Anda di halaman 1dari 1

SURAT KETERANGAN

Nomor: 176/14/2009
Kepala SMP Negeri1 Sedayu Bantul menerangkan a!"a #aat ini SK$%N SMP elum turun&
Berda#arkan 'a(tar Kolekti( $a#il %)ian Na#ional yang dikeluarkan Kepala 'ina# Pendidikan
Prop&'*+ anak #eperti di a"a! ini :
Nama : N,-*.N/, P%0* 1*',',
/empat /anggal 2a!ir : Ketapang3 4 Setemer 1994
Nomor pe#erta : 025040517956
'engan nilai u)ian #:
Mata Pelajaran Nilai
Ba!a#a *ndone#ia 8,00
Ba!a#a *nggri# 7,40
Matematika 7,25
*lmu Pengeta!uan .lam 6*P.7 6,00
Jumla Nilai 28,65
'emikian #urat keterangan ini untuk dipergunakan #eagaimana me#tinya&
Bantul3 22 0uni 2009
Kepala Sekola!
8*N* 9.*9*N*./*3 S&Pd&
N*P: 19:90627 19;104 2 00:
'iker)akan ole! :
Nama 9eriana Putri $
Kela# *< '
.#en 12
!"NAS PEN!"!"KAN !ASAR KA#UPATEN #ANTU$
SMP % SE!A&U
.lamat : .rgomulyo Sedayu Bantul +ogyakarta Po# Kemu#uk ::7:4 /elp& 60274779;2:6