Anda di halaman 1dari 28

Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


JIHAD MENJAYAKAN WAWASAN
BANGSA DAN NEGARA
OBJEKTIF
(1) Konsep jihad dan perlaksanaan
(2) Wawasan 2020
(3) Modal Insan
(4) Satu Malaysia

Panel Bidang Sains Sosial, PPKK
JIHAD
MAHMUD JUNUS, 1973
Bahasa
Jahada : Kesungguhan
Juhdu : Kepayahan
Jihad : Gigih & dedikasi

MAHMOOD ZUHDI, 2003
Ijtihad
Penggunaan dalam konteks akademik dan keilmuan
AL-NAISAIBURIY
Menggunakan segala usaha untuk
mencapai sesuatu maksud.

SOBRI HARUN, 2003
Satu usaha gigih untuk mencapai sesuatu
matlamat.
AMIR ALI, 2003

For all muslims the term JIHAD is applied to all
forms of striving and has developed some special
meanings over time. Jihad in Islam is striving the
way of Allah by pen, tounge, hand, media and if
inevitable with arms. However, jihad in Islam does
not include striving for individual or national
power, dominance, glory, prestige or pride.
Wujud penyatuan persaudaraan
bagi mencapai sasaran
Komitmen berterusan dalam
tindakan
Mendorong perubahan
kehidupan masyarakat
CIRI PERLAKSANAAN JIHAD
Individu Negara Masyarakat Keluarga
Berdaya tahan
mental/fizikal, berdaya
saing, kreatif
Berjaya keluar dari
kejahilan dan
kemiskinan
Bersatu padu
Maju, aman
stabil
IMPLIKASI JIHAD
JIHAD: FUNGSINYA KEPADA
NEGARA
Berusaha meningkatkan perhubungan sesama
manusia.

Berinteraksi untuk memenuhi keperluan hidup ;
ekonomi, sosial dan politik.

Melakukan sesuatu untuk pembangunan negara
dan menunjukkan sikap tolak ansur antara etnik.
Memerangi pengeksploitasi dengan berjihad (bukan
peperangan) berfokus kepada perubahan kehidupan
masyarakat di samping bekerjasama
mempertahankan negara.
Mencurahkan segala daya dan tenaga untuk negara
supaya pembangunan dapat dijalankan dengan
sempurna.

WAWASAN 2020
Idea mantan PM Ke-4, Tun Dr. Mahathir
Mohamad.
Diumumkan pada 28 Februari 1991 dalam
persidangan pertama Majlis Perniagaan
Malaysia dalam kertas kerjanya bertajuk
Malaysia, The Way Foward.
Merangkumi 30 tahun.
Menyediakan Malaysia sebagai negara yang
benar-benar maju.
IDEA UTAMA
Menitikkan pembangunan yang menyeluruh; bukan sahaja
dari aspek ekonomi, malahan politik, sosial, kejiwaan,
kebudayaan dengan acuan sendiri.
Pembangunan sumber tenaga manusia dipentingkan;
mengimbangi semua jenis pekerjaan utama dan
pembentukan individu yang cemerlang.
Pertumbuhan ekonomi utama bersandarkan kepada
sektor swasta.
Pihak kerajaan mengawasi dengan menyediakan dasar,
peraturan dan perundangan untuk tujuan pembangunan.
NEGARA
Negara merdeka yang benar-benar maju, bersatu,
berdikari, progresif dan makmur.
RAKYAT
Mempunyai kehidupan sempurna, demokratik,
bertoleransi, bermoral, adil, mampu bersaing,
dinamik dan mempunyai daya ketahanan tinggi.
KEPERLUAN WAWASAN
Panduan induk dasar pembangunan negara bukan sahaja
dalam konteks nasional malahan global.

Wawasan 2020 merupakan wawasan jangka panjang
meliputi seluruh pembangunan mengikut acuan sendiri.

Merupakan satu garis panduan dan rangka kerja mengenai
kaedah yang harus diambil dalam melaksanakan langkah
yang akan ditempuh oleh negara dan rakyat.

Rangkuman dasar yang lalu, sedang dan akan dijalankan
oleh kerajaan.
MATLAMAT WAWASAN 2020
1. Memenuhi keperluan asas semua rakyat.
2. Menghapuskan kemiskinan.
3. Menghilangkan pengenalan kaum melalui fungsi
ekonomi.
4. Menggandakan KDNK bagi setiap 10 tahun; 1990-
2020.
5. Mewujudkan pertumbuhan seimbang dalam semua
sektor penting.
9 CABARAN UTAMA
1. Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu.

2. Melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan
mempunyai keyakinan diri.

3. Membangunkan masyarakat demokratis yang matang.

4. Membentuk masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan
utuh nilai keagamaannya.

5. Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bersifat toleran.

6. Membentuk mayarakat yang bersifat sains serta progresif.

7. Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang.

8. Menjamin pembentukan masyarakat yang adil ekonominya.

9. Mewujudkan masyarakat yang makmur.
FOKUS
Cabaran 1-5: Menekankan aspek mental dan nilai
murni masyarakat.
Cabaran 6: Bertumpu kepada aspek saintifik dan
teknologi.
Cabaran 7: Bertumpu kepada aspek psikologi
sosial bangsa.
Cabaran 8-9: Menekankan aspek perkembangan
ekonomi.
ISU/PERSPEKTIF
Pembentukan satu negara bangsa;
Rakyat yang tidak didefinisikan melalui kaum, keturunan
atau warna kulit- prasyarat kepada kemajuan.

Negara perindustrian;
Transformasi daripada kehidupan bertani kepada industri
yang melibatkan perubahan teknologi, ekonomi, sosial
dan kebudayaan.

Keadilan ekonomi dan sosial;
Berkongsi menikmati kemakmuran negara.
Pembasmian kemiskinan; kaum, wilayah, negeri dan
bandar/luar bandar.
Moral dan etika;
Kepercayaan menjadi tunjang pembangunan.

Pembangunan masyarakat;
Berdasarkan sistem kekeluargaan.
Keluarga asas pembentukan masyarakat dan negara.
Keluarga akan mencorak kualiti individu untuk menjadi
pemimpin pada masa hadapan.
MODAL INSAN

PEMBANGUNAN INSAN
BAGAIMANA ???
Pembangunan MODAL INSAN = Kesejahteraan + Pembangunan
Manusia sebagai PUSAT
kepada pembangunan
Kepentingan SOSIAL dan EKONOMI
ditekankan
Manusia BERILMU tahu
membuat keputusan
MATLAMAT
Keluar daripada kongkongan kemiskinan: Pekerjaan,
Pendidikan, Kesihatan, Keperluan Asas.
Mengurangkan jurang miskin kaya.
Masyarakat berilmu.
Menambahkan tenaga saintifik dan teknik bagi menjalankan
R&D.
Menambahkan tenaga pakar dalam segala bidang.
Membangunkan sebuah masyarakat berteraskan
pengetahuan.
Mempercepatkan pertumbuhan dan pembangunan negara.
Pembangunan MODAL INSAN = Kesejahteraan + Pembangunan
MASALAH

Penumpuan kepada industri berskala besar sahaja.
Penekanan kepada industri elektronik dan tekstil.
Kelemahan perhubungan antara industri dan
IPT/Pusat Penyelidikan.
Kekurangan tenaga saintifik dan teknik bagi
menjalankan R&D.


1 MALAYSIA

Rakyat Didahulukan.
Pencapaian Diutamakan
Saya berikrar untuk bekerja tanpa
mengenal erti jemu atau penat lelah,
berkhidmat dan membela untung
nasib rakyat. Kita akan sama-sama
melaksanakan satu transformasi
besar buat negara dengan semangat:
Satu Malaysia. Rakyat Didahulukan.
Pencapaian Diutamakan.
Nilai Prinsip 1 Malaysia
Budaya
Kecemerlangan
Kesetiaan
Rendah Diri
Meritokrasi
Intergriti
Pendidikan
Penerimaaan
Ketabahan
8 Nilai
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=3633%3Akonsep-1-malaysia&catid=361%3Abahan-maklumat&Itemid=48
RUMUSAN
Jihad perlu dilihat daripada keluasan konsep

Jihad merupakan elemen ke arah memperbaiki diri,
masyarakat dan membawa kemajuan kepada
pembangunan negara

Kewajipan dan tanggungjawab berada di bahu
semua masyarakat bagi kesejahteraan negara.
BIBLIOGRAFI
Harlina Ismail, 1993. Wawasan 2020 dlm. Dasar-dasar
Kerajaan Malaysia. Penerbit A.S. Noordeen, Kuala
Lumpur.
Hasnah Hussiin dan Mardiana Nordin, 2000. Pengajian
Malaysia. Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
Zahid Emby, 1997. Wawasan 2020 dlm. Kenegaraan
Malaysia. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang.