Anda di halaman 1dari 10

2

ULANGKAJI EDU 3108 20 markahJawab semua soalan.

1. Selain daripada keperluan menguasai pengetahuan, sesuatu profesion perlu
mempunyai kod etika. Apakah tujuan sesuatu profesion perlu mempunyai kod etika?

(A) Untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli
(B) Nilai tara profesion diukur dengan kod etika
(C) Supaya ada asas untuk dapat emolumen
(D) Masyarakat memandang tinggi kerjaya yang ada kod etika

2. Mengikut Mohamad Sani (1998), guru yang profesional mempunyai atribut berikut

(A) Berilmu, Bersahsiah dan berketrampilan
(B) berimej, berwawasan dan bebas pendirian diri
(C) bermoral, berperibadi mulia dan berkepentingan diri
(D) menampil watak terpuji, iltizam tinggi dan taat setia terhadap ketua jabatan

3. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat dan berguna,
tanggunjawab guru dalam Kod Etika Keguruan Malaysia manakah mempamerkan
ciri tersebut?

(A) Pelajar
(B) Ibubapa
(C) Masyarakat dan Negara.
(D) Rakan sejawat dan profesion perguruan

4. Guru Y meminta para pelajar kelasnya menjawab soalan-soalan dalam buku latihan
harian sebagai pengukuhan pada pengajaran yang telah disampaikan.
Bagaimanapun latihan tersebut tidak disemak oleh beliau.

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah kedudukan akauntabiliti guru
terhadap pengajaran dan pembelajaran? Guru Y

(A) tidak tahu akan tanggungjawabnya
(B) cuai dalam melaksanakan tanggungjawabnya
(C) seorang yang malas dan tidak bertanggungjawab
(D) tidak melaksanakan tanggungjawab Etika Profesion Keguruan

5. Guru penting menghayati konsep kesantunan guru, mengikut Noriati Ab. Rashid
(2004), kesantunan

(A) Menghargai daan menghormati semua pihak walaupun di kalangan yang lebih
muda, cacat, miskin dan kurang cerdas
(B) Mampu mengawal perlakuan dan etiket mengikut budaya masing-masing bagi
membantu pergaulan dalam masyarakat.
(C) Perlakuan atau tingkah laku yang mampu menjalinkan hubungan intim supaya
pergaulan berada dan keadaan berharmoni

(D) Bermula daripada hati yang ikhlas dan jujur menzahirkan perlakuan sama ada
perlakuan berbahasa atau bukan berbahasa yang boleh menyenangkan
semua pihak
3

6. Apabila guru memahami dan bahawa tugas mereka ialah mementingkan
perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, kita boleh
berpendapat bahawa guru faham akan isu berkaitan dengan?

(A) Kesantunan guru
(B) Kepedulian guru
(C) Penampilan guru
(D) Pengurusan masa guru

7. Bermulanya kerjaya sebagai guru, seseorang perlu melalui beberapa peringkat
perkembangan bermula dengan novis, yang manakah BUKAN satu peringkat
perkembangan yang dinyatakan oleh Trotter (1986) :

(A) Cekap
(B) Mahir
(C) Pakar
(D) Cemerlang

8. Setiap guru sekolah rendah perlu memiliki pelbagai kemahiran, antara kemahiran
yang perlu dimiliki ialah

I. Agen sosialisasi
II. Agen perubahan
III. Pengurus masa dan keluarga
IV. Pengamal ilmu dan kemahiran

(A) I, ll dan lll sahaja
(B) Il, lll dan IV sahaja
(C) I, ll dan IV sahaja
(D) I, lll dan lV sahaja

9. Kaji rajah di bawah (Proses Reflektif) dalam buku Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru muka surat 74 (Noriati, et.al : 2010), dan jawab
soalan.Proses refleksi yang bertanda A ialah

(A) Uji Kaji
(B) Sintesis
(C) Penilaian
(D) Hipotesis

Diskripsi
Perasaan
A
Analisis
Kesimpulan
Pelan Tindakan
4
10. Penyelidikan tindakan, iaitu satu bentuk penyelidikan yang dilaksanakan oleh guru
untuk guru dan tentang guru. Tujuan penyelidikan tindakan dijalankan ialah


I. Guru menyiasat amalan diri dalam situasi sekolah
II. Menambah kejelasan teori, meningkat ilmu pengetahuan
III. Jelma daripada perasaan ingin tahu tentang permasalahan di
sekolah
IV. suatu kriteria yang perlu dipenuhi untuk menyambung pelajaran dan
peningkatan profesionalisme

(A) I, ll dan lll sahaja
(B) II, lll dan IV sahaja
(B) I, ll dan IV sahaja
(D) I, lll dan IV sahaja

11. - Berorientasi pencapaian
- Berorientasi kreativiti dan inovasi
- Amat bertenaga dan penglibatan diri yang tinggi
- Berkeyakinan diri yang tinggi
- Keperluaan menggunakan pengaruhnya terhadap orang lain
- Sanggup menanggung risiko
- Membina (nurturing), bertimbang rasa dan sensitif

Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh

(A) Kepemimpinan Teragih
(B) Kepemimpinan Birokratik
(C) Kepemimpinan Berkarisma
(D) Kepemimpinan Semula Jadi


12. Robbins, S. P. (2003) dalam buku Organizational Behaviour menjelaskan konsep
kepemimpinan sebagai

(A) Gabungan sifat pengarah, pendorong dan pembantu dalam sesebuah
organisasi
(B) Kebolehan untuk mempengaruhi ahli-ahli lain kumpulannya untuk mencapai
sesuatu matlamat.
(C) Kebolehan untuk menginspirasikan keyakinan dan sokongan penuh terhadap
sekumpulan manusia untuk capai matlamat
(D) Keupayaan untuk pengaruhi sistem kepercayaan, tindakan dan pegangan
nilai supaya akur kepada ketuanya5

13. Salah satu teori kepemimpinan menyatakan pemimpin sekolah harus mempamerkan
nilai etika yang boleh dicontohi pelajar, ibubapa dan komuniti kerana mereka diharap
boleh melindungi hak, nilai sosial dan budaya semua pelajar. Pendapat tersebut
adalah amalan dalam teori ?

(A) Situasi
(B) X dan Y
(C) Transformasi
(D) Kepemimpinan Moral14. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan
Malaysia terlibat dalam mengendalikan pelbagai urusan.
Manakah urusan berikut termasuk dalam bidang kuasa Bahagian
ini.

I. dasar dan perancangan sumber manusia

II. naik pangkat dan tatatertib

III. kaunseling dan keutuhan

IV. perlantikan tenaga pengajar IPTA

V. pembangunan manusia dan latihan

(A)

I ,II dan III sahaja

(B) I, III dan IV sahaja

(C) I, II , III , dan V sahaja

(D) II, III ,IV dan V sahaja15. Dalam struktur organisasi sekolah, seorang pengetua dibantu oleh tiga orang
penolong kanan. Yang manakah BUKAN jawatan penolong kanan

(A) kokurikulum
(B) Hal ehwal murid
(C) Kurikulum dan pentadbiran
(D) Hal ehwal guru dan profesional

16. Jangkaan guru terhadap pentadbir sekolah atau pengurus merangkumi aspek-aspek
berikut KECUALI

(A) Pengurusan bersikap adil dan saksama
(B) Kepimpinan yang penuh amanah dan berintegriti
(C) Memberi laporan penilaian tinggi supaya tidak jejas kenaikan pangkat
(D) Menjaga kebajikan guru dengan sikap toleransi, memahami dan penyayang

6
17. Tujuan utama Latihan Pembangunan Staf (LPS) yang diadakan di sekolah-sekolah
adalah untuk


(A) meningkatkan tahap kecekapan dan kompentensi
(B) memberi motivasi supaya guru tidak cepat rasa putus asa
(C) membantu guru lulus dalam peperiksaan yang disyaratkan semasa dalam
perkhidmatan
(D) menyediakan guru-guru supaya lebih bersedia untuk menjawat jawatan lebih
tinggi dalam perkhidmatan


18. Manakah antara tajuk kajian berikut sesuai untuk dilaksanakan dalam kajian
tindakan?


(A) Persepsi guru terhadap perlaksanaan program PPSMI
(B) Hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan guru
(C) Penguasaan penggunaan kata nama khas dalam kalangan pelajar Tahun 5
(D) Kesan pemansuhan UPSR sistem peperiksaan dan penilaian di sekolah
rendah


19. Pemikiran reflektif melibatkan penyelesaian sesuatu masalah secara berperingkat
serta menggunakan pemikiran secara kreatif dan kritis.

Pernyataan yang manakah paling tepat merujuk kepada pemikiran reflektif?


(A) Menggunakan teknik inkuiri
(B) Memperkenalkan masalah secara terbuka
(C) Mencadangkan pelbagai alternatif penyelesaian masalah
(D) Menggunakan kajian tindakan untuk menyelesaikan masalah


20. Kenyataan di bawah manakah BENAR mengenai Education Resources Information
Center


(A) Pelajar Institusi Pengajian Tinggi perlu berdaftar dengan ERIC
(B) Hanya terdapat buku rujukan kertas-kertas seminar dan persidangan
(C) Guru dan murid sahaja boleh buat rujukan di ERIC
(D) Koleksi ERIC boleh didapati dengan percuma7
BAHAGIAN B
40 Markah


Jawab semua soalan

1. Kesantunan ialah perlakuan yang mampu membantu menjalin hubungan baik antara
guru dan ahli masyarakat setempat. Apabila guru memahami budaya setempat, mereka
akan lebih dihormati masyarakat tempat mereka bertugas dan hal ini memudahkan tugas
harian mereka. Kesantunan berbahasa merupakan satu ciri penting dalam corak
komunikasi guru.

(a) Antara kesantunan berbahasa yang perlu dihormati setiap guru ialah :.

i. _____________________________________________________

_____________________________________________________

ii. _____________________________________________________

_____________________________________________________

iii. _____________________________________________________

_____________________________________________________

iv. _____________________________________________________

_____________________________________________________

v. _____________________________________________________

_____________________________________________________( 5 markah )(b) Ikhlas dan jujur adalah antara ciri kesantunan, Huraikan dua lagi
ciri kesantunan yang perlu ada pada guru

i. ____________________________________________________

____________________________________________________

ii. ____________________________________________________

____________________________________________________


( 5 markah )

8
2. Trotter (1986) mengemukakan Teori Lima Peringkat perkembangan
untuk menjadi pakar dalam bidang diceburinya.


Dengan merujuk kepada kerjaya perguruan beri penjelasan ringkas lima
peringkat tersebut mengikut urutannya


i. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


ii. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


iii. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


iv. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________v. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

( 10 markah )


9
3. Setiap guru sekolah rendah perlu memiliki pelbagai kemahiran dan pengetahuan
yang luas untuk mendidik selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Perkembangan pendidikan kini menuntut guru melaksanakan peranan dan
tanggungjawab yang pelbagai.Rumuskan EMPAT daripada peranan dan
tanggungjawab guru sekolah.(i)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(ii)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(iii)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(iv)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________10


4. Guru Cemerlang (GC) diperkenalkan bagi pemimpin guru supaya tidak
meninggalkan bilik darjah dan tidak kehilangan guru pakar yang
dedikasi dalam bidang masing-masing apabila mereka naik pangkat.


Jelaskan dua tanggungjawab guru cemerlang dalam kepemimpinan guru di sekolah

i. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


ii. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

( 10 markah )11
BAHAGIAN C
40 markah

Jawab dua daripada tiga soalan.

1. Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan
dilaksanakan oleh seseorang guru terhadap profesionalisme keguruan.


Ulaskan bagaimana anda boleh bertanggungjawab ke atas akauntabiliti anda
sebagai guru terhadap Etika Profesion Keguruan


(20 markah)2. Bagi membantu dan memastikan pentadbiran sekolah diurus dengan baik, seorang
pengetua mempunyai tiga orang penolong kanan iaitu Penolong Kanan Kurikulum &
Pentadbiran, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan Penolong Kanan
Kokurikulum.


Jelaskan fungsi dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


(20 markah)3. Guru patut amalkan Membaca Jambatan Ilmu supaya boleh menguasai ilmu demi
untuk berusaha membina modal insan kelas pertama yang berdaya saing dalam
abad ke 21 ini.

Jelaskan panduan-panduan bagaimana anda boleh mengurus masa dan
mengamalkan budaya membaca ?


(20 markah)