Anda di halaman 1dari 23

Politik

Tan Malaka (1945)


Ditulis oleh Tan Malaka di Surabaya, 24 November 1945
Sumber: Tulisan ini diambil dari buku Merdeka 100%, cetakan pertama, ktober 2!!5,
den"an i#in dari penerbit Mar#in $iri% &uku ini men"andun" ti"a tulisan Tan Malaka' Politik,
Rencana Ekonomi Berjuang, dan Muslihat.
Transcribed to (TM) by Ted Spra"ue
PENGANTAR
D*+ )*S,N T+(*N lamanya saya menun""u-nun""u ke#adian yan" berlaku den"an pesat
dahsyat di ,ndonesia sekaran" ini% &erbaha"ialah rasanya hidup saya karena bisa
menyaksikan per#uan"an di Surabaya selama satu min""u lamanya .1/ - 24 November 19450%
Sikap dan seman"at proletar, tani, dan pemuda ,ndonesia memuncak, sesuai semua karya dan
pen"harapan saya selama dalam perantauan% Di Shan"hai atau &erlin, di Mesir atau Mosko1,
saya tak men#umpai sikap dan seman"at yan" lebih tepat-tan"kas-te"ap%
Tetapi rasanya masih ada kekuran"an baik ditilik dari pen#uru ideolo"i ataupun or"anisasi%
2en"alaman semin""u lamanya di masa Surabaya dihu#ani den"an pelor dan bom, ditambah
pula den"an permohonan dari pihak pemuda yan" sedan" ber#uan" den"an hati laksana ba#a,
saya dalam per#alanan ini terpaksa menulis beberapa brosur%
3an" sudah ditulis ter"opoh-"opoh dalam per#alanan ini ialah 2olitik ini, yan" berhubun"an
den"an kemerdekaan% &rosur yan" kedua ialah yan" berhubun"an den"an 4encana 5konomi%
3an" keti"a akan berhubun"an den"an Muslihat mempertahankan 4epublik ,ndonesia%
$edua buku yan" belakan"an itu diharap akan dihabiskan dalam per#alanan pula%
****

2ercakapan tentan" politik ini ter#adi antara M4% +2+) .1akil kaum inteli"ensia0, S, T$5
.1akil peda"an" kelas menen"ah0, S, 2+6*) .1akil kaum tani0, D5NM+S .1akil kaum
nin"rat0, dan S, 7D+M .1akil buruh besi0%
I ARTIN!A "MER#E$A%
A ARTI SE#ER&ANA
S, 2+6*) ' Selamat pa"i, apa kabar 8
S, T$5 ' Terlampau pan#an" ini Saudara9 Sekaran" masa peran" dan masa berontak,
ucapkan yan" pendek dan tepat sa#a' :Merdeka; be"itu% 2endek, tepat, dimen"erti, dan
memban"unkan perasaan bertarun"% *capan yan" pan#an" tadi asalnya dari ter#emahan
&elanda% $alau nanti berbaubau Nica, tentu en"kau dicari buat diba1a ke &atalyon <%
S, 2+6*) ' Meman" saya tak tahu yan" demikian itu% Tetapi sudah #adi kebiasaan sa#a% Di
sekolah rendah dipela#ari dan meman" selalu diucapkan be"itu% Tetapi sekaran" satu dua kali
#u"a saya ucapkan :M54D5$+; kalau ber#umpa pen"a1alan di #alan-#alan% Tetapi terus
teran" sa#a, saya sendiri #u"a belum tahu betul artinya :Merdeka; itu%
S, T$5 ' 6ul, saya pun tak paham betul akan arti perkataan itu% Tetapi contoh ini bisa
memberi peneran"an% 5n"kau lihat itu burun" "elatik% Dia bisa terban" kesana kemari, dari
pohon ke pohon mencari makan% +lan"kah senan" hatinya% Di mana ada makanan di sana dia
berhenti makan sambil menyanyi% $alau hari sen#a dia pulan" ke saran"nya% ,tu namanya
merdeka% Tak ada kesusahan% Selalu rian" "embira%
S, 2+6*) ' &etul senan" kelihatan dari luar% Tetapi kelihatan dari luar sa#a% &elum tentu
hatinya san" "elatik sendiri selalu senan"% &elum tentu pula burun" "elatik itu selalu
menyenan"kan oran" lain% $emerdekaan semacam itu tak be"itu memuaskan%
S, T$5 ' &a"aimana tak memuaskan, 6ul8 &ukankah merdeka seperti burun" di udara itu
selalu dipu#i, selalu diambil seba"ai contoh8
S, 2+6*) ' Tadi saya bilan" belum tentu hatinya san" "elatik itu selalu senan"% &un" Toke
meman" oran" kota, meman" punya perusahaan buat hidup sendiri% Tak perlu banyak takut
sama ini atau itu% Tetapi bun" Toke #an"an lupa, bah1a san" "elatik selalu diintai musuhnya%
$ucin" atau beran"an ialah musuh besarnya% &urun" elan" ialah musuhnya yan" lebih besar%
San" manusia pun bisa se1aktu-1aktu menan"kapnya atau menembaknya%
S, T$5 ' San" "elatik toh bisa lari terban"8
S, 2+6*) ' 3a, meman" dia bisa lari terban"% 6uma kecakapan yan" diperolehnya dari
+lam itu sa#a yan" bisa melindun"i #i1anya% Tetapi mana ada adat atas undan"-undan"
masyarakat yan" melindun"inya8 &ahkan, mana masyarakatnya san" "elatik8
S, T$5 ' &enar #u"a 6ul% 5n"kau meman" dari desa, yan" masih hidup di +lam% Meman"
di +lam itu undan"-undan" yan" berlaku ialah' &esar hendak melanda% Tetapi dalam
masyarakat pun be"itu #u"a, bukan8
S, 2+6*) ' Meman" masyarakat kita #u"a belum sempurna% Tetapi #auh lebih sempurna dari
masyarakat burun" atau he1an yan" lain% &aran"kali kita manusia pun tak akan sampai
kepada masyarakat yan" sempurna% Tetapi kita senantiasa, selan"kah demi selan"kah bisa
men"hampiri kesempurnaan %%%
S, T$5 ' +ku tak san"ka kau seoran" ahli =ilsa=at, 6ul% 4upanya tadi en"kau berlaku pura-
pura bodoh sa#a% Tetapi tun""u dulu9 &aik kita kembali ke pokok perkara% 5n"kau sudah
teran"kan bah1a san" "elatik belum tentu selalu berhati senan", karena musuh selalu
men"intai% Tak ada undan"-undan" atau adat masyarakat burun" yan" bisa melindun"i
masin"-masin" burun"% Tetapi en"kau belum teran"kan, ba"aimanakah san" "elatik yan"
hina papa itu bisa tidak menyenan"kan oran" lain, bisa men""an""u oran" lan8
S, 2+6*) ' Meman" rupa san" "elatik itu hina papa% Tetapi kalau satu rombon"an sa#a
"elatik itu sampai ke sa1ah kami, maka mereka itu merdeka pula memusnahkan hasil
peker#aan kami% Dari masa meluku sampai masa menanam padi, dari 1aktu padi masih hi#au
kecil sampai kunin" matan", kami men"eluarkan #erih payah dan peluh kerin"at% Sekaran"
sesudah #erih payah kami memperlihatkan hasilnya datan"lah rombon"an "elatik yan" tidak
men"eluarkan kerin"at setetespun dan susah "elisah sedikit pun atas hasil peker#aan kami
tadi% Tetapi den"an tidak meminta i>in lebih dahulu, dan den"an tak malu-malu mereka
bersuka ria, bersenda "urau di atas tan"kai padi, memilih buah yan" matan" dan bernas%
&ukankah kemerdekaan semacam itu kemerdekaan oran" tak berusaha yan" merampas hasil
peker#aan oran" lain yan" men"eluarkan tena"a8 Merdeka semacam itu berarti merdeka
merampas% ,nilah sebenarnya akibatnya kemerdekaan liar itu% +pa "unanya :merdeka;
semacam itu buat masyarakat manusia8
S, T$5 ' ?ah, 6ul% ,ni "ara-"ara :selamat pa"i; apa kabar tadi% Tetapi memperbincan"kan
arti :Merdeka; itu bukan la"i perdamaian yan" aku peroleh dalam hatiku% Meman" semua
perkara yan" en"kau kemukakan tadi yan" berhubun"an den"an :kemerdekaan; itu benar
belaka% Sekaran" saya sendiri dalam kekacauan pikiran% +ku sendiri mau tahu pula :apa
merdeka yan" sebenarnya;%
S, 2+6*) ' Marilah kita bertanya kepada mereka yan" lebih ahli%
' ARTI (E'I& #A(AM (#e)ini*i)
S, T$5 ' Sini, Denmas9 Denmas, tuan sudah den"ar kami belum la"i mendapat kecocokan
tentan" arti M54D5$+% Tetapi saya sudah yakin, bah1a M54D5$+ itu tidak berarti boleh
men#alankan kemauan diri sendiri sa#a, den"an tiada mempedulikan hak dan kemauan oran"
lain% &ukankah be"itu, 6ul, sari perundin"an kita tadi%
S, 2+6*) ' Meman" be"itu% Tetapi siapakah dan ba"aimanakah cara membatasi kemauan
masin"-masin" oran"8 6obalah Denmas kasih #a1ab9 D5NM+S ' Meman" kemauan liar diri
sendiri itu mesti dibatasi% Di >aman Ma#apahit umpamanya kemauan liar tak terbatas itu
dikendalikan ke #alan yan" baik oleh ra#a yan" adil dan bi#aksana%
S, T$5 ' &elum teran" benar perkataan Denmas itu pada saya% D5NM+S ' +rtinya
dikendalikan itu ialah diarahkan ke #urusan yan" benar% $alau seoran" 1ar"a ne"ara merusak
atau mencuri harta 1ar"a yan" lain, maka si pencuri tadi dihukum% Den"an be"itu dia sendiri
dan 1ar"a lainnya terbatas atau hilan" kein"inannya merusak atau mencuri harta oran" lain%
)a"ipula, kalau Ne"ara diseran" oleh Ne"ara lain maka ra#a tadi memerintahkan semua
1ar"a yan" kuat sehat men"an"kat sen#ata men"usir musuh% $alau ada 1ar"a ne"ara yan"
kuat sehat itu in"kar, maka ia dihukum pula oleh ra#a%
S, 2+6*) ' @adi kalau be"itu meman" kemauan merusak, mencuri, atau lari kalau musuh
datan" dibatasi atau dibatalkan oleh ra#a%
M4% +2+) ' Tetapi ba"aimana kalau ra#a tadi sendiri mau merusak, memperkosa, dan lari
diseran" musuh den"an tiada men"adakan perla1anan suatu apa8 D5NM+S ' 4a#a itu
mestinya adil, bi#aksana, dan berani "a"ah perkasa%
S, 2+6*) ' &aik kalau kita mendapatkan seoran" 4a#a semacam itu% Selama ada 4a#a
semacan itu meman" ne"ara aman dan makmur% Tetapi ba"aimana kalau 4a#a semacam itu
tak ada8 +tau kalau adik seoran" 4a#a atau adiknya sebapak tetapi tak seibu lebih adil, lebih
bi#aksana, dan lebih "a"ah mau men#adi 4a#a pula8 Tentu timbul peran" saudara bukan8 +tau
kalau 4a#a itu tak punya keturunan sama sekali, tetapi di antara keluar"anya yan" dekat atau
#auh ada yan" berani tetapi >alim, atau ada yan" adil tetapi lembek penakut8 Siapa yan" akan
men#adi 4a#a8 Tentu bisa timbul peran" saudara pula, bukan8
S, T$5 ' 4upanya en"kau ini betul seoran" ahli =ilsa=at #empolan, 6ul% Sokrates sendiri
akan ban"kit dalam kuburnya menden"arkan pertanyaanmu semacam itu% Meman" keadaan
be"itu serin" timbul di >aman Sri1i#aya ataupun Ma#apahit% Di masa itu meman" 4a#a itu
serin"kali >alim, tetapi tak ada aturan yan" membatasi ke>alimannya% 4a#a >alim itu cuma
bisa ditukar den"an #alan pemberontakan rakyat% @adi ne"ara pun kacau% +tau kalau ada
perten"karan di antara para calon 4a#a, maka masin"-masin" calon meman""il
punaka1annya buat peran" saudara% &etul di ba1ah perintah seoran" 4a#a, ne"ara bisa aman
sentosa, kalau 4a#a itu sendiri sempurna dalam se"ala-"alanya dan semua 4a#a turun-temurun
sempurna pula% @adi keamanan dan kemakmuran ne"ara semacam itu ber"antun" kepada satu
keluar"a sa#a%
S, 2+6*) ' Meman" ne"ara aman sentosa kalau keluar"a 4a#a itu sempurna, tak ada
celanya% Tetapi celakalah Ne"ara kalau keluar"a 4a#a itu tak sempurna atau #ahat%
S, T$5 ' $embali kita sebentar pada pokok perkara% 2ertama tadi kita mau men"endali
kemauan liar seoran" 1ar"a ne"ara% Si 2en"endali itu kita namai 4a#a% Tetapi di belakan"nya
kita lihat bah1a 4a#a itu manusia #u"a, acapkali perlu dikendali pula% Meman" susah mencari
seoran" atau serombon"an manusia buat men"endali Si 2en"endali itu% @adi apa mestinya
yan" mesti men"endali kemauan 1ar"a ne"ara itu, supaya yan" dikendali #an"an merusak
dan Si 2en"endali sendiri #an"an merusak pula%
M4% +2+) ' Sekaran" kita sampai ke tin"kat yan" selama kita berundin" ini saya simpan
sa#a dalam pikiran saya% @adi Si 2en"endali yan" amat sentosa itu ialah aturan atau
undan"undan"% *ndan"-undan" Ne"ara itulah yan" menan"kap, memeriksa, atau
men"hukum seoran" 1ar"a ne"ara yan" dian""ap salah% Den"an aturan yan" sudah
ditetapkan itulah ne"ara mesti diperintah% +turan memerintah ne"ara itu kita namai *ndan"-
*ndan" Dasar atau konstitusi%
S, T$5 ' @adi kalau be"itu *ndan"-*ndan" Dasar itulah yan" memerintah, bukan la"i
manusia, *ndan"-*ndan" Dasar itu lebih tetap dari kemauan seoran" 4a#a atau kemauan
keluar"a 4a#a% &oleh dituliskan dan diter#emahkan lebih pasti%
S, 2+6*) ' Tetapi siapa yan" mesti membikin *ndan"-*ndan" Dasar itu8
S, T$5 ' ,ya, benar, itu kita mau tahu% Siapa yan" berkuasa :berdaulat; buat menentukan
*ndan"-*ndan" Dasar itu8
M4% +2+) ' Den"an perkataan lain' di tan"an siapakah terletak :kedaulatan; itu8 Tadi sudah
dibicarakan, bah1a kedaulatan itu tak aman tak tetap kalau ditaruhkan di tan"an 4a#a atau
satu keluar"a 4a#a% Sekaran" marilah kita periksa di tan"an siapa kedaulatan itu harus kita
taruh, supaya cara memerintah itu tetap, tak berubah-ubah menurut perasaan seoran" 4a#a,
menurut baik atau #eleknya hari, menurut suka atau marahnya 4a#a itu% &uat itu marilah kita
periksa bermacam-macam bentuk Ne"ara% &entuk yan" baiklah yan" akan kita pakai%
II 'ENT+$ NEGARA #AN $E#A+(ATAN
A 'ENT+$ NEGARA
M4% +2+) ' Sebenarnya selama ini sudah kita bicarakan bentuk Ne"ara itu, pada permulaan%
Sendirinya kita sampai kepada kedaulatan% Meman" bentuk Ne"ara itu banyak berhubun"an
den"an kedaulatan% Sebelum kita selidiki perkara $edaulatan lebih baik kita te"askan dahulu
perkara :&entuk Ne"ara;%
S, T$5 ' Saya serin" den"ar Ne"ara bentuk $era#aan dan Ne"ara berbentuk 4epublik%
Dalam perundin"an kita tadi sudah saya rasa perbedaan kedua bentuk itu, tetapi perbedaan
yan" pasti meman" saya minta te"askan kepada Mr% +pal%
M4% +2+) ' Dalam suatu kera#aan tulen, 4a#a itulah yan" mempunyai kemauan tertin""i%
4a#a itulah yan" memberi putusan terakhir% 4a#alah yan" berdaulat% Tidakkah serin" kita baca
atau den"ar dalam komedi setambul' :Daulat Tuanku8;
S, 2+6*) ' Meman"% :Daulat Tuanku; serin" pula ditambahtambah den"an :di"antun"
tin""i dan dibuan" #auh; kalau tuanku men"hendaki9
S, T$5 ' Tetapi di mana ra#a ,ndonesia itu terbatas kekuasaannya oleh rakyat seperti di
Sumatera, maka kita den"ar pula' :4a#a adil 4a#a disembah, 4a#a >alim 4a#a disan""ah%; @adi
4a#a Aterutama di Minan"kabauBamat terbatas sekali kekuasaannya%
M4% +2+) ' Meman" kera#aan itu mempunyai beberapa #enis pula% Satu #enis bernama
kera#aan tun""al' absolute monarchie% Dalam kera#aan tun""al itu kemauan ra#a itu tak ada
batasnya% +ndaikata pa"i ini ra#a itu marah atau cemburu pada seoran" "undiknya, maka hari
itu #u"a menterinya dilepas dari peker#aannya, karena :1him; .buah hati0 sa#a% +tau karena
"iran" "embira mendapatkan selir yan" cantik molek, maka Culan yan" tak tahu apa-apa
tentan" urusan Ne"ara dian"kat #adi Menteri, sebab ia sekaran" men#adi iparnya 4a#a%
$era#aan Tun""al itu mudah sekali bertukar men#adi :$era#aan se1enan"-1enan";%
S, 2+6*) ' &alasannya tak lain pemberontakan buat mencari 4a#a +dil &i#aksana%
S, T$5 ' &erapa lama Ne"ara itu beruntun" mempunyai seoran" 4atu +dil8 Seandainya
sesudah naik tahta seumur 4atu +dil% (idup dia terus adil bi#aksana, tetapi ba"aimana kalau
turunannya seoran" ban"sat atau bodoh8
M4% +2+) ' +da pula #enis kera#aan di mana kekuasaan 4a#a itu amat dibatasi oleh undan"-
undan"% *ndan"-undan" itu dibikin oleh rakyat% *ndan"-undan" itu tak boleh diubahubah
oleh siapapun% @adi San" 4a#a berlaku dikendali oleh undan"-undan" dasar% $eadaan be"itu
kita dapati di ,n""ris sekaran" dan dahulu kala di Minan"kabau% $era#aan semacam itu
dinamai 6onstitutional Monarchy .$era#aan terbatas0%
S, T$5 ' @adi yan" sebenarnya berkuasa pada kera#aan terbatas itu ialah undan"-undan"
dasar% 4a#a itu cuma satu lamban" persatuan sa#a% Tetapi lamban" itu amat mahal% &ukankah
rakyat mesti memikul semua on"kos ra#a dan keluar"anya yan" sebenarnya kelas n"an""ur8
+pakah tak lebih murah har"anya dan tepat-#itu si=atnya kalau undan"-undan" dasar sa#a
yan" memerintah, men"endali Ne"ara8
M4% +2+) ' &entuk semacam inilah yan" kita sebut sekaran" :452*&),$;% Dalan suatu
republik 4a#a dan keluar"anya itu tak ada sama sekali% Dalam suatu republik Ne"ara itu
diperintah menurut undan"-undan"% 2erintah itu terletak di tan"an 2residen dan para
Menterinya, beserta Sidan" 2usat dan Daerah, dan seba"ian #u"a di Mahkamah Tertin""i%
S, T$5 ' Saya minta sedikit pen#elasan tentan" kalimat terakhir ini%
M4% +2+) ' Seoran" ahli =ilsa=at 2erancis bernama MontesDuieu memba"i ker#a .=unction0
pemerintahan itu atas ti"a ba"ian ' 1% $ekuasaan membikin undan"-undan" .)e"islative
2o1er0% 2% $ekuasaan men#alankan undan"-undan" .5Eecutive 2o1er0% F% $ekuasaan
men"a1asi undan"-undan" .@udicial 2o1er0% $ekuasaan membikin undan"-undan" itu
ditaruh di tan"an sidan" per1akilan% $ekuasaan men#alankan undan"- undan" itu ditaruh di
tan"an Sidan" 2ara Menteri% +khirnya pen"a1asan terhadap Ne"ara membikin dan
men#alankan undan"-undan" itu ditaruh pada Mahkamah +"un"%
S, 2+6*) ' @adi membikin, men#alankan, dan men"a1asi undan"- undan" itu tidak terletak
pada satu oran" seperti pada ra#a% @u"a tidak pada satu badan melainkan pada ti"a badan%
M4% +2+) ' Meman" be"itu9 Dalam undan"-undan" dasar +merika dite"askan pula,
maksudnya ti"a pemba"ian itu ialah buat men"adakan setimban"an .check and balance0
dalam pemerintahan Ne"ara% Tiap-tiap ba"ian itu ditentukan pula kekuasaannya den"an
undan"-undan" dan batas kekuasaannya%
S, T$5 ' +pakah tiap-tiap ba"ian tak akan terlampau merdeka sendiri-sendiri dan
menimbulkan kekacauan pula888
M4% +2+) ' Meman" kemun"kinan itu ada% Tetapi semua ba"ian itu dipersatukan dan
dikuasai oleh kelas yan" terkuasa dalam Ne"ara 4epublik itu den"an perkakasnya yan"
dinamai birokrasi% Tetapi baiklah kita diamkan sa#a perkara ini% )ebih baik kita bicarakan
perkara kedaulatan%
' $E#A+(ATAN
S, 2+6*) ' $edaulatan itu sebenarnya apa888
M4% +2+) ' $edaulatan itu sebenarnya kekuasaan yan" tertin""i, kekuasaan yan"
memutuskan suatu persoalan% Soverei"nity, namanya dalam bahasa asin"%
S, T$5 ' @adi kalau suatu undan"-undan" atau tindakan menimbulkan percekcokan dalam
satu Ne"ara, maka kekuasaan tertin""i itulah yan" akan men#atuhkan putusan terakhir% ,tulah
yan" terkuasa, yan" berdaulat% Meman" perkara ini satu perkara yan" pentin"% Seharusnyalah
dalam sesuatu Ne"ara ada sesuatu yan" memberi putusan terakhir% Tetapi tak pula kuran"
pentin"nya, di tan"an siapakah $edaulatan itu mesti ditaruh8
M4% +2+) ' Di >aman $era#aan-$ota memutus itu terletak di tan"an ra#a% @adi undan"-
undan" itu terletak di u#un" lidahnya ra#a atau di u#un" pedan"nya sa#a%
S, 2+6*) ' &enar sekali, bah1a dalam suatu kera#aan, di mana perkataan ra#a itu adalah satu
undan"-undan", harta "ampan" dirampas, kemerdekaan oran" "ampan" diperkosa, dan
perempuan oran" "ampan" diambil oleh yan" berkuasa%
M4% +2+) ' Sebab itu menurut dasar republik seharusnyalah kedaulatan itu di tan"an rakyat
dan pada undan"-undan" yan" dibikin oleh para 1akil rakyat% $alau suatu tindakan
menimbulkan kesan"sian atas benar atau tidaknya tindakan itu, maka Mahkamah Tertin""i
bisa membandin"kan tindakan itu den"an *ndan"-*ndan" Dasar% Seandainya sesuatu macam
;pa#ak; yan" dibentuk oleh De1an 2er1akilan 4akyat menimbulkan kesan"sian itu, maka
Mahkamah +"un" boleh memutuskan cocok atau berla1anankah tindakan itu den"an
*ndan"-*ndan" Dasar%
S, T$5 ' &a"aimana kalau putusan Mahkamah +"un" itu sendiri menimbulkan kesan"sian
pula8
M4% +2+) ' Dalam hal ini beberapa Ne"ara 4epublik menaruhkan kedaulatan itu pada
2ermusya1aratan 4akyat, umpamanya di S1iss% Suara seluruh rakyat de1asa dipun"ut% ,ni
dinamai re=erendum rakyat% Suara terbanyak itulah suara putusan%
S, 2+6*) ' Ti"a atau empat #uta penduduk S1iss sa#a tiada mun"kin berkumpul pada suatu
tempat buat bermusya1arat dan berundin"% +pala"i /! #uta rakyat ,ndonesia, seandainya bisa
mereka menin""alkan kota atau desanya masin"-masin"% @adi ba"aimana mempraktikkan
kedaulatan rakyat itu888
M4% +2+) ' Meman" bukan perkara mudah men#alankan re=erendum itu% Tetapi biasa
di#alankan, yakni seperti men#alankan pemilihan #u"a% Seandainya 1ar"a + dalam 4epublik
itu tak setu#u den"an tindakan pa#ak tadi maka ia catatkan sa#a :tidak setu#u; dalam kartu
resmi% $artu itu dimasukkan ke dalam peti umum% ?ar"a & yan" setu#u, mencatatkan
:setu#u;% $alau seandainya di antara 4! #uta 1ar"a Ne"ara ,ndonesia yan" berhak bersuara,
F! #uta tidak setu#u dan cuma 1! #uta yan" setu#u, maka undan"-undan" yan" dibentuk oleh
De1an 2er1akilan 4akyat tadi #adi :batal;, yaitu tak sah%
S, 2+6*) ' $alau be"itu meman" rakyat yan" terkuasa karena putusan yan" terakhir betul
di tan"an 4akyat @elata% 7ampan" tetapi #itu dan tepat teknik memerintah semacam itu%
S, T$5 ' ,n"in pula saya hendak men"etahui siapa oran"nya men"eluarkan pikiran itu yan"
bermula sekali8 Siapa pemikir besar yan" men"hasilkan paham yan" be"itu yan" ber=aedah
buat masyarakat manusia8
M4% +2+) ' +mat susah men"atakan siapa yan" sebenarnya :pada a1alnya; memikirkan
re=erendum atau :suara 4akyat; itu% &oleh #adi bukan satu oran" pada satu 1aktu sa#a yan"
mendapatkan pikiran itu% &oleh #adi pikiran yan" bermula keluar itu belum nyata benar, tetapi
sudah mempunyai "aris besar atau si=at yan" pasti% &oleh #adi pula pikiran itu sudah pasti,
tetapi cuma pin#aman dari oran" lain atau ne"ara lain% &oleh #adi pula pun"utan :Suara
4akyat; itu di#alankan be"itu sa#a, bukan seba"ai pelaksanaan satu teori atau paham
melainkan seba"ai :naluri rakyat murba; belaka .political instinct o= the masses0%
S, T$5 ' &a"aimana #u"a, tentu :Suara 4akyat; seba"ai teknik memerintah itu se#alan
den"an sempurna atau tidaknya Suara 4akyat itu mempunyai se#arah% &aran"kali bukan
se#arah menurut kesempurnaannya%
M4% +2+) ' Meman" :Suara 4akyat; itu bukan sa#a satu teknik yan" pentin" "ampan" buat
suatu pemerintahan% Tetapi Suara 4akyat itu #u"a men#adi ukuran #auhnya kemerdekaan
4akyat dalam suatu Ne"ara%
S, T$5 ' Den"an obor semacam itu cobalah tuan cantumkan secara sederhana :Suara
4akyat; yan" berseluk-beluk den"an $edaulatan 4akyat dan kena men"ena den"an
kemerdekaan 4akyat itu%
M4% +2+) ' Saudara sudahkah menden"ar nama Min T>e, artinya "uru Min"8
S, T$5 ' &elum% Tetapi nama "uru $un" 6u, yaitu pemikir Tion"hoa meman" sudah saya
den"ar% (idup kira-kira 2%5!! tahun lampau%
M4% +2+) ' Nah, 7uru $un" meman" seoran" pembentuk masyarakat Tion"hoa yan"
terbesar% Ne"ara bentukan 7uru $un" berdasarkan kekeluar"aan yan" dipuncaki oleh 4a#a
dan keluar"anya% Muridnya ialah 7uru Min" memberatkan kedaulatan itu bukan kepada 4a#a
seperti "urunya, tetapi kepada 4akyat @elata% Maksudnya 7uru Min" lebih kuran", apabila
4a#a itu >alim maka 4akyat berhak memberontak%
S, T$5 ' @adi bukanlah 4akyat buat 4a#a, melainkan 4a#a buat 4akyat% Seperti pepatah
,ndonesia di atas' 4a#a adil 4a#a disembah, 4a#a >alim 4a#a disan""ah%
M4% +2+) ' &aru sa#a tahun 1/G9, #adi lebih kuran" 22H abad di belakan" 7uru Min", @ean
@acDues 4ousseau, di sampin" MontesDuieu, men"eluarkan pikiran yan" sama artinya den"an
pela#aran 7uru Min" tadi% 2en"aruh Tion"hoa meman" teran" pada MontesDuieu tadi% Dan
4osseau itu dian""ap Nabinya 2emberontakan 2erancis%
S, T$5 ' ,ndonesia tak perlu lari ke ne"ara asin" sa#a% ,ndonesia sendiri mempunyai :suara
rakyat; itu% Di masa luhurnya Minan"kabau, abad 14 sampai lI, Minan"kabau berdasarkan
kekeluar"aan #u"a' 4akyat ber-ra#a pada 2en"hulu 2en"hulu ber-ra#a pada Mu=akat Mu=akat
ber-ra#a pada alur dan patut% @adi ra#a yan" diakui lebih tin""i dari 2en"hulu seba"ai 1akil
rakyat ialah kata Mu=akat% Tetapi :$ata Mu=akat; itu mesti diperoleh den"an perundin"an
yan" merdeka, tenan", dan luas% 2utusan yan" diperoleh tiadalah takluk pada $ata 4a#a atau
laskarnya, melainkan pada +lur .lo"ika0 dan 2atut .keadilan0% +lur dan 2atutlah 4a#a
Tertin""i di Minan"kabau pada masa #aya% Mahara#a di Minan"kabau itu takluk pada $ata
Mu=akat, pernah disalahkan oleh Mahkamah +"un" Minan"kabau% Disan"ka kedaulatan
4akyat Minan"kabau semacam itu, yan" berupa :suara rakyat; itu diturunkan oleh pemikir
:$etumen""un"an;%
III ISI $EMER#E$AAN
S, T$5 ' $alau sebentar kita menin#au perundin"an kita sampai sekaran", nyatalah sudah
bah1a :&entuk dan ,si $emerdekaan; itu ada dua perkara yan" terpisah%
S, 2+6*) ' +pa yan" en"kau maksudkan den"an :isi; itu8
S, T$5 ' &aran"kali saya tak salah, kalau yan" isi itu ialah :$edaulatan; tersebut% 4upanya
$edaulatan itu berarti :kemauan; atau :kekuasaan;% Dan pada kekuasaan itulah terletaknya
:hak lahir atau batin; dari seseoran" atau "olon"an oran" dalam masyarakat%
S, 2+6*) ' Nah kek, sekaran" en"kau ba1a pulan" saya ke tempat yan" lebih kuran" saya
ketahui% 5n"kau tadi meneran"kan :isi; kemerdekaan den"an kata yan" sudah dikenal seperti
kedaulatan, kemauan, dan kekuasaan% Semua perkataan ini cukup kuketahui tetapi anak
kalimat :hak lahir dan batin; itu apa pula maknanya%
S, T$5 ' (ak lahir ialah hak atas keperluan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan,
"a#i, dan seba"ainya% (ak batin ialah hak buat merdeka berkumpul, berbicara, menulis, hak
buat melindun"i harta, kemerdekaan, dan #i1a, yan" di >aman 4evolusi 2erancis dinamai
:hak manusia;%
S, 2+6*) ' $alau be"itu en"kau memberi pemandan"an baru pada saya, kek% (ak lahir dan
hak batin itu meman" tak terlihat pada buntutnya kemerdekaan, yakni bentuk suatu Ne"ara
Merdeka% Dalam ne"ara berbentuk kera#aan boleh #adi lebih besar "olon"an yan" berhak
.lahir dan batin0 daripada dalam ne"ara berbentuk 4epublik%
S, T$5 ' 5n"kau ini meman" cepat memahami suatu paham9 6epat dan tepat bertanya dan
melaksanakan9 Sekaran" aku sendiri tak cukup men"erti apa yan" kau maksudkan den"an
kalimat di belakan" ini%
S, 7D+M ' Meman" petani itu serin" mempunyai pikiran sehat se"ar seperti buah
#eruknya%
S, 2+6*) ' &aru sekaran" en"kau muncul, 7odam% Selama ini en"kau menonton sa#a, diam-
diam sa#a en"kau pura-pura tak men"erti9 Sekaran" sesudah sampai ke perundin"an perkara
:isi; kemerdekaan baru en"kau muncul%
S, T$5 ' &iarkanlah dahulu si 7odam ini% Nanti tentu dia akan muncul terus% Tetapi
cobalah te"askan apa yan" en"kau katakan tadi, 6ul, bah1a dalam sesuatu kera#aan boleh
#adi besar "olon"an yan" berhak .lahir dan batin0 daripada dalam suatu republik%
S, 2+6*) ' 6ontoh yan" se"ar-bu"ar "ampan" kita kemukakan% )ihatlah @erman Na>i
adalah satu 4epublik% Tetapi "olon"an yan" palin" besar dalam ne"ara .yakni kaum proletar0
di"encet sehebat-hebatnya% 7a#i buruh diturunkan, lama ker#a diperpan#an" buat
men"hasilkan alat perkakas peran"% 7estapo bermahara#alela buat membasmi kumpulan dan
rapat buruh% 6uma seba"ian kecil 1ar"a ne"ara @erman .yakni kaum Casis0 yan" mempunyai
hak lahir dan batin itu% Sebaliknya di ,n""ris, ne"ara merdeka berbentuk kera#aan, besar
"olon"an yan" berhak lahir dan batin itu daripada di @erman% 7a#i lebih tin""i, lama ker#a
lebih kuran", dan hak berkumpul, berundin", dan menulis lebih luas%
S, 7D+M ' 3a benar kalau en"kau membandin"kan satu kera#aan den"an republik
semacam itu% Meman" bentuk itu tak memastikan isi% @adi tidak dalam semua kera#aan hak
lahir dan batinnya "olon"an rakyat itu diperkosa% Tidak dalam semua republik sebaliknya hak
lahir dan batinnya "olon"an terbesar itu ter#amin%
S, T$5 ' Sekaran" saya sudah men"erti% @adi besarnya kemerdekaan dalam suatu ne"ara
merdeka itu mesti diukur den"an besarnya "olon"an oran" dalam ne"ara itu yan" mempunyai
hak lahir dan batin%
S, 2+6*) ' $alau be"itu dalam Ne"ara Merdeka yan" selalu dipu#i oleh Denmas tentulah
kaum yan" sedikit itu yan" sebenarnya merdeka%
S, T$5 ' 5n"kau #an"an menyindir-nyindir, 2acul% Denmas toh bukan absolutis, pen"anut
kera#aan Tun""al% D5NM+S ' Meman" bukan9 Tadi si 2acul sendiri sudah memberi contoh
bah1a bentuk itu belum memastikan isinya% &ukankah dalam ne"eri merdeka berbentuk
kera#aan seperti ,n""ris "olon"an yan" mempunyai hak lahir dan batin cukup besar8 2acul
sendiri yan" memberikan contoh ini9
S, 7D+M ' 6ukup besar tetapi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
S, T$5 ' Diam dulu, Dam, aku sudah tahu ke mana en"kau mau per"i% 6ukup besar, tapi
sama sekali belum la"i cukup9 &ukankah be"itu, Dam8
M4% +2+) ' Sebenarnya, semen#ak ahli pikir +ristoteles sudah banyak perubahan isi dalam
bentuk ne"ara merdeka, baik berupa $era#aan maupun 4epublik% Dalam kitab kuno meman"
biasa sekali dian""ap bah1a dalam satu kera#aan itu ra#a dan keluar"anya yan" berkuasa,
berdaulat, #adi berhak lahir dan batin% Tetapi sekaran" ,n""ris memberi contoh yan" aneh%
S, T$5 ' &a"aimana pula buku kuno itu men#eniskan 4epublik8
M4% +2+) ' &anyak pula #enisnya 4epublik itu% 4epublik itu bisa aristokratis, artinya di
sana kaum nin"rat yan" berkuasa, seperti 4epublik Sparta di masa lampau% 4epublik itu bisa
plutokratis Di sana kaum harta1anlah yan" meme"an" tampuk kekuasaan, yakni yan"
sebenarnya berdaulat% +da pula yan" demokratis9 Di sini rakyatlah yan" berkuasa% ,nilah
sebenarnya 1atak Ne"ara Modern yan" besar-besar di >aman sekaran"% 6ontohnya yan"
nyata ialah +merika Serikat% Di sinilah 4akyat yan" berdaulat, berkuasa, yan" menentukan
baik atau tidaknya *ndan"-undan", yan" memilih dan melepas 2residen, para Menteri, dan
1akil De1an Ne"ara% Di sinilah hak lahir dan batin hampir seluruh masyarakat ter#amin%
S, 2+6*) ' &a"aimana, Dam8
S, 7D+M ' $apitalisme dan &irokratis9 ,tu yan" berdaulat di semua ne"ara merdeka di
dunia ini, berbentuk $era#aan ataupun 4epublik, baik plutokratis ataupun demokratis9
I, 'IR-$RASI
S, 2+6*) ' Nah, Dam, sekaran" rupanya en"kau punya "iliran% )ebih dahulu aku mau
tanyakan% &irokrasi itu sebenarnya apa8
S, 7D+M ' &irokrasi itu adalah seekor ular berkepala 1!, tersembunyi tempatnya dan
den"an be"itu dia leluasa menyemburkan racunnya ke arah musuhnya%
S, 2+6*) ' @an"an pakai perumpamaan be"itu, Dam9 Saya mau keteran"an yan" pasti% Saya
sudah banyak kali menden"ar kata birokrasi itu% Tetapi artinya yan" sebenarnya saya sampai
sekaran" belum tahu%
S, 7D+M ' &irokrasi ialah perkakas memerintah dan administrasi yan" di >aman
kapitalisme men#adi perkakas menindas kaum peker#a% Mulanya biro, kantor itu meman"
perlu buat satu pemerintah dan satu administrasi% Tetapi lama kelamaan oleh pen"aruh
kapitalisme men#adi badan yan" terpisah dari 4akyat murba dan dipakai seba"ai alat
penindas semua "erakan murba yan" membahayakan kekayaan dan kekuasaan kaum kapitalis
yan" di >aman kapitalisme memiliki birokrasi itu%
S, 2+6*) ' Sedikit teran"% Tetapi belum cukup teran"% 6obalah lan#utkan%
S, 7D+M ' +dministrasi tentulah perlu buat satu ne"ara% Sedan"kan buat satu perusahaan
sa#a perlu administrasi itu% Dalam satu perusahaan sa#a, bukankah perlu dicatatkan keadaan
peker#a dalam tiap 1aktu% *mpamanya perusahaan itu mau tahu berapa peker#anya% 2ada
permulaan bulan 4 tadi umpamanya 1!! oran"% $alau yan" masuk di bulan itu 1!! oran" dan
keluar 5! oran", #adi sisa pen"habisan bulan empat itu 15! oran"% Nama, ba"ian peker#aan,
umur, asal, keluar"a, sekolah dll tiap-tiap peker#a mesti dida=tarkan supaya #an"an
mendatan"kan kekacauan% 7a#inya berhubun" den"an pen"alaman, sekolah dan
kecakapannya mesti dida=tarkan pula% &uat kesehatan, perpindahan, atau kematian,
peker#aannya mesti ada pula penda=taran yan" cukup% &elum la"i perkara hasil atau produksi
perusahaan itu' turun naiknya, masuk keluarnya hasil itu% 2erkara "a#i buruh halus di
kantornya9 2erkara keuan"an, bahan, pen#ualan, dan bermacam-macam perkara lain buat
beresnya satu perusahaan itu sa#a%
S, 2+6*) ' Satu perusahaan sa#a sudah be"itu banyak caban" peker#aan dan caban"
administrasi% +pa la"i satu ne"ara%
S, 7D+M ' +pa la"i satu Ne"ara yan" mempunyai cacah #i1a sampai puluhan #uta, yan"
turun naik pula penduduknya, yan" mempunyai banyak #abatan dalam 2emerintahan Ne"ara
seperti #abatan politik Ne"ara, 2ertahanan Ne"ara, 2erekonomian, )alu-)intas, 2erhubun"an,
$euan"an, 2eneran"an- peneran"an, 2endidikan% &erapa banyaknya caban" peker#aan dan
berapa banyak rantin" dan lain-lain, dan anak rantin" peker#aan% Susahnya pula, semua
rantin" mesti dipusatkan ke caban" dan semua caban" dipusatkan kepada ba"ian dan semua
ba"ian di pusat, dipusatkan pula ke 2*S+T Ne"ara seluruhnya%
S, 2+6*) ' 2usin" kepala saya memikirkan% Meman" peker#aan itu men#adi sulit kalau
diden"ar be"itu sa#a% Tetapi tidak be"itu sulit kalau tiap-tiap rantin" caban" dan pusat
men"etahui hak dan ke1a#iban sendiri dan berani tan""un"#a1ab ke atas dan ke ba1ah%
Salahnya, yan" di ba1ah tak berani tan""un" #a1ab dan yan" di atas mau memun"ut semua
kekuasaan untuk memutuskan, tetapi serin" pula tak berani menan""un"#a1ab putusannya
itu% 3an" di ba1ah yan" tak berani tan""un" #a1ab itu menanti-nantikan sa#a putusan dari
+tas, sampai di atas bertimbun-timbun perkara yan" mesti diputuskan%
S, T$5 ' Sampai perkara tetek-ben"ek mesti diputuskan di +tas, karena yan" ba1ahan tak
berani memutus%
S, 7D+M ' &e"itulah administrasi itu men#adi &erat-$epala .topheady0% )ebih berat
kepalanya daripada kakinya% $arena semua putusan mesti datan" dari atas, maka semua
putusan itu terlambat datan"nya ke ba1ah% Tindakan yan" mesti di#alankan den"an cepat
mesti ditunda karena menun""u putusan atas% Tindakan itu serin" terpaksa ditunda
selamanya, karena tidak akan berhasil la"i kalau di#alankan #u"a, sudah terle1at%
S, 2+6*) ' +pakah semua tindakan mesti ditunda buat semua oran" dan semua "olon"an8
S, 7D+M ' Tentu tidak9 ,nilah akibat pertentan"an dalam dunia kapitalisme% $esulitan
dalam administrasi itu memberi kesempatan pada kaum harta1an buat menduduki
administrasi itu% Mereka adakan sekolah menen"ah dan tin""i buat mendidik anak yan"
mampu men"adakan dan men#alankan administrasi yan" sulit bertin"kat-tin"kat .hirarkis0%
S, 2+6*) ' +nak yan" mampu tentulah anak kaum kapitalis%
S, 7D+M ' Tepat 6ul% Dan anak kapitalislah yan" meme"an" buku, seba"ai peme"an"
Staat ini dan Staat itu, yan" diatur secara akademis, yan" cuma bisa dimonopoli "olon"an
terpela#ar, anaknya kapitalis%
S, 2+6*) ' &e"itu semua biro, semua kantor itu #atuh ke tan"an "olon"an kapitalis, sudah
tentu kantor itu men#adi perkakasnya "olon"an kapitalis, terutama "olon"an bankir%
S, 7D+M ' Tepat, 6ul% Dan karena keperluan $apitalis dan &uruh bertentan"an seperti
hidup dan mati, sudah tentu semua undan"-undan" dan tindakan yan" men"untun"kan
kapitalisme lekas di#alankan oleh birokrasi yan" dikepalai oleh Menteri Ne"ara% 2endeknya,
tuntutan si kapitalis biasanya tiada ditunda% Tetapi semua undan"-undan" dan tindakan yan"
meru"ikan kaum kapitalis dan men"untun"kan kaum peker#a tentulah :"ampan" disabot;,
dimo"oki, dimo"ok :sit-do1n; oleb kaum birokrat, ular tersembunyi dalam administrasi
Ne"ara itu%
S, 2+6*) ' +ku men"erti, Dam, kenapa tadi birokrasi itu en"kau namai ular berkepala
sepuluh% Tetapi saya harap kepalanya bukan 1! melainkan 1F%
S, T$5 ' &enar, 6ul9 Meman" dia akan celaka 1F% $alau sa#a kelak 1akil kaum buruh
mendapatkan suara lebih dan merebut kursi lebih dalam parlemen% 2ara 1akil buruh akan
bisa bikin undan"-undan" buat men"adakan tindakan yan" akan melenyapkan,
men"hancurluluhkan kapitalisme%
S, 7D+M ' Tun""u dulu $ek9 Tun""u dulu9 Tak "ampan" kaum buruh suatu ne"ara
merebut kursi lebih dalam parlemen% Sekalipun dapat, tak bisa ia men"hancurkan kapitalisme
kalau tak den"an pemberontakan% Si 2acul ' Nah lho9
, A$SI PAR(EMENTER ATA+ A$SI M+R'A.
A A$SI PAR(EMENTER
S, 2+6*) ' Nah, 7odam, masih dalam "iliranmu sekaran"% Teran"kanlah mana yan" baik,
aksi parlementer atau aksi murba .aksi massa0%
S, 7D+M ' Saya ulan"i sekali la"i% Merebut kursi terbanyak dalam parlemen itu adalah
satu perkara yan" amat susah, 1alaupun mun"kin%
S, 2+6*) ' Teran"kan dulu, apa maksudnya merebut kursi terbanyak itu9
S, 7D+M ' *mpamanya 2arlemen mempunyai 1akil rakyat I!! oran"9 $alau kaum buruh,
yan" meman" terbesar dalam satu ne"ara modern, mendapatkan 1akil dalam pemilihan 1akil
ke 2arlemen umpamanya F!1 oran" sa#a dalam teori ia sudah mendapat suara lebih, ialah 2
oran" lebihnya dari semua "olon"an lain, yan" 299 itu% Dalam hakikatnya kaum buruh di
,n""ris, +merika, atau @erman meman" bisa mendapatkan 2JF atau FJ4 dari seluruh suara,
ialah menurut besar kelasnya proletar, yan" ada di ne"ara tersebut%
S, 2+6*) ' @adi den"an kursi terbanyak itu kaum buruh bisa men"adakan undan"-undan"
dalam 2arlemen, buat melenyapkan hak milik perseoran"an atas industri pentin"
umpamanya% ,ndustri pentin" bisa di#adikan milik Ne"ara% 2roduksi dan distribusi diatur
secara kolekti=% Semuanya di#alankan secara men"usul dan memutuskan den"an suara lebih
dalam 2arlemen%
S, 7D+M ' &enar be"itu, tetapi 1alaupun kaum buruh lebih banyak oran"nya, ia kalah sa#a
berteriak dalam pemilihan para an""ota 2arlemen itu%
S, 2+6*) ' Sebab apa, Dam8
S, 7D+M ' Sebab yan" berteriak mema#ukan dan memu#a-mu#a para calon 1akil itu di
>aman kapitalisme ini ialah =ulus, uan"% Siapakah yan" bisa men"irimkan propa"andis ke
kota- kota dan semua pelosok8
S, 2+6*) ' Tentu kapitalis%
S, 7D+M ' Siapa pula yan" bisa menye1a "edun" besar-besar buat rapat umum8
Mempunyai persuratkabaran, ma#alah, radio, sandi1ara, buat memu#a-mu#i calon sendiri dan
mencemoohkan calon la1an%
S, 2+6*) ' Tentu kaum =ulus%
S, 7D+M ' $epada kaum mana memihaknya pro=esor, "uru, "ere#a, dan pu#an""a dalam
ne"ara kapitalis8
S, 2+6*) ' 3a, ya, Dam% 5n"kau tak perlu lan#utkan% Sebab itu di +merika ne"ara yan"
modern dan kapitalis tulen itu, sampai sekaran" belum pernah kaum buruh mendapat suara
terbanyak dalam parlemen 1alaupun di +merika itu sebelum peran" besar tetap 11 #uta buruh
men"an""ur%
S, T$5 ' Di ,n""ris, sekaran" kaum buruh ke F kalinya mendapat kementerian Ne"ara%
Sekaran" 2artai &uruh mempunyai suara terbanyak pula dalam 2arlemen ,n""ris%
S, 7D+M ' 3an" keti"a kalinya pula partai kaum buruh ,n""ris akan memperlihatkan
kepada proletar ,n""ris dan dunia lain, bah1a men"adakan undan"-undan" buat
melenyapkan kapitalisme ,n""ris itu bukanlah perkara men"hitun" :suara; atau :kursi;
dalam parlemen sa#a% Meman" menurut $arl MarE, mun"kin sosialisme di#alankan di ,n""ris
den"an #alan parlementer itu% Tetapi di masa MarE, birokrasi ,n""ris belum be"itu kuat, licik,
dan "anas seperti di abad ke 2! ini%
S, T$5 ' $alau undan"-undan" pen"hapusan kapitalisme sudah diterima dalam 2arlemen,
maka administrasi yan" dikepalai 2erdana Menteri Sosialis toh boleh perintahkan kepada
administrasi untuk men#alankan pen"hapusan kapitalisme itu%
S, 7D+M ' Dalam teori meman" be"itu% Tetapi #aran" manusia yan" men"hukum mati
dirinya sendiri itu% +dministrasi itu seperti sudah dibilan" di atas dipe"an" oleh keluar"a
bor#uis, pen"ikut kaum kapitalis% Semua otak hati #antun"nya serta pen"alamannya sudah
dipusatkan pada +rsip 4a#a, dalam "edun" administrasi itu% ran" lain dari "olon"an lain
susah memasuki "edun" arsip yan" penuh rahasia itu% &erbenten" pada arsip rahasia itu san"
#urutulis "ampan" men"adakan pemo"okan atau sabot terhadap perintah menteri sosialis%
&erbenten" pula pada arsip-"aib-rahasia itu san" #urutulis, san" komis kelas satu, kelas dua %%%
sampai ti"a belas% &erhubun"an pula den"an polisi, kehakiman, tentara, dan terutama den"an
bank ne"ara dan bank partikelir% Di >aman kapitalisme ini bank itulah yan" men#adi
benten"nya kapitalisme, bank itulah yan" men"endali perindustrian di dalan ne"eri dan
akhirnya men"endalikan politik ne"ara%
S, 2+6*) ' @adi sekaran" teran" kedudukan kekuasaan dalam ne"ara kapitalis itu buat saya,
Dam% $aum kapitalis yan" mempunyai benten" lahir pada "olon"an bankir, mempunyai
tukan" sulap yan" tidak kelihatan pula dalam administrasi, berupa birokrat% $alau 1akil
bor#uis kalah dalam parlemen ia minta bantuan pada tukan" sulapnya, ialah san" birokrat
dalam administrasi% $alau di sini ia kalah pula, ia baru minta bantuan pada polisi, yustisi, dan
tentara% Mereka opsir tin""i dari polisi, yustisi, dan tentara itu tentulah anak kaum mampu,
yakni kaum bor#uis, maka tentulah pula polisi, yustisi, dan tentara Asemua badan pembela
keamanan ne"ara ituBpembela ne"ara kapitalis% Te"asnya dalam pertentan"an $apitalis-
2roletar tentulah polisi, yustisi, dan tentara itu membantu kapitalis dan membasmi proletar%
S, 7D+M ' &e"itu mestinya, 6ul9 2ada semua per"erakan murba, maka teran" benar
birokrasi men#adi perkakas kapitalis menindas semua "erakan yan" menentan" kapitalisme%
&e"itu di semua ne"ara 5ropa% &erhubun" den"an itu maka 1!! tahun lampau MarE dalam
salah satu bukunya yan" banyak men"andun" se#arah sudah berkata' :Staat itu tak boleh
diambil oper be"itu sa#a oleh kaum buruh .revolusioner0, tetapi mesti dihancurkan dan
di"anti den"an administrasi kaum buruh%; 3an" dimaksud den"an staat itu, den"an Ne"ara
itu, tentulah terutama #u"a administrasi dan birokrasi tadi%
S, 2+6*) ' $alau parlemen dan aksi parlementer itu tak boleh dipakai, dan administrasi
bersama birokrasinya tak boleh diambil oper be"itu sa#a, ba"aimana #alan men"hapuskan
kapitalisme itu88
S, 7D+M ' Sekaran" kita sampai kepada aksi murba% Meman" en"kau seba"ai 1akil
proletar tani tertarik ke #alan massa-aksi itu% Tetapi tak men"herankan pula kalau Denmas,
Mr% +pal, dan si Toke, bur"er kecil ini men"uap-n"uap sa#a, seperti oran" tak peduli%
' A$SI M+R'A
S, 7D+M ' +ksi murba itu tentulah men"andun" beberapa syarat yan" pentin" pula%
Sudahlah tentu perkara kalah menan" mesti dipikirkan%
S, 2+6*) ' Sudah mestinya kekuatan lahir dan batin yan" ada pada la1an kita mesti
dibandin"kan den"an kekuatan lahir dan batin yan" ada pada kita% Seharusnya para pemimpin
murba itu tak boleh menyia-nyiakan ribuan #i1a yan" diserahkan pada pimpinannya%
S, 7D+M ' Semestinya kita tidak takut berkorban% Tetapi semestinyalah pula kita tiada
boleh berkorban sia-sia% Tiap-tiap tetes darah men"alir, mestinya mendapatkan hasil yan"
seimban"%
S, 2+6*) ' $emenan"an itu tentulah berupa kemenan"an politik dan ekonomi%
S, 7D+M ' Selain perkara perbandin"an kekuatan, mesti pula dipikirkan perkara :tempo
dan tempat;% 2ada 1aktu musuh sedan" kuat, dan kekuatannya terpusat pula pada suatu
tempat, sudahlah tentu kita bodoh sekali kalau menyeran" den"an kekuatan kuran", pada
:tempo dan tempat; yan" baik buat musuh itu%
S, 2+6*) ' Sekuran"nya kita mesti tambah tena"a dan susun lebih baik la"i tena"a yan"
sudah ada% Selain dari itu kita mesti tun""u pula tena"anya musuh yan" terpusat itu dicerai-
beraikan% +tau tun""u temponya musuh sedan" len"ah%
S, 7D+M ' @adinya, pendek kata carilah "elan" yan" lemah pada rantai pertahanan musuh%
2utuskan rantai itu dan musnahkan tiap-tiap ba"ian yan" lemah itu99
S, 2+6*) ' +pa la"i yan" mesti diperhatikan8
S, 7D+M ' Meman" banyak la"i% Syarat yan" pentin" buat seoran" pemimpin Apemimpin
apapun #u"aBialah pemimpin itu pertama mesti mempunyai kecakapan memimpin% $edua
dia mesti bisa menaksir keadaan sekaran" dan besoknyaK dan keti"a dia mesti ulet, tidak lekas
patah hati, melainkan mempunyai kemauan ba#a% ,a tak boleh diomban"ambin"kan oleh
kemenan"an dan kekalahan sementara, melainkan tetap pe"an" te"uh hasratnya ber#uan" dan
kebenaran alasannya buat ber#uan"% $etetapan hati itu mesti ter"ambar di 1a#ahnya kalau
berhadapan den"an pen"ikut dan teman seper#uan"annya, apala"i dalam marabahaya%
S, 2+6*) ' Meman" pemimpin yan" tak melihat "aris besar "erakan politik, tak mempunyai
hasrat, kemauan, dan iman te"uh tak akan bisa men"endalikan pen"ikutnya, apala"i
men"endalikan keadaan%
S, 7D+M ' 2impinan mesti mempunyai sumber yan" terus men"alir% +rtinya itu ia tak
boleh pe"an" satu teori sa#a kalau menyeran" atau mempertahankan% Dia mesti cakap
men"adakan muslihat baru pada keadaan baru% 2ela#aran yan" diha=alkan dari buku sa#a tiada
cukup%
S, 2+6*) ' @adi en"kau sudah ma#ukan' 1% 2erkara perhitun"an kalah-menan"
.perbandin"an kekuatan0, 2% 2erkara tempo dan tempat, F% Syarat pemimpin dan pimpinan, 4%
Sumber yan" terus men"alir di pihak pimpinan% +pakah persatuan tidak pentin"888
S, 7D+M ' 2entin" sekali, 6ul% ,tulah #i1anya suatu per#uan"an% ?alaupun syarat yan"
empat tadi ada, tetapi kalau persatuan dalam barisan yaa" dikerahkan itu lemah atau tak ada
sama sekali, sudahlah tentu tak ada harapan buat menan", kecuali kalau la1an itu lebih lemah
la"i dalam se"ala-"alanya% Tetapi persatuan itu mesti mempunyai dasar yan" te"uh%
S, 2+6*) ' &ukannya disiplin dasar yan" te"uh itu8
S, 7D+M ' &etul, disiplin adalah satu syarat atau dasar persatuan itu, tetapi disiplin itu
sendiri mesti berdasar pula%
S, 2+6*) ' +pakah pula dasarnya disiplin itu8
S, 7D+M ' ,nilah perkara yan" pentin" dalam +ksi Murba% Dalam aksi militer, disiplin itu
semata-mata berdasar atas perintah yan" kuasa sa#a% Tetapi dalam +ksi Murba, disiplin itu
mesti dimen"erti dan dirasa% @adi dasarnya ialah keperluan bersama, kepentin"an bersama di
pihak murba% +tas keinsya=an sama kepentin"an, sama tu#uan, dan sama ber#uan" itulah
dirasa perlunya disiplin% +rtinya disiplin dalam aksi murba ialah den"an se#u#ur-#u#urnya dan
sebaik-baiknya men#alankan suatu putusan, yan" sudah diputuskan bersama-sama menurut
suara yan" terbanyak%
S, 2+6*) ' Tetapi toh tidak sama keperluan tani, buruh, sauda"ar, dan penduduk kota8
S, 7D+M ' Tepat perkataanmu itu, 6ul% &etul tidak sama tetapi ada persamaan% $ucin"
meman" tidak sama den"an macan, tetapi banyak persamaannya% )ebih banyak persamaan
kucin" dan macan daripada antara kucin" dan ikan atau kucin" dan ton"kat%
S, 2+6*) ' @an"an =ilsa=at, Dam9 &entan"kanlah persamaan yan" praktis9
S, 7D+M ' 2ersamaan dari masin"-masin" oran" kelas proletar tentulah nyata% Mereka
sama ditindas den"an cara yan" sama% Mereka sama-sama men"hendaki perubahan yan"
sama pula% )ebih mudah men"adakan persatuan dan disiplin di antara satu kelas manusia itu%
2ersatuan dan disiplin bisa didasarkan pada keperluan sama, yakni sama-sama menuntut hak
lahir dan batin ."a#i, lama ker#a, hak berkumpul dan rapat0%
S, 2+6*) ' Tetapi di manakah letaknya persamaan keperluan tani, buruh, dan penduduk
kota8
S, 7D+M ' &aik, saya ambil contoh yan" tepat sa#a, 6ul% +mbil 4usia di tahun 191/%
Susunan masyarakat di masa itu' Di puncak ada Tsar den"an keluar"a nin"ratnya yan"
memiliki tanah luas-luas sekali% 3an" men"er#akan tanah itu ialah tani melarat% Tani melarat
itu terba"i pula atas F "olon"an% $esatu yan" hidup memburuh sama sekaliK kedua seten"ah
memburuh dan seten"ah bertaniK dan keti"a tani yan" membantin" tulan" buat hidup cukup
sa#a% $eti"a "olon"an itu revolusioner terhadap Tsar% Selain ti"a "olon"an tani melarat ini
ada la"i tani sedan"% Tani ini memakai buruh sampai 1! oran"% Tetapi masih mau perubahan
demokratis% &e"itu #u"a tani besar% Selain tani, ada la"i kelas bor#uis besar, ten"ah, dan kecil%
Semuanya men"hendaki hak demokratis .per1akilan rakyat dsb0% $elas yan" palin"
terkemuka dalam pemberontakan ialah buruh-industri%
S, 2+6*) ' &a"aimana kaum komunis men"adakan persatuan di antara bor#uis, tani, dan
proletar itu8
S, 7D+M ' ,tulah keulun"an komunis 4usia% Dia tahu bah1a kaum bor#uis besar
revolusioner terhadap =eodalisme, kenin"ratan di ba1ah Tsar% Selama menentan" Tsar dan
kaum nin"rat itu mereka bikin satu barisan rakyat% @adi di masa ini persatuan itu men"ikat
bor#uis besar-ten"ah-kecil, tani besar-ten"ah-kecil, dan proletar, sampai =eodalisme
terben"kalai% &aru sekaran" ditantan" dan diben"kalaikan bor#uis besar-ten"ah-kecil%
+khirnya, tin""alah persatuan kekal antara proletar mesin dan proletar tanah%
S, 2+6*) ' @adi pada tiap-tiap tin"kat pertarun"an itu dicari persamaan tuntutan berdasarkan
persamaan keperluan% +pakah persamaan tuntutan proletar mesin dan proletar tanah8
S, 7D+M ' $edua "olon"an men"hendaki perdamaian% @adi mereka sama-sama
meletakkan sen#ata men"hentikan berperan" den"an @erman% Selan#utnya para proletar pabrik
merebut pabrik, dan kaum bor#uis dan proletar tanah merebut tanah dari kaum nin"rat%
Den"an be"itu proletar dan tani sama sama menentan" kontra-revolusioner dari pihak bor#uis
dan nin"rat%
S, 2+6*) ' @adi kalau saya men"erti betul, Dam, $omunis 4usia pada tiap-tiap tin"kat
per#uan"an memusatkan pukulannya terhadap satu musuh sa#a% Dalam hal itu dia men#a"a
persatuan dalam barisannya sendiri, 1alaupun terdiri dari berba"ai "olon"an%
S, 7D+M ' ,tulah keulun"an $omunis 4usia, 6ul9
,I MER#E$A 1//0
S, T$5 ' +pa yan" dimaksudkan den"an merdeka 1!!L8 &uat saya merdeka itu merdeka
tak ada batasnya%
S, 7D+M ' M54D5$+ itu meman" selalu ada batasnya% &atasnya itu pertama terhadap ke
dalam% $edua terhadap keluar%
S, T$5 ' +pa artinya8
S, 7D+M ' Terhadap ke dalam9 &ukankah tiap-tiap oran" dalam ne"ara merdeka itu mesti
men"har"ai kemerdekaan tiaptiap 1ar"a lain8 @adi tiada boleh berbuat sekehendak hatinya
sa#a terhadap 1ar"a se#a1atnya% Di sinilah terletak batasnya%
S, 2+6*) ' $alau be"itu terhadap keluar' tiap-tiap ne"ara merdeka mesti pula men"akui
kemerdekaan tiap-tiap Ne"ara Merdeka yan" lain, besar atau kecil% &erapa pun kuatnya satu
ne"ara merdeka tidaklah dia bisa berbuat sekehendak hatinya sa#a terhadap ne"ara lain%
Den"an be"itu maka kemerdekaan satu ne"ara terletak pula pada kemerdekaan ne"ara lain,
#adi arti luasnya pada suasana kemerdekaan umumnya%
S, 7D+M ' Tepat, 6ul9 $alau suasana kemerdekaan itu dalam arti umum ter"an""u, maka
lambat laun akan hilan" kemerdekaan tiap-tiap ne"ara% )ihatlah contoh di sekitar kita dan
dalam se#arah dunia9 &erapapun kuat satu Ne"ara Merdeka, yan" memperkosa kemerdekaan
ne"ara lain akhirnya ia #atuh #u"a9
S, T$5 ' $alau satu ne"ara merdeka mesti men"har"ai kemerdekaan ne"ara lain pula tentu
satu 1ar"a ne"ara merdeka mesti pula men"hormati 1ar"a ne"ara lain seba"ai tamunya%
&ukankah be"itu8
S, 7D+M ' Sebenarnya be"itu9 Di sana teran"lah sudah bah1a kemerdekaan manusia itu
men"andun" :perdamaian; buat seluruh manusia% 2erdamaian itulah dasar kemakmuran%
+khirnya kemakmuran itulah pula yan" men#adi dasar kemerdekaan%
S, 2+6*) ' Meman" kemerdekaan, perdamaian, kemakmuran itu berseluk-beluk% Tetapi
kalau kubiarkan en"kau melan#utkan perundin"an tentan" kemerdekaan itu secara be"itu, aku
takut kita akan selan"kah demi selan"kah kau ba1a ke M#uran"N =ilsa=at% &aiklah kita kembali
ke tanah yan" datar% &erilah contoh yan" pasti .konkret0 tentan" batas kemerdekaan itu%
S, 7D+M ' 2ertama batas itu boleh berupa daerah% $emerdekaan Spanyol amat terbatas
karena ,n""ris menduduki $aran"batu bernama 7ibraltar buat di#adikan benten"% ,ni berarti
satu pistol men"ancam dadanya Spanyol% &e"itu pula Terusan Sue>, Tanah-+sin" di
Shan"hai dan lain-lain%
S, 2+6*) ' ?alaupun daerah itu kecil, tetapi ia amat men"uasai politik ke dalam dan ke luar
Ne"ara yan" diduduki% +pala"i batasnya8
S, 7D+M ' &atas yan" teran" tentulah berhubun" den"an pembatasan kedaulatan% Tentulah
tak ada Ne"ara yan" merdeka dalam arti liar% Di atas sudah disebutkan batas tiap-tiap Ne"ara
Merdeka itu ke dalam dan keluar% Tetapi itu berlaku buat tiap-tiap ne"ara, dimen"erti dan
dirasa perlunya oleh tiap-tiap Ne"ara% Tetapi status .kedudukan dalam politik0 seperti
Dominion Status, Cree-State .,rlandia0 atau 7emeenebest yaa" diden"un"-den"un"kan oleh
&elanda itu adalah batasan pincan"%
S, 2+6*) ' Sebenarnyalah be"itu% $arena ,ndonesia yan" di"emeenebest- kan oleh &elanda
itu tiadalah men"-"emeene-kan &elanda% @adi batas itu berlaku buat ,ndonesia sa#a%
Seolaholah ,ndonesia kuran" dari &elanda%
S, 7D+M ' +pala"i kalau suatu Ne"ara Merdeka mencampuri administrasinya Ne"ara lain%
$eadaan ini ter#adi pada semua #a#ahan% (al ini tak perlu dilan#utkan% ,ndonesia sudah tahu
bah1a urusan administrasi dari desa sampai ke daerah, ke pulau, dan akhirnya sampai ke
semua kepulauan, hin""a 1/ +"ustus 1945 dicampuri oleh &elanda%
S, 2+6*) ' @adi batasan pasti yan" sudah en"kau sebutkan ialah' batasan daerah, batasan
kedaulatan, dan batasan administrasi% Tidakkah ada batas-batas yan" lain-lain8
S, 7D+M ' Secara lahir tidak-ada la"i% Tetapi secara tertutup ada% Sudahkah en"kau
menden"ar nama-nama Ne"ara Merdeka seperti Meksiko, (onduras, $uba, 2eru, &rasil, #u"a
Tion"kok sebelum 2eran" Dunia kedua ini8
S, T$5 ' Semua ne"ara itu meman" Merdeka% Semua ne"ara itu mempunyai *ndan"-
*ndan" Dasar sendiri dan merdeka memilih dan memecat pemerintahnya sendiri% Selain itu
#u"a merdeka menentukan politiknya ke luar ne"eri%
S, 7D+M ' :4upanya; be"itu dipandan" dari luar% +mbil sa#a Meksiko seba"ai contoh%
Selama pemerintah Meksiko men"akui keleluasaan kon"si minyak ,n""ris-+merika di
Meksiko, selama itu pula ada pen"akuan penuh dari ,n""ris- +merika% Tetapi coba timbul
pemerintahan Meksiko yan" menentan" kon"si minyak itu% Sebentar sa#a timbul revolusi dari
"olon"an Meksiko #u"a, yan" disokon" oleh kon"si minyak% Satu #enderal Meksiko diadu
den"an #enderal Meksiko yan" lain% &aran"kali kedua #enderal itu cinta pada Ne"ara dan
4akyatnya% Tetapi mereka sadar atau tidak, "ampan" dibelit oleh :lasso; .tali pen"ikat0 yan"
u#un"nya berada di kantor pusat kon"si minyak di +merika yan" tentu berhubun"an pula
den"an birokrasi +merika% Demikianlah semua pemberontakan di +merika Ten"ah dan
Selatan, seperti #u"a dahulu di Tion"kok disebabkan oleh pen"aruh busuk kapitalisme asin"
yan" bersaran" di Ne"ara yan" menurut syarat *ndan"-*ndan" ,nternasional meman"
merdeka%
S, 2+6*) ' @adinya kapital-asin" itu kalau ditanam be"itu sa#a dalam suatu Ne"ara Merdeka
bisa men"acaukan politik Ne"ara Merdeka itu% &isa men"adudomba seba"ian penduduk
terhadap ba"ian lain dari penduduk Ne"ara itu #u"a%
S, T$5 ' @adinya kita tak perlu kapital-asin"8 &ukankah ,ndonesia tak cukup mempunyai
mesin dan uan" buat men""anti mesin yan" sudah rusak dalam peperan"an sekaran" dan buat
menambah mesin yan" baru888
S, 7D+M ' Sebenarnya kita membutuhkan mesin, bahkan #u"a beberapa ahli% Malah kita
membutuhkan berlipat-"anda mesin dan para ahli asin" buat mendirikan perindustrian baru
dan memperbaiki yan" lama% &erapa puluh lokomoti=, mesin kapal dan kapal terban" kita
butuhkan% )ebih dari itu, tidak sa#a mesin yan" sedia buat dipakai kita perlukan% Tetapi #u"a
mesin yan" membikin mesin% $ita perlukan mesin yan" akan membikin mesinnya oto,
membikin lokomoti=, membikin mesin kapal air dan udara, membikin meriam, tank, bom-
atom dll, pendeknya :mesin-induk;% &erhubun" den"an itu kita perlukan pula para ahli yan"
kita belum punya%
S, T$5 ' &in"un" aku menden"arnya% Tetapi di sampin" itu bukan main "iran" hatiku
men"elamunkan :,ndonesia punya atas Mesin-,nduk; itu, mempunyai :,ndustri &erat; itu%
Tetapi uan"nya888
S, 7D+M ' *an" tak perlu9 Tetapi yan" perlu ialah $5M54D5$++N 1!!L% Sekali la"i9
*an" seba"ai kapital-asin" tak perlu% Malah membahayakan dan tidak memba1a ,ndonesia
ke arah yan" kita tu#u%
S, T$5 ' Sekaran" saya bertambah pusin" Dam% Membahayakan ba"aimana8 Tidak
memba1a kita ke tempat yan" kita tu#u ba"aimana8
S, 7D+M ' Membahayakan dan tiada menyampaikan maksud, seperti ter#adi di +merika
Ten"ah dan Selatan, $ek% Sekaran" +merika Ten"ah dan Selatan tak bisa bikin mesin apala"i
bikin mesin-induk% 2en"aruh kapital-asin" di +merika Ten"ah dan Selatan tak membenarkan
sekalian 4epublik Merdeka itu mempunyai dan menyelen""arakan sendiri ,ndustri &erat%
Sebab kapital-asin" itu takut akan persain"an% Takut kalau-kalau kelak industri berat di
+merika Ten"ah dan Selatan menyain"i atau membunuh industri berat atau rin"an ne"ara
yan" memin#amkan modal% $arena pemerintah Ne"ara di +merika Ten"ah dan Selatan
terikat oleh uan" pin#aman dari ,n""ris-+merika, dia tak bisa men"ambil tindakan yan" tepat
buat mendirikan ,ndustri &erat Nasional%
S, T$5 ' &aiklah kita tin""alkan dahulu +merika Ten"ah dan Selatan itu% $au bilan" tak
baik kalau kita menerima modal asin"% &aik9 $ita butuhkan ,ndustri &erat% Tetapi uan" dari
mana kita ambil8 2ara ahli ke mana kita cari di antara ban"sa ,ndonesia8
S, 7D+M ' *an"8 &ukankah minyak tanah kita, aran" kita, timah kita, aluminium kita,
intan-mas kita, perak-mutiara kita semuanya uan"888 5n"kau ini seoran" toke% +pakah kertas
yan" kau lipat-lipat itu yan" dicetak oleh @epan" sampai 4!%!!!%!!!%!!! dalam F tahun itu
yan" uan"888 &ukankah beras, intan berlian, dan mesin yan" dian"kutnya ke Tokyo dulu
yan" sebenarnya uan"888 $ertas itu cuma 1akil dari baran"% $ertas itu sendirinya hampir
tidak ada har"anya% &elum la"i kusebut baran" yan" berhar"a seperti teh, kopi, kina, kelapa,
"ula, "etah, dan banyak la"i yan" tidak dipunyai Ne"ara lain dan amat dibutuhkan Ne"ara
lain%
S, 2+6*) ' +ku tahu maksudmu, Dam9 Semua hasil dari dalam dan atas tanah ,ndonesia
ditambah pula den"an hasil lautnya yan" kaya raya itu akan kau kirimkan keluar ne"eri buat
:ditukarkan; den"an mesin dan para ahli, dan kalau perlu tentu #u"a den"an :uan" asin";%
S, 7D+M ' Tepat, 6ul9 2ara ahli itu tidak berada di +merika sa#a% +tau di ,n""ris sa#a% Di
S1edia, S1iss, atau @erman #u"a ada% Mereka akan in"in beker#a-sama den"an 4epublik
,ndonesia Merdeka% &ukan seperti tuan besar, melainkan seba"ai pe"a1ai yan" menerima
perintah%
S, T$5 ' Tetapi kalau en"kau membikin industri baru seperti tamban" besi, pabrik besi
ba#a dan mesin industri muda, baran"kali layu dan mati kalau kelak disain"i oleh baran" besi-
ba#a dan mesin dari 5ropa dan +merika% Mereka bermodal besar, tahan bersain"% Mereka
berpen"alaman% &aran"nya murah dan baik9
S, 7D+M ' ,tulah dia $ek9 &ayi manusia, 1alaupun te"ap-kokoh mesti dilindun"i dahulu
dalam beberapa tempo% &e"itu pun tumbuhan dan he1an% ,tu sudah hukum alam% 2un dalam
ekonomi, undan"-undan" itu berlaku% Dalam ilmu ekonomi namanya itu :perlindun"an
industri bayi; .protection on in=ant-industry0% +merika sendiri masih mempunyai
caban"industri yan" dilindun"i%
S, T$5 ' &a"aimana melindun"i industri bayi kita itu8
S, 7D+M ' Mesin atau baran" yan" sedan" kita bikin itu mesti kita batasi masuknya dari
luar ne"eri atau kalau perlu laran" sama sekali masuknya% Tentu pada permulaan kita belum
bisa membikin semua mesin atau ba#a yan" kita butuhkan% @adi baran" ini masih perlu
dimasukkan dari luar% Tetapi dibatasi banyaknya% 6uma buat menambah yan" masih kuran"
sa#a% Supaya yan" perlu dimasukkan itu #an"an men#adi sain"an buat industri bayi kita, maka
mesin atau besi yan" masuk itu mesti dipa#aki sampai tak bisa merusakkan kema#uan industri
kita% $alau perlu dilaran" sama sekali masuknya%
S, 2+6*) ' &uat membatasi masuknya baran" asin" itu atau melaran" masuknya sama
sekali kita mesti 1!!L merdeka buat men"uasai keluar-masuknya baran" di ,ndonesia
.ekspor dan impor0%
S, 7D+M ' Tepat, 6ul9 Merdeka 1!!L9 $alau kita sudah merdeka 1!!L buat men"uasai
keluar masuknya baran" asin" itu, maka barulah kita bisa merdeka 1!!L menentukan
:+4+(; industrialisasi di ,ndonesia, yakni menu#u ke ,ND*ST4, &54+T seperti kilat%
&aru sesudah kita mempunyai dan san""up menyelen""arakan industri berat, baru kita bisa
membikin sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan .seperti meriam, tank, kapal selam -
terban" dsb0% &arulah pula bisa di#amin $emerdekaan ,ndonesia% Selama ,ndonesia belum
mempunyai ,ndustri &erat, selama itu pula ,NDN5S,+ M54D5$+ terancam san"at @i1a
$emerdekaannya%
S, T$5 ' 4upanya en"kau tak men"i>inkan sama sekali masuknya kapital-asin" dan baran"
asin"8
S, 7D+M ' &aran" asin" bisa masuk dan akan tetap bisa masuk% (arapanku sampai hari
kiamat kita makin makmur, makin membutuhkan baran" asin" yakni hasil istime1a di ne"ara
asin"% Malah modal asin" bisa ditanam di sini buat membikin baran" yan" belum bisa kita
bikin sendiri dan tak membahayakan perindustrian, kemakmuran, dan pertahanan
$emerdekaan kita%
S, 2+6*) ' +pa salahnya kalau Tion"hoa membuka toko men#ual sutera Shantun" yan"
halus yan" tak ada pada kita itu% +pa salahnya Tion"hoa membuka pabrik sutera di sampin"
pabrik sutera ,ndonesia8 +pa salahnya Tion"hoa memasukkan uan"nya, seba"ai andil dalam
perusahaan ,ndonesia, asal sa#a terbatas banyaknya8 +pa salahnya @erman mendirikan pabrik
2ilsener &ier yan" le>at-sehat itu8 +tau apa salahnya ka1an kita dari 4usia membuka toko
men#ual kaviar yan" sedap sehat itu8
S, 7D+M ' 3an" men#adi ukuran buat semua-mua itu ialah' 4akyat ,ndonesia #an"an
terancam kemerdekaan dan kemakmurannya% &an"sa tamu tetap aman dan makmur% )ama
kelamaan den"an #alan yan" cocok den"an undan"-undan" dan adat istiadat ,ndonesia ban"sa
tamu lebur men#adi rakyat ,ndonesia yan" taat setia kepada Ne"ara 4akyat dan *ndan"-
*ndan" ,ndonesia%
S, T$5 ' $aubilan" tadi kalau ,ndonesia Merdeka 1!!L maka secepat kilat kita bisa
menu#u ke arah ,ndustri &erat% &ukankah ma#unya industri itu tak bisa kita perkosa8
S, 7D+M ' Tak ada sesuatu yan" akan kita perkosa, $ek9 $ita cuma percepatkan #alannya
sesuatu yan" ber"erak menurut kodratnya sendiri% $ita tahu air itu baru mendidih kalau
panasnya sudah sampai kuran" lebih 1!! dera#at% Tetapi dera#at setin""i itu baru kita peroleh
sesudah dimasak satu #am umpamanya kalau apinya lemah% Tetapi den"an listrik yan" tin""i
dera#atnya bisa kita peroleh dalam beberapa menit sa#a%
S, 2+6*) ' 2erbandin"an la"i, Dam9 )an"sun" tepat sa#a, Dam9
S, 7D+M ' $embali pada perindustrian kita9 Meman" kalau kita biarkan :perseoran"an;
bermahara#alela dalam perekonomian kita, baran"kali 1!!, 2!!, atau 5!! tahun pun kita
takkan sampai ke tin"kat ,ndustri &erat Nasional% Tetapi den"an :4encana; menurut
:(*$*M 5$NM, T54+T*4; dalam sepuluh tahun sa#a kita bisa sampai ke tin"kat
yan" men"a"umkan%
S, 2+6*) ' +sal pemerintah tetap Merdeka 1!!L dan rakyat bersatu9 2impinan tetap te"ap,
percaya atas diri sendiri dan tetap #u#ur terhadap rakyat #elata% 2asal bahan meman" tak ada
yan" kuran" di ,ndonesia, baik seba"ai :#asmaninya kemesinan; seperti besi aluminium,
bauksit dll, baik seba"ai :rohaninya kemesinan; .seperti aran", listrik, dan minyak0%
Men"enai bahan, ,ndonesia ini, apala"i ,ndonesia 4aya tak kuran" dari Ne"ara manapun di
ba1ah kolon" lan"it ini%
S, T$5 ' Dam, coba bentan"kan :45N6+N+; buat ,ndustrilisasi kilat itu9
S, 7D+M ' Maa=, $ek9 Terlampau pan#an" dan terlampau sulit, kalau kubentan"kan di
sini% &aiklah kubentan"kan nanti dalam brosur istime1a pula9 Sekaran" baiklah kita
menin#au kembali ke belakan", buat membulatkan perundin"an%
,II $EMER#E$AAN #ITIN1A+ $EM'A(I
S, 2+6*) ' 6obalah, Dam, en"kau berikan beberapa kesimpulan dari perundin"an kita
sampai sekaran"%
S, 7D+M ' $esimpulan apa yan" mesti kuberikan, 6ul9 +ku sendiri sudah bin"un" diba1a
ke sana kemari dalam perundin"an yan" sulit dan pan#an" itu%
S, T$5 ' Seadanya sa#a% Simpulkan apa yan" kau rasa pentin" sa#a%
S, 7D+M ' l0 $emerdekaan itu bukanlah $emauan Tun""al oran" atau ne"ara, melainkan
kemauan Terikat .bukan absolut melainkan relati=0% $emerdekaan itu sendiri mestinya
berdasarkan pen"akuan atas kemerdekaan pihak lain% Sebaliknya kemerdekaan di pihak kita
diandaikan atas pen"akuan pihak lain terhadap kemerdekaan sendiri% +pabila berkenaan satu
sama lainnya itu ter"an""u, maka kemerdekaan itu tak akan kekal adanya% Den"an adanya
pen"akuan atas terikatnya kemerdekaan itu satu sama lain, maka kemerdekaan itu men#adi
rasional, masuk diakal, berakal% 20 Sudah berabad-abad pemikir semua ban"sa memikirkan
bentuk Ne"ara yan" bisa men#amin kemerdekaan itu% Tetapi bentuk sa#a tiadalah memberi
#aminan kepada kemerdekaan itu% +da di antara bentuk 4epublik yan" memberi #aminan
kemerdekaan lebih daripada beberapa bentuk kera#aan .4usia di >aman 4epublik Soviet
dibandin" den"an 4usia Tsar0% Tetapi ada pula bentuk kera#aan yan" memberi #aminan
kemerdekaan lebih daripada bentuk republik .$era#aan ,n""ris dibandin"kan den"an @erman-
Na>i0% Tetapi nyata sudah, bah1a 4epubliklah bentuk yan" lebih cocok buat men#amin
kemerdekaan% $era#aan- terbatas seba"ai bentuk ne"ara adalah keistime1aan se#arah, seba"ai
sisa yan" terpaksa diteruskan sa#a% F0 ,si kemerdekaan itu ialah kedaulatan, dan kedaulatan itu
ialah berupa kekuasaan dan kemakmuran% 2ertanyaan tentan" :siapakah atau "olon"an
siapakah yan" berdaulat pada satu ne"ara merdeka; mesti dilaksanakan atas pertanyaan
:siapakah atau "olon"an manakah yan" sebenarnya meme"an" kekuasaan dan men"ecap
kemakmuran dalam ne"ara itu;% Dipandan" dari pen#uru ini maka :demokrasi; yan"
diban""a-ban""akan ne"ara kapitalis itu, kalau diteropon" besarnya "olon"an atau kelas
yan" sebenarnya meme"an" kekuasaan dan merasakan kemakmuran itu tiadalah sepadan
den"an namanya :kedaulatan rakyat;% 3an" benar berkuasa, makmur, dan tenteram
kemakmurannya ialah kaum kapitalis, kaki tan"annya akal kaum ten"ah dan seba"ian kecil
dari proletar atasan% Seba"ian besar dari mereka yan" tak berpunya itu diomban"-ambin"kan
oleh krisis ekonomi dan peperan"an imperialisme% 40 Dalam suasana kemodalan, maka hak
pemilihan secara umum, lan"sun", dan sama itu, ataupun suara rakyat .re=erendum0 tiadalah
bisa membayan"kan kemauan kelas proletar yan" terbanyak itu% $aum bor#uis yan" sedikit
itu den"an harta perusahaan dan pro=esor, a"ama1an dan radionya bisa menukar yan" putih
men#adi hitam, yan" salah men#adi benar% $aum bor#uis bisa merebut suara% Seandainya
partai proletar bisa merebut kursi terbanyak dalam parlemen, dan bisa men"adakan undan"-
undan" sosialistis, partai itu akan ter"elincir dalam birokrasi kaum bor#uis, atau akan
tertumbuk pada polisi, #ustisi, dan tentara yan" dipimpin oleh bor#uis itu, kalau undan"-
undan" itu di#alankan% 50 3an" berhak menentukan nasib 4akyat ,ndonesia ialah kemauan,
pelor, atau bambu runcin"nya 4akyat ,ndonesia sendiri% (ak 4akyat ,ndonesia atas
kemerdekaan itu diambilnya dari alam yan" didudukinya% ,a hidup atau ten""elam den"an
alamnya itu% Selama ,ndonesia-Merdeka tiada men""an""u kemerdekaan ne"ara lain, selama
itulah ne"ara lain tidak berhak men""an""u kemerdekaannya% 2en"akuan 4epublik ,ndonesia
oleh Ne"ara lain bukanlah men#adi syarat adanya 4epublik ,ndonesia% 2en"akuan itu adalah
hal tersambil, satu hal di luar hak 4akyat ,ndonesia atas kemerdekaannya% Men"ambil,
merebut, atau melaksanakan kemerdekaannya itu, bukanlah satu perkara antara rakyat
,ndonesia den"an ne"ara lain, melainkan urusan diri sendiri% I0 :M54D5$+ 1!!L; adalah
satu #aminan buat terus merdekanya ,ndonesia% Tanpa M54D5$+ 1!!L ,ndonesia takkan
bisa men"adakan kemakmuran cukup buat dirinya sendiri% @u"a ,ndonesia 1alaupun merdeka
tak akan bisa mempersen#atai dirinya sendiri, karena tak akan diberi kesempatan oleh
kapitalisme asin" buat mendirikan :,ndustri-&erat Nasional;% $emerdekaan ,ndonesia abad
ke-2! ini tak bisa dipisahkan dari :,ndustri-&erat Nasional; dan :4encana 5konomi;% /0
,ndonesia tak bisa, tetapi tak pula perlu mempertahankan kemerdekaanya den"an #alan
kemiliteran se#ati% 2eran" kemerdekaan berlainan 1ataknya den"an peran" imperialisme%
Dalam peran" imperialisme, kalau semua keadaan lain-lain bersamaan, maka tekniklah yan"
akan menentukan kalah-menan"nya% Dalam peran" kemerdekaan, kalau syarat teknik sedikit
sa#a memadai, maka #i1a .psikolo"i0 Murba, dan suara dunia umumnyalah .international
public opinion0 yan" akan memberi putusan terakhir% Mun"kin ,n""ris - &elanda - @epan"
men#atuhkan ,ndonesia merdeka, tetapi tak pula mustahil 4epublik ,ndonesia bisa
men""ulin"kan ,n""ris dan &elanda seba"ai ne"ara imperialis% Den"an be"itu maka
,ndonesia sekaran" ber#uan" bukan sa#a buat 4akyat ,ndonesia sendiri, tetapi #u"a buat
seluruh 4akyat tertindas di dunia%
S, 2+6*) ' 4asanya sudah cukup / simpulan itu% Tetapi ba"aimanakah muslihat dan daya
upaya mempertahankan ,ndonesia Merdeka kita sekaran"8
S, 7D+M ' +lamnya 4akyat ,ndonesia, susunan, 1atak dan hasrat masyarakat ,ndonesia
serta or"anisasi ber#uan"nya banyak berlainan den"an ne"ara lain% Muslihat buat
mempertahankan dan memperkokoh 4epublik ,ndonesia Merdeka terpaksa pula diadakan
pada :&rosur ,stime1a;%
+rsip Tan Malaka O Se#arah MarEisme di ,ndonesia O SPksi &ahasa ,ndonesia M%,%+%