Anda di halaman 1dari 48

Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.

Si Supardi, M.Si
Table of Contents
PRAKTIKUM 1 : Gerak Harmonik Sederhana 2
PRAKTIKUM 2 : Gerak Pendulum Sederhana 8
PRAKTIKUM 3 : Gerak Pendulum Teredam 16
PRAKTIKUM 4 : Peluruhan Radioaki! 24
PRAKTIKUM " : #ala$ Se$eda 3%
PRAKTIKUM 6 : Gerak Pro&ekil: 'ina(an )Tra&ekori* Gerak Peluru 3"
PRAKTIKUM + : Gerak Pendulum Sederhana: Pendekaan Teori Gan,,uan 4%
PRAKTIKUM 8 : Poen(ial -lekro(aik di Sekiar Koak #ermuaan )Ine,ral
Ganda* 44
.A/TAR PUSTAKA "%
1
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
BAB 3
SIMU'ASI G-RAK 0ATUH #-#AS
1 Pendahuluan
Ma(alah ,erak 1auh 2e2a( adalah ma(alah &an, 2ia(a diemukan
dalamdalam kehidu$an (ehari3hari4 Mi(aln&a5 2uah man,,a &an, 1auh dari $ohon5
,enin, &an, 1auh dari aa$ rumah dan (e2uah $ara(u &an, dier1unkan dari
heliko$er4 .alam 2a2 ini5 ,erakan 2enda idak di$en,aruhi oleh ,a&a ,e(ek udara4
Tenu5 hal ini men&alahi ken&aaan &an, er1adi4 6amun demikian5 unuk
mem2erikan ,am2aran 2a,aimana kia da$a mendekai $er(amaan ,erak 6e7on
den,an (alah (au meode 6umerik5 maka hal ini kia 2erikan4
2 Konsep
0ika (e2uah 2ola eni( di deka $ermukaan 2umi dikenai (e2uah ,a&a
un,,al5 &aiu ,a&a ,ra!ia(i dan dia(um(ikan 2ah7a ,e(ekan den,an udara
dia2aikan5 maka ,a&a ,ra!ia(i &an, dialami 2ola er(e2u di2erikan oleh
F
g
=mg
)131*
dimana m adalah ma((a 2ola dan g = 9.8 N/kg adalah $er8e$aan ,ra!ia(i4 Unuk
men&ederhanakan $erma(alahan5 $erama kia men,a(um(ikan 2ah7a han&a ada
(au arah ,erak $arikel &aiu ,erak 9erikal4 Menuru hukum 6e7on kedua5
$er(amaan ,erak 2ola eni( di,am2arkan oleh $er(amaan
2
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
m
d
2
y
dt
2
=F )132*
dimana y adalah koordina arah 9erikal dan 2erhar,a $o(ii$5 t adalah 7aku5 F
adalah oal ,a&a &an, dikenakan $ada 2ola dan m adalah ma((a diam4 0ika kia
men,e(e
F=F
g
5 maka un,ka$an )131* dan )132* men1adi
d
2
y
dt
2
=g )133*
Per(amaan )133* meru$akan $ern&aaan dari (e2uah model ,erak 1auh
2e2a(4 .alam ka(u( ini model ,erakan 2eru$a $er(amaan di!eren(ial orde dua4
Solu(i analiik dari $er(amaan )133* adalah
y(t )=y (0)+v(0) t
1
2
g t
2
)134a*
v(t )=v(0)g t )1342*
Akan ea$i5 &an, akan kia lakukan adalah menenukan ,erak 1auh 2e2a(
2ola eni( den,an $endekaan numerik den,an u1uan unuk men,enalkan ool
&an, di$erlukan dalam men&ele(aikan $erma(alahan &an, (udah !amiliar 2a,i kia4
Kia mulai den,an men1adikan $ern&aaan )133* men1adi dua $er(amaan
di!eren(ial 2erorde (au5 &aiu
dy
dt
=v
dv
dt
=g
)13"*
dimana v meru$akan ke8e$aan 2ola $ada arah 9erikal4
3
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
3 Diskretisasi
Un,ka$an )13"* meru$akan da(ar unuk melakukan (imula(i4 Unuk mak(ud
iu5 kia $erlu melakukan di(krii(a(i un,ka$an er(e2u4 .en,an $endekaan 2eda
hin,,a5 maka deri9ai! $erama da$a didekai den,an 2eda hin,,a ma1u5 &aiu
y(t+At )y(t )
At
=v(t )
v(t +At )v(t )
At
=g
)136*
.ari un,ka$an )136*5 den,an men&u(u(un kem2ali un,ka$an ini maka akan
di$eroleh
y(t +At )=y (t )+v (t )At
v(t +At )=v(t )g At
)13+*
Un,ka$an )13+* da$a di(ederhanakan $enuli(ann&a men1adi 2enuk
y
i+1
=y
i
+hv
i
v
i+1
=v
i
h g
)138*
.ari hu2un,an reku(i )13+*5 kia da$a mem$eroleh posisi dan kecepatan 2ola eni(
$ada (eia$ (aa4
4 Program dan Grafik
#erda(arkan $ada un,ka$an )13+* kia da$a den,an mudah mem2ua
$ro,ram kom$uern&a5 (e$eri diun1ukkan $ada $ro,ram 14 Pada ,am2ar 1
diam$ilkan 2ah7a ,ra!ik hu2un,an y 9( t 2eru$a $ara2ola4 Hal ini (e(uai den,an
un,ka$an )134a*4 Gam2ar 1 1u,a menam$ilkan ,ra!ik hu2un,an anara v 9( t
2eru$a ,ari( luru(4 Hal ini 1u,a (e(uai den,an un,ka$an )1342*4
4
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Unuk mem$eroleh ha(il ini5 elah di$ilih ma(ukan anara lain &o: " dan 9o
: %4 Unuk ukuran lan,kah h, di$ilih ukuran &an, 8uku$ ke8il )dalam hal ini h =
%4%%1*5 men,in,a meode -uler akan mem2erikan ha(il &an, 8uku$ 2aik 1ika
di$ilih ukuran lan,kah &an, 8uku$ ke8il4
PR;GRAM 14
&o:in$u)<Ma(ukkan kein,,ian a7al &o :<*=
9o:in$u)<Ma(ukkan ke8e$aan a7al 9o :<*=
h:%4%%1= >(e$ (i?e
,:1%= >$er8e$aan ,ra!ia(i
&:&o= >ini(iali(a(i unuk &
9:9o= >ini(ial(i(a(i unuk
i:1=
!id:!o$en)<1auh4@<5<7<*=
7hile )&A%*
:iBh=
9:93,Bh=
5
Illustration 4.1:
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
&:&C9Bh=
i! )&D%*
2reak=
end=
em$:&=
!$rin!)<>! >! >!En<55a2()9*5&*=
!$rin!)!id5<>! >! >!En<55a2()9*5&*=
i:iC1=
end
!8lo(e)!id*
load 1auh4@=
:1auh):51*=
&:1auh):52*=
9:1auh):53*=
$lo)5&5595<lineFidh<524"*=
@la2el)<<*=
&la2el)<& G 9<*=
le,end)<&<5<9<*=
6
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
BAB 4
!"! #$%!N&'N ()*I*I
1 Pendahuluan
Pen&ele(aian analiik dari ,erak 1auh 2e2a( di deka $ermukaan 2umi
(e$eri $ada un,ka$an )334* di 2a2 I (udah (an,a akra2 2a,i kia4 Pen&ele(aian
numerik unuk ma(alah er(e2u di2erikan unuk men,enalka (alah (au meode
numerik (a1a4 .alam 2a2 ini kia akan men,enalkan model reali(ik ,erak 1auh
2e2a( di deka $ermukaan 2umi &an, mana $er(amaan ,erakn&a idak terlalu
mu+ah unuk di(ele(aikan (e8ara analiik4
2 Konsep
0ika kia men,in,a kem2ali 9aria(i medan ,ra9ia(i erhada$ 1arak dari
$u(a 2umi5 maka ,a&a &an, $ada (e2uah 2ena &an, di(e2a2kan oleh ,a&a arik
2umi adalah tidak konstan. Menuru hukum 6e7on enan, ,ra9ia(i5 2ah7a
,a&a &an, diaki2akan oleh 2umi $ada (e2uah 2enda 2erma((a m di2erikan oleh
F=
GMm
( R+y)
2
=
GMm
R
2
(1+y/ R)
2
=mg
(
12
y
R
+
)
)431*
dimana y adalah 1arak &an, diukur dari $ermukaan 2umi5 % adalah 1e1ari 2umi5 ,
adalah ma((a 2umi5 adalah kon(ana ,ra!ia(i dan g=,/%.
Unuk $aikel di deka $ermukaan 2umi5 modi!ika(i &an, mun,kin $enin,
adalah den,an mema(ukkan ,a&a ,e(ek kadena re(i(en(i udara4 Arah dari ,a&a
,e(ek
F
d
(v)
2erla7anan den,an arah ke8e$aan $arikel )liha Gam2ar 1*4 Unuk
7
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
2enda &an, 1auh
F
d
(v)
2erarah ke aa(4 ;leh (e2a2 iu5 ,a&a oal F $ada 2enda
1auh da$a din&aakan den,an
F=mg+F
d
)332*
Selan1un&a5 kia $erlu menenukan 2enuk
F
d
(v)
(e8ara em$irik4 Salah
(au 8ara &an, da$a di,unakan unuk menenukan
F
d
(v)
ini adalah den,an
men,ukur y (e2a,ai !un,(i t, kemudian menenukan v(t ) den,an men,hiun,
deri9ai! numerik dari y. .emikian $ula5 kia da$a menenukan (e8ara numerik
dari $er8e$aan a(t ) den,an men,,unakan v(t ) 4.en,an demikian5 kia da$a
menenukan $er8e$aan (e2a,ai !un,(i v, kemudian menenukan
F
d
(v)
dari )432*4
Akan ea$i5 8ara ini akan menim2ulkan ke(alahan karena akura(i dari deri9ai!
akan le2ih rendah dari $o(i(i &an, erukur4 Hara alernai! &an, da$a di$ilih
adalah den,an 8ara (e2alikn&a5 &aiu kia 2era(um(i 2ah7a
F
d
(e8ara ek($ili(i
2er,anun, $ada v. kemudian men,,unakann&a unuk menenukan y(t ) 4
A$a2ila $erhiun,an erhada$ y-t. (e(uai den,an ha(il ek($erimen y-t. , maka
a(um(i 2ah7a
F
d
2er,anun, ke$ada v adalah 2enar4
.ua a(um(i &an, umum di,unakan unuk men,,am2arkan keer,anun,an
F
d
erhada$ v adalah
8
am/ar 401. -a. sistem koor+inat +engan y posisitp ke arah vertikal ke atas, -/. +iagram
gaya untuk /en+a 1atuh, -c . +iagram gaya untuk /en+a /ergerak ke atas.
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
F
1, d
=C
1
v
)433a*
dan
F
2, d
=C
2
v
2
)4332*
dimana $arameer
C
1
dan
C
2
2er,anun, ke$ada (i!a medium dan 2enuk dari
2enda4
;leh karena
F
d
(emakin 2e(ar keika v 2eram2ah5 maka erda$a (e2uah
kecepatan terminal -terminal velocity. aau kecepatan /atas -limiting velocity. &an, mana
$ada (aa iu 1umlah ,a&a &an, 2eker1a $ada 2enda 1auh (ama den,an nol4
Ke8e$aan erminal ini da$a di$eroleh dari un,ka$an )432* dan )433* den,an
men(ein,
F
d
=mg
5 (ehin,,a di$eroleh
v
1, t
=
mg
C
1
( gesekan linier)
v
2, t
=
(
mg
C
1
)
1/ 2
( gesekan kuadratik)
)434*
Selan1un&a5 1ika un,ka$an $ada )233* men,,unakan un,ka$an ke8e$aan
erminal )234* maka di$eroleh
F
1, d
=C
1
v
1, t
(
v
v
1, t
)
=mg
v
v
1, t
F
2, d
=C
2
v
2, t
2
(
v
v
1, t
)
2
=mg
(
v
v
2, t
)
2 )43"*
.en,an demikian5 ,a&a oal &an, 2eker1a $ada 2enda 1auh (e$eri $ada
un,ka$an )332* da$a din&aakan dalam dua 2enuk5
F
1
(v)=mg
(
1
v
v
1, t
)
)436a*
F
2
(v)=mg
(
1
v
2
v
2, t
2
)
)4362*

H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Ga&a oal $er (auan ma((a da$a din&aakan dari )436* &aiu
F
1
(v)/ m=g
(
1
v
v
1, t
)
)43+a*
F
2
(v)/ m=g
(
1
v
2
v
2, t
2
)
)43+2*
Unuk menenukan $en,aruh ,e(ekan den,an udara (elama 2enda 1auh5
maka $andan,lah (e2uah kerikil den,an ma((a m = 1%
32
k,4 Pendekaan &an, 8o8ok
unuk ma(alah ini adalah un,ka$an ,a&a ,e(ek &an, (e2andin, den,an v
2
4
Unuk kerikil den,an radiu( %4%1 m5 (e8ara em$irik
C
2
2ernilai (ekiar 1%
34
k,Gm4
.ari )234*5 maka kia da$a $eroleh ke8e$aan erminaln&a (ekiar 3% mG(4 .ari ha(il
runnin, $ro,ram5 ke8e$aan erminal da$a di$eroleh keika 2enda 1auh (e1auh "%
m $ada (ekiar 3 deik4
3 Diskretisasi
#erda(arkan $ada un,ka$an )43+* maka da$a di2ua di(krii(a(i unuk
menenukan $o(i(i dan ke8e$aan 2enda $ada (eia$ (aa4 Kia ma(ih akan
men,,unakan meode -uler unuk men&ele(aikan $er(amaan ini4 0ika diuli(
kem2ali $er(amaan )43+2*
F
2
(v)/ m=
d
2
x
dt
2
=g
(
1
v
2
v
2, t
2
)
)438*
Per(amaan )438* da$a (ederhanakan ke dalam $er(amaan di!eren(ial orde 1
(e$eri 2enuk di 2a7ah ini
dx
dt
=v
)43Ia*
1!
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
dv
dt
=g
(
1
v
2
v
2, t
2
)
)43I2*
.en,an meode -uler5 $o(i(i dan ke8e$aan $ada (eia$ (aa da$a
dienukan den,an un,ka$an di(kri
x
i+1
=x
i
+h v
i
v
i+1
=v
i
h g
(
1
v
i
2
v
2, t
2
)
)431%*
den,an h adalah ukuran lan,kah 7aku4
Unuk 2enda &an, 1auh erhada$ $ermukaan 2umi5 maka $er(amaan )431*
da$a din&aakan (e2a,ai 2eriku
dx
dt
=v
)4311a*
dv
dt
=g
(
12
y
R
+
)
)43112*
.en,an $endekaan -uler di$eroleh un,ka$an di(kri (e2a,ai 2eriku
x
i+1
=x
i
+h v
i
v
i+1
=v
i
+h g
(
12
y
i
R
)
)4312*
4 Grafik dan Program Komputer
Un,ka$an di(kri )431%* di,unakan (e2a,ai da(ar $em2uaan $ro,ram
(imula(i5 (e$eri erliha $ada 8onoh $ro,ram 24
>Honoh $ro,ram unuk im$lemena(i al,orima $ada un,ka$an )431%*
8lear= 8lo(e all=
&o:in$u)<Ma(ukkan kein,,ian a7al &o :<*=
11
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
9o:in$u)<Ma(ukkan ke8e$aan a7al 9o :<*=
h:%4%1= >(e$ (i?e
,:I48= >$er8e$aan ,ra!ia(i
6:1%%%=
&:&o=
9:9o= >ini(ial(i(a(i unuk 9
92:3%4%= > erminal 9elo8i&
!id:!o$en)<1auh24@<5<7<*=
!or i:1:6
:iBh=
9:93,BhB)14%39B9G)92B92**=
&:&C9Bh=
&Jek(ak:&oC9oB3%4"B,BK2=
9Jek(ak:9o3,B=
i! )&D% L &Jek(akD%*
2reak=
end
em$:9=
!$rin!)<>! >! >! >! >!En<55&5&Jek(ak5959Jek(ak*=
!$rin!)!id5<>! >! >! >! >!En<55&5&Jek(ak5959Jek(ak*=
end
!8lo(e)!id*
load 1auh24@=
:1auh2):51*=
&:1auh2):52*=
&Jek(ak:1auh2):53*=
$lo)5&55&Jek(ak5<lineFidh<524"*=
@la2el)<<*= &la2el)<&<*= le,end)<&JMdra,N<5<&JMek(akN<*
12
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Marilah kia 2aha( Gam2ar )432* &an, menam$ilkan ,ra!ik hu2un,an anara
$o(i(i 2enda $ada (um2u 9erikal erhada$ 7aku4 Se2elumn&a5 ,ra!ik $ada
Gam2ar )432* di$eroleh den,am ma(ukan unuk
y
0
=100
dan
v
0
=0
&an, mana
akan diun1ukkan $er2edaan anara ,erak 2enda 1auh 2e2a( &an, di$en,aruhi
,e(ekan den,an udara den,an &an, idak di$en,aruhi4
A$a2ila kia amai 2enda &an, idak di$en,aruhi ,e(ekan den,an udara5 dia
urun le2ih 8e$a di2andin,kan den,an 2enda &an, di$en,aruhi4 Hal ini enun&a
1ela(5 karena ham2aan udara men,aki2akan adan&a rinan,an erhada$ ,erakan5
(ehin,,a 7aku &an, di2uuhkan 2ena unuk (am$ai ke anah akan (emakin lama4
Anda da$a mem9aria(i 2e(arn&a
v
2
unuk menda$akan ,am2aran enan,
keer,anun,an 7aku &an, di2uuhkan 2enda men&enuh anah den,an
ke8e$aan erminal4
Ha(il &an, elah di$eroleh di aa( adalah 8onoh ka(u( keika 2enda 2erada
13
am/ar 402. ra3ik posisi /en+a pa+a sum/u y terha+ap t
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
di deka $ermukaan 2umi4 6ah5 (ekaran, 1ika 2enda 2erada 1auh di $ermukaan
2umi5 maka e!ek 1arak 2enda adalah (i,ni!ikan4 'iha Gam2ar )433* dan Gam2ar )43
4*
14
am/ar 404. (osisi /en+a 1atuh /e/as +i +ekat permukaan /umi menggunakan
ungkapan asli +an pen+ekatan
am/ar 404. (osisi /en+a 1atuh /e/as 1auh +ari permukaan /umi menggunakan
ungkapan asli +an pen+ekatan
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Gam2ar 433 dan 434 diam$ilkan ,ra!ik hu2un,an anara $o(i(i 2enda
erhada$ 7aku unuk 2enda 1auh 2e2a(4 0ika di$erhaikan erda$a $er2edaan
&an, (i,ni!ikan anara ha(il $endekaan den,an un,ka$an a(lin&a )me(ki$un
han&a diam2il dua (uku (a1a*4 Gra!ik $ada Gam2ar 433 $raki( 2erim$i5 men,in,a
2enda di1auhkan dari em$a &an, idak 1auh dari $ermukaan )diam2il y=1.01 R
*4 Sedan,kan ,ra!ik $ada Gam2ar 434 erda$a $er2edaan &an, men8olok5
men,in,a 2enda di1auhkan dari em$a &an, (an,a in,,i )dalam hal ini diam2il
y=1.5 R
Per2edaan (i,ni!ikan $ada Gam2ar 433 dan 434 da$a di1ela(kan (e2a,ai
2eriku4 0ika 1arak 2enda erhada$ $ermukaan 2umi relai! deka5 maka (uku kedua
dari $er(amaan $raki( (ama den,an 2 karena y/ R1 4 Aki2an&a5 $ern&aaan
$er(amaan ,erak 6e7on kem2ali ke 2enuk $alin, (ederhana4 Sedan,kan5 a$a2ila
1arak 2enda relai! 1auh den,an $ermukaan 2umi5 dalam (imula(i ini diam2il
y=1.5 R 5 maka am$ak adan&a $er2edaan &an, (i,ni!ikan dimana ,erak 2enda
&an, dida(ari den,an un,ka$an a(lin&a le2ih 8e$a (am$ai ke $ermukaan anah
1ika di2andin,kan den,an $endekaan4
15
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
BAB 5
5IN&!*!N $%!6 #$N7! 7!5!, %'!N 7'! 7I,$N*I
1 Pendahuluan
Mun,kin kia (udah !amiliar den,an ma(alah lina(an ,erak dalam 2
dimen(i an$a kehadiran ,e(ekan udara4 Se2a,ai 8onoh5 (e2uah 2ola dilem$ar ke
udara den,an ke8e$aan a7al
v
0
den,an (udu lem$ar
0
0
)2e(ar (udu
erhada$ anah*4 Se2era$a 1auh 2ola akan menin,,alkan $elem$ar $ada arah
hori(onal dan 2era$a in,,i mak(imum &an, di8a$ai oleh 2ola (era 2era$a lama
2ola akan er2an, di an,ka(aO Mi(aln&a 2ola dile$a( $ada kein,,ian erenu5
2era$a (udu lem$aran unuk 1an,kauan mak(imumO A$akah 1a7a2an Anda ma(ih
2erlaku a$a2ila ,erakan (udah di$en,aruhi oleh ,e(ekan udara4
2 Konsep
Pandan,lah (e2uah 2enda den,an ma((a m den,an ke8e$aan a7al
v
0
diarahkan den,an (udu
0
0
di aa( horo(onal4 Parikel di$en,aruhi oleh ,a&a
,ra!!ia(i dan ,a&a ,e(ek udara &aiu mg dan F
+
, arah dari ,a&a (elalu 2erla7anan
arah den,an arah ke8e$aan 2enda4 Menuru hukum ,erak 6e7on5 kom$onen @
dan & ,erakan ini da$a diuli(kan (e2a,ai
m
dv
x
dt
=F
d
cos0
m
dv
x
dt
=mgF
d
sin 0
)"31*
16
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Mi(aln&a5 kia $andan, (e2uah 2ola 2a1a den,an radiu( 4 8m4 A(um(i &an,
8o8ok unuk 2ola 2a1a den,an ukuran ini adalah 2er,erak den,an ,a&a ,e(ekan
(e2e(ar F
d
=C
2
v
2
karena 2enda 2er,erak relai! 8e$a4 ;leh karena
v
x
=v cos0
dan
v
y
=vsin 0
4 Selan1un&a kia da$a menuli(kan un,ka$an )"31* men1adi
m
dv
x
dt
=C
2
v v
x
m
dv
y
dt
=mgC
2
v v
y
)"32*
In,a5 2ah7a
C
2
vv
x
dan
C
2
vv
y
meru$akan kom$onen @ dan & dari
,a&a ,e(ek F
d
=C
2
v
2
4 ;leh karena $ada $eru2ahan
v
x
dan
v
y
meli2akan
kuadra dari kom$onen ke8e$aan ini5 &aiu v
2
=v
x
2
+v
y
2
5 maka kia idak da$a
men,hiun, ,erak 9erikal an$a mem$erhiun,kan kom$onen hori?onal5 arin&a
2ah7a ,erak $ada arah @ dan & adalah terkopel.
3 Diskretisasi
#erda(arkan $ada un,ka$an )"32*5 maka den,an meode -uler da$a
dilakukan .i(krei(a(i (e$eri erliha $ada un,ka$an )"33*4 Perlu diin,a 2ah7a
kia 2i(a (a1a men,,unakan meode numerik a$a$un4 6amun demikian5 $erlu
17
Illustration 2.1: -a. #ola +ilempar +ari ketinggian h +engan su+ut lemparan
0
0
+ihitung +ari horisontal +an kecepatan a8al
v
0
-/. gaya gra3itasi
+an gaya gesek pa+a /en+a yang /ergerak.
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
di$erim2an,kan ma(alah keeliian &an, in,in di8a$ai4 .en,an men,,unakan
meode -uler5 kia da$a melakukan .i(krei(a(i un,ka$an
x
i+1
=x
i
+hv
x , i
v
x , i+1
=v
x ,i

C
2
m
.
v
x ,i
2
+v
x ,i
2
v
x , i
)"33a*
y
i+1
=y
i
+hv
y , i
v
y ,i+1
=v
y ,i

C
2
m
.
v
y , i
2
+v
y ,i
2
v
x , i
)"332*
4 Program dan Grafik
#erda(arkan un,ka$an di(kri $ada )"33* kia da$a mem2ua $ro,ram
kom$uer (e$eri di$erlihakan $ada Honoh Pro,ram 34
>Honoh Pro,ram 3
9%:in$u)<Ma(ukkan ke8e$aan a7al :<*=
hea%:in$u)<Ma(ukkan (udu lem$aran :<*=
&%:in$u)<Ma(ukkan &% :<*=
@%:in$u)<Ma(ukkan @% :<*=
$hi:$iG18%4%Bhea%= >men,u2ah ke 2enuk radian
9@%:9%B8o()$hi*=
,:I48= >$er8e$aan ,ra!ia(i
9&%:9%B(in)$hi*=
9@:9@%= >ini(iali(a(i 9@
9&:9&%= >ini(iali(a(i 9&
&:&%= >ini(iali(a(i &
@:@%= >ini(iali(a(i @
H2:%41%= >menenukan koe!i(ien ,e(ek
6:1%%%%= >iera(i ma@imum
18
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
h:%4%1= >$an1an, la,kah
!id:!o$en)<$eluru2d4@<5<7<*=
!or i:1:6
:iBh=
em$J&:&=
@:@C9@Bh=
@1:9@%B=
9@:9@3H2B(Pr)9@B9@C9&B9&*B9@Bh=
&:&C9&Bh=
9&:9&3,Bh3H2B(Pr)9@B9@C9&B9&*B9&Bh=
&1:9&%B3%4"B,BB=
!$rin!)<>! >! >! >! >! >! >!En<55@5@15&5&159@59&*=
!$rin!)!id5<>! >! >! >! >!En<55@5&5@15&1*=
i! )&Aem$J&* >menenukan & mak(imum
&ma@:&=
el(e
&ma@:&ma@=
end
i! )&1D% L &D%* >men,henikan iera(i
2reak=
end
!$rin!)<>!<5&ma@*
end
!8lo(e)!id*
load $eluru2d4@
:$eluru2d):51*=
@:$eluru2d):52*=
&:$eluru2d):53*=
1
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
@1:$eluru2d):54*=
&1:$eluru2d):5"*=
$lo)@5&5@15&15<lineFidh<524"*=
@la2el)<<*=
&la2el)<&<*=
le,end)<&JMdra,N<5<&JMno dra,N<*
Gam2ar "31 menam$ilkan ,ra!ik lina(an )ra&ekori* 2enda &an, dilem$ar
ke udara den,an dan an$a $en,aruh ,e(ekan den,an udara4 Gra!ik er(e2u
di$eroleh den,an ma(ukan
v
0
=10
dan 0
0
=45
o
4 .en,an mem2erikan daa
ma(ukan er(e2u5 kia da$a mem2andin,kan lina(an 2enda den,an dan an$a
,e(ekan den,an udara4
2!
am/ar 901. 5intasan /en+a karena pengaruh +an tanpa gesekan
u+ara
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Ha(il ini enun&a $er(i( (e$eri &an, kia du,a5 &aiu 2ah7a 2enda &an,
dilem$ar an$a mem$erhiun,kan ,e(ekan den,an udara akan erlem$ar le2ih
1auh di2andin,kan den,an ,e(ekan4 .ari daa di$eroleh in!orma(i 2ah7a 1arak
mak(imum &an, da$a diem$uh oleh 2enda den,an mem$erim2an,kan ,e(ekan
udara )H2:%41%* adalah : : 64%1468I den,an in,,i mak(imum y : 14883%464
Sedan,kan5 1arak &an, diem$uh oleh 2enda an$a ,e(ekan den,an udara adalah :
= 1%4182338 den,an in,,i mak(imum adalah y = 24""1%%I4
.en,an men,u2ah3u2ah su+ut lemparan 0 maka kia da$a mem$eroleh
in!orma(i $ada (udu lem$aran 2era$a di$eroleh 1an,kauan mak(imal dan
minimal4 Kia 1u,a da$a men,u2ah3u2ah koe!i(ien ,e(ek ;2 unuk da$a in!orma(i
adan&a $en,aruh 1an,kauan erhada$ 2e(ar ke8iln&a koe!i(ien ,e(ek4
21
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
BAB 6
$%!6 (!%&I6$5 #$%,'!&!N 7I #!<!= ($N!%'=
,$7!N 5I*&%I6 7!N ,!N$&
1 Pendahuluan
Per(amaan ,erak dalam ruan, 3 dimen(i dan erko$el (erin, diemukan di
dalam elekrodinamika &aiu keika (e2uah $arikel 2ermuaan 2er,erak mele7ai
medan li(rik dan medan ma,ne4 Pen,aruh kedua medan erhada$ ,erakan
$arikel ini (an,a menarik unuk dika1i men,in,a ma(alah ini 1aran, diemukan
di /i(ika .a(ar4 .en,an $en,,am2aran 9i(ual 2eru$a ,ra!ik maka kia akan le2ih
da$a memahami kon(e$ ini4 Hal &an, le2ih menarik la,i keika $arikel 2ermuaan
2er,erak dianara medan dio$e4 Tenu ma(alah ini akan (an,a (uli di(ele(aikan
den,an 8ara analiik4 Akan ea$i5 di (ini kia idak akan mem2aha( ma(alah ini4
2 Konsep
Per(amaan ,erak $arikel 2ermuaan &an, mele7ai medan li(rik dan
ma,ne da$a din&aakan di dalam 2enuk 9ekor
m v=q

E+q(vB) )631*
dimana m adalah ma((a $arikel5 > adalah muaan5 E dan B ma(in,3ma(in,
men&aakan medan li(rik dan medan ma,ne4 Unuk ka(u( dimana medan ma,ne
kon(an5 maka ra&ekori dari $arikel 2ermuaan 2eru$a ($iral (e$an1an, ,ari(3
,ari( medan den,an (e2uah or2i 8&8loron &an, $eriode re9olu(in&a (e2e(ar
22
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
2m/ qB 4 0ika diam2ahkan medan li(rik di dalamn&a5 maka akan men,u2ah
,erakan ini (e8ara dramaik4
'a1u unuk kom$onen ke8e$aan dari (e2uah $arikel 2ermuaan den,an
men,,unakan (auan 2ah7a m=q=1 adalah
dv
x
dt
=E
x
+v
y
B
z
v
z
B
y
)632a*
dv
y
dt
=E
y
+v
z
B
x
v
x
B
z
)6322*
dv
z
dt
=E
z
+v
x
B
y
v
y
B
x
)6328*
3 Diskretisasi
.ari $er(amaan )632a*5 )6322* dan )6328* da$a di$eroleh i,a 9aria2el $o(i(i
&aiu @5& dan ?4 0ika diera$kan meode -uler5 maka 3 un,ka$an di aa( da$a
diuli(kan men1adi
14 Unuk kom$onen ke arah @ di$eroleh ke8e$aan dan $o(i(i

v
x , n+1
=v
x , n
+( E
x ,n
+v
y , n
B
z , n
v
z , n
B
y , n
)h
x
n+1
=x
n
+v
x ,n+1
h
)633a*
24 Unuk kom$onen ke arah & di$eroleh ke8e$aan dan $o(i(i
v
y ,n+1
=v
y , n
+( E
y , n
+v
z ,n
B
x , n
v
x ,n
B
z ,n
) h
y
n+1
=y
n
+v
y , n+1
h
)6332*
34 Unuk komo$enen ke arah ? di$eroleh ke8e$aan dan $o(i(i
v
z ,n+1
=v
z , n
+( E
z , n
+v
x , n
B
y , n
v
y , n
B
x ,n
) h
z
n+1
=z
n
+v
z , n+1
h
)6338*
23
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
4 Program dan Grafik
#erda(arkan $ada $er(amaan di(kri )633a*5 )6332* dan )6338* kia da$a
mem2ua $ro,ram (e$eri erliha $ada 8onoh Pro,ram 44 .i2a7ah ini di2erikan
8onoh ma(ukan unuk $ro,ram er(e2u4
ma(ukkan medan li(rik -% :4
ma(ukkan medan ma,ne #% :"
ma(ukkan ke8e$a4 a7al $arikel 9% :1%
Sudu arah medan li(rik hd$ @ :I%
Sudu arah medan li(rik hd$ & :%
Sudu arah medan li(rik hd$ ? :I%
Sudu arah medan ma,ne hd$ @ :I%
Sudu arah medan ma,ne hd$ & :I%
Sudu arah medan ma,ne hd$ ? :%
Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ @ :4"
Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ & :34"
Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ ? :I%
.alam 8onoh ma(ukan di aa( dimi(alkan 2e(arn&a medan li(rik5 medan
ma,ne dan ke8e$aan a7al di2erikan ma(in,3ma(in, 45 " dan 1%4 Medan li(rik
dan medan ma,ne ma(in,3ma(in, 2erarah ke (um2u & dan ? (a1a4 Sedan,kan5
ke8e$aan $arikel 2erarah 4"
o
erhada$ (um2u :5 34"
o
erhada$ (um2u & dan I%
o
erhada$ (um2u ?. Ini 2erari 2ah7a ke8e$aan $arikel 2erada $ada 2idan, (um2u
: dan y.
Ha(iln&a menun1ukkan 2ah7a $arikel 2er,erak den,an lina(an ($iral $ada
2idan, @& (a1a (e$eri erliha $ada Gam2ar )631*4 Hal ini 1ela(5 karena 2erda(arkan
$er(amaan ,erak )631* kom$onen ,erak &an, er(i(a adalah ke arah (um2u @
24
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
karena
dv
x
dt
=v
y
B
z
)634a*
dan ke arah (um2u &5 karena
dv
y
dt
=E
y
+v
x
B
z
)6342*
> Honoh Pro,ram 44
8lear= 8lo(e all=
-%:in$u)<ma(ukkan medan li(rik -% :<*=
#%:in$u)<ma(ukkan medan ma,ne #% :<*=
9%:in$u)<ma(ukkan ke8e$a4 a7al $arikel 9% :<*=
hea-%J@:in$u)<Sudu arah medan li(rik hd$ @ :<*=
hea-%J&:in$u)<Sudu arah medan li(rik hd$ & :<*=
hea-%J?:in$u)<Sudu arah medan li(rik hd$ ? :<*=
hea#%J@:in$u)<Sudu arah medan ma,ne hd$ @ :<*=
hea#%J&:in$u)<Sudu arah medan ma,ne hd$ & :<*=
hea#%J?:in$u)<Sudu arah medan ma,ne hd$ ? :<*=
hea9%J@:in$u)<Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ @ :<*=
hea9%J&:in$u)<Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ & :<*=
hea9%J?:in$u)<Sudu arah ke8e$4 a7al $arikel hd$ ? :<*=
$hi-%J@:$iG18%Bhea-%J@=
$hi-%J&:$iG18%Bhea-%J&=
$hi-%J?:$iG18%Bhea-%J?=
$hi#%J@:$iG18%Bhea#%J@=
$hi#%J&:$iG18%Bhea#%J&=
$hi#%J?:$iG18%Bhea#%J?=
25
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
$hi9%J@:$iG18%Bhea9%J@=
$hi9%J&:$iG18%Bhea9%J&=
$hi9%J?:$iG18%Bhea9%J?=
-%J@:-%B8o()$hi-%J@*=
-%J&:-%B8o()$hi-%J&*=
-%J?:-%B8o()$hi-%J?*=
#%J@:#%B8o()$hi#%J@*=
#%J&:#%B8o()$hi#%J&*=
#%J?:#%B8o()$hi#%J?*=
9%J@:9%B8o()$hi9%J@*=
9%J&:9%B8o()$hi9%J&*=
9%J?:9%B8o()$hi9%J?*=
-@:-%J@=-&:-%J&=-?:-%J?=
#@:#%J@=#&:#%J&=#?:#%J?=
9@:9%J@=9&:9%J&=9?:9%J?=
h:%4%1=
6:1%%%=
@%:%=&%:%=?%:%=
@:@%=&:&%=?:?%=
!id:!o$en)<medan4@<5<7<*=
!or i:1:6
:iBh=
9@:9@C)-@C9&B#?3#&B9?*Bh=
@:@C9@Bh=
26
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
9&:9&C)-&C9?B#@3#?B9@*Bh=
&:&C9&Bh=
9?:9?C)-?C9@B#&3#@B9&*Bh=
?:?C9?Bh=
!$rin!)<>! >! >! >! En<55@5&5?*=
!$rin!)!id5<>! >! >! >!En<55@5&5?*=
end
!8lo(e)!id*=
load medan4@=
:medan):51*=
@:medan):52*=
&:medan):53*=
?:medan):54*=
!i,ure)1*
$lo3)@5&5*=,rid
@la2el)<@<*=&la2el)<&<*=?la2el)<<*=
!i,ure)2*
$lo3)@5?5*=,rid
@la2el)<@<*=&la2el)<?<*=?la2el)<<*=
!i,ure)3*
$lo3)&5?5*=,rid
@la2el)<&<*=&la2el)<?<*=?la2el)<<*=
27
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
28
am/ar @01. 5intasan partikel /ermuatan pa+a sum/u : +an y pa+a
setiap saat.
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
BAB 7
$%!6 =!%,)NI6 *$7$%=!N!
1 Pendahuluan
.i dalam !i(ika dikenal 2an&ak (ekali (i(em &an, 2er,erak (e8ara eraur
dan 2erulan,3ulan,4 Gerak &an, 2erulan, $ada (uau iner9al erenu di(e2ugerak
perio+ik, (e2a,ai 8onoh ,erak 2umi men,iari maahari5 2ulan men,iari 2umi4 0ika
o21ek 2er,erak (e8ara $eriodik dianara dua 2aa( den,an lina(an &an, (ama
di(e2u (e2a,ai ,erak 2ero(ila(i4 Honoh ,erak o(ila(i &an, (erin, kia 1um$ai di
(eia$ (aa mi(aln&a ,erak $endulum 1am di rumah kia4 Honoh lainn&a dalam
ranah mikro(ko$ik adalah ,erak o(ila(i aom di dalam ?a kri(al $ada4
2 Konsep
Unuk mem2erikan ,am2aran &an, le2ih 1ela( men,enai ,e1ala o(ila(i ini5
maka $andan,lah (e2uah 2alok den,an ma((a m &an, diam2akan $ada $e,a(
&an, da$a 2er,erak 2e2a(4 #alok 2er,erak $ada $ermukaan &an, (an,a li8in
(ehin,,a idak ada ,e(ekan (ama (ekali4 Po(i(i 2alok 2erada $ada (um2u : +an
diam2il iik : = % (e2a,ai iik ke(eim2an,an5 &aiu $o(i(i dimana $e,a( dalam
keadaan santai4 A$a2ila 2alok diarik kemudian dile$a(5 maka 2alok akan
men,alami ,erak o(ila(i (e$an1an, ,ari( hori(onal4 Pe,a( idak akan men,alami
$emam$aan aau $ere,an,an &an, erlalu 1auh dari iik : = %4 Ga&a $ada 2alok
$ada $o(i(i : din&aakan oleh:
F=kx -A01.
2
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Kon(ana ,a&a k meru$akan ukuran kekakuan )sti33ness. dari $e,a(4 Tanda
ne,ai! $ada un,ka$an )+31* men&aakan 2ah7a ,a&a &an, 2eker1a akan
men,em2alikan 2alok $ada $o(i(i (eim2an,4 Per(amaan ,erak 6e7on unuk
,erakan 2alok da$a din&aakan (e2a,ai
d
2
x
dt
2
=u
0
2
x )+32*
dimana !rekuen(i (udu u
0
2
dide!ini(ikan (e2a,ai
u
0
2
=
k
m
)+33*
Perilaku dinami( &an, din&aakan oleh un,ka$an )+32* di(e2u (e2a,ai ,erak
harmonik (ederhana dan da$a di(ele(aikan den,an 8ara analiik den,an 2enuk
!un,(i (inu( dan 8o(inu(4 ;leh karena 2enuk $en&ele(aian akan mem2anu kia
dalam memahami erminolo,i men,enai ,erak o(ila(i5 maka kia 2oleh
men&erakan $en&ele(aian di (ini4 Salah (au 2enuk $en&ele(aian iu adalah
x(t )=Acos(u
0
t+6)
)+34*
dimana ! dan 6 meru$akan kon(ana dan ar,umen !un,(i 8o(inu( dalam
radian4 Kon(ana ! di(e2u am$liudo dan 6 di(e2u !a(e5 dimana keduan&a
da$a dienukan melalui (&ara a7al &an, di2erikan unuk : dan ke8e$aan
v=dx/ dt 4
;leh karena 8o(inu( meru$akan !un,(i $eriodik den,an $eriode 2 5
3!
am/ar A01. *istem pegas massa
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
maka x(t ) $ada un,ka$an )+34* 1u,a $eriodik4 Kia mende!ini(kan $eriode &
(e2a,ai 7aku erke8il unuk ,erak ulan, $ada dirin&a (endiri5 &aiu
x(t +T )=x(t ) )+3"*
;leh karena
u
0
T
2erhu2un,an den,an (au kali (iklu(5 maka kia mem$un&ai
T=
2
u
0
=
2
.k / m
)+36*
/rekuen(i ,erak v adalah 1umlah (iklu( $erdeik dan din&aakan oleh v=1/T 4
Periode & 2er,anun, $ada ra(io k / m dan 2ukan 2er,anun, $ada ! dan 6 4
0adi5 $eriode dari ,erak harmonik (ederhana adalah inde$enden erhada$
am$liudo ,erakan4
Me(ki$un $o(i(i dan ke8e$aan dari o(ilaor 2eru2ah eru( meneru(5 namun
1umlah oal dari ener,i $ ea$ kon(an dan di2erikan oleh
E=
1
2
mv
2
+
1
2
k x
2
=
1
2
k A
2
)+3+*
.ua 2enuk dari $er(amaan )+3+* adalah ener,i kineik dan ener,i $oen(ial4
3 Diskretisasi
#erda(arkan $ada $er(amaan )+32* da$a dilakukan di(krii(a(i 2erda(arkan
meode -uler mau$un Run,e3Kua4 Kedua meode akan di,unakan unuk
men,eahui meode mana &an, da$a mem2erikan ha(il &an, (an,a deka den,an
ha(il ek(akn&a4 .i(krii(a(i den,an meode -uler di$eroleh
x
i+1
=x
i
+hv
i
v
i+1
=v
i
+hu
0
2
x
i
)+3+*
Sedan,kan den,an meode Run,e3Kua di$eroleh
k
1
=h f ( x
i
, y
i
,t
i
)
l
1
=h g ( x
i
, y
i
,t
i
)
)+38*
31
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
k
2
=h f ( x
i
+k
1,
y
i
+l
1
t
i+1
)
l
2
=h g( x
i
+l
1,
y
i
+l
1,
t
i+1
)
dimana
f ( x , y ,t )=v
g( x , y , t )=u
0
2
x
)+3I*
4 Program dan Grafik
Per(amaan )+38* dan )+3I* di,unakan (e2a,ai da(ar unuk $em2uaan
$ro,ram (imula(i numerik4 .ari kedua ha(il akan di2andin,kan manakah
al,orima &an, le2ih 2aik (ehin,,a ha(il dari al,orima &an, le2ih 2aik er(e2u
&an, akan di,unakan4 Honoh Pro,ram "41 dan Pro,ram "42 ma(in,3ma(in, adalah
8onoh $ro,ram unuk al,orima -uler dan Run,e Kua4
>Honoh Pro,ram "42
>PR;GRAM RK2 unuk o(ilaor harmonik
8lear=8lo(e all=
k:4=m:1=
ome,aJ2:kGm=
!1:inline)<9<5<<5<@<5<9<*=
!2:inline)<3ome,aJ2B@<5<<5<@<5<9<5<ome,aJ2<*=
>ome,a:in$u)<Ma(ukkan kon(ana ome,a kuadra :<*=
>k:I=m:1=>ome,a:kGm=
>a:in$u)<#aa( 2a7ah !un,(i a:<*=
a:%=2:1%=
>2:in$u)<#aa( aa( !un,(i 2:<*=
h:in$u)<Ma(ukkan ukuran lan,kah h:<*=
nlan,kah:)23a*Gh=
32
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
A:3= >(im$an,an mak(imum
-J%:1G2BkBAK2= >ener,i a7al
@:A=>(&ara a7al unuk @
9:%= > (&ara a7al unuk 9
!id:!o$en)<rk4@<5<7<*=
!or i:1:nlan,kah
:iBh=
k1:hB!1)5@59*=
l1:hB!2)5@595ome,aJ2*=
k2:hB!1)Ch5@Ck159Cl1*=
l2:hB!2)Ch5@Ck159Cl15ome,aJ2*=
@:@C)k1Ck2*G24%=
9:9C)l1Cl2*G24%=
-:1G2BmB9K2C1G2BkB@K2=
delaJ-:-3-J%=
!$rin!)<>i >! >! >! >!En<5i55@595delaJ-*=
!$rin!)!id5<>i >! >! >! >!En<5i55@595delaJ-*=
end
!8lo(e)!id*=
load rk4@
i:rk):51*=
:rk):52*=
@:rk):53*=
9:rk):54*=
delaJ-:rk):5"*=
!i,ure)1*
$lo)5@5<rB<5595<23<*=
@la2el)<<*=
33
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
&la2el)<@G9<*=
le,end)<@<5<9<52*=
!i,ure)2*
$lo)5delaJ-5<lineFidh<524"*=
@la2el)<<*=
&la2el)<Edela -<*=
Gam2ar +31 di$erlihakan ,ra!ik o(ila(i dari o(ilaor harmonik den,an
$endekaan meode Run,e Kua orde 2 den,an ukuran lan,kah diam2il h = %414
.ari meode ini di$eroleh $eriode o(ila(i (ama den,an 3414 Ha(il ini ham$ir
mendekai ha(il ek(akn&a &aiu
2
T
=
.
k
m
aau T=
1
2 .
m
k
=2(3.14) .1/ 4=3.14
Tenu5 kia da$a mem$er2aiki keeliian ha(iln&a den,an 8ara men,am2il ukuran
34
am/ar A01. ra3ik osilasi +ari osilator harmonik +engan
ukuran langkah h=B.1.
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
lan,kah &an, le2ih ke8il4
Gam2ar )+32* dan )+33* di$erlihakan ,ra!ik (eli(ih anara ener,i $ada
keadaan a7al den,an 1umlahan ener,i kineik dan ener,i $oen(ial $ada (eia$ (aa
35
am/ar A02.ra3ik selisih energi a8al +engan energi setiap
saat +engan meto+e %unge 6utta or+e 2
am/ar A04. ra3ik selisih energi a8al +engan energi
setiap saat +engan meto+e $uler
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
den,an ma(in,3ma(in, men,,unakan meode Run,e Kua ;rde 2 dan meode
-uler4 A$a2ila di$erhaikan5 maka (eli(ih ener,i $ada $ada ,am2ar )+32* &an,
dilakukan den,an $endekaan RK ;rde 2 le2ih ke8il di2andin,kan den,an )+33*
&an, dilakukan den,an -uler4 Sedan,kan5 menuru eori me(in&a ener,i &an,
diha(ilkan $ada (eia$ (aa adalah kon(an men,in,a idak ener,i &an, diu2ah
men1adi 2enuk lain4 .en,an demikian5 da$a diarik (uau ke(im$ulan 2ah7a
meode RK mem2erikan ha(il &an, le2ih 2aik di2andin,kan den,an -uler &an,
diandai den,an (eli(ih ener,i a7al dan ener,i (eia$ (aa &an, relai! ke8il4
36
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
PRAKTIKU 7
$%!6 ($N7'5', *$7$%=!N!: ($N7$6!&!N &$)%I
!N'!N
TU!UA"
14 Men,e8ek nilai3nilai ine,ra(i 1ika (udu unuk sin
1
k di2erikan den,an
men,,unakan meode ine,ra(i Sim$(on4
24 Men,hiun, $eriode $endulum den,an men,,unakan meode ine,ra(i
&an, dian,,a$ (e(uai4
34 #ualah a2el ha(il5 dan menam$ilkan ha(il $erhiun,an $eriode 9er(u(
am$liudo4
#A$AR TE%RI
.i 2a2 erdahulu5 kia elah mem2aha( men,enai ,erak $endulum 2aik
,erakan an$a kehadiran ,e(ekan udara mau$un ,erakan o(ila(i $endulum &an,
di$en,aruhi oleh ,e(ekan udara dan $en,aruh +riving 3orce. *aa ini5 kia kem2ali
mem2aha( ma(alah ,erak $endulum ini ea$i den,an eori &an, 2er2eda &akni
den,an teori gangguan.
37
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
.ari hukum 6e7on5 aau 2aik dari !ormula(i 'a,ran,e mau$un Hamilon5
,erak $endulum di,am2arkan den,an $er(amaan di!eren(ial
ml
d
2
0
dt
2
=mg sin0 -A01.
Un,ka$an )+31* (elan1un&a da$a di(ederhanakan men1adi
d
2
0
dt
2
=
g
l
sin 0 )+32*
A$a2ila am$liudo 8uku$ ke8il5 maka sin 00 dan un,ka$an )+32* men1adi
d
2
0
dt
2
=
g
l
0 )+33*
&an, memiliki $en&ele(aian
0=0
0
cos
.
g
l
t )+34*
#erolak dari $er(amaan di!eren(ial )+32*5 1ika kedua rua( dikalikan den,an

0 kemudian diine,ralkan

0
0

0

0 d 0=

0
0

g
l
sin 0

0d 0
1
2

0
2
=
g
l
cos0+C
)+3"*
38
Illustration 4.1: (en+ulum se+erhana
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
dimana ; meru$akan kon(ana ie,ra(i &an, ha(iln&a 2er,anun, ke$ada (&ara
a7al &an, di2erikan4 Unuk

0(t =0)=0
5 maka
C=g/ l cos0
0
4 Selan1un&a
di$eroleh

0=
d 0
dt
=
.
2 g
l
.
cos 0cos0
0
)+36*
aau
dt =
.
l
2 g
d 0
.
cos0cos 0
0
)+3+*
Sekaran,5 in,a 2ah7a $eriode oaln&a adalah 4 kali 7aku &an, di2uuhkan
unuk 2er,erak dari 0=0 hin,,a
0=0
0
(edemikian hin,,a
T=4
.
l
2 g

0
0
0
d 0
.cos0cos
0
0
)+38*
'ihalah 2ah7a un,ka$an )+38* meru$akan 2enuk dari ine,ral eli$ik dan
meru$akan $en&ele(aian ek(ak dari $eriode &. !kan ea$i5 hal ini ma(ih
men&i(akan $erma(alahan &akni 2enuk ine,ral &an, ada4 Marilah kia u2ah
men1adi 2enuk (andard unuk 2a,ian di dalam ine,raln&a
)+3I*
dan (u2(iu(i
)+31%*
maka kia $eroleh
)+311*
dimana
)+312*
3
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
&an, meru$akan ine,ral elli$i8 len,ka$ 1eni( $erama4 0ela( erliha 2ah7a
ine,rand (ekaran, le2ih mani( diandin,kan (e2elumn&a4 ine,ral elli$i8 1eni(
$erama &an, $alin, umum (e8ara $aramerik 2er,anun, ke$ada 2aa( aa(
ine,ra(i4
)+313*
.ari de!ini(i ini5 maka erliha 1ela( 2ah7a 2ah7a
(k )=F( k ,

2
)
4
TU&A$
44 #erda(arkan $ada $er(amaan )+312*5 8eklah nilai3nilai ine,ra(i di 2a7ah ini
1ika (udu unuk sin
1
k di2erikan4 Gunakan meode Sim$(on unuk
men,e8ek ke2enaran har,a ine,ra(i di 2a7ah ini4 Gunakan meode
ra$e(ium unuk mem2andin,kan ha(iln&a4
"4 Hiun,lah $eriode $endulum er(e2u den,an men,,unakan meode
ine,ra(i &an, Saudara an,,a$ (e(uai4 #ualah a2el ha(il5 dan am$ilkan
4!
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
ha(il $erhiun,an $eriode 9er(u( am$liudo4
64 Pada nilai am$liudo 2era$akah $eriode men&im$an, dari 2.( !/ g)
le2ih dari 1 >4 A$akah ada ma(alah 1ika 0
0
=180
o
4 Men,a$aO
41
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
PRAKTIKU '
()&$N*I!5 $5$6&%)*&!&I6 7I *$6I&!% 6)&!6
#$%,'!&!N -Integral an+a.
TU!UA"
14 Mem2ua $ro,ram ine,ra(i mulidimen(i unuk mem$eroleh iik $oen(ial
erenu4
24 Menenukan 1umlah iik &an, 8uku$ unuk men1amin ha(il akhir ine,ra(i
memiliki keeliian erenu4
#A$AR TE%RI
Seelah kia memahami ma(alah ine,ra(i 1 dimen(i5 maka idak akan (uli
1ka kia in,in melom$a ke ma(alah ine,ra(i dua aau le2ih dimen(i4 Perama
adalahma(alah 1umlah !un,(i e9alua(i: 1ika dalam ine,ra(i 1 dimen(i di$erlukan
1%% iik 5 maka $ada ma(alah ine,ra(i 2 dimen(i di2uuhkan 1%4%%% iik5 dan
unuk ine,ra(i 3 dimen(i di2uuhkan 1%% @ 1%% @ 1%% aau 14%%%4%%% iik4 Iu
enan, 2an&akn&a !un,(i e9alua(iQ Kedua5 ma(alah &an, $enin, adalah 2aa(3
2aa( ine,ra(i4 Se$eri $ada ine,ra(i 1 dimen(i5 daerah ine,ra(i dienukan5
mun,kin 1u,a di2aa(i oleh kur9a4 6ah5 (e8ara umumine,ra(i mulidimen(i
enun&a (emakin (uli di2andin,kan den,an ine,ra(i den,an 9aria2el un,,al4
Marilah kia 2a&an,kan 2ah7a kia memerlukan e9alua(i ine,ral dalam
2enuk
)831*
0ika a,/,c dan + adalah kon(ana maka daerah ine,ra(i adalah 2eru$a re8an,le
42
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
dalam 2idan, :y. Selan1un&a 2enuk ine,raln&a adalah
)832*
dimana
)833*
Gam2ar )831* men,,am2arkan a$a &an, er1adi4 .aerah ine,ra(i re8an,ular
di2a,i32a,i men1adi 2a,ian32a,ian )(ri$* &an, 2er,erak ke arah (um2u :: !un,(i
3-:,y. $ada (eia$ (ri$ di$eroleh den,an men,ine,ra(ikan ke arah (um2u :, dan
oal area di$eroleh den,an men1umlahkan (um2an,an $ada (eia$ (ri$ er(e2u4
Tenu (a1a5 kia da$a melakukan dari ine,ral ke arah (um2u y erle2ih dahulu5
(ehin,,a
)834*
dimana
)83"*
43
am/ar 8.1: Integrasi /i+ang 2 +imensi, +ilakukan integral
ke arah @ terle/ih +ahulu
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
Kom$uer 8ode unuk melakukan ine,ral mulidimen(i ini5 enun&a akan
le2ih mudah 1ika di$eroleh melalui ine,ra(i 1 dimen(i4 ;leh (e2a2 iu5 kia $erlu
mem2ua dua !un,(i )(u2rouine* unuk melakukan $eker1aan ini5 (au unuk
melakukan ine,ra(i ke arah :, dan (au la,i unuk melakukan ine,ra(i ke arah &4
.i2a7ah ini di2erikan 8onoh $ro,ram ine,ra(i 2 dimen(i den,an meode
ra$e(ium4
Rin8ludeD(dio4hA
Rin8ludeDmah4hA
!loa /&)!loa 85!loa d5 !loa &*=
!loa !)!loa @5 !loa &*=
main)*M
!loa h5(um5&a5&25@85@d5!ak5@5ha(il=
dou2le i56=
$rin!)Sma(ukka 2aa( 2a7ah &a :S*=(8an!)S>!S5T&a*=
44
am/ar 8.2 Integrasi /i+ang 2 +imensi, +ilakukan integral
ke arah y terle/ih +ahulu
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
$rin!)Sma(ukka 2aa( aa( &2 :S*=(8an!)S>!S5T&2*=
$rin!)Sma(ukka 2aa( 2a7ah @8 :S*=(8an!)S>!S5T@8*=
$rin!)Sma(ukka 2aa( aa( @d :S*=(8an!)S>!S5T@d*=
h:%4%1=
6:round))&23&a*Gh*=
(um:/&)@85@d5&a*C/&)@85@d5&2*= !ak:2=
!or)i:1=iD:6=iCC*M
@:iBh=
(um:(umC!akB/&)@85@d5@*=
$rin!)S >! >! EnS5@5(um*=
N
ha(il:hG24%B(um=
$rin!)S >!S5ha(il*=
N
!loa /&)!loa 85!loa d5 !loa &*M
!loa (um5ha(il5h:%4%15@=
dou2le 65i=
6:round))d38*Gh*=
(um:!)85&*C!)d5&*=
!or )i:1=iD:6=iCC*M
@:8CiBh=
(um:(umC2B!)@5&*=
N
ha(il:hG24%B(um=
reurn ha(il=
N
!loa !)!loa @5 !loa &*M
!loa 7=
45
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
7:@B&=
reurn 7=
N
#I$TRIBU$I P%TE"$IA( #I $EKITAR K%TAK BERUATA"
Pandan,lah (e2uah daerah koak dalam 2idan, :y, (edemikian hin,,a
1<x<1 dan 1<y<1 &an, 2eri(i di(ri2u(i muaan uni!orm p (e$eri
di,am2arkan $ada ,am2ar 8424 Poen(ial elekro(aik $ada iik
( x
"
, y
"
)
&an,
diaki2akan oleh di(ri2u(i muaan ini di$eroleh den,an men,ine,ralkan deluruh
daerah muaan
)836*
unuk le2ih men&ederhanakan $erma(alahan5 maka $erlu diam2il
p
4c
0
=1
46
ma/ar 8.2 6otak /ermuatan +engan +istri/usi uni3orm
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
TU&A$
14 #ualah $ro,ram ine,ra(i mulidimen(i unuk mem$eroleh
4( x
"
, y
"
)
dan
2ualah a2el nilai unuk
x
"
, y
"
=2,4,6,, 20
4
24 Am2illah 1umlah iik &an, 8uku$ unuk men1amin ha(il akhir hin,,a
keeliian " di,i 4
47
H
A
N
U
M
Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Simulasi Komputer dengan Pendekatan Sistem Fisis Supardi, M.Si Supardi, M.Si
#A)TAR PU$TAKA
14 .e Urie(5 1II44 ! First ;ourse In ;omputational (hysics, Ne8 "ork: Cohn
<illeyD*ons.
24 Giordano5 1II+4 ;omputational (hysics, 6e7 0er(e&: Preni8e Hall4
34 Gould5 To2o9(ki5 Hhri(ian5 2%%+4 Intro+uction to ;omputer *imulation ,etho+s
4r+$+, San /ran(i(8o: Addi(on Fe(le&4
48
H
A
N
U
M