Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN

Tujuan program : Memberi pendedahan dan pengalaman sebenar murid-murid bermasalah


pembelajaran melihat secara lebih dekat pelbagai jenis haiwan serta
membentuk keyakinan diri di kalangan mereka.
2.0 Guru-guru yang bertanggungjawab :
2.1 Ketua Rombongan:
2.1.1 Nama enuh : n !iti !arah "t #. Rahman $enyelaras%
No Kad engenalan : &'(&2'-(1-&()(
#lamat : No )*+, -ln Matahari +*.&/ 0ndahpura/ 11((( Kulaijaya
2.2 Maklumat guru-guru yang membantu :
2.2.1 Nama enuh : n Nora2lina bt "ibit
No Kad engenalan : 12(&1+-(1-)&*1
#lamat : No &,1&/ -ln Nuri +2/ "andar utra/ 11((( Kulaijaya
2.2.2 Nama enuh : 3n #2har bin #lias
No Kad engenalan : 1*(*(*-(1-&,++
#lamat : No 2&*/ -ln Melati/ 4elda !ungai !ibul/11((( Kulaijaya
2.2.+ Nama enuh : n !iti Noorha5i2ah "inti #b Kadir $M%
No Kad engenalan : 1*(+22-1*-&()&
#lamat : No. *( "atu +)/ "ukit "atu/ 11(2( Kulaijaya.
3.0 Butran !ewangan
+.1 -umlah wang : RM&(* .1(
+.2 unca wang : eruntukan 6ang 6ajib
+.+ "utiran erbelanjaan:
B" Butran !uantt #um"a$
1. engangkutan
dari !KK ke -"
dari -" ke !KK
RM2)( 7 1 RM 2)(.((
2. Makan dan minum
- #ir kotak $milo%
- Roti
- #ir mineral
- Makan tengahari
RM1.'( 7 1'
RM (.&( 7 1'
RM11 7 1 kotak
RM ) 7 1'
RM 21.,(
RM 1(.2(
RM 11.((
RM 1).((
+. 8iket masuk ke 2oo RM2 7 1' RM +*.((
*. Kos penggambaran RM(.)( 7 *( RM 2(.((
#%MLA& RM '0(.)0
+.* Maklumat orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan wang:
"il Nama enuh No K.engenalan -awatan #lamat
1. n. !iti !arah binti
#. Rahman
&'(&2'-(1-&()( enyelaras
K0"
No )*+, -ln Matahari +*.&/
8mn 0ndahpura/ Kulaijaya
(.0 Tentat* Program
8arikh Masa 8entati5 rogram
Nama dan #lamat
enuh 8empat
"ermalam

1.(( pagi
,.(( pagi
1(.(( pagi -
1.(( tghr
1.(( tghr
2.(( ptg
- "ertolak dari !K olis Kem ke 9oo -ohor "ahru
- :awatan ke Masjid #bu "akar/ -ohor "ahru
- 8iba di 9oo -ohor "ahru
- !arapan pagi
- 8aklimat daripada enyelaras K"
- :awatan di sekitar 2oo
- Makan tengahari
- "ersedia untuk pulang
-8iada-
+enara mur, yang meng-ut rombongan:
BIL NAMA M%RI. N/ +0B N/ /!% ALAMAT P1N#AGA N/ T1L.
P1N#AGA
1 M;<#MM#= <#409
"0N M><=. 0!!#
: (1)+*2 == 1(2+() No 1&2 -ln Kenangan/
Kg !ri aya/ Kelapa
!awit
(1,'2&1&,)
2 M;<#M#= M09#N0
"0N !#<6#:0
#M 1)',' := (('(2& ?*1 -ln !ukun/ Kg !ri
aya/ Kelapa !awit
('&)22&1(
+ M><#M#=
R09;6#N "0N
K#M!#N0
# )+',' := (('(2) 1+& -ln Manis '/ 8mn
Manis/ Kelapa !awit
('&)2)2*1
* M><#M#= #M0R>:
!@#40A "0N !#:M#N
#: 1,12( := ((&&+1 No +, -ln Kuning/
Rumah #wam/ Kelapa
!awit
(1,')11)),
) M><#M#=
<0!@#M;=0N "0N
!;<#R=0
#9 11**) := (('1(, #-,-1 -ln 8erus/ Kg
Rahmat/ 11(+(
Kulaijaya
(12'+**'*,
& M><#M#= 4#;90
"0N #:0#!
#911((+ " 1(*(1+ No 1,' -ln Manis )/
8mn Manis/ Kelapa
!awit
('&)2)*+1
' #"=;: #909 "0N
#9#:>: R#<M#N
#8 '))*) := ((+2'( <2/ Kg. #yer Manis/
"ukit "atu
(1,'(*&(()
1 #"=;: R#!<0= "0N
M><#M#=
#- 1&),( := (((1,+ :adang !edenak/ 11(+(
Kulaijaya
(1''&,112+
, @>B3!6#R#N #.:
8<0R;M#R#N
#R 12&'1 < 1(,12+ <) "atu 2,/ -ln #ir
<itam/ #ir "emban
('&)&*11(
1( #06#N "0N
M;!8#M0N
"4 ,,&(( := (((('+ '11/ -alan Manis +2.1/
8aman Manis/ 11(+(
Kelapa !awit
(1'')*1&2'
11 M;<#M#= #=#M
"0N !;=#RM#N
"" '*',( := '*',( *1'/ -alan Manis 21/
8aman Manis/ 11(+(
Kelapa !awit
(1,'&,)2,)
12 M;<#M#=
<#9:0M#N ". M=.
<#:0M
#M 2*((+ M= 1(**++ No. '&*/ -alan Merpati
1/ 8aman 6awasan /
11(+( Kelapa !awit
(1''21&*1,
1+ M><#M#= <#409
0KM#: "0N "#!R0
"? ()*2) := ((1((2 '*,/ -alan Merpati 1/
8aman 6awasan/ 11(+(
Kelapa !awit
(1+''*'&2(
1* N;R A<#4403::#
"0N M><= N#9R0
#< ,),&, < 1()*,+ 1)1 :rg 1(/ 8mn
erindustrian/ Kelapa
!awit
(1''2'&1'1
1) N;R 099#80 "0N
R>!:#N
#< 2+'(* := (()*1+ ?)1#/ -ln egawai 2/
Kg !ri aya/ Kelapa
!awit
(1''&1&12(
BIL NAMA M%RI. N/ +0B N/ /!% ALAMAT P1N#AGA N/ T1L.
P1N#AGA
1& N>RR#40=#< "8
#"=;: !#N0
"4 11,,* := ((((+( 1&1$8+%Kg !eri aya/
Kelapa !awit
(1'')+&((2
1' N;R;: N#-0<#< "8
M;!8#M0N
#9 11+11 := (((('* '11/ -alan Manis +2.1/
8aman Manis/ 11(+(
Kelapa !awit
(1'')*1&2'
11 N;R #AM# #@;NN0
"8
erakuan Buru "esar
*.1 ersetujuan bertulis ibubapa.penjaga murid telah diperolehi.
*.2 Murid-murid dan guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan
langkah-langkah keselamatan
!aya dengan ini memperakui bahawa sepanjang pengetahuan saya/ segala keterangan yang
diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nama enuh :
-awatan dan ?op Rasmi !ekolah :