Anda di halaman 1dari 10

NEGERI :

PERAK
NAMA PPD:
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
BATANG PADANG
LAPORAN POST MORTEM
PROGRAM LINUS2.0
LITERASI BAHASA MALAYSIA & NUMERASI
SARINGAN 1 &2
TAHUN 1, 2 & 3
2013
Di sediakan oleh :
PEGAWAI FASILINUS
PPD BATANG PADANG
1. PENDAHULUAN
Laporan ini disediakan bagi memudahkan pihak ppd mengenalpasti
penambahbaikan dan juga strategi yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah
LINUS dikalangan murid Tahap Satu. Ianya selaras dengan dasar kerajaan dimana
semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai
kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke Tahun Empat.
2. KEPUTUSAN SARINGAN 1 & 2 TAHUN 2013
TAHUN 3
S
A
R
I
N
G
A
N
BI
L
SE
K
LITERASI BAHASA MALAYSIA NUMERASI
T
H
TIDAK MENGUASAI
MENGUAS
AI
JUM
MUR
T
H
TIDAK MENGUASAI
MENGUAS
AI
JUM
MURI
D
(K1 K2) K3 K12 (K1 K12) K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BI
L
%
BI
L
% BIL %
BI
L
%
BI
L
% BIL %
1 97
1
1
23
0.86
8
71
2.67
8
2
7
96.!

261 10 26
0.98
1
2
1.96
2
27
3
97.0
6
261
2 97 3 !
0.1
3
7
0.26
7
260
6
99.
8
2617 3 !
0.1
3
!
0.1
3
260
9
99.6
9
2617
Ulasan:
Pencapaian Literasi saringan adalah !".#$ peratus me%akili &$$' orang(
meningkat naik semasa saringan &( !!.$) peratus me%akili &"*' orang murid. Tidak
mencapai +PI **, menguasai kerana terdapat orang murid masih berstatus Tidak
-enguasai.
Pencapaian saringan Numerasi mencapai +PI bagi Saringan iaitu !'.*" peratus
me%akili &$'. orang murid namun pada Saringan & tidak mencapai +PI( hanya !!."!
peratus me%akili &"*! orang. -asih ada ) orang masih berstatus Tidak -enguasai.
/aktor Tidak -enguasai ialah0
-Ponteng Tegar
-1aru menda2tar di tahun . 3-urid cicir4
-Tidak hadir semasa saringan
TAHUN 2
S
A
R
I
N
G
A
N
BI
L
SE
K
LITERASI BAHASA MALAYSIA NUMERASI
T
H
TIDAK MENGUASAI
MENGUAS
AI
JUM
MUR
T
H
TIDAK MENGUASAI
MENGUAS
AI
JUM
MUR
(K1 K2) K3 K12 (K1 K12) K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BI
L
% BIL % BIL %
BI
L
% BIL % BIL %
1 97 2.07
28
6
10.7
6
231
6
87.1
7
267 !2
1.8
1
20
8
7.82
8
2!0
7
90.
9
267
2 97 8 3
1.32
2
1
!
.81
6
2!
9
92.8
6
26!8 8 31
1.17
1
13
8
.21
1
2!7
9
93.6
2
26!8
Ulasan
Pencapaian Literasi saringan adalah )'.' peratus me%akili &." orang murid(
terdapat peningkatan kepada !&.)" peratus me%akili &#$! orang murid pada saringan
&. Tidak mencapai +PI 3!",4 kerana terdapat ) oran berstatus Tidak -enguasai dan
) orang tidak hadir semasa saringan.
Pencapaian saringan Numerasi pula ialah !*.$! peratus me%akili &#*' orang murid
pada saringan meningkat !.."& peratus me%akili &#'! orang murid pada saringan &.
5uga tidak mencapai +PI kerana masih terdapat "# orang berstatus Tidak -enguasai.
TAHUN 1
S
A
BI
L
LITERASI BAHASA MALAYSIA NUMERASI
T TIDAK MENGUASAI MENGUAS JUM T TIDAK MENGUASAI MENGUAS JUM
R
I
N
SE
K
H
AI
MUR H
AI
MUR
(K1 K2) K3 K12 (K1 K12) K1 K2 K3 K12 (K1 K12)
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 97 12
23
9
9.37
3
8
6
22.9
8
172

67.6

20 7
12

!.90
2
!0
1
1.7
3
202
!
79.3
7
20
2 97 16 97
3.83
7
37

1!.8
3
20
6
81.3
3
228 1! 6
2.7
1
20
7
8.18
8
22
6
89.2
!
228
Ulasan
Pencapaian Literasi saringan adalah "'."$ peratus me%akili '&$ orang(
meningkat kepada )... peratus me%akili &*$" orang murid pada saringan &. Tidak
mencapai +PI3!*,4 kerana masih terdapat #'& orang murid berstatus Tidak
menguasai.
Pencapaian saringan Numerasi pula ialah '!..' peratus me%akili &*&# orang murid
pada saringan meningkat kepada )!.&# peratus me%akili &&$" orang murid pada
saringan &. Tidak mencapai +PI kerana masih ada &'& orang murid berstatus Tidak
-enguasai.
3. LAPORAN BERDASARKAN 6 FOKUS IAITU
PENTADBIRAN, FASILINUS, GURU, MURID, BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA IBU BAPA.
PENTADBIRAN
KELEBIHAN KELEMAHAN
. Telah didedahkan maklumat
tentang Program LINUS N+67
secara terperinci.
&. -emberi komitmen yang sangat
tinggi dan menjadi tunggak utama
dalam semua perancangan dan
. -enangani masalah murid
ponteng kerana terikat dengan
akta 8Pendidikan 9ajib: dan di
sekolah S+-;7 terikat dengan
SU<7+7-
&. Pengagihan tugas guru mengikut
akti=iti inter=ensi sekolah.
.. 1ersedia apabila membuat
sebarang pembentangan atau
pelaporan semasa 7udit Linus.
opsyen( dan kebanyakan nya
meletakkan guru bermasalah di
kelas Pemulihan.

Strategi/Program Penambahbaian :
. -emberi khidmat nasihat semasa selia bimbing.
&. -emberi taklimat maklumat terkini Program semasa mesyuarat >uru 1esar.
.. -enganjurkan Program 7udit Linus( agar pentadbir dapat berkongsi idea dalam
menangani masalah -urid Tidak -enguasai.
!ASILINUS
KELEBIHAN KELEMAHAN
. -embimbing &# buah sekolah
diba%ah seliaan.
&. -ahir dalam headcount dan dapat
berkongsi maklumat bersama
guru pemulihan dan guru linus.
.. Sentiasa merancang Program
yang bersesuaian dengan guru
dan murid untuk mencapai +PI.
#. -enjadi mentor kepada guru dan
murid
. Terikat dengan komitmen dan
arahan tugas lain.
&. Perancangan tidak dapat
dirialisasikan kerana kekurangan
peruntukan dan 2aktor sekolah
yang jauh di pedalaman 3S+-;74
.. Sukar untuk memberi khidmat
nasihat kepada guru-guru
bermasalah kesihatan3mental4(
terutama guru-guru di Pemulihan
+has.
Strategi/Program Penambahbaian :
. -erancang 5adual Pemantauan yang terperinci.
&. -embantu pihak sekolah merancang Program Inter=ensi untuk murid Tidak
-enguasai.
.. Sesi Perkongsian Pintar dalam kalangan Pega%ai /asiLINUS melalui
perjumpaan-perjumpaan yang telah dirancang oleh pihak 5PN dan +P-.
#. -engadakan la%atan penanda aras ke daerah-daerah yang mencapai +PI Linus
N+67.
GURU
KELEBIHAN KELEMAHAN
. Telah mendapat pendedahan
Program melalui kursus yang
dianjurkan oleh 5PN dan PP?.
&. Telah dibimbing menggunakan
headcount untuk memudahkan
pihak sekolah merancang akti=iti
bersesuaian dengan murid.
.. -endapat khidmat nasihat
semasa selia bimbing oleh
/asiLINUS.
. -enguruskan murid di dalam
kelas yang berbagai aras.
Terutama murid di tahun dan &.
&. >uru mengajar tidak mengikut
opsyen terutama di S5+T dan
S5+@.
.. >uru mempunyai komitmen
kepada kerja-kerja lain di sekolah.
StrategiAProgram Penambahbaikan 0
. -elaksanakan kursus peningkatan Pro2esionalism.
&. -elaksanakan Lesson Study
.. -emperkenalkan +onsep 1riging semasa PdP untuk menangani masalah murid
berbagai aras.
#. -emberi bimbingan dan khidmat nasihat semasa selia bimbing oleh pega%ai-
peg%ai /asiLINUS.
-U6I?
+ELE1I<7N +ELE-7<7N
. -urid di striming mengikut
pencapaian agar mudah diajar
mengikut kemahiran yang
dikuasai.
&. -urid mendapat didikan a%al di
. +etidakhadiran murid yang tidak
menentu ( terutama murid
Sekolah 7sli 3S+-;74.
&. -urid cicir iaitu murid yang baru
menda2tar di tahun ..
Pra Sekolah.
.. -endapat sokongan ibu bapa
.. -urid ;rang 7sli tidak mendapat
sokongan pendidikan di rumah.
StrategiAProgram Penambahbaikan 0
. -elakukan kunjungan ke rumahBrumah murid termasuk yang terletak jauh ke
pedalaman.
- Sesi +aunseling.
- +hidmat nasihat dari 57+;7.
&. -urid cicir **, akan diajar oleh guru Pemulihan +has untuk menguasai
Literasi dan Numerasi.
.. -emberi khidmat nasihat kepada ibu bapa pelajar dan melibatkan ibu bapa
pelajar semasa program inter=ensi.
#. -elaksanakan Program Linus -obile dan Permata Linus( sebagai program
inter=ensi di peringkat PP? bagi membantu murid S+-;7 dan murid
bermasalah pembelajaran yang -asih Tidak -enguasai.
17<7N PEN>75767N ?7N PE-1EL75767N
+ELE1I<7N +ELE-7<7N
. Sekolah telah menyediakan bahan
PdP.
&. >uru mendapat pendedahan
dalam menggunakan bahan
didalam PdP yang berkesan.
. Tidak mempunyai inisiati2 untuk
peningkatan PdP.
&. Tiada peruntukan masa untuk
persediaan bahan.
.. +urang mahir menggunakan
bahan ict. 7da guru yang tidak
pandai mengaplikasi bahan
semasa PdP
#. Pengajaran guru pemulihan tidak
menarik dan ber2okus.
$. 6P< guru tidak berasaskan
kepada Con kelemahan murid.
StrategiAProgram Penambahbaikan 0
. Pelaksanaan Lesson Study untuk mendedahkan guru-guru kaedah PdP yang
lebih berkesan dengan menerapkan unsur-unsur didik hibur.
&. -eneruskan usaha berkongsi bahan PdP semasa membuat selia
bimbing ke sekolah.
.. -elaksanakan kursus pembinaan bahan PdP kepada guru-guru.
IBU BAPA
KELEBIHAN KELEMAHAN
. Ibu bapa telah mendapat
pendedahan tentang Program
Linus.
&. Ibu bapa mengambil berat
terhadap pencapaian anak-anak.
.. -emberi kerjasama kepada
program yang dirancang.
1. Tiada kesedaran kepentingan
pembelajaran anak( terutama bagi
sekolah pedalaman.
2. Ibu bapa tidak ambil berat
kehadiran pelajar ke sekolah.
3Terutama pelajar S+-;74
Strategi/Program Penambahbaian 0
. Ibu bapa akan turut serta dalam Program Permata Linus 0
- -engadakan taklimat kesedaran.
- 1ersama-sama guru membimbing pelajar
- 1ersama Bsama guru membina 11- untuk
pelajar.
&. 1ekerjasama dengan pihak Tok 1atin( 57+;7 dan N>; 3Deop 1erhad4 untuk
memberi kesedaran kepada ibu bapa murid ;rang 7sli dengan memberi taklimat
di perkampungan ;rang 7sli.
.. Pihak pentadbir sekolah memberi pendedahan Program Linus yang akan diikuti
oleh murid-murid kepada ibu bapa di a%al persekolah semasa penda2taran tahun
( semasa sarana dan semasa -esyuarat PI1>.