Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir praktikum kultur
jaringan ini.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang turut
berpartisipasi dalam menyelesaikan makalah ini, yaitu:
1. Ir. Fetmi Silvina, MP selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Kultur
Jaringan.
2. Enda Mora, M. Farm, Apt juga selaku dosen pengampu dalam mata kuliah
Kultur Jaringan.
3. Teman-teman yang selalu siap membantu dalam pembuatan makalah ini baik
moril, pikiran, maupun waktu.
Adapun tujuan makalah ini dibuat adalah untuk melengkapi tugas dalam mata
kuliah Kulur Jaringan.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun untuk penyusunan laporan yang akan datang. Semoga laporan akhir ini
bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 29 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGATAR. ........................................................................ i
DAFTAR ISI . ................................................................................... ii
BAB 1 PENDAHULUAN. ................................................................ 1
1.1 Latar Belakang. ................................................................ 1
1.2 Tujuan . ............................................................................ 1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. ...................................................... 3
2.1 Kultur Jaringan. ............................................................... 3
2.2 Nanas . ............................................................................. 5
2.3 Wortel .............................................................................. 9
2.4 Rosela .............................................................................. 12
BAB 3 BAHAN DAN METODE . ................................................... 16
3.1 Bahan dan Alat ................................................................ 16
a. Waktu dan Tempat ...................................................... 16
b. Bahan bahan . ........................................................... 16
c. Alat alat . ................................................................... 16
3.2 Pelaksanaan ..................................................................... 17
a. Pembuatan Larutan Stock ........................................... 17
b. Pembuatan Larutan Media. .......................................... 17
c. Isolasi Tanaman ........................................................... 18
d. Inokulasi Tanaman Sukulen ........................................ 19
e. Inkubasi ........................................................................ 19

ii

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN. ........................................... 20


4.1 Pengamatan. ..................................................................... 20
a. Nanas ........................................................................... 20
b. Wortel. ......................................................................... 20
c. Rosela .......................................................................... 20
4.2 Pembahasan ..................................................................... 21
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN . .......................................... 22
5.1 Kesimpulan ...................................................................... 22
5.2 Saran ................................................................................ 22
DAFTAR PUSTAKA . ..................................................................... 23
LAMPIRAN . ................................................................................... 24

iii