Anda di halaman 1dari 30

1

Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
Panel Bidang Sains Sosial, PPKK
TRANSFORMASI PEMBANGUNAN
(Development Transformation)
1. Pengenalan
2. Pembangunan Awal
3. Dasar Ekonomi Baru
4. Dasar Pembangunan Nasional
5. Dasar Wawasan Negara
6. Rumusan
2
Pengenalan
(Introduction)
3
DAVID KORTEN (1990)

Pembangunan sebagai proses yang memungkinkan
anggota masyarakat meningkatkan keupayaan diri
dan institusi dalam menggubal dan mengelola
sumber bagi meningkatkan kualiti kehidupan
yang bersesuaian dengan kehendak mereka
sendiri, berterusan, adil dan menyeluruh.
4
Pembangunan di Malaysia
Pembangunan Malaysia dikaitkan
dengan Projek Modenisasi oleh
imperialis.

Selepas kemerdekaan, ia diteruskan
dengan mengambil kira faktor
kesesuaian dan penyesuaian.
5
Rancangan Pembangunan
RM
1
RM
2
RM
1
RM
2
RM
3
RM
4
RM
5
RM
6
RM
7
RM
8
DEB DPN
56-60 61-65 76-80 71-75 66-70 86-90 81-85 91-95 01-05 96-00 16-20
WAWASAN
2020
DWN
RM
9
06-10
RM
10
11-15
RM
11
20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun
6
Pembangunan Awal
(Early Development)
7
Fokus; bijih timah dan getah.

Penjajah membawa masuk buruh asing
bagi tujuan perekonomian.

Pembahagian aktiviti ekonomi dan
wilayah berdasarkan etnik.
Pembangunan Sebelum Merdeka
8
Pembangunan lebih kepada peningkatan
KDNK dan pendapatan perkapita.

Fokus; getah dan bijih timah (kenaikan
harga komoditi).

Pembangunan infrastruktur asas.
Pembangunan Selepas Merdeka
(Hingga 13 Mei 1969)
9
Peristiwa hitam dalam hubungan kaum.

Kesan buruk penjajahan British dan Jepun.
13 Mei 1969
10
Ketidakseimbangan kemajuan;
kawasan, penempatan,
pekerjaan dan pendapatan.

Pengajaran: keseimbangan
sosiopolitik dan pengagihan
kemewahan antara kaum
adalah penting.
11
Dasar Ekonomi Baru
(New Economic Policy)
12
Rangka Rancangan Jangka Panjang
RRJP 1 : Dasar Ekonomi Baru [1971 - 1990]
Rancangan Malaysia ke-2 [1971-1975]
Rancangan Malaysia ke-3 [1976-1980]
Rancangan Malaysia ke-4 [1981-1985]
Rancangan Malaysia ke-5 [1986-1990]
13
Masa ; 1971-1990.

Punca ; Peristiwa 13 Mei 1969.

Matlamat;

1. Pembasmian kemiskinan
2. Penyusunan semula masyarakat
14
1. Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan
melalui teknik moden dan kemudahan-kemudahan
yang lebih baik.

2. Menambahkan peluang untuk menukar kegiatan
yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah
kepada yang tinggi.

3. Menyediakan perkhidmatan sosial secara percuma
atau subsidi lebih meluas.
Membasmi Kemiskinan
15
1. Pemodenan kehidupan desa ; meninggikan
daya pengeluaran serta mempertingkatkan
dan mengimbangkan pertumbuhan kegiatan
bandar.

2. Memajukan negeri dan kawasan yang
mundur.
Penyusunan Masyarakat
16
3. Mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian Bumiputera.

4. Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam
pemilikan modal.
17
Apakah implikasi DEB ?
18
Dasar Pembangunan Nasional
(National Development Policy)
19
Rangka Rancangan Jangka Panjang
RRJP 2 : Dasar Pembangunan Nasional [1991 - 2000]
Rancangan Malaysia ke-6 [1991-1995]
Rancangan Malaysia ke-7 [1996-2000]
20
Masa ; 1991-2000.

Punca ; Sambungan DEB.

Matlamat ;
Mencapai pembangunan seimbang bagi mewujud-
kan masyarakat bersatu padu.

Mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dan pengagihan sumber yang saksama.
21
1. Membasmi kemiskinan mutlak disamping
mengurangkan kemiskinan relatif.

2. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan
perindustrian bumiputera dalam sektor moden.

3. Keseimbangan optimum antara matlamat
pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan
saksama.

4. Mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan
ekonomi.
Dimensi DPN
22
Teras DPN
1. Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras
perancangan dan pembangunan.

2. Penekanan terhadap ekologi dan alam sekitar.

3. Membangunkan sumber manusia secara optima

4. Mempertingkatkan peranan swasta dalam menyusun
masyarakat. Pihak kerajaan pula akan membuat
pemantauan menerusi dasar dan undang-undang.

5. Memperkukuhkan integrasi nasional dengan
mengurangkan jurang ketidakseimbangan di antara
negeri serta kawasan bandar dan desa.
23
Apakah implikasi DPN ?
24
Rangka Rancangan Jangka Panjang
RRJP 3 : Dasar Wawasan Negara [2001 - 2010]
Rancangan Malaysia ke-8 [2001-2005]
Rancangan Malaysia ke-9 [2006-2010]
25
Dasar Wawasan Negara
Masa ; 2001-2010.

Punca ; Sambungan DPN.

Matlamat ; Membina sebuah negara yang
berdaya tahan dan mampu
bersaing di pasaran dunia.
26
Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan
perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan
pengetahuan yang tinggi.

Mencapai penyertaan bumiputera yang berkesan
serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30%
menjelang 2010.

Membasmi kemiskinan bandar dan pedalaman
terutamanya etnik minoriti Sabah, Sarawak dan
Orang Asli.
Dimensi DWN
27
Teras DWN
Memupuk perpaduan, menyemarakkan patriotisme,
membina masyarakat bertolak ansur.

Pembasmian kemiskinan dan pengurangan
ketidakseimbangan inter dan intra etnik serta
wilayah.

Mengukuhkan pembangunan sumber manusia bagi
mewujudkan tenaga yang cekap, produktif dan
berpengetahuan.
28
Rumusan
(Conclusion)
29

Mengagihkan kekayaan supaya perpaduan
nasional dapat dicapai.

Membawa kesejahteraan kepada rakyat.

Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara
maju.
Tujuan utama pembangunan:
30
BIBLIOGRAFI
Bushra Yusof, 1993. Dasar Ekonomi Baru dlm. Dasar-dasar Kerajaan
Malaysia. Penerbit A.S. Noordeen, Kuala Lumpur.
Chamhuri Siwar, Redzuan Othman dan Nik Hashim Nik Mustapha, 1994.
Ekonomi Malaysia Asas. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.,
Kuala Lumpur.
Hasnah Hussiin dan Mardiana Nordin, 2000. Pengajian Malaysia. Fajar Bakti
Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
Institut Tadbiran Awam Negara, 1988. Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia.
Ampang Press Sdn. Bhd., Selangor.
Marof Redzuan, 1997. Dasar-dasar Pembangunan Negara dlm. Kenegaraan
Malaysia. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang.
Michael P. Todaro, 1981. Makna Pembangunan terjemahan Amir Hussin
Baharuddin dlm. Ekonomi Pembangunan. Dewan Bahasa & Pustaka dan
Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.