Anda di halaman 1dari 6

GABUNGAN PENGAJARAN LINUS LITERASI ASAS

KONSTRUK SKOP OBJEKTIF AKTIVITI / KAEDAH


1. Keupayaan membaca dan
menulis huruf vokal dan
konsonan
1. Huruf-huruf kecil a-z.
2. Huruf-huruf besar A-Z
3. Huruf-huruf vocal : a e i o u e taling / e
pepet
Keupayaaan :
Mengenal, menyebut, menulis
Membunyikan huruf vokal
2. Keupayaan membaca dan
menulis suku kata terbuka
4. Suku kata terbuka KV

Perkenalkan bunyi suku kata, jangan biasakan mengeja. Mengeja
hanya digunakan apabila murid tak tahu langsung (bersifat sementara),
biasakan murid pandang suku kata yang diberi, eja dalam hati sahaja
walaupun murid lambat untuk sebut.
Membunyikan , menulis dan menyebut suku kata terbuka yang
dipelajari bersama vokal :
Ba ca da fa ga ha ja. ( baca, mata, raga )
Bi ci di fi gi hi ji . ( lidi, titi, tali, sari)
Bu cu du fu gu hu ju ( bucu, buku, baju, tamu, guli)
be ce de fe ge he je (besi keli, kera, tebu )
bo co do fo go ho jo ( joki, bola, roda, milo, kopi)
BBM : lagu suku kata, carta bacaan & lembaran kerja
Mencantum suku kata bagi membentuk perkataan suku kata terbuka :
Cth : perkataan kvkv seperti di atas, kvkvkv
Membaca, menulis dan imlak ayat mudah :
Cth : 1.kuda lari laju.
2. Bapa saya jurutera
3. Ini kereta sewa
3. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan suku kata
terbuka
5. Perkataan KV + KV ( mata, bumi)
6. Perkataan dua suku kata V + KV ( ini, api,
ulu, emu)
7. Perkataan KV + KV +KV ( kelapa, matahari,
jurutera, peragawati)

4. Keupayaan membaca dan
menulis suku kata tertutup
8. Suku Kata KVK

Konstruk 4 & 5 digabungkan
Memperkenalkan lebih kurang 15 bunyi suku kata tertutup
BBM : Lagu suku kata, kad bacaan suku kata, latih tubi eja, latihan
menulis.
Pengajaran berperingkat : suku kata, cantuman sukukata (perkataan),
ayat mudah
Cth :
ban can dan fan gan han jan kan lan
Suku kata (lagu) kan
Cantuman suku kata/perkataan Ma + kan = makan i + kan = ikan
be + la + can =belacan
jan + ti + na = jantina
Rangkai kata / ayat makan ikan / aki jala ikan

Ulang kaedah di atas untuk suku kata yang seterusnya

5. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan suku kata
tertutup
9. Perkataan KVK
10. Perkataan V + KVK
11. Perkataan KV + KVK
12. Perkataan KVK + KV
13. Perkataan KVK + KVK
14. Perkataan KV + KV + KVK
15. Perkataan KVK + KV + KVK
bis cis dis fis gis his jis kis lis
bak cak dak fak gak hak jak kak lak
bum cum dum fum gum hum jum kum lum

6. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup ng
16. Perkataan KVKK
17. Suku kata KVKK
18. Perkataan KV + KVKK
19. Perkataan V + KVKK
20. Perkataan KVK + KVKK
21. Perkataan KVKK + KV
22. Perkataan KVKK + KVK
23. Perkataan KVKK + KVKK
24. Perkataan KV + KV + KVKK
25. Perkataan KV +KVK+ KVKK
26. Perkataan KVK+KV+KVKK
27. Perkataan KVKK +KV+KVK
28. Perkataan KV+KVKK+KVK

Suku kata:
bang cang dang fang gang hang
jang kang lang mang nang pang
rang sang tang wang yang zang

Cantuman / perkataan
abang padang tegang rendang kerawang
bangkang tangki rangka panjang sangkar

Ayat : abang suka udang
Atas meja ada rending

Ulang kaedah ini untuk vokal seterusnya :
bang, bing bung, beng, beng bong
Perkenalkan berbagai perkataan yang mengandungi suku kata ng
7. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
mengandungi diftong
29. Perkataan yang melibatkan diftong
(diawal atau akhir perkataan)

bai
bau
boi
Suku kata :
bai cai dai fai gai hai jai kai lai
mai nai pai rai sai tai wai yai zai

Perkataan
cabai kedai kailan semai rantai

Ayat : Laila beli kalian di kedai Ah Cai
Suku kata lain
bau cau dau fau gau hau jau kau lau
mau nau pau rau sau tau wau yau zau

boi coi doi foi goi hoi joi koi loi
moi noi poi roi soi toi woi yoi zoi
8. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
mengandungi vokal
berganding
29.Perkataan yang melibatkan vokal berganding
(dua huruf vokal yang berada di tengah)

ia ua ui
Sebut suku kata
bia cia dia fia gia hia jia kia lia
mia nia pia ria sia tia wia yia zia

Perkataan : biar, hias. Piala, siat, ziarah
Latih tubi menyebut perkataan guna kad bergambar sebab perkataan
tidak boleh di eja.

Suku kata :
bua cua dua fua gua hua jua kua lua
mua nua pua rua sua tua wua yua zua


bui cui dui fui gui hui jui kui lui
mui nui pui rui sui tui wui yui zui
9. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
mengandungi digraph dan
konsonan bergabung
30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan
bergabung (diagraff)
nga ngi ngu nge nge ngo
nya nyi nyu nye nye nyo
kha khi khu khe khe kho
sya syi syu sye sye syo
Suku kata: nga ngi ngu nge nge ngo
Perkataan : nganga, wangi, ungu, mengoyak, mengerat
Ayat :
Ulang kaedah untuk suku kata seterusnya :


10. Keupayaan membaca dan
menulis perkataan yang
berimbuhan awalan dan
akhiran
Perkataan : bermain, minuman, berlari, garisan,

11. Keupayaan membaca dan
menulis ayat mudah
31.Membaca dan membina ayat mudah
32. Bacaan dan pemahaman.

Ayat mudah : madu lebah rasa sedap
Susun perkataan : sungai-abang-berenang-di
12. Keupayaan membaca,
memahami dan menulis ayat
berdasarkan bahan
rangsangan
31.Membaca dan membina ayat mudah
32. Bacaan dan pemahaman.

Petikan :
Ini ayam Haji Leman.
Ayam ini ayam jantan.
Ekor ayam jantan cantik.
Bila malam ayam tidur dalam reban

Pengayaan : Buku cerita mudah / bersuku kataKONSTRUK TAJUK PEMULIHAN KHAS
13. Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan
konsonan
31. Huruf-huruf kecil a-z.
32. Huruf-huruf besar A-Z
33. Huruf-huruf vocal : a e i o u e taling / e
pepet
14. Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka 34. Suku kata KV

15. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata
terbuka
35. Perkataan KV + KV
36. Perkataan dua suku kata V + KV
37. Perkataan KV + KV +KV

16. Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup 38. Suku Kata KVK

17. Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata
tertutup
39. Perkataan KVK
40. Perkataan V + KVK
41. Perkataan KV + KVK
42. Perkataan KVK + KV
43. Perkataan KVK + KVK
44. Perkataan KV + KV + KVK
45. Perkataan KVK + KV + KVK
18. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup ng
46. Perkataan KVKK
47. Suku kata KVKK
48. Perkataan KV + KVKK
49. Perkataan V + KVKK
50. Perkataan KVK + KVKK
51. Perkataan KVKK + KV
52. Perkataan KVKK + KVK
53. Perkataan KVKK + KVKK
54. Perkataan KV + KV + KVKK
55. Perkataan KV +KVK+ KVKK
56. Perkataan KVK+KV+KVKK
57. Perkataan KVKK +KV+KVK
58. Perkataan KV+KVKK+KVK
19. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong
59. Perkataan yang melibatkan diftong
20. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi vokal berganding
29.Perkataan yang melibatkan vokal berganding
21. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi digraph dan konsonan bergabung
60. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan
bergabung (diagraf)

22. Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
berimbuhan awalan dan akhiran
61. Membaca dan membina ayat mudah
62. Bacaan dan pemahaman.

23. Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah 31.Membaca dan membina ayat mudah
33. Bacaan dan pemahaman.

24. Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat
berdasarkan bahan rangsangan
31.Membaca dan membina ayat mudah
33. Bacaan dan pemahaman.KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI
Konstruk
1
Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2 Keupayaan membilang
Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada
nombor bulat
Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata
wang, masa dan ukuran panjang