Anda di halaman 1dari 4

2013

SK JALAN SEMENYIH 2
KAJANG
KERTAS KERJA PROGRAM BIJAK SIFIR
1.0 Pendahuluan
Program Bijak Sifir bertujuan untuk memupuk minat pelajar terutama murid yang lemah
dalam penguasaan numerasi terhadap pembelajaran Sifir.
2.0 Butiran Program
Program ini akan dijalankan seperti berikut:
Masa : 7.5 pagi ! ".5 pagi
#ari : $snin
%empat : Bilik Pemulihan
3.0 Objektif
&.' Memberi pendedahan kepada murid(murid tentang konsep sifir.
&.) Memastikan murid(murid dapat menguasai sifir dengan baik.
4.0 Pelaksanaan
*.' Murid diminta untuk mengulangkaji kaedah sifir seperti yang telah di pelajari
sebelum ini.
*.) Murid dibekalkan dengan petak sifir dan semua murid diminta untuk mengisi petak
tersebut.
2 | P a g e
*.& Murid yang pertama sekali menyiapkan petak sifir dengan betul di kira sebagai
pemenang dan layak menerima hadiah.
5.0 Penyertaan
Semua murid +$,-S. Pemulihan
6.0 Belanjaan
/os per0etakan di tanggung oleh sekolah.
!.0 Penutu"
1iharap dengan adanya program ini2 penguasaan sifir murid terutama murid yang masih
lemah dalam ,umerasi dapat ditingkatkan untuk memastikan sekolah 0emerlang.
#isediakan Oleh$
3 | P a g e
#isahkan Oleh$
%P&. 'O()#)( B*. +),-#.
/uru Penolong 0anan 1$
10 2alan 1emenyih 2$
0ajang.
%2)3)4-)( B-&*- 3)'-P)*.
1etiausaha5Penyelaras 4-&61
10. 2alan 1emenyih 2$
0ajang.
4 | P a g e