Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT GURU

SJKC CHUNG HWA


BIL.1 TAHUN 2010
Tarikh: 31 Disember 200
Masa: .30 !"#i
Tempat: Bi$i% G&r&
_____________________________________________________________________
KEHADIRAN'
Bi$. N"m" J"(")"*
1. En. Lai San Yuk Guru Besar/Pengerusi
2. Pn.Ma Lian Mei PK Pentadiran
!. Pn.Pui P"h #h"ng PK $EM
%. En.Th" Kah $ua PK K"kuriku&um
'. Pn.#hai Li Li Guru #emer&ang
(. En. )smai& . M"hd Saad Guru pen"&"ng
*. Pn.+g ,ee -""n Guru Pen"&"ng
.. Pn.Sarimah t. Mahmud Guru Pen"&"ng
/. Pn. Kueh #hai Gek Guru Pen"&"ng/Setiausaha
TIDAK HADIR +,e*#"* %e*-")""*0:
Bi$. N"m" J"(")"*
1. En. Tan #huan Ye Guru Pen"&"ng
1
1.0 KATA ALU.ALUAN /ENGERUSI
1.1 Pengerusi mengu1apkan se&amat datang dan terima kasih atas kehadiran semua
guru. Be&iau 2uga menga&u3a&ukan kehadiran guru3guru aharu.
1.2 Pengerusi memak&umkan 2um&ah guru 2( "rang4 sta5 ! "rang dan murid
%*! "rang.
M"%$&m"*
2.0 /ENGESAHAN MINIT MESYUARAT BIL. 0 TAHUN 200
Minit Mes6uarat Bi&. %/277/ te&ah disahkan tanpa pindaan.
Pen1adang: En. )smai& . M"hd Saad
Pen6"k"ng: Pn. +g ,ee -""n
3.0 /ERKARA./ERKARA BERBANGKIT
3.1 /"r" 0.1 Bi$. 01200' Bi$"*#"* Ke$"s T"2&* 13 2010
Pengerusi memak&umkan pertamahan i&angan ke&as Tahun & dari
satu ke&as kepada dua ke&as. Mak&umat ini per&u di&ap"rkan ke PP8
dengan segera.
Tindakan' /K /e*)",bir"*
0.0 ISU.ISU YANG DIBINCANGKAN
0.1 J",&"$ W"%)&
Mes6uarat dimak&umkan tentang kekurangan guru Bahasa Me&a6u 6ang
men6eakan pertamahan 9aktu menga2ar setiap guru.
M"%$&m"* dan Tindakan' /K /e*)",bir"*
0.2 Ke2",ir"* G&r&
%.2.1 Mes6uarat memutuskan supa6a semua guru hadir ke sek"&ah see&um
puku& *.77 pagi.
%.2.2 Semua guru dimak&umkan agar dapat menepati masa masuk dan ke&uar
ke&as agi memastikan kese&amatan murid3murid.
Tindakan' Sem&" #&r&
2
0.3 D"s"r Se%4$"2
%.!.1 Mes6uarat te&ah memutuskan perkara erikut untuk dipatuhi "&eh semua
guru:
i. Larangan duduk semasa menga2ar.
ii. Larangan penggunaan te&e5"n semasa menga2ar.
iii. Penggunaan dak9at merah untuk men6emak uku murid.
i:. Pertukaran 2adua& tanpa memeritahu Guru Besar/PK1
M"%$&m"* dan Tindakan: Sem&" G&r&
%.!.2 Mes6uarat ersetu2u untuk mempraktikkan uda6a ker2a sepasukan
da&am ka&angan 9arga sek"&ah.
M"%$&m"*

5.0 HAL.HAL LAIN
Kem&,"2"* U*)&% D4%&me*)"si Se%4$"2
Pengerusi memak&umkan aha9a pihak sek"&ah te&ah men6ediakan seuah kamera untuk
tu2uan d"kumentasi.
M"%$&m"*
6.0 /ENANGGUHAN MESYUARAT
Mes6uarat ditangguhkan pada 2am !.77 petang dengan u1apan terima kasih
kepada semua ah&i 6ang hadir dan tarikh mes6uarat akan datang pada * Ma1 2717.
8isediakan "&eh:
Se)i"&s"2"
Mes-&"r") G&r&
SJKC C2&*# H("
Bertarikh' 6 J"*&"ri 2010
A.Ge%1MM G&r&1CH1bi$.112010
!