllh
dan bong-kar pasang
serLa perbalkan yang da-
paL dllakukan pa-da
mesln moLor-bakar.
1. Men[elaskan cara meml-llh
moLor bakar.
2. Menerangkan LaLa cara
mempredlksl kerusakan pada
mesln dan mem-perbalkl
kerusakan pada lnsLalasl
mesln moLor bakar.
3. emlllhan dan
lnsLalasl mesln.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
Silabus Motor Bakar TME 305 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Halaman3
MengerLl LenLang
mesln berukuran
kecll dengan ke-
mampuan besar.
Mahasla mampu
mengeLahul Lu[uan darl
benLuk, fungsl dan
kekuaLan seba-gal
perLlmbangan dalam
perencanaan
1. Men[elaskan benLuk ruang
bakar yang menen-Lukan
karakLer mesln
2. Menganalllsls kekuaLan
yang dapaL menenLukan
pada pemlllhan bahan.
6. kapaslLas dan
perencanaan
mesln moLor
bakar
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
U[|an 1engah
Semester
MengeLahul Len-
Lang hasll pengu[l-an
dapaL menenLu-kan
performance mesln
moLor ba-kar.
Mahaslswa menge-Lahul
prosedur cara pengu[lan
moLor bakar dengan balk
dan mampu mengu[l.
1. Men[elaskan LenLang
konsumsl bahan bakar yang
dapaL meneLukan
kemampuan mesln moLor
bakar.
2. Menerangkan proses
pencampuran bahan bakar
dan udara yang dapaL
mengldlkaslkan
kemampuan mesln moLor
bakar.
7. enllalan dan
pengu[lan
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
MengeLahul Len-
Lang kelancaran
pemberlan suplal
daya yang berke-
slnambungan oleh
mesln moLor bakar
Mahaslswa mampu
men[elaskan Len-Lang
persyaraLan operasl
mesln yang layak dan
kondlsl mesln moLor
bakar slap dl[alankan
1. Menerangkan pemerlksa-an
kondlsl mesln unLuk operasl
dengan balk.
2. Men[elaskan cara pera-
waLan berkala dan peng-
ganLlan suku cadang mesln
moLor bakar.
8. engoperaslan
dan gangguan
mesln,
emellharaan
dan perbalkan
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
MengerLl LenLang
gerakan kompak darl
mekanlsme
penggerak yang
menghasllkan daya.
Mahaslswa mampu
men[elaskan adanya
perbedaan gerakkan yang
Lldak normal yang
menun[ukkan adanya
kerusakan
1. Menganallsls mekanlsme
penggerak.
2. Men[elaskan lokasl yang
serlng mengalaml keru-
sakan mekanlsme
3. Menerangkan gangguan
gerakkan mekanlsme
9. klnemaLlka
Lorak, baLang
dan poros
engkol.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
Silabus Motor Bakar TME 305 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Halaman4
Memahaml gaya dan
momen yang
beker[a memberl-
kan dapak keausan
pada bldang kon-Lak
anLar meLal.
Mahaslswa dapaL
mengeLahul arah gaya-
gaya yang be-ker[a yang
menu-n[ukkan LempaL
konsenLrasl Lekanan
anLar muka pada
sambungan.
1. Menganallsls LenLang ga-ya
dan momen yang be-ker[a
yang kemudlan me-nenLu-
kan [enls peluma-san.
2. Men[elaskan LaLa cara pe-
lumasan sesual dengan [e-
nls mlnyak pelumas dan
kebuLuhan pelumasan
10. Caya dan
momen yang
beker[a,
SlsLem
pelumasan
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
MengeLahul cara
pemerlksaan
mengenal kesla-pan
sLarLlng dan
pengodlslan mesln
dapaL beker[a degan
balk.
Mahaslswan mam-pu
mempredlksl kodlsl yang
opLl-mum unLuk sLarLlng
mesln dan kelanca-ran
ker[a mesln mo-Lor bakar.
1. Men[elaskan kelengka-pan
persyaraLan sLarLlng mesln.
2. Menerangkan proses Llm-
bulnya gerakan pada me-sln
moLor bakar.
3. Men[elakan pengaruh
perlakuan pada mesln.
11. Cara-cara
sLarLlng,
supercharglng,
and
afLercoollng
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
Memberlkan kon-
dlsl pen[agaan un-
Luk ker[a mesln
moLor bakar yang
bekelan[uLan.
Mahaslswa mampu
men[elaskan Len-Lang
LemperaLur o-perasl
mesln agar ber[alan
dengan balk dan umur
penggunaan men[a-dl
leblh pan[ang.
1. Men[elaskan LenLang effek
darl over heaLlng pada
mesln.
2. Menerangkan langkah-
langkah pemerlksaan slsLem
pendlngan dan konLrol
suhu.
12. SlsLem
pendlngln-an
dan konLrol
suhu.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar
1ugas mlngguan
Silabus Motor Bakar TME 305 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta Halaman5
MengeLahul ke-
sempurnaan sls-Lem
pembakaran bahan
bakar dan berupaya
unLuk mengaLasl
ham-baLan pada
slsLem pembakaran
bahan bakar.
Mahaslswa mampu
mengerLl LaLa cara-cara
pencampuran udara-
bahan bakar dan
pengaLuran perbalkan
slsLem pembakaran
bahan bakar.
1. Men[elaskan mekanlsme
pengaLuran slsLem pem-
bakaran bahan bakar.
2. Menerangkan model-model
cara pencampuran bahan
bakar.
3. Men[elaskan perbalkan
proses penyalaan bahan
bakar.
13. 1une-up dan
pengaruh
[arak busl,
[arak plaLlna,
benLuk kabuL
dan bahan
bakar,
pengaruh
suhu,
pengaruh nllal
okLan.
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
1anya [a-wab
perLa-nyaan.
keakLlfan
bela[ar.
1ugas mlngguan
MengLahul proses
penyebab Ler[adl-
nya emlsl gas buang
dan cara
mengonLrol.
Mahaslswa mampu
memlllh [enls ba-han
bakar dan kon-dlsl proses
pemba-karan bahan-
bakar
1. Men[elaskan pemlllhan
bahan bakar yang cocok.
2. Menerangkan konLrol pada
proses pembakaran bahan
bakar.
3. Men[elaskan kondlsl
pembakaran bahan bakar
14. SlsLem konLrol
Lmlsl gas
buang
100
menlL
LCu, LapLop, whlLe
board, gambar/phoLo,
8eferensl 1,2,
3 dan 4
U[|an Akh|r
Semester