Anda di halaman 1dari 1

1.

Attention- humanda
2. Fall in line- humanay
3. As you were- manumbalik
4. Parade rest- tikas pahinga
5. At ease- paluwag
6. Dismissed- lumansag
7. Right face- harap sa kanan, rap
8. Left face- harap sa kaliwa, rap
9. About face- harap sa likod, rap
10. Hand salute- pugay kemay, na
11. One two three four- isa dalawa tatlo apat
12. Forward, March pasulong, kad
13. Platoon halth- pulutong hinto
14. Right step march- hakbang pakanan, kad
15. Left step march- hakbang pakaliwa, kad
16. Column right March liko sa kanan, kad
17. Column left march- liko sa kaliwa, kad
18. Right flank march- kanang panig kad
19. Left flank march- kaliwang panig kad
20. Assembly March- magtipon kad
21. Right shoulders arms- kanang balikat ta
22. Left shoulder arms- kaliwang balikat ta
23. Order arms- baba ta
24. Present arms- tanghal ta
25. Ready draw sword- antabay bunot, kalis
26. Ready sheath sword- antabay saling kalis
27. Dress right dress- tunton kanan na
28. Dress left dress- tunton kaliwa na
29. Ready front- handa rap
30. Posts- sumalunan
31. Count off- isahang bilang na
32. Staff behind me- kalipunan sumalikod ko
33. Officers, center march mga pinuno pumagitna kad
34. Officers halt- mga pinuno hinto
35. Officers post march mga pinuno balik kad