Anda di halaman 1dari 13

Halaman 1 dari 13

TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK


MATA PELAJARAN : Teknik Gambar Bangunan
JENJANG PENDIDIKAN : MK
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arPedag!gik 1'Mengua$ai karak(
#eri$#ik "e$er#a didik
dari a$"ek )i$ik* m!ral*
$"iri#ual*
$!$ial*kul#ural*
em!$i!nal*dan
in#elek#ual
1'1'Mema+ami karak#eri$#ik
"e$er#a didik ,ang berkai#an
dengan a$"ek )i$ik*
in#elek#ual*$!$ial(em!$i!nal*
m!ral* $"iri#ual* dan la#ar
belakang $!$ial(buda,a
Mengua$ai karak#eri$#ik "e$er#a
didik dari (a$"ek )i$ik*
(m!ral*
($"iri#ual*
($!$ial kul#ural*
(em!$i!nal*
(in#elek#ual
Pada k!m"e#en$i kea+lian
#eknik gambar bangunan
gedung
Mema+ami
1'Pengaru+ Per#umbu+an -i$ik
Ter+ada" Tingka+ Laku
.'Peran Perkembangan A$"ek
M!ral "iri#ual
3'Peran Perkembangan A$"ek
!$ial kul#ural
/'Peran Perkembangan A$"ek
Em!$i!nal Pe$er#a didik
0'Peran "erkembangan
In#elek#ual Pe$er#a didik'
Ter+ada" "erilaku bela1ar
Mema+ami
"erkembangan $!$ial
kul#ural "e$er#a didik
kedalam "embela1aran
kea+lian #eknik bangunan
gedungMema+ami
"erkembangan in#elek#ual
"e$er#a didik dalam
k!m"e#en$i kea+lian
#eknik bangunan gedung


1'.'Mengiden#i)ika$i "!#en$i
"e$er#a didik dalam ma#a
"ela1aran ,ang dam"u
Mengiden#i)ika$i
"!#en$i "e$er#a didik dalam
kegia#an "embela1aran "ada
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mengiden#i)ika$i "!#en$i
"e$er#a didik melalui "r!$e$
bela1ar ak#i) 2active learning3
"ada k!m"e#en$i kea+lian
#eknik gambar bangunan
Men,u$un langka+(
langka+ ,ang di"erlukan
dalam mengiden#i)ika$i&
menilai "!#en$i "e$er#a
didik ,ang #erkai# dengan
k!m"e#en$i kea+lian
#eknik gambar bangunan

1'3'Mengiden#i)ika$i bekal(
a4al "e$er#a didik dalam
ma#a "ela1aran ,ang diam"u
Mengiden#i)ika$i bekal(a4al
"e$er#a didik dalam kegia#an
"eren5anaan dan "elak$anaan
"embela1aran k!m"e#en$i
kea+lian #eknik gambar
bangunan gedung
Mengiden#i)ika$i bekal a4al
"e$er#a didik melalui
"embela1aran ber$i)a# a5#i6e
learning "ada k!m"e#en$i
kea+lian #eknik gambar
bangunan gedung
Menganali$i$ ke$uli#an
bela1ar "e$er#a didik
dalam "r!gram $#udi
kea+lian #eknik bangunan
gedung
Halaman . dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar1'/'Mengiden#i)ika$i ke$uli#an
bela1ar "e$er#a didik dalam
ma#a "ela1aran ,ang diam"u
Mengiden#i)ika$i ke$uli#an
bela1ar "e$er#a didik dalam
"r!gram $#udi kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mengiden#i)ika$i )ak#!r()ak#!r
,ang mem"engaru+i ke$uli#an
bela1ar
"e$er#a didik dalam bidang
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Menganali$i$ )ak#!r in#ern
dan )ak#!r ek$#ern
ke$uli#an bela1ar
"e$er#a didik dalam
bidang kea+lian #eknik
gambar bangunan gedung

.' Mengua$ai #e!ri
bela1ar dan "rin$i"
"embela1aran ,ang
mendidik
.'1'Mema+ami berba
gai #e!ri bela1ar dan
"rin$i"("rin$i" "embela
1aran ,ang mendidik #erkai#
dengan ma#a "ela1aran ,ang
diam"u
Mema+ami berbagai #e!ri bela1ar
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengkla$i)ika$i enera"an Te!ri
Be+a6i!ri$#ik* K!gni#i6e
K!n$#ruk#i6i$#ik* na#urali$#ik
dalam "embela1aran bidang
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Membedakan #e!ri bela1ar
dalam bidang kea+lian
#eknik gambar bangunan
gedung


.'.'Menera"kan berbagai
"endeka#an* $#ra#egi* me#!de*
dan #eknik "embela1aran ,ang
mendidik $e5ara krea#i) dalam
ma#a "ela1aran ,ang diam"
Mema+ami berbagai "rin$i"
"embela1aran ke1uruan "ada
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan gedung
Mengiden#i)ika$i $#ra#egi
"embela1aran #e!ri* "rak#ek*
lab!ra#!rium* $#udi! dalam
"embela1aran bidang kea+lian
#eknik gambar bangunan
Memili+ $#ra#egi&m!del
"embela1aran #e!ri*
"rak#ik* lab!r* $#udi!* dan
la"angan ,ang $e$uai
dengan karak#eri$#ik $i$4a*
ma#eri a1ar*
k!m"e#en$i ,ang ingin
di5a"ai* dan $umber bela1ar
dalam k!m"e#en$i kea+lian
#eknik gambar bangunan

3'Mengembangkan
kurikulum ,ang #erkai#
dengan ma#a "ela1aran
,ang diam"u
3'1'Mema+ami "rin$i"("rin$i"
"engembangan kurikulum
Mema+ami "rin$i"
"engembangan KTP dalam
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mema+ami "rin$i"
"engembangan KTP dalam
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Men1ela$kan "rin$i"(
"rin$i" "engembangan
dan i$i )!rma# KTP
kea+lian #eknik gambar
bangunan


3'.'Menen#ukan #u1uan
"embela1aran ,ang diam"u'
3'3'Menen#ukan "engalaman
bela1ar ,ang $e$uai un#uk
men5a"ai #u1uan
Mema+ami "rin$i" "erumu$an
#u1uan dan "engalaman
"embela1aran dalam $ilabu$
kea+lian #eknik gambar
bangunan gedung
Mema+ami "rin$i"
merumu$kan #u1uan dan
"engalaman "embela1aran
dalam $ilabu$ k!m"e#en$i
kea+lian #eknik gambar
Menen#ukan k!m"!nen
#u1uan dan "engalaman
"embela1aran dalam $ilabu$
un#uk "embela1aran
Halaman 3 dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar"embela1aran ,ang diam"u' bangunan gedung kea+lian #eknik gambar
bangunan

3'/'Memili+ ma#eri
"embela1aran ,ang diam"u
,ang #erkai# dengan
"engalaman bela1ar dan
#u1uan "embela1aran'
3'0' Mena#a ma#eri
"embela1aran $e5ara benar
$e$uai dengan "endeka#an
,ang di"ili+ dan karak#eri$#ik
"e$er#a didik'
Mema+ami "r!$edur
"engembangan ma#eri a1ar
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan gedung
Menen#ukan k!m"!$i$i dan
$#ruk#ur ma#eri "ela1aran
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan gedung
Men,u$un uru#an*
k!m"!$i$i* dan $#ruk#ur
ma#eri "embela1aran
$e$uai dengan
"engalaman bela1ar*
#u1uan "embela1aran*
"endeka#an "embela1aran*
dan karak#eri$#ik "e$er#a
didik dalam k!m"e#en$i
kea+lian #eknik gambar
bangunan

3'7 Mengembangkan
indika#!r dan in$#rumen
"enilaian
Mengua$ai "r!$edur "enilaian
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mengua$ai "r!$edur
"en,u$unan in$#rumen
"enilaian $!al ,ang 6alid dan
reliabel
Meran5ang "en,u$unan
in$#rumen "enilaian ma#a
dikla# #e!ri

/'Men,elenggarakan
"embela1aran ,ang
mendidik
/'1'Mema+ami "rin$i"("rin$i"
"eran5angan "embela1aran
,ang mendidik'
/'.'Mengembangkan
k!m"!nen(k!m"!nen
ran5angan "embela1aran'
/'3'Men,u$un ran5angan
"embela1aran ,ang lengka"*
baik un#uk kegia#an di dalam
kela$* lab!ra#!rium* mau"un
la"angan'
/'1'1 Men,u$un k!m"!nen
ren5ana "elak$anaan
"embela1aran 2RPP3 ,ang
mendidik di dalam kela$*
lab!ra#!rium* mau"un la"angan
"ada k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mengua$ai "r!$edur
"en,u$unan k!m"!nen ren5ana
"elak$anaan "embela1aran
2RPP3 ,ang mendidik di dalam
kela$* lab!ra#!rium* mau"un
la"angan "ada kea+lian #eknik
gambar bangunan
Mengua$ai "r!$edur
"en,u$unan k!m"!nen RPP
di dalam kela$*
lab!ra#!rium* mau"un
la"angan "ada kea+lian
#eknik gambar bangunan

Halaman / dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar/'/'Melak$anakan
"embela1aran ,ang mendidik
di kela$* di lab!ra#!rium* dan
di la"angan dengan
mem"er+a#ikan $#andar
keamanan ,ang di"er(
$,ara#kan'
Menera"kan "embe(la1aran
,ang 5!5!k dengan karak#eri$#ik
"embela1aran #eknik bangunan
di kela$* lab!r* 4!rk$+!"* dan
la"angan "ada k!m"e#en$i
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Menera"kan m!del
"embela1aran in!6a#i) #eknik
gambar bangunan gedung di
kela$* lab!r* 4!rk$+!"* dan
la"angan
Menggunakan m!del
"embela1aran: Pr!1e5#
8!rk* 9!n#e:#ual Learning*
Pr!blem Ba$ed Learning*
Pembela1aran k!!"era#i) di
kela$* lab!r* 4!rk$+!"* dan
la"angan

Menera"kan ke#eram"ilan
menga1ar da$ar dalam
"embela1aran di kela$* lab!r*
$#udi!* dan 4!rk$+!" "r!gram
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai ke#eram"ilan da$ar
menga1ar ke#eknikan di kela$*
lab!r* $#udi!* dan 4!rk$+!"
"r!gram kea+lian #eknik
gambar bangunan
Menera"kan ke#eram"ilan
menga1ar da$ar dalam
"embela1aran di kela$*
lab!r* $#udi!* dan
4!rk$+!" #eknik gambar
bangunan
/'0'Menggunakan media
"embela1aran dan $umber
bela1ar ,ang rele6an dengan
karak#eri$#ik "e$er#a didik dan
ma#a "ela1aran ,ang diam"u
un#uk men5a"ai #u1uan
"embela1aran $e5ara u#u+'
Menera"kan media
"embela1aran ,ang $e$uai
dengan ma#eri a1ar #eknik
gambar bangunan
Mengua$ai "eran5angan dan
"emakaian media
"embela1aran #eknik gambar
bangunan
Menera"kan media
"embela1aran ,ang $e$uai
dengan ma#eri a1ar #eknik
gambar bangunan

/'7'Mengambil ke"u#u$an
#ran$ak$i!nal dalam
"embela1aran ,ang diam"u
$e$uai dengan $i#ua$i ,ang
berkembang
Mengua$ai $#ra#egi
"embela1aran #eknik gambar
bangunan ,ang ber6aria$i
$e$uai $i#ua$i dan k!ndi$i kela$
#eknik gambar bangunan
Mam"u mengambil ke"u#u$an
"en,e$uaian $kenari!
"embela1aran $e$uai $i#ua$i
la"angan "embela1aran di
kela$ #eknik gambar bangunan
Memu#u$kan "en,e$uaian
$#ra#egi "embela1aran
$e$uai $i#ua$i ,ang
berkembang di kela$

0' Meman)aa#kan
#ekn!l!gi in)!rma$i
dan k!munika$i un#uk
ke"en#ingan
"embela1aran
0'1'Meman)aa#kan #ekn!l!gi
in)!rma$i dan k!munika$i
dalam "embela1aran ,ang
diam"u
Meman)aa#kan media TI un#uk
ke"erluan "embela1aran
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai "eman)aa#an TI
un#uk "embela1aran #eknik
gambar bangunan
Meman)aa#kan media
in#erak#i) ,ang 5!5!k
un#uk ke"erluan
"embela1aran kea+lian
#eknik gambar bangunanHalaman 0 dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar7' Mem)a$ili#a$i "e(
ngembangan "!#en$i
"e$er#a didik un#uk
mengak#uali$a$ikan
berbagai"!#en$i ,ang
dimiliki
7'1'Men,ediakan berbagai ke(
gia#an "embela1aran un#uk
mend!r!ng "e$er#a didik
men5a"ai "re$#a$i $e5ara
!"#imal
Meran5ang dan melak$anakan
ak#i6i#a$ "embela1aran ,ang
mend!r!ng "e$er#a didik un#uk
bela1ar $e$uai dengan ke5aka"an
da6 ;<la bela1a= ua>i6grua>i6g?
Meran5ang "embela1aran ,ang
ber!rien#a$i ke"ada "!#en$i
$i$4a ,ang ber6aria$i
Meran5ang ak#i6i#a$
"embela1aran ,ang
mend!r!ng "e$er#a didik
un#uk bela1ar $e$uai dengan
ke5aka"an dan "!la bela1ar
ua>i6grua>i6g


Melak$anakan "embela1aran
,ang ber!rien#a$i ke"ada
"!#en$i $i$4a ,ang ber6aria$i
Melak$anakan ak#i6i#a$
"embela1aran ,ang
mend!r!ng "e$er#a didik
un#uk bela1ar $e$uai
dengan ke5aka"an dan
"!la bela1ar
ua>i6grua>i6g7'.'Men,ediakan berbagai ke(
gia#an "embela1aran un#uk
mengak#uali$a$ikan "!#en$i
"e$er#a didik* #erma$uk
krea#i6i#a$n,a'
Meran5ang "embela1aran
"embela1aran #ekn!l!gi
ke1uruan ,ang mengembangkan
krea#i6i#a$ "e$er#a didik
Mengua$ai $kenari!
"eran5angan "embela1aran di
4!rk$+!"* lab!r* dan $#udi!
k!m"e#en$i kea+lian #eknik
gambar bangunan
Meran5ang $kenari!
"embela1aran di
4!rk$+!"* lab!r* dan
$#udi! ,ang da"a#
mengembangkan
krea#i6i#a$ "e$er#a didik
k!m"e#en$i kea+lian
#eknik gambar bangunan

@'Berk!munika$i $e(
5ara e)ek#i)* em"a#ik*
dan $an#un dengan
"e$er#a didik'
@'1'Mema+ami berbagai
$#ra#egi berk!munika$i ,ang
e)ek#i)*em"a#ik* dan $an#un*
$e5arali$an* #uli$an* dan&a#au
ben#uklain'
Mengua$ai k!munika$i an#ar
dan in#ra "er$!nal dalam
"embea1aran kea+lian #eknik
gambar bangunan
Melakukan k!munika$i $e5ara
e)ek#i)* em"a#ik* dan $an#un
dengan "e$er#a didik dengan
ba+a$a k+a$ dalam in#erak$i
kegia#an&"ermainan ,ang
mendidik
Men,u$un kegia#an ,ang
mendidik un#uk menga1ak
dan mengama#i re$"!n
"e$er#a didik dalam
berk!munika$i $e5ara
e)ek#i)* em"a#ik* dan $an#unA' Men,elenggarakan
"enilaian dan e6alua$i
"r!$e$ dan +a$il
bela1ar'
A'1'Mema+ami "rin$i"("rin$i"
"enilaian dan e6alua$i "r!$e$
dan+a$il bela1ar $e$uai
dengan ka(rak#eri$#ik kea+lian
#eknik bangunan '
Mengua$ai berbagai "enilaian
dan e6alua$i "r!$e$ dan +a$il
bela1ar kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai "rin$i"("rin$i"
"enilaian dan e6alua$i "r!$e$
dan +a$il bela1ar kea+lian
#eknik gambar bangunan
Menganali$i$ "rin$i"
"enilaian dan e6alua$i
"r!$e$ dan +a$il bela1ar
$e$uai karak#eri$#ik
"r!gram kea+lian #eknik
Halaman 7 dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arbangunanA'.'Menen#ukan a$"ek(a$"ek
"r!$e$ dan +a$il bela1ar ,ang
"en#ing un#uk dinilai dan die(
6alua$i $e$uai dengan karak(
#eri$#ik #eknik bangunan
Mema+ami #eknik "enen#uan
a$"ek(a$"ek "r!$e$ dan +a$il
bela1ar ,ang "en#ing un#uk
dinilai dan die6alua$i $e$uai
dengan karak#eri$#ik
k!m"e#en$i #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai "r!$edur
"en,u$unan indika#!r e$en$ial
ma#eri a1ar #eknik gambar
bangunan
Men,u$un indika#!r
e$en$ial dari ma#eri
"embela1aran ,ang
diu1ikan

A'3'Mengembangkan
in$#rumen "enilaian dan
e6alua$i "r!$e$ dan +a$il
bela1ar
Mema+ami berbagai 1eni$
in$#rumen "enilaian dan
e6alua$i "r!$e$ dan +a$il bela1ar
Mengua$ai "r!$edur
"en,u$u$n ki$i(ki$i #e$ "r!$e$
dan +a$il bela1ar #eknik
gambar bangunan
Mengembangkan bu#ir(
bu#ir in$#rumen "enilaian
un#uk "embela1aran di
kela$* $#udi!* lab!r* dan
4!rk$+!"

A'/'Menganali$i$ +a$il
"enilaian "r!$e$ dan +a$il
bela1ar un#uk berbagai #u1uan'
Mema+ami #eknik dan anali$i$
+a$il "enilaian "r!$e$ dan +a$il
bela1ar #eknik gambar bangunan
Mengua$ai #eknik dan anali$i$
+a$il "enilaian "r!$e$ dan
+a$il bela1ar #eknik gambar
bangunan
Menganali$i$ +a$il "enilaian
un#uk menen#ukan
ke#un#a$an bela1ar dan
"enen#uan nilai +a$il bela1ar

Menganali$i$ +a$il
"enilaian un#uk ke"erluan
diagn!$#ik


B'Meman)aa#kan +a$il
"enilaian dan e6alua$i
un#uk ke"en#ingan
"embela1aran'
B'1' Mengk!munika$ikan +a$il
"enilaian dan e6alua$i un#uk
ke"en#ingan "erbaikan
"embela1aran
Mengua$ai #eknik anali$i$
"eman)aa#an +a$il "enilaian
dan e6alua$i "embela1aran
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai "r!$edur anali$i$
"eman)aa#an "enilaian dan
e6alua$i "embela1aran
kea+lian #eknik gambar
bangunan
Mengim"leme#a$ikan +a$il
"enilaian dan e6alua$i
un#uk ke"erluan
"erbaikan "embela1aran


1C' Melakukan #indak(
an re)lek#i) un#uk
"eningka#an kuali#a$
"embela1aran
1C'1'Melakukan re)lek$i
#er+ada" "embela1aran ,ang
#ela+ dilak$anakan
Mengua$ai "r!$edur "eneli#ian
#indakan kela$ "ada
"embela1aran kea+lian #eknik
gambar bangunan
Melakukan anali$i$ ma$ala+
"embela1aran kea+lian #eknik
gambar bangunan
Menganali$i$ ma$ala+
,ang mun5ul dalam
"embela1aran $ebagai
da$ar un#uk melakukan
"eneli#ian #indakan kela$

Halaman @ dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar1C'.'Meman)aa#kan +a$il
Re)lek$i un#uk "erbaikan dan
"engembangan "embela1aran
dalam ma#a "ela1aran ,ang
diam"u'
Meman)aa#kan ma$ukan dari
"e$er#a didik dan
mere)lek$ikann,a un#uk
meningka#kan "embela1aran
$elan1u#n,a
Meman)aa#kan ma$ukan dari
"e$er#a didik dan
mere)lek$ikann,a un#uk
meningka#kan "embela1aran
$elan1u#n,a
Meman)aa#kan ma$ukan
dari +a$il re)lek$i un#uk
meningka#kan
"embela1aran $elan1u#n,a
kea+ian #eknik gambar
bangunan


1C'3'Melakukan "eneli#ian
#indakan kela$ un#uk
meningka#kan kuali#a$
"embela1aran dalam ma#a
"ela1aran ,ang diam"u
Mengua$au "r!$edur "eneli#ian
#indakan kela$ un#uk
meningka#kan kuali#a$
"embela1aran #eknik gambar
bangunan
Mengua$ai "r!$edur "eneli#ian
#indakan kela$ dalam ma#a
dikla# gambar #eknik'
Melakukan "eneli#ian
#indakan kela$ un#uk
meningka#kan kuali#a$
"embela1aran dalam ma#a
dikla# gambar #eknik'

K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arPr!)e$i!nal 1' Menera"kan
Da$ar(da$ar
Gambar #eknik
1'1'Mengiden#i)ika$i
"erala#an gambar #eknik
Mema+ami 1eni$(1eni$
"erala#an gambar
#eknik
Da"a# menggunakan "erala#an
gambar
Teknik
Dapat membuat garis
dengan menggunakan mal
1'.' Menggambar "r!,ek$i
benda
Mema+ami bidang dan
ben#uk
Tiga dimen$i
Da"a# menggambar "r!,ek$i
miring benda
Menggambar benda "ada
bidang da#ar dan bidang
"r!,ek$i miring

1'3' Menggambarlingkaran
$egi N
Mema+ami 1eni$ $udu#
Da"a# membagi $udu# $ama
be$ar
Da"a# menen#ukuan be$ar
$udu# dan "an1ang gari$

1'/'Menggambar dengan
"erangka# lunak 2$!)#4are3
un#uk gambar #eknik
bangunan
Mema+ami dan menggunakan ik!n
"r!gram Au#! 9AD
Da"a# menggambar dengan
menggunakan ik!n "r!gram
Au#! 9AD
Da"a# menggambar $egi
em"a#*bu1ur
$angkar*#ra"e$ium

Da"a# meng5!", 1eni$(1eni$
gambar

Halaman A dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arDa"a# menge#a+ui ukuran
ker#a$ gambar #eknik

Mema+ami 1eni$( 1eni$ media
"en,im"anan da#a gambar #eknik
Da"a# men,im"an da#a gambar
#eknik
Da"a# men,im"an da#a dan
memba5a da#a gambar
#eknik 1eni$ 9D(RDM'
Mema+ami "l!# area un#uk
men5e#ak gambar #eknik
Da"a# melakukan langka+(
langka+ men5e#ak 1eni$(1eni$
gambar #eknik'
Da"a# men5e#ak bebera"a
!b1ek gambar #eknik Au#!
9AD "ada bagian Pl!# Area'
.'Menera"kan ilmu
$#a#ika dan
#egangan
.'/'Menera"kan #e!ri
ke$eimbangan
Mema+ami kaki kuda(kuda dan
bal!k 1e"i#'Mema+ami "erle#akan #um"uan
$endi dan r!l
Da"a# meng+i#ung ga,a ba#ang
#arik dan #ekan
Da"a# mema$ang bal!k #arik
dan bal!k #ekan'Da"a# menen#ukan ak$i dan
reak$i dari #um"uan $endi dan
r!l
Da"a# menen#ukan ga,a
#arik dan ga,a #ekan "ada
#um"uan'3 'Mengiden#i)ika$i
ilmu bangunan
gedung
3'1'Mende$kri"$ikan bagian(
bagian bangunan gedung'
Mengiden#i)ika$i 1eni$(1eni$ ba+an
"!nda$i bangunan
Da"a# menen#ukan ba+an
"!nda$i #ra"e$ium dan
$e#em"a#
Da"a# menen#ukan ba+an
"!nda$i ben#uk #ra"e$ium'3'.'Men1ela$kan ma5am(
ma5am "eker1aan ba#u
ba#a
Mengiden#i)ika$i ba+an "ereka#
"eker1aan ba#u ba#a
Da"a# menen#ukan
"erbandingan 5am"uran ba+an
"ereka# "eker1aan ba#u ba#a'
Da"a# menen#ukan
ke#ebalan "ereka# "eker1aan
ba#u ba#aMengiden#i)ika$i 1eni$(1eni$ dan
ukuran ba#u ba#a
Da"a# membedakan ukuran
ba#u ba#a ,ang di 1ual
di"a$aran'
Da"a# meng+i#ung 1umla+
ba#u ba#a "er
&M *"ema$angan dingding
.
"emi$a+'


Halaman B dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arMengiden#i)ika$i 1eni$(1eni$
"a$angan #emb!k ba#u ba#a'
Da"a# mengkla$i)ika$i 1eni$(
1eni$ "a$angan ba#u ba#a
Da"a# menggambarkan
"a$angan #emb!k ba#u ba#a'
Da"a# menggambarkan
dengan "r!gram Au#!
9AD #emb!k ba#u ba#a'Da"a# men,u$un gambar
"a$angan #emb!k ba#u ba#a
la"i$an "er#ama dan la"i$an
beriku#n,a'Da"a# menggambarkan
"a$angan #emb!k ba#u ba#a
men,ilang'Da"a# menggambarkan
"a$angan #emb!k ba#u ba#a
men,ilang* la"i$an "er#ama
dan beriku#n,a'/'Mema+ami ba+an
bangunan
/'1'Mende$kri"$ikan ba+an
bangunan ka,u
Da"a# mengkla$i)ika$ikan ba+an
bangunan rangka a#a"
Da"a# menen#ukan
"embebanan "ada rangka a#a"'
Da"a# menen#ukan
"embebanan "ada bal!k
#arik kuda kuda'Da"a# mengkla$i)ika$ikan ba+ann
bangunan ba1a'
Da"a# menen#ukan #egangan
i1in bau# dan #egangan i1in "la#'
Da"a# menen#ukan
kekua#an bau# "ada
$ambungan "la#'Da"a# menen#ukan
kekua#an "la# $im"ul dan
kekua#an bau# "ada
$ambungan "la# $im"ul'


Halaman 1C dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar0'Menga#ur #a#a le#ak
gambar manual
0'1'Menga#ur #a#a le#ak
gambar manual
Da"a# menen#ukan be$ar a#au ke5il
gambar '
Da"a# menera"kan $kala
gambar'
Da"a# menggunakan $kala
gambar un#uk mem"erbe$ar
gambar dari benda #er$ebu#'
Da"a# menggunakan $kala
gambar dengan be$arn,a
benda "ada ker#a$ gambar'7' Menggambar
dengan "eranka#
lunak'
7'1' Mendi$kri"$ikan
"erangka# lunak menggambar
bagunan'
Da"a# menera"kan i5!n "r!gram
Au#! 9AD un#uk menggambar
bangunan'
Da"a# memili+ i5!n "r!gram
Au#! 9AD un#uk menggambar
#eknik
Da"a# menggunakan i5!n
"r!gram Au#! 9AD un#uk
menggamar #enik'Da"a# menen#ukan gari$
dengan menggunakan i5!n
"r!gram Au#! 9AD
menggambar #eknik'Da"a# menggandakan !b,ek
gambar #eknik'Da"a# menge$er !b,ek
gambar #eknik@'Menggambar
bangunan gedung
@'1'Menga#ur #a#a le#ak
gambar bangunan
Menggambar dena+ bangunan Menggambar #am"ak
de"an*$am"ing bangunan
gedung'
Da"a# menera"kan gambar
"!#!ngan
Bangunan gedung'Da"a# menera"kan gambar
"!#!ngan bangunan
gedung'Da"a# menen#ukan gambar
"!#!ngan bangunan
gedung'


Halaman 11 dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arDa"a# menen#ukan gambar
"!#!ngan bangunan gedung
Da"a# menen#ukan gambar
"!#!ngan bangunan gedungDa"a# menen#ukan gambar
"!#!ngan bangunan gedungA'Be#!n ber#ulang
A'1'Mende$kri"$ikan $#ruk#ur
be#!n
Menera"kan ba+an 5am"uran
be#!n
Menera"kan "erbandingan
5am"uran be#!n
Menen#ukan "erbandingan
5am"uran $emen* "a$ir*
krikilMenera"kan $,ara#($,ara#
"enge5!ran be#!n
ber#ulang'Menera"kan $,ara#($,ara#
main#enen5e bangunan
gedung'Menera"kan $,ara#($,ara#
"enge5!ran be#!n ber#ulangMenera"kan $,ara#($,ara#
"emb!ngkaran 5e#akan be#!n ber#ulangB' Menggambar
k!n$#ruk$i ku$en*"in#u
dan 1endela'
B'1'Mende$kri"$ikan 1eni$
ku$en* "in#u dan 1endela ka,u'
Menera"kan )ung$i dari bagian(
bagian 1eni$ ku$en "in#u dan
1endela'
Da"a# menggambar ku$en "in#u
dan "erlengka"an lainn,a'
Da"a# menggambarkan
ku$en "in#u'Da"a# menggambarkan
ku$en "in#u dan membua#
$imb!l ,ang di"erlukan'Da"a# menggambarkan
ku$en "in#u dan membua#
$imb!l ,ang di"erlukan


Halaman 1. dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$arDa"a# menggambarkan
ku$en "in#u
Da"a# menggambarkan
ku$en "in#u dan $kur'Da"a# menggambarkan
ku$en "in#u dan $kur'Menera"kan )ung$i dari bagian(
bagian 1eni$ "in#u dan 1endela
Da"a# menggambar "in#u dan
"erlengka"an lainn,a'
Da"a# Menggambarkan
daun "in#uDa"a# Menggambarkan
daun "in#uDa"a# Menggambarkan
daun "in#uDa"a# Menggambarkan
daun "in#uDa"a# Menggambarkan
daun "in#uDa"a# menggambar daun
1endela dan "erlengka"an
lainn,a
Da"a# Menggambarkan
daun 1endelaDa"a# Menggambarkan
daun 1endelaDa"a# Menggambarkan
daun 1endela1C' Menggambar
ren5ana "la# lan#ai
1C'1'Mende$kri"$ikan
ren5ana "la# lan#ai
Menera"kan "enggambaran lan#ai
keramik
Da"a# menera"kan 1umla+
keramik berda$arkan
ukurann,a'
Da"a# menggambar lan#ai
keraik'


Halaman 13 dari 13
K!m"e#en$i
%#ama#andar K!m"e#en$i guru#andar I$i
Indika#!r E$en$ial
K!m"e#en$i In#i
K!m"e#en$i Guru
Ma"el&Guru Kela$
#andar K!m"e#en$i
K!m"e#en$i Da$ar1C'Menggambar
k!n$#ruk$i #angga
1C'1Mende$kri"$ikan
k!n$#ruk$i #angga
Mema+ami 1eni$(1eni$ #angga
b!rde$
Da"a# menen#ukan "er$,ara#an
dan ukuran #angga b!rde$'
Da"a# menggambarkan
#angga b!rde$'
Da"a# menen#ukan
"er$,ara#an dan ukuran
#angga b!rde$'11'Menggambar
k!n$#ruk$i a#a"
11'1'Meran5ang k!n$#ruk$i
a#a"
Mema+ami 1eni$(1eni$ "la# dan
ba1a un#uk k!n$#ruk$i a#a"
Da"a# menen#ukan "la# dan
ba1a un#uk k!n$#ruk$i a#a"
Da"a# menggambarkan
k!n$#ru$i kuda(kuda dari
ba+an ba1a'Da"a# menggambarkan
"!#!ngan k!n$#ru$i kuda(
kuda dari ba+an ba1aDa"a# menggambarkan
de#ail kuda(kudaDa"a# menggambarkan
de#ail kuda(kudaDa"a# menggambarkan
de#ai k!n$#ruk$i kuda(kuda
dari ba+an ba1a'