Anda di halaman 1dari 13

MODUL PENDIDIKAN MORAL

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH
ELM3103


PENTAKSIRAN DAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL DI SEKOLAHIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
KEPUJIANKEPUJIAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,
BLOK 2200, PERSIARAN APEC,
CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

ii


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan
memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik,
progresif, dan berdisiplin


Cetakan Jun 2013
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan
buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan
Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.i
iii


Cetakan Jun 2013
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan MalaysiaMODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-
PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM
TERSEBUT.
iv
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
I
Panduan Pelajar vi - viii
Pengenalan ix
Tajuk Pembelajaran
Tajuk 1 :Pentaksiran Pendidikan Moral di Sekolah Rendah
Pentaksiran secara formal.
- Jenis-jenis penilaian formal
- Jadual Spesfikasi Ujian
Pentaksiran secara tidak formal.
- Jenis-jenis pentaksiran tidak formal

Tajuk 2 : Pembinaan Instrumen dan Item Pentaksiran
dalam Pendidikan Moral
Jenis-jenis instrumen pentaksiran formal.
- Objektif
- Subjektif
Jenis-jenis instrumen pentaksiran tidak formal.
- Pemerhatian
- Temubual
- Hasil kerja murid
- Senarai semak
- Rekod AnekdotKANDUNGAN
MUKA SURAT
v


Tajuk 3 : Isu-isu dalam Pentaksiran Pendidikan Moral
Kelebihan Pentaksiran formal dan tidak formal.
Kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal.
Masalah perlaksanaan pentaksiran formal dan tidak
formal.


Tajuk 4 : Pengurusan Matapelajaran Pendidikan
Moral di Sekolah
Tugas dan tanggung jawab Guru Panitia matapelajaran
Pendidikan Moral.
Tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Moral.
Mengurus sumber dan bahan Pengajaran
pembelajaran Pendidikan Moral.
Melibatkan diri dalam aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Moral dalam dan luar sekolah.

Tajuk 5 : Tanggung jawab dan peranan guru
Pendidikan Moral dalam merealisasikan
aspirasi negara
Peranan guru Moral dalam falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
- Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidikan
Moral dan sekolah dalam merealisasikan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Peranan guru Pendidikan Moral dalam mencapai hasrat
Rukunegara.
- Intipati Rukunegara.
- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidikan
Moral dan sekolah dalam merealisasikan
Rukunegara.
Peranan guru Pendidikan Moral dalam mencapai
Wawasan 2020.
- Intipati Wawasan 2020.
- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidkan Moral
dan sekolah dalam merealisasikan Wawasan 2020.
Peranan guru Pendidikan Moral dalam menjayakan kod
etika perguruan.
- Intipati kod etika perguruan.

vi

- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidikan
Moral dan sekolah dalam merealisasikan kod etika
perguruan.
Bibliografi 129
Panel Penulis Modul 130
Ikon Modul 131

viiPENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran
anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula
untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga
mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini
memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-
sumber pembelajaran, dan masa anda.


PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran
anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan
jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.
Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon
bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk
pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.


SASARAN KURSUS

Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut
Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program
Pensiswazahan Guru (PPG).


PANDUAN PELAJAR
viii

JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam
pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah
seperti dalam Jadual 1:
* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SUSUNAN TAJUK MODUL

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk
bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.
Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula
apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda
telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan
yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang
dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk
dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau
rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.

IKON

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada
sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.
Aktiviti-aktiviti Pembelajaran
Agihan Jam pembelajaran
Mengikut Kredit Kursus
3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit
Tanpa
Amali
(3+0)
Ada
Amali
(2+1)
(1+2)
(0+3)
Tanpa
Amali
(2+0)
Ada
Amali
(1+1)
(0+2)
Tanpa
Amali
(1+0)
Ada
Amali
(0+1)
Membaca modul
pembelajaran dan
menyiapkan latihan /
tugasan terarah / amali

70

60

70

62

70

65
Menghadiri kelas interaksi
bersemuka (5 kali)
10 10 5 5 5 5
Latihan Amali* - 10 - 8 - 5
Perbincangan Atas Talian 7 7 5 5 5 5
Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15
Ulangkaji 10 10 10 10 5 5
Amali/Peperiksaan 2 2 2 2 2 2
Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40
ixPEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh
dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini
akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga
perbincangan


Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri
anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.

3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran
pembelajaran anda.

4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti
maklumat yang diterima.

6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.


xPENGENALAN


Kursus Program Pensiswazahan Guru yang ditawarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru
di Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan Mod Pendidikan Jarak Jauh.

Modul Pembelajaran Self Mastery dalam Pendidikan Moral mempunyaI Tiga Peringkat
Semua modul digubal untuk pembelajaran kendiri dengan tujuan menjadikan anda
seorang pelajar yang berdikari. Anda boleh mendapat ilmu dan kemahiran dalam
kesemua modul mengikut pilihan anda sendiri sama ada di rumah, perpustakaan atau di
mana sahaja anda rasa selesa.

Peringkat: Modul 1 mengandungi unit 1, 2 dan 3
Modul 2 mengandungi unit 4 dan 5

Dalam Modul 1, Unit 1 anda diperkenalkan kepada Konsep Asas Moral, diikuti dengan
aspek Pemikiran Moral, Konsep Asas Nilai dan Insan Yang Bermoral, Nilai-nilai Agama
dan Masyarakat dan Teori Perkembangan Moral Kanak-kanak . Unit 2 mengandungi
Sejarah dan Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral, Pendekatan Pendidikan Moral,
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Moral, Teknik-teknik Pengajaran Moral dan
Pendekatan Kaedah Projek. Unit 3 ini memberikan pendedahan kepada Rancangan
Pelajaran Pendidikan Moral, Persediaan Rancangan Pengajaran Pendidikan Moral,
Pengenalan Pengajaran Mikro dan Makro dan juga input diberi berkaitan dengan
pelaksanaan pengajaran mikro dan makro.

Modul 4, Unit 4 memberikan fokus kepada Penilaian Pendidikan Moral, Pembinaan
Instrumen Pengukuran dan Penilaian serta Penilaian Kendalian Sekolah Rendah.
Manakala Unit 5 mengandungi Ciri-ciri Tanggungjwab Guru Pendidikan Moral, Isu-isu
Pelaksanaan Pendidikan Moral Di Sekolah, Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan
Moral dalam Pelbagai situasi di dalam dan di luar bilik darjah serta Jenis-jenis Sumber
dan Pembinaan Sumber Pendidikan Moral.


Bagi setiap tajuk, nota ringkas disediakan untuk membantu pelajar meningkatkan
kefahaman terhadap isi kandungan kursus. Selain daripada mempelajari bahan dalam
modul ini, pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada
mata pelajaran Pendidikan Moral. Dalam setiap tajuk disediakan aktiviti-aktiviti untuk
membantu anda lebih memahaminya. Semoga modul ini dapat memberikan
pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan.

Untuk mendapat faedah yang maksima daripada modul ini, sila baca bacaan asas yang
dicadangkan serta nota-nota dalam modul ini secara teliti. Anda juga digalakkan
membaca bahan bacaan sampingan yang bersesuaian dengan tajuk mdul ini. Selepas
pembacaan, cuba menjawab soalan aktiviti yang disediakan untuk memperkukuhkan
xi

lagi kefahaman anda. Sila catatkan soalan dan kemusykilan yang anda hadapi semasa
membaca modul ini untuk mendapat penjelasan daripada pensyarah.


AGIHAN TAJUK
Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi
bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau
pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma)

Bil. Tajuk / Topik Interaksi
Bersemuka
(jam)
Modul
(jam)
Jumlah
Jam
1. Tajuk 1 :Pentaksiran Pendidikan Moral di
Sekolah Rendah
Pentaksiran secara formal.
- Jenis-jenis penilaian formal
- Jadual Spesfikasi Ujian
Pentaksiran secara tidak formal.
- Jenis-jenis pentaksiran tidak
formal
8

8

-

2. Tajuk 2 : Pembinaan Instrumen dan Item
Pentaksiran dalam Pendidikan Moral
Jenis-jenis instrumen pentaksiran
formal.
- Objektif
- Subjektif
Jenis-jenis instrumen pentaksiran
tidak formal.
- Pemerhatian
- Temubual
- Hasil kerja murid
- Senarai semak
- Rekod Anekdot
8 8

-

3. Tajuk 3 : Isu-isu dalam Pentaksiran
Pendidikan Moral
8 8
xii

Bil. Tajuk / Topik Interaksi
Bersemuka
(jam)
Modul
(jam)
Jumlah
Jam
Kelebihan Pentaksiran formal dan
tidak formal.
Kelemahan pentaksiran formal dan
tidak formal.
Masalah perlaksanaan pentaksiran
formal dan tidak formal.-

4 Tajuk 4 : Pengurusan
Matapelajaran Pendidikan Moral di
Sekolah
Tugas dan tanggung jawab Guru
Panitia matapelajaran Pendidikan
Moral.
Tugas dan tanggung jawab guru
Pendidikan Moral.
Mengurus sumber dan bahan
Pengajaran pembelajaran
Pendidikan Moral.
Melibatkan diri dalam aktiviti
Pengajaran Pembelajaran Moral
dalam dan luar sekolah.
3 7 10
5.
Tajuk 5 : Tanggung jawab dan
peranan guru Pendidikan Moral
dalam merealisasikan aspirasi
negara
Peranan guru Moral dalam falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
- Intipati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
- Peranan dan tanggung jawab
guru Pendidikan Moral dan
sekolah dalam merealisasikan
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Peranan guru Pendidikan Moral
dalam mencapai hasrat Rukunegara.
- Intipati Rukunegara.

2

3

6
xiii

Bil. Tajuk / Topik Interaksi
Bersemuka
(jam)
Modul
(jam)
Jumlah
Jam
- Peranan dan tanggung jawab
guru Pendidikan Moral dan
sekolah dalam merealisasikan
Rukunegara.
Peranan guru Pendidikan Moral
dalam mencapai Wawasan 2020.
- Intipati Wawasan 2020.
- Peranan dan tanggung jawab
guru Pendidkan Moral dan
sekolah dalam merealisasikan
Wawasan 2020.
Peranan guru Pendidikan Moral
dalam menjayakan kod etika
perguruan.
- Intipati kod etika perguruan.
- Peranan dan tanggung jawab
guru Pendidikan Moral dan
sekolah dalam merealisasikan
kod etika perguruan.


JUMLAH 30 15 45

Anda mungkin juga menyukai