Anda di halaman 1dari 1

Permohonan Beasiswa Pendidikan

Banda Aceh,
Nomor : 00/SPB/xx/xxx/2011
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Beasiswa
Kepada !h
Kepala/"ekan #ni$ersi!as %&hammadi'ah Aceh
di
(empa!
"en)an Horma!,
an) *er!anda !an)an di *awah ini sa'a :
Nama : %&hammad Ha+hid
(empa!/!an))al lahir : Banda Aceh, 2, -an&ari 1..1
Semes!er : /enap 00
-&r&san : Arsi!ek!&r
1ak&l!as : (eknik
Alama! : #leekaren)
No2(elp : 03,2134566.1
Bersama ini sa'a men)a7&kan permohonan *easiswa pendidikan !ahap den)an lampiran
se*a)ai *erik&! :
12 S&ra! Ke!eran)an dari Per)&r&an (in))i sedan) ak!i+ men)ik&!i perk&liahan pada semes!er
)enap !ah&n a7aran 2010/20112
22 S&ra! Ke!eran)an !idak sedan) menerima *easiswa dari Lem*a)a a!a& 0ns!ansi lain dari
Per)&r&an (in))i2
62 S&ra! !idak pernah melak&kan ke)ia!an/melan))ar !a!a!er!i* akademis dari
Per)&r&an (in))i2
52 1o!o cop' Kar!& Kel&ar)a dan Kar!& (anda Pend&d&k 'an) masih *erlak&
dan dile)alisir oleh ins!ansi 'an) *erwenan)2
,2 S!r&k )a7i oran) !&a 'an) *eker7a
"emikian permohonan ini sa'a a7&kan &n!&k dapa! di!erima, a!as perha!iann'a kami
&capkan !erima kasih2
Pemohon :
8MUHAMMAD HAFHID 9
N0% : 10061100 51