Anda di halaman 1dari 2

Doa Cepat Dijabah

Doa ini dikenal dengan doa "Azhimusy sya'n, doa "Syari'ul ijabah", doa yang cepat diijabah oleh
Allah swt.
mam !usa Al"#azhim $sa% berkata& "Doa ini adalah doa 'azhimusy sya'an $kondisi yang agung%,
syari'ul ijabah, doa yang cepat diijabah oleh Allah swt." Doanya sebagai berikut&
'()*+, -.)*+, /, '01
2.34 567 2.34 89: ;< '=9+,
! "# $ %
& ' ( $ % ) * + , - . / , +, 0 1& ' , * 2 , 3 /$ + , & ' ( & ' 4
56 7 3 89 : 9 ; 3 ! 2 , & < +, = >? @ , 2 , & A4
%3 / B C B = ? 3 8 3 3 8 +< ' $ D 3 8 / /
$ %A , E %F = G ; E %F 2 , $ ' H @ 2 , I J K 8C L'D * 2 4 3 3
M " K " $ % )* % - " , = ' ; * 0 / J , N% % ; : L
K O 9 > N% * - G G , P / G % M 3 % QR > M 3 / J / S& > 4
2 , = 6 * 0 T / J , N% = @ ) + , U & V 3 % E %F 2 * > G 1W
2 , X Y & ; " 8 < Z 2 , < Z 2 , +? Y 7 6L & V , L6& 1& ,
[T < & Q\ ;.
>ismill?hir @ahm?nir @ahAm
All?humma shalli Bal? !uhammadin wa ?li !uhammad
All?humma innA atha'tuka CA ahabbil asyy?i ilayka wa huwat tawhAdu, wa lam a'shika Ci
abghadhil asyy?i ilayka wa huwal kuCru, CaghCirlA m? baynahum?. D? !an ilayhi maCarrA
aminnA mimm? Cazi'tu minhu ilayka. All?hummaghCir liyal katsAra min ma'?shAka, waEbal
minnil yasAra min th?'atika. D? 'FddatA dGnal 'udadi, wa y? @aj?A wal mu'tamada, wa y?
#ahCA was"sanada, wa y? H?hidu y? Ahadu, y? Iul Juwall?hu Ahad, All?hush Shamad
lam yalid wa lam yGlad wa lam yakul lahu kuCuwan ahad.
As"aluka bihaEEi manishthaCaytahum min khalEika wa lam taj'al CA khalEika mitslahum
ahada, an tushalliya 'ala !uhammadin wa ?lihi wa taC'ala bA m? Anta ahluhu. All?humma
innA as"aluka bil"wahdaniyyatil kubr? wal"!uhammadiyyatil baydh?' wal"Alawiyyatil
'uly? wa bijamA' mahtajabta bihi 'al? 'ib?dika wal"ismil ladzA hajabtahu 'an khalEika,
Calam yakhruj minka ill? ilayka. Shalli 'al? !uhammadin wa ?lihi, waj'allA min amrA
Cajaran wa makhraj?, warzuEnA min haytsu ahtasibu wa min haytsu l? ahtasibu, innaka
tarzuEu man tasy?u bighayri his?b.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya
Ya Allah, sungguh aku mentaati-Mu dalam mencintai sesuatu, karena ia bertauhid pada-Mu; aku
tidak bermaksiat pada-Mu dalam membenci sesuatu karena ia ingkar pada-Mu. Maka ampuni
daku dalam menyikapi keduanya. ahai Yang kepada-!ya tempat berlariku, lindungi daku dari
segala yang aku m"h"nkan perlindungannya pada-Mu.
Ya Allah, ampuni daku dalam banyaknya kemaksiatan pada-Mu, terimalah dariku sedikitnya
ketaatanku pada-Mu
ahai Pelindungku yang tanpa permusuhan
ahai #arapanku dan Sandaranku
ahai Pen$agaku dan %entengku
ahai Yang Maha &sa wahai Maha 'unggal
ahai (ul #uwall)hu Ahad, All)hush Shamad lam yalid wa lam y*lad wa lam yakul lahu
ku+uwan ahad.
Aku mem"h"n pada-Mu dengan hak "rang-"rang yang ,au pilih dari semua makhluk-Mu, dan
&ngkau tidak men$adikan se"rang pun seperti mereka. Sampaikan shalawat kepada Muhammad
dan keluarganya, dan perkenankan d"aku sebagaimana yang layak bagi-Mu.
Ya Allah, aku mem"h"n pada-Mu dengan keesaan-Mu yang paling agung, dengan cahaya
Muhammad, dengan kemulian Ali, dan dengan semua keagungan yang ,au tutupi dari hamba-
hamba-Mu, serta dengan nama yang ,au hi$abi dari makhluk-Mu, sehingga ia tidak pernah
keluar dari-Mu kecuali kembali pada-Mu.
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, karuniakan padaku kebahagiaan dan
$alan keluar dalam urusanku, anugrahkan padaku ri-ki dari arah yang aku duga dan arah yang
tidak aku duga. Sesungguhnya &ngkau memberi ri-ki pada "rang yang &ngkau kehendaki dari
arah yang tak terduga.
Setelah membaca doa ini, maka sampaikan hajat Anda kepada Allah.
$Dikutip dari kitab !aCatihul Kinan, bab L, hlm LLM%
Dang paling utama menyampaikan hajat kepada Allah swt dalam kondisi sujud, dan menangis
kepada Dang !aha Nengasih dan !aha Nenyayang. nsya Allah doa cepat diijabah.
Hassalam
Syamsuri @iCai
http&OOid.alCusalam.web.id
http&OOshalatdoa.blogspot.com