Anda di halaman 1dari 2

Bahasa Melayu Tingkatan 4 Cerdas

2014
Nama Pelajar :
Latihan
PANTUN 4 !"AT #BU$%&
1' Berikan maksud (nama yang )aik tidak terse)ut* #2 M&
2' Pada +enda+at anda, menga+akah ke)aikan )er)udi akan
disanjung tinggi- #. M&
.' /elaskan 2 +engajaran yang terda+at dalam +antun ini- #4M&
Latihan 1 : C!"P!N %BU $AN C!P!"
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri
Ce+er terus menggila dan mengamuk juga sehingga seluruh anak )uah kam+ung kami
menjadi +ada kedana tahun itu' Ba+a kemudian kem)ali ke+ada ketitir juga, teta+i setia+
kali )a+a +ulang dari rim)a )elantara )erdenak )urung, )a+a +ulang mem)a0a gadung
seguni dua' Tahun itu kami makan gadung itulah kerana +adi ha)is jahanam kerana 1ungai
Ce+er )etul2)etul mengamuk'
$an i)u 0aktu itu ma3am Ce+er juga, )etul2)etul naik angin dan mengamuk' Naik angin dan
mengamuk menentang Ce+er yang ganas dan tidak )er+erikemanusiaan itulah' %)u akhirnya
mengalah teta+i i)u tidak kalah seterusnya' A+a)ila Ce+er kem)ali tenang dan air tidak lagi
mem)edal, i)u kem)ali ke sa0ah semula dan tahun )erikutnya kami tidak lagi makan gadung'
1ekali i)u kem)ali mengamuk lagi dan +un3anya dari+ada Ce+er itu juga' ali ini )ukan kerana
)anjir yang di)a0a 4leh Ce+er yang melanda +adi' Musim itu musim kemarau' Tidak sangka
kemarau akan memanjang sam+ai )er)ulan2)ulan' 1a0ah ha)is kering' Lem)u ker)au asyik
diheret ke Ce+er saja untuk menghilangkan dahaga kerana semua telaga dan ku)ang di sa0ah
kering' Baruh2)aruh yang dulunya tidak +ernah kering itu +un kering juga'
#i& Berikan kesan kemarau +anjang se+erti yang dinyatakan dalam +etikan 3er+en-#2m&
#ii& Pada +enda+at anda, a+akah langkah yang +erlu diam)il untuk menghada+i musim
kemarau-#. m&
(iii) Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu pengajaran lain
daripada cerpen tersebut. [4 markah]
Skema Jawapan Latihan 1
i' esan kemarau
2 sa0ah ha)is kering
2 semua telaga dan ku)ang di sa0ah kering
2 )aruh2)aruh yang dulunya tidak +ernah kering +un kering juga
ii' Langkah2langkah
- )erjimat 3ermat menggunakan air
- sentiasa menyim+an air
- mem)ina em+angan yang le)ih )esar
iii' Pengajaran dalam +etikan
- ita hendaklah ta)ah menghada+i segala 3a)aran hidu+' C4nt4hnya i)u kem)ali ke sa0ah
0alau+un menghada+i musim kemarau yang +anjang'
Pengajaran dalam 3er+en
- ita hendaklah men3intai alam sekitar
- ita hendaklah mem)alas jasa i)u )a+a
- ita hendaklah )ertanggungja0a) menyara keluarga
- ita hendaklah memelihara sungai