Anda di halaman 1dari 2

ADC 0808, ADC0809 laø caùc IC thuoäc hoï CMOS, laø boä chuyeån

ñoåi tín hieäu töông töï sang tín hieäu soá 8 bit, goàm 8 keânh ngoõ
vaøo töông töï. 8 keânh ngoõ vaøo naøy coù theå noái tröïc tieáp ñeán
8 ngoõ vaøo töông töï khaùc nhau vaø coù theå ñöôïc choïn löïa ñeå
chuyeån ñoåi. Coù theå ñieàu chænh ñöôïc ñoä phaân giaûi ôû ngoõ ra
8 bit.

 Sô ñoà chaân :
 Khaûo saùt caùc chaân cuûa ADC0808 :
- IN0, IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7 : 8 ngoõ vaøo tín hieäu töông
töï.
- A, B, C : caùc ñöôøng ñòa chæ ñeå choïn keânh ôû ngoõ vaøo.

Caùc ñöôøng ñòa chæ Choïn Keânh


A B C ngoõ vaøo
L L L IN0
H L L IN1
L H L IN2
H H L IN3
L L H IN4
H L H IN5
L H H IN6
H H H IN7

- ALE : chaân choát ñòa chæ, khi coù xung taùc ñoäng vaøo chaân
ALE ñöôøng ñòa chæ A, B, C môùi ñöôïc ADC nhaän vaøo.
- START : ñieàu khieån baét ñaàu chuyeån ñoåi.
Khi START = 1 : baét ñaàu chuyeån ñoåi.
Khi START = 0 : keát thuùc chuyeån ñoåi.
- EOC : baùo hieäu keát thuùc quaù trình chuyeån ñoåi.
Khi START = 1 thì EOC =1.
Khi chuyeån ñoåi xong thì EOC = 0.
- CK : ngoõ vaøo xung clock (fCK = 100KHz – 1,28MHz).
- 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8: 8 ngoõ ra tín hieäu soá (töø 0 - ffh).
- OE : cho pheùp xuaát tín hieäu ra
OE = 1 : cho pheùp.
OE = 0 : khoâng cho pheùp.
- VRef+, VRef- : ñieän aùp tham chieáu döông vaø aâm, duøng ñeå
thay ñoåi ñoä phaân giaûi. Ta coù coâng thöùc sau :
N = 256*(Vi – VRef-)/(VRef+ - VRef-)
Vôùi : N : 1 soá nhò phaân chuyeån ñoåi ñöôïc.
Vi : ñieän aùp ngoõ vaøo cuûa tín hieäu töông töï.
Ñeå tieän cho vieäc tính toaùn thoâng thöôøng ta noái chaân
Vref- xuoáng mass.
 Caùc böôùc thöïc hieän chuyeån ñoåi cuûa ADC :
• Choïn ñòa chæ keânh vaøo.
• Choát ñòa chæ keânh vaøo (ALE = 1).
• Baét ñaàu chuyeån ñoåi (START = 1).
• Chôø chuyeån ñoåi xong, ñoïc keát quaû.