Anda di halaman 1dari 64

HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

STRATEGI
PENDEKATAN
KAEDAH
TEKNIK
STRATEGI
Cara atau
langkah/tindakan
yang mesti
dilaksanakan
untuk mencapai
objektif pengajaran
dan pembelajaran
Lebih menjurus
dan
menumpukan
kepada
pencapaian
atau hasil
pembelajaran.
KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Pemusatan
guru
Pemusatan
murid
Pemusatan
bahan
MODEL PRINSIP
DAN TEORI
PEMBELAJRAN
STRATEGI
PENGAJARAN

PENDEKATA
N
KAEDAH-
KAEDAH
TEKNIK-
TEKNIK
MENGAJAR

AKTIVITICIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU

Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala.
Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan
pendapat mereka
Strategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru.
Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni
atau perkembangan emosi.
Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.
Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara
menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal
dan kurang berupaya membuat interprestasi.
Guru memainkan peranan yang
utama.
Guru yang menguasai dan
mengawal segala aktviti
pelajaran.
Guru banyak memberikan
penerangan dan murid
mendiamkan diri.
Kaedah dan teknik yang
digunakan seperti penerangan,
deminstrasi,syarahan,bercerita
dan pengajaran mikro.
PEMUSATAN
GURU
CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.

PEMUSATAN
MURID
Murid memainkan
peranan yang
penting.
Murid digalak
melibatkan diri
secara aktif
Guru merupakan seorang
pemimpin yang
membimbing murid
menjalankan aktiviti
pembelajaran.
Kaedah dan teknik
yang digunakan
seperti inkuiri
penemuan,perbinca
ngan,main peranan
dan sumbangsaran.
Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara guru
dan murid.
Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik.
Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif
pembelajaran murid.
Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian
kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid.
Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.


Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.
Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran atau
murid dengan bahan pengajaran.
Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani
Juga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yang
sebenar.
Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapat
dikaitkan dengan situasi yang konkrit.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.STRATEGI
PEMUSATAN
BAHAN.
Guru menyampaikan
pengajaran dengannya
dengan lebih mudah, leih
menarik serta lebih berkesan.
Murid boleh
memahami
pembelajaran dengan
lebih bermakna
secara sendiri atau
berkumpulan tanpa
kehadiran guru.
Kaedah yang
berkaitan ialah audio-
visual dengan
penggunaan
projektor,televisyen,
komputer dan
sebagainya.
PENDEKATAN
Pendekatan merupakan satu
set andaian yang membentuk
sifat bahasa, pembelajaran
dan pengajaran yang
dijalankan.
JENIS-JENIS PENDEKATAN
Pendeka
tan
induktif

Pendeka
tan
deduktif

Pendeka
tan
eklektik

Pendeka
tan
komunik
atif

Pendeka
tan oral
pendekat
an
tematik
pendekat
an
masteriKONSEP INDUKTIF
Sebelum memulakan
pengajaran dan
pembelajaran guru perlu
menyediakan contoh-
contoh yang sesuai
untuk murid membuat
rumusan
Murid dibimbing melalui
aktiviti penyoalan supaya
dapat membuat
kesimpulan sendiri
Pelbagai contoh yang
mengandungi ciri-ciri
yang sama untuk
memudahkan murid
membuat kesimpulan
samada daripada guru
atau murid
Guru menyediakan alat
bantu mengajar yang
bersesuaian
Aktiviti perlu
dipelbagaikan dan
menarik perhatian murid


Merancang Aktiviti

Penilaian Pelaksanaan

MODEL INDUKTIF
Kenalpasti
Maklumat
Memberikan
contoh-
contoh
Sediakan
Contoh
Membuat
Kesimpulan
Mencuba
Generalisasi

Membuat
Generalisasi

Membuat
Konsep

Memberikan
contoh-
contoh
Pendekatan Induktif/
Binaan/ Jumpaan
JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIFMembentuk satu generalisasi
daripada contoh-contoh tertentu.
Misalnya mencari ciri segitiga yang
sama daripada pelbagai jenis
segitiga.
Membentuk satu prinsip daripada
ujikaji tertentu. Mislanya mendapat
prinsip graviti daripada ujikaji benda-
benda dijatuhkan dari atas ke bawah.
Membentuk satu hukum daripada
pernyataan-pernyataan tertentu.
Misalnya mendapat hukum
tatabahasa daripada membuat
analisis terhadap struktur ayat-ayat
bahasa
Membentuk satu teorem melalui
aktiviti-aktiviti induktif. Misalnya
mengukur dan mencari hasil tambah
sudut-sudut dalam pelbagai jenis
segitiga untuk mendapat teorem
sudut segitiga.
Mendapat satu teori daripada satu
urutan pemikiran. Misalnya,
memmerhati tingkah laku manusia
untuk mendapatkan satu teori
pembelajaran
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF.
Guru harus
menyediakan
contoh-contoh
yang sesuai, (yang
boleh membantu
murid membuat
rumusan)
Sediakan contoh-
contoh yang sesuai
Soalan-soalan
disediakan untuk
membimbing
membuat
kesimpulan
Guru tidak
menghuraikan isi
pelajaran, murid
dibimbing untuk
mencari
kesimpulan
Jenis contoh
khusus
dipelbagaikan tetapi
mengandungi ciri
yang sama
Contoh-contoh
khusus yang dipilih
haruslah sesuai &
mencukupi.
Murid-murid
digalakkan
memberi contoh
yang sama
Guru tidak harus
memberi contoh
sekaligus
Sediakan alat bantu
mangajar
Penggunaan deria-
deria murid dalam
aktiviti lihat,
dengar, hidu &
sentuh.
Pengajaran mengikut urutan
yang tepat contoh-contoh
spesifik membawa kepada
kesimpulan umum.LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN
INDUKTIF
PERINGKAT 1
(PERANCANGAN)
Menentukan objektif pelajaran
Menyediakan contoh-contoh
Menyediakan soalan
Menyediakan alat bantu mengajar
PERINGKAT 2
(PENDEDAHAN)
Set induksi
Mengemukakan contoh-contoh.
Memerhatikan contoh-contoh.

PERINGKAT 3
( PEMBENTUKAN
KONSEP
MENTAFSIR CIRI-
CIRI)
Mengenalpasti ciri-ciri
Menganalisis ciri-ciri
PERINGKAT 4
( PEMBENTUKAN
KESIMPULAN)
Merumuskan ciri-ciri
Membuat generalisasi
Menerangkan fungsi kesimpulan,hukum,prinsip,teori atau teorem
PERINGKAT 5
( PENUTUP)
Membuat kesimpulan kognitif.
Membuat kesimpulan sosial
Memberi aktiviti susulan.


KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIFPelajaran diterima
dengan cara yang lebih
konkrit kerana ia
disertai dengan contoh-
contoh yang baik dan
munasabah.
kanak-kanak
mempelajarinya melalui
lisan, bacaan dan
karangan. ia tidaklah
disampaikan
disampaikan sebagai
tajuk pelajaran yang
berasingan.
Bahan-bahan diterima
secara tidak
langsungdan dapat
digunakan secara
praktik.
Kanak-kanak
mempelajari benda-
benda yang berguna
dan biasa ditemui
dalam bacaan dan
karangan.
Guru mudah menyusun
pelajran mengikut
prinsip-prinsip
bagaimana kanak-
kanak belajar yakni
daripada yang sennag
kepada yang lebih
susah dan seterusnya.
Tidak perlu menghafaz
kerana kanak-kanak
akan faham setelah
diberikan contoh-contoh
itu beberapa kali.
Sesuai dengan
kehendak ilmu
pengajaran dan
pendidikan, iaitu
beberapa amatan akan
menjadi satu
tanggapan.


KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF

JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF

Pendekatan ini
selaras
dengan teori
pembelajaran
Gestalt
Pengajaran
dengan
mengemukakan
generalisasi dan
kemudian diikuti
oleh contoh-
contoh.
Bematlamatkan
pemerolehan
struktur kognitif
Pendekatan ini
lebih banyak
menekankan
aspek tulisan
Pendekatan
deduktif banyak
digunakan untuk
menyelesaikan
masalah.
Contohnya, setelah
murid mempelajari
imbuhan ber
mereka disuruh
membuat beberapa
ayat dengan
menggunakan
imbuhan ber.
Untuk penyelesaian
masalah
Boleh digunakan
untuk membuat
generalisasi baru.
Contohnya, setelah
murid mempelajari
rumus luas
segiempat tepat,
mereka dibimbing
menggunakan
rumus itu untuk
mendapat rumus
luas segitiga
bersudut tegak.
Untuk membuat
generalisasi baru
Boleh digunakan
untuk membuat
hipotesis melalui
prinsip atau hukum
yang telah
dipelajari.
Contohnya, setelah
murid mempelajari
teorem sudut-sudut
bersebelahan atas
garis lurus mereka
dibimbing
menggunakan
teorem ini untuk
membuktikan hasil
tambah tiga sudut
dalam sebuah
segitiga
Untuk membukti
hipotesis


PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF

PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF.

Generalisasi
pada
permulaan
pengajaran
mestilah
dinyatakan
secara
eksplisit
Contoh-
contoh yang
digunakan
mestilah
sesuai dan
mencukupi
Contoh tidak
harus datang
dari guru
sahaja tetapi
juga dari
murid
Contoh mesti
betul supaya
murid dapat
meniru dan
menghasilkan
contoh yang
lain
Pemahaman
generalisasi
murid mesti
dinilai melalui
pelbagai cara
Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih
dahulu, kemudian memperkenalkan tajuk, tujuan pengajaran dan isi
pengajaran.
Peringkat
pendedahan
Guru menenrangkan peraturan,rumus tatabahasa, menerangkan
pengertian dan hukum yang tertentu.
Peringkat
mengemukakan
generalisasi.
Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi
kepada pelajar.
Guru mewujudkan pelbagai aktiviti.
Peringkat
menganalisis
konsep.
Dijalankan dalam bentuk berkumpulan.
Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu.
Peringkat
mencubakan
generalisasi.
Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah
dipelajari.
Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.
Peringkat
penutup


KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK.

KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK
Cara yang
mudah untuk
menyampaikan
isi pelajaran.KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF


STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF
Cara penerangan
tidak dinyatakan
(konkrit).
Murid hanya
dapat menulis
sahaja.
Sedikit
menggunakan
bahasa yang
dipelajari.
Elektif bererti
pemilihan, eklektik
bermakna bercampur
Gabungan pendekatan
digunakan
Menggabungkan
pendekatan indukti dan
deduktif
Banyak digunakan
dalam pengajaran
sains dan matematik
Boleh gunakan strategi
Pusatan guru, Pusatan
murid, dan Pusatan
bahan
Digunakan dalam
aktiviti pemulihan dan
pengayaan


GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.
MODEL 1.
Generalisasi Contoh Generalisasi
Generalisasi
Deduktif
Contoh PENDEKATAN ELEKTIF
Induktif
Generalisasi
STRATEGI PENGAJARAN
KUMPULAN.
Pendekatan pemusatan guru
Aktiviti pemulihan
Pendekatan pemusatan bahan
Aktiviti pengayaanModel 2
Contoh
Induktif
Generalisasi PENDEKATAN ELEKTIF
Deduktif
Contoh
Pengajaran guru akan
dimulakan dengan
generalisasi, diikuti
oleh contoh dan
kemudian akan
ditamatkan dengan
memberikan
generalisasi sekali
lagi.
Ini bermakna guru diminta
menerangkan terlebih dahulu
peraturan, hukum, syarat atau
perkara-perkara lain yang berkaitan
dengan aspek-aspek bahasa yang
hendak dipelajari sebelum
memberikan contoh-contoh yang
diperlukan.
Selepas itu, guru
akan menerangkan
sekali lagi peraturan-
peraturan tersebut
sebelum menutup
pengajaran hari itu.

KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF
Pengajaran guru akan
dimulakan dengan memberi
contoh, diikuti oleh
generalisasi dan kemudian
diakhiri dengan
memberikan contoh sekali
lagi.
Ini bermakna guru diminta
memberikan seberapa
banyak contoh yang boleh
terlebih dahulu sebelum
menerangkan peraturan-
peraturan atau hukum-
hukum yang berkaitan
dengan aspek bahasa yang
diajar itu.
Selepas itu, guru akan
mengadakan sesi
memberikan contoh-contoh
sekali lagu sebagai
pengukuhan.
Pendekatan model ini lebih
mirip kepada pendekatan
induktif kerana ia
menekankan contoh-contoh
di permulaan pengajaran.


Secara umum, pendekatan ini member fokus
khusus kepada murid.
Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk
sama ada secara interpersonal atau intrapersonal
bagi tujuan memenuhi keperluan dan
kehendaknya.
Antara lain manusia berkomunikasi untuk
menyatakan perasaan dan emosi, mencipta
imaginasi, memperoleh barangan dan
perkhidmatan, bertukar pandangan, memperoleh
dan menyampaikan maklumat.
Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid
mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan
aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya.
Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam
konteks wacana mengikuti proses komunikasi
sebenar.CIRI-CIRI
PENTING
PENDEKATAN
KOMUNIKATIF
Makna sangat
dipentingkan;
Dialog jika
digunakan
terarah kepada
proses
komunikatif
bukan untuk
tujuanhafalan;
Konteks dan
situasi komunitif
sangat diberi
keutamaan;
Pembelajaran
bahasa berfokus
kepada
keperluan
belajar untuk
berkomunikasi;
Latih tubi perlu
tetapi bukan
keutamaan;
Pengucapan
bahasa perlu
sekadar untuk
difahami sahaja;
Bahan bantu
mengajar perlu
sesuai mengikut
tahap umur dan
kemahiran
murid-murid.
Bahan bantu
mengajar
berfungsi
sebagai
dorongan
kepada murid-
murid untuk
belajar;
Murid-murid
digalakkan
menyampaikan
idea secara lisan
(bertutur);
Terjemahan
boleh
digunakan, asal
saja murid-murid
memperoleh
manfaat
daripadanya;


PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN.

PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN
LITTLEWOOD (1981)

Bahasa
membolehk
an manusia
berfikir dan
berkongsi
pendapat
dan
pengalaman
dengan
orang lain.
BAHASA
UNTUK
MENYAM
PAIKAN
IDEA.
Melalui
bahasa,
maklumat
dapat
disampaikan
di antara
penutur dan
pendengar.
Dengan
menggunak
an bahasa,
maklumat
diberi dan
diterima.
BAHASA
UNTUK
MEYAM-
PAIKAN
MAKLUMAT
Bahasa
digunakan
untuk tujuan
berkomunik
asi dan
berinteraksi
dengan
orang lain.
Bahasa
mrupakan
alat untuk
manusia
berhubung
sesama
mereka.
BAHASA
SEBAGAI
ALAT
KOMUNI-
KASI.
Aktiviti
pembelajaran
melibatkan cara
berkomunikasi.
PRINSIP
KOMUNIKASI
Tugasan yang
diberikan akan
disulami dengan
aktiviti komunikasi
akan memberikan
makna kepada
pelajar.
PRINSIP
TUGASAN
Pembelajaran
bahasa yang
bermakna akan
menggalakkan
keinginan
mempelajari
bahasa yang
seterusnya.
PRINSIP YANG
LEBIH
BERMAKNA.


REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF

OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.
GRA-
MATIK
AL
SOSIO-
LINGUISTIK
WACA-
NA
KECEKAPAN
STRATEGI

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF
Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan)
Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara
untuk dipelajari)
Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.)
Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan)
Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasi
kurikulum sekolah)KONSEP PENDEKATAN ORAL.
Bahasa sasaran adalah alat yang digunakan
untuk komunikasi bilik darjah dan bukan
semata-mata sebagai objek untuk dipelajari.
Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki
pelbagai entuk linguistik
Permainan sangatlah penting keranan
mempunyai aktiviti komunikasi.
Pelajar seharusnya diberi peluang untuk
meluahkan idea dan pendapat mereka.
Satu daripada tangungjawab guru aalah
meyediakan situasi pembelajaran yang
menggalakkan komunikasi.CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY)

satu kaedah yang memberi
penekanan kepada penguasaan
aspek lisan dalam
aktivitinpembelajaran bahasa.
ini dilakukan sebelum seseorang
itu menguasai kemahiran-
kemahiran yang lain seperti
membaca dan menulis.
perbendaharaan kata merupakan
aspek utama dalam rekabentuk
pendekatan ini. selain itu kwalan
tatabahasa adalah juga diberi
perhatian.
Pengajaran bahasa
dimulakan dengan
bahasa pertuturan.
bahan hendaklah diajar
secara lisan terlebih
dahulu sebelum ia di
perkenalkan dan
dipersembahkan dalam
bentuk tulisan.
Bahasa sasaran ialah
bahasa yang digunakan
dalam bilik darjah.
Ciri-ciri dan aspek
bahasa yang dipelajari
akan diperkenalkan dan
dipraktikkan
berdasarkan situasi.
Pemilihan
perbendaharaan kata
dibuat mengikut
proosedur yang sesuai
agar ia benar-benar
dapat berfingsi dengan
betul dan mengandungi
makna yang tepat.
Item-item tatabahasa
dipertingkatkan
mengikut prinsip-prinsip
pengredan, yang
bermula daripada
bentuk yang mudah
kepada yang lebih rumit
dan kompleks.
Aktiviti bacaan dan
penulisan akan
diperkenalkan sebaik
sahaja asas leksikal
dan tatabahasa dapat
dikuasai.PENDEKATAN
TEMATIK
Diertikan sebagai
pokok pembicaraan
atau topik uama yang
dijadikan sesuatu
pembicaraan atau
kajian.
Berkait rapat dengan
aktiviti P & P secara
kumpulan
Sesuai digunakan
sebagai proses
perbincangan tema
dalam aktiviti
kumpulan


CARA
PERLAKSANAAN
Kumpulan A :
jawab soalan
tentang
binatang
Kumpulan B : lukis
gambar binatang
Kumpulan C :
gunting dan tampal
Tema dipecahkan
kepada sub-topik
dan dibincangkan
dalam kumpulan
mengikut tahap
kebolehan murid.
Contoh : tema :
Kebersihan


Topik X

Topik X
KUMPULAN
1
KUMP
ULAN

TEMA

KUMPULAN
CERDAS
KUMPULAN
SEDERHANA
Sub-Topik Sub-Topik
Sub-Topik
KUMPULAN
LAMBAT
TEMATema yang sama
diberi dan
dibincangkan oleh
murid-murid dalam
kumpulan pelbagai
kebolehan.
Contoh : tema :
binatang
peliharaan
Kumpulan A :
jawab soalan
tentang
binatang
Kumpulan B :
lukis gambar
binatang
Kumpulan C :
gunting dan
tampal
KONSEP PENDEKATAN MASTERI

Topik X
KUMPULAN
3

RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI.
Memastikan murid dapat menguasai sesuatu :
Kemahiran dengan cekap dan lengkap.
Menguasai kemahiran melalui latih tubi
Merangkumi 4 langkah.
KUMP
ULAN
1

Topik X Topik XPERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI.

LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI.
Pembelajaran Masteri
bukanlah perkara
yang baru dan unsur-
unsurnya terkandung
dalam KBSR dan
KBSM.
Penggunaan
pendekatan dan
strategi pengajaran
dan pembelajaran
masteri memastikan
semua murid dapat
mengguasai apa yang
diajar.
Sekolah yang
menggunakan
pembelajaran masteri
mendapati
pencapaian murid
mereka lebih tinggi
disamping prestasi
meningkat.
Menentukan objektif pembelajaran
masteri.
Merancang unit pelajaran dan
peringkat maklum balas dengan
aktiviti pemulihan.
Mengubahsoalan-soalan untuk
penialian sumatif.
Topik XSatu perancangan atau prosedur bagi
melaksanakan sesuatu pengajaran
secara teratur, kemas, dan sistematik.
Merupakan langkah-langkah langkah
pengajaran yang tersusun rapi dan
berkesinambungan yang harus diikuti
dengan sesuai bagi mencapai
sesuatu objektif pengajaran
KAEDAH
KUMPULAN
3

Nilai hasil pembelajaran dengan
ujian formatif.

Penggunaan teknik yang
berkesan.
Laksanakan aktiviti pemulihan
untuk murid-murid yang belum
menguasai kemahiran.


KONSEP KAEDAHFAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK
Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti
muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
Kamus Dewan
(edisi ketiga) :
Satu muslihat atau strategi atau taktik yang
digunakan oleh guru untuk mencapai hasil
segera yang maksimum pada waktu mengajar
sesuatu bahagian bahasa tertentu.
Edward M.
Anthony :
Pengendalian suatu organisasi yang benar-
benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia
digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
Kamaruddin Hj.
Husin & Siti Hajar
Hj. Abdul Aziz :
JENIS-JENIS KAEDAH
Kaedah
natural
Kaedah
tata-
bahasa
ter-jemah-
an
Kaedah
terus
Kaedah
ajuk hafaz
Kaedah
linguis-tik
Kaedah
kod
kognitif
Kaedah
bahasa
komuniti
Kaedah
oral
AuralSesuai dengan tujuan dan
matlamat sukatan pelajaran
bahasa melayu.
Mesti sejajar dengan
objektif p&p yang hendak
dicapai.
Sesuai dengan tabiat
(nature) dan latar belakang
murid yang diajar.
Sepadan atau setara
dengan umur murid, iaitu
dalam lingkungan umur
yang sama.
Kaedah yang mampu
diaplikasikan oleh guru,
jangan terlalu bercita-cita
tinggi tidak sepadan
dengan
kemampuan,kepakaran
dan pengalaman yang ada.
Mempunyai masa yang
mencukupi untuk
mengaplikasikan kaedah
berkenaan.
KAEDAH
NATURAL
Kurang menekankan
rujukan kepada analisis
gramatikal, latih tubi
gramatikal atau teori
tatabahasa tertentu.
Kaedah ini melihat bahasa
sebagai satu alat untuk
menghubungkan makna
dengan mesej.
Melibatkan dua cara iaitu
penguasaan (semulajadi)
dan
pembelajaran(peraturan).
Matlamat- kelas siasaskan
kepada tugasan yang
dapat memenuhi keperluan
murid.
Objektif- bergantung
kepada keperluan murid,
kemahiran bahasa
(mendengar, bertutur,
membaca dan menulis).
Dalam menentukan
matlamat komunikasi,
murid tidak perlu
menguasai bentuk dan
struktur ayat tetapi
diharapkan dapat
berurusan dengan sesuatu
set topik tertentu dalam
sesuatu situasi.


ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL.

Penekanan adalah kepada
persembahan input
pemahaman dalam bahasa
sasaran.
Guru harus memberikan fokus
kepada barang-barang atau
objek di dalam kelas.
Peranan murid berubah
mengikut tahap perkembangan
linguistik mereka.
Tanggungjawab murid:
Memberikan maklumat tentang
matlamat khusus mereka
Mengambil bahagian yang aktif.
Menentukan masa untuk
memmulakan penghasilan
pertuturan.
Bagi latihan tatabahasa tentukan
peruntukan masa dengan gurur
untuk menyempurnakannya atau
membentuk latihan sendiri.TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.


KAEDAH
TATABAHASA
TERJEMAHAN
Dikenali juga sebagai
kaedah nahu tradisional
.
Kaedah ini untuk
membolehkan murid
memahami nahu
sesuatu bahasa dan
juga melatih murid
menuls dengan
mengguakan bahasa
yang betul.
Kaedah ini
menekankan
kemahiran menulis
bukan bertutur.
Terjemahan dianggap
satu cara yang
penting untuk
mempelajari
perbendaharaan kata.
Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa.
Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betul
Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jati
dan sebaliknya.
Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam
penulisan.
Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca
kepada bahasa ibunda.
PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA
TERJEMAHAN

Mula-mula murid
diperkenalkan dengan
undang-undang atau
hukum-hukum
tatabahasa.
Guru memberikan
penerangan tentang hukum
tatabahsa diikuti dengan
contoh.
Murid perlu menghafaz
hukum-hukum
tatabahasa supaya
tidak berlaku kesilapan.
Kemudian murid-murid
diberikan senarai
perbendaharaan kata
yang perlu dilafaz.
Pembelajaran dalam
bahasa kedua senarai
perbendaharaan kata
dipasangkan dengan
makna dalam bahasa
kedua tersebut.
Murid-murid diminta membina
ayat dengan menggunakan
senarai perbendaharaan kata
berdasarkan hukum tatabahasa
yang telah dipelajari.KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.
KEBAIKAN KELEMAHAN


KONSEP KAEDAH TERUS
Menurut salleh mohd
akib (1975), kaedah
terus ini ialah kaedah
pengajaran secara
perbualan untuk
memperkenalkan
bahasa kedua kepada
kanak-kanak.
Menurut kamarudin
hj. Husin (1988),
kaedah ini
mengutamakan
prinsip mengajar
berdasarkan psikologi
kanak-kanak.
Perhubungan secara langsung antara
perkataan dengan benda atau ayat
dengan fikiran atau sebaliknya.
Pengajaran harus dikaitkan
dengan pengalaman-
pengalaman sedia ada.
Timbulkan perasaan ingin tahu
kanak-kanak melalui soalan-
soalan yang telah
dirancangkan.
Mengutamakan bahasa lisan, tidak
mempelajari undang-undang tentang
bahasa yang hendak dipelajari,
mengutamakan sebutan yang betul,
ulangan dan pengukuhan harus
dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu
yang mudah sebelum sesuatu yang
kompleks.
PERKARA
ASAS
KAEDAH
TERUS


CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN)Menggunakan banyak
perkara baharu dalam
pelajaran-pelajaran yang
sama supaya bahasa itu
menjadi natural dan
perbualan biasa dapat
digalakkan.
Penggunaan kosa
kata dan struktur
bahasa sehari-
hari.
Tatabahasa
diajar melalui
keadaan
Pengajaran
tatabahasa dan
kosa kata
secara lisan.
Tatabahasa
ditunjukkan
melalui
penyampaian
visual
Menyediakan banyak
latha mendengar dan
mengajuk sehingga
bentuk-bentuk bahasa
itu dapat digunakan
secara automatik.


TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS.


Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada benda-
benda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid.
Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan
mengaitkannya dengan simbol sebenar.
Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus
kepada bahasa yang dipelajarinya.
Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif.
Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar.
Sangat sesuai
dipelajari oleh
kanak-kanak.
Cirinya yang
sama dengan
cara menguasai
bahasa ibunda
kanak-kanak.
KEBAIKAN
Memerlukan
masa yang
panjang.
Kemahiran
membaca tidak
boleh dilakukan
serentak
dengan
kemahiran lisan.
Murid-murd
lemah akan
ketinggalan.
KELEMAHAN


KAEDAH AJUK HAFAZ.

Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedah
informal -drill. Pengajaran adalah secara demonstrasi
dan latih tubi.
Tatabahasa diajar secara induktif atau
melalui ayat-ayat contoh. Tatabahasa diajar
secara menghafaz.
Rakaman dialog boleh diadakan
sebagai alternatif latih tubi yang
berulang kali.
Guru harus
menyediakan aktiviti
yang bersesuaian
seperti latihan
pertutuan , karangan-
karangan lisan dan
sebagainya.
Kaedah ini juga
disebut sebagai
kaedah audio-
lingual.

KAEDAH KOD-KOGNITIFBerasaskan pendapat golongan mentalis
yang melihat bahasa sebagai satu
kreativiti mental
Menekankan bentuk dan makna
Seseorang yang ingin mempelajari
sesuatu bahasa seharusnya mengetahui
sistem bahasa yang didasarkan pada
hukum-hukum dan norma-norma tertentu.
Dengan adanya pengetahuan sedemikian
memungkinkan seseorang itu dapat
mempelajari bahasa itu dengan berkesan.CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF.


Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca
dan menulis.
Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah
sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi.
Kemahiran lisan kurang
diberikan penekanan.
Murid-murid mesti mempunyai pengetahui
pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak
dipelajari.
Pembelajaran
tatabahasa diterapkan
secara langsung yang
boleh dilakuka melalui
pendekatan deduktif.
Pengertian dan huraian dalam sesuatu
pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu
diwujudkan.

Mementingkan makna
KONSEP KAEDAH LINGUISTIK.
Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupaya
menggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkin
kemampuan kreatif
Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan
aplikasi tatabahasa transformasi -generatif.
Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional, oleh itu kaedah ini
ada kebaikan dan kelemahannya.Kaedah mengajar
bahasa moden
secara saintifik, iaitu
dengan
membandingkan
antara dua bahasa.
Bahasa ibunda dan
bahasa-bahasa
lain.
Pengetahuan
bahasa murid-murid
harus tertumpu
kepada bentuk dan
ungsi bahasa itu di
samping aspek-
aspek lain.
Kaedah ini
mementingkan pertuturan
dan membenarkan
penggunaan bahasa
yang telah diketahui oleh
murid.
Mendahulukan
bentuk makna.
Kaedah ini
mendahulukan
bentuk daripada
makna.
Dalam konteks ini
pengetahuan
pengetahuan
fonetik adalah
sangat penting.
TUJUAN MENGAJAR
KAEDAH LINGUISTIK
Membolehkan murid
menggunakan bahasa
yang telah diketahuinya
untuk mempelajari bahasa
baharu dari segi bunyi.

KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL


Kaedah mendengar dan
kemudiannya bertutur.
Menggunakan dialog untuk
dihafaz dan diikuti secara
ajukan.
Latih tubi dan dialog
dijalankan dalam cara yang
realistik memberi perhatian
kepada intonasi yang betul.
Prosedur
pengajaran
kaedah oral-
aural
Guru
memperdengarkan
sebutan penutur
jati melalui pita
rakaman.
Murid-murid
diminta menyebut
perkataan atau
rangkaian kata
yang didengari
daripada pita
rakaman sehingga
lancar.
Aktiviti ini boleh
dijalankan dalam
bentuk kumpulan
Apabila murid
sudah mahir
meyebut perkataan
atau rangkai kata,
baharulah latih tubi
pola-pola ayat
berdasarkan
struktur bahasa
yang diberikan
kepada murid.
Akhir sekali
diberikan teks
untuk dibaca oleh
murid-murid.
Latihan diberikan
kepada murid pada
sesi akhir
pengajaran apabila
murid-murid sudah
mahir membaca
teks.

KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL
Membebankan guru.
Masa yang panjang Murid hilang keyakinan
Tumpuan kepada oral
sahaja.
Murid mudah berasa
bosan.
Proses pembelajaran bahasa ialah
satu proses mekanik yang melibatkan
proses pembentukkan perlakuan.
Kemahiran bahasa mampu dikuasai
sekiranya dipelajari bentuk-bentuk
lisan dahulu sbeleum mengetahui
bentuk-bentuk penulisan.
Cara menganalogi bahasa lebih
kukuh daripada cara menganalisis.
Pengertian kata-kata dalam sesuatu
bahasa dapat dipelajari dengan
mengetahui budaya tempat bahasa
itu digunakan.
KESIMPULAN
KAEDAH ORAL-
AURAL


KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI


PROSES
SOSIAL
DALAM
BAHASA.
Proses
keseluruhan
individu
Proses
pendidikan
Proses
interpersonal
Proses
perkembangan
Proses
komunikasi
Proses
kebudayaan
Berkait rapat dengan amalan
pengajaran bahasa asing yang disebut
sebagai teknik kemanusiaan.
Teri bahasa mestilah bermula daripada
ciri-ciri bunyi,ayat dan model-model
abstrak bahasa.PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITIDikenali sebagai peringkat kelahiran , iaitu
semangat kekitaan dan perasaan keselamatan
dipupuk
PERINGKAT
PERTAMA
Kebolehan murid meningkat maju dan mula
berdikari daripada ibu bapa
PERINGKAT
KEDUA
Murid bebas bercakap dan membina identiti
sendiri.
PERINGKAT
KETIGA
Murid rasa selamat untuk dikritik.
PERINGKAT
KEEMPAT
Murid memajukan gaya dan pengetahuan
linguistik yang sesuai. Pada peringkat ini murid
mengetahui semua yang diajar dan bersedia
menjadi pengajar kepada orang lain.
PERINGKAT
KELIMA
TEKNIK
Pengendalian suatu organisasi
yang benar-benar berlaku di dalam
bilik darjah di mana ia digunakan
untuk mencapai sesuatu objektif.
JENIS-JENIS TEKNIK
Main
peranan
Simulasi
Teater
bercerita
Pentomin Mestamu
Permain-
an
bahasa
Latih tubiKONSEP SOSIODRAMA.

Sosiodrama
Main
peranan
JENIS
SIMULASI
Berdasarkan sesuatu cerita yang
menggambarkan sesuatu situasi yang
konflik, mempunyai perwatakan yang
menentang dan sebagainya.
Skrip biasanya disediakan terlebih
dahulu.
Murid boleh menyatakan perasaan
dan sikap melalui lakonan,
penyusunan idea dan melatih untuk
bertindak balas secara spontan.
Sosiodrama akan bermula setelah
membaca skrip drama yang
disediakan terlebih dahulu.


KONSEP MAIN PERANAN.

AKTIVITI MAIN PERANAN.


Teknik yang melibatkan gambaran-
gambaran murid terhadap sesuatu
situasi atau keadaan dan
melakonkannya tanpa sebarang
bantuan skrip.
Pengalaman secara spontan
Bermula
daripada satu
situasi yang
direka oleh guru.
Murid-murid
akan
melakonkan
situasi watak
tertentu.
Pelakon
hendaklah
memikirkan cara
penyelesaian
masalah yang
timbul.
Tempoh
lakonan
hendaklah
pendek.
Murid dapat
mengukuhkan
kemahiran
pertuturan dan
melatih diri untuk
menyelesaikan
masalah.
Membolehkan
murid-murid
memahami
lebih
mendalam
kan tujuan,
sikap dan
tingkah laku
orang lain
dalam situsasi
yang sebenar.


TUJUAN SIMULASI.


Untuk
menguasai
kemahiran
Untuk membina
pemikiran analitis
dan kritis
Untuk membina
sikap positif
Untuk
mengaitkan isi
pelajaran dengan
aspek afektif.
Untuk membina
situasi sebenar
dalam bilik
darjah.
Untuk
mempelbagaikan
aktiviti
pembelajaran.


KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI.


KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.

Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann
masalah.
Meningkatkan kemahiran pertuturan.
Menggalakkan interaksi di antara murid-murid.
Mengasah bakat murid
Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid.
Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang
membosankan.
Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi.
Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman.
KONSEP
BER-
CERITA.
Guru menyampaikan isi
pelajaran dengan penggunaan
teknik bercerita. penyampaian
cerita boleh melalui lisan, atau
murid-murid mendengar atau
menonton sambil mendengar
cerita dengan menggunakan
patung-patung (boneka)
TUJUAN
BER-
CERITA
memotivasikan
serta
menimbulkan
minat murid
untuk belajar.
melatih murid
menguasai
kemahiran
mendengar
mewujudkan
suasana
pembelajaran
yang seronok
dan gembira.
memperkayak
an
pengalaman
murid melalui
perkaitan
cerita dengan
kehidupan
mereka.


TEKNIK LATIH TUBI.Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang
dipelajari.
Tujuan- untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan
disamping itu menjamin kekekalannya.
Amat sesuai dilaksanakan untuk
pengajaran bahasa kedua
Ia juga boleh digunakan untuk
mencapai sesuatu kemahiran
KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI.
Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan
daya kreatif murid-murid
Pengajaran isi kandungan
hendaklah berturutan.
Teknik hendaklah berada
dalampenguasaan guru
agar tidak mendatangkan
kebosanan.
KONSEP
PERMAINAN
BAHASA
Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam
mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang
kepada pelajar memperolehi latihan intensif,
pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan
menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar
antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca
dan menulis.
Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam
permainan bahasa tersebut iaitu :
Merangsang interaksi verbal pelajar
Menambah kefasihan dan keyakinan
Menyediakan konteks pembelajaran
Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
Bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan


TEATER BERCERITAMelibatkan
seorang
pencerita dan
digabungkan
dengan
beberapa
orang pelakon.
Pencerita akan
menyampaikan
cerita, dan
pelakon
beraksi
mengikut watak
dalam cerita
tersebut.
Guru atau
murid boleh
menyediakan
skrip terlebih
dahulu.
Murid lain
boleh mencatat
maklumat
berdasarkan
arahan guru.
Teknik ini
sesuai untuk
genre drama,
cerpen, novel,
dan prosa
klasik.
MESTAMU


Murid melagukan sajak
atau puisi tanpa muzik.
Boleh dilakukan secara
berpasangan.
Seorang murid akan
mendeklamasikan sajak,
manakala pasangannya
akan melagukan sajak
tersebut
Gunakan melodi lagu
yang diminati/popular
dan gantikan seni
kata/lirik lagu itu dengan
sajak atau puisi yang
dipelajari.
Murid lebih mudah
mengingati sajak/puisi.
Teknik ini sesuai untuk
puisi seperti sajak,
pantun, syair, gurindam,
dan seloka.