Anda di halaman 1dari 2

FORMAT PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup
C. Bataan Operai!nal
D. Lan"aan Huku#
BAB II STANDAR $ETENA%AAN
A. $uali&ikai u#'er "a(a #anuia
B. Ditri'ui ketenagaan
C. Pengaturan )aga
BAB III STANDAR FASILITAS
A. Dena* ruang
B. Stan"ar &ailita
BAB I+ TATA LA$SANA PELAYANAN
A. Pen"a&taran "an pen,atatan
B. Pengel!laan pei#en
a. Spei#en in&eki!u
'. Spei#en ti"ak in&eki!u
C. Pe#erikaan la'!rat!riu#
D. Pengel!laan li#'a*
E. Lap!ran *ail "an arip
F. Pe#eli*araan "an kali'erai alat
%. Tr!u'le *!!ting
BAB + LO%ISTI$
BAB +I $ESELAMATAN PASIEN
A. Pengertian
B. Tu)uan
C. Tata lakana keela#atan paien
BAB +II $ESELAMATAN $ER-A
BAB +III PEN%ENDALIAN MUTU
A. Pra analitik
B. Analitik
C. Pa,a analitik
D. Pe#antapan Mutu Ekternal .PME/
BAB I0 PENUTUP