Anda di halaman 1dari 8

JURNAL ANALISIS MAKANAN

LEMAK DALAM PANGAN

Disusun Oleh :
1. Ria Debby Berta

(2011210206)

2. Rian Nurul Hidayat

(2011210207)

3. Risna Ayu Pratiwi

(2011210213)

4. Rizki Amaliah Rahimi

(2011210214)

5. Siska Oktovia

(2011210230)

6. Siti Hasnah Pratiwi

(2011210232)

7. Sri Hantika

(2011210238)

8. Susan

(2011210241)

9. Maria Yosephina M. S

(2011210146)

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PANCASILA

JAKARTA
2013

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................. ................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG............................................................................................1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....................................................................................2
1.3 TUJUAN................................................................................................................2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Lemak...................................................................................................3
2.1.1 Penggolongan Minyak dan Lemak............................................................3
2.1.2 Sifat Lemak/Lemak....................................................................................5
2.1.3 Kerusakan Minyak/Lemak.........................................................................7
2.1.4 Klasifikasi Lipid.........................................................................................9
2.1.5 Analisis Minyak dengan metode sokletasi...............................................11
2.1.6 Proses Penyerapan Lemak........................................................................13
2.2 Kolesterol..............................................................................................................13
2.3 Kelebihan dan kekurangan lemak.........................................................................15
2.3.1 Obat-obatan yang diresepkan...................................................................18
2.3.2 Sumber lemak jenuh dan tidak jenuh.......................................................18
BAB III STUDI KASUS
3.1 Bahaya Lemak Trans Pada Gorengan................................................................. 20

3.2 Obesitas...............................................................................................................24
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Lemak Trans.........................................................................................................22
4.2 Obesitas................................................................................................................29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan...........................................................................................................31
5.2 Saran.....................................................................................................................32
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................33
LAMPIRAN....................................................................................................................34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
rahmad dan hidayah-Nya sehingga panyusunan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik
dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti mata kuliah
Program Studi S1 Analisis Makanan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan Ibu Dra.
Diana Serlahwaty, M.Si, Apt.
Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan yang ada, kemampuan, pengetahuan,
waktu, pengalaman maupun literatur yang tersedia maka tentunya semua ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
dari pembaca sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Maret 2013

Penulis

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.4 : Tabel Klasifikasi dan fungsi lipid........................................................... 9
Tabel 2.2

: Tabel Kadar Kolesterol Total................................................................. 13

Tabel 2.2

: Tabel Kadar LDL................................................................................. 13

Tabel 2.2

: Tabel Kadar HDL................................................................................. 13

Tabel 2.2

: Tabel Kadar Gliserida........................................................................... 14

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1

: Lipid and fatty acid.......................................................................... 2

Gambar 2.1.2

: Reaksi penyabunan atau saponifikasi.............................................. 4

Gambar 2.1.5

: Alat Soxhletasi................................................................................ 11

Gambar 2.1.6

: Proses Penyerapan Lemak.............................................................. 11

Gambar 2.2

: Kolesterol....................................................................................... 12

Gamba 2.3

: Konsumsi Lemak Seimbang.......................................................... 15

Gambar 2.3.2(a) : Susu................................................................................................ 17


Gambar 2.3.2(b) : Kacang- kacangan........................................................................... 17

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 2

: Biodata Penulis

Lampiran 3

: PPT tentang Lemak Dalam Pangan

Lampiran 4

: Daftar Pustaka