Anda di halaman 1dari 13

POLISI SEKOLAH

SELAMAT
SMK TUN FUAD STEPHENS
Keselamatan Di Dalam Kawasan Sekolah
1
Kandungan
1. Pengenalan
2. Matlamat
3. Objektif
4. Rasional
5. Aspek keselamatan
6. Polisi keselamatan dan tatacara tindakan
6.1 i alam !elas
6.2 "ila #iada $%r% i dalam !elas
6.3 #atacara !el%ar Mas%k !elas
6.4 #atacara per&imp%nan 'ekola&
6.5 (akt% Re&at
6.6 i !antin
6.) i alam #andas
6.* i +%ar !elas
6., Pela-at
6.1. Peng%siran "%nganan
6.11 'emasa Akti/iiti !eceriaan 0 !erja
!%mp%lan
6.12 !a-alan keselamatan 24 jam
6.13 Polisi !eselamatan 0 #atacara #indakan i
alam "ilik !&as
6.13.1 Pejabat Am
6.13.2 "ilik $%r%
6.13.3 Makmal 'ains
6.13.4 "engkel !M# 0 "ilik 1R#
6.13.5 "ilik Pendidikan 'eni
6.13.6 "ilik !omp%ter
6.13.) "ilik AP
6.13.* Perp%stakan
6.13., "ilik 'P"#
6.13.1. "ilik "imbingan an !a%nselling
6.13.11 '%ra%
6.13.12 "ilik Ra-atan P"'M
6.13.13 'tor Peralatan '%kan
6 13 14 #atacara #indakan $%r% 2nt%k 'em%a "ilik
!&as
6.14 Polisi !eselamatan isiplin an #atacara 3
#indakan $%r%4Pi&ak Pentadbir
2
KESELAMATAN DI DALAM KAWASAN
SEKOLAH
1. PENGENALAN
1.1. !eselamatan di sekola& adala& penting bagi mela&irkan indi/id% 5ang si&at dan
selamat %nt%k merangsang kecemerlang pembelajaran dari segi 61R7 selaras dengan
8alsafa& Pendidikan 9egara.
1.2. 7klim sekola& selamat adala& diperl%kan %nt%k menggalakkan perkembangan 61R7
5ang si&at dan selamat bagi peringkat a-al pelajar.
2. MATLAMAT
Me-%j%dkan b%da5a selamat di dalam ka-asan
'ekola& secara berter%san dengan kerjasama
'em%a -arga 'M! #29 82A '#1P:19' dan sokongan daripada kel%arga
k&asn5a dan mas5rakat %m%n5a
3. OBJEKTIF
3.1 Me-%j%dkan persekitaran si&at; selamat dan ceria di
dalam ka-asan sekola&.
3.2 Memastikan &ak indi/id%4-arga 'M! #29 82A '#1P:19'
selamat;di&ormati dan dijaga .
3.3 Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
Pembelajaran.
3.4 Memastikan tatacara dipat%&i bagi setiap tindakan
<ang diambil.
3.5 Meningkatkan penglibatan -arga 'M! #29 82A '#1P:19'
dalam bidang akademik; ko=k%rik%l%m dan akti/iti
lain.
3.5 Meningkatkan kesedaran dan kefa&aman -arga
'M! #29 82A '#1P:19' bagi meng&adapi sebarang is%
!eselamatan; kecemasan; kemalangan dan
malapetaka.
3.6 Me-%d%dkan semangat kekitaan dalam kalangan -arga
'M! #29 82A '#1P:19' .
4. RASIONAL
4.1 !e%pa5aan pi&ak sekola& dalam menangani is% keselamatan ter&ad kerana
kek%rangan sokongan daripada mas5arakat setempat.
4.2 Mas5arakat k%rang peka ter&adap is% keselamatan di dalam ka-asan sekola&.
4.3. (arga sekola& kini terdeda& kepada pangar%& l%ar daripada segi fi>ikal; mental;
emosi; sosial dan teknilkal.
. ASPEK KESELAMATAN
5.1 !eselamatan diri.
5.2 !eselamatan fi>ikal sekola& dan -argan5a.
5.3 !eselamatan emosi.
5.4 !eselamatan sosial.
5.5 !eselamatan kesi&atan.
! KESELAMATAN DI DALAM KELAS
3
M"#u$u% %"&ada'
A. Su#a( P"%")*)*ng I%+(*,a, -*) ./100 =Tatacara mengenakan tindakan & hukuman
terhadap pelajar sekolah.
". Su#a( P"%")*)*ng I%+(*,a, -*)' 4/100 = Perlaksanaan kuasa disiplin & hukuman di
Sekolah.
?. Su#a( P"%")*)*ng I%(*,a, -*)' 1!/1001 = Menangani kegiatan gengster di sekolah.
. Su#a( P"%")*)*ng I%+(*,a, -*)' 11/1001 = Penggunaan budi bicara ketika mengambil
tindakan.
TINDAKAN PELAJAR
A. Pat%& kepada ara&an g%r% pada setiap masa
". 'entiasa mengamalkan nilai=nilai m%rni.
?. Mengaja kebersi&an dan keselamatan fi>ikal kelas.
TINDAKAN GURU/PENTADBIR
A. Menjelaskan kepada pelajar tentang perat%ran keselamatan.
". Meng%atkan perat%ran keselamatan sekola&
?. Mengambil tindakan segara di atas sebarang sala&lak% pelajar.
. Memastikan keadaan kelas sentaiasa kemas; bersi& dan terat%r.
1. Memastiakan in/entori kelas dalam keadaan selamat
!.1.2 T*nda%an Gu#u
Pelajar 5ang tidak &adir ke sekola& melebi&i 3 &ari bert%r%t=t%r%t tanpa
sebarang sebab m%nasaba& &endakla& diberita&% kepada ib% bapa serta
di&antar s%rat amaran pertama ole& $%r% #ingkatan.
a. !es ponteng kelas dan kes=kes pelanggaran disiplin ringan &endakla&
terlebi& da&%l% diambil tindakan ole& g%r% mata pelajaran. :an5a kes
berat bar%la& disera&kan kepada Penget%a.
b. $%r% 5ang sedang mengajar &endakla& j%ga memastikan setiap
perkembangan masala& disiplin dicatat dalam P%langan :arian dan $%r%
#ingkatan &endakla& mengingatkan !et%a arja& %nt%k meng&antar "%k%
?atatan :arian ke "ilik P! :1M bagi t%j%an pengrekodan. Pengrekodan
di dalam kad demerit dilak%kan ole& g%r% tingkatan dan m%rid=m%rid
dimakl%mkan setiap 2 mingg%.
c. +embaga isiplin 'ekola& &endakla& bertindak segera jika ada laporan
k&as tentang masala& disiplin pelajar.
d. Memberi nasi&at dan peringatan tentang disipilin dari semasa ke semasa
kepada pelajar.
!.2 POLISI KESELAMATAN BILA TIADA GURU DI DALAM KELAS
4
Menggalak pelajar %nt%k menelaa& pelajaran ata% men5elesaikan kerja sekola& 5ang
diberikan semasa ketiadaan g%r% di dalam kelas dan sentiasa memat%&i perat%ran dalam
kelas 5ang terkand%ng di dalam perat%ran sekola&.
T*nda%an &")a$a#@
1. Pelajar digalakkan menelaa& b%k% dan nota.
2. !et%a #ingkatan mencatatkan dan melapor nama pelajar 5ang menimb%lkan masala& di
dalam kelas.
3. !et%a #ingkatan bertangg%ngja-ab memanggil g%r% mata pelajaran.
4. 'ekirn5a g%r% terseb%t tiada di dalam kelas; ket%a tingkatan dan penolong ket%a
tingkatan bertangg%ngja-ab memastikan kelas terka-al dan selamat.
TINDAKAN SEKOLAH'
A. $%r% 5ang akan meng&adiri k%rs%s mestila& men5ediakan lati&an %nt%k kelas dan
disera& %nt%k direkodkan kepada Penolong !anan 1. +ati&an akan disera&kan kepada
kelas semasa ketiadaan g%r% terseb%t.
". Men5ediakan 6ad%al sit in %nt%k g%r% ganti.
?. Memanta% dan memastikan kelas terseb%t sentiasa terka-al dan selamat
TATA2ARA KELUAR MASUK SESI PAGI
.6@4. Pembersi&an kelas masing=masing di ba-a& penga-asan ket%a kelas
.)@.. 'esi pengajaran dan pembelajaran berm%la.
0'43413'33 4 REHAT un(u% I,n*n4K+a5*,
30'334 30'334REHAT un(u% Ju5aa(
12@2. 'esi P 0 P tamat %nt%k 7snin; 'elasa; Rab%; !&amis .
11@3. 'esi P 0 P tamat %nt%k 6%maat .
TATA2ARA KELUAR MASUK SESI PETANG
12@.. Pelajar men%ngg% di tempat=tempat 5ang ja%& dari kelas 5ang sedang mengadakan
P 0 P.
13@.. 'esi berm%la pada &ari 6%maat
12@2. 'esi P 0 P berm%la.
15@4.=15.55 R1:A# A 7snin; 'elasa; Rab% dan !&amis .
15@25=15@4. R1:A# A6%maat .
1*@2. 'esi Pengajaran dan Pembelajaran tamat.
TATA2ARA MENANGANI DISIPLIN DI DALAM KELAS
5
1. Pelajar 5ang tidak &adir ke sekola& melebi&i 3 &ari bert%r%t=t%r%t tanpa
sebarang sebab m%nasaba& &endakla& diberita&% kepada ib% bapa serta di&antar
s%rat amaran pertama ole& $%r% #ingkatan.
2. !es ponteng kelas dan kes pelanggaran disiplin ringan &endakla& diambil
tindakan terlebi& da&%l% ole& g%r% tingkatan sebel%m men5era&kan kes terseb%t
kepada P! :1M4P P1#A9$.
3. !es disiplin berat &endakla& dilaporkan kepada P19#A"7R '1!O+A: secepat
m%ngkin %nt%k tindakan segera.
!.. POLISI DAN TATA2ARA TINDAKAN JAWATANKUASA KANTIN
!...1 Mer%j%k kepada@
a. Su#a( &"%")*)*ng *%+(*,a, -*) ' / 100 = Keracunan makanan di sekolah-
sekolah.
b. Su#a( &"%")*)*ng *%+(*,a, -*) ' !/ 100!1 = Menjaga kesihatan pelajar sekolah.
!...2 T*nda%an Ja6a(an%ua,a Kan(*n
Memanta% dan memastikan peng%sa&a kantin memat%&i perat%ran dan Pekeliling
!ementerian Pendidikan dan !esi&atan.
a. Memastikan makanan dan min%man 5ang dij%al mengik%t s5arat perjanjian.
'enarai &arga &endakla& dipamerkan
b. Memastikan peralatan 5ang dig%nakan bersi&; selamat serta penj%al
mengg%nakan pen5epit %nt%k mengambil makanan.
c. Memastikan peng%sa&a men%ediakan keadaan dan persekitaran dalamam dan
l%ar kantin 5ang bersi&; kemas dan ceria.
d. Memastikan pekerja kantin ada menjalani pemeriksaan kesi&atan dan memiliki
kad kesi&atan 5ang sa&.
e. Memastikan sem%a makanan dit%t%p dengan rapi.
f. Memastikan makanan 5ang disediakan %nt%k &arian menc%k%pi.
g. Memastikan pelajar dan g%r% memp%n5ai tempat d%d%k 5ang menc%k%pi;
selamat dan selesa.
&. Memb%at laporan mingg%an dalam b%k% laporan kantin.
i. Mengadakan mes5%arat 6a-atank%asa !antin 3 kali seta&%n dan perbincangan
dari semasa ke semasa.
j. Memastikan pekerja kantin mengg%nakan pakaian 5ang berses%aian; kemas
dan bersi& seperti alas kepala; apron dan lain=lain.
k. Memastikan peng%sa&a kantin menj%al makanan dan min%man 5ang HALAL7
SU2I dan BERSIH.
l. Memastikan peng%sa&a kantin memat%&i jad%al masa operasi.
!...3 PERATURAN DI KANTIN
6
Memat%&i perat%ran am di ka-asan sekola&.
a. Pelajar tidak dibenarkan berlari dan berkejar=kejaran dalam dan di l%ar kantin.
b. Pelajar digalakkan makan; min%m di kantin; di pondok re&at %m%m dan b%kan
di dalam bilik kelas.
c. Pelajar berat%r; tertib dan mengamalkan displin diri 5ang tinggi ketika membeli
makanan dan min%man di kantin.
d. Memb%ang sisa dan b%ngk%san makanan ke dalam tong sampa& 5ang
disediakan.
e. "ersopan dan bertertib semasa makan dan min%m.
TATA2ARA TINDAKAN SEMASA DI DALAM TANDAS
#indakan sem%a pengg%na tandas@
A. 6angan menconteng dan melak%kan /andalisme di dalam tandas.
". Pastikan sem%a pili paip dit%t%p selepas dig%nakan.
?. ?%ra&kan tandas selepas dig%nakan.
. ?%ci tangan sebel%m kel%ar tandas.
1. 6angan berg%ra% dan merokok di dalam tandas
8. 6angan melak%kan perb%atan 5ang tidak senono&.
:. "ekerjasama %nt%k menjaga kebersi&an tandas.
TATA2ARA TINDAKAN PIHAK PENGURUSAN TANDAS
A. Menent%kan pekerja kontrak menjalankan t%gas mereka mengik%t jad%al 5ang
ditetapkan.
". Memastikan tandas dan singki sentiasa bersi&; tidak
ba% dan ters%mbat.
?. Memastikan tak%ngan air sentiasa dit%t%p ; bersi& dan bebas daripada pembiakan
n5am%k.
. Memastikan lantai dic%ci dengan sab%n dan dimop s%pa5a sentiasa bersi& dan tidak
licin.
1. Memastikan sampa& 5ang terdapat di dalam tandas dib%ang ke tempat 5ang
disediakan.

!.. TATA2ARA TINDAKAN DI LUAR KELAS
T*nda%an P")a$a#'
A. 'entiasa memat%&i perat%ran sekola&.
". 'entiasa mempraktikkan nilai=nilai m%rni seperti memberi salam ; meng&ormati g%r%
dan orang lain; bersopan=sant%n; menepati masa dll.
?. #idak memb%at bising dan menjerit=jerit.
. #idak berlari; berkejaran dan mera5a%=ra5a% di ka-asan sekola& semasa -akt%
pembelajaran.
1. #idak melepak; berd%a=d%an dan makan di setiap tangga blok.
8. #idak merokok.
$. #idak memb%li dan memeras %g%t pelajar lain.
:. #idak mengg%nakan kata=kata kesat; meng&ina; mengejek dan merenda&kan orang
lain.
7. #idak makan di kantin semasa -akt% pembelajaran sedang berjalan.
)
6. #idak merosakkan tanaman dan pokok=pokok.
!. #idak berada di ka-asan larangan seperti blok asrama; r%ma& kediaman g%r% dan
bengkel.
+. Melaporkan kepada g%r% ata% pi&ak pentadbir sekiran5a ada sebarang sala&lak%
disiplin pelajar di ka-asan sekola&.
!.1 POLISI KESELAMATAN DAN TATA2ARA TINDAKAN PELAWAT
A. 'etiap pela-at ke sekola& mesti melaporkan diri di pondok penga-al dan
meninggalkan kad pengenalan sebel%m mas%k ke ka-asan sekola&.
". Pela-at mesti men%lis nama dan t%j%an la-atan di dalam b%k% rekod pela-at di
pondok pemga-al.
?. Pela-at 5ang &endak ber%r%san dengan pelajar &endakla& mendaptkan kebenaran dari
pi&ak pentadbir ata% g%r%.
!.0 TINDAKAN GURU /PIHAK PENTADBIR SEMASA KEBAKARAN
A. Memberi ara&an kepada pelajar %nt%k kel%ar mengik%t tangga 5ang selamat
". Menga-al keselamatan dan disiplin pelajar.
?. #idak membenarkan pelajar mas%k sem%la ke ka-asan kebakaran
. Mengambil ke&adiran pelajar mengik%t kelas 4 k%mp%lan masing=masing.
1. Melaporkan kepada Penget%a4 pi&ak pentadbir tentang ke&adiran pelajar dan
kejadian.
8. Mengesan pelajar 5ang tidak dalam k%mp%lan.
$. Meng&%b%ng7 pi&ak bomba dan memberi laporan tentang kejadian s%pa5a lebi&
m%da& bagi mereka bertindak.
!.13 KESELAMATAN SEMASA AKTI8ITI KE2ERAIAN DAN KERJA
KUMPULAN
T*nda%an &")a$a#'
A. Memat%&i perat%ran am sekola&.
". 'entiasa memat%&i ara&an g%r%.
?. Meng%tanmakan keselamatan semasa mengg%nakan peralatan.
. Mengambil peralatan dari setor dan mem%langkan sem%a peralatan 5ang tela&
dig%nakan setela& &abis bekerja.
1. #idak bermain dan berg%ra% semasa mengg%nakan peralatan 5ang bole&
men5ebabkan kecederaan ata% kemalangan.
T*nda%an gu#u
A. Mengagi&kan t%gas dan merekodkan ke&adiran pelajar.
". Memastikan peralatan selamat %nt%k dig%nakan.
?. Meronda dan memastikan akti/iti dijalankan dengan semp%rna.
. "ertindak segera sekiran5a berlak% kecemasan; kecederaan ata% kemalangan.
1. Memastikan sem%a peralatan dikembalikan ke dalam setor.
!.13 KAWALAN KESELAMATAN 24 JAM
*
a. !a-alan keselamatan 24 jam diadakan setiap &ari dan sek%rang=k%rangn5a
seorang penga-al akan bert%gas di pondok penga-al menga-asi pint% pagar
kel%ar mas%k %nt%k keselamatan -arga 'M! #29 82A '#1P:19'.
b. Penga-al memastikan setiap pela-at melaporkan diri sebel%m memas%ki
ka-asan sekola&.
c. Pi&ak penga-al keselamatan dit%gaskan %nt%k memb%at rondaan dari semasa ke
semasa di sekitar ka-asan sekola& %nt%k menjaga keselamatan dan mengelak
daripada perkara 5ang tidak diingini berlak% dan melaporkan sebarang kes l%ar
biasa dengan segera kepada pi&ak pentadbir; g%r%4 -arden.
d. 'emasa bert%gas -akt% malam; penga-al mesti meng%ncikan Peti 6am
!eselamatan 5ang diletakkan di tempat=tempat tertent% setiap kali mereka
memb%at rondaan.
e. 'etiap Penga-al mesti merekod kejadian 5ang berlak% semasa mereka bert%gas.
"%k% +aporan Penga-al &ar%s di&antar kepada pi&ak pentadbir sekola& %nt%k
disemak pada tiap=tiap pagi.
!.13.2 PERATURAN BILIK GURU
BaC Pelajar tidak dibenarkan mas%k ke bilis g%r% tanpa kebenaran.
BbC Pelajar mesti sentiasa bersopan sant%n semasa di bilik g%r%.
BcC Pelajar &endakla& sentiasa berpakaian kemas dan ses%ai.
BdC Pela-at47b% bapa &endakla& dila5an dengan &ormat; cepat dan mesra.
BeC 'em%a g%r% &endakla& bekerjasama menjaga keadaan bilik g%r% s%pa5a sentiasa
bersi&; kemas dan ceria.
BfC A6! bilik g%r% perl% menent%kan papan notis sentiasa kemas dan notis=notis lama
dit%r%nkan.
BgC $%r% mempastikan sem%a s%is peralatan elektrik dimatikan sebel%m meninggalkan
bilik g%r%.
!.13.3 PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL SAINS
BaC 'em%a makmal ada pemadam api dan peti kecemasan.
BbC Pelajar tidak dibenarkan mas%k ke dalam makmal tanpa g%r%.
BcC Pelajar mesti berat%r dan sen5ap semasa mas%k ke makmal.
BdC Pelajar sentiasa memat%&i perat%ran am makmal serta ara&an g%r%
BeC Pelajar tidak bising dan bermain dalam makmal.
BfC Pelajar tidak menjalankan ses%at% akti/iti ata% %ji kaji tanpa kebenaran g%r%.
BgC Pelajar tidak memasang kipas semasa menjalankan eksperimen k&%s%sn5a eksperimen
5ang melibatkan pengg%naan pen%n% "%nsen.
B&C Pelajar 5ang beramb%t panjang mesti mengikatn5a dan 5ang bert%d%ng mestila&
dipinkan kepada baj% s%pa5a tidak diti%p angin.
BiC Pelajar tidak bereb%t=reb%t %nt%k mendapatkan ba&an kimia.
BjC "aca label pada botol ba&an %ji dengan teliti sebel%m mem%lakan eksperimen.
BkC Pelajar tidak memba>irkan ba&an kimia; gas; air dan tenaga elektrik.
BlC Melaporkan sebarang kemalangan ata% kecederaan kepada g%r% dengan segera.
BmC "ersi&kan radas ata% ba&an selepas dig%nakan dan letakkan pada tempat asal.
BnC "%angkan sem%a sampa& ke dalam tong sampa&.
BoC "ersi&kan papan t%lis; sinki; meja dan letakkan bangk% di atas meja serta t%t%p sem%a
s%is elektrik dan paip air sebel%m meninggalkan makmal.
!.13. PERATURAN KESELAMATAN DI BILIK PENDIDIKAN SENI
,
BaC Perat%ran am &endakla& dipat%&i.
BbC Pelajar tidak dibenarkan mas%k tanpa kebenaran.
BcC Pelajar tidak dibenarkan mengg%nakan peralatan tanpa kebenaran dan penga-asan
g%r%.
BdC Peralatan &endakla& dibersi&kan selepas dig%nakan.
BeC Peralatan 5ang tela& dig%nakan &endakla& dis%s%n dan diletakkan di tempat asal.
BfC Pelajar tidak dibenarkan memba-a kel%ar sebarang peralatan tanpa kebenaran g%r%.
BgC Pastikan keadaan di dalam bilik bersi&; kemas dan terat%r serta sem%a s%is elektrik
dimatikan sebel%m kel%ar.
B&C Pastikan pint% dik%nci sebel%m balik.
!.13.! POLISI KESELAMATAN DAN TATA2ARA TINDAKAN DI BILIK
KOMPUTER
BaC Perat%ran am sekola& &endakla& dipat%&i.
BbC Pelajar tidak dibenarkan mas%k tanpa g%r%
BcC pelajar tidak dibenarkan memba-a mas%k beg; makanan dan min%man.
BdC Pelajar tidak dibenarkan memb%at bising dan bermain serta melak%kan akti/iti tanpa
kebenaran g%r%.
BeC Pelajar &endakla& men%lis nama; kelas; masa mas%k dan kel%ar serta nombor
komp%ter 5ang dig%nakan di dalam b%k% rekod 5ang disediakan.
BfC Pastikan disket bebas dari /ir%s.
BgC #%t%p komp%ter dengan tatacara 5ang bet%l.
B&C Pastikan bilik sentiasa kemas dan bersi&.
BiC Pastikan sem%a s%is elektrik dit%t%p; pint% dan gril dit%t%p dan dik%nci sebel%m balik.
!.13.. POLISI KESELAMATAN DAN TATA2ARA TINDAKAN DI BILIK
APD
BaC Pelajar tidak dibenarkan mas%k tanpa g%r%.
BbC Perat%ran am sekola& dan ara&an g%r% &endakla& sentiasa dipat%&i.
BcC Relajar &endakla& sentiasa sen5ap dan tertib.
BdC Pelajar tidak dibenarkan menggangg% dan meng%sik peralatan di bilik AP.
BeC Pelajar tidak dibenarkan memba-a peralatan di bilik AP kel%ar.
BfC Memastikan bilik sentiasa bersi&; kemas dan terat%r sebel%m kel%ar.
BgC Memastikan sem%a s%is elektrik; tingkap; pint% dan gril dit%t%p dan dik%nci sebel%m
balik.
POLISI KESELAMATAN DAN TATA2ARA TINDAKAN DI DALAM BILIK
KHAS.
!.13.1. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an D* P"#&u,(a%aan.
T*nda%an P")a$a#.
A. Perat%ran Am 'ekola& sentiasa dipat%&i.
". Pelajar tidak dibenarkan mas%k sekiran5a tiada g%r%; pembant% tadbir ata%
perp%staka-an.
?. Pelajar sentiasa berpakaian kemas dan sopan.
. Pelajar tidak dibenarkan memba-a sebarang b%k% mas%k kec%ali mendapat
kebenaran daripada pi&ak=pi&ak berkenaan.
1.
1. Pelajar men5era&kan sem%a ba&an bacaan kepada penga-as4p%staka-an %nt%k
pemeriksaan.
8. Alas kaki &endakla& diletakkan di tempat 5ang disediakan.
!.13.0. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an D* B*)*% SPBT.
T*nda%an P")a$a#.

A. Perat%ran Am 'ekola& &endakla& dipat%&i.
". Pelajar tidak dibenarkan mas%k tanpa kebenaran ata%p%n penga-asan g%r%
5ang berkenaan.
?. Pelajar tidak bole& memba-a mas%k sebarang peralatan kec%ali dengan
kebenaran g%r%.
. Pelajar tidak memb%at bising ata%p%n bermain di dalam bilik terseb%t.
1. Pelajar tidak memba-a sebarang ba&an kel%ar tanpa kebenaran g%r%.
8. Pelajar tidak meng%ba& ked%d%kan ba&an=ba&an daripada tempat asal.
$. Merekodkan sebarang pergerakan ba&an mengik%t prosed%r 5ang ditetapkan.
:. Memastikan sem%a peralatan elektrik disimpan dengan selamat.
!.13.13. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an D* B*)*% B*5-*ngan Kaun,")*ng.
T*nda%an P")a$a#.

A. Perat%ran Am 'ekola& &ar%sla& dipat%&i.
". Pelajar tidak dibenarkan mas%k tanpa kebenaran dan ke&adiran g%r% ka%nselor.
?. Pelajar dike&endaki menanggalkan alas kaki dan meletakkann5a di tempat
5ang dik&askan sebel%m mas%k.
. Pelajar tidak bole& memba-a makanan dan min%man ke dalam bilik.
1. Pelajar tidak bole& memba-a sebarang ba&an kel%ar daripada bilik.
8. Pealatan dan ba&an disimpan di tempat asal setela& dig%nakan.
$. Memastikan bilik dalam keadaan bersi& dan kemas sepanjang masa.
:. Memastikan sem%a peralatan elektrik disimpan dengan selamat.
!.13.11. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an P"nggunaan Su#au.
T*nda%an P")a$a#.

A. #ertakl%k kepada Perat%ran Am 'ekola&.
". Alas kaki tidak dibenarkan diba-a mas%k kedalam s%ra% dan ia &endakla&
dis%s%n dengan di ba&agian tangga s%ra%.
?. Pelajar tidak bole& memba-a sebarang makanan dan min%man ke dalam s%ra%.
. Pelajar tidak bole& lepak; tid%r ata%p%n memb%at bising di ka-asan s%ra%.
1. Peralatan dan ba&an=ba&an 5ang terdapat dalam s%ra% tidak bole& di%ba&
ked%d%kann5a ata%p%n dipinda&kan tanpa kebenaran g%r% 5ang
bertangg%ngja-ab.
8. Pelajar tidak bole& mengg%nakan s%ra% sebagai tempat %nt%k men%kar pakaian
sama ada %nt%k P6! ata% akti/iti lain.
$. Memastikan s%ra% dalam keadaan bersi& dan kemas sepanjang masa.
:. Memastikan lantai %nt%k mengambil -%d%k bersi& dan tidak licin.
11
7. Melaporkan sebarang kerosakkan %nt%k dibaikp%li& dengan segera.
6. Memastikan sem%a peralatan elektrik disimpan dengan selamat.
!. Memastikan pint% pagar sentiasa dik%nci sekiran5a s%ra% tidak dig%nakan.
!.13.12. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an P"nggunaan B*)*%
PBSM/Ra6a(an.
A. Perat%ran Am 'ekola& sentiasa dipat%&i.
". :an5a a&li=a&li P"'M4't. 6o&n Amb%lans 5ang bert%gas sa&aja 5ang
dibenarkan %nt%k berada didalam bilik %nt%k membant% dalam ra-atan
kepada pelajar 5ang memerl%kann5a.
?. Pelajar 5ang sakit dan ingin mengg%nakan bilik ra-atan perl% mendapat
kel%l%san daripada penget%a4P.!.
. Pelajar 5ang meng&adapi masala& kesi&atan 5ang seri%s akan dicadangkan
%nt%k menerima ra-atan lanj%t di &ospital.
1. #anggalkan alas kaki di koridor dan ditempat 5ang disediakan sebel%m mas%k
%nt%k menerima bant%an kesi&atan.
!.13.13. P9)*,* K",")a5a(an Dan Ta(a:a#a T*nda%an D* S(9# P"#a)a(an Su%an/G*5

T*nda%an P")a$a#.
A. Perat%ran Am sekola& mestila& dipat%&i.
". Pelajar 5ang ingin mengg%nakan bilik ini perl% mendapat kel%l%san daripada
penget%a4P.!.
?. $%r% bert%gas perl% berada di bilik stor4$im.
. Pelajar tidak dibenarkan memba-a kel%ar peralatan tanpa kebenaran g%r% 5ang
bertangg%ngja-ab dan memastikan peralatan 5ang dipinjam diletakkan pada
ked%d%kan asaln5a.
1. Pelajar sentiasa mengambil langka& berjaga=jaga ketika mengg%nakan
peralatan s%kan.
8. Melaporkan sebarang kerosakan; kecederaan dan kemalangan semasa bers%kan
kepada g%r% 5ang bertangg%ngja-ab.
$. Pastikan sem%a s%is lamp% dan kipas; tingkap; pint% dan grill tela& dik%nci
selepas dig%nakan.
!.13.14. P9)*,* K",")a5a(an dan Ta(a:a#a T*nda%an Gu#u Un(u% S"5ua B*)*% K+a,.

A. Memastikan sem%a ba&an dilabel dan dis%s%n dengan kemas dan terat%r.
". Memb%at in/entori bagi sem%a ba&an dan peralatan di ba-a& tangg%ngann5a.
?. Memastikan disiplin dan pergerakan pelajar terka-al berses%aian dengan
akti/iti 5ang dijalankan.
. Memakl%mkan kepada pi&ak pentadbir sekiran5a terdapat sebarang kek%rangan
ata% masala& %nt%k diambil tindakan segera.
1. Memastikan sem%a s%is elektrik; pint%; tingkap dan grill tela& dit%t%p selepas
selesai mengg%nakan bilik k&as.
12
!.14. P9)*,* K",")a5a(an Dan P#9,"du# Ta(a:a#a 5a%)u5an P"#a(u#an S"%9)a+.
A. Pelajar dimakl%mkan tentang perat%ran sekola& semasa per&imp%nan ole&
Penget%a; Penolong !anan :al 1&-al pelajar dan g%r% tingkatan dan g%r%
matapelajaran semasa di dalam kelas.
". A6!' meng%atk%asakan perat%ran sekola& dengan menjalankan
pemeriksaan disiplin semasa per&imp%nan dan dari semasa kesemasa
mengik%t keperl%an sekola&.
?. Melaksanakan siasatan mengik%t prosed%r ter&adap tindakan disiplin 5ang
tela& ditetapkan ole& perat%ran sekola&.
. Menjemp%t pi&ak polis %nt%k membant% dalam menjalankan pemeriksaan
air kencing; beg dan fi>ikal pelajar secara mengej%t.
1. "ertindak sebagai pega-ai per&%b%ngan antara pi&ak sekola& dengan
ib%bapa ata% penjaga k&asn5a 5ang berkaitan dengan masala& disiplin
pelajar.
..1 PERATURAN PEJABAT AM
a. Pela-at melaporkan diri di pejabat da&%l% sebel%m menem%i g%r%4pelajar.
B7b% bapa 5ang &endak memba-a anakn5a p%lang mestila& mendapat
kebenaran daripada Penget%a4 P! 1 4 P! :1M4P! PC
b. Pega-ai ata% pekerja 5ang ada meminjam sebarang &arta sekola& dike&endaki
merekodkan b%tir=b%tir pinjaman melal%i pega-ai berkenaan dan
mem%langkan &arta sekola& pada tarik& 5ang ditetapkan.
c. 'egala dok%men seperti fail dan dok%men pejabat tidak dibenarkan diba-a
kel%ar tanpa kebenaran.
d. !ipas; lamp%; radio; komp%ter; sistem siara5a dan sem%a peralatan elektrik
termas%k pint% &endakla& dit%t%p sebel%m meninggalkan pejabat.
e. Pela-at &endakla& dila5an dengan cekap dan mesra.
f. Pelajar tidak dibenarkan mas%k ke pejabat tanpa sebarang %r%san m%sta&ak.
g. Pela-at termas%k g%r%; pekerja dan pelajar &endakla& terlebi& da&%l%
mendapat kebenaran pega-ai di ka%nter %nt%k berj%mpa Penget%a4 P!14 P!
:1M4P! P.
13