Anda di halaman 1dari 31

1

NO. KUMPULAN: UPSI02(A132PJJ)


NAMA PENSYARAH: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Mahmood


BML3043 - Fonetik Dan Fonologi Bahasa MelayuROSNAH BINTI SIRAT
D20121061210PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
TANJONG MALIM, PERAK.


2

I SI KANDUNGAN
BI L. TAJUK MUKA
SURAT
1. 0 PENGENALAN M/ S 3
2. 0 BUNYI VOKAL DAN KONSONAN BAHASA MALAYU M/ S 4
2. 1 HURAI AN HURUF VOKAL M/ S 4
2. 2 HURAI AN HURUF KONSONAN M/ S 11
3. 0 PASANGAN MI NI MAL DALAM BAHASA MELAYU M/ S17
4. 0 SI STEM EJAAN BARU BAHASA MELAYU M/ S 19
4. 1 PEMBI NAAN EJAAN BAHASA MELAYU M/ S 22
4. 2 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL M/ S 26
4. 3 HUKUM KECUALI AN KESELARASAN VOKAL ( HKKV) M/ S 28
5. 0 KESI MPULAN M/ S 30
6. 0 RUJUKAN M/ S 31

3


1. 0 PENGENALAN
Bahasa mer upakan al at komuni kasi yang pent i ng bagi manusi a, mal ah
bahasa i al ah kepunyaan masyar akat yang menut ur kannya. Maki n besar
j uml ah penut ur nya, maka maki n l uas daer ah penyebar an bahasa i t u, dan
maki n banyak pul a per bezaan yang wuj ud dar i segi penggunaannya.
Demi ki annya j uga hal nya dengan Bahasa Mel ayu yang menj adi sal ah
sat u bahasa yang banyak mempunyai banyak si st em f onol ogi at au si st em
bunyi yang di ucapkan at au di t ut ur kan ol eh penut ur nya. Al at per t ut ur an i ni
sememangnya kompl eks, t et api t er at ur dengan menggunakan kod- kod
t er t ent u. Asmah Hj Omar ( 1986) mengat akan bahasa yang di gunakan ol eh
manusi a adal ah menggunakan al at - al at uj ar an yang t er dapat dal am t ubuh
badan manusi a i t u sendi r i . Cont ohnya bi bi r , l i dah, l el angi t dan pi t a suar a.
Secar a amnya, pemer ol ehan bunyi bahasa at au al at per t ut ur an ol eh
sesebuah masyar akat i ni bol eh di kaj i secar a sai nt i f i k. Bagai mana bunyi
bahasa di hasi l kan ada penj el asan penj el asan yang mel at ar i nya. Dal am
Bahasa Mel ayu, i l mu khusus yang mengkaj i penghasi l an bunyi - bunyi bahasa
i ni di kenal i sebagai i l mu f onol ogi at au f onet i k. I l mu f onol ogi i ni t er masuk
dal am bi dang i l mu l i ngui st i k. Ji ka di i kut i ur ut an kaj i an dal am bi dang i l mu
l i ngui st i k bahasa, i l mu f onol ogi at au f onet i k akan menj adi i l mu per t ama di kaj i
di i kut i ol eh f onol ogi ( si st em bunyi ) , mor f ol ogi ( si st em kat a) , si nt aksi s ( si st em
ayat ) dan semant i c ( si st em makna) . Bagai manapun dal am bi dang t ugasan i ni ,
saya akan l ebi h membi ncangkan ber hubung dengan si st em f onol ogi dal am
Bahasa Mel ayu.
Secar a j el asnya, hur ai an mengenai vokal dan konsonan t er gol ong
dal am bab f onet i k dan f onol ogi . Maksud dan def i ni si f onet i k menur ut Kamus
Dewan ( 1996: 354) f onol ogi i al ah i l mu bahasa ( l i ngui st i k) yang ber kai t an
dengan penyebut an kat a dan l ambang yang menunj ukkan sebut annya.
Mengi kut Kamus Li ngusi t i k pul a, f onol ogi pul a ber maksud bi dang yang
menyel i di ki bunyi - bunyi bahasa mengi kut f ungsi nya. Apabi l a ki t a
membi ncangkan ber kenaan dengan si st em bunyi - bunyi dal am bahasa i ni , ki t a
j uga akan t ur ut sama mel i hat ber kenaan dengan per bezaan ant ar a f onem dan
al of on dal am si st em f onol ogi Bahasa Mel ayu. I ni amat pent i ng, agar dapat
memudahkan par a gur u unt uk memahami nya agar mudah unt uk
mengaj ar kannya kepada par a pel aj ar dan mur i d- mur i d di sekol ah. Mal ah,
adal ah amat pent i ng j uga bagi mer eka yang i ngi n mempel aj ar i Bahasa Mel ayu
dengan l ebi h mendal am l agi .4

2. 0 BUNYI VOKAL DAN KONSONAN BAHASA MELAYU

2. 1 Hurai an huruf Vokal
Menur ut Mohamad Yunus Mar i s ( 1964) , t er dapat l apan buah vokal
dal am bahasa Mel ayu. I ni di t er apkan dal am r aj ah ber i kut .


Ter dapat empat vokal depan dal am bahasa Mel ayu i ai t u [ i ] , [ e] , [ ] dan
[ a] manakal a t i ga Vokal bel akang i ai t u [ u] , [ o] dan [ ] dan sat u vokal t engah,
i ai t u [ ] . Secar a nyat a vokal - vokal I ni t i dak bet ul - bet ul menyer upai vokal
kar di nal sepenuhnya. Wal au bagai manapun Vokal Mel ayu i ni dapat di j el askan
menur ut per samaannya dengan vokal - vokal Kar di nal .
Bunyi - bunyi vokal i al ah bunyi - bunyi bahasa yang ber suar a yang ket i ka
menghasi l kannya udar a dar i par u- par u kel uar ber t er usan mel al ui r ongga
t ekak dan r ongga mul ut t anpa mendapat kan sebar ang sekat an at au geser an.
Dengan kat a l ai n bunyi - bunyi vokal mempunyai ci r i - ci r i seper t i ber suar a,
udar a kel uar dar i par u- par u ber t er usan dan udar a kel uar t anpa sekat an at au
geser an.
Manakal a penghasi l an bunyi - bunyi vokal pul a di t ent ukan ol eh beber apa
ci r i t er t ent u i ai t u, keadaan bi bi r sama ada di hampar kan at au di bundar kan,
bahagi an l i dah yang t er l i bat sama ada depan l i dah at au bel akang l i dah, t ur un
nai k l i dah sama ada di nai kkan set i nggi - t i nggi nya, di nai kkan sedi ki t at au
di t ur unkan, keadaan l el angi t l embut , sama ada di nai kkan dan udar a dar i par u
- par u kel uar mel al ui r ongga mul ut sahaj a ( menghasi l kan bunyi - bunyi vokal
at au or al ) at au di nai kkan t et api t i dak r apat sehi ngga udar a dar i par u - par u
kel uar mel al ui r ongga mul ut dan j uga r ongga hi dung ( menghasi l kan bunyi -
bunyi vokal yang di sengaukan) dan keadaan gl ot i s di r apat kan dan semasa
udar a kel uar dar i par u- par u pi t a suar a ber get ar . Sel ai n vokal t er dapat j uga
separ uh vokal , di f t ong dan vokal r angkap.


5

2. 1. 1 Cara membunyi kan huruf vokal
Dal am per t ut ur an sebenar , ki t a per l u peka bahawa t er dapat l apan j eni s hur uf
vokal yang wuj ud dal am bahasa Mel ayu. Hur ai an ber i kut menyat akan per anan
dan keadaan ser t a kedudukan al at - al at ar t i kul asi seper t i bi bi r , l i dah, anak
t ekak, l el angi t l embut dan pi t a suar a dal am membunyi kan vokal - vokal bahasa
Mel ayu.
Vokal Hadapan
[ i ] Vokal depan sempi t
Cont oh dal am per kat aan: [ i bu] , [ i kan] , [ i t e?] , [ bi r u] , [ si l a] , [ ki t a] , [ ubi ] ,
[ bl i ] , [ pt i ]
[ e] Vokal depan separuh sempi t
Cont oh dal am per kat aan: [ ekor ] , [ el a] , [ el o?] , [ bel o?] [ ser on] , [ her ot ] ,
[ sat e] .
[ a] Vokal depan l uas
Cont oh dal am per kat aan: [ ayu] , [ aku] , [ aban] , [ bat u] , [ l ar i ] , [ bol a] , [ baj a] ,
[ kaj a]
Vokal Tengah
[ a] Vokal t engah pendek
Cont oh dal am per kat aan: [ ma?] [ mas] , [ nkau] , [ l mas] , [ l ma?] ,
[ bsar ] ,

Vokal Bel akang
[ u] Vokal bel akang sempi t
Cont oh dal am per kat aan: [ ul ar ] , [ unt a] , [ ukur ] , [ kuda] , [ bur on] ,
[ huj an] , [ adu] , [ j amu] , [ sat u]
[ o] Vokal bel akang separuh sempi t
Cont oh dal am per kat aan: [ ol eh] , [ obor ] , [ ol ah] , [ bol eh] , [ kot a] , [ t ol a?] ,
[ sol o] , [ f ot o] , [ sot o]
Ter dapat dua l agi bunyi vokal , i ai t u [ ] dan [ ] yang t i dak di gunakan
dal am penul i san t et api t er dapat dal am di al ek di al ek t empat an seper t i di al ek
Kel ant an, cont ohnya dal am per kat aan [ mak] , [ mal ] , [ cr ] , [ ki t ] . Dal am
6

bahasa Mel ayu, bunyi [ ] dan [ e] di l ambangkan dengan hur uf e , manakal a
bunyi [ ] dan [ o] di l ambangkan dengan hur uf o .
2. 1. 2 Cara penghasi l an bunyi vokal
Ber i kut di hur ai kan secar a t er per i nci car a bunyi vokal kar di nal [ i ] , [ e] , [ ] , [ a] ,
[ u] , [ o] , [ ] dan [ ] di hasi l kan ol eh al at ar t i kul asi .

Vokal Depan Sempi t ( Ti nggi ) [ i ]
Bagi menghasi l kan bunyi vokal hadapan sempi t [ i ] , pr oses yang ber i kut t ur ut
ber l aku:
( i ) Bi bi r di hampar kan
( i i ) Depan l i dah di nai kkan t i nggi ( set i nggi mungki n) ke ar ah gusi .
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a dar i par u- par u kel uar dengan
mengget ar kan pi t a suar a ke r ongga mul a.
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi [ i ] ( l i hat r aj ah) . Ber i kut di ber i kan
cont oh kehadi r an bunyi [ i ] dal am per kat aan.
Di awal per kat aan: [ i kan] , [ i kut ] , [ i par ] , [ i bu] , [ i t u] .
Di t engah per kat aan : [ bi r u] , [ bi l a] , [ ki t a] , [ si l a] , [ si l ap] .
Di akhi r per kat aan: [ t al i ] , [ bl i ] , [ br i ] , [ bsi ] , [ gul i ] .

Raj ah penghasi l an vokal [ i ]

Vokal Depan Separuh Sempi t ( separ uh t i nggi ) [ e]
Bagi menghasi l kan bunyi vokal separ uh sempi t [ e] , per kar a yang ber i kut t ur ut
ber l aku
( i ) Bi bi r di hampar kan separ uh sempi t .
( i i ) Depan l i dah di nai kkan separ uh t i nggi ke ar ah gusi .
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga
hi dung supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a dar i par u- par u kel uar
dengan mengget ar kan pi t a suar a ke r ongga mul ut .
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi [ e] ( l i hat r aj ah) cont oh
kehadi r an bunyi per kat aan vokal i ni dal am per kat aan adal ah
seper t i ber i kut :
7

Di awal per kat aan: [ ekor ] , [ el a] , [ el o?] , [ edah] , [ el a?] .
Di t engah per kat aan: [ kat el ] , [ ber an] , [ her et ] , [ sepet ] , [ l eper ] .
Di akhi r per kat aan: [ sat e] .

Raj ah penghasi l an vokal [ e]

Vokal depan separuh l uas ( separ uh r endah) [ ]
Unt uk menghasi l kan bunyi vokal depan separ uh l uas, pr oses yang ber i kut
t ur ut ber l aku
( i ) Bi bi r di hampar separ uh l uas.
( i i ) Depan l i dah di nai kkan separ uh r endah ke ar ah gusi .
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a dar i par u- par u kel uar dengan
mengget r kan pi t a suar a ke r ongga mul ut .
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi vokal [ ] ( l i hat r aj ah) . Ber i kut
di ber i kan cont oh per kat aan yang di hadi r i ol eh bunyi vokal i ni dal am
di al ek Kel ant an:
Di awal per kat aan : [ so?] , [ l o?] , [ doh?] , [ j e?] .
Di t engah per kat aan; [ bso] , [ gt ?] , [ gl ?] , [ pl ?] .
Di akhi r per kat aan: [ god] , [ bul ] , [ ud] , [ t ul ] .


Raj ah penghasi l an vokal depan separ uh l uas [ e]Vokal Depan Luas ( Rendah) [ a]
Vokal depan l uas [ a] bol eh di hasi l kan mel al ui pr oses seper t i yang ber i kut
8

( i ) bi bi r dal am keadaan hampar .
( i i ) depan l i dah di t ur unkan ser endah mungki n.
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a dar i par u- par u t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga
hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a dar i par u- par u kel uar dengan
mengget ar kan pi t suar a ke r ongga mul ut .
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi vokal depan l uas hampar seper t i
yang t er dapat dal am per kat aan yang ber i kut :
Di awal per kat aan: [ ar an] , [ aj ar ] , [ al ah] , [ amal ] , [ asap] ,
Di t engah per kat aan: [ dadu] , [ paku] , [ bukan] , [ l ampu] , [ bahu] ,
Di akhi r per kat aan: [ pi t a] , [ r asa] , [ t i ba] , [ kuda] , [ kel apa] .

Raj ah penghasi l an vokal depan l uas [ a]

Vokal Bel akang
Sewakt u penghasi l an vokal bel akang, al at ar t i kul asi pent i ng yang ber per anan
i al ah bahagi an bel akang l i dah. Keadaan bi bi r adal ah bundar .

Vokal bel akang sempi t ( t i nggi ) [ u]
Unt uk menghasi l kan bunyi vokal bel akang sempi t , pr oses yang ber i kut har us
di l akukan:
( i ) Bi bi r di bundar kan
( i i ) Bel akang l i dah di nai kkan t i nggi ( set i nggi mungki n) ke ar ah
l el angi t l embut .
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a yang kel uar dar i par u- par u
mengget ar kan pi t a suar a ke r ongga mul ut .
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi vokal bel akang bundar [ u] .
( Li hat Raj ah) . Kehadi r an bunyi i ni dal am per kat aan adal ah seper t i
yang ber i kut :


Di awal per kat aan : [ ul i ] , [ usap] , [ usun] , [ undur ] , [ unt o?] ,
Di t engah per kat aan : [ buka] , [ bubur ] , [ subur ] , [ gandum] , [ kabur ] ,
Di akhi r per kat aan : [ baj u] , [ l abu] , [ pasu] , [ kel ambu] , [ bat u] .
9Raj ah penghasi l an vokal [ u]

Vokal bel akang separuh sempi t ( Separuh t i nggi ) [ o]
Vokal i ni bol eh di hasi l kan mel al ui pr oses seper t i yang ber i kut :
( i ) Bi bi r di bundar kan
( i i ) Bel akang l i dah di nai kkan separ uh t i nggi ke ar ah l el angi t l embut .
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a yang kel uar dar i par u- par u
kel uar ke r ongga mul ut mengget ar kan pi t a suar a.
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi vokal bel akang separ uh sempi t .
( Li hat Raj ah) . Kehadi r an bunyi i ni dal am per kat aan adal ah seper t i
yang ber i kut :
Di awal per kat aan : [ ol eh] , [ ot a?] , [ obor ] , [ or en] ,
Di t engah per kat aan: [ bol eh] , [ sot on] , [ konkon] , [ t ol on] ,
Di akhi r per kat aan: [ sol o] , [ sot o] , [ f ot o] .
Vokal bel akang separuh l uas ( Separuh rendah) [ ]
( i ) Bi bi r di bundar kan
( i i ) Bel akang l i dah di nai kkan separ uh r endah ke ar ah l el angi t l embut .
10

( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a yang kel uar dar i par u- par u
kel uar dengan mengget ar kan pi t a suar a ke r ongga mul ut .
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi vokal [ ] . Kehadi r an bunyi i ni
t er dapat dal am di al ek Kel ant an seper t i yang ber i kut :
Di awal per kat aan : [ bat ] , [ t a?] , [ r ] , [ peh] ,
Di t engah per kat aan: [ pk?] , [ sudh] , [ ph] , [ br h] .
Di akhi r per kat aan: [ ki t ] , [ bl ak] , [ guan] .

Vokal t engah [ ]
Unt uk menghasi l kan bunyi vokal t engah i ni , pr oses yang ber i kut t ur ut ber l aku:
( i ) Keadaan bi bi r hampar .
( i i ) Tengah l i dah di nai kkan sedi ki t ke ar ah l el angi t ker as.
( i i i ) Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan menut up r ongga hi dung
supaya udar a t i dak dapat kel uar mel al ui r ongga hi dung.
( i v) Pi t a suar a di r apat kan supaya udar a yang kel uar dar i par u- par u ke
r ongga mul ut mengget ar kan pi t a suar a.
( v) Bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi [ ] , ( l i hat r aj ah) . Bunyi i ni hadi r
dal am per kat aan seper t i dal am cont oh yang ber i kut :
Di awal per kat aan : [ ma?] , [ mbun] , [ mpat ] , [ nam] .
Di t engah per kat aan: [ pnat ] , [ br at ] , [ r gas] , [ kmas] .Kesi mpul annya, dapat di r umuskan bahawa j uml ah vokal kar di nal i al ah
l apan j eni s, i ai t u vokal [ i ] , [ e] , [ ] , [ a] , [ ] , [ ] , [ o] dan [ u] . Vokal asl i dal am
bahasa Mel ayu hanya enam j eni s, i ai t u vokal [ i ] , [ e] , [ a] , [ ] , [ o] , [ u] dan [ ] .
Semua vokal adal ah ber suar a. Kecual i vokal [ ] yang agak l emah bunyi nya
dan kur ang l ant ang, vokal - vokal l ai n adal ah nyar i ng dan l ant ang.


2. 2 Hurai an Huruf konsonan
11

Konsonan i al ah bunyi sel ai n dar i bunyi vokal . Konsonan t er hasi l apabi l a
t er dapat gangguan at au hal angan ol eh al at ar t i kul asi t er hadap udar a dar i
pepar u. Konsonan t er di r i dar i pada konsonan ber suar a dan konsonan t i dak
ber suar a. Konsonan ber suar a ber maksud konsonan yang t er hasi l apabi l a
t ekanan udar a yang kel uar dar i pepar u mengget ar kan pi t a suar a manakal a
konsonan t i dak ber suar a adal ah konsonan yang t er hasi l apabi l a udar a dar i
pepar u t i dak mengget ar kan pi t a suar a.
Dal am bahasa Mel ayu konsonan t er bahagi kepada 2 i ai t u konsonan asl i
dan konsonan pi nj aman. Konsonan asl i bahasa Mel ayu mer upakan konsonan
yang sedi a ada dan di guna ol eh penut ur bahasa Mel ayu t anpa s ebar ang
per l akuan adapt asi ol eh penut ur . Dal am bahasa Mel ayu t er dapat 9 j eni s
konsonan i ai t u :
a) Dua konsonan l et upan dua bi bi r ber suar a dan t i dak ber suar a ( p, b ) .
b) Dua konsonan l et upan gusi ber suar a dan t i dak ber suar a ( t , d ) .
c) Dua konsonan l et upan l el angi t l embut ber suar a dan t i dak ber suar a ( k, g) .
d) Sat u konsonan hent i an gl ot i s. ( ? )
e) Dua konsonan l et usan ber suar a dan t i dak ber suar a ( c, j )
f ) Dua konsonan geser an t i dak ber suar a, i ai t u geser an gusi t i dak ber suar a
( s) dan geser an gl ot i s ber suar a ( h ) .
g) Sat u konsonan get ar an ber suar a ( r ) .
h) Sat u konsonan si si an ber suar a ( i ) .
i ) Empat konsonan sengauan ber suar a ( m, n, , n )
j ) Dua konsonan separ uh vokal ber suar a, i ai t u ( i ) dan separ uh vokal dua
bi bi r ber suar a ( w) .
k) Sat u konsonan separ uh vokal l el angi t ker as ber suar a ( j ) .
Penghasi l an konsonan- konsonan t er sebut mel i bat kan daer ah- daer ah
ar t i kul asi seper t i dua bi bi r , gusi , l el angi t ker as, l el angi t l embut , pi t a suar a,
gl ot i s dan r ongga hi dung.

12


Raj ah penghasi l an bunyi konsonan
2. 2. 1 Cara penghasi l an bunyi konsonan asl i
Konsonan Let upan:
Let upan Dua Bi bi r [ p] dan [ b]
Bi bi r bawah dan bi bi r at as di r apat kan. Lel angi t l embut di nai kkan. Ar us udar a
kel uar dar i par u- par u mel al ui r ongga mul ut dan t er sekat di per t emuan dua
bi bi r . Kemudi an sekat an i t u di l epaskan ser t a- mer t a. Ji ka semasa
menghasi l kan bunyi i t u gl ot i s di r enggangkan dan pi t a suar a t i dak ber get ar ,
bunyi yang di hasi l kan i al ah [ p] . Ji ka semasa menghasi l kan bunyi i t u gl ot i s
di r apat kan dan pi t a suar a ber get ar bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi [ b] .

Cont oh r aj ah konsonan l et upan dua bi bi r ber suar a
13


Cont oh r aj ah konsonan l et upan dua bi bi r t i dak ber suar a
Let upan Gusi [ t ] [ d]
Huj ung l i dah di r apat kan ke gusi . Lel angi t l embut di nai kkan. Ar us udar a kel uar
dar i par u- par u mel al ui r ongga mul ut dan t er sekat di per t emuan huj ung l i dah
dan gusi . Kemudi an sekat an i t u di l epaskan ser t a- mer t a. Ji ka semasa
menghasi l kan bunyi i t u gl ot i s di r enggangkan dan pi t a suar a t i dak ber get ar ,
bunyi yang di hasi l kan i al ah [ t ] . Ji ka semasa menghasi l kan bunyi i t u gl ot i s
di r apat kan dan pi t a suar a ber get ar bunyi yang di hasi l kan i al ah bunyi [ d] .

Cont oh r aj ah konsonan l et upan gi gi - gusi
Let upan Lel angi t Lembut [ k] [ g]
Bel akang l i dah di t emukan dengan l el angi t l embut . Lel angi t l embut di nai kkan.
Ar us udar a kel uar dar i par u- par u mel al ui r ongga mul ut dan t er sekat di
per t emuan bel akang l i dah dan l el angi t l embut . Gl ot i s di r enggangkan dan pi t a
suar a t i dak ber get ar , bunyi yang di hasi l kan i al ah [ k] . Ji ka semasa
menghasi l kan bunyi i t u gl ot i s di r apat kan dan di get ar kan bunyi yang
di hasi l kan i al ah bunyi [ g] i ai t u l et upan l el angi t l embut ber suar a.
Konsonan Geseran:
Geser an Gusi Ti dak Ber suar a [ s ]
14

Huj ung l i dah di r apat kan pada gusi . Lel angi t l embut di nai kkan unt uk menyekat
per j al anan udar a ke r ongga hi dung. Ar us udar a dar i par u- par u kel uar mel al ui
r ongga mul ut dan di bi ar ber geser dengan daer ah per t emuan huj ung l i dah dan
gusi . Ol eh sebab bunyi i ni bunyi gusi t i dak ber suar a, gl ot i s di r enggangkan
dan pi t a suar a t i dak ber get ar .
Geser an Gl ot i s [ h]
Gl ot i s t er buka l uas. Lel angi t l embut di nai kkan unt uk menyekat per j al anan
udar a ke r ongga hi dung. Ar us udar a di t ekan kel uar dar i par u- par u dan
mel al ui sempi t an di l akukan pada bahagi an gl ot i s supaya semasa udar a kel uar
mel al ui r uang t er sebut , akan t er hasi l bunyi geser an. Adakal anya [ h]
di sampai kan sebagai vokal t ak ber suar a, yang sama daer ah ar t i kul asi dengan
vokal - vokal yang l ai n.
Konsonan Let usan:
Let usan Gusi Lel angi t Ker as[ c] , [ j ]
Bunyi l et usan at au af r i kat di hasi l kan dengan depan l i dah di t emukan dengan
l el angi t ker as. Lel angi t l embut di nai kkan r apat ke di ndi ng bel akang r ongga
t ekak. Ar us udar a yang kel uar dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga mul ut dan
t er sekat di bel akang per t emuan depan l i dah dan gusi . dan bagi menghasi l kan
bunyi l et usan gusi l el angi t ker as ber suar a [ j ] , pi t a suar a di get ar kan dan
unt uk l et usan bunyi yang t i dak ber suar a [ c ] pi t a suar a t i d ak di get ar kan.
Dal am bahasa Mel ayu asl i kedua- dua konsonan i ni hadi r pada awal dan
t engah per kat aan sahaj a. Kehadi r annya pada akhi r per kat aan, hanya pada
per kat aan- per kat aan pi nj aman.
Konsonan Get aran:
Get ar an Gusi [ r ]
Unt uk menghasi l kan bunyi konsonan i ni , huj ung l i dah di kenakan pada gusi ,
kemudi an huj ung l i dah t er sebut di get ar kan. Lel angi t l embut di nai kkan ke
bel akang r ongga t ekak. Gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a di get ar kan.
Konsonan Si si an:
Si si an Gusi [ l ]
Unt uk menghasi l kan konsonan i ni , huj ung l i dah di nai kkan sehi ngga sampai
ke bahagi an t engah gusi . Lel angi t l embut dan anak t ekak di nai kkan unt uk
menut up r ongga hi dung. Udar a dar i r ongga mul ut hanya bol eh kel uar mel al ui
kedua- dua bel ah t epi at au si si l i dah. Gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a
ber get ar .
15

Cat at an: Unt uk menyembunyi kan konsonan [ l ] , seper t i per kat aan pi nj aman
bahasa Ar ab seper t i Al l ah, Sal l eh, bel akang l i dah di gel ungkan ke ar ah
l el angi t l embut menyebabkan udar a t er paksa kel uar mel al ui r uang sempi t di
bel akang l i dah dan pada kedua- dua t epi huj ung l i dah.
Konsonan Sengauan:
Ter dapat 4 j eni s bunyi sengau at au nasal dal am bahasa Mel ayu i ai t u sengau
dua bi bi r [ m ] , sengau gusi [ n ] , sengau l el angi t ker as[ ny] dan sengau
l el angi t l embut [ ng] . Bunyi - bunyi sengau di hasi l kan dengan membi ar kan udar a
yang kel uar dar i par u- par u t er us kel uar mel al ui r ongga hi dung. Udar a bol eh
kel uar mel al ui r ongga i ni ker ana anak t ekak dan l el angi t l embut di t ur unkan
menyebabkan r uang ke r ongga hi dung t er buka. Udar a i t u di sekat at au di t ahan
pada bahagi an- bahagi an t er t ent u, seper t i pada bi bi r , gusi , l el angi t ker as at au
l el angi t l embut . Dal am bahasa Mel ayu semua bunyi sengau adal ah bunyi
ber suar a. Hal i ni ber makna semasa menghasi l kannya, gl ot i s di r apat kan dan
pi t a suar a mengal ami get ar an.
Konsonan Sengauan Dua Bi bi r [ m]
Bi bi r bawah di r apat kan ke bi bi r at as. Lel angi t l embut di t ur unkan. Ar us udar a
dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga hi dung. Gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a
ber get ar .
Konsonan Sengauan Gusi [ n]
Huj ung l i dah di t emukan dengan gusi . Lel angi t l embut di t ur unkan. Ar us udar a
dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga hi dung. Gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a
ber get ar .
Konsonan Sengauan Gusi - Lel angi t Ker as[ ny]
Depan l i dah di t emukan ke l el angi t ker as. . Lel angi t l embut di t ur unkan. Ar us
udar a dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga hi dung. Gl ot i s di r apat kan dan
pi t a suar a ber get ar .
Konsonan Sengauan Lel angi t Lembut [ ng]
Bel akang l i dah di angkat ke l el angi t l embut . Lel angi t l embut di t ur unkan. Ar us
udar a dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga hi dung. Gl ot i s di r apat kan dan
pi t a suar a ber get ar .
Sengauan Gusi C Lel angi t Ker as [ ny]
Depan l i dah di t emukan dengan l el angi t ker as. . Lel angi t l embut di t ur unkan.
Ar us udar a dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga hi dung. Gl ot i s di r apat kan
dan pi t a suar a ber get ar .
16

Konsonan Separuh Vokal :
Konsonan i ni di hasi l kan dengan mel et akkan l i dah pada kedudukan semasa
mengel uar kan bunyi vokal sempi t sama ada vokal hadapan sempi t at au
bel akang sempi t kemudi an dengan cepat l i dah di ger akkan ke ar ah kedudukan
semasa menyembunyi kan vokal l ai n.
Penghasi l an konsonan i ni sama dengan car a penghas i l an bunyi - bunyi vokal ,
t et api ber l aku sedi ki t sempi t an pada r ongga mul ut semasa ar us udar a kel uar
mel al ui nya.
Separ uh Vokal Dua Bi bi r [ w]
Bi bi r dan bel akang l i dah mengambi l kedudukan seper t i menghasi l k an vokal
[ u] , i ai t u bi bi r di bundar kan dan bel akang l i dah di nai kkan set i nggi mungki n.
Kemudi an ber l aku gel uncur an ke ar ah kedudukan vokal yang mengi kut i nya
[ 0] . Lel angi t l embut di nai kkan dan pi t a suar a ber get ar .
Separ uh Vokal Lel angi t Ker as [ y]
Bi bi r dan l i dah mengambi l kedudukan seper t i menghasi l kan vokal [ i ] i ai t u bi bi r
di hampar kan dan huj ung l i dah di angk at set i nggi - t i nggi nya. Kemudi an,
ber l aku gel uncur an ke ar ah vokal yang mengi kut nya [ e] . Lel angi t l embut
di nai kkan dan pi t a suar a ber get ar .
2. 2. 2 Cara penghasi l an konsonan pi nj aman
Geser an Bi bi r C Gi gi [ f ] dan [ v]
Bi bi r bawah di r apat kan ke gi gi at as. Udar a dar i par u- par u yang kel uar mel al ui
r ongga mul ut mengal ami geser an sewakt u mel al ui sempi t an bi bi r bawah dan
gusi t er sebut . Lel angi t l embut di nai kkan unt uk men ut up r ongga hi dung. Bagi
menghasi l kan bunyi geser an bi bi r - bi bi r t i dak ber suar a, gl ot i s di r enggangkan
pi t a suar a t i dak di get ar kan bunyi yang t er has i l i al ah [ f ] dan bagi
menghasi l kan geser an bi bi r ber suar a pul a, gl ot i s di r apat kan, pi t a suar a
di get ar kan, bunyi yang t er hasi l i al ah [ v] .
Geser an Gi gi - [ t h] dan [ dh/ dz]
Unt uk menghasi l kan bunyi i ni , huj ung l i dah ber ada di ant ar a gi gi at as dan gi gi
bawah. Lel angi t l embut di nai kkan . Udar a yang kel uar dar i par u- par u
di bi ar kan ber geser di daer ah gi gi . Ji ka gl ot i s di r enggangkan dan pi t a suar a
t i dak ber get ar bunyi yang t er hasi l i al ah bunyi geser an t i dak ber suar a, [ t h] .
Ji ka gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a ber get ar bunyi yang t er hasi l i al ah
bunyi geser an ber suar a, [ dh] .

17

Konsonan Geseran Bersuara [ z]
Huj ung l i dah di t emukan dengan daer ah gusi . Lel angi t l embut di nai kkan. Ar us
udar a dar i par u- par u kel uar mel al ui r ongga mul ut dan di bi ar kan ber geser di
per t emuan huj ung l i dah dengan gusi . Gl ot i s di r apat kan dan pi t a suar a
ber get ar bunyi yang t er hasi l i al ah bunyi konsonan geser an ber suar a, [ z] .
Geseran Gusi Lel angi t Keras Tak Bersuara[ sy]
Hadapan l i dah di nai kkan ke ar ah gusi l el angi t ker as unt uk menyekat
per j al anan udar a yang kel uar mel al ui r ongga mul ut . Lel angi t l embut di nai kkan
unt uk menghasi l kan bunyi geser an l el angi t ker as ber suar a. Gl ot i s
di r enggangkan pi t a suar a t i dak di get ar kan dan menghasi l kan bunyi geser an
t i dak ber suar a , [ sy] .
Geseran Lel angi t Lembut [ kh] dan [ gh]
Unt uk menghasi l kan bunyi konsonan i ni , bel akang l i dah di nai kkan unt uk
menut up r ongga hi dung. Udar a dar i r ongga t ekak kel uar ke ar ah r ongga mul ut
mel al ui r uang yang t el ah mengal ami sempi t an pada l el angi t l embut . Bagi
menghasi l kan geser an ber suar a [ kh ] , gl ot i s di r apat kan, pi t a suar a di get ar kan
dan bagi menghasi l kan bunyi geser an l el angi t l embut t i dak ber suar a [ gh ] ,
gl ot i s di r enggangkan pi t a suar a t i dak di get ar kan.
3. 0 PASANGAN MI NI MAL DALAM BAHASA MELAYU
Pasangan mi ni mal adal ah sat u car a bagi mengenal past i bunyi - bunyi f onem
ber dasar kan per kat aan- per kat aan ber pasangan mi ni mal . Kanak- kanak yang
mempunyai masal ah pembel aj ar an ker ap menghadapi masal ah dal am
menyebut bunyi - bunyi konsonan t er t ent u. Mer eka ker ap t er sal ah menyebut
konsonan yang mempunyai per bezaan bunyi yang pal i ng mi ni mum dal am
per kat aan sehi ngga menyebabkan makna per kat aan i t u t er sasar j auh,
mi sal nya d dal am per kat aan l adang di sebut sebagai
l sehi ngga ber t ukar menj adi per kat aan l al ang. Ol eh i t u gur u per l u
menyedi akan senar ai per kat aan yang mengandungi konsonan d dan l dan
memi nt a mur i d menyebut nya ber ul ang- ul ag kal i sehi ngga mahi r . Dengan
menggunakan bahan pasangan mi ni mal i ni , ki t a dapat pel bagai kebai kan
kepada pel aj ar . Ant ar anya i al ah dapat mel i bat kan mur i d secar a l angsung
dal am akt i vi t i pembel aj ar an sel ai n mur i d dapat membunyi kan per kat an i t u
dengan bunyi f onem yang bet ul . I ni dapat mengel akkan dar i pada sal ah f aham
dal am membunyi kan sesuat u per kat aan t er ut amanya per kat aan yang
membawa maksud yang ber beza.
Sel ai n i t u, bahan i ni mudah
al i h sel ai n dapat membant u pel aj ar dengan mel i hat gambar set er usnya
menyebut nama gambar t er sebut . Tambahan pul a, bahan pasangan
mi ni mal i ni sesuai unt uk kanak-
18

kanak pemul i han yang mempunyai masal ah dal am pembel aj ar an. Gur u bol eh
membuat bahan dengan menyedi akan beber apa per kat aan yang hampi r
sama bunyi nya dan set i ap per kat aan i t u di ser t akan
dengan gambar . Kemudi an, mur i d di mi nt a unt uk menyebut per kat aan t er sebut
sehi ngga mendapat bunyi f onem yang bet ul . Akt i vi t i
i ni di ul ang sehi ngga mur i d dapat menyebut per kat aan yang
di ber i kan dengan bunyi yang bet ul sehi ngga
mur i d t i dak kel i r u dengan per kat aan t er sebut .
Lat i h t ubi pasangan mi ni mal ber t uj uan mel at i h mur i d menyebut per kat aan
yang hampi r sama sebut an bunyi nya t et api mempunyai makna yang
ber l ai nan. Pasangan kat a i ni mempunyai per bezaan kat a yang keci l sahaj a
ker ana mel i bat kan dua f onem yang ber beza. Bi asanya per kat aan i ni
mempunyai bi l angan suku kat a yang sama t et api per bezaan f onem i ni bol eh
mengubah maksud per kat aan t er sebut .
Mur i d- mur i d yang di kenal past i kur ang mahi r menyebut per bezaan
f onem i ni per l ul ah di l at i h unt uk menyebut per kat aan i ni ber kal i - kal i agar
sebut annya f asi h dan bet ul . I ni j uga dapat membant u mur i d- mur i d yang
pendi am, mal u at au t i dak yaki n unt uk ber t ut ur . Sel ai n i t u gur u dapat
mewuj udkan suasana pembel aj ar an yang menyer onokkan dan ber si f at dua
hal a.
Cont oh :
sat u - cat u
zi p - j i p
cur i - dur i
t ar i k - car i k
kar i - j ar i
Menur ut Kamus Li ngui st i k ( 1997) , pasangan mi ni mal i al ah dua but i r
l i ngui st i k yang hanya ber beza pada sat u uni t , seper t i bat u dan baku.
Per bezaan ber l aku pada f onem / t / dan / k/ . Dua f onem ber kont r as dal am dua
per kat aan yang membawa makna yang ber beza. Per bezaan yang wuj ud hanya
mel i bat kan sat u f onem. Namun, per bezaan i ni membawa per bezaan makna.
Dengan demi ki an, pasangan mi ni mal i al ah pasangan t er keci l per kat aan, i ai t u
pasangan per kat aan yang hampi r sama dar i segi sebut an dan j uga car a
menghasi l kan bunyi per kat aan t er sebut t et api masi h t er dapat per bezaan keci l
pada bunyi ( f onem) t er t ent u yang membezakan makna ant ar a per kat aan
t er sebut . Ol eh i t u, pasangan mi ni mal i al ah pasangan per kat aan yang
di bezakan ol eh sat u f onem sahaj a. Ri ngkasnya, pasangan mi ni mal i al ah
pasangan kat a yang mempunyai per bezaan f onem t er bat as pada sat u f onem
19

sahaj a ( Pai t oon, 2006) .
Cont oh pasangan mi ni mal adal ah seper t i yang ber i kut :
paku/ paku/ - baku / baku/
padan / padan/ - padam / padam/
t ar i / t ar i / - dar i / dar i /
l aku / l aku/ - l agu / l agu/
baca / baca/ - baj a / baj a/
sama / sama/ - sana / sana/
bawang / bawa/ - bayang / baya/
si t u / si t u/ - sat u / sat u/
gar u/ gar u/ - gur u / gur u/
bi l a / bi l a/ - bel a / bel a/
ser ong / sr o/ - sor ong / sor o/
buka/ buka/ - buku / buku/
kar am / kar am/ - gar am / gar am/
kal i / kal i / - gal i / gal i /
gul i / gul i / - kul i / kul i /
Pasangan mi ni mal seper t i yang di j el askan di at as, member i kan bukt i akan
kewuj udan kont r as f onemi k dal am bahasa. Pasangan mi ni mal bukan sahaj a
pent i ng dal am anal i si s f onemi k,
Mal ah pent i ng j uga dal am pengaj ar an bahasa. Dengan member i kan
cont oh pasangan mi ni mal , pel aj ar dapat mengenal past i per bezaan bunyi
( f onem) dan per bezaan makna dal am pasangan per kat aan t er sebut . Pel aj ar
j uga dapat di l at i h unt uk membi na per kat aan ber dasar kan pasangan mi ni mal ,
seper t i dal am cont oh yang ber i kut :
a. buku duku, suku, kuku
b. cam dam, pam, t am
c. pas das, t as, cas, bas
d. maki baki , daki , kaki
e. per i a cer i a, der i a
f . wi r a ni r a, ki r a, si r a

4. 0 Si st em Ej aan Baru Bahasa Mel ayu
Per ubahan ke at as Si st em Ej aan Rumi Bahasa Mel ayu Lama ( 1972) ber l aku
ker ana i ngi n mewuj udkan bahasa Mel ayu st andar d yang bol eh di gunakan
sebagai bahasa per ant ar aan bagi negar a- negar a yang mengamal kan bahasa
Mel ayu. Dengan i ni Si st em Ej aan Bahasa Mel ayu yang di gunakan secar a
mel uas har i i ni ber mul a sej ak 1972. Sudah 40 t ahun usi a si st em i ni
di gunakan sebagai wadah penul i san dal am semua bi dang. Si st em ej aan i ni
t el ah di per set uj ui ber sama ol eh ker aj aan Mal aysi a dengan Pemer i nt ah
20

Republ i k I ndonesi a ber i kut an dar i pada per i syt i har an ser ent ak di kedua - dua
negar a pada 16 Ogos 1972.
Sej ar ah awal penggunaan t ul i san Rumi di l akukan ol eh pedagang,
pengembar a, dan penj el aj ah dar i Er opah ke Nusant ar a secar a per seor angan
pada abad ke- 16. Mer eka ( Por t ugi s, Sepanyol , dan I t al i ) menul i s kat a- kat a
bahasa Mel ayu yang di dengar ol eh mer eka di pel abuhan- pel abuhan, dal am
hur uf Rumi , dan mengej a kat a- kat a i t u ber dasar kan kesan bunyi yang mer eka
dengar . Di sampi ng i t u mer eka mener apkan per at ur an ej aan yang ada dal am
bahasa mer eka.
Pengembar a per t ama yang menghasi l kan penggunaan ej aan Rumi
dal am penul i san i al ah pengembar a I t al i , Ant oni o Pi gaf et t a, pada abad ke - 15.
Sej ak i t u pengembar a l ai n dar i Er opah, seper t i I ngger i s dan Bel anda menul i s
per kat aan dan ayat dal am bahasa Mel ayu dengan menggunakan hur uf Rumi ,
ber dasar kan si st em t ul i san dan ej aan l azi m bagi bahasa mer eka sendi r i .
Or ang I ngger i s t el ah mengasaskan beber apa kaedah ej aan Rumi di
Tanah Mel ayu pada abad 17 hi ngga abad 19. Ant ar a ej aan Rumi yang
di susun ket i ka i t u t er masukl ah Ej aan Rumi Bowr ey ( 1701) , Ej aan Rumi J.
Howi son ( 1800) , Ej aan Rumi Wi l l i am Mar sden ( 1812) , dan Ej aan Rumi Neger i -
Neger i Sel at ( 1878) , Ej aan Rumi Swet t enham ( 1881) , dan Ej aan Rumi
Maxwel l ( 1882) . Ej aan Rumi ket i ka i t u ber pedomankan kaedah t r ansl i t er asi
hur uf Jawi kepada hur uf Rumi .
Per ancangan ej aan r umi yang per t ama di t anah mel ayu ber mul a pada t ahun
1902 apabi l a ker aj aan Neger i - neger i Mel ayu Ber sekut u menubuhkan sebuah
j awat ankuasa ej aan yang di ket uai ol eh R. J Wi l ki nson. Jawat ankuasa i ni t el ah
menghasi l kan Ej aan Wi l ki nson yang di kenal i sebagai Romani sed Mal ay
Spel l i ng yang di gunakan secar a r asmi di semua sekol ah umum di Tanah
Mel ayu yang di t er bi t kan dal am bul an Okt ober 1904. Ej aan i ni di gunakan
dal am kamus bahasa Mel ayu kar angan Wi l ki nson. Sei r i ng dengan
per kembangan bahasa Mel ayu dal am pendi di kan, usaha per kembangan dan
pemant apan si st em ej aan Rumi ber l aku. Dal am hal i ni , Makt ab Per gur uan
Sul t an I dr i s t ur ut memai nkan per anan.
Si st em ej aan yang t er kenal sel epas ej aan Wi l ki nson i al ah si st em
ej aan r umi Za ba yang di hasi l kan ol ehnya di Makt ab Per gur uan Sul t an I dr i s,
Tanj ong Mal i m, pada 1924. Si st em ej aan i ni t el ah di per kemas dal am
beber apa t ahun, dan t er muat dal am beber apa buah buku pedoman bahasa
t er bi t an Pej abat Kar angan Mengar ang makt ab ber kenaan. Ant ar a bebe r apa
buah buku yang menggunakan ej aan i ni t er masukl ah buku I l mu Bahasa
Mel ayu Penggal 1 ( 1926) , Pel i t a Bahasa Mel ayu Penggal 1 ( 1941) , Daf t ar
Ej aan ( Jawi - Rumi ) 1949 dengan j udul Pet ua- Pet ua Ej aan Rumi . Semua
buku yang t er senar ai i t u t er kar ang ol eh pendet a Za ba. Har us di i ngat , Si st em
Ej aan Za ba di gunakan dal am pengaj ar an Bahasa Mel ayu di sel ur uh
21

Semenanj ung Tanah Mel ayu dan Br unei . Ol eh sebab ej aan i ni mer upakan
sat u- sat unya ej aan yang di gunakan di sekol ah sej ak t ahun 1924, ej aan i ni
di kenal j uga sebagai Ej aan Sekol ah sehi ngga t ahun 1972 apabi l a
per i syt i har an Ej aan Rumi Bar u Bahasa Mal aysi a di buat .
Sel ai n Si st em Ej aan Za ba, t er dapat j uga beber apa si st em ej aan
Rumi yang l ai n, i ai t u Ej aan Faj ar Asi a, Ej aan Kongr es, Ej aan Mel i ndo dan
Si st em Ej aan Rumi Bar u. Si st em Ej aan Faj ar Asi a i ni muncul dan di gunakan
dal am masa pendudukan Jepun di Tanah Mel ayu. Ej aan i ni di gunakan unt uk
t uj uan pr opaganda pemer i nt ah Jepun di Tanah Mel ayu. Ej aan Rumi i ni
di gunakan dal am maj al ah dwi mi ngguan, Faj ar Asi a ( 1943) . Sel epas
ber akhi r nya pendudukan Jepun pada t ahun 1945, ej aan i ni t er he nt i
penggunaannya dan ej aan Za ba di gunakan semul a.
Dal am Kongr es Per sur at an Mel ayu Ket i ga yang di adakan di
Si ngapur a pada t ahun 1956 t el ah di sepakat i par a peser t a Ko ngr es
mewuj udkan sat u si st em ej aan, yang di kenal sebagai Ej aan Kongr es. Namun,
si st em i ni t i dak per nah di l aksanakan ker ana si f at nya t er l al u i deal i st i k dar i
segi l i ngui st i k hi ngga menj adi kannya sukar di amal kan. Usaha unt uk
menyer agamkan si st em ej aan ant ar a kedua- dua buah negar a Mal aysi a dan
I ndonesi a i ni di t er uskan. Beber apa si r i per undi ngan dan per t emuan
di adakan. Ber i kut an dengan i t u wuj udl ah si st em ej aan ber sama yang di kenal
sebagai Ej aan Mel i ndo ( Ej aan Mel ayu dan I ndonesi a) pada t ahun 1959.
Ej aan i ni mencadangkan penggunaan l ambang- l ambang f onet i k yang t i dak
pr akt i kal si f at nya. Akhi r nya ej aan i ni t i dak t er l aksana.
Per bi ncangan ant ar a ker aj aan Mal aysi a dengan I ndonesi a ber hubung
dengan ej aan ber sama sel epas t amat nya konf r ont asi I ndonesi a- Mal aysi a
( 1963 : 1966) . Hasi l dar i pada usaha sama kedua- dua negar a i ni , maka
wuj udl ah Ej aan Rumi Bar u Bahasa Mal aysi a, yang kemudi annya di kenal
sebagai Ej aan Rumi Bar u Bahasa Mel ayu, seper t i yang t er makt ub dal am
Pedoman Umum Ej aan Rumi Bar u Bahasa Mal aysi a 1972. Di I ndonesi a
si st em i ni di kenal sebagai Ej aan Bahasa I ndonesi a yang Di sempur nakan.
Ej aan ber sama i ni di l ancar kan ser ent ak di Kual a Lumpur ol eh
Per dana Ment er i Tun Abdul Razak bi n Dat o Hussei n, dan di Jakar t a ol eh
Pr esi den Suhar t o pada 16 Ogos 1972. Ej aan Bar u i ni mer upakan muaf akat
Mal aysi a I ndonesi a yang mengenyahkan t r adi si ej aan l ama, menggant i kan
Si st em Ej aan Za ba di Mal aysi a, dan Ej aan Soewandi di I ndonesi a.
Sej ar ah per kembangan Bahasa Mal aysi a adal ah mel al ui t i ga zaman
pengar uh bahasa asi ng i ai t u Sanskr i t , Ar ab dan I ngger i s. Bahasa Mel ayu
t el ah mengal ami ber bagai per ubahan dan penyesuai an t er ut ama sekal i di
per i ngkat per bendahar aan kat anya. Per kat aan dan si st em bunyi bahasa asi ng
t i dak sama dengan bahasa Mel ayu, mal ah ada di ant ar anya t i dak wuj ud dal am
bahasa Mel ayu. Dengan i t u per ubahan dan per at ur an- per at ur an yang
22

ber sesuai an per l u di buat apabi l a per kat aan- per kat aan asi ng di pi nj amkan.
Per ubahan bahasa yang sembar angan akan meni mbul kan kesukar an yang
besar unt uk memahami dan mempel aj ar i nya.
Just er u unt uk memper bai ki Si st em Ej aan Rumi Bahasa Mal aysi a, maka
pada har i 16 Ogos 1972, Per dana Ment er i Mal aysi a, YAB Tun Abdul Razak
bi n Hussi en t el ah mengi syt i har kan pel aksanaan Ej aan Bahar u Mal aysi a,
ber t empat di Dewan Bahasa dan Pust aka, Kual a Lumpur . Tur ut ser t a di
upacar a t er sebut i al ah Ment er i Pel aj ar an Mal aysi a, YB. Enci k Hussei n Onn,
Ket ua Pengar ah Dewan Bahasa dan Pust aka ( DBP) , Tuan Haj i Suj ak bi n
Rahi man dan Tan Sr i Syed Nasi r bekas Ket ua Pengar ah DBP. Di maj l i s i t u,
Tuan Haj i Suj ak t el ah menyampai kan dokumen- dokumen usaha ber sama di
ant ar a pi hak I ndonesi a dan Mal aysi a mengenai si st em ej aan bagi kedua
negar a kepada YB. Enci k Hussei n Onn yang set er usnya t el ah menyampai kan
dokumen- dokumen t er sebut kepada YAB. Tun Abdul Razak. Dokumen-
dokumen t er sebut mengandungi kat a per muaf akat an yang t el ah t er capai
set akat i t u, yang dengannya t er bent ukl ah suat u si st em bar u Ej aan Rumi bagi
Bahasa Mal aysi a. Dokumen- dokumen t er sebut adal ah: -
Lapor an Per si dangan Ej aan Ber sama Mal aysi a - I ndonesi a, yang
di t andat angani di Kual a Lumpur pada 27 Jul ai 1967;
Per set uj uan Ber sama Mengenai Ker j asama Di bi dang Pendi di kan
Mal aysi a- I ndonesi a yang di t andat angani di Jakar t a pada 22 Jun 1972.
Lapor an Per si dangan ej aan Ber sama Mal aysi a- I ndonesi a, yang
di t andat angani di Jakar t a pada 22 Jun 972.
Dal am ucapannya Tun Abdul Razak ber kat a bahawa si st em ej aan bar u i ni
mer upakan suat u asas yang bai k bagi memul akan usaha unt uk menyel ar askan
i st i l ah- i st i l ah Bahasa Mal aysi a, dan kebanyakan dar i i st i l ah- i st i l ah yang ada
sekar ang yang di t ul i s dan di ej a menur ut si st em l ama yang t i dak st andar d i t u
dengan sendi r i nya akan di ubah dan di sesuai kan dengan si st em ej aan bar u.
I ni ber er t i bahawa ej aan bar u i ni akan dapat menyel esai kan bukan saj a
masal ah ej aan t et api j uga l ebi h pent i ng l agi mas al ah ket i daksel ar asan
mengej a i st i l ah- i st i l ah. Di si t ul ah l et aknya f aedah besar ej aan bar u ki t a.
Sesungguhnya dengan pel ancar an pel aksanaan si st em ej aan bar u pada har i
i ni di har ap akan dapat menj adi kan Bahasa Mal aysi a sebagai bahasa yang
mant ap dan unggul , bukan sahaj a unt uk Mal aysi a dan I ndonesi a mal ahan
unt uk kesel ur uhan kepul auan Mel ayu di Asi a Tenggar a khasnya dan ke
sel ur uh duni a amnya.
4. 1 Pembi naan Ej aan Bahasa Mel ayu
Tr adi si t ul i san seper t i t ul i san Kawi , Bat ak, Lampung, dan Rencong
t el ah menj adi si st em t ul i san or ang Mel ayu sebel um kedat angan I sl am yang
23

t el ah membawa ber sama t ul i san Jawi dar i pada Tanah Ar ab. Si st em t ul i san
yang di gunakan ol eh or ang Mel ayu sebel um Jawi banyak menggunakan
l ambi ng suku kat a dan ambang bar i s unt uk menunj ukkan per bezaan-
per bezaan bunyi . Namun penggunaan t ul i san Jawi t i dak ber t ahan l ama
set el ah pi hak Bar at memper kenal kan si st em t ul i san Rumi di Tanah Mel ayu
pada zaman penj aj ahan. Tul i san Jawi adal ah ber dasar kan hur uf Ar ab al i f - ba-
t a manakal a t ul i san Rumi adal ah ber dasar kan hur uf Roman a- b- c. si st em
ej aan Rumi mul a di per kenal kan ol eh pi hak Bar at di Tanah Mel ayu pada
per t engahan abad ke- 19. Si st em ej aan t er sebut t el ah di gunakan dal am ur usan
r asmi dal am ker aj aan Bar at di Tanah Mel ayu pada masa t er sebut . Ant ar a
si st em ej aan yang t el ah di gunakan ol eh Bar at i al ah Ej aan Rumi Neger i - neger i
Sel at ( 1878) , Ej aan Rumi Maxweel ( 1882) , dan Ej aan Rumi Sweet t enham
( 1881) .
Per kembangan si st em ej aan bahasa Mel ayu pada masa penj aj ahan
sangat pent i ng ker ana si st em ej aan Jawi t i dak dapat menggambar kan si st em
bunyi bahasa Mel ayu yang sebenar bagi mer eka yang t i dak dapat
memahami nya t er ut amanya pi hak Bar at yang kur ang penget ahuan dal am
bahasa Mel ayu. Bahasa Mel ayu menj adi l ebi h pent i ng apabi l a di j adi kan
bahasa pengant ar di sekol ah- sekol ah r endah. Ol eh yang demi ki an, sat u
si st em Rumi yang ser agam di per l ukan unt uk menggant i kan si st em ej aan Jawi .
Sat u per t ubuhan i ai t u Pakat an Bel aj ar - Mengaj ar Bahasa yang t el ah
di t ubuhkan pada t ahun 1888 di Johor memai nkan per anan yang sangat
pant i ng dal am menggal akkan penggunaan bahasa Mel ayu di sekol ah dan
dal am kal angan masyar akat set empat .
Pembi naan si st em t ul i san Rumi unt uk bahasa Mel ayu t el ah mel al ui
beber apa per i ngkat ol eh banyak pi hak. Cont ohnya, pi hak Bar at banyak
mel akukan kaj i an dal am membent uk si st em t ul i san t er s ebut . Ant ar a t okoh
yang ber asal dar i Bar at yang per nah mel akukan kaj i an dal am
mengembangkan si st em t ul i san bahasa Mel ayu i al ah Wi l l i am Mar sden yang
t el ah menul i s buku yang ber j udul A Gr ammar Of The Mal ayan Language pada
t ahun 1912. Dal am bukunya t er dapat pendapat yang mengat akan bahawa
bunyi ch, d, ng, p, g, dan ny mer upakan hur uf - hur uf yang t el ah di t ambah ol eh
or ang Mel ayu dar i pada hur uf bahasa Ar ab ( Rogayah Bi nt i Osman, hl m 3) .
Sel epas Wi l l i am Mar sden, R. J Wi l ki nson yang mer upakan nazi r sekol ah-
sekol ah bagi Jabat an Pel aj ar an Neger i - neger i Ber sekut u t el ah menj adi
penger usi bagi Jawat ankuasa Ej aan unt uk mengkaj i dan membent uk sebuah
si st em ej aan Rumi yang bar u. Si st em ej aan yang t el ah ber j aya di hasi l kan
t el ah di panggi l Ej aan Wi l ki nson.
Semasa zaman pendudukan Jepun di Tanah Mel ayu, sat u si st em ej aan
t el ah di per kenal kan i ai t u Ej aan Faj ar Asi a yang sel ar as bagi t i ga buah negar a
i ai t u Tanah Mel ayu, Si ngapur a dan I ndonesi a yang pada masa i t u ber ada
dal am pent adbi r an t ent er a Jepun. Maj al ah Faj ar Asi a yang di t er bi t kan di
24

Si ngapur a t el ah menggunakan si st em ej aan t er sebut dal am pener bi t an
maj al ah mer eka. Hur uf yang di gunakan dal am si st em i ni hampi r sama dengan
Si st em Ej aan Wi l i ki nson dan si st em Ej aan Rumi Za Ba. Menur ut Asmah Haj i
Omar ( 1993) , si st em ej aan i ni menggunakan enam hur uf vokal i ai t u a, e
t al i ng, e pepet , i , o dan u. Manakal a bagi hur uf konsonan pul a adal ah sa ma
dengan Si st em Ej aan Rumi Za Ba.
Za Ba t el ah memul akan sat u l agi si st em ej aan bar u yang mana
mer upakan sat u per ubahan yang t el ah bel i au l akukan. Ej a an t er sebut
di hasi l kan ber dasar kan dar i pada Si st em Tul i san Wi l ki nsi n dan gabungan
beber apa abj ad bahasa Ar ab. Za Ba pada masa i t u ber t ugas di Makt ab
Per gur uan Sul t an I dr i s sel epas Per ang Duni a Ke- 2. Si st em bar u t er sebut
t el ah di kenal i sebagai Si st em Ej aan Sekol ah yang t el ah di gunakan sebel um
di gant i kan ol eh ej aan bar u yang t el ah di i syt i har kan pada t ahun 1972. Si st em
bar u i ni di hasi l kan dar i pada pengamat an sahaj a dan mempunyai banyak
kel emahan. Apabi l a t er dapat kel emahan t er sebt , maka penggunaan bahasa
Mel ayu pada masa t er sebut t el ah t er ganggu.
Menur ut Rogayah Bi nt i Osman ( hl m 4) , sat u per si dangan ant ar a
ker aj aan Mal aysi a dengan ker aj aan I ndonesi a t el ah di j al ankan unt uk
membi ncangkan sat u si st em ej aan yang sama unt uk kedua- dua negar a.
Per si dangan t er sebut t el ah di mul akan sej ak t ahun 1959 hasi l dar i pada
desakan Kongr es Bahasa dan Per sat uan Mel ayu. Namun usaha unt uk
menj al ankan per si dangan dengan ker aj aan I ndonesi a t el ah t er gendal a ker ana
t er cet usnya konf r ont asi . Per si dangan kedua- dua negar a t er sebut t el ah
menghasi l kan sat u si st em t ul i san bar u i ai t u si st em Mal i ndo. Asmah Haj i Omar
( 1993, hl m 154) mengat akan bahawa t ul i san Mal i ndo t i dak per nah di t er bi t kan
ol eh kedua- dua negar a. Ol eh yang demi ki an, bent uk dan si st em ej aannya
t i dak di ket ahui . Pada t ahun 1966, sat u per si dangan t el ah di j al ankan ol eh
negar a Mal aysi a dan I ndonesi a unt uk menyambung semul a per bi ncangan
yang t el ah t er gendal a semasa konf r ont asi . Dal am per si dangan t er sebut
beber apa per kar a t el ah di bi ncangkan seper t i ;
a) Soal bahasa dan j angka masa panj ang.
b) Per t ukar an ant ar a bahan- bahan yang ber kenaan dangan bahasa dan
sast er a.
c) Soal pemakai an i st i l ah.
Pada Sept ember 1966, sat u r ombongan dar i pada I ndonesi a yang
di ket uai ol eh Kol onel Wahj u Sukat j o t el ah membuat l awat an ke Dewan
Bahasa Dan Pust aka dan t el ah membangki t kan beber apa i su dan mer eka j uga
t el ah membenangkan sat u ker t as ker j a unt uk membai ki si st em t ul i san Mal i ndo
yang mempunyai banyak kel emahan. Set el ah kat a sepakat di capai , maka
ker aj aan Mal aysi a dan I ndonesi a t el ah menggunakan sat u l agi si st em t ul i san
25

bar u i ai t u Ej aan Ber sama Mal aysi a- I ndonesi a j uga di kenal i sebagai Ej aan
Bahar u. Wal aupun per sef ahaman t el ah di capai pada t ahun 1966, namun
hanya pada t ahun 1972 sahaj a bar ul ah per j anj i an ant ar a kedua- dua ker aj aan
t el ah di t andat angani yang mana per j anj i an t er sebut t el ah di t andat angani ol eh
Ment er i Pel aj ar an masi ng- masi ng pada masa i t u i ai t u Y. B Enci k Hussi en Onn
dan Bapak Mashur i . Per j anj i an t er sebut t el ah di t andat agani pada 23 Mei
1972. Per bi ncangan t er sebut t el ah memakan masa yang l ama unt uk
menghasi l kan sat u si st em t ul i san sama bagi kedua- dua negar a i ni . Hanya
pada 16 Ogos 1972 bar ul ah si st em bar u i ni di i syt i har kan secar a ser ent ak ol eh
kedua- dua negar a t er sebut .
Ej aan Rumi Bahar u i ni adal ah hasi l dar i pada pemi ki r an yang mat ang
dan ber l andaskan per ancangan bahasa yang bai k. Per ancangan i ni
mer upakan sat u usaha ker aj aan unt uk memper kenal kan bahasa Mal aysi a ke
per i ngkat ant ar abangsa. Ej aan i ni memper l i hat kan pr i nsi p l i ngui st i k, ekonomi ,
keseder hanaan, kej el asan, dan f l eksi bi l i t i dan t ar af s t andar d yang t i nggi j i ka
di bandi ngkan dengan si st em yang l ama.
Huruf Vokal
Hur uf vokal dal am ej aan bahasa Mel ayu t er di r i dar i pada: a, e, i , o dan u.
Hur uf e mel ambangkan dua bunyi , i ai t u e pepet dan e t al i ng. Ant ar a
per ubahan yang t el ah ber l aku dal am si st em ej aan t er sebut i al ah per ubahan
konsonan cont ohnya gabungan dua per kat aan di gugur kan sal ah sat u yang
membawa maksud sama seper t i ch menj adi c dal am per kat aan chuba menj adi
cuba. Cont oh l ai n adal ah dh menj adi d dal am per kat aan mudhar at menj adi
mudar at dan sh menj adi sy dal am per kat aan shar at menj adi syar at .
Penggunaan ( ) dan ( ) yang mel ambangkan hamzah dan ai n di gugur kan
dan di gant i kan dengan hur uf konsonan k cont ohnya:
a) Ma ana menj adi makna.
b) Enche menj adi enci k.
Ter dapat j uga per kat aan yang di kekal kan seper t i kh, ny, hg, dan ng dan
masi h di guna pakai sehi ngga sekar ang. Dewan Bahasa Dan Pust aka pul a
t el ah mener bi t kan buku Pedoman Umum Bahasa Mal aysi a pada t ahun 1975
sebagai r uj ukan. Set i ap negar a t el ah mener bi t kan pedoman umum mengi kut
ver si masi ng- masi ng sebagai panduan unt uk r akyat di set i ap negar a.
Kedat angan kuasa Bar at seper t i Bel anda, Por t ugi s dan I ngger i s t el ah
menyogokkan si st em ej aan r umi kepada masyar akat nya, wal aupun pada masa
i t u penduduk sudah mempunyai si st em ej aan j awi yang l engkap. Hal i ni
menyebabkan usaha unt uk mer akamkan bahasa Mel ayu dengan aksar a l at i n
ber t er usan. Si st em ej aan bahasa Mel ayu t er us ber kembang sehi ngga
mel ahi r kan l eksi kogr af i yang ber upa daf t ar kat a, gl osar i dan kamus Mel ayu
26

asi ng. Kemudahan cet ak dan pener bi t an membuat kan ej aan Rumi menj adi
l ebi h pr akt i s dar i pada mana- mana si st em ej aan l ai n. Ej aan Rumi per t ama
wuj ud di al am Mel ayu dengan menggunakan aksar a Rumi i al ah si st em ej aan
yang di per kenal kan ol eh Van Ophuysen, seor ang pent adbi r Bel anda pada
t ahun 1901. Si st em i ni mempunyai 32 aksar a dan ber dasar kan si st em ej aan
yang di gunakan dal am bahasa Bel anda.
Pada abad ke- 19 dan awal abad ke- 20, usaha menul i s bahasa Mel ayu
dengan menggunakan hur uf r umi t el ah di j al ankan ol eh beber apa o r ang
sar j ana Er opah secar a per seor angan. Mer eka menj al ankan kaj i an t er hadap
t at abahasa Mel ayu. Usaha menggal akkan penggunaan bahasa Mel ayu dal am
masyar akat dan sekol ah di pel opor i ol eh Pakat an Bel aj ar - Mengaj ar
Penget ahuan Bahasa ( PBMPB) yang di t ubuhkan di J ohor pada 1888, i a
di t er uskan ol eh Makt ab Per gur uan Per empuan Mel aka ( 1900) . Usaha t er sebut
di per kembangkan l agi dengan penubuhan Makt ab Per gur uan Sul t an I dr i s
( SI TC) , Tanj ung Mal i m pada t ahun 1922. Makt ab i ni ber per anan pent i ng
dal am per kembangan si st em ej aan bahasa Mel ayu. At as kebi j aksanaan Za' ba,
Makt ab Per gur uan Sul t an I dr i s t el ah memul akan si st em ej aan bar u yang
di panggi l Si st em Ej aan Sekol ah at au di kenal i j uga sebagai Si st em Ej aan
Za' ba. Di ant ar a buku- buku yang di t ul i s ol eh Za' ba i al ah: I l mu Bahasa
Mel ayu Penggal ( 1926) , Pel i t a Bahasa Mel ayu Penggal ( 1941) , Daf t ar Ej aan
Mel ayu Jawi - Rumi ( 1949) .
Si st em Ej aan Sekol ah i ni kemudi annya di j el askan dan di gunakan ol eh
Za' ba dal am buku "Pedoman Bahasa Mel ayu, Penggal i , i i dan i i i ". Si st em i ni
di kenal i sebagai Si st em Ej aan Sekol ah dan di gunakan di negar a i ni
sehi nggal ah ej aan bar u yang di i syt i har kan pada t ahun 1972. Wal au
bagai manapun si st em i ni di dasar kan kepada pengamat an umum sahaj a dan
ol eh i t u, t er dapat j uga pengar uh hur uf Ar ab ke hur uf Rumi . I ni meny ebabkan
Si st em Ej aan Sekol ah t i dak sai nt i f i k dan mengandungi beber apa kel emahan.
Sebel um Kongr es Bahasa dan Per sur at an Mel ayu per t ama di Si ngapur a
( 1952) , kedua di Ser emban ( 1954) dan ket i ga di Johor Bhar u ( 1956) , sudah
menj adi kei ngi nan di kal angan par a cendeki awan mel i hat penyat uan ej aan
Rumi bahasa Mel ayu dengan bahasa I ndonesi a yang per l u di r umuskan secar a
f onemi k, khususnya sel epas penubuhan Angkat an Sast er awan ' 50 pada 6
Ogos 1950. Sel epas Kongr es ket i ga, pengkaj i bahasa ber set uj u unt uk
memper bai ki ej aan Za' ba dengan maksud unt uk menyat ukannya dengan
bahasa I ndonesi a. Cadangan bar u t er sebut di kenal i sebagai ' Ej aan Kongr es
' . Mener usi kongr es ket i ga i t u j uga, t el ah di r umuskan bagi penubuhan Dewan
Bahasa dan Pust aka pada t ahun yang sama.
4. 2 Pol a Kesel arasan Huruf Vokal .
Dal am Si st em Ej aan Rumi Bahasa Mel ayu t er dapat l apan bel as ( 18)
pol a kesel ar asan hur uf vokal . Kesel ar asan hur uf vokal i al ah kesesuai an dua
27

hur uf vokal yang membent uk dua suku kat a pada kat a dasar i ai t u pasangan
ant ar a hur uf vokal pada suku kat a pr aakhi r dan pada suku kat a akhi r t er t ut up.
Kesel ar asan hur uf vokal i ni t er bent uk ber asaskan pr i nsi p:
Kesel ar asan ant ar a dua hur uf vokal pada kat a dasar yang t i dak
mel i bat kan pengi mbuhan.
Kat a dasar yang ber akhi r an dengan suku kat a t er t ut up i ai t u t i dak
mel i bat kan suku kat a akhi r t er buka.
Bagi kat a yang l ebi h dar i pada dua suku kat a , yang t er masuk dal am
si st em kesel ar asan hur uf vokal i ni hanyal ah dar i pada dua suku kat a yang
t er akhi r sahaj a.
18 Pol a Kesel ar asan Hur uf Vokal yang Ut ama.
Pol a Cont oh Penggunaan
1) a - a =asah, bal ak, hal aman, ar ah, panas, kal ah
2) a - I =al i h, bal i k, sumbangsi h, gadi s, habi s
3) a - u =asuh, dat uk, l embayung, hal us, bat uk
4) epepet - a =emas, kel am, cemer l ang, emak, t el an, kel am
5) e pepet - I =l ebi h, bet i k, sembel i h, beni h
6) e pepet - u =t el ur , t empuh, t emenggung, bel um
7) e t al i ng - a =el ak, dewan, bel er ang, enak, t ewas
8) e t al i ng - e t al i ng =l eceh, gel ek, sel ekeh, her et
9) e t al i ng - o =esok, t el or , sel ekoh, el ok, ser ong
10) i - a =i ngat , ki l ang, sel i nap, bi l ang, hi l ang
11) I - I =i nt i p, si si h, bel i mbi ng, pi l i h
12) i - u =r i uh, t i dur , per i uk, ci um, r i uh, t i up, sel i uh
13) o - a =ot ak, bor ang, sekol ah, ol ah
14) o - e t al i ng =ol eh, bol eh, cel ot eh, kor ek
15) o - o =obor , bor ong, kel ompok, , bor ong, bot ol , kot or
16) u - a =ubat , t umpang, ket upat , ul at
17) u - I =usi k, kui h, ger usi h, pul i h, t ul i s, pi l i s
28

18) u - u =unt uk, t unduk, t engkuj uh, t uj uh, t el unj uk

4. 3 Hukum Kekecual i an Kesel arasan Vokal ( HKKV)
Dal am si st em ej aan r umi bahasa Mel ayu yang ada sekar ang t er dapat
beber apa per kat aan yang di kecual i kan dar i pada hukum kesel ar asan vokal .
Hukum i ni di l aksanakan kepada beber apa per kat aan yang ber asal dar i pada
bahasa Nusant ar a dan kat a ser apan dar i pada bahasa I ngger i s. Hukum i ni
di kenal i sebagai Hukum Kekecual i an Kesel ar asan Vokal ( HKKV) . Ter dapat
sej uml ah per kat aan dar i pada bahasa Jawa yang ser i ng di gunakan dal am
bahasa Mel ayu, namun pengej aan nya di kecual i kan dar i pada hukum
kesel ar asan vokal yang di gunakan. Per kat aan- per kat aan t er sebut i al ah aneh,
per abot , l ancong, l akon, cal on, l apor , t ul en, pamer , kaget , gembl eng. Dal am
hal i ni r amai yang masi h kel i r u dengan pengej aan per kat aan- per kat aan yang
di sebut kan i t u. Car a t er bai k unt uk i t u i al ah dengan menghaf aznya, i a
mer upakan sal ah sat u l angkah t er bai k.
Hukum kekecual i an kesel ar asan vokal mel i bat kan pasangan vokal ber i kut : -
i . a - e ( t ) yang sepat ut nya kesel ar asan vokal i al ah a - i .
Mi sal nya dal am per kat aan / aneh/ dan / kaget / pol anya i al ah a - e bukan
di ej a sebagai / ani h/ dan / kagi t / yang menggunakan pol a a - i seper t i dal am
per kat aan bal i k, kal i s, masi n yang t er dapat dal am si st em kesel ar asan vokal
i i . a - o yang sepat ut nya kesel ar asan vokal i al ah a - u .
Mi sal nya dal am per kat aan / cal on/ dan / l apor / pol anya i al ah a - u bukan
di ej a sebagai / cal un/ dan / l apur / yang menggunakan pol a a - u seper t i yang
di gunakan unt uk mengej a kat a kasut , amuk dan anj ung dal am si st em
kesel ar asan vokal .
i i i . u - e ( t ) yang sepat ut nya kesel ar asan vokal i al ah u - i .
Mi sal nya dal am per kat aan / t ul en/ dan / ul et / pol anya i al ah u - i bukan
di ej a sebagai / t ul i n/ dan / ul i t / yang menggunakan pol a u - i seper t i dal am
per kat aan kui h, t umi s, kudi s, bunyi yang t er dapat dal am si st em kesel ar asan
vokal .
i v. e ( p) - e ( p) yang sepat ut nya kesel ar asan vokal i al ah e ( p) - i .
Mi sal nya dal am per kat aan / pepet / dan / demdem/ pol anya i al ah e ( p) - e
( p) bukan di ej a sebagai / pepi t / dan / demdi m/ yang menggunakan pol a e ( p) - i
seper t i dal am per kat aan keci l , degi l , yang t er dapat dal am si st em kesel ar asan
vokal .
29

Kekecual i an hukum i ni unt uk per kat aan yang ber asal dar i pada bahasa
di Nusant ar a khususnya bahasa I ndonesi a.
Pent i ngnya ej aan dal am pendi di kan.
Kedua, sej aj ar dengan dasar negar a yang mer asakan pendi di kan amat
pent i ng unt uk kemaj uan negar a, maka t er dapat l angkah unt uk menyamakan
si st em ej aan Rumi bahasa Mel ayu Mal aysi a dan I ndonesi a. Kal au sebel um
pengi syt i har kan penggunaan si st em ej aan bar u, t i mbul masal ah kef ahaman
ant ar a bahan- bahan i l mi ah yang di t er bi t kan dar i kedua- dua negar a t et api
set el ah wuj udnya ej aan ber sama, masal ah i ni t i dak ket ar a l agi . Per ubahan
sebegi ni amat pent i ng ker ana i a akan dapat menent ukan al i r an i l mu ant ar a
kedua- dua negar a. Sumber - sumber i l mi ah yang di gunakan di i nst i t usi - i nst i t usi
pengaj i an t i nggi t i dak l agi per l u di t er j emah dar i si st em ej aan Mal aysi a kepada
si st em ej aan I ndonesi a at au sebal i knya. Penunt ut - penunt ut di uni ver si t i
pengaj i an t i nggi dapat memahami dengan j el as dan t er at ur makl umat yang
cuba di sampai kan ol eh r akan mer eka dar i negar a j i r an. Ker j asama yang er at
dan di per gi at kan ant ar a uni ver si t i - uni ver si t i dan makt ab- makt ab di kedua- dua
negar a akan dapat membant u negar a masi ng- masi ng ber kembang dengan
pesat . Hal i ni dapat di per kukuhkan apabi l a sej ak pengi syt i har a n di buat
penggunaan Si st em Ej aan Rumi Bahar u di gunakan secar a mel uas di akhbar -
akhbar , sur at r asmi , undang- undang, dokumen- dokumen dan buku t eks yang
di cet ak semul a.


30

5. 0 KESI MPULAN
Kesi mpul annya, bahasa t er di r i dar i pada makna si st emat i k yang
di komuni kasi kan mel al ui penggunaan bunyi - bunyi at au t anda- t anda
konvensi onal . Bahasa t er di r i dar i pada uj ar an per kat aan dar i pada mul ut at au
t eks yang ber t ul i s. Bahasa mel i bat kan pr oses kogni t i f dal am menghasi l kan
dan memahami bunyi dan si st em t anda l i ngui st i k. Bahasa sebagai al a t
komuni kasi bol eh ber l aku dal am dua car a i ai t u secar a l i san dan t ul i san.
Komuni kasi dua hal a mel i bat kan penut ur dan pendengar yang memer l ukan
kemahi r an ber bahasa. Penut ur har us bol eh ber cakap dengan j el as mel al ui
sebut an yang bet ul , kemas, t er at ur dan ber upaya unt uk menggunakan j eda,
t ekanan dan gaya yang t epat . Pendengar pul a har us mendi skr i mi nasi kan
bunyi - bunyi uj ar an, mendengar dengan t el i t i , memahami dan ment af si r kan
per cakapan yang di dengar dan set er usnya ber t i ndak bal as t er hadap apa
yang di dengai nya i t u.
Bahasa sebagai al at komuni kasi j uga mel i bat kan j ar ak t empat dan j ar ak
masa. Dengan bant uan t eknol ogi canggi h komuni kasi bol eh ber l aku wal aupun
j ar ak penut ur dan pendengar ber j auhan ant ar a sat u dengan yang l ai n. Sel ai n
i t u, Bahasa mer upakan sat u si st em t er di r i dar i vokal dan bunyi bunyi uj ar an.
Ter dapat l ambang yang ar bi t r ar i yang menj adi al at per hubungan mempunyai
kai t an r apat dengan budaya t empat bahsa i t u di t ut ur kan. Bahasa sent i asa
ber ubah- ubah ser t a mempunyai si f at khas dan uni t . Ol eh i t u, amat pent i ng
unt uk ki t a mempel aj ar i bahasa t i dak ki r a apa j uga bent uk bahasa i t u ker ana
dengan mempel aj ar i dan memahami set i ap syst em dal am bahasa i t u ki t a
dapat menyampai kan makna dengan l ebi h ber kesan kepada pener i ma
makl umat yang i ngi n di sampai kan.
Dal am bahasa Mel ayu secar a amnya, mempunyai keuni kan yang
t er sendi r i apabi l a menyent uh ber hubung dengan konsep f onol ogi ker ana
mel al ui pemahaman ki t a t er hadap syst em f onol ogi bahasa secar a t i dak
l angsung i a t ur ut dapat memper bai ki dan menggunakan bahasa Mel ayu yang
bet ul dengan sebut an, bunyi , uj ar an dan keper l uannya mengi kut kesesuai an
masa dan t empat ser t a t uj uan makl umat yang i ngi n di sampai kan mel al ui
penggunaan bahasa Mel ayu i t u sendi r i . Ol eh i t u, ki t a sebagai r akyat
Mal aysi a yang ci nt akan bahasa Mel ayu har us memi kul t anggungj awab unt uk
memar t abat kan bahasa Mel ayu sebagai bahasa l i ngua f r anca supaya di kenal i
dan bol eh di guna pakai ol eh masyar akat duni a.
Kewuj udan si st em ej aan r umi yang t er bent uk dar i per set uj uan ber sama
ol eh Ker aj aan Mal aysi a dan Pemer i nt ah Republ i k I ndonesi a t el ah mel ahi r kan
pel bagai bent uk ej aan r umi yang t el ah di guna pakai sehi ngga ke har i i ni .
Pembahar uan demi pembahar uan ser t a per kembangan yang di l al ui dal am
si st em ej aan r umi bahasa Mel ayu har i i ni mencer mi nkan kekayaan s umber
31

bahasa yang di gunakan secar a mel uas dal am pel bagai l apangan seper t i
bi dang pendi di kan, per j awat an, pent adbi r an dan sebagai nya.

6. 0 RUJUKAN
Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik, Fonetik dan Fonologi
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Aslita Sdn. Bhd.

Abdul Hamid Mahmood (2010). Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur : Aslita
Sdn. Bhd.

Abdul Hamid Mahmood (2012). Modul BML3043 Fonetik dan Fonologi Bahasa
Melayu. UPSI : Perpustakaan Negara Malaysia.

Abdul Hamid Mahmood (1995). Ejaan Bahasa Melayu Terkini. Masa Enterprise.

Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd (1994). Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Kuala
Lumpur: Fajar Bakti

Ahmad Kamal Muhammad (1992). Kejayaan Komunikasi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise

Arbak Othman Dan Ahmad Mahmood Musanid (2000). Linguistik Am. Kuala Lumpur:
Penerbitan Sarjana
http://assignment.oum.edu.my/uploadasg/HBML1203SMP/18544/780206125731_183213_final.pdf

Anda mungkin juga menyukai