Anda di halaman 1dari 43

PORTOFOLIO

KASUS BEDAH
LUKA BAKAR GRADE II 90%
Diajukan kepada Yt!
d"! Fa"a Heni#ati
Di$u$un %&e ' d"! F&%"inda
U(SOED
Penda)pin* ' d"! Fa"a Heni#ati

RSUD BA(+AR(EGARA
,0-.
PORTOFOLIO KASUS BEDAH
B%"an* P%"t%/%&i%
(%! ID dan (a)a Pe$e"ta : UNSOED dr. Florinda
(%! ID dan (a)a 0aana : RSUD Banjarnegara - Jawa Tengah
T%pik : Laki-laki 30 ah!n dengan L!ka Bakar "rade #0$
Tan**a& 1ka$u$2 : 3 J!ni %0&3
Penda)pin* : dr. Farah 'eni(ai
O3#ekti/ P"e$enta$i :
)eil*!an )eera*+ilan ,en(egaran Tinja!an ,!-aka
Diagno-ik .anaje*en .a-alah Ti /-i*ewa
Neona!- Ba(i 0nak Re*aja Dewa-a Lan-ia B!*il
De$k"ip$i:
Laki-laki 10 ah!n2 daang dengan kel!han +o- er3akar -eelah a3rakan
-e+eda *oor 4*oor +a-ien *e*3awa dr!* 3en-in5. ,a-ien *e*3eli 3en-in
dala* dr!* dengan -e+eda *oor2 dala* +erjalanan +!lang *oor +a-ien
er-ere*+e *oor lainn(a. )ed!a *oor erja!h. Ben-in dala* dr!* (ang
di3awa +a-ien !*+ah2 ke*!dian er3akar 3er-a*a +a-ien dan *oorn(a.
L!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h2 ke6!ali -eengah 3agian wajah dan 3agian
ke+ala (ang 3era*3!.
Tujuan:
.enegakkan diagno-i- dan *enea+kan *anaje*en kegawadar!raan
Baan 3aa$an : Tinja!an ,!-aka Ri-e )a-!- 0!di
4a"a )e)3aa$ : Di-k!-i ,re-ena-i dan Di-k!-i E*ail ,o-
DATA PASIE(
Na*a : Tn. J
U-ia : 30 ah!n
Jeni- )ela*in : Laki-laki
0la*a : Sijengg!ng 37% Banjarnegara
No. R. : 1##0%8
Tanggal .a-!k : 3 J!ni %0&3
Data uta)a untuk 3aan di$ku$i'
&. Diagno-i- 7 "a*3aran )lini-:
)el!han Ua*a : L!ka 3akar
Riwa(a ,en(aki Sekarang :
Laki-laki 10 ah!n2 daang dengan kel!han +o- er3akar -eelah a3rakan
-e+eda *oor 4*oor +a-ien *e*3awa dr!* 3en-in5. ,a-ien *e*3eli 3en-in
dala* dr!* dengan -e+eda *oor2 dala* +erjalanan +!lang *oor +a-ien
er-ere*+e *oor lainn(a. )ed!a *oor erja!h. Ben-in dala* dr!* (ang
di3awa +a-ien !*+ah2 ke*!dian er3akar 3er-a*a +a-ien dan *oorn(a.
L!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h2 ke6!ali -eengah 3agian wajah dan 3agian
ke+ala (ang 3era*3!.
%. Riwa(a ke-ehaan7 +en(aki:
Riwa(a +en(aki 0lergi o3a2 hi+eren-i2 D.2 dan a-*a di-angkal.
3. Riwa(a kel!arga
Riwa(a +en(aki 0lergi o3a2 hi+eren-i2 D.2 dan a-*a dala* kel!arga
di-angkal.
Ha$i& pe)3e&aja"an'
&. .enegakkan diagno-i- l!ka 3akar 3erda-arkan daa ana*ne-i-2 e*!an
klini- +ada +a-ien dan +e*erik-aan +en!njang la3oraori!*.
%. .ewa-+adai kegawadar!raan l!ka 3akar
3. Tera+i +enanganan +ada l!ka 3akar
9. Ed!ka-i *engenai +en(aki2 +e*3erian era+i dan +rogno-i- l!ka 3akar
Ran*ku)an a$i& pe)3e&aja"an p%"t%/%&i%'
-! Su3#ekti/
)el!han Ua*a : L!ka 3akar
Riwa(a ,en(aki Sekarang :
Laki-laki 10 ah!n2 daang dengan kel!han +o- er3akar -eelah a3rakan
-e+eda *oor 4*oor +a-ien *e*3awa dr!* 3en-in5. ,a-ien *e*3eli 3en-in
dala* dr!* dengan -e+eda *oor2 dala* +erjalanan +!lang *oor +a-ien
er-ere*+e *oor lainn(a. )ed!a *oor erja!h. Ben-in dala* dr!* (ang
di3awa +a-ien !*+ah2 ke*!dian er3akar 3er-a*a +a-ien dan *oorn(a.
L!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h2 ke6!ali -eengah 3agian wajah dan 3agian
ke+ala (ang 3era*3!.
Riwa(a ke-ehaan7 +en(aki:
Riwa(a +en(aki 0lergi o3a2 hi+eren-i2 D.2 dan a-*a di-angkal.
Riwa(a kel!arga
Riwa(a +en(aki 0lergi o3a2 hi+eren-i2 D.2 dan a-*a dala* kel!arga
di-angkal.
,! O3#ekti/
Keadaan U)u) : Ta*+ak ke-akian2 -adar +en!h 46o*+o-*eni-5
Ke$ada"an : ":S E9 .; <1
Tanda 5ita&
Tekanan darah : &&07=0 **'g
Nadi : =0 kali7*eni2 reg!ler
,erna+a-an : %9 kali7*eni
S!h! : 3=20
o
:
Primary Survey
0 : )e-an 3e3a-2 +a-ien -adar +en!h dan da+a 3ereriak ke-akian. Na*!n
ea+ diwa-+adai ke*!ngkinan adan(a ra!*a inhala-i karena l!ka 3akar
*engenai leher dan -e3agian wajah.
B : S+onan2 >rek!en-i na>a- %9?7*eni2 reg!ler2 kedala*an 6!k!+
: : Tekanan darah &&07=0 **'g2 >rek!en-i nadi =0?7*eni2 -!h! 3=
o
:
D : ":S &12 E
9
.
;
<
1
Pe)e"ik$aan /i$ik 1Secondary Survey2 :
)e+ala : .e-o6e+hal2 -i*eri-2 idak ada de>or*ia-2 ra*3! hia*
di-ri3!-i *eraa dengan -e3agian ke6il er3akar2 a*+ak l!ka 3akar grade /
+ada -eengah 3agian wajah 3agian 3awah -e3aa- hid!ng 4dag!2 +i+i 3agian
3awah2 hid!ng5
.aa : ,al+e3ra idak ede*a2 :onj!n6i@a idak ane*i-2 Sklera idak
ikerik2 +!+il re>lek 6aha(a A2 i-okor B % **2 ali- idak er3akar
Telinga : idak ada oore2 idak ada de>or*ia-
'id!ng : a*+ak l!ka 3akar grade / di -ekiar -e+!* na-al2 Na>a- 6!+ing
hid!ng idak ada2 idak ada de>or*ia-2 idak ada rinore7 di-6harge.
.!l! : Bi3ir oede*2 idak -iano-i-2 idak kering2 Lidah idak koor2 gigi ada
(ang 3erl!3ang2 idak karie-2 Faring dan Ton-il -!li dinilai
Leher : Ta*+ak l!ka 3akar grade //2 idak ada de@ia-i rakhea2 )elenjar
Th(roid idak *e*3e-ar2 Lnn idak *e*3e-ar2 J<, idak *eningka
Thora?
:or
/n-+ek-i : Ta*+ak l!ka 3akar grade / dan //2 /6!- 6ordi- idak erliha
,al+a-i : /6!- 6ordi- era3a idak k!a angka di S/: < % jari *edial linea
*id 6la@i6!la -ini-ra
,erk!-i :
Baa- jan!ng kanan aa- S/: // L,SD
Baa- jan!ng kiri aa- S/: // L,SS
Baa- jan!ng kanan 3awah S/: /< L,SD
Baa- jan!ng kiri 3awah S/: < % jari *edial L.:S
0!-k!la-i : BJ / le3ih kera- dari+ada //2 reg!ler2 idak ada gallo+2 idak
ada 3i-ing
,!l*o
/n-+ek-i : Ta*+ak l!ka 3akar grade / dan //2 -i*eri-2 idak ada rerak-i2
idak na*+ak ada keinggalan gerak na>a-
,al+a-i : idak ada keinggalan gerak2 @o6al >re*i!-.de?ra C -ini-ra
,erk!-i : -onor -el!r!h la+ang +ar! kanan dan kiri
0!-k!la-i : SD @e-ik!ler2 idak ada -!ara a*3ahan
03do*en :
/n-+ek-i : daar2 a*+ak l!ka 3akar grade / dan //
0!-k!la-i: +eri-alik 4A5 nor*al
,al+a-i : -!+el
,erk!-i : i*+ani
Ek-re*ia- : a*+ak l!ka 3akar grade / dan //2 idak ada de>or*ia-2 idak
oede*
Statu$ &%ka&i$
)e+ala dan leher : 3 $
Tr!nk!- anerior : &8 $
Tr!nk!- +o-erior : &8 $
E-kre*ia- aa- kanan : 8 $
Ek-re*ia- aa- kiri : 8 $
Ek-re*ia- 3awah kanan : &= $
Ek-re*ia- 3awah kiri : &= $
"enialia : & $ A
Toal : #0 $
)e. :
: idak l!ka 3akar
: 3!la
De+an Belakang
Pe)e"ik$aan penunjan*'
La3oraori!*: 49 .ei %0&35
Darah R!in : '3 : &&2; *g7dL &320-&=20 *g7dl
' : 3928 $ 90 D19 $
0L : &&.%00 9000 D&&.0007L
0E : 32=% ? &0
;
7L 9.1 D;.% ? &0
;
7L
0T : 3=.000 7 L &10.000-900.0007L
La3oraori!*: 41 .ei %0&35
Darah R!in : '3 : &32; *g7dL &320-&=20 *g7dl
' : 932& $ 90 D19 $
0L : #.;&0 7L 9000 D&&.0007L
0E : 92;# ? &0
;
7L 9.1 D;.% ? &0
;
7L
0T : 3;.000 7 L &10.000-900.0007L
)i*ia Darah :"DS : &3# *g 7 dL =0-&80 *g 7 dL
Ure!* : ;923 *g 7 dL &0-10 *g 7 dL
)reainin : &20 *g 7 dL 02;-02# *g 7 dL
,roein Toal : %2#9 g 7 dL ;2;-82; g 7 dL
0l3!*in : %231 g 7 dL 920-12= g 7 dL
"lo3!lin : 02;0 g 7 dL &21-320 g 7 dL
Elekroli : Nari!* : &9;29 **ol 7 L &31-&11 **ol 7 L
)ali!* : 12%8 **ol 7 L 32;-121 **ol 7
L
:hlorida : &&=28 **ol 7 L #8-&0= **ol 7 L
Eak! ,erdarahan 4BT5 : %F01G &-3 *eni
Eak! ,e*3ek!an 4:T5 : 9F10G &-; *eni
.! Rin*ka$an
Laki-laki 10 ah!n2 daang dengan kel!han +o- er3akar -eelah a3rakan
-e+eda *oor 4*oor +a-ien *e*3awa dr!* 3en-in5. ,a-ien *e*3eli 3en-in
dala* dr!* dengan -e+eda *oor2 dala* +erjalanan +!lang *oor +a-ien
er-ere*+e *oor lainn(a. )ed!a *oor erja!h. Ben-in dala* dr!* (ang
di3awa +a-ien !*+ah2 ke*!dian er3akar 3er-a*a +a-ien dan *oorn(a.
L!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h2 ke6!ali -eengah 3agian wajah dan 3agian
ke+ala (ang 3era*3!.
,e*erik-aan >i-ik:
- Ta*+ak ke-akian
- Tekanan darah &&07=0 **'g2 Nadi =0 kali7*eni2 RR %9 kali7*eni2
-!h! 3=20
o
:
- )e-an airway 3e3a-2 na*!n ea+ diwa-+adai ke*!ngkinan ra!*a
inhala-i.
- Ta*+ak l!ka 3akar grade // di -e3agian wajah dan leher2 r!nk!- anerior
dan +o-erior2 kee*+a ek-re*ia-2 dan genialia 4#0$5.
,e*erik-aan La3oraori!*:
- '3 &&2; g7dL
- ' 3928 $
- 0L &&.%007L
- 0E 32=% ? &0
;
7L
- 0T 3=. 000 7 L
- Ure!* ;923 *g 7 dL
- )reainin &20 *g 7 dL
)e. :
: idak l!ka 3akar
: 3!la
De+an Belakang
- ,roein Toal %2#9 g 7 dL
- 0l3!*in %231 g 7 dL
- "lo3!lin 02;0 g 7 dL
6! A$$e$$)ent 1pena&a"an k&ini$2'
,ada +re-ena-i ka-!- ini di3aha- enang -e3!ah ka-!- *engenai l!ka
3akar. Tn.J2 !-ia 30 ah!n daang dengan kel!han +o- er3akar -eelah
a3rakan -e+eda *oor 4*oor +a-ien *e*3awa dr!* 3en-in5. L!ka 3akar
ha*+ir -el!r!h !3!h2 ke6!ali -eengah 3agian wajah dan 3agian ke+ala (ang
3era*3!. ,a-ien er-a*3ar a+i dala* jangka wak! (ang 6!k!+ la*a. Tidak
ada kel!han -e-ak na>a-2 +!-ing2 *!al2 *a!+!n *!nah.
,a-ien daang *a-ih dala* >a-e ak! l!ka 3akar. .aka +erl!
di+erhaikan 0B:D dari +a-ien. Dari +e*erik-aan !*!* idak die*!kan ali-
*aa dan 3!l! hid!ng (ang er3akar. 'al ini da+a *en(ingkirkan adan(a
ra!*a inhala-i. Na*!n l!ka 3akar *engenai leher dan -e3agian wajah2
-ehingga *a-ih har!- diwa-+adai ke*!ngkinan erjadin(a ra!*a inhala-i.
,erna+a-an nor*al dan +a-ien *a-ih da+a 3ereriak ke-akian. Tekanan darah
+a-ien &&07=0 **'g dengan >rek!en-i nadi =0 kali7*eni. 'al ini da+a
3el!* *en!nj!kkan adan(a gangg!an +ada -i-e* kardio@a-k!lar aki3a
erjadin(a hi+o@ole*ik (ang diaki3akan +eng!a+an 3erle3ih dan kel!arn(a
6airan inra@a-k!lar.
,ada !3!h die*!kan l!ka 3akar di -eengah 3agian wajah dan leher
43$52 r!nk!- anerior 4&8$52 r!nk!- +o-erior 4&8$52 ek-re*ia- aa- kanan
ke6!ali -e3agian ela+ak angan 48$52 ek-re*ia- aa- kiri ke6!ali -e3agian
ela+ak angan 48$52 ek-re*ia- 3awah kanan ke6!ali -e3agian ela+ak kaki
4&=$52 ek-re*ia- 3awah kiri ke6!ali -e3agian ela+ak kaki 4&=$52 dan
genialia 4&$5. L!a- l!ka dien!kan *en!r! diagra* The Rule of Nines dari
Ealla6e. Toal l!a- l!ka 3akar *en6a+ai #0$ dengan kedala*an deraja //.
L!ka 3akar +ada +a-ien ini digolongkan deraja // -e3a3 ker!-akan
*eli+!i e+ider*i- dan -e3agian der*i- (ang erliha dari reak-i in>la*a-i
ak! dan +ro-e- ek-!da-i2 die*!kan 3!la2 da-ar l!ka 3erwarna *erah aa!
+!6a dan n(eri aki3a iria-i !j!ng -ara> -en-orik. L!ka 3akar +ada +a-ien
idak digolongkan dala* deraja / -e3a3 +ada l!ka 3akar deraja / kelainann(a
han(a 3er!+a erie*a2 k!li kering2 n(eri an+a di-erai ek-!da-i. L!ka 3akar
j!ga idak digolongkan dala* deraja /// -e3a3 +ada l!ka 3akar deraja ///
dij!*+ai k!li er3akar 3erwarna a3!-a3! dan +!6a2 leakn(a le3ih rendah
46ek!ng5 di3andingkan k!li -ekiar dan idak dij!*+ai ra-a n(eri7hilang
-en-a-i aki3a ker!-akan oal !j!ng -era3! -ara> -en-ori-.
,e*erik-aan la3oraori!* darah dilak!kan & hari -eelah kejadian.
Die*!kan +eningkaan le!ko-i2 +en!r!nan he*oglo3in2 eriro-i dan
ro*3o-i. ,eningkaan le!ko-i ini di-e3a3kan oleh reak-i
in>la*a-i. HHHHHHHHHHH
7! Ren8ana Penata&ak$anaan
Dia*n%$i$ '
L!ka 3akar grade // #0$
Pe)e"ik$aan penunjan* ta)3aan '
- Urinali-i-
- 0nali-i- ga- darah
- Radiologi D jika ada indika-i 0RDSHHHH
- ,e*erik-aan lain (ang di3!!hkan !n!k *enegakkan diagno-i- S/RS
dan .ODS
Te"api '
a. O
%
lier7*eni
3. ,a-ang D:
6. Re-!-ia-i 6airan /<FD RL loading
d. ,erawaan l!ka 3akar
Sel!r!h +akaian dianggalkan !n!k *engehenikan +ro-e- ra!*a 3akar.
L!ka 3akar di3er-ihkan dengan air 3er-ih !n!k *en!r!nkan -!h! di
daerah 6edera2 -ehingga da+a *enghenikan +ro-e- l!ka 3akar +ada
jaringan. L!ka di -el!r!h +er*!kaan (ang er3akar ke*!dian diole-kan
B!rnaIin 4Sil@er -!l>adiaIine5 -e3agai aniin>ek-i o+ikal. Un!k *en!!+
l!ka2 dig!nakan ka-a le*3a3 -eril *engg!nakan 6airan Na:l !n!k
*en6egah +eng!a+an.
e. .edika*eno-a
- inj. )eorola6 30*g 4i@5
- inj. :e>ria?one &gr
>. )on-!la-i S+e-iali- Bedah
K%n$u&ta$i Spe$ia&i$ Beda 1"e$iden2 '
&. ,en!hi ke3!!han 6airan
Dengan r!*!- Ba?er da+a dihi!ng ke3!!han 6airan +a-ien (ai!:
)e3!!han 6airan C 9 ? BB ? $ l!ka 3akar
C 9 ? ;0 ? #0
C %.&.;000 *L 7 %9 ja*
,ada 8 ja* +era*a +a-ien di3erikan &0.800 *L. )e*!dian +ada &; ja*
ke*!dian di3erikan 6airan -e3an(ak &0.800 *L.
8 ja* +era*a C &0.800 *L78 ja* C &310 *L7ja* C 33= +*
8 ja* ked!a C &0.800 *L7&; ja* C ;=1 *L7ja* C &;# +*
,ada hari ked!a di3erikan 6airan -e3an(ak -eengah 6airan +era*a (ai!
&0.800 *L7%9 ja*. ,ada hari keiga j!*lah 6airan ke*3ali dik!rangi
-eengahn(a *enjadi 1.900 *L7%9 ja*. J!*lah 6airan da+a dik!rangi
3ahkan dihenikan 3ila di!re-i- +a-ien *e*!a-kan dan +a-ien da+a
*in!* an+a ke-!lian.
%. O
%
3. ,a-ang N"T
9. ,a-ang D:
1. .edika*eno-a
- )eorola6 30 *g dri+
- inj. :e>ria?one & gr
- inj. Raniidin & a*+
;. :ek la3oraori!* darah lengka+2 !rinali-i-2 0nali-a "a- Darah
=. Ed!ka-i kel!arga +a-ien
8. )on-!la-i -+e-iali- ane-e-i
Pendidikan '
,erl! dijela-kan ke+ada +a-ien dan kel!arga +a-ien *engenai kondi-i +a-ien2
+engo3aan (ang akan di3erikan2 -era +rogno-i- +a-ien.
K%n$u&ta$i Spe$ia&i$ Ane$te$i '
0na*ne-i- : riwa(a l!ka 3akar di wajah
,F : ke-adaran :o*+o-*eni-
TD &107802 'R &00 kali7*eni
Diagno-i- : :o*3!-io grade // #0$2 -!-+. Tra!*a /nhala-i
Tindakan : .oi@a-i kel!arga
,a-ang ET no. =21
/nj. ,ehidin 80 *g 4i@5
/nj. ,ro+o>ol &00 *g 4i@5
/nj. Tra*!- %1 *g 4i@5
Rawa /:U
Ke*iatan Pe"i%de Ha$i& #an* dia"apkan
.engo3-er@a-i anda
@ial2 anda klini- +a-ien
,a-6a rehidra-i di
/"D dan -ela*a
*a-a +erawaan di
r!*ah -aki
)eadaan !*!* +a-ien *e*3aik
Tanda @ial 3aik
,e*ana!an 3alan6e
6airan
Sela*a di /"D dan
3ang-al
)e3!!han 6airan er+en!hi
dengan -ei*3ang2 o!+! (ang
diha-ilkan dari !rin 3ag (ang
er+a-ang -e-!ai dengan j!*lah
6airan (ang elah di3erikan
,e*3erian o3a-o3aan
+ada +a-ien
Seia+ hari Tanda-anda -(ok hi+o@ole*ia
*e*3aik2 keadaan !*!* +a-ien
*e*3aik2 +ro-e- +erdarahan
3erheni2 idak dij!*+ai e>ek
-a*+ing o3a (ang 3era.
,erawaan di /:U Seelah -ele-ai
+enaalak-anaan
awal dan -a3ili-a-i
di /"D
,a-ien da+a diangani le3ih
lanj! oleh doker -+e-iali-
ane-e-i dan 3edah.
,rogno-i- dan +enanganan l!ka 3akar er!a*a ergan!ng +ada dala* dan
l!a-n(a +er*!kaan l!ka 3akar2 dan +enanganan -ejak awal hingga +en(e*3!han.
Selain i! >akor leak daerah (ang er3akar2 !-ia dan keadaan ke-ehaan +enderia
j!ga !r! *enen!kan ke6e+aan +en(e*3!han.
,en(!li j!ga *e*+engar!hi +rogono-i- +a-ien. ,en(!li (ang i*3!l +ada
l!ka 3akar anara lain gagal ginjal ak!2 ede*a +ar!2 S/RS2 in>ek-i dan -e+-i-2
-era +ar! hi+erro>ik dan konrak!r.
,rogno-i- ad @ia* +ada +a-ien ini adalah 3ona* karena +en(aki ini
-!dah didiagno-i- dan -aa ini idak *engan6a* n(awa. ,rogno-i- ad >!n6iona*
+ada +a-ien ini adalah 3ona* karena -e-!ai dengan l!a- dan kedala*an l!ka2
+en(e*3!han da+a erjadi -e6ara -+onan dan elah dilak!kan era+i +engo3aan
(ang adek!a erhada+ l!ka 3akar. ,rogno-i- ad -ana6iona* +ada +a-ien ini
adalah 3ona* karena >akor +en(e3a3 da+a dihindari dan idak ada angka
rek!ren-i.
FOLLO0 UP
Tan**a& 6 +uni ,0-. pa*i
Diagno-a : :o*3!-io grade // #0$
)el!han : l!ka 3akar ha*+er -el!r!h !3!h
)U : ke-akian
)e-adaran : ":S E9.;<-ET
<ial -ign : TD &807&10 **'g2 Nadi &10 kali7*eni2 -!h! 3=23
o
:
,F : a*+ak l!ka 3akar grade / dan // ha*+ir di -el!r!h !3!h
,e*erik-aan la3 :
Darah R!in : '3 : &&2; *g7dL &320-&=20 *g7dl
' : 3928 $ 90 D19 $
0L : &&.%00 9000 D&&.0007L
0E : 32=% ? &0
;
7L 9.1 D;.% ? &0
;
7L
0T : 3=.000 7 L &10.000-900.0007L
Te ra+i :
- O
%
- /<FD RL
- /nj. :e>ria?one % ? & gr 4i@5
- /nj. )eorola6 30 *g dri+
- /nj. Raniidine % ? & a*+ 4i@5
- Dii 6air +er N"T 9 ? %00 66
- /n+e+-a -(r 3 ? & 6
- Fenanil %00 i@ dala* 10 66 Na:l2 3erikan 8 667ja*2 *ak-i*al &; 667ja*
- /nj. De?a*eha-one 3 ? & a*+
- DiaIe+a* % 667ja*
Tan**a& 6 +uni ,0-. $%"e
<ial -ign- : TD &1078;**'g2 N #= kali7*eni2 -!h! 3;2%
o
:2 S+O
%
&00$
Tera+i : inj. La-i? & ? & a*+ ek-ra2 era+i lain lanj!kan
Tan**a& 7 +uni ,0-. pa*i
Diagno-a : :o*3!-io grade // #0$
)el!han : l!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h2 n(eri
)U : ke-akian
)e-adaran : ":S E9.;<-ET
<ial -ign : TD &317#0 **'g2 Nadi #3 kali7*eni2 -!h! 3=2%
o
:
,F : a*+ak l!ka 3akar grade / dan // ha*+ir di -el!r!h !3!h
,e*erik-aan la3 :
Darah R!in : '3 : &32; *g7dL &320-&=20 *g7dl
' : 932& $ 90 D19 $
0L : #.;&0 7L 9000 D&&.0007L
0E : 92;# ? &0
;
7L 9.1 D;.% ? &0
;
7L
0T : 3;.000 7 L &10.000-900.0007L
)i*ia Darah :"DS : &3# *g 7 dL =0-&80 *g 7 dL
Ure!* : ;923 *g 7 dL &0-10 *g 7 dL
)reainin : &20 *g 7 dL 02;-02# *g 7 dL
,roein Toal : %2#9 g 7 dL ;2;-82; g 7 dL
0l3!*in : %231 g 7 dL 920-12= g 7 dL
"lo3!lin : 02;0 g 7 dL &21-320 g 7 dL
Elekroli : Nari!* : &9;29 **ol 7 L &31-&11 **ol 7 L
)ali!* : 12%8 **ol 7 L 32;-121 **ol 7
L
:hlorida : &&=28 **ol 7 L #8-&0= **ol 7 L
Eak! ,erdarahan 4BT5 : %F01G &-3 *eni
Eak! ,e*3ek!an 4:T5 : 9F10G &-; *eni
Te ra+i :
- Dii 6air +er N"T 9 ? %00 66
- /<FD RL : 0*ino>l!id C 3 : & 30 +*
- /nj. :e>ria?one % ? & gr 4i@5
- )eorola6 3 ? 30 *g dri+
- /nj. Raniidine % ? & a*+ 4i@5
- Dii 6air +er N"T 9 ? %00 66
- /n+e+-a -(r 3 ? & 6
- Rawa l!ka B!rnaIine Ial> A ka--a 3a-ah
- ,ro de3ride*en2 6ek !lang la3 4DR2 !re!*2 kreainin2 al3!*in2 elekroli2
"DS52 kon-!la-i ane-e-i
- O
%
NR.
De3"ide)ent
Diagno-i- ,ra Bedah : :o*3!-io grade //-/// ;0$
Diagno-i- ,a-6a Bedah : :o*3!-io grade //-/// ;0$
La+oran o+era-i :
Dala* +o-i-i -!+ine -adi!* "02 dilak!kan de-in>ek-i
Dilak!kan de3ride*en
T!!+ l!ka dengan ka--a *oi- dan ka--a kering
Tan**a& 7 +uni ,0-. $%"e
S : -noring 4-52 gargling 4-5
O : ,ar! : SD @e-ik!ler2 S!ara a*3ahan -7-
Urine 4A5 6okla
L!ka 3akar : +!- 4-5
0 : :o*3!-io grade // #0$
, : Tera+i *elanj!kan
Tan**a& 9 +uni ,0-.
)U : geli-ah
Te ra+i :
- /<FD RL : 0*ino>l!id C 3 : & 30 +*
- /nj. Ter>a6e> & ? & gr
- /nj. Raniidine % ? & a*+ 4i@5
- /nj. Trola? 3 ? 30 *g
- DiaIe+a* %667j 4k7+5
- Fenanil -(ringe+!*+ 8667ja*2 *ak-i*al &; 667ja*
- Rawa l!ka B!rnaIine Ial> A ka--a 3a-ah
Tan**a& : +uni ,0-.
S : n(eri 4A5
O : )U le*ah2 6o*+o-*eni-
0 : :o*3!-io grade // #0$ e.6 a+i 3en-in
, : - Die 6air 9 ? %00 66 @ia N"T
- /n>. RL : 0*ino>l!id 30 +* 3 : &
- /nj. :e>ria?one % ? & gr
- /nj. )eorola6 3 ? 30 *g
- /nj. Raniidine % ? & a*+
- Rawa l!ka dengan B!rnaIin Ial> A ka--a 3a-ah Na:l A So>ra!lle
- Fenanil ira-i TS ane-e-i
- /nj. DiaIe+an 3 ? &0 *g
Tan**a& ; +uni ,0-. pa*i
S : n(eri 4A5 l!ka 3akar ha*+ir -el!r!h !3!h
O : )U ke-akian2 6o*+o-*eni-
Sa!- generali-aa : a*+ak l!ka 3akar di -el!r!h !3!h er!!+ +er3an
0 : :o*3!-io grade //-/// #0$ e.6 a+i 3en-in
, : - Die 6air T)T, 9 ? %00 66 @ia N"T
- /n>. RL : 0*ino>l!id 30 +* 3 : &
- /nj. :e>ria?one % ? & gr
- /nj. )eorola6 3 ? 30 *g
- /nj. Raniidine % ? & a*+
- Rawa l!ka dengan B!rnaIin Ial> A ka--a 3a-ah Na:l A So>ra!lle
% hari -ekali
- Fenanil ira-i TS ane-e-i
- /nj. DiaIe+an 3 ? &0 *g
,indah 3ang-al
Laih *in!* +er oral
Tan**a& ; +uni ,0-. $%"e
S : +a-ien geli-ah dan ke-akian
, : inj. DiaIe+a* J a*+ i@ +elan.
Jika *a-ih geli-ah -eelah &0-&1 *eni2 !langi inj. DiaIe+a* J a*+
Tan**a& 9 +uni ,0-.
)el!han : geli-ah
Tera+i: - Die 6air T)T, 9 ? %00 66 @ia N"T
- /n>. RL : 0*ino>l!id 30 +* 3 : &
- /nj. :e>ria?one % ? & gr
- /nj. )eorola6 3 ? 30 *g
- /nj. Raniidine % ? & a*+
- Rawa l!ka dengan B!rnaIin Ial> A ka--a 3a-ah Na:l A So>ra!lle
- Fenanil ira-i TS ane-e-i
Tan**a& -0 +uni ,0-. pa*i
S : geli-ah2 de*a*
O :
0 : :o*3!-io grade //-/// ;0$ e.6 a+i 3en-in
, : - Die 6air T)T, 9 ? %00 66 @ia N"T
- /n>. RL : 0*ino>l!id 90 +* 3 : &
- /nj. :e>ria?one % ? & gr
- /nj. )eorola6 3 ? 30 *g
- /nj. Raniidine % ? & a*+
- Fenanil dan diaIe+a* TS ane-e-i 4k7+5
- Rawa l!ka dengan B!rnaIin Ial> A ka--a 3a-ah Na:l A So>ra!lle
% hari -ekali
- Fi-ioera+i
Tan**a& -0 +uni ,0-. $%"e
S : geli-ah2 de*a*
O : TD &&07=0 **'g2 Nadi &30 kali7*eni2 -!h! 3=
o
:
0 : :o*3!-io grade //-/// ;0$ e.6 a+i 3en-in
Se+-i-
, : Tera+i *elanj!kan
Tan**a& -0 +uni ,0-. ja) ,,'00
S : na+a- dala*2 gargling
Tan**a& -- +uni ,0-. ja) 0.'70
Tekanan darah idak er!k!r2 +!l-a-i nadi idak era3a2 +!+il *idria-i- *ak-i*al2
re>lek- 6aha(a 4-5.
E)" >la.
,a-ien din(aakan *eninggal di hada+an kel!arga.
Banjarnegara2 0g!-!- %0&3
.engeah!i.
dr. Farah 'eni(ai

TI(+AUA( PUSTAKA
DEFI(ISI DA( ETIOLOGI
L!ka 3akar adalah -!a! 3en!k ker!-akan aa! kehilangan jaringan (ang
di-e3a3kan konak dengan -!*3er +ana- -e+eri a+i2 air +ana-2 3ahan ki*ia2
li-rik2 dan radia-i. L!ka 3akar *er!+akan -!a! jeni- ra!*a dengan *or3idia-
dan *oralia- inggi (ang *e*erl!kan +enaalak-anaan kh!-!- -ejak awal 4>a-e
-(ok5 -a*+ai >a-e lanj!.
L!ka 3akar da+a di-e3a3kan oleh +a+aran a+i2 3aik -e6ara lang-!ng
*a!+!n idak lang-!ng2 *i-al aki3a er-ira* air +ana- (ang 3an(ak erjadi +ada
ke6elakaan r!*ah angga. Selain i!2 +ajanan -!h! inggi dari *aahari2 li-rik
*a!+!n 3ahan ki*ia j!ga da+a *en(e3a3kan l!ka 3akar. Se6ara gari- 3e-ar2
+en(e3a3 erjadin(a l!ka 3akar da+a di3agi *enjadi:
,a+aran a+i
o Flame: 0ki3a konak lang-!ng anara jaringan dengan a+i er3!ka2
dan *en(e3a3kan 6edera lang-!ng ke jaringan er-e3!. 0+i da+a
*e*3akar +akaian erle3ih dah!l! 3ar! *engenai !3!h. Sera
ala*i *e*iliki ke6ender!ngan !n!k er3akar2 -edangkan -era
-ineik 6ender!ng *eleleh aa! *en(ala dan *eni*3!lkan 6edera
a*3ahan 3er!+a 6edera konak.
o Benda +ana- 4konak5: Terjadi aki3a konak lang-!ng dengan
3enda +ana-. L!ka 3akar (ang diha-ilkan er3aa- +ada area !3!h
(ang *engala*i konak. :onohn(a anara lain adalah l!ka 3akar
aki3a rokok dan ala-ala -e+eri -older 3e-i aa! +eralaan *a-ak.
Scalds 4air +ana-5
Terjadi aki3a konak dengan air +ana-. Se*akin kenal 6airan dan
-e*akin la*a wak! konakn(a2 -e*akin 3e-ar ker!-akan (ang akan
dii*3!lkan. L!ka (ang di-engaja aa! aki3a ke6elakaan da+a di3edakan
3erda-arkan +ola l!ka 3akarn(a. ,ada ka-!- ke6elakaan2 l!ka !*!*n(a
*en!nj!kkan +ola +er6ikan2 (ang -a! -a*a lain di+i-ahkan oleh k!li
-eha. Sedangkan +ada ka-!- (ang di-engaja2 l!ka !*!*n(a *eli3akan
ke-el!r!han ek-re*ia- dala* +ola -irk!*>eren-ial dengan gari- (ang
*enandai +er*!kaan 6airan.
Ua+ +ana-
Ter!a*a die*!kan di daerah ind!-ri aa! aki3a ke6elakaan radiaor
*o3il. Ua+ +ana- *eni*3!lkan 6edera l!a- aki3a ka+a-ia- +ana- (ang
inggi dari !a+ -era di-+er-i oleh !a+ 3erekanan inggi. 0+a3ila erjadi
inhala-i2 !a+ +ana- da+a *en(e3a3kan 6edera hingga ke -al!ran na+a-
di-al di +ar!.
"a- +ana-
/nhala-i *en(e3a3kan 6edera her*al +ada -al!ran na>a- 3agian aa- dan
okl!-i jalan na>a- aki3a ede*a.
0liran li-rik
:edera i*3!l aki3a aliran li-rik (ang lewa *ene*3!- jaringan !3!h.
U*!*n(a l!ka 3akar *en6a+ai k!li 3agian dala*. Li-rik (ang
*en(e3a3kan +er6ikan a+i dan *e*3akar +akaian da+a *en(e3a3kan
l!ka 3akar a*3ahan.
Ka ki*ia 4a-a* aa! 3a-a5
Radia-i
Sunburn -inar *aahari2 era+i radia-i.
KLASIFIKASI LUKA BAKAR
)edala*an l!ka 3akar dien!kan oleh inggi -!h!2 la*an(a +ajanan -!h!
inggi2 adek!a-i re-!-ia-i2 dan adan(a in>ek-i +ada l!ka. Selain a+i (ang lang-!ng
*enjila !3!h2 3aj! (ang ik! er3akar j!ga *e*+erdala* l!ka 3akar. Bahan 3aj!
(ang +aling a*an adalah (ang er3!a dari 3!l! do*3a 4wol5. Bahan -inei-
-e+eri nilon dan dakron2 -elain *!dah er3akar j!ga *!dah *eleleh oleh -!h!
inggi2 lal! *enjadi lengke -ehingga *e*+er3era kedala*an l!ka 3akar.
)edala*an l!ka 3akar dide-kri+-ikan dala* deraja l!ka 3akar2 (ai! l!ka
3akar deraja /2 //2 aa! ///:
Deraja /
,ajanan han(a *er!-ak e+ider*i- -ehingga *a-ih *en(i-akan 3an(ak
jaringan !n!k da+a *elak!kan regenera-i. L!ka 3akar deraja / 3ia-an(a
-e*3!h dala* 1-= hari dan da+a -e*3!h -e6ara -e*+!rna. L!ka 3ia-an(a
a*+ak -e3agai erie*a dan i*3!l dengan kel!han n(eri dan aa!
hi+er-en-ii@ia- lokal. :onoh l!ka 3akar deraja / adalah sunburn.
Deraja //
Le-i *eli3akan e+ider*i- dan *en6a+ai kedala*an der*i- na*!n *a-ih
erda+a e+iel @ial (ang 3i-a *enjadi da-ar regenera-i dan e+ieli-a-i.
Jaringan er-e3! *i-aln(a -el e+iel 3a-al2 kelenjar -e3a-ea2 kelenjar
keringa2 dan +angkal ra*3!. Dengan adan(a jaringan (ang *a-ih L-ehaG
er-e3!2 l!ka da+a -e*3!h dala* %-3 *ingg!. "a*3aran l!ka 3akar
3er!+a gele*3!ng aa! 3!la (ang 3eri-i 6airan ek-!da dari +e*3!l!h
darah karena +er!3ahan +er*ea3ilia- dindingn(a2 di-erai ra-a n(eri.
0+a3ila l!ka 3akar deraja // (ang dala* idak diangani dengan 3aik2
da+a i*3!l ede*a dan +en!r!nan aliran darah di jaringan2 -ehingga
6edera 3erke*3ang *enjadi full-thickness burn aa! l!ka 3akar deraja ///.
Deraja ///
.engenai -el!r!h la+i-an k!li2 dari -!3k!i- hingga *!ngkin organ aa!
jaringan (ang le3ih dala*. ,ada keadaan ini idak er-i-a jaringan e+iel
(ang da+a *enjadi da-ar regenera-i -el -+onan2 -ehingga !n!k
*en!*3!hkan ke*3ali jaringan k!li har!- dilak!kan 6angkok k!li.
"ejala (ang *en(erai j!-r! an+a n(eri *a!+!n 3!la2 karena +ada
da-arn(a -el!r!h jaringan k!li (ang *e*iliki +er-ara>an -!dah idak
inak.
BERAT DA( LUAS LUKA BAKAR
Bera l!ka 3akar 3ergan!ng +ada dala*2 l!a-2 dan leak l!ka. U-ia dan
ke-ehaan +a-ien -e3el!*n(a akan -anga *e*+engar!hi +rogno-i-. 0dan(a
ra!*a inhala-i j!ga akan *e*+engar!hi 3era l!ka 3akar.
Jaringan l!nak !3!h akan er3akar 3ila er+a+ar +ada -!h! di aa- 9;
o
:.
L!a-n(a ker!-akan akan dien!kan oleh -!h! +er*!kaan dan la*an(a konak.
L!ka 3akar *en(e3a3kan koag!la-i jaringan l!nak. Seiring dengan +eningkaan
-!h! jaringan l!nak2 +er*ea3ilia- ka+iler j!ga *eningka2 erjadi kehilangan
6airan2 dan @i-ko-ia- +la-*a *eningka dengan re-!lan +e*3en!kan
*ikroro*3!-. 'ilangn(a 6airan da+a *en(e3a3kan hi+o@ole*i dan -(ok2
ergan!ng 3an(akn(a 6airan (ang hilang dan re-+on erhada+ re-!-ia-i. L!ka
3akar j!ga *en(e3a3kan +eningkaan laj! *ea3olik dan energi *ea3oli-*e.
Se*akin l!a- +er*!kaan !3!h (ang erli3a2 *or3idia- dan *oralia-n(a
*eningka2 dan +enanganann(a j!ga akan -e*akin ko*+lek-. L!a- l!ka 3akar
din(aakan dala* +er-en erhada+ l!a- -el!r!h !3!h. 0da 3e3era+a *eode 6e+a
!n!k *enen!kan l!a- l!ka 3akar2 (ai!:
E-i*a-i l!a- l!ka 3akar *engg!nakan l!a- +er*!kaan +al*ar +a-ien.
L!a- ela+ak angan indi@id! *ewakili &$ l!a- +er*!kaan !3!h. L!a-
l!ka 3akar han(a dihi!ng +ada +a-ien dengan deraja l!ka // aa! ///.
R!*!- # aa! rule of nine !n!k orang dewa-a
,ada dewa-a dig!nakan Mr!*!- #F2 (ai! l!a- ke+ala dan leher2 dada2
+!ngg!ng2 +inggang dan 3okong2 ek-re*ia- aa- kanan2 ek-re*ia- aa-
kiri2 +aha kanan2 +aha kiri2 !ngkai dan kaki kanan2 -era !ngkai dan kaki
kiri *a-ing-*a-ing #$. Si-an(a &$ adalah daerah genialia. R!*!- ini
*e*3an! *enak-ir l!a-n(a +er*!kaan !3!h (ang er3akar +ada orang
dewa-a.
,ada anak dan 3a(i dig!nakan r!*!- lain karena l!a- relai> +er*!kaan
ke+ala anak ja!h le3ih 3e-ar dan l!a- relai> +er*!kaan kaki le3ih ke6il.
)arena +er3andingan l!a- +er*!kaan 3agian !3!h anak ke6il 3er3eda2
dikenal r!*!- &0 !n!k 3a(i2 dan r!*!- &0-&1-%0 !n!k anak.
.eode L!nd dan Browder
.eode (ang di+erkenalkan !n!k ko*+en-a-i 3e-arn(a +or-i *a--a !3!h
di ke+ala +ada anak. .eode ini dig!nakan !n!k e-i*a-i 3e-arn(a l!a-
+er*!kaan +ada anak. 0+a3ila idak er-edia a3el er-e3!2 +erkiraan l!a-
+er*!kaan !3!h +ada anak da+a *engg!nakan MR!*!- #F dan
di-e-!aikan dengan !-ia:
o ,ada anak di 3awah !-ia & ah!n: ke+ala &8$ dan ia+ !ngkai
&9$. Tor-o dan lengan +er-ena-en(a -a*a dengan dewa-a.
o Un!k ia+ +era*3ahan !-ia & ah!n2 a*3ahkan 0.1$ !n!k ia+
!ngkai dan !r!nkan +er-ena-i ke+ala -e3e-ar &$ hingga er6a+ai
nilai dewa-a.
Lund and Browder chart illustrating the method for calculating the ercentage of body surface
area affected by burns in children.
PE<BAGIA( LUKA BAKAR
&. L!ka 3akar 3era 4ma!or burn5
a. Deraja //-/// N %0 $ +ada +a-ien 3er!-ia di 3awah &0 ah!n aa! di aa-
!-ia 10 ah!n
3. Deraja //-/// N %1 $ +ada kelo*+ok !-ia -elain di-e3!kan +ada 3!ir
+era*a
6. L!ka 3akar +ada *!ka2 elinga2 angan2 kaki2 dan +erine!*
d. 0dan(a 6edera +ada jalan na>a- 46edera inhala-i5 an+a *e*+erhi!ngkan
l!a- l!ka 3akar
e. L!ka 3akar li-rik egangan inggi
>. Di-erai ra!*a lainn(a
g. ,a-ien-+a-ien dengan re-iko inggi
%. L!ka 3akar -edang 4moderate burn5
a. L!ka 3akar dengan l!a- &1 D %1 $ +ada dewa-a2 dengan l!ka 3akar deraja
/// k!rang dari &0 $
3. L!ka 3akar dengan l!a- &0 D %0 $ +ada anak !-ia O &0 ah!n aa! dewa-a
N 90 ah!n2 dengan l!ka 3akar deraja /// k!rang dari &0 $
6. L!ka 3akar dengan deraja /// O &0 $ +ada anak *a!+!n dewa-a (ang
idak *engenai *!ka2 angan2 kaki2 dan +erine!*
3. L!ka 3akar ringan
a. L!ka 3akar dengan l!a- O &1 $ +ada dewa-a
3. L!ka 3akar dengan l!a- O &0 $ +ada anak dan !-ia lanj!
6. L!ka 3akar dengan l!a- O % $ +ada -egala !-ia 4idak *engenai *!ka2
angan2 kaki2 dan +erine!*
PATOFISIOLOGI LUKA BAKAR
0ki3a +era*a l!ka 3akar adalah -(ok karena kage dan ke-akian.
,e*3!l!h ka+iler (ang er+ajan -!h! inggi r!-ak dan +er*ea3ilia- *eninggi. Sel
darah (ang ada di dala*n(a ik! r!-ak -ehingga da+a erjadi ane*ia.
.eningkan(a +er*ea3ilia- *en(e3a3kan ede*a dan *eni*3!lkan 3!la (ang
*engand!ng 3an(ak elekroli. 'al i! *en(e3a3kan 3erk!rangn(a @ol!*e 6airan
inra@a-k!ler. )er!-akan k!li aki3a l!ka 3akar *en(e3a3kan kehilangan 6airan
aki3a +eng!a+an (ang 3erle3ihan2 *a-!kn(a 6airan ke 3!la (ang er3en!k +ada
l!ka 3akar deraja //2 dan +engel!aran 6airan dari kero+eng l!ka 3akar deraja ///.
Bila l!a- l!ka 3akar k!rang dari %0$2 3ia-an(a *ekani-*e ko*+en-a-i
!3!h *a-ih 3i-a *engaa-in(a2 ea+i 3ila le3ih dari %0$2 akan erjadi -(ok
hi+o@ole*ik dengan gejala (ang kha-2 -e+eri geli-ah2 +!6a2 dingin2 3erkeringa2
nadi ke6il dan 6e+a2 ekanan darah *en!r!n dan +rod!k-i !rin (ang 3erk!rang.
,e*3engkakan erjadi +elan-+elan2 *ak-i*al erjadi -eelah dela+an ja*. ,ada
ke3akaran r!ang er!!+ aa! 3ila l!ka erjadi di wajah2 da+a erjadi ker!-akan
*!ko-a jalan na+a- karena ga-2 a-a+ aa! !a+ +ana- (ang eri-a+. Ede*a laring
(ang dii*3!lkann(a da+a *en(e3a3kan ha*3aan jalan na+a- dengan gejala
-e-ak na+a-2 aki+nea2 -ridor2 -!ara -erak dan dahak 3erwarna gela+ aki3a jelaga.
Da+a j!ga erjadi kera6!nan ga- :O aa! ga- 3era6!n lainn(a. :O akan
*engika he*oglo3in dengan k!a -ehingga he*oglo3in ak *a*+! lagi
*engika ok-igen. Tanda kera6!nan ringan adalah le*a-2 3ing!ng2 +!-ing2 *!al
dan *!nah. ,ada kera6!nan (ang 3era erjadi ko*a. Bila le3ih dari ;0$
he*oglo3in erika :O2 +enderia da+a *eninggal.
Seelah &%-%9 ja*2 +er*ea3ilia- ka+iler *!lai *e*3aik dan erjadi
*o3ili-a-i -era +en(era+an ke*3ali 6airan ede*a ke +e*3!l!h darah. /ni
diandai dengan *eningkan(a di!re-i-.
L!ka 3akar -ering idak -eril. )ona*ina-i +ada k!li *ai2 (ang
*er!+akan *edi!* (ang 3aik !n!k +er!*3!han k!*an2 akan *e*+er*!dah
in>ek-i. /n>ek-i ini -!li diaa-i karena daerahn(a idak er6a+ai oleh +e*3!l!h
ka+iler (ang *engala*i ro*3o-i-. ,adahal2 +e*3!l!h ini *e*3awa -i-e*
+erahanan !3!h aa! ani3ioik. )!*an +en(e3a3 in>ek-i +ada l!ka 3akar2 -elain
3era-al dari dari k!li +enderia -endiri2 j!ga dari kona*ina-i k!*an -al!ran
na+a- aa- dan kona*ina-i k!*an di lingk!ngan r!*ah -aki. /n>ek-i no-oko*ial
ini 3ia-an(a -anga 3er3aha(a karena k!*ann(a 3an(ak (ang -!dah re-i-en
erhada+ 3er3agai ani3ioik.
,ada awaln(a2 in>ek-i 3ia-an(a di-e3a3kan oleh kok!- "ra* +o-ii> (ang
3era-al dari k!li -endiri aa! dari -al!ran na+a-2 ea+i ke*!dian da+a erjadi
in@a-i k!*an "ra* negai>2 "seudomonas aeruginosa (ang da+a *engha-ilkan
ek-ook-in +roea-e dari ok-in lain (ang 3er3aha(a2 erkenal -anga agre-i> dala*
in@a-in(a +ada l!ka 3akar. /n>ek-i +-e!do*ona- da+a diliha dari warna hija!
+ada ka-a +en!!+ l!ka 3akar. )!*an *e*+rod!k-i enIi* +enghan6!r kero+eng
(ang 3er-a*a dengan ek-!da-i oleh jaringan gran!la-i *e*3en!k nanah.
/n>ek-i ringan dan nonin@a-i> diandai dengan kero+eng (ang *!dah
erle+a- dengan nanah (ang 3an(ak. /n>ek-i (ang in@a-i> diandai dengan
kero+eng (ang kering dengan +er!3ahan jaringan di e+i kero+eng (ang *!la-
*!la -eha *enadi nekroikP aki3an(a2 l!ka 3akar (ang *!la-*!la deraja //
*enjadi deraja ///. /n>ek-i k!*an *eni*3!lkan @a-k!lii- +ada +e*3!l!h ka+iler
di jaringan (ang er3akar dan *eni*3!lkan ro*3o-i- -ehingga jaringan (ang
didarahin(a nani.
Bila l!ka 3akar di3io+-i dan ek-!dan(a di3iak2 3ia-an(a die*!kan
k!*an dan erliha in@a-i k!*an er-e3! ke jaringan -ekelilingn(a. L!ka 3akar
de*ikian di-e3! l!ka 3akar -e+ik. Bila +en(e3a3n(a k!*an "ra* +o-ii>2
-e+eri -a>ilokok!- aa! 3a-il "ra* negai> lainn(a2 da+a erjadi +en(e3aran
k!*an lewa darah 43akere*ia5 (ang da+a *eni*3!lkan >ok!- in>ek-i di !-!-.
S(ok -e+-i- dan ke*aian da+a erjadi karena ok-in k!*an (ang *en(e3ar di
darah.
Bila +enderia da+a *engaa-i in>ek-i2 l!ka 3akar deraja // da+a -e*3!h
dengan *eninggalkan 6a6a 3er!+a +ar!. ,en(e*3!han ini di*!lai dari -i-a
ele*en e+iel (ang *a-ih @ial2 *i-aln(a -el kelenjar -e3a-ea2 -el 3a-al2 -el
kelenjar keringa2 aa! -el +angkal ra*3!. L!ka 3akar deraja // (ang dala*
*!ngkin *eninggalkan +ar! hi+erro>ik (ang n(eri2 gaal2 kak! dan -e6ara e-eik
jelek. L!ka 3akar deraja /// (ang di3iarkan -e*3!h -endiri akan *engala*i
konrak!r. Bila erjadi di +er-endian2 >!ng-i -endi da+a 3erk!rang aa! hilang.
,ada l!ka 3akar 3era da+a die*!kan ile!- +araliik. ,ada >a-e ak!2
+eri-al-i- !-!- *en!r!n aa! 3erheni karena -(ok2 -edangkan +ada >a-e
*o3ili-a-i2 +eri-al-i- da+a *en!r!n karena kek!rangan ion kali!*.
Sre- aa! 3adan >aali (ang erjadi +ada +enderia l!ka 3akar 3era da+a
*en(e3a3kan erjadin(a !kak di *!ko-a la*3!ng aa! d!oden!* dengan gejala
(ang -a*a dengan gejala !kak +e+ik. )elainan ini dikenal -e3agai !kak
#urling.
Fa-e +er*!laan l!ka 3akar *er!+akan >a-e kaa3oli-*e -ehingga ke-ei*3angan
+roein *enjadi negai>. ,roein !3!h 3an(ak hilang karena ek-!da-i2
*ea3oli-*e inggi dan in>ek-i. ,eng!a+an 3erle3ihan dari k!li (ang r!-ak j!ga
*e*erl!ka kalori a*3ahan. Tenaga (ang di+erl!kan !3!h +ada >a-e ini er!a*a
dida+a dari +e*3akaran +roein dari oo -kele. Oleh karena i!2 +enderia
*enjadi -anga k!r!-2 oo *enge6il2 dan 3era 3adan *en!r!n. Dengan de*ikian2
kor3an l!ka 3akar *enderia +en(aki 3era (ang di-e3! +en(aki l!ka 3akar. Bila
l!ka 3akar *en(e3a3kan 6a6a2 er!a*a 3ila l!ka *engenai wajah -ehingga r!-ak
3era2 +enderia *!ngkin *engala*i 3e3an kejiwaan 3era. Jadi +rogno-i- l!ka
3akar dien!kan oleh l!a-n(a l!ka 3akar.
FASE PADA LUKA BAKAR
Dala* +erjalanan +en(aki2 da+a di3edakan *enjadi iga >a-e +ada l!ka
3akar2 (ai!:
&. Fa-e awal2 >a-e ak!2 >a-e -(ok
,ada >a-e ini2 *a-alah !a*a 3erki-ar +ada gangg!an (ang erjadi +ada
-al!ran na>a- (ai! gangg!an *ekani-*e 3erna>a-2 hal ini dikarenakan
adan(a e-kar *elingkar di dada aa! ra!*a *!li+el di rongga orak-P dan
gangg!an -irk!la-i -e+eri ke-ei*3angan 6airan elekroli2 -(ok hi+o@ole*ia.
%. Fa-e -eelah -(ok 3erakhir2 >a-e -!3 ak!
.a-alah !a*a +ada >a-e ini adalah Systemic $nflammatory Resonse
Syndrome %S$RS& dan 'ulti-system (rgan )ysfunction Syndrome %'()S&
dan -e+-i-. 'al ini *er!+akan da*+ak dan aa! +erke*3angan *a-alah (ang
i*3!l +ada >a-e +era*a dan *a-alah (ang 3er*!la dari ker!-akan jaringan
4l!ka dan -e+-i- l!ka5
3. Fa-e lanj!
Fa-e ini 3erlang-!ng -eelah +en!!+an l!ka -a*+ai erjadin(a *a!ra-i
jaringan. .a-alah (ang dihada+i adalah +en(!li dari l!ka 3akar -e+eri +ar!
hi+erro>ik2 konrak!r dan de>or*ia- lain (ang erjadi aki3a kera+!han
jaringan aa! -r!k!r eren! aki3a +ro-e- in>la*a-i (ang he3a dan
3erlang-!ng la*a
,e*3agian Iona ker!-akan jaringan:
&. Kona koag!la-i2 Iona nekro-i-
.er!+akan daerah (ang lang-!ng *engala*i ker!-akan 4koag!la-i
+roein5 aki3a +engar!h 6edera er*i-2 ha*+ir da+a di+a-ikan jaringan
ini *engala*i nekro-i- 3e3era+a -aa -eelah konak. Oleh karena i!lah
di-e3! j!ga -e3agai Iona nekro-i-.
%. Kona -ai-
.er!+akan daerah (ang lang-!ng 3erada di l!ar7di -ekiar Iona koag!la-i.
Di daerah ini erjadi ker!-akan endoel +e*3!l!h darah di-erai ker!-akan
ro*3o-i dan le!ko-i2 -ehingga erjadi gangg!a* +er>!-i 4no >low
+heno*ena52 diik!i +er!3ahan +er*ea3ilia- ka+ilar dan re-+on in>la*a-i
lokal. ,ro-e- ini 3erlang-!ng -ela*a &%-%9 ja* +a-6a 6edera dan *!ngkin
3erakhir dengan nekro-i- jaringan.
3. Kona hi+ere*i
.er!+akan daerah di l!ar Iona -ai-2 ik! *engala*i reak-i 3er!+a
@a-odilaa-i an+a 3an(ak *eli3akan reak-i -el!lar. Tergan!ng keadaan
!*!* dan era+i (ang di3erikan2 Iona keiga da+a *engala*i
+en(e*3!han -+onan2 aa! 3er!3ah *enjadi Iona ked!a 3ahkan Iona
+era*a.
I(DIKASI RA0AT I(AP PASIE( LUKA BAKAR
.en!r! *merican Burn *ssociation2 -eorang +a-ien diindika-ikan !n!k
dirawa ina+ 3ila:
&. L!ka 3akar deraja /// N 1$
%. L!ka 3akar deraja // N &0$
3. L!ka 3akar deraja // aa! /// (ang *eli3akan area krii- 4wajah2 angan2
kaki2 genialia2 +erine!*2 k!li di aa- -endi !a*a5 ri-iko -igni>ikan
!n!k *a-alah ko-*eik dan ke6a6aan >!ng-i
9. L!ka 3akar -irk!*>eren-ial di horak- aa! ek-re*ia-
1. L!ka 3akar -igni>ikan aki3a 3ahan ki*ia2 li-rik2 +eir2 adan(a ra!*a
*a(or lainn(a2 aa! adan(a kondi-i *edik -igni>ikan (ang elah ada
-e3el!*n(a
;. 0dan(a ra!*a inhala-i
PE<ERIKSAA( PE(U(+A(G
,e*erik-aan +en!njang (ang dilak!kan:
&. ,e*erik-aan darah r!in dan ki*ia darah
%. Urinali-i-
3. ,e*erik-aan ke-ei*3angan elekroli
9. 0nali-i- ga- darah
1. Radiologi D jika ada indika-i 0RDS
;. ,e*erik-aan lain (ang di3!!hkan !n!k *enegakkan diagno-i- S/RS dan
.ODS
PE(ATALAKSA(AA( LUKA BAKAR
,a-ien l!ka 3akar har!- die@al!a-i -e6ara -i-e*aik. ,rioria- !a*a
adalah *e*+erahankan jalan na>a- ea+ +aen2 @enila-i (ang e>eki> dan
*end!k!ng -irk!la-i -i-e*ik. /n!3a-i endorakea dilak!kan +ada +a-ien (ang
*enderia l!ka 3akar 3era aa! ke6!rigaan adan(a jeja- inhala-i aa! l!ka 3akar
di jalan na>a- aa-. /n!3a-i da+a idak dilak!kan 3ila elah erjadi ede*a l!ka
3akar aa! +e*3erian 6airan re-!-ia-i (ang erla*+a! 3an(ak. ,ada +a-ien l!ka
3akar2 in!3a-i ororakea dan na-orakea le3ih di+ilih dari+ada rakeo-o*i.
,a-ien dengan l!ka 3akar -aja 3ia-an(a hi+eren-i. 0dan(a hi+oen-i awal
(ang idak da+a dijela-kan aa! adan(a anda-anda hi+o@ole*ia -i-e*ik +ada
+a-ien l!ka 3akar *eni*3!lkan ke6!rigaan adan(a jeja- Mer-e*3!n(iF. Oleh
karena i!2 -eelah *e*+erahankan 0B:2 +rioria- 3erik!n(a adalah
*endiagno-i- dan *enaa lak-ana jeja- lain 4ra!*a !*+!l aa! aja*5 (ang
*engan6a* n(awa. Riwa(a erjadin(a l!ka 3er*an>aa !n!k *en6ari ra!*a
erkai dan ke*!ngkinan adan(a jeja- inhala-i. /n>or*a-i riwa(a +en(aki dah!l!2
+engg!naan o3a2 dan alergi j!ga +ening dala* e@al!a-i awal.
,akaian +a-ien di3!ka -e*!a2 -e*!a +er*!kaan !3!h dinilai.
,e*erik-aan radiologik +ada !lang 3elakang -er@ikal2 +el@i-2 dan orak da+a
*e*3an! *enge@al!a-i adan(a ke*!ngkinan ra!*a !*+!l.
Seelah *engek-kl!-i jeja- -igni>ikan lainn(a2 l!ka 3akar die@al!a-i.
Terle+a- dari l!a-n(a area jeja-2 d!a hal (ang har!- dilak!kan -e3el!* dilak!kan
ran->er +a-ien adalah *e*+erahankan @enila-i adek!a2 dan jika diindika-ikan2
*ele+a- dari e-kar (ang *engkon-rik-i.
Tata&ak$ana "e$u$ita$i &uka 3aka"
a. Taalak-ana re-!-ia-i jalan na>a-:
&. /n!3a-i
Tindakan in!3a-i dikerjakan -e3el!* ede*a *!ko-a *eni*3!lkan
*ani>e-a-i o3-r!k-i. T!j!an in!3a-i *e*+erahankan jalan na>a- dan
-e3agai >a-ilia- +e*elliharaan jalan na>a-.
%. )rikoiroidoo*i
Ber!j!an -a*a dengan in!3a-i han(a -aja diangga+ erlal! agre-i> dan
*eni*3!lkan *or3idia- le3ih 3e-ar di3anding in!3a-i. )rikoiroidoo*i
*e*+erke6il dead -+a6e2 *e*+er3e-ar idal @ol!*e2 le3ih *!dah
*engerjakan 3ila-an 3ronkoal@eolar dan +a-ien da+a 3er3i6ara jika
di3anding dengan in!3a-i.
3. ,e*3erian ok-igen &00$
Ber!j!an !n!k *en(ediakan ke3!!han ok-igen jika erda+a +aologi
jalan na>a- (ang *enghalangi -!+lai ok-igen. 'ai-hai dala* +e*3erian
ok-igen do-i- 3e-ar karena da+a *eni*3!lkan -re-- ok-idai>2 -ehingga
akan er3en!k radikal 3e3a- (ang 3er-i>a @a-odilaor dan *od!laor
-e+-i-.
9. ,erawaan jalan na>a-
1. ,enghi-a+an -ekre 4-e6ara 3erkala5
;. ,e*3erian era+i inhala-i
Ber!j!an *eng!+a(akan -!a-ana !dara (ang le3ih 3aik didala* l!*en
jalan na>a- dan *en6airkan -ekre kenal -ehingga *!dah dikel!arkan.
Tera+i inhala-i !*!*n(a *engg!nakan 6airan da-ar nari!* klorida 02#$
dia*3ah dengan 3ronkodilaor 3ila +erl!. Selain i! 3ia- dia*3ahkan Ia-
Ia dengan kha-ia eren! -e+eri aro+in -!l>a 4*en!r!nkan +rod!k-i
-ekre52 nari!* 3ikar3ona 4*engaa-i a-ido-i- -el!ler5 dan -eroid 4*a-ih
konro@er-ial5
=. Bila-an 3ronkoal@eolar
8. ,erawaan reha3iliai> !n!k re-+ira-i
#. E-karoo*i +ada dinding orak (ang 3er!j!an !n!k *e*+er3aiki
ko*+lian-i +ar!
3. Taalak-ana re-!-ia-i 6airan
Re-!-ia-i 6airan di3erikan dengan !j!an +re-er@a-i +er>!-i (ang adek!a
dan -ei*3ang di -el!r!h +e*3!l!h darah @a-k!lar regional2 -ehingga i-ke*ia
jaringan idak erjadi +ada -eia+ organ -i-e*ik. Selain i! 6airan di3erikan
agar da+a *e*ini*ali-a-i dan eli*ina-i 6airan 3e3a- (ang idak di+erl!kan2
o+i*ali-a-i -a!- @ol!*e dan ko*+o-i-i inra@a-k!lar !n!k *enja*in
-!r@i@al7*ak-i*al dari -el!r!h -el2 -era *e*ini*ali-a-i re-+on- in>la*a-i
dan hi+er*ea3olik dengan *engg!nakan kele3ihan dan ke!n!ngan dari
3er3agai *a6a* 6airan -e+eri kri-aloid2 hi+eronik2 koloid2 dan -e3again(a
+ada wak! (ang e+a. Dengan adan(a re-!-ia-i 6airan (ang e+a2 kia da+a
*eng!+a(akan -a3ili-a-i +a-ien -e6e+a *!ngkin ke*3ali ke kondi-i
>i-iologik dala* +er-ia+an *enghada+i iner@en-i 3edah -eawal *!ngkin.
Re-!-ia-i 6airan dilak!kan dengan *e*3erikan 6airan +enggani. 0da
3e3era+a 6ara !n!k *enghi!ng ke3!!han 6airan ini:
:ara E@an-
&. L!a- l!ka 3akar 4$5 ? BB 4kg5 *enjadi *L Na:l +er %9 ja*
%. L!a- l!ka 3akar 4$5 ? BB 4kg5 *enjadi *L +la-*a +er %9 ja*
3. %.000 66 gl!ko-a 1$ +er %9 ja*
Se+ar!h dari j!*lah &A%A3 di3erikan dala* 8 ja* +era*a. Si-an(a
di3erikan dala* &; ja* 3erik!n(a. ,ada hari ked!a di3erikan -eengah
j!*lah 6airan hari +era*a. ,ada hari keiga di3erikan -eengah j!*lah
6airan hari ked!a.
:ara Ba?er
L!a- l!ka 3akar 4$5 ? BB 4kg5 ? 9 *L
Se+ar!h dari j!*lah 6airan di3erikan dala* 8 ja* +era*a. Si-an(a
di3erikan dala* &; ja* 3erik!n(a. ,ada hari ked!a di3erikan -eengah
j!*lah 6airan hari +era*a. ,ada hari keiga di3erikan -eengah j!*lah
6airan hari ked!a.
6. Re-!-ia-i n!ri-i
,ada +a-ien l!ka 3akar2 +e*3erian n!ri-i -e6ara eneral -e3aikn(a
dilak!kan -ejak dini dan +a-ien idak +erl! di+!a-akan. Bila +a-ien idak
-adar2 *aka +e*3erian n!ri-i da+a *elal!i naso-gastric tube 4N"T5. N!ri-i
(ang di3erikan -e3aikn(a *engand!ng &0-&1$ +roein2 10-;0$ kar3ohidra
dan %1-30$ le*ak. ,e*3erian n!ri-i -ejak awal ini da+a *eningkakan
>!ng-i keke3alan !3!h dan *en6egah erjadin(a aro>i @ili !-!-. Dengan
de*ikian dihara+kan +e*3erian n!ri-i -ejak awal da+a *e*3an! *en6egah
erjadin(a S/RS dan .ODS.
Pe"a=atan &uka 3aka"
U*!*n(a !n!k *enghilangkan ra-a n(eri dari l!ka 3akar dig!nakan
*or>in dala* do-i- ke6il -e6ara inra@ena 4do-i- dewa-a awal : 02&-02% *g7kg dan
MmaintenanceF 1-%0 *g7=0 kg -eia+ 9 ja*2 -edangkan do-i- anak-anak 0201-02%
*g7kg -eia+ 9 ja*5. Tea+i ada j!ga (ang *en(aakan +e*3erian *ehadone 41-
&0 *g do-i- dewa-a5 -eia+ 8 ja* *er!+akan era+i +enghilang n(eri kronik (ang
3ag!- !n!k -e*!a +a-ien l!ka 3akar dewa-a. Jika +a-ien *a-ih *era-akan n(eri
wala! dengan +e*3erian *or>in aa! *ehadone2 da+a j!ga di3erikan
3enIodiaIe+ine -e3agai a*3ahan.
Tera+i +e*3edahan +ada l!ka 3akar
&. Ek-i-i dini
Ek-i-i dini adalah indakan +e*3!angan jaringan nekro-i- dan de3ri-
4debridement5 (ang dilak!kan dala* wak! k!rang dari = hari 43ia-an(a hari
ke 1-=5 +a-6a 6edera er*i-. Da-ar dari indakan ini adalah:
a. .eng!+a(akan +ro-e- +en(e*3!han 3erlang-!ng le3ih 6e+a. Dengan
di3!angn(a jaringan nekro-i-2 de3ri- dan e-kar2 +ro-e- in>la*a-i idak
akan 3erlang-!ng le3ih la*a dan -egera dilanj!kan +ro-e- >i3ro+la-ia.
,ada daerah -ekiar l!ka 3akar !*!*n(a erjadi ede*a2 hal ini akan
*engha*3a aliran darah dari areri (ang da+a *engaki3akan erjadin(a
i-ke*i +ada jaringan er-e3! aa!+!n *engha*3a +ro-e- +en(e*3!han
dari l!ka er-e3!. Dengan -e*akin la*a wak! erle+a-n(a e-kar2 -e*akin
la*a j!ga wak! (ang di+erl!kan !n!k +en(e*3!han.
3. .e*!!- ranai +ro-e- in>la*a-i (ang da+a 3erlanj! *enjadi
ko*+lika-i D ko*+lika-i l!ka 3akar 4-e+eri S/RS5. 'al ini dida-arkan aa-
jaringan nekro-i- (ang *ele+a-kan Lburn to+icG 4liid rotein comle+5
(ang *engind!k-i dile+a-n(a *ediaor-*ediaor in>la*a-i.
6. Se*akin la*a +en!ndaan indakan ek-i-i2 -e*akin 3an(akn(a +ro-e-
angiogene-i- (ang erjadi dan @a-odilaa-i di -ekiar l!ka. 'al ini
*engaki3akan 3an(akn(a darah kel!ar -aa dilak!kan indakan o+era-i.
Selain i!2 +en!ndaan ek-i-i akan *eningkakan re-iko koloni-a-i *ikro D
organi-*e +aogen (ang akan *engha*3a +e*!lihan graft dan j!ga e-kar
(ang *ele*3! *e*3!a indakan ek-i-i -e*akin -!li.
Tindakan ini di-erai ane-e-i 3aik lokal *a!+!n general dan +e*3erian
6airan *elal!i in>!-. Tindakan ini dig!nakan !n!k *engaa-i ka-!- l!ka
3akar deraja // dala* dan deraja ///. Tindakan ini diik!i indakan he*o-a-i-
dan j!ga Lskin graftingG 4dianj!rkan Lslit thickness skin graftingG5. Tindakan
ini j!ga idak akan *eng!rangi *oralia- +ada +a-ien l!ka 3akar (ang l!a-.
)rieria +enaalak-anaan ek-i-i dini dien!kan oleh 3e3era+a >akor2 (ai!:
- )a-!- l!ka 3akar dala* (ang di+erkirakan *engala*i +en(e*3!han
le3ih dari 3 *ingg!.
- )ondi-i >i-ik (ang *e*!ngkinkan !n!k *enjalani o+era-i 3e-ar.
- Tidak ada *a-alah dengan +ro-e- +e*3ek!an darah.
- Ter-edia donor (ang 6!k!+ !n!k *en!!+i +er*!kaan er3!ka (ang
i*3!l.
Ek-i-i dini di!a*akan dilak!kan +ada daerah l!ka -ekiar 3aang !3!h
+o-erior. Ek-i-i dini erdiri dari ek-i-i angen-ial dan ek-i-i >a-ial.
Ek-i-i angen-ial adalah -!a! eknik (ang *engek-i-i jaringan (ang
erl!ka la+i- de*i la+i- -a*+ai dij!*+ai +er*!kaan (ang *engel!arkan darah
4endoint5. 0da+!n ala-ala (ang dig!nakan da+a 3er*a6a*-*a6a*2 (ai!
+i-a! "o!lian aa! '!*3l( (ang dig!nakan +ada l!ka 3akar dengan l!a-
+er*!kaan l!ka (ang ke6il2 -edangkan +i-a! Ea-on *a!+!n *e-in (ang
da+a *e*oong jaringan k!li +erla+i- 4der*ao*5 dig!nakan !n!k l!ka
3akar (ang l!a-. ,er*!kaan k!li (ang dilak!kan indakan ini idak 3oleh
*ele3ihi %1$ dari -el!r!h l!a- +er*!kaan !3!h. Un!k *e*+erke6il
+erdarahan da+a dilak!kan he*o-a-i-2 (ai! dengan tourni,uet -e3el!*
dilak!kan ek-i-i aa! +e*3erian lar!an e+ine+hrine &:&00.000 +ada daerah
(ang diek-i-i. Seelah dilak!kan hal-hal er-e3!2 3ar! dilak!kan Lskin graftG.
)e!n!ngan dari eknik ini adalah dida+an(a >!ng-i o+i*al dari k!li dan
ke!n!ngan dari -egi ko-*eik. )er!gian dari eknik adalah +erdarahan
dengan j!*lah (ang 3an(ak dan endoint 3edah (ang -!li dien!kan.
Ek-i-i >a-ial adalah eknik (ang *engek-i-i jaringan (ang erl!ka -a*+ai
la+i-an >a-6ia. Teknik ini dig!nakan +ada ka-!- l!ka 3akar dengan kee3alan
+en!h 4full thickness5 (ang -anga l!a- aa! l!ka 3akar (ang -anga dala*.
0la (ang dig!nakan +ada eknik ini adalah +i-a! -6al+el2 *e-in +e*oong
LelectrocauteryG. 0da+!n ke!n!ngan dan ker!gian dari eknik ini adalah:
- )e!n!ngan : le3ih *!dah dikerjakan2 6e+a2 +erdarahan idak 3an(ak2
endoint (ang le3ih *!dah dien!kan
- )er!gian : ker!gian 3idang ko-*eik2 +eningkaan re-iko 6edera +ada
-ara>--ara> -!+er>i-ial dan endon -ekiar2 ede*a +ada 3agian di-al
dari ek-i-i
-. Skin grafting
Skin grafting adalah *eode +en!!+an l!ka -ederhana. T!j!an dari
*eode ini adalah:
a. .enghenikan e.aorate heat loss
3. .eng!+a(akan agar +ro-e- +en(e*3!han erjadi -e-!ai dengan wak!
6. .elind!ngi jaringan (ang er3!ka
Skin grafting har!- dilak!kan -e6e+an(a -eelah dilak!kan ek-i-i +ada
l!ka 3akar +a-ien. )!li (ang dig!nakan da+a 3er!+a k!li +rod!k -ine-i-2
k!li *an!-ia (ang 3era-al dari !3!h *an!-ia lain (ang elah di+ro-e-
*a!+!n 3era-al dari +er*!kaan !3!h lain dari +a-ien 4a!ogra>5. Daerah
!3!h (ang 3ia-a dig!nakan -e3agai daerah donor a!ogra> adalah +aha2
3okong dan +er!. Teknik *enda+akan k!li +a-ien -e6ara a!ogra> da+a
dilak!kan -e6ara slit thickness skin graft aa! full thickness skin graft.
Bedan(a dari eknik D eknik er-e3! adalah la+i-an-la+i-an k!li (ang
dia*3il -e3agai donor. Un!k *e*ak-i*alkan +engg!naan k!li donor
er-e3!2 k!li donor er-e3! da+a direnggangkan dan di3!a l!3ang D l!3ang
+ada k!li donor 4-e+eri jaring-jaring dengan +er3andingan eren!2 -ekiar
& : & -a*+ai & : ;5 dengan *e-in. .eode ini di-e3! mess grafting. )ee3alan
dari k!li donor ergan!ng dari loka-i l!ka (ang akan dilak!kan grafting2 !-ia
+a-ien2 ke+arahan l!ka dan elah dilak!kann(a +enga*3ilan k!li donor
-e3el!*n(a. ,enga*3ilan k!li donor ini da+a dilak!kan dengan *e-in
MdermatomeF aa!+!n dengan *an!al dengan +i-a! '!*3l( aa! "o!lian.
Se3el!* dilak!kan +enga*3ilan donor di3erikan j!ga @a-okon-rikor 4lar!an
e+ine>rin5 dan j!ga ane-e-i.
,ro-ed!r o+era-i skin grafting -ering *enj!*+ai *a-alah (ang diha-ilkan
dari ek-i-i l!ka 3akar +a-ien2 di*ana erda+a +erdarahan dan he*ao*
-eelah dilak!kan ek-i-i2 -ehingga +elekaan k!li donor j!ga erha*3a. Oleh
karenan(a2 +engendalian +erdarahan -anga di+erl!kan. 0da+!n 3e3era+a
>akor (ang *e*+engar!hi ke3erha-ilan +en(a!an k!li donor dengan
jaringan (ang *a! dilak!kan grafting adalah:
- )!li donor -ei+i- *!ngkin
- ,a-ikan konak anara k!li donor dengan 3ed 4jaringan (ang
dilak!kan gra>ing52 hal ini da+a dilak!kan dengan 6ara :
o :egah gerakan ge-er2 3aik dengan +e*3al! ela-ik 43al!
ekan5
o Draina-e (ang 3aik
o "!nakan ka-a ad-or3en
PROG(OSIS
,rogno-i- dan +enanganan l!ka 3akar er!a*a ergan!ng +ada dala* dan
l!a-n(a +er*!kaan l!ka 3akar2 dan +enanganan -ejak awal hingga +en(e*3!han.
Selain i! >akor leak daerah (ang er3akar2 !-ia dan keadaan ke-ehaan +enderia
j!ga !r! *enen!kan ke6e+aan +en(e*3!han.
,en(!li j!ga *e*+engar!hi +rogono-i- +a-ien. ,en(!li (ang i*3!l +ada
l!ka 3akar anara lain gagal ginjal ak!2 ede*a +ar!2 S/RS2 in>ek-i dan -e+-i-2
-era +ar! hi+erro>ik dan konrak!r.
KO<PLIKASI
Sistemic Inflammatory Response Syndrome 1SIRS2> Multi-system Organ
Dysfunction Syndrome (MODS),dan Sep$i$
,endah!l!an
S/RS adalah -!a! 3en!k re-+on klinik (ang 3er-i>a -i-e*ik erhada+
3er3agai -i*!l!- klinik 3era aki3a in>ek-i aa!+!n nonin>ek-i -e+eri ra!*a2
l!ka 3akar2 reak-i a!oi*!n2 -iro-i-2 +ankreaii-2 dll.
Re-+on ini *er!+akan da*+ak dari +ele+a-an *ediaor-*ediaor
in>la*a-i 4+roin>la*a-i5 (ang *!lan(a 3er-i>a >i-iologik dala* +ro-e-
+en(e*3!han l!ka2 na*!n oleh karena +engar!h 3e3era+a >akor +redi-+o-i-i dan
>akor +en6e!-2 re-+on ini 3er!3ah -e6ara 3erle3ihan 4*engala*i ek-agrega-i5
dan *en(e3a3kan ker!-akan +ada organ-organ -i-e*ik2 *en(e3a3kan di->!ng-i
dan 3erakhir dengan kegagalan organ erkena *enjalankan >!ng-in(aP .ODS
4'ulti-system (rgan )isfunction Syndrome5 3ahkan -a*+ai kegagalan 3er3agai
organ 4'ulti-system (rgan Failure7.OF5.
S/RS dan .ODS *er!+akan +en(e3a3 !a*a inggin(a angka *oralia-
+ada +a-ien l!ka 3akar *a!+!n ra!*a 3era lainn(a. Dala* +eneliian dila+orkan
S/RS dan .ODS ked!an(a *enjadi +en(e3a3 8&$ ke*aian +a-6a ra!*aP dan
da+a di3!kikan +!la 3ahwa S/RS -endiri *enganarkan +a-ien +ada .ODS.
0da 1 hal (ang 3i-a *enjadi aki@aor i*3!ln(a S/RS2 (ai! infection2
in!ury2 inflamation2 inade,uate blood flow2 dan ischemia-reerfusion in!ury.
)rieria klinik (ang dig!nakan2 *engik!i ha-il kon-en-!- *merican #ollege of
#hest hycisians dan the Society of #ritical #are 'edicine ah!n &##&2 (ai! 3ila
dij!*+ai % aa! le3ih *eni>e-a-i 3erik! -ela*a 3e3era+a hari2 (ai!:
- 'i+erer*ia 4-!h! N 38Q:5 aa! hi+oer*ia 4-!h! O 3;Q:5
- Takikardi 4>rek!en-i nadi N #0?7*eni5
- Taki+ne! 4>rek!en-i na>a- N %0?7*eni5 aa! ekanan +ar-ial :O%
rendah 4,a:O
%
O 3% **'g5
- Le!ko-io-i- 4j!*lah leko-i N &%.000 -el7**
3
52 le!ko+eni 4O 9000
-el7**
3
5 aa! dij!*+ai N &0$ nero>il dala* 3en!k i*a!r 4band5.
Bila di+eroleh 3!ki 3ahwa in>ek-i -e3agai +en(e3a3 4dari ha-il k!l!r
darah73akere*ia52 *aka S/RS di-e3! -e3agai -e+-i-. S/RS akan -elal! 3erkaian
dengan .ODS karena .ODS *er!+akan akhir dari S/RS.
,ada da-arn(a .ODS adalah k!*+!lan gejala dengan adan(a gangg!an
>!ng-i organ +ada +a-ien ak! -ede*ikian r!+a2 -ehingga ho*eo-a-i- idak da+a
di+erahankan an+a iner@en-i. Bila diel!-!ri le3ih lanj!2 S/RS -e3agai -!a!
+ro-e- (ang 3erke-ina*3!ngan -ehingga da+a di*engeri 3ahwa .ODS
*engga*3arkan kondi-i le3ih 3era dan *er!+akan 3agian akhir dari -+ekr!*
keadaan (ang 3erawal dari S/RS.
,ao>i-iologi
,erjalanan S/RS dijela-kan *en!r! eori (ang dike*3angkan oleh Bone
dala* 3e3era+a aha+.
Taha $
Re-+on in>la*a-i -i-e*ik didah!l!i oleh -!a! +en(e3a32 *i-aln(a l!ka
3akar aa! ra!*a 3era lainn(a. )er!-akan lokal *erang-ang +ele+a-an 3er3agai
*ediaor +ro-in>la*a-i -e+eri -iokinP (ang -elain *e*3angkikan re-+on
in>la*a-i j!ga 3er+eran +ada +ro-e- +en(e*3!han l!ka dan *engerahkan -el--el
reik!loendoelial. Siokin adalah +e*3awa +e-an >i-iologik dari re-+on in>la*a-i.
.olek!l !a*an(a *eli+!i Tumor Necroti/ing Factor 4TNFR52 inerle!kin 4/L
&
2
/L
;
52 iner>eron2 #olony Stimulating Factor 4:SF52 dan lain-lain. E>ekor -el!lar
re-+on in>la*a-i adalah -el--el ,.N2 *ono-i2 *akro>ag2 dan -el--el endoel. Sel-
-el !n!k -iokin dan *ediaor in>la*a-i -ek!nder -e+eri +ro-aglandin2
le!korien2 thrombo+ane2 "latelet *cti.ating Factor 4,0F52 radikal 3e3a-2 ok-ida
niri2 dan +roea-e. Endoel eraki@a-i dan lingk!ngan (ang ka(a -iokin
*engaki>kan ka-kade koag!la-i -ehingga erjadi ro*3o-i- lokal. 'al ini
*eng!rangi kehilangan darah *elal!i l!ka2 na*!n di-a*+ing i! i*3!l e>ek
+e*3aa-an 4walling off5 jaringan 6edera -ehingga -e6ara >i-iologik daerah
in>la*a-i eri-ola-i.
Taha $$
Sej!*lah ke6il -iokin (ang dile+a-kan ke dala* -irk!la-i j!-r!
*eningkakan re-+on lokal. Terjadi +ergerakan *akro>ag2 ro*3o-i dan -i*!la-i
+rod!k-i >akor +er!*3!han 40rowth Factor7"F5. Selanj!n(a di*!lailah re-+on
>a-e ak! (ang erkonrol -e6ara -i*!lan *elal!i +en!r!nan kadar *ediaor
+roin>la*a-i dan +ele+a-an anagoni- endogen 4anagoni- re-e+or /L
&
dan
*ediaor-*ediaor ani-in>la*a-i lain -e+eri /L
9
2 /L
&0
2 /L
&&
2 re-e+or erlar! TNF
4Transforming 0rowth Factor7T"F5. Dengan de*ikian *ediaor-*ediaor
er-e3! *enjaga re-+on in>la*a-i awal (ang dikendalikan dengan 3aik oleh down
regulating cytokine roduction dan e>ek anagoni- erhada+ -iokin (ang elah
dile+a-kan. )eadaan ini 3erlang-!ng hingga ho*eo-a-i- erjaga.
Taha $$$
Jika ho*eo-a-i- idak da+a dike*3alikan2 3erke*3ang aha+ /// 4S/RS5P
erjadi reak-i -i-e*ik *a-i>. E>ek +redo*inan dari -iokin 3er!3ah *enjadi
de-r!ki>. Sirk!la-i di3anjiri *ediaor-*ediaor in>la*a-i -ehingga inegria-
dinding ka+iler r!-ak. Siokin *era*3ah ke dala* 3er3agai organ dan
*engaki3akan ker!-akan. Re-+on de-r!ki> regional dan -i-e*ik 4erjadi
+eningkaan @a-odilaa-i +eri>er2 gangg!an +er*ea3ilia- *ikro@a-k!lar2
ak-elera-i ro*3o-i- *ikro@a-k!lar2 aki@a-i -el le!ko-i-endoel5 (ang
*engaki3akan +er!3ahan-+er!3ahan +aologik di 3er3agai organ. Jika reak-i
in>la*a-i idak da+a dikendalikan2 erjadi -(ok -e+ik2 )isseminated
$ntra.ascular #oagulation 4D/:52 0RDS2 .ODS2 dan ke*aian.
.ODS *er!+akan 3agian akhir dari -+ekr!* klini- S/RS. ,ada +a-ien
l!ka 3akar da+a dij!*+ai -e6ara ka-ar 30$ ka-!- *engala*i .ODS. 0da 3 eori
(ang *enjela-kan i*3!ln(a S/RS2 .ODS dan -e+-i-P (ang *ana keigan(a
erjadi -e6ara -i*!lan.
Teori +era*a *en(e3!kan 3ahwa -(ok (ang erjadi *en(e3a3kan
+en!r!nan +en!r!nan -irk!la-i di daerah -+langnik!-2 +er>!-i ke jaringan !-!-
ergangg! *en(e3a3kan di-r!+-i *!ko-a -al!ran 6erna. Di-r!+-i *!ko-a
*en(e3akan >!ng-i *!ko-a -e3agai barrier 3erk!rang7hilang2 dan *e*+er*!dah
erjadin(a ran-loka-i 3akeri. Bakeri (ang *engala*i ran-loka-i !*!*n(a >lora
nor*al !-!- (ang 3er-i>a ko*en-al2 3er!3ah *enjadi o+or!ni-ikP kh!-!-n(a
aki3a +er!3ahan -!a-ana di dala* l!*en !-!- 4+!a-a2 +e*3erian ana-ida dan
3e3era+a jeni- ani3ioika5. Selain kehilangan >!ng-i -e3agai barrier erhada+
k!*an2 da(a i*!nia- j!ga 3erk!rang 4k!li2 *!ko-a52 -ehingga *!dah dir!-ak
oleh ok-in (ang 3era-al dari k!*an 4endo aa! enerook-in5. ,ada kondi-i
di-r!+-i2 3ila +a-ien di+!a-akan2 *aka +ro-e- degenera-i *!ko-a j!-r! 3erlanj!
*enjadi aro>i *!ko-a !-!- (ang da+a *e*+er3era keadaan.
"angg!an -irk!la-i ke 3er3agai organ *en(e3a3kan kondi-i-kondi-i (ang
*e*i6! S/RS. "angg!an -irk!la-i -ere3ral *en(e3a3kan di->!ng-i karena
gangg!an -i-e* a!oreg!la-i -ere3ral (ang *e*3eri da*+ak -i-e*ik
4en-e>elo+ai5. "angg!an -irk!la-i ke ginjal *en(e3a3kan i-ke*i ginjal
kh!-!-n(a !3!l!- 3erlanj! dengan *cute Tubular Necrosis 40TN5 (ang 3erakhir
dengan gagal ginjal 4*cute Renal Failure70RF5. "angg!an -irk!la-i +eri>er
*en(e3a3kan i-ke*i oo-oo dengan da*+ak +e*e6ahan gliko+roein (ang
*eningkakan +rod!k-i Nitric (+ide 4NO5P NO ini 3er+eran -e3agai *od!laor
-e+-i-. "angg!an -irk!la-i ke k!li dan -ie* ineg!*en *en(e3a3kan er!a*a
gangg!an -i-i* i*!nP karena +en!r!nan +rod!k-i li*>o-i dan +en!r!nan >!ng-i
barrier k!li.
Teori ked!a *enjela-kan +ele+a-an Liid "rotein #omle+ 4L,:5 (ang
-e3el!*n(a dikenal dengan burn to+in dari jaringan nekro-i- aki3a 6edera er*i-.
L,: *e*iliki ok-i-ia- ri3!an kali di aa- endook-in dala* *erang-ang
+ele+a-an *ediaor +ro-in>la*a-iP na*!n +ele+a-an L,: ini idak ada
h!3!ngann(a dengan in>ek-i. Re-+on (ang i*3!l *!lan(a 3er-i>a lokal2 er3aa-
+ada daerah 6ederaP ke*!dian 3erke*3ang *enjadi -!a! 3en!k re-+on -i-e*ik.
Teori keiga *enjela-kan keka6a!an -i-e* *ea3oli-*e 4hi+o*ea3olik
+ada >a-e ak! dilanj!kan hi+er*ea3olik +ada >a-e -elanj!n(a5 (ang *eng!ra-
-el!r!h *odalia- !3!h kh!-!-n(a -i-i* i*!nologi. .ediaor-*ediaor +ro-
in>la*a-i (ang dile+a- ke -irk!la-i -e3agai re-+on erhada+ -!a! 6edera idak
han(a *en(erang 3enda a-ing aa! ok-in (ang adaP ea+i j!ga *eni*3!lkan
ker!-akan +ada jaringan organ -i-e*ik. )ondi-i ini di*!ngkinkan karena l!ka
3akar *er!+akan -!a! 3en!k ra!*a (ang 3er-i>a i*!no-!+re-i>.
Taalak-ana
,enaalak-anaan l!ka 3akar 3er-i>a le3ih agre-i> dan 3er!j!an *en6egah
+erke*3angan S/RS2 .ODS2 dan -e+-i-.
,e*3erian N!ri-i Eneral Dini 4NED5 *elal!i +i+a na-oga-rik dala* 8
ja* +era*a +a-6a 6edera. Selain 3er!j!an *en6egah erjadin(a aro>i *!ko-a
!-!-2 +e*3erian NED ini 3eriik olak *en6egah dan *engaa-i kondi-i
hi+o*ea3olik +ada >a-e ak! 7 -(ok dan *engendalikan -a!- hi+erkaa3oli-*e
(ang erjadi +ada >a-e flow. ,e*3erian ana-ida dan ani3ioika idak di3enarkan
karena akan *er!3ah +ola 7 ha3ia k!*an (ang *enggangg! ke-ei*3angan >lora
!-!-.
Jaringan nekro-i- *a!+!n jaringan non @ial lainn(a (ang di-e3a3kan
6edera er*i- har!- -egera dilak!kan nekroo*i dan debridement2 dan dilak!kan
-edini *!ngkin 4ek-i-i dini2 hari keiga-kee*+a +a-6a 6edera l!ka 3akar -edang2
hari ke!j!h-kedela+an +ada l!ka 3akar 3era52 3ahkan 3ila *e*!ngkinkan
dilak!kan +en!!+an -egera 4immediate skin grafting5 !n!k *engaa-i 3er3agai
*a-alah aki3a kehilangan k!li -e3agai +en!!+ 4*en6egah e.aorati.e heat loss
(ang *eni*3!lkan gangg!an *ea3oli-*e52 barrier erhada+ k!*an dan +ro-e-
in>la*a-i 3erke+anjangan (ang *e*+engar!hi +ro-e- +en(e*3!han2 idak
*en!ngg! jaringan gran!la-i (ang dala* hal ini *eng!l!r wak! dan
*e*+er3era -re- *ea3oli-*e.
,e*3erian o3a-o3aan (ang 3er-i>a ani in>la*a-i -e+eri anihi-a*in
diangga+ idak 3er*an>aa. ,e*3erian -eroid -e3el!*n(a diangga+ 3er*an>aa
na*!n har!- diinga -aa +e*3erian -era e>ek -a*+ingn(a.
,e*3erian Ia (ang *eningkakan i*!nologik -e+eri O*ega-3 akan
*enjinakkan le!korien 4LTB9 (ang 3er-i>a *aligna5 dengan 6ara *e*+engar!hi
lyo+ygenase athway +ada *ea3oli-*e a-a* arakhidona2 -ehingga
*engha-ilkan le!korien (ang le3ih 3enigna. ,e*3erian O*ega-; *e*iliki e>ek
+ada cyclo-o+ygenase athway a-a* arakhidona2 -ehingga *engha-ilkan
ro*3ok-an (ang le3ih 3enigna *engganikan ro*3ok-an 4Thrombo+ane0
%
5
(ang 3er-i>a *aligna.
)o*+lika-i
)o*+lika-i S/RS 3er@aria-i ergan!ng eiologi. )o*+lika-i (ang
*!ngkin erjadi +ada S/RS adalah gagal na+a-2 *cute Resiratory )istress
Syndrome 40RDS52 dan +ne!*onia no-oko*ial2 gagal ginjal2 +erdarahan -al!ran
6erna dan -re- ga-rii-2 ane*ia2 Tro*3o-i- @ena dala* 4)ee 1ein
Thrombosis7D<T52 hi+erglike*ia2 dan )isseminated intra.ascular coagulation
4D/:5