Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR JUDUL ...................................................................................

PENGESAHAN .......................................................................................

ii

PRAKATA ................................................................................................

iv

ABSTRAK ...............................................................................................

DAFTAR ISI ............................................................................................

vi

DAFTAR LAMPIRAN A GAMBAR .....................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN B DATA DAN HASIL PENGUJIAN .............

xi

DAFTAR LAMPIRAN C PERHITUNGAN ........................................

xii

DAFTAR SIMBOL ..................................................................................

xiii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................

1.1

Latar Belakang Masalah ...................................................

1.2

Rumusan Masalah ..............................................................

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................

1.4

Hasil Penelitian ..................................................................

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN ................................................

2.1

Penelitian Terdahulu .........................................................

2.2

Ferro Foam Concrete ........................................................

2.2.1

Bahan pembentuk ferro foam concrete .................

2.2.2

Analisa kekuatan ferro foam concrete ...................

12

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................

18

3.1

3.2

Peralatan dan Material........................................................

18

3.1.1

Material .................................................................

18

3.1.2

Peralatan ................................................................

19

Tahapan Persiapan .............................................................

20

vi

3.2.1

Desain profil kanal ................................................

20

3.2.2

Mix design foam concrete .....................................

22

3.2.3

Uji tarik wiremesh dan baja tulangan ....................

22

Tahapan Pelaksanaan ........................................................

24

3.3.1

Bekisting profil kanal ............................................

24

3.3.2

Pembuatan rangka profil ........................................

25

3.3.3

Perangkaian wiremesh pada rangka .......................

26

3.3.4

Pengecoran profil kanal..........................................

26

3.3.5

Perawatan profil kanal dan silinder kontrol ..........

27

Mekanisme Pengujian .......................................................

28

3.4.1

Tipe pengujian .......................................................

28

3.4.2

Kalibrasi alat .........................................................

28

3.4.3

Pengaturan alat ......................................................

28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................

31

3.3

3.4

4.1

Hasil Penelitian .................................................................


4.1.1

4.2

31

Hasil perencanaan campuran beton


(concrete mix desin) ...............................................

31

4.1.2

Hasil pengujian kuat tarik baja tulangan ................

32

4.1.3

Hasil pengujian kuat tarik wiremesh .....................

33

4.1.4

Hasil pembuatan benda uji ....................................

34

4.1.5

Hasil pengujian kuat tekan beton ..........................

35

4.1.6

Pengujian kuat tarik belah beton ...........................

35

Pembahasan Profil Kanal (C) Ferro Foam Concrete


Konfigurasi I .....................................................................

36

4.2.1

Profil kanal konfigurasi I dengan tinggi 150 mm .

36

4.2.2

Profil kanal konfigurasi I dengan tinggi 200 mm .

41

4.2.3

Profil kanal konfigurasi I dengan tinggi 300 mm .

45

4.2.4

Pengaruh tinggi profil terhadap kapasitas


penampang .............................................................

4.2.5

49

Perbandingan hasil pengujian profil dengan perhitungan


vii

teoritis.....................................................................
4.2.6

51

Potensi Profil Kanal Konfigurasi I Sebagai Gelagar


Jembatan................................................................

52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................

53

5.1

Kesimpulan ......................................................................

53

5.2

Saran ................................................................................

54

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................

55

viii

Anda mungkin juga menyukai