Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN

LAPORAN ULASAN BUKU OLEH GURU DAN PELAJAR


BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM ULASAN BUKU OLEH GURU DAN PELAJAR
2. TARIKH/MASA Setiap hari Isnin dan Selasa
Ulasan leh !"r" #Isnin$
Ulasan leh pela%ar #Selasa$
&. TEMPAT SMK Sila'"(an Tapa( perhi)p"nan
*. OB+EKTI,
Me)"p"( ta'iat )e)'a-a di (alan!an pela%ar
dan !"r" serta )e)'ina (e.a(inan diri 'er"-ap
di hadapan (hala.a( ra)ai.
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Setiap hari Isnin dan Selasa sat" ran! !"r" dan
sat" ran! pela%ar a(an )e)'eri "lasan tentan!
se'"ah '"(". Mere(a a(an )en.a)pai(an
sinpsis '"("2 pen!etah"an2 pen!a%aran dan
nilai3nilai )"rni .an! 'leh diperlehi dari '"("
terse'"t.
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a !"r" dan pela%ar SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
19. KEKUATAN PRO0RAM
0"r" dan pela%ar 'erpel"an! )en.a)pai(an
"lasan / sinpsis '"(" .an! telah di'a-a "nt"(
di(n!si den!an sel"r"h :ar!a se(lah (erana
pr!ra) ini di%alan(an pada setiap (ali sesi
perhi)p"nan se(lah.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa
ditan!!"h(an dan pr!ra) "lasan '"(" ini
terpa(sa ditan!!"h(an pada hari 'eri("tn.a.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Men.edia(an 'ran! se)a(an )in!!"an
'er(enaan a(ti<iti !era(an )e)'a-a. ;en!an
pela%ar a(an di)a(l")(an a:al dan le'ih
'ersedia "nt"( )en%alan(an a(ti<iti .an! telah
diran-an!.
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
1
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN PROGRAM SEMAI
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM PROGRAM SEMAI
2. TARIKH/MASA Setiap hari Ra'"
&. TEMPAT SMK Sila'"(an Tapa( perhi)p"nan
*. OB+EKTI, Men.e)ai ta'iat )e)'a-a di (alan!an pela%ar
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pada setiap hari Ra'" se:a(t" perhi)p"nan
harian pela%ar di(ehenda(i )e)'a:a 'ahan
'a-aan seperti (eratan a(h'ar dan '"(". Pela%ar
di'eri )asa sela)a / )init "nt"( )e)'a-a
'ahan 'a-aan )asin!3)asin!. Be'erapa ran!
pela%ar a(an dipilih nai( (e pentas "nt"(
'er(n!si 'ahan 'a-aan )asin!3)asin! den!an
ra(an3ra(an .an! lain.
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
19. KEKUATAN PRO0RAM
Pela%ar san!at ()ited dan sentiasa )e)'a:a
'ahan 'a-aan 'a!i )en%a.a(an pr!ra) ini.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa
ditan!!"h(an dan pr!ra) se)ai pada )in!!"
terse'"t terpa(sa di'atal(an.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
2 ran! pela%ar a(an dipan!!il nai( (e pentas
"nt"( 'er(n!si 'ahan 'a-aan den!an sel"r"h
:ar!a se(lah
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
2
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN PROGRAM MY FAVOURITE BOOK
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM MY FAVOURITE BOOK
2. TARIKH/MASA Setiap hari Kha)is
&. TEMPAT SMK Sila'"(an Tapa( perhi)p"nan
*. OB+EKTI,
Me)per(enal(an / )e)pr)si(an '"("3'"("
'ahar" (epada se)"a pela%ar dan !"r" 'a!i
)enari( )inat )ere(a dala) a(ti<iti pe)'a-aan.
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pada setiap hari Kha)is pen!a:as p"sat s")'er
.an! 'ert"!as a(an )e)per(enal(an /
)e)pr)si(an sat" '"(" 'ahar" (epada
se)"a :ar!a se(lah. Pr!ra) ini di%alan(an
se:a(t" perhi)p"nan harian 'erlan!s"n!.
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
19. KEKUATAN PRO0RAM
Pr!ra) ini a(an di(endali(an leh pen!a:as
p"sat s")'er dan pela%ar3pela%ar ini serin!
terli'at dala) prses pen!(atal!an '"("3'"("
'ar".
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Apa'ila -"a-a h"%an2 perhi)p"nan terpa(sa
ditan!!"h(an dan pr!ra) >M. ,a<"rite B(s?
pada )in!!" terse'"t terpa(sa dit"nda (ees(an
harin.a.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Men.edia(an 'ran! se)a(an )in!!"an
'er(enaan a(ti<iti !era(an )e)'a-a. ;en!an ini
pela%ar a(an di)a(l")(an a:al dan le'ih
'ersedia "nt"( )en%alan(an a(ti<iti .an! telah
diran-an!.
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
3
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN PROGRAM SUDUT BACAAN / INFO
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM SUDUT BACAAN / INFO
2. TARIKH/MASA Sepan%an! tah"n
&. TEMPAT SMK Sila'"(an
*. OB+EKTI,
Men!isi )asa terl"an! di dala) (elas den!an
a(ti<iti )e)'a-a dan )en-"n!(il 'a(at
(reati<iti pela%ar dala) )en!hasil(an s"d"t
'a-aan .an! )enari(
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pela%ar )en.edia(an s"d"t 'a-aan di dala)
(elas )asin!3)asin!.
Pela%ar 'leh )en!!"na(an )asa .an!
terl"an! den!an a(ti<iti )e)'a-a
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a (elas tin!(atan 1 @ tin!(atan /
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
19. KEKUATAN PRO0RAM
Se-ara tida( lan!s"n! pr!ra) ini t"r"t sa)a
)e)'ent"( perse(itaran (elas .an! (nd"siA dan
pela%ar 'leh )en!!"na(an s"d"t 'a-aan (elas
"nt"( )en!isi )asa .an! terl"an!.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Bahan 'a-aan ("ran! dan (e'an.a((ann.a
)eli'at(an '"(" r"%"(an.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Me)a(l")(an s"pa.a setiap (elas )ena)'ah
'ahan 'a-aan )asin!3)asin! ter"ta)an.a
)a%alah3)a%alah il)iah seperti de:an sis:a2
de:an )as.ara(at2 de:an pela%ar dan )a%alah
P7
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
4
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN KARNIVAL NILAM PERINGKAT SEKOLAH
SEMPENA BULAN MEMBACA
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM
KARNIVAL NILAM PERINGKAT SEKOLAH
SEMPENA BULAN MEMBACA
2. TARIKH/MASA 24 +"lai @ &9 +"lai 2919
&. TEMPAT SMK Sila'"(an Tapa( perhi)p"nan
*. OB+EKTI,
Me)"p"( )inat )e)'a-a di (alan!an pela%ar
Men!!ala((an pela%ar )en!"asai le'ih
daripada sat" 'ahasa
Menin!(at(an pen!etah"an pela%ar dala)
pel'a!ai 'idan!
Me)pr)si(an p"sat s")'er se(lah
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pelan-aran Karni<al Nila) se)pena '"lan
)e)'a-a
N.an.ian la!" Mari Me)'a-a dan la!" NILAM
Ke)pen Te)an B"(" #'"(" ditan!an$
Pertandin!an Ulat B"(" antara (elas
Pertandin!an )el"(is ("lit '"("
Pertandin!an Men!ha.ati P"isi
Pertandin!an +e%a( Ma(l")at
Pertandin!an Kisah Se'"ah 7erita
Pa)eran P"sat S")'er Se(lah
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
RM281
19. KEKUATAN PRO0RAM
Pr!ra) .an! diran-an! 'er%alan den!an lan-ar.
Pela%ar san!at 'er)inat "nt"( )en.ertai setiap
pertandin!an .an! di%alan(an.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Persediaan .an! ("ran! rapi (erana 'ar" selesai
)a%lis an"!erah (e-e)erlan!an se(lah pada
)in!!" se'el")n.a.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Me)'"at peran-an!an le'ih a:al se'a!ai
persediaan "nt"( pr!ra) tah"n hadapan
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
5
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM
NEW HOPE FOR ORANG-UTANS SCHOOL
PROGRAMME
Pr!ra) di 'a:ah ta%aan
KPM2 BB,2 BOH dan T18
2. TARIKH/MASA Isnin 16 O(t'er 2919
&. TEMPAT SMK Sila'"(an
*. OB+EKTI,
Pr!ra) ini adalah salah sat" "saha "nt"(
)endedah(an :ar!a se(lah dan )as.ara(at
)en!enai ran! "tan2 (epentin!ann.a2 an-a)an
terhadap ran! "tan dan %"!a -ara3-ara
)en!atasin.a. Melal"i pr!ra) ini pela%ar a(an
'ela%ar )en!har!ai dan -inta(an ala) se(itar.
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
7era)ah (esedaran )en!enai ran! "tan
Pertandin!an )el"(is pster
Pertandin!an (e:arta:anan ala) se(itar
Mese% (esedaran )en!enai ran! "tan
Te)"ra)ah 'ersa)a pela%ar
Setiap a(ti<iti dipapar(an
pada 'l! httpC//hpe3
ran!"tan.'l!spt.-)
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a pela%ar SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH En. M"ha)ad D"l3Ma%di Bin ;E"l(iAli
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
Hadiah di 'a:ah pr!ra)
Pas-a PMR
19. KEKUATAN PRO0RAM
Me)p"n.ai inAr)asi .an! len!(ap
)en!enai pr!ra) .an! di%alan(an.
Me)p"n.ai !"r" .an! san!at 'er(e)ahiran
dala) I7T
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Le:at )endapat )a(l")an )en!enai pr!ra)
dan ini )en.e'a'(an pen!"r"san ("ran! lan-ar.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
A(ti<iti .an! di%alan(an )endapat sa)'"tan .an!
'ai( di (alan!an pela%ar. Pr!ra) ini ses"ai
"nt"( di)as"((an dala) ta(:i) p"sat s")'er
se'a!ai salah sat" a(ti<iti di 'a:ah p"sat
s")'er.
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
6
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM
PENYELENGGARAAN PUSAT SUMBER
SEMPENA LAWATAN DATO ZULKIFLY BIN
MOHD WAZIR! KETUA PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH
HARIAN! KPM KE SMK SILABUKAN
2. TARIKH/MASA Isnin 25 Sept 2919 dan Selasa 26 Sept 2919
&. TEMPAT SMK Sila'"(an
*. OB+EKTI,
Me)'"at persiapan se)pena la:atan ;at?
D"l(iAl. 'in Mhd. BaEir2 Ket"a Pen!arah
Baha!ian Pen!"r"san Se(lah Harian2 KPM (e
SMK Sila'"(an
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Men!e)as(ini s"s"n at"r ra( dan '"("3
'"("
Men!hasil(an la'elin! .an! 'erses"ai "nt"(
(e!"naan tertent"
Me)'"at hiasan den!an )en!!"na(an
!a)'ar3!a)'ar .an! 'erses"aian
Men!e)as(ini papan (en.ataan p"sat
s")'er
4. BILAN0AN PESERTA
Pen!a:as p"sat s")'er dan pela%ar3pela%ar
SMK Sila'"(an
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
19. KEKUATAN PRO0RAM
Melal"i a(ti<iti ini 'an.a( la'el 'eserta !a)'ar3
!a)'ar hiasan dapat dihasil(an dan seter"sn.a
'er"pa.a )enn%l(an i)e% p"sat s")'er
se(lah.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Prses pen.elen!!araan 'er%alan den!an lan-ar
tetapi hiasan dan la'ellin! han.a tert")p" di
'aha!ian (a"nter dan pint" )as"( saha%a. Ini
adalah (erana )asalah (e:an!an dan %"!a
(e(an!an )asa.
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
7
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Men!e)as(ini 'a%et (e:an!an "nt"( tah"n 2911
s"pa.a peralatan pe)'ersihan len!(ap dan
'ahan hiasan )en-"("pi
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
8
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
LAPORAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA TAHUN 2010
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM
KEM MEMBACA 1 MALAYSIA
Ke) Me)'a-a 1 Mala.sia 2919 adalah sat"
inisiatiA di 'a:ah pr!ra) !era(an ta'iat
)e)'a-a Ke)enterian Pela%aran Mala.sia .an!
di"r"s setia(an leh Baha!ian Te(nl!i
Pendidi(an dan Baha!ian B"(" Te(s a(an
dila(sana(an serenta( di sel"r"h Ne!ara pada 6
hin!!a 12 N<e)'er 2919.
Piha( se(lah 'erharap den!an pr!ra)3
pr!ra) seperti ini2 )"rid3)"rid a(an dapat
)en!isi )asa3)asa terl"an! )ere(a den!an
a(ti<iti .an! 'erAaedah di sa)pin! )ena)'ah
il)" di dada.
Te)a C
FMe)'a-a Men%ana
Pe)i(iran 1 Mala.siaF
2. TARIKH/MASA Isnin 6 N< 2919 hin!!a +")aat 12 N< 2919
&. TEMPAT SMK Sila'"(an
*. OB+EKTI,
1. Men!isi )asa lapan! )"rid selepas
peperi(saan
2. Men!era(an pr!ra)/a(ti<iti !ala(an
)e)'a-a
&. Me)"p"( )inat )e)'a-a se-ara 'erter"san
#(hasn.a se)asa -"ti se(lah dan %"!a
sepan%an! ha.at$
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pelan-aran Ke) Me)'a-a 1 Mala.sia pada
6 O!s 2919
Re(d )e)'a-a sela)a 2919 saat #&&./
)init$
Me)'a-a se-ara 'er(")p"lan
Pertandin!an P"isi dan La!"
Pertandin!an ;ra)a
Pertandin!an S-ra''les
Pertandin!an Men%ana Idea
4. BILAN0AN PESERTA Se)"a pela%ar tin!(atan 1 @ tin!(atan /
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
9
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
RM 69 #* G ha)per$
19. KEKUATAN PRO0RAM
Pr!ra) 'er%alan lan-ar (erana )endapat
'ant"an daripada !"r" )atapela%aran .an!
)en!a%ar (elas tin!(atan &.
11. KEKAN0AN PRO0RAM
Pada :a(t" ini (elas3(elas tin!(atan * dan
tin!(atan / teri(at den!an pel'a!ai peperi(saan
seperti peperi(saan !era( !e)p"r2 EG-el 1 dan
EG-el 2. Setiap a(ti<iti .an! di%alan(an
)e)erl"(an (a:alan disiplin .an! san!at rapi
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Se'a!ai pena)'ah'ai((an pen!an%"r a(an
)en.edia(an Ar)at pe)ar(ahan se-ara
ter(")p"l .an! 'erA("s (epada (er%asa)a dan
%"!a disiplin s"pa.a (a:alan disiplin le'ih )"dah
dan 'er(esan.
LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI PUSAT SUMBER TAHUN 2010
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
10
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
BIL KANDUNGAN PERKARA CATATAN
1. TAJUK/PROGRAM
PERTANDINGAN BUKU SKRAP KITAR
SEMULA
Se)pena Karni<al Ala)
Se(itar an%"ran PIB0 dan
Bir Ala) Se(itar UMNO
Baha!ian Sila)
2. TARIKH/MASA
Isnin 2 O!s 2919 hin!!a
Sa't" 5 O!s 2919
&. TEMPAT SMK Sila'"(an
*. OB+EKTI,
Me)'eri (esedaran (epada pela%ar tentan!
pentin!n.a )en%a!a ala) se(itar
Mendedah(an pela%ar )en!enai (itar
se)"la2 (nsep (itar se)"la dan %"!a
'a!ai)ana ia 'er%alan
/.
PEN0ISIAN
PRO0RAM/AKTI1ITI
Pertandin!an '"(" s(rap (itar se)"la
4. BILAN0AN PESERTA Setiap (elas )en!hantar 2 ran! :a(il
5. A+K PEN0ELOLA P"sat S")'er SMK Sila'"(an
6. PEN7ERAMAH 3
8.
+UMLAH
PERBELAN+AAN
3
;i 'a:ah per"nt"(an
Pr!ra) Karni<al Ala)
Se(itar
19. KEKUATAN PRO0RAM
Peserta di'e(al(an 'e'erapa 'ahan asas 'a!i
)e)asti(an pertandin!an ini 'er%alan den!an
lan-ar. 7nthn.a piha( p"sat s")'er
)en.edia(an (ta(3(ta( terpa(ai2 s"rat (ha'ar
la)a2 tali2 :arna2 'er"s l"(isan2 (ertas A* p"tih
dan %"!a 'er:arna
11. KEKAN0AN PRO0RAM
P"'lisiti .an! ("ran! )el"as (erana
pertandin!an ini le:at di)a(l")a(an. Terdapat
'e'erapa (elas .an! tida( )en!hantar se'aran!
pen.ertaan.
12.
7A;AN0AN
PENAMBAHBAIKAN
Unt"( )e)asti(an setiap (elas )en!hantar :a(il
pertandin!an ini perl" di%alan(an pada sat" )asa
.an! ditetap(an dan '"(" terse'"t perl"
disiap(an se'el") )asa .an! diper"nt"((an
ta)at.
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
11
LAPORAN TAHUNAN PUSAT SUMBER SMK SILABUKAN
;isedia(an lehC ;ise)a( lehC
HHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHH.
MUHAMAD ZUL-MAJDI BIN DZULKIFLI " #
0PM SMK Sila'"(an
M;; = 2919 SMK SILABUKAN
12

Anda mungkin juga menyukai