Anda di halaman 1dari 13

1

1.0 PENDAHULUAN
Sejak akhir-akhir ini, konsep kelestarian atau sustainability telah diterapkan dalam
pelbagai aspek pembangunan negara. Sejajar dengan aspirasi negara untuk menjadi negara
maju menjelang tahun 2020, pembangunan kampus kini turut mengambil kira aspek
kelestarian. Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinisikan perkataan kampus sebagai
kawasan serta bangunan sesebuah universiti atau institusi pengajian tinggi. Menurut Castaldi
dan Basil (1977), kampus merupakan satu persekitaran yang mampu merangsang pengajaran,
pembelajaran, introspection dan pemikiran kreatif. Bagi kata lestari pula, Kamus Pelajar
Edisi Kedua memberi takrifan tetap seperti sediakala dan tidak berubah. Menurut Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pula, lestari bermaksud memenuhi keperluan masa kini tanpa
menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.
Daripada takrifan tersebut, kampus lestari boleh disimpulkan sebagai kawasan universiti atau
institut pengajian tinggi yang menerapkan konsep kelestarian terutamanya dalam aspek
pengurusan, perancangan, pembangunan, dan sebagainya.
Pembangunan lestari di Malaysia boleh dikatakan bermula pada tahun 1973 dengan
tertubuhnya Kementerian Teknologi, Penyelidikan, dan Kerajaan Tempatan. Kementerian ini
tidak kekal lama dan kemudiannya dirombak semula menjadi Kementerian Sains, Teknologi,
dan Alam Sekitar (MOSTI) pada tahun 1976. Selain daripada dasar-dasar kerajaan yang
menjadi peneraju utama, pembangunan kampus lestari di Malaysia turut dipengaruhi oleh
Deklarasi Talloires yang telah berlangsung pada Oktober, 1990. Menurut John C. Dernbach
(2002), Deklarasi Talloires adalah percubaan pertama untuk mempromosikan aspek lestari
dalam pembangunan institusi pengajian tinggi. Bermula dengan hanya 22 buah universiti
pada awal perlaksanaannya, pada Januari 2010, bilangan universiti di seluruh dunia yang
telah menandatangani deklarasi ini meningkat kepada 413.
Sumbangan universiti atau institusi pengajian tinggi dalam kemajuan sesebuah negara
sememangnya tidak boleh dipertikaikan. Kampus-kampus inilah yang mengumpulkan
golongan bijak pandai dan seterusnya melahirkan pemimpin generasi akan datang. Oleh itu,
wajarlah aktiviti-aktiviti berkaitan kampus di universiti dan institusi pengajian tinggi ini
dirancang dan dikendalikan berdasarkan falsafah lestari dan kemampanan. Di bahagian
seterusnya, akan dijelaskan berkaitan kepentingan, ciri-ciri, serta kekangan dalam
pembangunan kampus lestari di Malaysia.

2

2.0 Mengapa Pembangunan Kampus Lestari di Malaysia Penting ?
Pembangunan kampus lestari di Malaysia sudah pasti tidak dilaksanakan dengan sia-
sia tanpa ada sebarang manfaat atau kepentingan kepada negara. Para pemimpin negara sudah
pasti memikirkan hal ini dengan sedalam-dalamnya melalui Mesyuarat Kabinet sebelum
membuat sesuatu dasar atau perlaksanaan. Terdapat beberapa kepentingan kampus lestari
yang dilihat mampu menyumbang kepada kemajuan serta kemakmuran negara.

2.1 Mengurangkan Kesan Buruk Terhadap Alam Sekitar
Kita tidak mewarisi alam sekitar ini daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita
meminjamnya daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar agar anak dan
cucu kita dapat menikmatinya. Teks tersebut adalah kata-kata daripada tokoh pembebasan
India, Mahatma Gandhi yang mengambarkan betapa pentingnya alam sekitar kepada kita dan
generasi akan datang. Hal ini selari dengan objektif utama pembangunan lestari iaitu
pembangunan yang mesra alam dan tidak menjejaskan alam sekitar. Alam sekitar boleh
ditakrifkan sebagai segala benda hidup dan bukan hidup yang ada di sekeliling kita seperti
flora dan fauna, gunung dan ganang, sungai, laut, dan udara. Semua benda hidup amat
bergantung kepada alam sekitar dan manusia juga tidak terkecuali. Berdasarkan takrifan alam
sekitar itu tadi, sewajarnya kita menjaga alam sekitar agar terpelihara dan tidak terjejas
dengan mempraktikan pembangunan lestari.
Selain dengan budayanya yang unik, Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya
dengan biodiversitinya. Biodiversiti merupakan kepelbagaian biologi ataupun kepelbagaian
organisma hidup daripada pelbagai sumber iaitu baik di darat mahupun laut. Setiap tahun,
jutaan pelancong datang ke Malaysia untuk melihat sendiri kepelbagaian flora dan fauna yang
memenuhi hutan negara kita. Kebanyakkan spesies adalah sangat unik dan hanya boleh
didapati di negara kita seperti Bunga Pakma atau Refflesia yang merupakan bunga yang
terbesar di dunia. Pembangunan yang tidak terancang akan menyebabkan pencemaran yang
boleh mengganggu ekologi alam dan seterusnya memusnahkan habitat flora dan fauna. Hal
ini merupakan satu kerugian kepada negara kerana kekayaan biodiversiti ini merupakan
khazanah yang tidak ternilai. Pembangunan sesebuah negara haruslah seiring dengan
penjagaan alam sekitar agar bumi yang kita cinta ini tidak terjejas.

3

2.2 Role Model Kepada Masyarakat
Role model adalah individu atau sesuatu badan yang menjadi contoh dan ikutan orang
ramai disebabkan oleh kelebihan atau keistimewaan yang dimilikinya. Dalam konteks negara
kita, universiti atau institusi pengajian tinggi merupakan cabang tertinggi kepada pendidikan
di Malaysia. Hampir keseluruhan kanak-kanak mahupun remaja yang sedang bersekolah
memasang niat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Mereka sedar
bahawa bukan suatu pekara yang mudah untuk menjejakkan kaki ke puncak menara gading
ini. Universiti dan institusi pengajian tinggi ini mempunyi persepsi dan tanggapan yang baik
dalam minda masyarakat. Walaupun perancangan pembangunan di universiti diuruskan oleh
pentadbiran dan bukannya pensyarah mahupun pelajar, namun sifat universiti itu sendiri yang
menghimpun golongan bijak pandai tetap terpahat di minda masyarakat. Oleh itu, segala yang
direncana oleh universiti akan mendapat sokongan dan dianggap baik oleh masyarakat. Oleh
itu, apabila pembangunan kampus lestari dilaksanakan, hal ini membawa mesej yang cukup
baik kepada orang ramai. Orang ramai akan menganggap pembangunan lestari itu merupakan
sesuatu yang penting dan perlu diteruskan.

2.3 Identiti Negara
Pusat pengajian tinggi juga menjadi identiti kepada sesebuah negara. Jika di United
Kingdom terkenal dengan Universiti Cambridge, Amerika Syarikat terkenal dengan
Universiti Havard, dan di Mesir tekenal dengan Universiti Al Azhar, Malaysia juga
mempunyai universiti-universiti yang menjadi identiti negara. Kebiasaannya, universiti yang
berstatus penyelidikan akan mengungguli carta universiti terbaik nasional. Antara universiti
tempatan yang terkenal di peringkat global ialah Universiti Malaya (UM), Universiti Sains
Malaysia (USM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Universiti-universiti tersebut
telah menaikkan nama negara melalui hasil kajian-kajian pensyarah dan penuntutnya dalam
menghasilkan sesuatu yang baru dan memberi manfaat kepada orang ramai.
Apabila universiti-universiti ini melaksanakan kampus lestari, secara tidak langsung
hal ini akan menaikkan imej negara. Walaupun pembangunan lestari sudah menjadi
kebiasaan kepada negara-negara maju seperti di Barat, namun bagi negara yang berstatus
membangun, hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Dengan pembangunan kampus
lestari, penuntut-penuntut dari negara asing akan kagun dan menganggap pembangunan di
4

Malaysia keseluruhannya berkiblatkan prinsip lestari. Bagi negara luar pula, pembangunan
kampus lestari akan menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia begitu prihatin dengan isu alam
sekitar yang semakin meruncing. Pembangunan kampus lestari akan memberi imej positif
kepada negara kita dan seterusnya menaikkan martabat negara ke tahap yang lebih tinggi.

2.4 Melahirkan Mahasiswa dan Mahasiswi Prihatin
Universiti dan instutusi pengajian tinggi merupakan tempat dimana akan lahir
pemimpin-pemimpin negara dan peneraju kepada sektor-sektor penting negara pada masa
hadapan. Oleh itu, ada wajar sekiranya mereka didedahkan berkaitan dengan pembangunan
lestari ketika masih bergelar pelajar. Nilai-nilai cinta akan alam sekitar boleh diterapkan
melalui beberapa cara. Pertama, melalui pembangunan kampus lestari itu sendiri. Mahasiswa
akan dapat melihat secara lebih dekat berkaitan pembangunan lestari itu sendiri iaitu
pembangunan yang mesra alam. Mereka dapat mempraktikan sendiri budaya cinta akan alam
sekitar iaitu dengan berbasikal atau berjalan kaki di kawasan kampus melalui program
pengurangan kenderaan di dalam kampus. Selain mengurangkan kesesakan trafik di kampus,
pelajar juga akan menjadi lebih sihat dengan aktiviti yang memerlukan pergerakan tersebut
dan juga kurangnya asap kenderaan di kawasan kampus.
Universiti juga boleh menyelitkan maklumat atau pendidikan berkaitan alam sekitar
serta nilai-nilai murni di dalam setiap mata pelajaran. Hal ini dianggap seperti serampang dua
mata kerana pelajar bukan hanya belajar subjek yang diambil, malah dapat mengetahui serba
sedikit ilmu-ilmu berkaitan alam sekitar. Selain itu, universiti juga boleh mewajibkan atau
menawarkan kepada para pelajar kursus berkaitan alam sekitar seperti Pembangunan Lestari
yang terdapat di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dibawah Fakulti Sains
Kemanusiaan (FSK). Pelajar yang mengambil kursus ini sudah pasti akan dilengkapkan
dengan segala ilmu berkaitan alam sekitar dan pembangunan mampan yang secara tidak
langsung memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan alam sekitar. Selain itu,
program-program atau ceramah juga boleh dianjurkan oleh pihak universiti untuk memberi
pendedahan serta maklumat berkaitan alam sekitar atau pembangunan lestari kepada para
pelajar. Melalui program-program ini, pelajar akan lebih peka terhadap isu alam sekitar dan
mereka juga akan lebih prihatin dengan persekitaran. Kita tidak mahu melahirkan mahasiswa
dan mahasiswi yang hanya cemerlang dalam bidang akademik, namun tidak ada kesedaran
berkaitan kepentingan alam sekitar.
5

3.0 PRINSIP-PRINSIP KAMPUS LESTARI
Pembangunan lestari atau pembangunan seimbang merupakan satu bentuk
pembangunan yang adil kerana ianya memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa
mengorbankan keperluan generasi akan datang. Contohnya, sumber-sumber yang kita
nikmati pada hari ini harus dijaga agar turut dapat dinikmati oleh generasi akan datang.
Terdapat 4 aspek pembangunan lestari yang diketengahkan oleh Dr. Rahimah Wahid,
Pensyarah Fakulti Sains Sosial di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) :
1. Pembangunan yang menekankan kos yang berkesan iaitu menyeimbangkan antara
keperluan peningkatan produktiviti dengan pengekalan alam sekitar yang
berkualaiti
2. Peruntukan dana atau sumber ekonomi yang terhad dan cekap
3. Mementingkan aspek kawalan kesihatan, penggunaan teknologi yang mesra alam,
dan berusaha mengekalkan keindahan alam
4. Membantu golongan yang kurang bernasib baik
Pembangunan kampus lestari seharusnya sejajar dengan aspek-aspek pembangunan
lestari. Berdasarkan 4 aspek pembangunan lestari tersebut, beberapa langkah boleh
dilaksanakan dalam mewujudkan kampus lestari :

3.1 Mengurangkan Pelepasan Gas Rumah Hijau di Kawasan Kampus
Pertama, mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di kawasan kampus. Gas rumah
hijau merupakan punca utama berlakunya fenomena rumah hijau yang seterusnya
menyebabkan pemanasan global. Gas rumah hijau terdiri daripada beberapa gas seperti gas
karbon dioksida, metana, CFC, dan nitrus oksida. Pertambahan gas-gas tersebut di udara
bukan sahaja menyebabkan pencemaran udara, malah turut memerangkap haba daripada
terlepas ke angkasa. Haba yang terperangkap di ruang atmosfera ini menyebabkan
peningkatan suhu di kawasan tersebut. Pengeluaran gas rumah hijau secara tidak terkawal
boleh mewujudkan beberapa masalah seperti menyebabkan kejadian pulau haba,
mengurangkan kelembapan udara, dan seterusnya boleh mendorong kepada fenomena el-
nino.
6Rajah 1 Menunjukkan Bagaimana Gas Rumah Hijau Memerangkap Haba
Bagi memastikan kesan rumah hijau tidak berlaku, pembangunan kampus lestari perlu
mengurangkan pelepasan gas tersebut. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil.
Pertama, mengurangkan jumlah kenderaan bermotor di kawasan kampus. Hal ini boleh
dilakukan dengan mempromosikan budaya sihat iaitu dengan berbasikal atau berjalan kaki.
Bagi aktiviti berbasikal di kawasan kampus, pihak universiti boleh menawarkan rebat kepada
mana-mana pelajar yang ingin membeli basikal. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh
Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2013 yang mana, pihak universiti memberikan
rebat sehingga RM300 kepada mana-mana graduannya yang ingin membeli basikal. Menurut
Naib Canselor UPM, Prof. Datuk Dr. Mohd. Fauzi Ramlan, skim tersebut dilaksanakan
bertujuan untuk menggalakkan pelajar menggunakan basikal di kawasan kampus sebagai
usaha ke arah membudayakan amalan hijau dalam kalangan pelajar. Bagi mempromosikan
budaya berjalan kaki pula, pihak universiti perlu menyediakan kemudahan seperti kawasan
pejalan kaki untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, kawasan pejalan kaki ini
perlu dilengkapi dengan bumbung agas mereka tidak terkena panas terik matahari dan tidak
juga dibasahi hujan. Lampu-lampu di sepanjang jalan juga perlu diperbanyakkan untuk
memberi keselesaan dan keselamatan kepada pejalan kaki pada waktu malam. Kawasan ini
juga perlu mesra Orang Kurang Upaya (OKU) dengan menyediakan laluan khas tactile untuk
orang buta dan harus muat dan selamat untuk dilalui oleh kerusi roda. Hal ini sejajar dengan
salah satu prinsip pembangunan lestari iaitu membantu golongan yang kurang bernasib baik.
7

3.2 Memanfaatkan Sumber Tenaga Alternatif
Di peringkat global, penjanaan tenaga melalui bahan bakar fossil dan permintaan
terhadap minyak dan arang batu berada pada tahap yang sanggat tinggi. Setiap negara di
dunia memerlukan bahan bakar fossil ini dalam menjalani kehidupan seharian. Di Malaysia,
penjanaan tenaga elektrik berlaku dengan pembakaran arang batu di loji-loji TNB. Menurut
Naib Presiden (Penjanaan) TNB, Tuan Zainuddin Ibrahim, negara kita menggunakan kira-
kira 42 juta tan arang batu untuk menjana tenaga dan trend ini semakin meningkat. Bukan
sahaja permintaan Malaysia, malah negara-negara lain di dunia turut mengalami trend
peningkatan permintaan untuk bahan api yang terhad ini. Oleh itu, untuk mengurangkan
permintaan dan kebergantungan terhadap bahan api tersebut, tenaga alternatif boleh
dimanfaatkan. Selain mesra alam, penggunaan tenaga alternatif dapat mengurangkan kesan
dan kebergantungan terhadap bahan api fossil dan arang batu yang semakin berkurangan.
Malaysia merupakan sebuah negara yang mengalami iklim panas dan lembap
sepanjang tahun. Oleh itu, adalah amat sesuai sekiranya kita memanfaatkan iklim negara
yang sentiasa mendapat cahaya matahari dengan mengaplikasikan penggunaan tenaga solar.
Kawasan kampus merupakan suatu kawasan yang luas. Oleh itu, untuk menerangi kawasan
ini pada waktu malam, penggunaan tenaga elektrik yang tinggi diperlukan kerana banyak
lampu-lampu yang dinyalakan. Bagi mengatasi masalah ini, lampu-lampu terutamanya yang
teletak di luar bangunan, boleh menggunakan tenaga solar. Lampu-lampu jalan di sekitar
kampus misalnya, boleh dipasang dengan teknologi tenaga solar, iaitu terdapat panel solar di
permukaannya dan terdapat alat untuk menyimpan tenaga tersebut cukup untuk kegunaan
pada waktu malam. Lampu-lampu ini juga perlu disertakan dengan sensor cahaya agar ia
tidak hanya menyala pada waktu malam, namun turut menyala ketika cuaca gelap seperti
waktu hujan dan mendung. Walaupun pamasangan penel solar ini memakan kos pada
permulaannya, namun dalam jangka masa sederhana, pekara ini memberi keuntungan kepada
pihak pentadbiran universiti. Hal ini kerana, permintaan bahan api dunia yang semakin
meningkat telah menyebabkan harga bahan api ini turut melambung.

8

3.3 Mengamalkan Konsep Jimat Tenaga
Tenaga elektrik merupakan satu elemen terpenting dalam pengoperasian sesebuah
bangunan. Jika di universiti, kita sememangnya tidak dapat lari daripada menggunakan
tenaga elektrik. Bilik-bilik kuliah, makmal, bilik ICT, pejabat pentadbiran, cafe, dan
sebagainya memerlukan tenaga elektrik untuk beroperasi dengan baik. Sebagai sebuah
kampus lestari, setiap warganya bermula daripada pentadbiran, tenaga pengajar dan
seterusnya para pelajar, harus mengamalkan konsep berjimat cermat dalam pelbagai aspek
terutamanya dalam penggunaan tenaga elektrik. Kesedaran mengenai penjimatan tenaga
elektrik harus dipupuk dalam menjayakan pembangunan kampus lestari. Para pelajar perlu
didedahkan dengan kepentingan menjimatkan tenaga. Hal ini kerana, pelajar merupakan
golongan yang paling ramai di universiti. Apabila pelajar ini diterapkan dengan nilai-nilai
murni ini, mereka boleh mempraktikannya di kolej kediaman, rumah sewa, mahupun ketika
berada di kampung. Antara perlakuan yang sering dilakukan oleh pelajar universiti ialah
mereka tidak menutup lampu dan kipas ketika keluar daripada bilik. Walaupun pekara ini
dianggap remeh oleh pelajar, namun sebenarnya hal ini merupakan satu pembaziran. Pelajar
harus lebih peka terhadap penggunaan tenaga elektrik dan menggunakannya dengan
berhemah.
Pihak pentadbiran universiti juga perlu mengamalkan konsep berjimat cermat dalam
penggunaan tenaga elektrik. Ketika membeli peralatan elektrik yang baru untuk kegunaan
universiti, pihak pentadbiran perlu mempertimbangkan untuk membeli peralatan yang
mempunyai teknologi jimat tenaga walaupun harganya mungkin lebih mahal sedikit
berbanding produk biasa. Struktur bangunan di kampus juga perlu membolehkan cahaya
matahari untuk masuk. Hal ini dapat menjimatkan penggunaan lampu kerana cahaya matahari
sendiri dapat menembusi bangunan dan menerangi sesuatu kawasan. Selain itu, sistem
penyaman udara di bilik-bilik kuliah dan bilik pensyarah perlu dirombak agar lebih
sistematik. Seperti yang kita sedia maklum, penyaman udara merupakan salah satu peralatan
yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak iaitu meliputi kira-kiro 65% kegunaan
elektrik sesebuah bangunan. Menurut C. P. Arora (2000), yang melakukan pengiraan
penggunaan elektrik di dalam bukunya Refrigeration and Air Conditioning, penyaman
udara yang mempunyai kapasiti 5.3 kW kebiasaannya memerlukan sekurang-kurangnya
1.05kW tenaga elektrik. Sistem penyejukan ini perlu diselenggara secara berkala agar ia
dapat berfungsi dengan baik dan sentiasa efisien. Penggunaan gas CFC di dalam penyaman
udara juga perlu dielakkan agar tidak memberi kesan buruk kepada lapisan ozon.
9

3.4 Meningkatkan Pemuliharaan Alam Semulajadi
Pembangunan keseluruhan kampus lestari itu sendiri perlu mementingkan aspek
pemuliharaan alam sekitar. Pembangunan yang dilakukan dalam kawasan kampus perlu
dilakukan dengan terancang. Sususnan blok-blok bangunan juga perlu teratur untuk
memudahkan urusan pelajar, pensyarah, dan pentadbiran. Pembangunan di kampus juga perlu
mengambil kira konsep ekosistem dalam pembangunan. Kampus lestari seharusnya
dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam dengan terancang di sekitar kawasan
kampus. Kehadiran pokok-pokok di sepanjang jalan akan memberikan suasana yang redup
dan nyaman kepada warga kampus. Tumbuhan-tumbuhan dan pokok ini perlu diselenggara
dengan baik iaitu melalui sistem pengairan yang automatik yang tidak memerlukan tenaga
manusia. Tenaga manusia hanya diperlukan untuk membersihkan daun-daun kering dan
sewaktu membaja tanaman tersebut.
Selain itu, landskap kampus juga perlu dirancang dengan baik agar sentiasa cantik dan
ceria. Landscap kampus yang cantik dan bersih bukan sahaja menaikkan nama kampus
tersebut, malah turut memberikan keceriaan dan aura positif kepada orang ramai. Sistem
perparitan di kampus juga perlu dirancang dengan baik. Sistem perparitan merupakan suatu
sistem yang penting yang berperanan menghalang air daripada melemahkan kekuatan dan
struktur tanah dengan cara menyalurkan air larian permukaan ke kawasan tertentu. Sistem
perparitan di kawasan kampus lestari seharusnya mampu untuk menyalurkan air dengan
berkesan terutamanya ketika hujan lebat dan seterusnya menghalang banjir di kawasan
kampus. Kampus juga perlu dilengkapi dengan tong sampah kitar semula di kawasan laluan
orang ramai. Hal ini bukan sahaja memudahkan pelajar untuk mengitar semula, malah pelajar
yang lalu lalang akan terpanggil untuk mengitar semula barangan mereka.

Konsep Perancangan Kampus Lestari Sistem perparitan moden attenuation tank

10

4.0 Mengapa Pembangunan Kampus Lestari Sukar Dilaksanakan ?
Pembangunan kampus lestari sememangnya sesuatu yang baik karana pembangunan
ini bukan sahaja mesra alam, malah kebajikan generasi akan datang turut dapat dijaga tanpa
mengabaikan keperluan pada masa kini. Namun dalam melaksanakannya, terdapat beberapa
cabaran dan halangan yang dikenal pasti. Cabaran dan halangan ini perlu diteliti terlebih
dahulu sebelum langkah yang konkrit boleh diambil untuk mengatasinya.

4.1 Kekurangan Teknologi dan Tenaga Pakar
Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ong Ka Ting,
Malaysia masih kekurangan teknologi mesra alam dan menjimatkan tenaga dalam sektor
pembinaan dan pembangunan. (Bernama, 2001, p. 9). Tambah beliau lagi, hanya segelintir
pihak yang menjayakannya dan kementerian masih tidak berpuas hati terhadap kadar
penggunaan teknologi yang masih baru itu. Walaupun kerisauan yang dilemparkan oleh
mantan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu telah lama, namun masalah tersebut
masih berlarutan hingga kini. Pekara ini turut diketengahkan oleh Dato Abu Manan bin
Ismail, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di dalam Dewan Rakyat pada Jun 2012.
Beliau mengatakan bahawa antara kekangan dalam membangunkan teknologi hijau di
Malaysia ialah kekurangan kepakaran dalam bidang teknologi hijau dan kekurangan aktiviti
R&D, pemindahan teknologi dan pengetahuan dalam bidang ini. Terdapat beberapa inovasi
baru teknologi hijau yang sesuai digunakan di dalam kampus dan teknologinya masih tidak
popular di Malaysi seperti :
1. Panel solar lutsinar keluaran syarikat En Sol AS dari negara Norway. Panel ini boleh
berfungsi sebagai pintu, cermin tingkap, dan sebagainya disamping mampu
menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik dan menyimpannya.
2. Pencetak batu pejal 3 dimensi hasil ciptaan Enrico Dini yang diberi nama prototype
D- Shape Printer. Pencetak ini mampu menghasilkan pelbagai bentuk bangunan yang
kita inginkan di dalam bentuk batu yang kukuh. Pencetak ini sesuai untuk pelajar seni
dan boleh digunakan untuk mencipta hiasan landscap yang cantik.
3. Sistem jimat elektrik GreenTe merupakan suatu sistem jimat elektrik yang
dibangunkan oleh Taiace Engineering Sdn. Bhd. Produk ini mampu menjimatkan
11

penggunaan tenaga elektrik selepas percubaannya pemasangannya di Politeknik
Merlimau menunjukkan keputusan yang memuaskan.
Terdapat banyak lagi teknologi dan inovasi baru yang boleh digunakan di kampus yang
mesra alam dan menjimatkan tenaga. Namun, tidak kesemua teknologi dan kepakaran ini
dimiliki oleh Malaysia.


4.2 Memerlukan Pelaburan Yang Tinggi
Pembangunan lestari yang memerlukan teknologi moden serta kepakaran yang baru
memerlukan kos dan pelaburan yang tinggi. Hal ini kerana, negara terpaksa membawa masuk
teknologi serta tenaga-tenaga pakar dari luar untuk menjayakan pembangunan mesra alam
ini. Selain itu, penggunaan bahan-bahan yang berkualiti dan mesra alam, serta peralatan
moden yang canggih telah meningkatkan kos pembinaan. Tidak banyak syarikat pembinaan
yang menawarkan pembangunan dan pembinaan yang mesra alam kerana sifat kapitalis itu
sendiri. Apabila mereka menjalankan pembangunan lestari, secara tidak langsung kos
pembinaan akan meningkat dan mereka terpaksa meminta bayaran yang tinggi kepada
pelanggan. Orang ramai pula sudah pasti akan memilih syarikat pembinaan yang murah dan
berpatutan untuk menjimatkan wang. Oleh itu, syarikat pembinaan yang menawarkan
pembangunan mesra alam tidak mendapat ramai pelanggan dan sukar untuk bersaing dengan
syarikat pembinaan biasa. Bagi pihak kerajaan yang menyalurkan dana untuk membangunkan
kampus, mereka juga perlu berkira-kira dalam menggunakan dana awam. Hal ini kerana,
banyak lagi keperluan-keperluan lain yang perlu difikirkan oleh kerajaan dalam pengagihan
perbelanjaan kerajaan.
Walaupun pembangunan kampus lestari ini memerlukan kos yang tinggi, namun
dalam jangka masa yang panjang, pembangunan sebegini akan memberi keuntungan kepada
pentadbiran kampus khususnya dari segi ketahanan bahan dan penjimatan bil utiliti. Cara
penyelesaian terbaik untuk pembangunan kampus lestari ini ialah pembangunan secara
berperingkat, iaitu daripada satu fasa ke satu fasa.


12

5.0 PENUTUP
Selaras dengan usaha kerajaan dalam menggalakkan dan melaksanakan pembangunan
lestari di peringka nasional, pembangunan kampus lestari merupakan satu langkah yang bijak
terutamanya dalam memperkenalkan konsep pembangunan mesra alam itu kepada mahasiswa
dan orang ramai. Walaupun kos pembangunan lestari memerlukan pelaburan yang tinggi,
namun kita harus percaya bahawa hasil yang akan diperoleh adalah sangat baik. Pihak
universiti akan dapat menjimatkan sejumlah wang daripada bil ultiliti disebabkan oleh
penggunaan peralatan jimat tenaga. Apabila pembangunan mesra alam ini sudah mendapat
tempat dan popular di hati orang ramai, berkemungkinan kos pembinaan pembangunan ini
akan dapat dikurangkan. Hal ini kerana indstri bahan mesra alam yang sudah berkembang
dan teknologi mesra alam yang sudah banyak dibawa masuk menyebabkan tiada lagi alasan
pemaju untuk menaikkan kos.
Pembangunan kampus lestari akan memberikan keseronokan kepada pelajar dan
pensyarah. Suasana kampus yang ceria dengan pemandangan landskap yang cantik akan
memberi ketenangan kepada mereka. Apabila pelajar berasa selesa, mereka akan dapat
menumpukan pelajaran di dalam kelas. Persekitaran kampus yang dipenuhi tumbuhan serta
kurangnya pelepasan gas rumah hijau menjadikan udara di kawasan kampus adalah sihat dan
baik untuk kecergasan pelajar. Selain itu, kampus lestari yang penuh dengan teknologi dan
peralatan mesra alam juga mampu merangsang minda pelajar untuk memikirkan peralatan
baru yang boleh dicipta untuk memudahkan kerja manusia disamping tidak memberi kesan
kepada alam sekitar.
Aspek penting yang perlu diberi perhatian ialah cara terbaik untuk menyebarkan
kepentingan penjagaan alam sekitar itu kepada mahasiswa dan orang ramai. Hal ini kerana,
tiada guna menjalankan pembangunan lestari yang memakan belanja jutaan dan billion
Ringgit namun mentaliti masyarakat masih sama, iaitu tidak menghiraukan alam sekitar
dengan membuang sampah merata-rata, melakukan pencemaran alam, dan sebagainya.
Mahasiswa yang merupakan pemimpin generasi akan datang perlu mempunyai kesedaran dan
perasaan cinta akan alam sekitar. Mencegah itu lebih baik dari merawat, peribahasa ini
memberi pengertian yang mendalam berkaitan masalah alam sekitar. Kemusnahan alam
sekitar bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi untuk dipulihkan, tetapi yang lebih
merugikan apabila berlaku kepupusan flora dan fauna yang sudah tentunya tidak akan dapat
diganti.
13

6.0 BIBLIOGRAFI

BERNAMA (2013, Oktober 1). TNB bina dua logi janakuasa arang di Manjung. BH Online.
Retrieved from
http://www.bharian.com.my/bharian/articles/TNBbinadualojijanakuasaarangbatudiManjung/
Article/index_html
C. P. Arora (2000). Refrigeration and Air Conditioning. New Delhi: Tata McGraw-Hill
Publishing Company Limited.
John C. Dernbach (2002). Stumbling Toward Sustainability. USA: Environmental Law
Institute.
Lilis Suriani Omar (2013, September 4). Rebat RM300 Beli Basikal Dilancar. Utusan Online.
Retrieved from http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20130905/dn_20/Rebat-
RM300-beli-basikal-dilancar