Anda di halaman 1dari 4

Millah Dauli - MAPIM Siri 2 ( Fikrah Cikgu Azmi )

PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN
Millah Dauli menekankan persoalan kehidupan sosial dalam konteks kehidupan bersama dalam
sebuah masyarakat disebuah negara berasaskan pembinaan kehidupan kolektif.
Kehidupan yang peka kepada keperluan kolektif lebih dari kepentingan peribadi adalah
penekanan yang sangat difokus oleh Millah Dauli.
Paksi kepada hidup kolektif dalam bermasyarakat bermula dengan konsep "lita'arafu". Iaitu
saling kenal mengenali . Berkenalan dalam kepelbagaian ini adalah nikmat besar yang dianugerah
uhan . !engan minda murni untuk mengenali kepelbagaian sebagai anugerah uhan inilah asas
hidup bermasyarakat bermula.
"alaupun se#ara e$olusi sosial % perkembangan manusia bermuara dari salasilah keluarga dan
keturunan &obilahnya masing'masing % akan tetapi apabila mobiliti dan interaksi semakin aktif %
masyarakat berbilang kaum mulai terbentuk . !engan itu masyarakat beragam bangsa % adat %
bahasa % agama men(adi realiti yang tidak boleh diketepikan .
!i sini Millah Dauli menekankan kepentingan mendidik masyarakat dengan menerapkan nilai
hidup harmoni dan saling menghormati. )asyarakat akan dididik menghayati konsep rukun
hidup harmoni apabila asas nilai kemanusiaan dan nilai keadilan dan kebenaran diter(emahkan
dalam semua aspek kehidupan.
)asyarakat (uga perlu dididik untuk menangkis dan membentengi *arga dari segala pengaruh
negatif yang menyebabkan nilai kebersamaan dan perkongsian runtuh. +ebab itu bila ge(ala sosial
dibiar men(adi fenomena dalam masyarakat % mangsa pertama ialah keharmonian .
Millah Dauli sangat memberi penekanan (uga kepada perpaduan sebagai unsur penting dalam
kehidupan bermasyarakat . Keselarasan dan sikap akomodatif diterapkan untuk menghindari
perpe#ahan dan permusuhan. Ia menolak sikap assobiyah sempit dan sering mengingatkan
masyarakat terhadap perangkap musuh yang mahu menggunakan muslihat "pe#ah dan perintah".
Pendidikan masyarakat yang terpenting dalam kerangka Millah Dauli ialah sikap "wasatiyah". Ia
menggunakan konsep " Ummatan Wasatan Litakunu Syuhada a alan Nas " ( umat berkeadilan
(pertengahan) supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia). Konsep ini mengaplikasikan hal
berikut ,
-. )eletakkan keadilan sebagai nera#a dalam hubungan kemanusiaan
.. )engutamakan kepentingan menyeluruh tanpa menafikan hak indi$idu dan keperluan yang
khusus.
/. idak melampau dalam tuntutan dan memberi keutamaan kepada kesepakatan umum.
0. )engutamakan sifat keterbukaan dan berdialog untuk menyelesai masalah.
1. Keterbukaan kepada *asilah yang berbeda tetapi berpegang kepada prinsip yang benar dan
tetap.
Pendidikan masyarakat mengikut Millah Dauli sangat menekankan tradisi ilmu. Ilmu yang sahih
yang mengenalkan yang hak dan kedudukan sesuatu itu pada tempatnya. "a#ana ilmu yang
berpaksikan keimanan kepada Allah tetapi memberi tempat kepada hu(ah akli yang bernas dan
dihormati sangat diperakui. +ebab itu masyarakat sangat dididik untuk mendalami ilmu dan
memperluaskan alam berfikir ketika berinteraksi antara pelbagai kaum dan agama.
Millah Dauli mendidik masyarakat untuk mengamalkan hidup berimbang. Konsep berimbang
itu meliputi antara keperluan spiritual dan fizikal % antara memenuhi keperluan hidup dan
memelihara keharmonian dengan alam serta antara kese(ahteraan dunia*i dan kebahagian
ukhra*i.
!alam konteks inilah Millah Dauli tidak mengenal pentarafan masyarakat mengikut dar(at
kekayaan mahupun pangkat. Akan tetapi yang membedakan antara *arga adalah keilmuan dan
budi. )asyarakat dilihat sebagai suatu kesatuan dalam perbedaan pelbagai keragaman yang
membolehkan kelebihan yang satu melengkapan kekurangan yang lain.
Konsep bermasyarakat yang dikedepankan dalam Millah Dauli ialah masyarakat harus men(adi
lapangan untuk saling menerima perbedaan sekaligus bermuafakat dalam kesamaan dan saling
bela(ar antara satu sama lain.. Kepentingan bersatu dalam kesamaan men(adi modal penting untuk
menggerakkan masyarakat hidup hormat dan hidup saling melengkapi.
Millah Dauli mengenengahkan konsep " Lita'arafu " iaitu sebagai *adah dan sarana
mengu(udkan keharmonian. Ia bermaksud bertaaruf antara antara (iran % kaum % antara bahasa %
antara agama % antara penempatan % antara organisasi dan antara negara. u(uannya ialah untuk
mengenali dan menghormati.
"Lita'arafu" dilaksanakan dalam rangka mendidik masyarakat memanfaatkan kepelbagaian %
mengenali kebesaran pada setiap #iptaan Allah % membuka peluang membangun " ummatun
wahidah " dan meneroka peluang untuk menyebarkan kebenaran untuk merealisasikan "
rahmatan lil 'alamin ".
2ntuk yang demikian Millah Dauli tidak memberi ruang kepada persaingan yang menyuburkan
keghairahan saling menge(ar demi mendahului antara satu sama lain dalam hal kebendaan %
pangkat dan kuasa % akan tetapi mengutamakan perkongsian dan menyebarkan kehidupan
bersama % yang kuat membantu yang lemah % yang berkemampuan melengkapi yang kurang
mampu.
" Li ta'arafu " bermakna menanamkan kasih sayang antara manusia % membangunkan rasa
hormat untuk men(aga hak sesama insan dan menyuburkan keghairahan untuk melakukan
kebaikan merentas kaum dan agama.
PENDIDIKAN KENEGARAAN
Millah Dauli mengambil perhatian penting kepada persoalan membina sebuah negara. )en(aga
*ilayah yang ditakrif sebagai negara yang berdaulat dilihat dalam konteks memelihara kuasa dan
hak untuk melaksanakan pemerintahan sendiri 3 self determinataion ) tanpa sebarang gugatan dari
luar.
Akan tetapi dalam konsep Millah Dauli sempadan sesebuah negara yang ditentukan dalam suatu
persetu(uan politik dengan negara (iran dan disahkan se#ara perundangan antarabangsa tidak
men(adi satu syarat utama untuk memupuk kesatuan kemanusiaan dan perpaduan ummah. Is
menekankan baha*a bernegara adalah persempadanan resmi tetapi bukan dinding pemisah.
)enghormati sempadan negara adalah penting tetapi men(alinkan hak kemanusiaan dan
persaudaraan sesama insan adalah lebih utama.
+ebuah negara yang mempunyai pemerintahan yang ber*iba*a dan punya legitimasi politik %
maka negara itu perlu dan layak dipertahankan dari di#eroboh. +etiap *arga dibebankan
tanggung(a*ab
Millah Dauli menekankan ke*a(ipan *arganya untuk memahami hak negaranya. Kenegaraan
hanya bermakna (ika setiap *arganya memahami baha*a men(adi seorang *arga yang sah
menuntut kepada ke#intaan dan kesetiaan kepada negara berasaskan prinsip kebenaran dan
keadilan. +eorang *arga perlu menzahirkan kesetiaannya dengan mematuhi tatatertib kenegaraan
dimana ia berada .
4amun tanggung(a*ab *arga adalah (uga untuk men(adi rakyat yang berani menegur yang salah
dan berani memperbetulkan yang pin#ang. Konsep patriotisme bukan bermaksud setia tanpa
syarat. "arga sebuah negara (uga bertanggung(a*ab untuk ber*aspada terhadap sebarang
salahlaku dan salah tadbir pemerintah % dan dengan itu setiap *arga bertanggung(a*ab untuk
men(adi penga*as kepada pemerintah yang #urang dan yang mengkhianati negara.
5leh kerana itu mengurustadbirkan negara berdasarkan mandat yang diberi oleh rakyat hendaklah
dipelihara dari sebarang penyele*engan. 4egara *a(ib dibersihkan dari penera(u kuasa yang
menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. )embiarkan penyele*engan adalah (uga suatu
pengkhianatan.
Millah Dauli mendidik rakyat supaya mengamalkan hidup sebagai *arga *aspada 3 alert
#itizenry ) yang aktif mengikuti perkembangan negara . +etiap *arga perlu aktif menyertai segala
perkembangan dan status terkini yang dilalui oleh negara. +etiap *arga perlu peka dan
mengambil peduli apa yang berlaku ke atas negaranya. Ia meliputi soal tanggung(a*ab yang
dilaksanakan oleh pihak legislatif 3 pembuat undang'undang ) % eksekutif 3 pelaksana undang'
undang ) dan (udisuri 3 pentafsir undang'undang ) .
Kenegaraan yang dibangunkan oleh Millah Dauli meliputi soal kepimpinan % dasar negara %
pembangunan % pengurusan % pen(agaan dan pengagihan kekayaan negara % pendidikan dan sosio'
budaya % keselamatan % fungsi institusi dan pelaksanaan undang'undang.
Millah Dauli menekankan pembinaan negara untuk memenuhi kriteria berikut ,
4egara berkeadilan dan aman 3 4ation of (usti#e and pea#e )
4egara berilmu 3 4ation of kno*ledge )
4egara berdaulat 3 4ation of so$ereignty )
4egara berkeba(ikan 3 4ation of *elfare and #are )
4egara berbudaya dan tradisi murni 3 4ation of #ulture and tradition )
4egara berekonomi ma(u dan pengagihan adil 3 4ation of e#onomi# ad$an#ement and e&uitable
distribution )
4egara beramanah memeliahara alam sekitar 3 4ation of trust for en$ironmental prote#tion )
Millah Dauli mahu membentuk tatanegara yang berpaksikan amanah dan keadilan sebagai
paksi . ata#ara urustadbir negara dan men(adi seorang *arga negara mestilah bertun(angkan dua
paksi ini. Pemerintah yang beramanah dan adil dan rakyat yang men(un(ung tinggi amanah dan
keadilan.
Inilah kefahaman yang akan diterapkan untuk membangunkan negara yang bermaruah. Faham
aldatun !ayiibah dan aldatun "abbun #hafur adalah pia*ai yang akan di(adikan ukuran
ke(ayaan. 4egara yang berusaha men#irikan pembangunannya diba*ah inayah dan hidayah dan
taufi& dan barakah Illahy pasti akan diberi (alan keluar dari berbagai kemelut dan krisis yang
bakal dihadapi oleh pemerintah dan rakyat.
Persis meniti di (ambatan yang tipis % di negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama % (ika
tidak dipandu oleh kesepakatan dalam bernegara dan diperintah oleh kera(aan yang berintegriti %
amanah dan bertanggung(a*ab % pasti akan mendedahkan negara dan rakyat kepada ketegangan
hatta dalam persilisihan yang ke#il sekali pun.
+ebab itu Millah Dauli sangat memlihara persoalan hak beragama dikalangan pelbagai kaum
tetapi tetap menghormati kesepakatan yang terdahulu baha*a Islam adalah agama Persekutuan .
)enerima Islam sebagai agama negara bermakna menghormati ter(emahan segala urustadbir dan
tatakelola pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip'prinsip Islam yang uni$ersal untuk
rakyat berbilang agama umumnya dan memenuhi tuntutan hukum Islam untuk kaum )uslimin
khususnya.
Bermakna (uga Millah Dauli mentadbir negara se#ara demokratik yang memberi legitimasi
kepada semua kaum untuk beramal dengan agama dan budayanya masing'masing % namun dalam
kerangka pemerintah yang terpilih dari pilihanraya yang bersih dan adil .
Pendekatan Millah Dauli menggariskan panduan untuk memastikan hak beragama dipelihara dan
dihormati akan tetapi menghormati hukum Islam bagi mereka yang memeluk Islam.
!alam pendidikan kenegaraan kami per#aya setiap penganut agama dituntut untuk tidak
bermusuhan antara satu sama lain . "alaupun terdapat khilaf yang fundamental dalam soal ke"
uhan "nan % namun hidup dalam sebuah negara yang disepakati menerima rukun " Keper#ayaan
kepada uhan " % hendaklah men(adikan setiap *arga negara itu memahami baha*a dalam soal
pemerintahan sebuah kera(aan ia tidak bebas dari ikatan sebagai entiti yang berpaksikan agama
Islam yang diterima sebagai agama negara.
!alam hal ini Millah Dauli tidak mengenepikan hak agama yang lain untuk diamalkan dengan
aman dan harmoni. Baha*a dalam prinsip yang (elas membenarkan berbilang agama u(ud se#ara
harmonis dalam negara % maka sensiti$iti antara agama seharusnya dipelihara.