Anda di halaman 1dari 4

Hemah Tinggi

DEFINISI :
Beradab sopan dan berbudi dalam pergaulan seharian.
PERLAKUAN YANG BERHEMAH TINGGI :
1. Senyum apabila menerima puian.
!. Tun"u# apabila beralan "i "epan $ran% &ua yan% 'e"an% ber(a#ap.
). Ber'alam apabila ber&emu "en%an $ran% yan% #i&a #enal.
*. Bera&ur #e&i#a menai#i ba'.
+. Meren"a, "iri.
-. Berpa#aian '$pan.
.. Memulia#an ibu bapa.
/. Ti"a# men%umpa& ra#an
Baik Hati
Kepe#aan &er,a"ap pera'aan "an #ebai#an "iri 'en"iri "an $ran% lain "en%an memberi ban&uan
"an '$#$n%an m$ral 'e(ara &ulu' i#,la'.
NAMA : 00000000000000000000000000000000000000000
KELAS : ! 00000000000000000