Anda di halaman 1dari 17

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Pendidikan sekarang ini sememangnya memerlukan perhatian khusus agar tetap dapt berjalan
sesuai dengan tujuan yang diingikan bersama. Kaedah pembelajaran yang digunakan merupakan
salah satu faktor penting yang mempengaruhi pendidikan. Seorang guru dituntut untuk
menguasai pelbagai model-model pembelajaran, di mana melalui model pembelajaran yang
digunakannya akan dapat memberikan nilai tambah bagi anak didiknya. Selanjutnya yang tidak
kalah pentingnya dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar yang optimum atau
maksimum. Dengan demikian dapat dihasilkan output yang berkualiti.
Selama ini banyak guru yang menggunakan kaedah pembelajaran konvensional dalam proses
mengajar. Secara umum yang dimaksudkan dengan kaedah pembelajaran konvensional iaitu
pembelajaran dengan cara ceramah di mana peranan guru di sini aktif dan peserta didik
cenderung pasif. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahawa kaedah tersebut sudah tidak
layak digunakan, hingga kini muncul kaedah pembelajaran baru. Kaedah yang dimaksudkan iaitu
kaedah pembelajaran hypnoteaching. Kaedah pembelajaran yang penyampaian materinya
menggunakan bahasa-bahasa bawah sedar.Kaedah yang mampu memunculkan minat tersendiri
pada setiap peserta didik. Untuk itu kita harus mampu membandingkan kedua kaedah
tersebut. Dengan begitu kita dapat menentukan kaedah mana yang tepat digunakan dalam proses
pembelajaran sekarang ini. B. Rumusan masalah Pada tulisan ini akan dibahas mengenai
Perbandingan kaedah pembelajaran konvensional dan pembelajaran hypnoteaching. Hal-hal yang
akan dibincangkan antara lain: 1. Apa yang disebut dengan kaedah pembelajaran konvensional
dan pembelajaran hypnoteaching? 2. Bagaimana perbandingan antara kaedah pembelajaran
konvensional dengan pembelajaran hypnoteaching dan kelebihan dan kelemahan nya masing-
masing? 3. Bagaimana Pelaksanaan kaedah pembelajaran konvensional dan pembelajaran
hypnoteaching. C.Tujuan Penulisan Dengan penulisan makalah ini, penulis mempunyai maksud
memaparkan Apa itu kaedah pembelajaran konvensional dan pembelajaran hypnoteaching
beserta kelebihan dan kelemahan nya masing-masing BAB II PEMBAHASAN a.Pengertian
Pembelajaran KonvensionalPembelajaran konvensional adalah salah satu model pembelajaran
yang hanya menumpukan pada kaedah pembelajaran ceramah. Pada model pembelajaran ini,
pelajar dikehendaki untuk menghafal bahan yang diberikan oleh guru dan tidak untuk
menyambung bahan tersebut dengan keadaan sekarang (kontekstual). Freire (1999) memberikan
istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu penyelenggaraan pendidikan ber-"gaya
bank" (banking concept of education). Penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai
suatu aktiviti pemberian maklumat yang perlu "ditelan" oleh pelajar, yang wajib diingat dan
dihafal. Proses ini lebih jauh akan berimplikasi pada terjadinya hubungan yang bersifat
percanggahan di antara guru dan pelajar. Guru sebagai subjek yang aktif dan pelajar sebagai
objek yang pasif dan diperlakukan tidak menjadi sebahagian dari realiti dunia yang diajarkan
kepada mereka. Burrowes (2003) menyampaikan bahawa pembelajaran konvensional
menekankan pada resitasi kandungan, tanpa memberikan masa yang cukup kepada pelajar untuk
merefleksi bahan-bahan yang dibentangkan, mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya,
atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan sebenar. pembelajaran konvensional
mempunyai ciri-ciri, iaitu: (1) pembelajaran berpusat pada guru, (2) terjadi passive learning, (3)
interaksi di antara pelajar kurang, (4) tidak ada kumpulan-kumpulan kooperatif, dan (5) penilaian
bersifat sporadis. Menurut Brooks & Brooks (1993), penyelenggaraan pembelajaran
konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan,
sehingga belajar dilihat sebagai proses "meniru" dan pelajar dituntut untuk dapat mendedahkan
kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuiz atau ujian terstandar. Langkah-langkah
Model Pembelajaran Konvensional NO-FASE-PERAN GURU 1-Menyampaikan tujuan-Guru
menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 2-Menyajikan
maklumat-Guru menyajikan maklumat kepada pelajar secara tahap demi tahap dengan kaedah
ceramah 3-Mengecek pemahaman dan memberikan maklum balas-Guru memeriksa kejayaan
pelajar dan memberikan maklum balas 4-Memberikan peluang latihan lanjutan-Guru
memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah.b.Pelaksanaan Model Pembelajaran
Konvesional di Indonesia Seorang guru dituntut untuk menguasa pelbagai model-model
pembelajaran, di mana melalui model pembelajaran yang digunakannya akan dapat memberikan
nilai tambah bagi anak didiknya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari proses
pembelajarannya adalah hasil belajar yang optimum atau maksimum. Namun, salah satu model
pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan oleh guru adalah model
pembelajaran konvensional. Model ini sebenarnya sudah tidak layak lagi kita gunakan
sepenuhnya dalam suatu proses pengajaran, dan perlu diubah. Tapi untuk mengubah model
pembelajaran ini sangat susah bagi guru, kerana guru harus mempunyai kemampuan dan
kemahiran menggunakan model pembelajaran lain. Memang, model pembelajaran kovensional
ini tidak serta merta kita tinggal, dan guru mesti melakukan model konvensional pada setiap
mesyuarat, setidak-tidak pada awal proses pembelajaran di lakukan. Atau awal pertama kita
memberikan kepada anak didik sebelum kita menggunakan model pembelajaran yang akan kita
gunakan. Menurut Djamarah (1996) kaedah pembelajaran konvensional adalah kaedah
pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan kaedah ceramah, kerana sejak dulu kaedah ini
telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses
belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah kaedah konvensional ditandai dengan
ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembahagian tugas dan latihan. Selanjutnya
menurut Roestiyah NK (1998) cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan
dalam sejarah Pendidikan ialah cara mengajar dengan ceramah. Sejak duhulu guru dalam usaha
menularkan pengetahuannya pada pelajar, ialah secara lisan atau ceramah. Pembelajaran
konvensional yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para
guru. Bahawa, pembelajaran konvensional (tradisional) pada umumnya mempunyai keunikan
tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada pengertian, menekankan kepada
kemahiran mengira, mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada
guru. Kaedah mengajar yang lebih banyak digunakan guru dalam pembelajaran konvensional
adalah kaedah ekspositori. Menurut Ruseffendi (1991) kaedah ekspositori ini sama dengan cara
mengajar yang biasa (tradisional) kita pakai-pada pengajaran matematik ". Kegiatan selanjutnya
guru memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, kemudian memberi soal-soal latihan, dan
pelajar disuruh mengerjakannya. Jadi kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan pelajar
mendengar atau mencatat apa yang disampaikan guru. Subiyanto (1988) menjelaskan bahawa,
kelas dengan pembelajaran secara biasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pembelajaran
secara klasikal, para pelajar tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu. Guru
biasanya mengajar dengan berpedoman pada buku teks atau LKS, dengan mengutamakan kaedah
ceramah dan kadang-kadang tanya jawab. Ujian atau penilaian yang bersifat sumatif dengan
maksud untuk mengetahui perkembangan jarang dilakukan. Pelajar perlu mengikuti cara belajar
yang dipilih oleh guru, dengan patuh mempelajari urutan yang ditetapkan guru, dan kurang
sekali mendapat peluang untuk menyatakan pendapat. Banyak kita dapati di lapangan bahawa
selama ini pembelajaran matematik didominasi oleh guru melalui kaedah ceramah dan
ekspositorinya. Disamping itu, menurutnya guru jarang mengajar pelajar untuk menganalisa
secara mendalam tentang suatu konsep dan jarang mendorong pelajar untuk menggunakan
pemikiran logik yang lebih tinggi seperti kemampuan membuktikan atau memperlihatkan suatu
konsep.Hal senada dijumpai oleh Marpaung (2001) bahawa dalam pembelajaran matematik
selama ini pelajar hampir tidak pernah dituntut untuk cuba strategi dan cara (alternatif) sendiri
dalam menyelesaikan masalah. Dari huraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahawa
yang dimaksudkan dengan pembelajaran matematik secara biasa adalah suatu kegiatan belajar
mengajar yang selama ini kebanyakan dilakukan oleh guru di mana guru mengajar secara
klasikal yang di dalamnya aktiviti guru mendominasi kelas dengan kaedah ekspositori, dan
pelajar hanya menerima saja apa-apa yang disampaikan oleh guru, begitupun aktiviti pelajar
untuk menyampaikan pendapat sangat kurang, sehingga pelajar menjadi pasif dalam belajar, dan
belajar pelajar kurang bermakna kerana lebih banyak hafalan. Jika dilihat dari tiga jalur mod
penyampaian mesej pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran konvensional lebih sering
menggunakan mod telling (pemberian maklumat), ketimbang mod demonstrating
(memperagakan) dan doing direct performance ( memberikan kesempatan untuk memaparkan
unjuk kerja secara langsung). Dalam perkataan lain, guru lebih sering menggunakan strategi atau
kaedah ceramah dan / atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum secara
ketat.Guru mengandaikan bahawa kejayaan program pembelajaran dilihat dari ketuntasannya
menyampaikan seluruh materi yag ada dalam kurikulum. Penekanan aktiviti belajar lebih banyak
pada buku teks dan kemampuan mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut.Jadi,
pembelajaran konvensional kurang menekankan pada pemberian kemahiran proses (hands-on
activities). Berdasarkan definisi atau ciri-ciri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran
konvensional merupakan sebuah amalan yang mekanistik dan diredusir menjadi pemberian
maklumat. Dalam keadaan ini, guru memainkan peranan yang sangat penting kerana mengajar
dianggap memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar (pebelajar). Dengan kata lain,
penyelenggaraan pembelajaran dianggap sebagai model transmisi pengetahuan (Tishman, et al.,
1993). Dalam model ini, peranan guru adalah menyiapkan dan memancar pengetahuan atau
maklumat kepada pelajar.Sedangkan peranan para pelajar adalah menerima, menyimpan, dan
melakukan aktiviti-aktiviti lain yang sesuai dengan maklumat yang diberikan.aPengertian Kaedah Konvensional
Menurut Ruseffendi (2005: 17), dalam kaedah konvensional, guru merupakan atau dianggap sebagai gudang ilmu, guru
bertindak autoritarian, guru mendominasi kelas. Guru mengajar ilmu, guru langsung membuktikan dalil-dalil, guru membuktikan
contoh-contoh soal. Sedangkan murid harus duduk rapi mendengar, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontohi cara-cara
si guru menyelesaikan soal. Murid bertidak pasif. Murid-murid yang kurang memahaminya terpaksa mendapat nilai kurang /
jelek dan kerana itu mungkin sebahagian dari mereka tidak naik kelas.
Dalam pembelajaran kaedah konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembahagian
tugas dan latihan. Sejak dahulu guru dalam usaha menularkan pengetahuannya pada pelajar, ialah secara lisan atau
ceramah. Pembelajaran konvensional yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru. Pembelajaran
konvensional (tradisional) pada umumnya mempunyai keunikan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada
pengertian, menekankan kepada kemahiran mengira, mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru.
Kaedah ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran memang
patut dibenarkan, tetapi juga anggapan itu sepenuhnya kurang tepat kerana setiap kaedah ataumodel pembelajaran baik kaedah
pembelajaran klasik termasuk kaedah ceramah dan kaedah pembelajaran moden sama-sama mempunyai kelebihan dan
kekurangan masing -masing yang saling melengkapi satu sama lain.
M enurut Gilstrap dan Martin (dalam Wong, 2011) ceramah berasal dari bahasa latin iaitu Lecturu , Legu (Legree,
Lectus ) yang bererti membaca kemudian diertikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru menyampaikan
pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku .
Anggapan-anggapan negatif tentang kaedah ceramah sudah seharusnya patut diluruskan, baik dari segi pemahaman
artikulasi oleh guru maupun penerapannya dalam proses belajar mengajar disekolah. Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi
melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada pelajar, dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, guru
boleh menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran seperti gambar dan audio visual lain. Definisi lain ceramah menurut
bahasa berasal dari kata lego (bahasa latin) yang diertikan secara umum dengan "mengajar" sebagai akibat guru menyampaikan
pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan menggunakan buku kemudian menjadi lecture
method atau kaedah ceramah .
Definisi kaedah ceramah diatas, bila langsung diserap dan diaplikasikan tanpa melalui pemahaman terlebih dahulu oleh
para guru tentu hasil yang didapati dari pelaksanaan kaedah ini akan jauh dari harapan, seperti halnya yang terjadi dalam
permasalahan saat ini.
Kaedah ceramah dalam proses belajar mengajar sesungguhnya tidak boleh dikatakan suatu kaedah yang salah. Hal ini
kerana model pengajaran ini seperti yang dijelaskan diatas terdiri daripada beberapa jenis, yang nantinya boleh dieksploitasi atau
dikreasikan menjadi suatu kaedah ceramah yang menyenangkan, tidak seperti pada kaedah ceramah klasik yang terkesan
bercerita.

2. Langkah-langkah Kaedah Konvensional
Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan kaedah konvensional adalah sebagai berikut (FTK, 2011: 26):
a. Guru memberikan apersepsi terhadap pelajar dan memberikan motivasi kepada pelajar tentang bahan yang diajarkan
b. Guru memberikan motasi
c. Guru menerangkan bahan ajar secara lisan
d. Guru memberikan contoh-contoh
Sebagai iliustrasi dari apa yang sedang diterangkan dan juga untuk mendalami pengertian, guru memberikan contoh langsung
seperti benda, orang, tempat, atau contoh tidak langsung, seperti model, miniatur, foto, gambar di papan tulis dan sebagianya.
Contoh-contoh tersebut sedapat mungkin diambil dari persekitaran kehidupan sehari-hari pelajar-siswi.Apalagi jika contoh-
contoh tersebut diminta dari pelajar-pelajar tertentu yang sudah dapat menangkap inti persoalan.
e. Guru memberikan peluang untuk pelajar bertanya dan menjawab soalan
f. Guru memberikan tugas kepada pelajar yang sesuai dengan materi dan contoh soal yang telah diberikan
g. Guru mengesahkan tugas yang telah dikerjakan oleh pelajar
h. Guru membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan inti pelajaran
1) Setelah memaparkan beberapa contoh, diberikan kesempatan pada pelajar-siswi untuk membuat kesimpulan dan generalisasi
mengenai masalah-masalah pokoknya dalam bentuk rumusan, kaedah atau prinsip-prinsip umum.
2) Guru memberikan tanggapan-tanggapan terhadap kesimpulan pelajar yang dapat berupa penyempurnaan, pembetulan dan
penekanan.
3) Guru memberikan kesimpulan final dalam rumusan yang sejelas-jelasnya.
i. Mengecek pengertian atau pemahaman pelajar
Pada akhir pengajaran, guru memeriksa pemahaman pelajar atas pokok persoalan yang baru dibicarakan dengan pelbagai cara,
misalnya:
1) Mengajukan soalan-soalan mengenai pokok persoalan;
2) Menyeluruh pelajar membuat gambaran / ringkasan;
3) Menyeluruh pelajar menyempurnakan / membatalkan soalan-soalan (statement) yang dikemukakan guru mengenai bahan yang
telah diajar;
4) Menyeluruh pelajar mencari contoh-contoh sendiri;
5) Menugaskan pelajar mendemonstrasikan / mempergunakan sebahagian bahan pengajaran.

3. Kelebihan dan Kelemahan Kaedah Konvensional pada Pembelajaran
Kaedah ceramah dalam penerapannya di dalam proses belajar mengajar juga mempunyai beberapakelebihan dan
ke lemahan. Adapun kelebihan dari kaedah ceramah adalah sebagai berikut:
1. Guru mudah menguasai kelas.
2. Mudah mengorganisasikan tempat duduk / kelas.
3. Dapat diikuti oleh jumlah pelajar yang besar.
4. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
5. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
6. Lebih ekonomi dalam hal waktu.
7. Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan.
8. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas
9. Membantu pelajar untuk mendengar secara tepat, kritis, dan penuh perhatian.
10. Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat merangsang dan meningkatkan keinginan belajar pelajar dalam bidang akademik.
11. Dapat menguatkan bacaan dan belajar pelajar dari beberapa sumber lain

Kelemahan kaedah ceramah adalah sebagai berikut:
1. Siswa y ang bertipe visual menjadi rugi, dan hanya pelajar yang bertipe auditif (mendengar) yang benar-benar menerimanya.
2. Mudah membuat pelajar menjadi tepu
3. Kejayaan kaedah ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya .
4. Siswa cendrung menjadi pasif dan guru yang menjadi aktif ( teacher centered )

Senarai Pustaka
FTK, 2011. Pedoman Kuliah Microteching Jurusan / Prodi Fakulti Tarbiyah dan Keguruan
(FTK) . UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Tidak Diterbitkan.

Ruseffendi, ET 2005. Dasar-dasar Matematik Moden dan Komputer untuk Guru Edisi 5 . Bandung:
Tarsito.

Setyawan, Heru, 2011 . Pengertian, Kelebihan dan Kelemahan Kaedah
Ceramah .http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-kelebihan-dan-
kekurangan.html [diakses 1 Jun 2012]
lajaran konvensional

Pembelajaran Konvensional
1. Pengertian pembelajaran konvensional
Menurut Sudaryo (1990) bahawa secara tradisional (konvensional) mengajar diertikan sebagai
usaha penyampaian atau penanaman pengetahuan pada anak. Dalam pengertian ini nak
dipandang sebagai objek yang sifatnya pasif, pengajaran berpusat pada guru (teacher oriented)
dan guru memegang peranan utama dalam pembelajaran. Dalam pengajaran ini guru
menyampaikan pengetahuannya kepada pelajar dengan teknik ceramah.
Menurut St. Vembriarto (1990) pengajaran tradisional adalah pengajaran yang diberikan pada
pelajar secara bersama-sama. Sedang menurut Ruseffendi pengajaran tradisional adalah
pengajaran yang pada umumnya biasa kita lakukan sehari-hari. (Nining, 2004)
2. Kaedah Ceramah
Ceramah ditakrifkan sebagai usaha guru menyampaikan materi pelajaran melalui aktiviti
bercakap, kadang-kadang diselingi menggunakan papan tulis dan kapur. Sementara para pelajar
mendengar dengan tertib dan mencatat. (Sudaryo, 1990)
a. Kelebihan Kaedah Ceramah
1) Murah biayanya kerana media yang digunakan hanya suara guru
2) Mudah mengulangnya kembali kalau diperlukan, sebab guru sudah menguasai apa yang telah
diceramahkan.
3) Dengan penguasaan materi yang baik dan persiapan guru yang teliti bahan boleh disampaikan
dengan cara yang sangat menarik, lebih mudah diterima dan diingat oleh pelajar.
4) Memberi peluang kepada pelajar untuk melatih pendengaran.
5) Pelajar dilatih untuk menyimpulkan perbincangan yang panjang menjadi teras.
b. Kekurangan kaedah ceramah
1) Tidak semua pelajar mempunyai daya tangkap yang baik, sehingga akan menimbulkan
verbalisme
2) Agak sukar bagi pelajar mencerna atau menganalisis bahan yang diceramahkan bersama-sama
dengan aktiviti mendengar penjelasan atau ceramah guru.
3) Tidak memberikan peluang pelajar untuk apa yang disebut "belajar dengan berbuat".
4) Tidak semua guru pandai melaksanakan ceramah sehingga tujuan pelajaran tidak dapat
tercapai.
5) Menimbulkan rasa bosan sehingga materi sukar diterima.
6) Menjadikan pelajar malas membaca isi buku, mereka mengandalkan suara guru saja. (Nining,
2004).


Pembelajaran konvensional

Pembelajaran konvensional mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya
menurut Ujang Sukandi (Kholik, 2011) mendefenisikan bahawa pembelajaran konvensional
ditandai dengan guru mengajar lebih banyak mengajar tentang konsep-konsep bukan
kompetensi, tujuannya adalah pelajar mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan
sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran pelajar lebih banyak mendengar. Disini terlihat
bahawa pembelajaran konvensional yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang lebih banyak
didominasi gurunya sebagai "pemindah" ilmu, sementara pelajar lebih pasif sebagai "penerima"
ilmu.
Depdiknas (Yasa, 2008) mengutarakan bahawa pembelajaran konvensional cenderung
pada belajar hafalan yang bertolak ansur dengan respon-respon yang bersifat menumpu,
menekankan maklumat konsep, latihan soal dalam teks, serta penilaian masih bersifat tradisional
dengan paper dan pencil test yang hanya menuntut pada satu jawapan benar. Belajar hafalan
merujuk pada penghapalan fakta-fakta, hubungan-hubungan, prinsip, dan konsep.
Burrowes ( Juliantara, 2009 ) menyampaikan bahawa pembelajaran konvensional
menekankan pada resitasi kandungan, tanpa memberikan masa yang cukup kepada pelajar untuk
merefleksi bahan-bahan yang dibentangkan, mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya,
atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan sebenar. Lebih lanjut dinyatakan
bahawa pembelajaran konvensional mempunyai ciri-ciri, iaitu:
1. pembelajaran berpusat pada guru,
2. terjadi passive learning,
3. interaksi di antara pelajar kurang,
4. tidak ada kumpulan-kumpulan kooperatif, dan
5. penilaian bersifat sporadis.
Menurut Brooks & Brooks ( Juliantara, 2009 ), penyelenggaraan pembelajaran
konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan,
sehingga belajar dilihat sebagai proses "meniru" dan pelajar dituntut untuk dapat mendedahkan
kembali pengetahuan yang sudah dipelajari melalui kuiz atau ujian terstandar.
Institute of Computer Technology (Astuti, 2010) menyebutnya dengan istilah "Pengajaran
Tradisional". Dijelaskannya bahawa pengajaran tradisional yang berpusat pada guru adalah
perilaku pengajaran yang paling umum yang diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia.
Kaedah mengajar yang lebih banyak digunakan guru dalam pendekatan pembelajaran
konvensional adalah kaedah ekspositori. Menurut Tan (2008:33), kaedah ekspositori adalah
ceramah sebagai kaedah dominan, tapi divariasikan dengan penggunaan kaedah lain dan disertai
dengan ilustrasi gambar atau tulisan tentang pokok-pokok materi untuk didedahkan sehingga
lebih menjelaskan sajian.
Jamaluddin (2009) menjelaskan bahawa kaedah ekspositori adalah kaedah pembelajaran
yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan konsep
materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk
ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan tugasan. Pelajar mengikuti pola yang ditetapkan oleh
guru secara teliti. Penggunaan kaedah ekspositori merupakan kaedah pembelajaran membawa
kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada pelajar secara langsung.
Selanjutnya Jamaluddin (2009) menjelaskan, kegiatan guru bercakap pada kaedah
ekspositori hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, seperti pada awal pembelajaran,
menerangkan materi, memberikan contoh soal. Kegiatan pelajar tidak hanya mendengar,
membuat nota, atau memperhatikan saja, tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mungkin dalam
aktiviti ini pelajar saling bertanya. Mengerjakan soal latihan bersama dengan temannya, dan
seorang pelajar diminta mengerjakan di papan tulis. Saat kegiatan pelajar mengerjakan latihan,
kegiatan guru menyemak kerja pelajar secara individu dan menjelaskan kembali secara
individual. Apabila dipandang masih banyak pekerjaan pelajar belum sempurna, kegiatan
tersebut diikuti penjelasan secara klasikal.
Roy Killen (Sanjaya, 2008:299) menamakan kaedah ekspositori dengan dengan istilah
strategi pembelajaran langsung ( direct insruction ), kerana dalam strategi ini materi
pembelajaran disampaikan secara langsung oleh guru. Pelajar tidak dituntut mencari bahan
itu. Bahan seakan-akan telah jadi. Oleh kerana itu, Sanjaya (2008:299) mengatakan bahawa
kaedah ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan
dengan istilah kaedah " chalk and talk ".
Dari beberapa pendapat di atas, maka pembelajaran konvensional yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pembelajaran dengan kaedah ekspositori dimana kaedah ini
menggabungkan kaedah ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas. Pemberian tugas diberikan
guru berupa soal-soal (pekerjaan rumah) yang dikerjakan secara individu atau
kelompok. Adapun untuk hasil belajar, alat penilaian yang digunakan adalah ujian yang telah
dibuat oleh guru.
Astuti (2010) menjelaskan bahawa pembelajaran konvensional ini dipandang berkesan atau
mempunyai kelebihan, terutama:
1. Berkongsi maklumat yang tidak mudah ditemui di tempat lain.
2. Menyampaikan maklumat dengan cepat.
3. Membangkitkan minat akan maklumat.
4. Mengajar pelajar yang cara belajar terbaiknya dengan mendengar.
5. Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.
Namun demikian, Astuti (2010) pun menjelaskan bahawa pembelajaran konvensional
mempunyai lebih banyak kelemahan sebagai berikut:
1. Tidak semua pelajar mempunyai cara belajar terbaik dengan mendengar.
2. Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar pelajar tetap tertarik dengan apa yang dipelajari.
3. Pembelajaran tersebut cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis.
4. Pembelajaran tersebut menganggap bahawa cara belajar pelajar itu sama dan tidak bersifat
peribadi.
5. Kurang menekankan pada pemberian kemahiran proses (hands-on activities).
6. Pemantauan melalui pemerhatian dan campur tangan sering tidak dilakukan oleh guru pada
masa belajar kumpulan sedang berlangsung.
7. Para pelajar tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu.
8. Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas.
9. Daya serapnya rendah dan cepat hilang kerana bersifat menghafal.A. Pengenalan
Kaedah mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh
seorang guru atau pengajar. Pengertian lain adalah teknik pembentangan yang dikuasai guru untuk
mengajar atau menyajikan bahan pelajaran pada pelajar di dalam kelas, baik secara individual
maupun secara kelompok. Agar pelajaran itu dapat diserap, difahami dan dimanfaatkan oleh pelajar
dengan baik.

Belajar mengajar sebagai suatu kegiatan, seiring dengan adanya makhluk manusia di muka bumi
ini, sejak semula kegiatan belajar mengajar ini telah dilakukan oleh manusia bahkan dalam batas-
batas tertentu juga haiwan, dalam usaha membimbing anak keturunannya agar berjaya dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

B. Pembahasan
1. Pengertian Kaedah Pembelajaran
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan maklumat dan kemampuan, ketika berfikir
maklumat dan kompetensi apa yang dimaksudkan oleh pelajar, maka pada saat itu juga kita
semestinya berfikir strategi apa yang perlu dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara berkesan
dan efisien. Ini sangat penting untuk difahami oleh setiap guru, sebab apa yang harus dicapai akan
menentukan bagaimana cara mencapainya. Seorang guru dituntut untuk menguasai kaedah
pembelajaran yang dilakukannya akan dapat memberikan nilai tambah bagi anak
didiknya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari nilai proses pembelajarannya adalah hasil
belajar yang optimum atau maksimum. [1]

Banyak defenisi mengenai kaedah pembelajaran ini yang dijumpai dalam berbagai literatur
Muhammad Atiyah Al-Abrasyi, mendefenisikan "jalan yang harus diikuti untuk memberikan
kefahaman bagi peserta didik segalam macam pelajaran dalam segala mata pelajaran".

Dari pelbagai definisi mengenai kaedah pembelajaran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan
dalam kalimat pendek bahawa kaedah ialah jalan atau cara-cara yang digunakan pendidik dan
peserta didik dalam proses pembelajaran. [2]

2. Kaedah Pembelajaran Konvensional
Salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan oleh guru adalah
model pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvesional. Pembelajaran konvensional
mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya:

1. Djamarah (1996), kaedah pembelajaran konvensional adalah kaedah pembelajaran tradisional
atau disebut juga dengan kaedah ceramah, kerana sejak dulu kaedah ini telah dipergunakan
sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan
pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah kaedah konvensional ditandai dengan ceramah yang
diiringi dengan penjelasan, serta pembahagian tugas dan latihan.
2. Freire (1999), memberikan istilah terhadap pengajaran seperti itu sebagai suatu penyelenggaraan
pendidikan ber "gaya bank" penyelenggaraan pendidikan hanya dipandang sebagai suatu aktiviti
pemberian maklumat yang perlu "ditelan" oleh pelajar, yang wajib diingat dan dihafal. [3]

3. Ciri-ciri Pembelajaran Konvensional
Secara umum, ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah:
1. Pelajar adalah penerima maklumat secara pasif, di mana pelajar menerima pengetahuan
daripada guru dan pengetahuan diasumsinya sebagai badan dari maklumat dan kemahiran yang
dimiliki sesuai dengan standard.
2. Belajar secara individu
3. Pembelajaran sangat abstrak dan teori
4. Perilaku dibina atas kebiasaan
5. Kebenaran bersifat mutlak dan pengetahuan bersifat final
6. Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran
7. Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik
8. Interaksi di antara pelajar kurang
9. Guru sering bertindak memperhatikan proses kumpulan yang berlaku dalam kumpulan-kumpulan
belajar.

Namun perlu diketahui bahawa pengajaran model ini dipandang berkesan atau mempunyai
kelebihan, terutama:
1. Pelbagai maklumat yang tidak mudah ditemui di tempat lain
2. Menyampaikan maklumat dengan cepat
3. Membangkitkan minat akan maklumat
4. Mengajar pelajar yang cara belajar terbaiknya dengan mendengar
5. Mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan kelemahan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
1. Tidak semua pelajar mempunyai cara belajar terbaik dengan mendengar
2. Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar pelajar tetap tertarik dengan apa yang dipelajari
3. Para pelajar tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar pada hari itu
4. Penekanan sering hanya pada penyelesaian tugas
5. Daya serapnya rendah dan cepat hilang kerana bersifat menghafal. [4]

4. Ciri-ciri Umum Kaedah yang Baik
Setiap guru yang akan mengajar senantiasa dihadapkan pada pilihan kaedah. Banyak macam
kaedah yang boleh dipilih guru dalam kegiatan mengajar, namun tidak semua kaedah boleh dipilih
guru dalam kegiatan mengajar. Dan tidak semua pula kaedah dikatakan jelek. Kebaikan suatu
kaedah terletak pada ketatapan memilih sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

Omar Muhammad Al-Toumi mengatakan terdapat beberapa ciri dari sebuah kaedah yang baik untuk
pembelajaran pendidikan agama Islam, iaitu:
1. Berpadunya kaedah suatu tujuan dan alat dengan jiwa dan ajaran akhlak islami yang mulia.
2. Bersifat luwes, fleksibel dan mempunyai daya sesuai dengan watak pelajar dan bahan pelajar
pada kemampuan praktikal.
3. Bersifat berfungsi dalam menyatukan teori dengan amalan dan mengantarkan siswa pada
kemampuan praktikal.
4. Tidak mereduksi materi tapi bahkan mengembangkan materi.
5. Memberikan keleluasaan pada pelajar untuk menyatakan pendapatnya.
6. Mampu menempatkan guru dalam kedudukan yang tepat dan penting dalam keseluruhan
pembelajaran. [5]

5. Pendekatan Pembelajaran Konvensional
Menurut Ujang Sukandi (2003), mendefenisikan bahawa pendekatan konvensional ditandai dengan
guru mengajar lebih banyak mengajar tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah
pelajar mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses
pembelajaran pelajar lebih banyak mendengar. Disini terlihat bahawa pendekatan konvensional
yang dimaksudkan adalah proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya sebagai
"pemindah ilmu, sementara pelajar lebih pasif sebagai" penerima "ilmu.

Sedangkan menurut Philip R. Wallace, pendekatan pembelajaran dikatakan sebagai pendekatan
pembelajaran yang konservatif apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pihak berkuasa seorang guru lebih diutamakan dan berperanan sebagai contoh bagi muri-
muridnya.
2. Perhatian kepada masing-masing individu atau minat sangat kecil
3. Pembelajaran di sekolah lebih banyak dilihat sebagai persiapan akan masa depan, bukan
sebagai peningkatan kompetensi pelajar di saat ini.
4. Penekanan yang mendasar adala pada bagaimana pengetahuan boleh diserap oleh pelajar dan
penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan, sementara
pembangunan potensi pelajar terabai. [6]

Jika dilihat dari tiga jalur mod penyampaian mesej pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran
konvensional lebih sering menggunakan mod telling (pemberian maklumat), ketimbang mod
demonstrating (memperagakan), dan doing direct performance (memberikan kesempatan untuk
memaparkan unjuk kerja secara langsung). Dalam kata lain, guru lebih sering menggunakan strategi
atau kaedah ceramah atau drill dengan mengikuti urutan materi dalam kurikulum secara ketat. Guru
mengandaikan bahawa kejayaan program pembelajaran dilihat dair ketuntasannya menyampaikan
seluruh meteri yang ada dalam kurikulum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan konvensional dapat dimaklumi sebagai
pendekatan pembelajaran yang lebih banyak berpusat pada guru, komunikasi lebih banyak satu
arah dari guru ke pelajar, kaedah pembelajaran lebih pada penguasaan konsep-konsep bukan
kompetensi. [7]

Seorang guru dituntut untuk menguasai pelbagai model-model pembelajaran, dimana melalui model
pembelajaran yang digunakannya akan dapat memberikan nilai tambah bagi anak
didiknya.Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar
yang optimum atau maksimum.
Memang, model pembelajaran konvensional ini tidak harus kita tinggal, dan guru mesti melakukan
model konvensional pada setiap mesyuarat, setidak-tidaknya pada awal proses pembelajaran
dilakukan. Atau kita memberikan kepada anak didik sebelum kita menggunakan model
pembelajaran yang akan dipergunakan. [8]

6. Macam-macam Kaedah
Ada beberapa macam kaedah yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya:

1. Kaedah Ceramah
Kaedah ceramah ialah suatu kaedah di dalam pendidikan dan pengajaran yang cara menyampaikan
pengertian-pengertian materi pengajaran kepada anak didik dilaksanakan dengan lisan oleh guru di
dalam kelas. Peranan guru dan murid berbeza secara jelas, iaitu guru terutama dalam menuturkan
dan menerangkan secara aktif, sedangkan murid mendengar dan mengikuti secara teliti serta
mencatat pokok persoalan yang diterangkan oleh guru-guru. Dalam kaedah ceramah ini peranan
utama adalah guru. Berjaya atau tidaknya pelaksanaan kaedah ceramah bergantung pada guru
tersebut. [9]

2. Kaedah Tanya Jawab
Kaedah ini adalah kaedah di dalam pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya sedangkan
pelajar menjawab tentang bahan metari yang ingin diperolehinya. Kaedah ini layak dipakai bila
dilakukan sebagai ulangan pelajaran yang telah lalu, sebagai selingan dalam menjelaskan
pelajaran, untuk merangsang pelajar agar perhatian mereka lebih bertumpu pada masalah-masalah
yang sedang dibicarakan, dan untuk mengarahkan proses berfikir pelajar.

3. Kaedah Demonstrasi
Kaedah demonstrasi adalah kaedah mengajar dengan menggunakan alat peraga (meragakan),
untuk memperjelas suatu pengertian, atau untuk memperlihatkan bagaimana untuk melakukan dan
jalannya suatu proses pembuatan tertentu kepada pelajar. [10]
Sedangkan di karangan Prof. Dr. Made Pidarta, demonstrasi adalah suatu alat peraga atau media
pengajaran yang dipakai bermacam-macam bergantung kepada bahan yang akan ditunjukkan. [11]

4. Kaedah Kerja Kumpulan
Istilah kerja kumpulan mengandung arti bahawa pelajar-pelajar dalam suatu kelas di bagi ke dalam
beberapa kumpulan, baik kumpulan kecil maupun kelompok besar. Kumpulan biasanya didasarkan
atas prinsip untuk mencapai tujuan bersama.

5. Kaedah karyawisata
Kaedah ini adalah suatu kaedah pengajaran yang dilakukan dengan mengajak para pelajar keluar
kelas untuk melawat suatu peristiwa atau tempat yang ada kaitannya dengan subjek. Dan kaedah ini
mempunyai kelebihan, seperti memberi perhatian lebih jelas dengan peragaan langsung,
mendorong anak mengenal persekitaran dan tanah airnya. [12]

Kemudian, jika dilihat secara garis besarnya, kaedah mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua
bahagian yakni:
1. Kaedah mengajar konvensional
Kaedah ini adalah kaedah mengajar yang lazim dipakai oleh guru atau sering disebut kaedah
tradisional.
2. Kaedah mengajar tidak konvensional
Kaedah ini adalah suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara
umum, seperti kaedah mengajar modul, berprogram, pengajaran unit, masih merupakan kaedah
yang baru dibangunkan dan dilaksanakan dibeerapa sekolah tertentu yang mempunyai peralatan
dan media yang lengkap serta guru- guru yang ahli menanganinya. [13]

7. Tujuan Kaedah Pengajaran

Untuk menghuraikan tujuan kaedah pengajaran, dikemukakan oleh Omar Muhammad Al-Taumy
yang dikutip Ramayulis sebagai berikut:
1. Menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan sikapnya.
2. Membiasakan pelajar menghafal, memahami, berfikiran sihat, memperlihatkan dengan tepat,
mengamati dengan tepat, rajin, sabar dan teliti dalam menuntut ilmu.
3. Memudahkan proses pengajaran itu bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin
tujuan yang diinginkannya.
4. Mewujudkan suasana yang sesuai dengan pengajaran yang berlaku, sifat percaya-mempercayai
dan hormat-menghormati antara guru dan murid serta hubungan baik antara keduanya. [14]

DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi. Abu, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
Pidarta. Made, Cara Belajar Mengajar di Universiti Negara Maju, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Rostiya, Didaktik Metodik, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Usman. Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Wijaya. Vienna, Pembelajaran dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi, Jakarta:
Kencana, 2008.
www.goegle.co.id, http://iyasphunkalfreth.blogspot.com / 2010/06 / perbandingan kaedah
pembelajaran. htlm.
www.gogle.co.id, http://sunartobs.wordpress.com/2009/03/02.
www.google.co.id.http//warpalah education. Kompasiana.com/2009/12/20.
www.google.co.id.http://forum.um.ac.id/index.php.
Yusuf. Tayar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995.
________________________________________
[1] Vienna Wijaya, Pembelajaran dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi, (Jakarta:
Kencana, 2008), hlm. 101.
[2] Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002),
hlm. 32.
[3] www.goegle.co.id, http://iyasphunkalfreth.blogspot.com / 2010/06 / perbandingan kaedah
pembelajaran. htlm.
[4] Ibid.
[5] Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 52.
[6] www.gogle.co.id, http://sunartobs.wordpress.com/2009/03/02.
[7] www.google.co.id.http//warpalah education. Kompasiana.com/2009/12/20.
[8] www.google.co.id.http://forum.um.ac.id/index.php.
[9] Abu Ahmadi, Op.Cit, hlm. 53.
[10] Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), hlm. 49.
[11] Made Pidarta, Cara Belajar Mengajar di Universiti Negara Maju, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),
64.
[12] Rostiya, Didaktik Metodik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 83-84.
[13] Basyiruddin Usman, Log.Cit, hlm. 33.
[14] Rostiya, Op.Cit, hlm. 3-4. http://muhammadkholik.wordpress.com

Anda mungkin juga menyukai