Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH STPM

PENGGAL 2
TAMADUN ISLAM
2013
SMK TUN FUAD STEPHENS, TUARAN
RANCANGAN PELAJARAN SEJARAH ISLAM PENGGAL 2
TINGKATAN ENAM ATAS
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
1-3
(20 w!"u#
$%ng%n&n 'u!"n $%ngg& 2
P%n(%()n P%n*%(in (n
P%nu&i'n )'i& !+in
(20w!"u#
Pn(un (n ,)n "ug'n !%,+
$,-+%! !n (i.%,i!n m%&&ui $-,"&
MPM )""$///www0m$m0%(u0m*
(#P,-'%' m%nu&i' )'i& !+in .%,+&n
'%$n+ng $%ngg& !%(u0
(.#1&-n (i),$ m%m$%,-&%)i $%ng%")un
(n !%m)i,n m%n%,u'i $%ng+,n "%n"ng
i&mu '%+,)2 !%() $%n*%&i(i!n (n +ug
$%nu&i'n0
(3# S%"%&) m%ngi!u"i $%ng+,n gu,u2 3&-n
.%,u$* m%n+&n!n $%n*%&i(i!n '%3,
m&i (n m%n*i$!n %'%i $( $%ng)u+ung
$%ngg& !%(u
((# 1&-n (i),$!n mm$u m%ng)'i&!n
(n m%m.%n"ng!n %'%i0
(%# P%n"!'i,n -&%) gu,u '%!-&) .gi 3&-n
'%!-&) !%,+n (n 3&-n '%!-&) .n"un
!%,+n0
(4# m%mi&i) '"u "+u! .%,(',!n (u "%m
*ng (i!%n&$'"i $( ")un .%,!%nn -&%)
$i)! M+&i' P%$%,i!'n M&*'i0
(g# 1&-n .-&%) m%mi&i) mn-mn "+u!
(,i$( !+in S%+,) M&*'i2 A'i
T%ngg,2 (n S%+,) 5uni .%,mu& (,i
600 M'i)i '%)ingg 2000 M'i)i0
()#P%mi&i)n "+u! "i(! "%,i!" (%ngn
!n(ungn *ng "%&) (i$%&+,i (&m
'u!"n $%&+,n '%+,) STPM
(i# K%,+ $,-+%! (&) '"u (,i$(
!-m$-n%n $%n"!'i,n un"u! $%ngg& !%(u0
W+,n m,!) .gi !-m$-n%n !%,+
$,-+%! ini (&) 2070
P( !)i, !%,+ $,-+%! 3&-n m%'"i
m%m.%n"ng %'%i $%n*%&i(i!n0
Pn+ng %'%i "%,'%.u" (&) !i,-!i, 2600
)ingg 3000 $") $%,!"n2 "i(! "%,m'u!
n-" !!i2 +(u&2 ,+)2 g,42 (n .i.&i-g,4i0
!%,+inn
!%,+'m
!%'unggu)n
!,%"i4
$-w%,
$-in"
3-n"-)
.)n
$%nu&i'n
3-n"-)
!%,"'
$,-$-'&
10 A$ i"u S%+,)8
Dalam tajuk ini, calon diberikan
pendedahan kepada konsep dan teori
ilmu sejarah.
Setelah dua waktu pengajaran diharap calon
dapat:
(a) menjelaskan konsep dan teori tersebut.
KER!S!"!
20 K%() $%n*%&i(i!n (n
$%nu&i'n '%+,)
201 P%n*%&i(i!n (&m
'%+,)
# menjelaskan pengertian
pen$elidikan sejarah dan tatacara
dalam pen$elidikan sejarah.
Setelah dua waktu pengajaran calon
seharusn$a dapat:
(a) mengenal pasti langkah $ang perlu dalam
pen$elidikan sejarah
KER!S!"!
202 Sum.%, '%+,) #
menghuraikan bahan%bahan $ang
digunakan dalam penulisan sejarah.
Setelah dua waktu pengajaran calon seharusn$a
dapat:
(a) membe&akan jenis sumber
(b) menggunakan sumber sejarah secara
kritis
203 T4'i,n '%+,) # menjelaskan
bagaimana ahli sejarah membuat
ta'siran setelah mereka memperolehi
maklumat(bukti daripada bahan sejarah.
Setelah dua waktu pengajaran calon seharusn$a
dapat:
(a) "enilai maklumat dalam sumber sejarah
(b) "enganalisis kesahan sesuatu ta'siran
$ang terdahulu
(c) merekonstruksi peristiwa lalu dengan
menggunakan sumber sejarah
209 P%nu&i'n '%+,) #
menjelaskan proses bagaimana ahli
sejarah membina narati' sejarah
menggunakan pelbagai maklumat $ang
dikumpul menerusi pen$elidikan sejarah
Setelah dua waktu pengajaran calon seharusn$a
dapat:
(a) mengorganisasi maklumat dalam bentuk
narati')
(b) memberi penjelasan secara kritis dan
imaginati' terhadap perubahan dan
kesinambungan dalam kehidupan)
(c) membincangkan pelbagai perspekti'
terhadap sesuatu peristiwa lampau)
(d) membuat sintesis terhadap ta'siran
peristiwa lampau dan kaitann$a dengan masa kini.

kerajinan
3 P%n*%(in 1(ngn
P%n*%&i(i!n
301 P%mi&i)n "+u! #
menghuraikan cara bagaimana sesuatu
tajuk kajian dipilih.

Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(a) memilih tajuk $ang mempun$ai makna
penting dalam peristiwa sejarah

kerajinan
kreati*iti
kecekapan
302 P%ng%n&n # bahagian $ang
paling penting dan menerangkan tesis
utama dalam esei.

303 :.+%!"4 !+in # bahagian
$ang menjelaskan sebab kajian
dilakukan.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(b) menerangkan idea awal tentang kajian
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(c) men$atakan dengan jelas tujuan kajian
$ang dijalankan
kreati*iti
309 P%,m'&)n !+in #
menghuraikan persoalan $ang hendak
dikupas dalam kajian.
306 S!-$ !+in # membina
batasan kajian dari segi jangka masa,
kawasan, dan isu $ang hendak dikaji.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(d) mengenal pasti persoalan $ang perlu
dijawab oleh kajian.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(e) menentukan tempoh, kawasan, dan isu
$ang dikaji.

MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
30; S-,-"n !+in &%$s #
menerangkan kajian terdahulu
berkenaan isu atau aspek $ang
sama(hampir sama dan kaitann$a
dengan kajian $ang bakal dijalankan.
+alon perlu menggunakan tiga hingga
lima buah buku termasuk artikel dalam
jurnal.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(') membincangkan tulisan $ang sedia ada
berkaitan dengan tajuk $ang dipilih.
hormat
pemerintah
30< K%() !+in # menjelaskan Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
tatacara bagaimana memperolehi bahan
kajian(maklumat untuk memenuhi
objekti'( tujuan(permasalahan kajian.
(g) memilih kaedah $ang sesuai
untuk mengumpul bahan seperti kajian
perpustakaan, kerja lapangan, dan temu bual.
30= P%m.)gin '",u!"u, %'%i
bahagian ini menjelaskan cara membuat
susunan sebuah esei $ang baik.
30> P%nu"u$ bahagian ini
memberi penjelasan cara membuat
rumusan perbincangan dan seterusn$a
membuat kesimpulan dalam esei.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(h) mengorganisasi persembahan
dan isi penulisan kajian.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(i) membuat rumusan dan
kesimpulan tentang kajian)

3010 Bi.&i-g,4i ,ahagian ini
membicarakan kaedah men$enaraikan
sumber rujukan dalam esei. Dalam esei
$ang ditulis, calon perlu menggunakan
sekurang%kurangn$a tiga hingga lima
sumber rujukan.
Setelah mengikutin$a calon seharusn$a dapat:
(j) men$enaraikan sumber rujukan
$ang digunakan.
Setiap subtajuk di atas
menggunakan satu waktu pengajaran
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu 9 3u"i mu&i(u, ,'u&
29+n02013
TEMA 1
1 M'*,!"2 P%m%,in")n2
P%,")nn2 (n P%,)u.ungn Lu,0
"asa pembelajaran bagi tema
ini adalah -. waktu pengajaran.
Setelah mempelajarin$a, calon seharusn$a dapat
membincangkan perubahan mas$arakat, sistem
mas$arakat, sistem pemerintahan, dan
hubungann$a dengan dunia luar
bangga
minggu
/
101 M'*,!" J)i&i)
0erbincangan bertumpu
kepada mas$arakat ahiliah di
Semenanjung 1anah !rab pada abad
ke%2 "asihi.
.
Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) menjelaskan konsep dan
struktur mas$arakat jahiliah.
Semenanjung
1anah !rab
(abad ke%2)
102 M'*,!" I'&m
.
Setelah empat waktu pengajaran, calon 3abi kerjasama
minggu
/
,ahagian ini memberikan
tumpuan kepada kemunculan dan
perkembangan mas$arakat 4slam sejak
&aman 3abi "uhammad S!5 dan
Khali'ah al%Ras$idin di Semenanjung
1anah !rab dalam abad ke%2 dan ke%6
"asihi.
.
seharusn$a dapat:
(a) menghuraikan konsep ummah)
(b) membincangkan perkembangan
mas$arakat 4slam.
"uhammad
S!5 dan
Khali'ah al%
Ras$idin di
Semenanjung
1anah !rab
(abad ke%26)
minggu
/
103 Si'"%m $%m%,in")n
,ahagian ini membincangkan
pemerintahan 4slam di "adinah pada
masa 3abi "uhammad S!5.
Setelah tiga waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) menghuraikan kandungan dan
peranan 0iagam "adinah)
(b) memerihalkan struktur pemerintahan
di "adinah.
3abi
"uhammad
S!5 (abad
ke%6)
kerjasama
minggu
6
3u"i gn"i ),i ")i$u'm
2=0 +n02013
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI ..m
minggu
7
109 K%$im$inn N.i
Mu)mm( SAW
,ahagian ini membincangkan
3abi "uhammad S!5 bukan sahaja
sebagai seorang Rasul, tetapi juga
adalah seorang pemimpin dalam sebuah
negara 4slam.
Setelah dua jam waktu pengajaran, calon
seharusn$a dapat:
(a) menghuraikan ciri%ciri
kepimpinan 3abi "uhammad S!5
3abi
"uhammad
S!5 (abad
ke%6)
minggu
7
106 In'"i"u'i !)&i4)
10601 P%mi&i)n !)&i4)
,ahagian ini memerihalkan
kemunculan institusi khali'ah selepas
kewa'atan 3abi S!5. 1umpuann$a
adalah kepada cara pemilihan Khali'ah
al%Ras$idin dan 8ma$$ah dalam abad
ke%6 dan ke%..
Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
a) menghuraikan konsep dan ciri%ciri
khali'ah)
(b) membincangkan kaedah pemilihan
khali'ah.
Khali'ah al%
Ras$idin dan
8ma$$ah
(abad ke%6.)
kerajinan
minggu
10602 Sum.ngn !)&i4)/"-!-)
Khali'ah adalah pemimpin tertinggi Setelah mempelajari ketiga%tiga &aman itu dalam Khali'ah al% kerajinan
7 dalam negara 4slam pada &aman
khali'ah al%Ras$idin , khali'ah
8ma$$ah dan juga khali'ah !bbasi$ah
. "ereka memainkan peranan penting
dalam memajukan negara dan
menegakkan 4slam.
empat waktu pengajaran, calon seharusn$a dapat
menilai sumbangan khali'ah(tokoh berikut:
(i) Khali'ah !bu ,akar
(ii) Khali'ah 8mar al%Khatab
(iii) Khali'ah 8mar !bdul !&i&
(i*) Khali'ah 9arun al%Ras$id.
Ras$idin,
8ma$$ah
(abad ke%6.),
dan !bbasi$ah
(abad ke%.:)
minggu
2
10; B%n"u! $%m%,in")n
10;01 P%m%,in")n $u'" (n
wi&*)
Dalam empat waktu pengajaran
perbincangan ditumpukan kepada
pemerintahan pusat dan wila$ah &aman
Khali'ah al%Ras$idin pada abad ke%6
dan Khali'ah 8thmani$ah pada abad
ke%;2 dan ke%;6.
.
setelah mempelajarin$a, calon seharusn$a dapat:
(a) membincangkan struktur
pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wila$ah.
Khali'ah al%
Ras$idin (abad
ke%6)
Khali'ah
8thmani$ah
(abad ke%;2;6)
kerajinan
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
2
10;02 P%m%,in")n $u'" (n
wi&*)
5&m .)gin ini2
"um$unn* (&) !%$(
$%m%,in")n (i An(&u'i .(
!%-13 M'i)i (n In(i .( !%-1;
)ingg .( !%-1<0
S%"%&) %m$" +m w!"u $%ng+,n2 3&-n
'%),u'n* ($"/
(.# m%n+%&'!n 'i'"%m
$%m%,in")n raja(sultan dan amir.
!ndalusia (abad
ke%;-) 4ndia
(abad ke%;2%;6)
kesungguhan
minggu
2
10< P%,")nn (n $%m.u!n
wi&*)
10<01 Ji)(
Dalam membincangkan
subtajuk di atas, salah satu tumpuan
adalah kepada aspek jihad dalam 4slam.
Dalam dua waktu pengajaran, konsep
jihad sebagaimana di'ahami pada
&aman 3abi "uhammad S!5 dan
Khali'ah al%Ras$idin dihuraikan.
.
Setelah mempelajarin$a, calon seharusn$a
dapat:
(a) menjelaskan pengertian jihad.
3abi "uhammad
S!5
Khali'ah al%
Ras$idin (abad
ke%6)
.
penghargaan
minggu
10<02 P%$%,ngn
,erkaitan dengan di atas, Setelah mempelajarin$a dalam tiga waktu 3abi "uhammad
2 bahagian ini membincangkan
peperangan pada &aman 3abi
"uhammad S!5 dan Khali'ah al%
Ras$idin.
pengajaran, calon seharusn$a dapat:
(b) menghuraikan etika dan
strategi peperangan.
S!5
Khali'ah al%
Ras$idin (abad
ke%6)
minggu
<
3u"i ")un .),u 3in 114%.-164%.02013-
3u"i gn"i ")un .,u 3in 1204%.02013
minggu
.
10<03 K%$im$inn
,ahagian ini membincangkan
aspek kepimpinan beberapa tokoh
4slam terkemuka di "esir abad ke%;<
dan dalam Khali'ah 8thmani$ah pada
abad ke%;7
.
Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:
(c) menilai kepimpinan dan
sumbangan tokoh seperti Salehuddin al%!$ubi
dan Sultan "uhammad al%=atih.
"esir (abad ke%
;<) Khali'ah
8thmani$ah
(abad ke%;7)
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
.
10= P%,)u.ungn &u,
,ahagian ini membincangkan bentuk
hubungan luar sejak &aman 3abi
"uhammad S!5 sehingga Khali'ah
8thmani$ah di abad ke%;6dan ke%;:.
10=01 5i$&-m"i!
+alon mempelajari hubungan
diplomatik negara 4slam "adinah
&aman 3abi "uhammad S!5 dan
Khali'ah al%Ras$idin pada abad ke%6.
Setelah dua waktu pengajaran, calon
seharusn$a dapat:
(i) membincangkan bentuk
hubungan luar (diplomasi) dalam dua &aman
tersebut.
3abi
"uhammad
S!5 dan
Khali'ah al%
Ras$idin (abad
ke%6)

semangat
nasionalisme
minggu
.
10=02 Nungn
+alon mempelajari aspek ini
dalam konteks hubungan luar pada
&aman Khali'ah al%Ras$idin dan
Khali'ah 8ma$$ah pada abad ke%6
hingga abad ke%.
. Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:
(ii) menjelaskan bentuk hubungan
penaungan melalui pemba$aran ji&$ah.
Khali'ah al%
Ras$idin dan
Khali'ah
8ma$$ah (abad
ke%6.)

cintai keamanan
minggu
:
10=03 P%,+n+in
9ubungan dalam bentuk
perjanjian dipelajari dalam konteks
hubungan luar dalam &aman Khali'ah
!bbasi$ah abad ke%: hingga abad ke%
;- dan Khali'ah 8thmani$ah abad ke%
;6 hingga abad ke%;:
Setelah dua waktu pengajaran, calon dapat:
(iii) menjelaskan bagaimana
kedua%dua pemerintah mengamalkan hubungan
luar menerusi perjanjian dengan negara lain.
Khali'ah
!bbasi$ah
(abad ke%:;-)
Khali'ah
8thmani$ah
(abad ke%;6;:)
cintai keamanan
"43>>8
;?
TEMA 2
20P%m.ngunn (n $%n%,-!n
,ahagian ini memberi
tumpuan kepada kemajuan $ang dicapai
oleh kerajaan 4slam dari segi ekonomi,
pendidikan, intelektual, penerokaan,
dan seni bina.
Setelah mempelajari aspek tersebut dalam </
waktu pengajaran calon seharusn$a dapat
membincangkan perubahan $ang berlaku dalam
bidang ekonomi, kebuda$aan, dan penerokaan.
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
"43>>8
;?
201 E!-n-mi
,ahagian ini membincangkan sistem
dan institusi ekonomi negara 4slam.
20101 Si'"%m %!-n-mi
+alon mempelari perjalanan sistem
ekonomi pada &aman 3abi "uhammad
S!5, &aman kerajaan !bbasi$ah dan
Kesultanan "elaka.:
Setelah empat waktu pengajaran, calon dapat:
(a) menghuraikan konsep dan ciri%ciri
ekonomi)
(b) membincangkan kegiatan ekonomi.
3abi
"uhammad
S!5 (abad ke%
6)
!bbasi$ah
(abad ke%;;;<)
Kesultanan
"elaka (abad
ke%;7)
minggu
;;
20102 In'"i"u'i %!-n-mi
0engajaran tentang institusi
ekonomi merujuk kepada
perkembangan $ang berlaku pada
&aman Khali'ah al%Ras$idin abad ke%6
hingga abad ke%. dan Khali'ah
!bbasi$ah abad ke%: hingga abad ke%
;;.
Setelah tiga waktu pengajaran, calon akan
dapat:
(a) menganalisis peranan institusi ekonomi
dan pelaksanaann$a:
(i) ,aitulmal
(ii) +ukai
(iii) @akat
Khali'ah al%
Ras$idin (abad
ke%6.) Khali'ah
!bbasi$ah
(abad ke%:%;;)
semangat
perpaduan
minggu
;;
202 P%n(i(i!n
!spek $ang akan dipelajari di
bawah tajuk ini bertumpu kepada dua
perkara, iaitu 'alsa'ah dan
perkembangan pendidikan 4slam.
20201 ?&'4) P%n(i(i!n I'&m
+alon mempelajari 'alsa'ah
pendidikan $ang mendasari
perkembangan pendidikan 4slam pada
&aman khali'ah 8ma$$ah dan
!bbasi$ah abad ke%6 hingga abad ke%
;<.

Setelah satu waktu pengajaran calon seharusn$a
dapat:
(a) membincangkan 'alsa'ah dan ciri%ciri
pendidikan 4slam
Khali'ah
8ma$$ah (abad
ke%6.) Khali'ah
!bbasi$ah
(abad ke%;;%;<)
semangat
perpaduan
mINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
;<
20202 P%,!%m.ngn P%n(i(i!n
,ahagian ini merujuk kepada
perkembangan pendidikan di "esir
abad ke%. dan !cheh pada abad ke%;2
dan abad ke%;6.
Setelah empat waktu pengajaran, calon dapat:
(b) menjelaskan jenis institusi
pendidikan seperti (i) halaAah, (ii) masjid(surau,
(iii) pondok(madrasah, (i*) istana dan (*)
uni*ersiti.
(c) menghuraikan sistem
pendidikan, iaitu (i) pendidikan 'ardu ain dan
'ardu ki'a$ah, dan (ii) kaedah pengajaran dan
pembelajaran.
"esir (abad ke%
.)
!cheh (abad
ke%;2%;6)
minggu
;<
203 P%,!%m.ngn in"%&%!"u&
20301 P%,!%m.ngn i&mu
$%ng%")un
1umpuan perbincangan adalah
kemajuan ilmu pengetahuan pada &aman
Khali'ah !bbasi$ah abad ke%;; hingga
abad ke%;- dan Khali'ah 8ma$$ah di
!ndalusia abad ke%;;hingga abad ke%
;-.
Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) menghuraikan perkembangan
ilmu naAli dan aAli.

!bbasi$ah
(abad ke%;;%;-)
Khali'ah
8ma$$ah di
!ndalusia
(abad ke%;;%;-)
minggu
;<
20302 Sum.ngn "-!-)
Dalam lima waktu pengajaran,
perbincangan ditumpu kepada
sumbangan tokoh terhadap kemajuan
ilmu pada &aman Khali'ah !bbasi$ah
dan kerajaan 4slam di "esir abad ke%;7
. Setelah mempelajarin$a, calon seharusn$a
dapat:
(b) menilai sumbangan tokoh:
(i) al%Khwari&mi
(ii) 4bn Sina
(ii) al%>ha&ali
Khali'ah
!bbasi$ah
(abad ke%.%;-)
"esir (abad ke%
;7)
(i*) 4bn Khaldun
3u"i $%,"%ng)n $%ngg& 1
23m3-31m3 2013
minggu
;-
209 P%n%,-!n
+alon mempelajari kegiatan
penerokaan dalam &aman Khali'ah
8ma$$ah abad ke%6 dan ke%., &aman
!bbasi$ah abad ke%: hingga abad ke%;-
dan &aman kerajaan 8ma$$ah di
!ndalusia abad ke%;/.
Setelah tiga waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) menilai sumbangan tokoh:
(i) al%"asudi
(ii) 4bn "ajid
(iii) 4bn ,attutah
Khali'ah
8ma$$ah (abad
ke%6.),
!bbasi$ah
(abad ke%:;-),
dan !ndalusia
(abad ke%;/)
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
;-
206 S%ni .in
Kemajuan seni adalah salah
satu pencapaian tinggi tamadun 4slam.
,ahagian ini beri tumpuan kepada
kemajuan seni bina 4slam pada &aman
!ndalusia abad ke%;- dan 4ndia abad
ke%;/.
Setelah dua waktu pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) menghurai ciri%ciri seni bina 4slam
!ndalusia
(abad ke%;-)
4ndia (abad
ke%;2;6)
TEMA 3
N'i-n&i'm% (n
P%m.%n"u!n N%g, Bng'
1ema ini memberikan tumpuan
kepada perkembangan dalam negara
4slam sejak abad ke%;. hingga awal
abad ke%<?. Dalam masa ;. waktu
pengajaran,
calon seharusn$a dapat membincangkan proses,
kesan, dan respons mas$arakat tempatan
terhadap penjajahan dan pembentukan negara
bangsa. 0erbincangan ditumpukan kepada tajuk%
tajuk berikut:
minggu
;-
301 P%,&u'n !u' B,"
,ahagian ini memberi tumpuan
kepada perluasan kuasa ,arat dalam
abad ke%;. hingga abad ke%<?, di !sia
,arat, khususn$a dalam wila$ah
kekuasaan Khali'ah 8thmani$ah
Setelah dua jam pengajaran, calon seharusn$a
dapat:
(a) membincangkan 'aktor%'aktor
perluasan kuasa barat.
Khali'ah
8thmani$ah
(abad ke%;.%
<?)
minggu
;/
302 R%!'i m'*,!" "%m$"n
1umpuan bahagian ini adalah
kepada respon penduduk tempatan
perluasan kuasa ,arat.
Setelah empat waktu pengajaran, dengan
merujuk kepada perkembangan di "esir dan
!lgeria pada abad ke%;: dan ke%<?, calon
seharusn$a dapat:
(a) menjelaskan reaksi mas$arakat
tempatan
B
"esir dan
!lgeria (abad
ke%;:<?)
MINGGU TAJUK/SUB TAJUK/JUM WAKTU HASIL PEMBELAJARAN KAWASAN NILAI BBM
minggu
;/
303 G%,!n n'i-n&i'm%
,ahagian ini memberi tumpuan
kepada kebangkitan nasionalisme kesan
daripada perkembangan kuasa ,arat,
menerusi penelitian ke atas
perkembangan nasionalisme di "esir
dan S$ria dalam abad ke%<?.
Setelah empat waktu pengajaran, calon
seharusn$a dapat
(a) menerangkan 'aktor kemunculan
nasionalisme:
(i) pengaruh agama
(ii) peranan bahasa dan
kesusasteraan
(iii) pengaruh kewartawanan
(i*) peranan pendidikan
(*) peranan golongan intelektual
(*i) pengaruh luar
"esir dan
S$ria (abad
ke%<?)
minggu
;7
309 P%,ng 5uni P%,"m
0erang Dunia 0ertama $ang
tercetus pada ;:;/ turut mengheret !sia
,arat, khususn$a kerajaan Khali'ah
8thmani$ah dalam kancah peperangan
$ang melibatkan kuasa%kuasa utama
Eropah.
Setelah empat waktu pengajaran, calon
seharun$a dapat:
(a) membincangkan penglibatan
Khali'ah 8thmani$ah dalam 0erang Dunia
0ertama.
Khali'ah
8thmani$ah
(abad ke%<?)
minggu
;7
cuti hari keputeraan sultan perak
;:hb apr.<?;-
minggu
;2
306 P%m.%n"u!n n%g, .ng'
0ada abad ke%<?, ban$ak
negara bangsa $ang baru telah muncul.
Dengan merujuk kepada perkembangan
di 1urki dan "esir pada awal abad ke%
<?,
dalam empat waktu pengajaran, calon
seharusn$a dapat:
(a) menghuraikan 'aktor%'aktor
pembentukan negara bangsa.
1urki dan
"esir (abad
ke%<?)
minggu u&ng!+i $%,'%(in $%,3u.n
1< 3u"i ),i $%!%,+
1m%i 2013
minggu
;.
percubaan stpm
minggu
;:
minggu ulangkaji(
perbincangan soalan percubaan
minggu
<?
peperiksaan penggal ke%<% <?;-
cuti penggal ;