Anda di halaman 1dari 2

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PUSAT TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN


JL. BABARSARI KOTAK POS 6101 ykbb YOGYAKARTA 55281 TEL. 488435484436 !A" #02$4% 48$824 E&'()* +,-',b.b'-'/.01.(23
KONSULTASI
UNTUK 4ELAKUKAN PENELITIAN5PRAKTEK KERJA6
4OHON DIKETIK YANG BAGUS 7 RAPI
6 8ORET DENGAN PENA YANG TIDAK PERLU
N a m a / No. Induk : Mita Heriana! ""#"$%%&
'uru(an / )akuta( / In(titu(i : Imu Kimia * )MI+A * UII
No. Te,on / H+ : %-"$."&.$$-/
0aktu P9/9)(-('/ 5 PKN6 :
4:)'( / )e1ruari $%"2 ;.2. / A,ri $%"2 3 $ 1uan4
Tem,at P9/9)(-('/5PKN6 :
BKT+B / BTA)N / BK*$ / BR / BEM / BTU5
1. R9/<'/' 2'/ S';'='/ P9/:0';'/*
Meakukan ,ro(e( ,eindian air 6a(i e1uran kon(entrat 7irkonium ,ada (u6u &% 8

2. J:2:) P9/9)(-('/ 5 PKN6 y'/0 2(b9=(k'/52(;9-:>:(*
+ro(e( +eindian Air Ha(i Le1uran Kon(entrat 7irkonium
3. R(/0k';'/ P9=k(=''/ H';() Y'/0 Ak'/ D(<','(*
Da,at di,eroe6 Natrium 7irkonat 9an: ter,i(a6 dari Natrium Siika dan ,en:otor air
4. J:2:) S:b K90('-'/ PTAPBBATAN Y'/0 D(2:k:/0*
+enin:katan kemurnian 7rO$ untuk men;a,ai dera<at nukir
5. K9-9=k'(-'/ 29/0'/ S:b K90('-'/ -;b.*
Meru,akan ,ro(e( a=a dari ,enin:katan kemurnian 7rO$ untuk men;a,ai dera<at
nukir.
>o:9akarta? $/ De(em1er $%"/
+em1im1in: BATAN ma6a(i(=a
Ir. Mo;6 Seti9ad<i? MT
NI+ "&.&%&$- "&-2%$ "%%$
Mita Heriana
NIM:""#"$%/@
Men:eta6ui: Men9etu<ui:
Ka. BKT+B /BTA)N /BK*$ /BR /BEM /BTU5 Ke,aa

Ir. Mo;6 Set9ad<i? MT NI+ "&.&%&$- "&-2%$
"%%$
Dr. Ir. 0idi Setia=an
NI+ "&.-"$%- "&-%%& " %%"
DOKIL 2012
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN
JL. BABARSARI KOTAK POS 6101 ykbb YOGYAKARTA 55281 TEL. 488435484436 !A" #02$4% 48$824 E&'()* +,-',b.b'-'/.01.(23
SURAT PERNYATAAN
SETELAH DIISI & DISAHKAN (STEMPEL) MOHON DAPAT DISERAHKAN ATAU DIBAWA MAHASISWA YBS KE PTAPB-BATAN
*CORET DENGAN PENA YANG TIDAK PERLU
Se6u1un:an den:an i<in untuk meakukan P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6 di +TA+B*
BATAN? maka den:an ini :
N a m a / No. Induk : Mita Heriana ! ""#"$%/@
'uru(an / )akuta( / In(titu(i : Imu Kimia * )MI+A * UII
men9atakan :
". Meak(anakan P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6 den:an di(i,inA
$. Taat meak(anakan ketentuan dan ,eraturan 9an: diteta,kan oe6 BATANA
/. Buku a,oran P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6 =a<i1 menda,at ,er(etu<uan Ke,aa
+TA+B*BATAN (e1eum di,er:unakan di uar +TA+B*BATAN dan
2. Hak ata( keka9aan inteektua 9an: meekat dari 6a(i P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6
men<adi miik +TA+B*BATANA
.. Tidak men9aa6:unakan 6a(i P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6A
#. Tidak mem,u1ika(ikan/men9era6kan ke,ada ,i6ak keti:a? (emua 6a(i dan data
P9/9)(-('/5K9=>' P='k-9k6 1aik daam 1entuk a(i mau,un ;o,9 tan,a i<in dari
+TA+B*BATANA
@. Men9era6kan 1uku a,oran ter(e1ut (e1an9ak / 3ti:a4 1uku 3untuk +er,u(takaan
dan +em1im1in: +TA+B*BATAN? (erta +u(at +en:em1an:an InBormatika Nukir4A
-. Bertan::un:<a=a1 ata( keru(akan ,eraatan a1oratorium 9an: di(e1a1kan oe6
ke(aa6an/ keteedoran (a9a.
Demikian (urat ,ern9ataan ini di1uat den:an (e(un::u6n9a? a:ar da,at
di,er:unakan (e(uai den:an ketentuan dan undan:*undan: 9an: 1eraku.
>o:9akarta? 23 D9;9&b9= 2013
+em1im1in: BATAN Ma6a(i(=a
Mita Heriana Ir. Mo;6 Seti9ad<i
NI+ "&.&%&$- "&-2%$ "%%$ ""#"$%/@
Men:eta6ui? Men9etu<ui.
Ke,aa Dekan
)MI+A * UII
Dr. Ir. Widi Setiawan
NIP 19581208 198009 1 001
...................................
NI+. .....................
STEMPEL INSTANSI
DOKIL 2012