Anda di halaman 1dari 125

KAT A PENGANT R

!1
f:h...... ,..... __,:.,
"
-''' -:"\ -'-!" "'i.f
,/ . .
.,,"\ ;.;
.... :,,- ....... '" "J
.....:.- r
Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadJirat Allah swt yang
dengan rahmat dan inayahNya, Buku RISALAH TUNTUNAN
SHALAT LENGKAP ini telah selesai kami susun untuk dapat
'sebar luaskan eli kalangan masyarakat umat Islam.
Buku ini kami susuo dengan maksud untuk dapat dijadikan
pcdoman tambahan bagi para Guru Agama Honorair dan para
Penyuluh Agama dalam lingkungan Bidang Penerangan Agama,
khususnya di Jawa Tengah, semoga dapat dijadikan bahan dalarn
usaha meoingkatkan para J ama'ah pcserta pengajian- pengajian
yang djselenggarakan oleh mereka.
lsi buku ini lenghp mencakup syarat rukun shalat , s:ehingga
kiranya memudahkan bagaimana cara mercka me1aksanakan
shalat itu yang merupakan ihadat pokok kita kepada Allah swt.
Dengan menggunakanbuku ini semoga dapat melaksana -
kan dan meningkatkan ibadatkita kcpada Allah swt dengan rasa
iman, khusyu' dan ikhlash dengan mat HLiibtighaa-i mardlaa ......
tillah", yakni untuk memperoleh keridlaan Allah, baik di dunia
maupun dtakhirat, sesuai dengan firman Allah s:wt :
"
u: 9 ..
.. ...
,. 1;'/ ,. ;.::.
(y-, .
Artinya:
"Sungguh telah berbahagialah orang-orang mu'min yang
reka khusyu' daIam shalatnya". (S. Mu'minun, ayat 1-2).
Kepada para Ulama dan ahli yang aiif bij aksana penulis
'iangat mengharapkan farwanya dan tegur sapanya llntuk per-
3
baikanbukuinidalampenerbitanselanjutnya.
Kepada Allah swt kami memohon taufiq dan hidayahNya
semoga usaha kami ini senantiasa dalarn keridlaanNya. Amin.
19 Dzul3a'idah 1396
Semarang,
10 Nopember 1976
Penyusun,
(DRS.MOH RIFAI )
DAF T A R lSI
Halaman ;
KATA PENGANTAR
BAB I : PENGANTAR VitfUM:
A. HukumIslam .................................. 9
1. Mukallaf ................................ .. 9
2. Hukum-hukumIslam ............. .......... .. 9
3. Syaratdanrukun . ..... ... ... .... .. ...... . .. . 10
h. RukunIslam .................. ................ 10
1. DuaKalimatSyahadat ..:. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 11
2. Keterangan ................................. 11
BAB n: THAHARAH (BERSUCI):
A. ArtiThaharah ................................. 13
1. Macam-macam air . .......... ........ .. ...... 13
2. Pcmbagian aJr .. ...... .......... ............ I 3
B. Macam-macam Najis ............ ..........,... .. 14
1. PembagianNajis ................ .......... .. 14
2. Caramcnghilangkannajis ... .................. 15
3. Najis yangdimaafkan ........................ 15
4. 1sti nj a . ........................... ..... 15
5. Adab buangair ... ............ ...... ........ 15
C. BERWUDLU .................................. 16
1. Artiwudlu ' ........ .... .. .... .. ...... .. .. .. 16
2. Fardlu wudlu' ........ ...................... 16
3. Syarat.-syarat wudlu' ......................... 16
4. u n a t ~ u n a t wudlu' ..................... ..... 17
5. Yang membatalkanwudlu' .................... 17
6. Caraberwudlu' ........................... .. 17
7. Do'asesudahwudlu' ......................... 22
8. Mand i .................................. 22
5
, 9. Tayammum .. ..... .. ................... ... 24
10.Menyapuduasepatu ...,..................... 27
BAB m:SUNAT SEBELUM SlIAL T :
A. AdzUldaDIqamah .............................. 28
1. Lafazh adzan ......... . . ..... . ... ..... ... . .. 28
2. Do'asesudahadzan . ............... ... .. ... . 29
3. Lafazh Iqamah ... .. ...................'...... 30
4. Sunatmenjawab adzandaniqamah ....... ...... 31
5. Do'asetelahmendengariqamah ................ 32
6. Syarat-syaratmuadzin .. . ... ..... ..... .. .. ... . 3
BAB Il: SHALAT :
A Arti Shalat . . .. .......... .. .... . ..... .. .. . ... 34
l.Dalilyangmewajib n shalat .................. 34
2.Syarar-syaratshalat ................. ,'........ 35
3. Rukun shalat . ... ....... ... .. ... ... .. .... . . 35
4. Yangmembatalkanshalat . .. ..,' .. ......... .... 36
5. Sunat dalammeJakukanshalat .....:.......... 36.
6.Makruh shalat ....................... ....... 37
7.Pe bedaanlakilakidan wanitadalam shalat ...... 38'
8.Hal-halyangmungkindilupakan ................ 38
B. a c a ~ b a c a m i dalamshalat ....... .. .... .. .... .... 40
1. Cara-caramengeJjakanshalat ..;. . ,.....'......., 40
2.Do'aIftit ah . ......... .. ...... . . . ........... 41
3. SuratFatihah .............................. 43
4. Surat-suratyangpendek . .......' .. .. .... ...... 44
5. R u k,u' .................................. 45
6. I'tidal .................................... 46
7. Su j u d .............................. ..... 46
8.Dudukantaraduasujud ..................... 47
9.Sujudkedua ............................... 47
10. asyahud awal ............................. 48
11.Tasyahud akhir .... .. ........ ...... .. .. .... 49
6
12.Sala m .... . ...,. . .. 5'0
13.Do'a qunut ................................ 51
14.Niatniatshalatfardlu ........................ 52
15.Do'asesudahshalat ........... ................ 54
16.Shalatfardiudanwaktunya ................,... 58.
17.Waktu-waktuyangdilaranguntukshalat .......... 59
18.Shalatjama'ah ............................ 59
'19.ShalatJum'ah ............................... 61
20.ShalatQashcu: dan Jama' .................... .64
.BAB V:SHALATBAGIORANG YANG SAKIT ;
Shalatbagiorangyangsakit ..... .... . . . . . . . . . . . . 69
A. ShalatJenazah ............ . ..................... 70
B. ShalatGhaib ..... .......... .................. 76
BAB VI: SHALAT-SHALAT SUNAT .:
1. Shalat rawatib ....,. .......................... 78
2. Shalat sunat wudIu' ............................ 82
3. ShalatDluha ................................... 83
4. Shalat Tahiyyatul masjid ........................ 85
5.ShalatTahaijud ...................... .......... 87
6.Shalat Istikharah ......... . .. . ......... . ....... 92
7. Shalat sunat mudak . ............' ............... 94
8. Shalat sunat awwabin .......................... 95
9.Shalat Tasbih ........... . ........ . ... . ........ 96
10.Shalat sunat Taubah . .......................... 98
11.Shalat sunat Hajat ............................. 101
12.Shalat Tarawih .. ............ . .................104
13.Shalat Witir ..................................114
14.Shalat 'Id (Hari Raya) ................ .. ...... 11 i
15. Shalat dua Gerhana ............................121
16.Shalat Istisqa .................................123
\
7
BAB I
PENGANTAR lJMUM


A. HUKUM ISLAM
1. Mukallaf
Orang mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban
atau perintah dan menjauhi larat'gan agama, kaJena telah dewasa
dan berakal (akil haligh) serta tcLth mende ngar seruan agama.
2. Hukwn-hukum Islam.
Hukum Islam yang biasa juga disebut hukum syara' tcrbagi.
menjadilima:
a. Wajib; yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan menda-
pat pahaladanjikaditinggalkan mendapatdosa. .
Wajih at'lu fardlu itu dibagi mcnjadiduabagian :
1). Wajib 'ain ; yaitll yang mest i dikerjakan oleh setiap orang
yang mukallaf scndiri, sepcrti shalat yang lima waktu, puasa
dan sebagainya.
2). Wajih kifayah ; yaitu suatu kewajiban yang telah dianggap
cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang -
orang mukallaf. Dan berdosalah seluruhnyajika tidakseorang-
pun dari mereka mcngerjakannya, sepcrti mcnyembahyang-
kan mayitdan menguburkannya.
b. Sunnat; yaitu suatu perkara y:mg apabila dikerjakan menda-
pat pahaladan apabiladitinggalkan tidakbcrdosa_
Sunnat dibagi menjadidua :
1). Sunnat mu'akkad ; yaitli sunnat yang sangat dianjurkall nll'-
ngerjakannya seperti shalat tarawih, shalat dua hari rava
fithri dan adl-hadansebagainya.
2). Swmatghairu yai tu sunnatciasa.
c, H a ram ; yaitu suatu pcrkara yang apabi!a ditinggalkan
mendapat pahala dan ji ka dikerja!-:an mendapat dosa, seperti
minum-minuman keras, berdusta, mendurhakaiorang tuadan
sebagainya.
9
10
d. M a k r h;yaitusuatupcrkarayangalJabiladikerjakan tidak
berdosa. dan apabila ditinggalkan mendapat pahala, seperti
makanpCiaidanberambangmcntahdansebagainya.
c. M u bah; aitu suatu pcrkarayang dikerjakant idak
mendapat.pahala dan berdosa, anjika dlLinggalkan juga tj
dak berdosa dan tida.k mendapat pahala. Jelasny bol h saja
dlkerjakandanb lehditinggalkan.
3. SY-\RAT DAN RUKUN.
a. Syarat
Syarat ialab suatu yangharus ditepati sebelum mengerj akan
sesuatu. Kalau syaral...syarat tidal sempurna, maka pe-
kerjaanitutidaksah.
h. R u un
Rukun ialah sesuat u yang harus clik'rjakan dalam memulai
sua1u pckerj aan. rukun di sini berarti bagian yangpokok seperti
membaca fatihah daJam shalat merupakan pokok bagian shalat.
. Tegasny shalat tanpafatibahtidaksab.Jadishalatden an fat ihah
tidakdapatdipisahpisahkan.
c. S ah ;Sah minyacuk p syaratrukunnyadal.betu!'
d. Bal a1;
Batal artinya tidak cukup syarat rukunnya, atau tidakbetul.
Jadi apabilase uat u pekejaan atau per' ara yang ti akmemenuhi
syarat rukunnya berarti pel karaitutida sa} ataudianggapbataL
B. RUKUN ISl.AM
Rukun Islam ada umayai
1. Mengucapkan dua kalimat syaludat; artinya mengaku tidak
Tuhan \vajib disembah.melainkanAllah,dan menga-
kUl bahwa NablMuhammadsaw adalah Utusan Allah.
2. Mengcrjakanshalatlimawaktuschariscmalam.
3. Mcngeluarkanzakat.
4. Berpu sadal am bIanRamatll an.
5. I\.cnunaikan ibadathajibagi yang ampu.
1. DuakalirnatSyahadat
Duel kalirnat syahadat ialah: "Dua perkataan pengakuan
yartg diucapkan dengan lisandan dibenarkan olch hati untuk
menjadikandiriorangIslal'Jl.
Lafazhkalimatsyahadat iaJah :
, . W 0/ ) /
11' , \.1,',,: ,J/!1"
-J-,,",,-' C) "cU,; . U
"ASYHADU ANLAAlLAARA IJ.LALLAH, W A-ASYHADU
ANNA MUHAMMADAR RASUULliLLAH". -
Artinya:
"Aku bersaksi bahwa tidak. ada Tuhan me1ainkan Allah.
Dan aku bersaksi bahwa- Nabi Muhammad adalah utusan Allah".
J ika seorang yang bukanIslam membaca dua kalimat syah'a-
dat dengan sungguh-sungguh, yakni mcmbenarkan dengan hati
apa yang ia ucapkan, serta mengerti apa yang diucapkan, maka
masuklah ia ke dalam agama Islam. dan wajibJah ia mengerjakan
rukwyanglima.
Duakalimat syahadat masing-rnasingialah :
1. Syahadat Tauhid =artinyamenyaksikan ke EsaanAllah.
2. Syahadat Rasul = artinya menyaksikan qan mengakui ke
Rasulan NabiMuhammadsaw.
Bagi orang yang akan memasuki agama Islam. dua kalimat
syahadat ini harus diucapkan bersama-sama (berturul-turut) tidak
bolehdipisah-pisahkan.
2. Keterangan:
Orang-orang yang hendak menjadi muslim/mukmin. mula
pertama ia hams mengucapkan dua kalirnat syahadat d!'l'Hsdll fa-
harn maknanya.
Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena
.bisu atau uzur lainnya, atau karena ajaltelah melldahuluinyapa
dahal hatinyasudahberiman, mercka itu mukmin di hadapan Al-
lah do.n akan sc1arnat kelak eli han kemudian. Tctapi orang yang
tidak mau, mengucapkannya. malta mereka tetap dibukum kafir.
Adapun arti Islam ialah tunduk menyerahkan diri kepada
ciengan ikhlash.
11
12
Iman dan Islam satu sama lain t idak dipisah-pisahkan dan
sukar pula untuk diperbedakan, karena seseorang tidak akan dapat
dikatakan mu'min jika ia tidak menyerahkan diri dan mcnjunjung
tinggi apa yang telah disampai kan oleh Rasulullah, saw, begitu
juga ia tidak akan menyerahkan di ri dan menjunjung tinggi jika
ia tidak beriman. Karena itu setiap mu'min tentu muslim dan se-
tiap muslim tentu mu'min.
Agar lebih jelas ten tang arti iman dan Islam, maka dapat
disimpulkan sbb. :
"Mengikrarkan dengan l i ~ h tentang adanya 'Allah, dan hati-
nya membenarkan apa yang iikrarkan oleh lidah, kemudian
anggotanya melaksanak perintah-pcrintah Allah dan menjauhi
lara11gan laranganNya".
BABD
THAHARAH
(Bersuci)
A. ArtiThaharah
Thaharah artinya bersuci. Thaharah menurut syara' ialah
sucidari hadasdan najis.
Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudlu',mandidan
tayammum.
Sud dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan,
tempatdanpakaian.
1. Macam-macam air
Air yang dapat dipakai bersuei ialah airyangbersih(sucidan
mensucikan) yaitu air yang turundarilangit atau keluardaribumi
yangbelum dipak-ai untuk bereud.
Airyangsuddanmensucikanialah :
1. Air hujan.
2. Airsumur.
3. Airlaut.
4. Airsungai.
5. Airsalju.
6. Air telaga.
7. Air embun.
2. Pembagian air.
Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi empat ba-
gian :
1. Air suci dan mensueikan, yaitu air muthlaq artinya air yang
masih murni, dapat digunakan untuk bersuei dengan tidak
makruh.{airmuthlakartinyaair yangsewajarnya}.
2. Air sud dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan, ya-
itu air musyammas {air yang dipanaskan dengan matahari} di
tempatlogam yangbukanemas.
3. Airsudtetapitidakdapatmensueikan,seperti :
a. Air musta'mal (telah digunakan untuk bersud) menghi-
langkan hadas. Atau menghilangkan najis kalau tida:k
beruballrupanya,rasanyadanbaunya.
13
4. Air ' mutanajis yaitu air yang kena naps (kemasukan najis),
scdang jumlahnya kurang dari dua kullah, maka air yl:.ng se-
macaminitidaksucidan tidakdapatmensucikan.
Jika lebih dari.dua kullah dan tidak berubah sifatnya, maka
sabuntukbersuo. .
Dua kullah sama dengan 216 liter,jikaberbentukbak,maka
besamya= panjang60 em dandalam/tinggi60 m.
Peringltan :
Ada satu macam airlagi ialah :
Ada satu macam air lagi ia1ah sucidanmensucikantempiha-
ram memakainya, y 'tu air yang diperolch darighashab/mencuri.
mengarnbiltanpaijin.
' B. MACAM-MAGAM NAJIS
Najis ialah s at u benda ang kotor menurut Syara,. misalnya :
1. Bangkai,kecualimanusia,ikandanbelalang.
2. Darah.
3. Nanah .
4. Segalasesuat u ang keluardarikubuldandubur.
5. Anjingdanbabi.
6. Minumankerassepertiarakdansebagainya.
7. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipo-
tongdansebagainyaselagimasihhidup. '
1. PEMBAGIAN NAJIS.
Najis.itu dapatdibagi 3bagian:
L NajiB Mukhaffafah (ringan) ; ialah air kencing bayi lakilaki
ang belum berumur 2 tahun dan bel m pernah makan se-
suatukecualiairsu u ibunya.
2. Najis Mughallazhah (berat) ; ialah najis anjing dan babi dan
ket runannya.
3. NajiB Mutawassithah (sedang); ialah ~ s yang selaindaridua
najis tersebut cliatas, seperll segala sesuatu yang keluar dati
kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, ba-
rang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidakhalaJ di-
makan, bangkai, juga tulang dan bulunya, kecuali angkai
bangkaimanl,lsiadanikansertabe1alang.
.14
Naj ismutawassithahdibagimenjadidua :
1. NajiB 'ainiyah i ialah najis yang berujud. yakniyang nampak.
dapatdilihat.
2. NajiB htilunryah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya
seperti bekas kencing. atau arak yang sudah kering dan seba-
gainya.
2. CARA MENGHlLANGKANNAJIS
1. Barang yangkenanajismughallazhahsepertijilatananjingatall
babi,wajib dibasuh 7 kali dansalah satu cliantaranyadengan
airyangbercampurtanah.
2. Barang yang terkena najis mukhaffafah, cukup diperciki air
padatempatnajisitu.
3. Barang yang terkena najis mutawassithah dapat sud dengan
cara dibasuh sekali, asal sifat-sifat najisnya (wama, bau dan
rasanya) itu hilang. Adapun dengan caratiga kali cucian atau
siramanitu Iebilibaik.
Jika najis hukmiyah cara menghilangkannya cukup dengan
mengalirkan airsajapadanajistadi.
3. NAJIS YANG DIMAAFKAN (MA'FU):
Najis yang dimaafkan artinya tak usah dibasuh/dicuci, mj.
alnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah
atau nanah yang sedikit, debu dan air lorong_]orong yang mc-
mercik sedikityangsukarmenghindarkannya. .
Adapun tikus t ~ u cecak yang jatuh kedalam minyak atau
makanan yang beku. dan ia mati didalamtlya, maka makanan
yang waj ib dibuang itu atau minyak yang wajib dibrumgitu,ialab
makanan at au minyak yang dikenainya itusaja. Scdang yang lain
boleh dipakai kembaIi. Bila minyak atau milinan yang dihing-
gapinya itu cairI maka semuamakanan atau minyak itu hukum-
.nya najis. Karena yang demikian itutidak dapat dibedakan mana
yangkenanajisdanmanayangtidak.
4. ISTINJA
Segala yang ke]uar dari qUbul dandubur sepertikencingdan
berak..wajibdisucikandenganairhinggabersih.
5. ADAB BUANG AIR
1.Jangan eli tempatyangterbuka.
15
Janganditcmpat yangdapat mengg.anggu oranglain.
3. Jangan bercakapcakap ke('llali k adaanmemaksa.
4. Kalau terpaksa buang air ditempat terbuka,hendaknyajangan
menghadap kiblat.
5. Jangan mcmbawadan membacakalimal AI Qur'an.
C. BERWUDLV'
1. ArtiwudJu'
Wudlu' menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedang
menurut syara' artinya membersihkan anggota wudlu' untuk
menghilangkan hadas keci!.
Orang yang hendak melaksanakan shalat, wajib Iebih dahulu
berwudlu', karena wudIu' adalah menjadi syarat sahnya shalat.
2. Fardlu Wudfu'
Fardi unyawudIu'adaenam perkara )
1. Niat: ketikamembasuh muka.
Lafazhniat wudIu' ialah :
"'\,';:' t:::.... 0/-...'1, . //,,0, "-Q"" 9
11
,

,,, -...;- " -.7-_ -.-r
NAWAITUL WVDLUU-A LlRAF'IL HADATSIL ASH-
GHARI FARDLAN LlLl,AAHl TA'AALA.
Artinya:
"Aku niat bcrwudIu' untuk me.nghilangkan hadas keciI, far-
dIu karenaAllah".
2. Membasuh seluruh muka (mulai dari tumbuhnya rambut ke
pala ingga bawah dagu, dan dari t el inga Kanan hingga telinga
kiri).
3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. .
4. Mengusapsebagianrambut kepala.
5. Membasuh keduabelah kakisampaimat a kaki.
6. Tertib (bertur ut-turut), anlnya mendahulukan mana yang ha-
rus dahulu, dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan.
. 3. Syarat-syaratwudlu'
Syarat-syaratwudlu' ialah :
16
1. Islam.
2. Tamyiz. yakni membedakan baik buruknyasesuatu pe-
ketjaan. .
3. Tidakberhadasbesar.
4. Denganair sucilagi mensucikan.
5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota
wudlu'.misalnyagetah,cat dansebagainya.
6. Mengetahui manayangwajib (fardlu) dan mana vangs\1nat .
4. Sunat 8unat wudlu'
1. Membaca basmalah ( Bismillaahirrahmaanirrahiim ) pada per-
mulaan berwudlu'.
2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan.
3. Berkumur kumur. .
4. Membasuh lubang hidung sebelum berniat.
5. Menyapu seluruh kepala dengan air.
6. Mendahulukan anggota kanan dan pada kin,
7. Menyapu kedua telinga luar dan daiam.
8. Meniga kalikan membasuh.
9. Menyela.nyela jari- jari tangan dan kaki.
10. Membacn do'a sesudah wudlu'.
5. Yang membatalkan'Nudlu'
1. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur, misalnya buang air ke-
cil maupunbesar,atau keluarangin dan sebagainya.
2. Bilang akal scbab gila, pingsan. mabuk dan tidur nyenyak.
3. Tersentuh kulit antar:t laki-Iaki dan perempuan yang bukan
muhrimnya dengan tidak memakai (muhrim artinya
keluargayangtidakbolehdinikah).
4. Tersentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan tapak tangan
atal! jari.jarinya yang tidak memakai tutulJ (walaupun kema-
luannyascndiri).
6. CARABERWUDLU'
Orang yang hcndak mengcrjakan shalat waj ih lebih dahulu
berwudlu',karenawudl usyarat sahnyashalat.
Sebelum berwudlu' kita harus mem!,ersihkan d:1lUlu najis-
najisyang adapadabadan,kalaumemangada najis.
mengerjakanwudlu'ialah ;
11
13
1. Membaca "BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM", sambil
mcncucikeduabelahtangan sampai
pergelangantangandenganbersirh_ ._____--:;____---.
1
2. Selesai membersihkan tangan te-
rus l> crkumur-kumur tiga kali,
sambilrncmbefsihkangigi.
2
3. Selesai berkumur terus mencuci
lubanghidungtigakali. , . i
3
. 4. Selesai mencuci lubang hidung te-
rns mencuci muka tiga kali, mulai
dari tempat tumbuhnya rambut
kepala hingga bawah dagu, dan
dari telinga kanan ke telinga kiri,.
sambilniatwudlu'sbb. :
v 0 0/ 0 v
4
./0.1 0/0.

/
'
J

<.'..-'U
NAWAITUL WUDLUU-A
Ll RM'lL HADATSIL ASH-
GH4RI FARO JAN LlLLAAHI IL-L_
TA'AALAA.
Artinya:
"Aku nial beorwudlu
untuk menghilangkan hadas
kecil, fardlu karenaAllah": "
I
1,
\
/1\
19,
20
5. Sctclah membasuh muka. tmencuci
muka). lalu mencuci kedua bclah
tangan tiga kali.

5
6. Selesai mencuci kedua belah ta-
ngan, terus menyapu sebagian
rambutkepalatigakali.
6
7. Selesai menyapu sebagian rambut
kepala, terus menyapu kedua be-
lahtelingatigakali.
,
/'\
m
J, "
'f
8. Dan yang terakhir me''l uci k'dua
belah kaki tiga kali, dari/sarnpai
rnatakaki.
8
)
I I
Keterangan :
Dalam melaksanakim pekerjaan_
pckcrjaan tersebut'diatas, wajibdiker-
jakan dengan berturut-turut, artinya
yang harus dahulu didahulukan dan
yangharus akhirdiakhirkan.
7. DO'A SESUDAH BERWUDLU'
Sclcsai berwudlu' disunatkan membaca do',a sambil mene-
ngadah ke kiblat,dan mengangka(ke-duabelahtangarmya.
"Lafazhberdo'awudlusbb. :
././ ./ '" , ' it l-" ./, 11,/
V
. <. 1.1-\(- \rJll. ..J //-'0 tr
.. .
""
\ II / .J. 0
-:!
=--' .::J
"AS HADU ALLAA lLAAHA ILLALLM HWAHDAHU LAA
SYARIIKA LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN
'ABDUHU ALLAHUMMAJ ALNU MI NAT-
l'aWWAABIINA,"WAj'ALNIl MINAL MUTATH4HHIRDN . .wAJ-
'ALNII MIN 'IBADIKASH SHA LIHIIN.
.Artinya :
"Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada
yangmenyekutukanbagi-Nya.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambaNya
danUtusanNya.
Ya Allah jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah
aku orang- yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-
orangyangshaleh".
8. _MANDI.
.Shalat sebagaimana kita ketahui, sahnyajuga suci dari hadast
h :oar. Cara hadast besar dengan mandiwajib, yaitu
seluruh tubuh 'mulai dari puncak kepala hingga ujung
22
kaki.
Sebab-sebabyangmewajibkanmandi :
1. Bertemunyaduakhitanan(bersetubuh). .
2. Keluar mani disebabkan bersetubuh atau dengan Iain-lain se-

3. (Nomor1dan2dinamakanjugajanabat/junub).
3. Mati,danmatinyaitubukanmatisyahid.
4. Karena selesai nifas setelah selesai .berhentinya ke-
luardarahsesudahmelahirkan).
5. Karenawiladah(setelahmelahirkan).
6. Karenaselesaihaidl.
a. Fardlu mandi
1. Niat;berbarengdenganmula-mulamembasuhtubuh.
Lafazh niat:
{ /?'(t t .:l2' 0!J!/.j:;:';Ji!:::<

io:J d ..
" .
. .
Artinya:
"Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan besar
fardlukarenaAllah".
2. Membasuh seluruh badannyadengan air, yakni meratakan air
kesemuarambutdankulit.
3. Menghilangkannajis.
h. Sunnat rn andi.
1. Mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari selu-
ruhbadan.
2. Membaca "Bisrnillaahirrahmaanirrahiim" pada permulaan
mandi.
3. Menghadap kiblat'sewaktu mandi dan mendahulukan bagian
kanan"aripadakiri.
4..Membasuhbadansampaitigakali.
5. Membaca do'asebagaimanamembaca do'asesudah berwudlu.
6. Mendahulukan mengambil air wudlu, yaknisebelummandidi-
berwudlulebihdahylu. .
23
c. Laranganbagiorangyangsedangjunub:
Bagi mcrek" yang sctiang berjunub, yakni mercka yang masih
berhadasbesartidakbolehmcl akukan hal-halsbb. :
I. MeIaksanakanshalat.
2. Melakukan thawafdiBaitullah.
3. Memegang kitab suciAI-Qur'an.
4. MembawajmengangkatKitab AI-Qur'an.
5. MembacaKitab SuciAI-Qur'an.
6. Berdiamdiridimesiid
d. Laranganbagiyangaedanghaidl
Mereka yang sedang haidl dilarang melakukan seperti terst.-
butdiatas,danditambahlarangansbb. :
1. Bersenang-senang dcngan apa yang antara pusat dan lutut.
2. Berpuasabaiksunat maupunCardIu.
3. Dijatuhitalaq (cerai).
9. l'A YA MMU M
a. ArtiTayammum.
Tayammum ialah mengusap muka cia., dua belah tangan
dengan debu yang suci. Pada uatu k tika tayammum itu dapat
menggantikan W1Jdlu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu.
h. Syarat'lIyarattayammum.
Dibolehkanbertayammum,dengJ. n syarat :
1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak
bertemu.
2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang
apabilamenggunakan airakankambuhsakItn>a.
3. Telahmasukwaktushalat.
4. Dengandebu'yallgsuci.
c. FardlutaYaJwuum.
1. Niat (untukdibolehkan ..lO shalat).
Lafazhniat :
././ '"T- t /./
. .. \1
. ...........-r--- --
NAWAlTUT TAYAMMUMA U- ISTlBAAHATISHSH ALAATI
FARDLAN ULLAAHI TA'AALAA.
Artinya:
HAkU niat bertayammum lUltuk dapat mengerjakan sha-
lat, fardlu karenaAllah".
1
Gambar 1
Mula mula meletakkan dua
belah tangan diata.s debu
untuk diusapkan ke muln.
Artinya:
"Aku niat bertayammum untllk dapat mengerjakan shalat
fardlu, fardlu karenaAllah".
2. Mengusapmukadengan
debu tanah,dengandua I
kaliusapan.
Gambar2
25
26
3. Mengusapduabefah tangan
hinggasikusiku dengandebu
tanahduakali. 3
Gambar3.
4. Memindahkandebukepada
anggotayangdiusap.
5. Tertib(berturut-turut).
Keterangan :
Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan
air dalam berwudlu, tetapi cukup menyapukan saja dan bukan
mengoles.-oles sehinggaratasepertimenggunakan air.
SunatTayammum.
1. Membacabasmalah(Bismillaahirrahmaanirrahiim).
2. Mendahulukananggotayangkanandaripadayangkiri.
3. Menipiskandebu.
DataltaY8ll,lmum.
1. e ~ yangmembatalkanwudlu'.
2. MefIhat air sebelum shalat, kecualiyangbertayammumkarena
sakit.
3. Murtad;keluardariIslam.
f. Car. menggunakantayammum
Sekali bertayammum hanyadapat dipakai untuksatu shalat
fardlu saja, meskipun belum batal. AdapWl uotukdipakai shalat
sWloatbeberapakali cukuplahdengansatutayammum.
Bagi orang yang salah satu anggota wudlunya terbebat (di-
balut), maka cukup bebat it u saja diusap dengan air atau tayam -
mum,kemudianmengerjakanshalat.
10. MENYAPU .DUA ..5EPATU.
Menyapu dua sepatu (mas-hill khuffain) termasukjuga salah
satu keringanan dalam Islam,Iadibolehkanbagiorangyangmene-
tapdikampungdanbagiyangdalampeIjalananmusafir.
Orang yang .sedang dalam perjalanan musafir yang kakinya
memakai dua sepatu, kalau hendak berwudlu, maka ia boleh
menyapu sepatunya itu dengan air, artinya tidak perlu sepatunya
dilepas.
Syarat-syaratmenyapuduasepatu
Syarat-syaratmenyapudua~ e p t u adaempatperkara:
1. Bahwa sepatu itu dipakai sesudah sempurna dicuci bersih.
2. Sepatu itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu
menutupitumitdanduamatakaki. .
3. Sepatuitudapatdibawaberjalanlama.
4. Janganadadidalamduasepatuitunajis ataukotoran.
Menyapu dua sepatu hanya boleh untuk berwudlu' , tetapi
tidak boleh untukmandi,atauuntukmenghilangkannaHs. Menya-
pu dua sepatu tidak boIeh bilasalah satu syarat tidak cukup. Mi-
salnya salah satu dua sepatu iturobek, atau salah satu kakinya
tidakdapatmenggunakansepatu karenaluka.
Keringanan ini diberikan bagi yang musafir selama tiga han
tiga malam sedang yang bermukim ia boleh menyapu sepatunya
hanyauntukseharisemalam..
27
B AB m
SUNNAT SEBELUM SHALAT
Sebelum shalat kita disunatkan mengerjakan adzan dan iqa-
mah_ Adzan ialah kata-kata seruan yang tertentu untuk memberi-
tahukan akan masuknya waktu shalat fardlu. Aqapun iqamah
ialah kata-kata sebagai tanda bahwa shalat akan dimulai.
sunat tidak disunatkan menggunakan adzan dan
iqamah, kecuali shalat sunat yang disunatkan berjama'ah, seperti
tarawih, shalat 'ied dan sebagainya, cukup dengan memakai se -
ruan :
JAMI'AH
Artinya:
"Marilah kita bersama-sama mengerjakan shalat berjama'ah".
Atau dengan seruan rl alam shalat t arawih, misaInya :
mengucapkaJl :
., " - ..,.,
\ "/t: \... ,... ,j \ I
'V
.., ,
ASH SHALAATUT TARAAWllHI RAHIMAKUMULLAAHU.
Artinya:
''Kerjakanlah shalat tarawih semoga Allah melimpahkan
rahmat kepada kamu sekal ian ".
Hukum adzan dan iqamah
Adzan dan iqamah hukumnya sunnat mu'akkad bagi shalat
fardIu, baik dikerjakan bnjama'ah maupun send irian (munfarid).
Disunatkan dengan suara yang keras kecuali di mesjid yang sudah
dilakukan (sedang dilakukan) shalat berjama'ah. Dikerjakan de-
ngan berdiri dan menghadap kiblat.
LA F AZ H AD ZAN
AU.AAHlT
AKD R, X y ffi
HlJ AKBAR
28
) ') /.
ASY-HADU ALLAA ILAAHA !.r\\ \I
ILLALLAAH 2 X X \ .J...AJ....
ASY-HADU ANNA MUHAM-
MADAR RASUU.LULLAAH2 X xY ", U

-"
u,-
-
HAYYA 'ALASH SHALAAH 2X X
'111;:,
..

HAYYA 'ALAL FALAAH 2X xY
-
ALLAAHU AKBAR, ALLAAHU , ....
AKBAR I X X .
'-tt
LAA ILAAHA ILLALLAAH 1 X X , , 1U
Keterangan :
I. Dalam adzan shalat shubuh, diantara kalimat "Hayya 'alaI
falah" dan'";'Allahu Akbar, Allahll Akbar", yakni antara ka-
limatke5dan ke 6ditambahkalimat :
...1, ./
I ,
ASH-SHALAATU KHAIRUM MINAN NAUMI. 2 X
Artinya:
"Shalat itulcbih balkdaripadatidur".
II. Waktu menyerukan kalimat "Hayya shalaah", disunat-
kan berpaling ke kanan. dan ketika menycrukan kalimat
"Hayya'alalfalah",berpaling ke kiri.
III. Hayya'alashshalaah, artinya "Marilah shalat", dan Hayya
'alaI falah, artinya : "Marilah menuju kemcnangan (keun
tunganataukebahagiaan).
DO'A SESUDAH ADZAN
Selesai muadzin mcngumandangkan adzan, baik yang adzan
maupun yang mendengarkan, disullatkan membaca do'a sbb.:
29
.,-1 /"'.1;' 0 ", / .. ' '" //..1
01\1 t, l:J'
/"" .", ....- '" f'-
..
!J "'''''
/.. "'/0 ,1 / 0 /
.J ;:' // 0 I "' W I
\S.", .) -",
0 0,) /. /'"
. .
.. " "
ALLAHUMMA RABBA HAADZIHID DA'WATIT TAAMMATI
WASH SHALAATIL ' QAA -IMATI, AATIL SAYYIDINAA
MUHAMMADANIL WASllLATA WAL FADLIILATA WASY
SYARAFA WAD DARAJATAL 'AALIYATAR RAFll'ATA,
WAB'ATSHUL MAQAAMAL MAHMUUDAL LADZn WA'AD-
'TAHU INNAKA LAA TUKHLIFUL Mll-'AADA.
Artinya:
"YaAllahTuhanyangmemiliici panggilanini,yangsempurna
dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi
Muhammad, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat
yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana
Engkau telahjanjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah DzatYang
!idakakanmengubahjanji".
LAFAZH IQAMAH
. itu sarI?a dengan.adzan, hanya adzandiucap-
kan masmg-masmg dua kah, sedang lqamah cukuy diucapkan se-
kalisaja.
Dan diantara kalimat ke 5 dan ke 6 ditambah kalimat
QAD QAAMATISH SHALAAH" X 2
Artinya:
"Shalattelahdimulai".
Iqamah sunat diucapkan agak cepat dan dilakukan dengan
suaraagakrendahdaripadaadzan.
30
Lafazh Iqamah:
J/}!(' ) ..; ,
ALLAAHU AKBAR, AL -
,,\

LAAHU AKBAR ' I X
)t, ' ,;../. ..;
ASY HADU ALLAA ILAA-
>',

HA ILLALLAAH I X
ASY-HADU ANNA MUHAM
'", \. ........ -'A y....... ,
MADAR RASUULULLAAH.
x\

I X
./ /
HAYYA 'ALASH SHALAAH
x,
,........--

I X
,.,
HAYYA 'ALAL FALAAH X,
..
, I ---
I
I X
r:: (.r "-: if-
QAD' QAAMATISH SHA -
..l.. I ./,(
LAAH 2X xr
o .., ...
,.,
-
ALLAAHU AKBAR, AL -
LAAHU AKBAR I X
,., ........
;' \,J" 14.Ut
.
14L'
LAA ILAAHA ILLALLAAHU IX
;'.
,
xl
",
SUNNAT MENJAWAB ADZAN DAN IQAMAH
Bagi yang mendengar suara adzan, makasunnah menjawab- .
nya, dengan jawaban yang sarna seperti apa yang tersebut dalam
kalimat adzan dan iqamah, kecualipada:kalimatkalimat : "Hayya
'alaahshalah"dan"Hayya'alaifalah'\maka jawabnya:
'\ tl//-'(, ./
.., L,:1'.. J"; 0....... t/

v
LAA "AULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI
Artinya:
'7idak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan, kecuali de-
nganpertolonganAllah".
Dan pada adzan shubuh, ketika muadzdzin mengucapkan
kalimat :
31
_1 ll./ -! tfl

ASH ASHALAATU KHAIRUM MINAN NAUM 2 X
Kita yang rnendengar rnenjawab :
/ 0 t;J,,,; tt / r:'/\/ /' 0 /././ ./:.. ././

-""" ";,iII '-J.
SHADAQTAWABARARTAW A ANAA 'ALAA DZAALIKA
MINASY SY AAHIDDNA.
Artinya:
''Benar dan baguslah ucapanmu itu dan akupun atas yang de-
rnikian termasuk orang-or ang yang rnenyaksikan".
Jawaban hagi yang rnendengar iqamah :
Bagi yang mendengar iqamah, kalimat demi kalirnat yang
terdengar dijawab sarna seperti yang diucapkan oleh muadzin,
kecuali pada kacrnat: "QAD QAAMATISH " , maka dijawab de-
ngan lafazh sbb. :

'" -.j
AQAAMAHALLAAHU WA ADAAMAH WAjA'ALAND
MIN SHAALIHI AHLIHAA.
Artinya:
"Semoga Allah mendirikan shalat itu dengan kekalnya, dan
semoga Allah menjadikan aku ini, dari golongan orang yang sebaik
baiknya ahli shalat".
WASH SHALAATIL QAA-IMATI, SHALLI WA:'ALLIM
'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN, WA AATIHI SU'-
LAHU YAUMAL QIYAAMAT.f.
'\rtinya :
"Va All ah Tuhan yang merniliki panggilan yang scmpurna,
dan memiLiki shalat yang ditegakkan, curahkanlah rahmat dan
salam atas Junjungan IOta Nabi Muhammad, dan berilah/kabul-
kanJah scgaJa pcrmohonannya pada hari kiamat ".
SY ARAT SYARAT MUADZ-DZIN.
1. Beragama Islam.
2. Tamyiz dan laki-laki.
Makr uh bagi orang yang berhadas kecil atau besar. Dan di-
sunatkan mcnyerukan adzan dengan suara yang nyaring dan mer-
duo
33
BAB IV
SH ALA T
.\. Arti shalat :
Shalat ialah berhadap hat i kepada Allah sebagai ibadat , da -
lam bent uk beberapa perkataan dan pcrbuatan. yan,_ di mulaj de-
ngan takbir dan diakhili d ngan salam serta menurul syaral-sya-
rat yang t elah dit ntukan syara' .
I, Dalil yang mewaji hkan shalat
Da1i1 yang mewaji bkan shaJat ban, ak sekali, baik dalam Al-
Qur'an maupun dalam Hadis Nabi saw.
Dalil ayat - ayat AI--Qur'an yang m 'wajibkan shalat antara
lain :
/. ,;,sft, //1)(-:\/
"-'...... ::.-y 'Y
{iY't WI) ..
WA-AQllMUSH SHAt AATA WA-AATUZ ZAKAATA WAR
KA'UU MA' ARRAAKI'IIN
Artinya:
"Dan dirikanlah shalat , dan kel uarkanlah zakat , dan tunduk-
lab I ruku' bersama sarna orang-orang yang pada ruku' ".
;I' . / . ( S. Al-Baqarah, ayat 43 )
. =..,.. all./..,.. ..,.. ..... / /

(to :-.:.,.;,GJI) . ... . ",-,,!.j
W -AQIMISH SHALAATA INNASH SHALAATA TANHAA
'ANIL FAKHSYAA-I . WAL MUNKARI.
Artinya:
''Kcrjakanlah shalat, sesungguhnya shalat ilu menccgah
pcrbuatan yang jahat (kcji) dan yang mungkar".
( S. Al-'An abut, ayat 45 )
Perintah shalat ini ht;i1da lah ditanamkan kt: dal hali
dan iiwa anak-anak dengan eara pendidikan yang eermat. dan 1-
34
iakukan sejak kecil, sebagaimana terseb ut dalarn hadis Nabi Mu
hammad saw sbb . :
MURliV AULAADAKVM BISH SHALAATI WAHU" AB
l'IAA-U SAB'IN WADL-RmUliHUl\1 'ALAIHAA WAHUM
ABNAA-V ' ASYRTh.
Artinya:
"Perint ahlah anak- anakmu mengerjakan shalat diwakt u usia
mcreka merungkat tujuh tahun, dan pukullah (kalau cnggan me-
lakukan shalat) di \yakt u rm'rckamcningkal usiasepuluh tabun".
(H R Abu Dawud )
2. SYARAT- SYARAT SIIALAT.
t . Beragama Islam.
2. Sudahbaligb dan berakaI.
3. Suci dari hadas.
4. Suciseluruh anggot a badan,pakajan dantempat.
5. aurat, laki-laki auratnya antara pusat dan lutut, se-
dang wanita seIuruh anggota badannya kecuali,muka dan dua
belahtapaktangan.
6. Masll k waktu yang tclah ditentukan lInt uk masing-masing sha-
lat . '
7. Menghadap ki bl at.
8. l'vfengctahll i manayangrukundanmanayangsunat.
3. RUKUN SHALAT.
1. Niat.
2. Takbiratul ihram.
3. Bcrdiri tegak bagi yangberkuasa ke tika s,halat fardlu. Bolch
sambi!dudukatau bcrbaringbagi yang sedangsakit.
'4. Mcmbacasural Al-Fatihahpada tiap- Liap raka'at.
S. .RlIku'dengan thuma'ninah.
6. I'tidaldengan thuma'ninah.
7. Sujud dua kal idengan thuma' ninah.
8. Dudukantaraduasnjud denganthuma'riinah.
9. tasyahhud akhirdcngan'thuma'ninah.
10. tasyahhud akhir.
11. Membacashalawat Nabi padatasyahhud akhir.

12. Membacasalam yangpertama.
13. Tertib ; berurut an mengerjakan rukun- rukun tersebut.
4. YANG MEMBATALKAN HALAT.
Shalat itu bat al (tidak ah) apabila salah sal u yarat ntkun-
nyatidakd ilaksanakan, at auditinggalkan dengan scnga,Ja.
Dan shalat it u bat al dengan hal-hal sepcrti tcrsebut dibawah
1m :
1. Berhadas.
2. Terkena naj is yang tidakdimaafkan.
3. Berkata-kat a dcngan scngaj a walaup n dcngan satu hur uf
yang pengertian.
4. Terbukaauratnya.
5. Mcngubah niat, mi alnyaingin memutuskanshalat.
6. Makan alau minum meskipunsedikit.
7. Bergcrak bcrturul -t urut t iga kali seperti mclangkah alau bcr-
j alan sekali yangbersangat an.
8. Membelakangikibl at .
9. Menambah rukun yang bcrupa perbuatan , sepcrti rukun clan
sujud.
10. ertawab rbahak-bahak.
11. Mendahului imamnyadllarukUll.
12. Murtad,artinya k luardariI lam.
5. SUNAT DALAM MELAKUKAN SHALAT.
. Waktu mcngerj akan shaht ada dua sunat, yaitu sunat Ab 'ad
dan sunat Hai'at.
1. Sunat Ab' ad l.
1. M mbaca tasyahhud awal.
2. Membacashalawat pacla tasyahud awal.
3. l\Iembaca shalawal alas keluarga 'abi saw padat asyahud
akhir.
4. i\lcmbaca qunut pada shalat shubuh, dan shalat witir da-
lam pcrtengahan bulan Ramadlan, hingga akhir bulan
Ramadlan.
2. Sunat Hai'at
1. :\lengam;kat kcdua belah langart ketika lakbiTatul ihnun , ke-
tikaakan ruku ',dan ketikabcrdiri dari rukLl' .
36
2. Mclctakkan telapak tangan yang kanan di alas pcrgelanga!l
yangkiri kctika bcrdekap (sedakep ).
3. l\1cmbacado'aiftilahsehabis takbiratul ihram.
4. fo. lembaca ta'awwlldz (Auudzu billaahi minasy syailhaanirra-
ji.im) kctika hendakmembacafatihah.
5. ami n st"sudah mcmbaca fatihah.
6. \lcmbaca surat AI-Qur 'an pada d ua raka'at pcrmuban (raka-
'at pcrt amadankcdua) schabis membaca rati hah.
7. bacaan f alihah dan surah pada raka'at pcrtama
dan kcdua pada shalat maghri b, 'isya clan shubuh selain
ma 'muTn.
8. Mcmbacatakbi r ketikagerakan naik turun.
9. l\lembaca tasbj h ketikaruku ' dansujud.
10. l\kmbaca "Sami'allaahu liman ha,midah" kctika bangki t oa-
ri ruku' dan'membaca " Rahbanaa lakalhamdu ...........ket ika
i' t idal.
11. telapak tangan dialaspaha waktu dllduk bcrtasya-
hud awal dan akhir, dengan membent angkan yang kiri dan
mcnggcnggamkan yang kanan kccualij ar i t clunjuk.
12. Ouduk iftirasydalam semuadudukshalat.
13. i)uriuk t av.larruk (bcrsi mpuh) pada \Vakt u dudllk t asyahud
akhir.
1..J.. l\It-mbacasalam yang kedua.
15. \ lcmalingkan muka kc kanan dan ke kir imasing-masing waktu
mcmbacasalam pcrl;1ma dan kedua .
6, ,tAI\.R UI-I SIIALAT.
Orang yang scdang shalat d imakruhkan :
I. lclapak tangannya di da lam It'ngan bajllnya ket ika
lakbiratll l ihram. ruku ' da n sujud.
2. :\1cnutup111111lltnya rapal -rapaL
3. Terbuka kepalanya.
-to Bertnlak pinggang.
5. I11l1ka ke k ir idan kc ka nan.
G. :\lemcjLunkan I11Jta
7. :\!cnel;gadah kl' langit.
8. :\\enahiUl ludas.
9. Berludah.
10. 7\ k ngcrjakan shalatdiatas kuuuran.
1]. :'I lclakukan hal -hal yang mengurangi kc khusYll'an shaJat.
37
7. PERBEDAAN LAKI-LAKI
AN WANITA DALAM SHA-
LAT.
LakiJaki :
Wanita':
1. l\lerenggangkanduasikuta-
1. Merapatkan satu anggota
ngannyadarikedua lambung
kepada anggota lainnya.
nyawakt uruku' dansuj ud.
2. Wakt u ruku'dansujud meng-
2. Meletakkan perutnyapada
angkat perutnyadariduo pa-
dada, dua pahanya kelika
hanya.
ruku'dansujud.
3. Menyaringkan suaranya/ba a-
3. Merendahkan suaranya/b -
annyaditempatkeras.
caannya di h apan laki-
laki lain , yakni bukan
muhrimnya.
4. Bilamenderitasesuatumem-
4. Bila mcnderita sesuatu
baca/tasbih,yaknimembaca
bertcpuk tangan, yakni ta-
"Suhhaanallah" .
ngan yang kanan dipukul-
kan pada punggung tela-
pale tangan kiri.
5. Auratnyadalam shalatba-
5. Auratnya dalarn shalat se-
rangantarapusatdanlut ut.
luruh tubuhnya, kecuali
muka dan dua helah tela-
pak tangan.
8. HAL- HAL YANG MUNGKIN DILUP KAN.
Dalam melaksanakan shalat mungkin pula ada hal - hal yang
dilupakan,mi alnya:
1. Lupamelaksanakan yangfardlu.
.2. Lupamelaksanakansunat ab'adl
3. Lupamelaksanakan sunat hai ' at.
I. Jika yang dilupakari itu fa Ju, tidak cukup digauti
dengan.sujud sahWi. Jika orang teIah ingat ketlkID ia sed,mg
shalat , haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya atau ingat
setelah sedang j arak waktunya masih s"ebentar, m4.a
wajiblah ia menunaikannya apa yang terlupakan, lalu sujud
38
sahwi(sujud karena lupa).
II. Jika yang dilupakan itu sunat ah'adl ; maka tidak perlu diu -
langi, yakni kita meneruskan shalat itu hingga selesai, dan se-
belwnsalam kitadisunat kansujud sahwi.
III. JOO yang terlupakan itu sunat hai'at ; maka tidak perlu di-
ulangi apa yang dil upakan itu, dan tidak perlu sujud sahwi.
Lafazh suj ud sahwi: III,} .J\::"1.CI ./-: V
..
UBHAANA MAN LAA YANAAMU WALAA YAS-HU. :./
Artinya:
"Mahasuci Allah yang tidak tidurdan tidaklupa".
Suj ud sahwi itu hukumnya sunat, dan letaknya sebelum sa-
lam,dikerjakanduakalisebagaimanasujud biasa. .
Apabila orang bimbang atau ragu- ragu t entang jumlah bi-
langan raka' at yang telah dilakukan, haruslah ia menetapkan
yang yakin, yait u yang paling sedikit dan hendaklah ia sujudsah-
Wl.
39
B. BACAAN-BACAAN-DALAM SHALAT
1. CARA-CARA MENG RJAK NSHALAT:
a. Berdiri tegak menghadap kiblat
dan niat mengerjakan shalat. I
Niat shalat menurutshalatyang
sedang .dikerjakan, mi salnya
shalatshubuhdansebagainya.
(Niat shalat ialah didalam hati,
dan untuk memudahkan da-
pat pula kita pelajari seperti
yang terlampir didalam buku
ini).
b. Lalu mengangkat kedua belah 2
tangan serta membaca HALLA-
HU AKBAR". ~ \ -1,-:j
(Takbiratul ihram)
~ ~ p { ,
40
3
Setelah takbiratul warn kedua
belah tangannya disedakapka
pada dada. Kemudianmembaca
dota iftitah.
2. BACAAN nOtA IFTITAH.
/.' ' " I
,1" -1';fY 3;.2i/
.
ALLAHU AKBAR KABIIRA....... WAL ULLAHI
KAisllRAA WASUB- HAANALLAHI BUKRA.TAiV WA-
ASHTILAA.' -
/. .. 0
_ :-'J ..,,/
c;tl /" //\;\).J o. /
. ....
.

.. \...T,.., J./ .. /
...-""
INNll WAJjAAHTU WAJHIYA LlLLAOZII FATHARD.SSA.
HANIIFAN MUSLIMAN WAMAA
ANAA MINAL MUSYRiKlINk.
./ c, ' ,/ fJd.J. / /
o-\.?/ /
_/ .. ;;; J ./
= ./(' ..f " "" i'/ /. e::t
< = \ { fJ )dJa: ::' .J /
..,N' ..'--r
INNA SIIALAATII WANUSUKU WAMAHYAAYA
ATIt LILLAAHI RABBN.. "AALAMIINA. LAASY.ARIIKA
LAHU WABIDZAAUKA UMIRTU WA ANAA MINAL MUS
LIMIN. v
41
Artinya:
"Allah Maha Besar lagi scmpurna Kebcsaran-Nya, segala
puj i bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sure.'
Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit
dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku
bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalat ku
ibadatku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah SeTU
sekalian alamo
Tidak ada sekut bagi-Ny dan dengan aku diperintahkan unt uk
tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku dari golongan orang
muslirnin.
Oo' aiftitahyangJain.
Atau boleh juga membaca do' a iftitah dengan do'a sbb.:'
,./O.........../. ,
J _l:t l.,..... ..... 0 ...../ 0.
.
,/ ./. (p './
..... t;'tb;;.: ' ..
. ":.-
) ."
..... I'" ,..... 0 fJ ..... '" / ..,..... ", fJ
0"_1 "S)I-1 .J..... )1
.... \-V
W

" 0'/ L

"ALLAHUMMA BAA-'ID BAiNn WABAINA KHATHAA
YAAYA KAMAA BAA-'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL
MAGHRmL
'ALLAHUMMA NAQQINn MIN KHATHAAYAAYA KAMAA
YUNAQQATS TSAUBUL ABYADLU MINAD DANASI.
ALLAHUMMAGHSILNn MIN KHATAAYAAYA BILMAA-l
WAS-TSALjl W ALHARADl"
Artinya:
"Ya Allah, jauhkanlah dari pada kesalahan dan dosa sejauh
ant arajarakt imurdanbarat . ".
Ya Allah bersihkanlah alm dari segala kesalahan dan dosabagaI-
kanbersihnyakain putihdarikotoran. . ,
Ya Allah, sucikanlah kes ahanku dengan air, dan air" salju yang
sejuk".
'42
3. SURAT FATIHAH.
Selesai ltlembaca do' a iftitah, kemudian membaca surat Fa
tihahsbb. : , '\ .
. \. .. I .,
_
--...-
/ " , -/
" T
,,7

;- :..1" ;;;
,
0 .!Ju\/ .:!Jul. 0 0/
, ... -/
/ 0/ 1--"" J
.!.LJ.f."l)/iJ\{O .
0
v
\.. -; _.t _/ .,.
I) YC::a
1
\51/w0/./ o{ .r -:'
..:...- ..
",' ,.,
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHllM.
"ALHAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMllN.
ARRAHMAANIRAHIIM..
MAAUKI YAUMIDDllN.
IYYAAKA NA'BUDU ,WAlITAAKA NASTA'IIN':
IHDINASH SHIR.o.TH4'L MUSTAQIIM.
SHIR.o.THtlL LADZIINA AN 'AMTA 'ALAIHIM.
GHMRIL MAGHDf,UUBI 'ALAlHIM WALADL DLo.LLllN"
AAMIIN.
Artinya:
"DengannamaAllahpengasihdanpenyayang.
Segalapujibagi Allah.Tuhanserusekalianalamo
Yang pengasihdanpenyayang. .
Yang menguasaiharikemudian.
ada-Mu lah akumengabdi
dankepada-Mulah aku memintapertolongan.
Tunjukilah kamikejalanyanglurus.
BagaJkan Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri ni' mat.
Bukan jahm mereka yang pemah E'1gkau murkai , atau jalannya
orang-orangyang sesat".
. .
43
4. BACAAN SURAT-SURAT YANG PENDEK DAN MUDAH
DIHAFAL.
Selesai membaca fatihah dal am raka'at angpertarnadanke-
dua bagi orang yang -halat sendirian atau imam, disunatkan
membacasural atauayat AI-Qur'an.
Surat-suratyangdibacadalam shalat antaralain :
Surat An-Nas
. '

t .'t I .-' l r .J. ./o..J
I 1&
/ -' / / // I->j
/'/0
..J I) 0 !-l'0t:" \.. t::.ill 0\
V"I

I..>j
-'_.-:'

BISMILLAHIRRAHMAANJRRAHllM.
QUL A' UUDZU BIRAlJBIN NAAS ..
MALIKI NAAS.... NAAS.
MIN SYARRIL WASWA SIL KHAtNNAA".-
ALLADZlI YUWASWlSU Fll SHUDUURIN
MlNAL JINNATI WAN-NAAS.
v
Artinya:
DengannamaAllah pcngasihdanpenyayang.
"Katakanlah (hai Muhammad) ! Aku mohon pcrlindungan pada
Tuhannya manusia. Yang menguasai manusia. (Yang. menjadi)
Tuhan manusia.
Mohon pcrlindun,p"an dari pada kejahatan was-was (pengganggu
hali) yangmenggoda.
Ialah yangmenggoncangkanhatimanusia.
Baikdarijcnisjinmaupun manusia....
BISMILLAAHlRRAHMAANIRRAHllM.
"QUL HUW&LLVJiU AHAD.
SHSMAD:
LAM YALID W ALAM YUULAD.
WALAM YAKUL LAHUU KUFUWAN AHAn".
Artinya:
DengannamaAllah pengasihdanpenyayang.
"Katakanlah(haiMuhammad) ! AllahiluEsa.
Allahtempatmeminta.
Tiadalaberanakdantiada pulaladilahirkan.
Dantakadabagi-Nyaseorangpun yangmenyerupai-Nya".
5. RUKU' :
Selesai membaca surat , laIu
mengangkat kedua belab tangan se-
tinggi tclinga serayamembaca "AL-
LAHU AKBAR". terus badannya
membungkuk. kedua tangannya
memcgang lututdan dhekankanan-
tara punggung dan kepala supaya
rata.
Setelahcukup sempurnabacalah
tasbih sebagai beriku1 :
< l
-
// .... 0--;-- . ;,- U -
"SUBHAANA RABBIYAL'A-
DZHIIMI WABIHA'\1DJHI " 3kaLi
'7'
Artinya :
"Mahasltci Tuhanl\1aha Agung
erta memujilah aku kepada:\ya" .
45
4
6. I'TIDAL :
5
ruku', terus bangkit -
J. tegakdenganmengangkatkedua
clah tangan setentang telinga, e-
rayamembacasbb. :
..... ,,:-'t "' ... \_ ,- .'L.-"

LIMAN HA-
MIDAH",
Artinya :
"Allah mendengar rang yang
memuji-Nya".
Pad waktu berdiri tegak (i' tidal)
terus memba a :
)
/...()-o 0 ./0/]'0 "p // i
l:::;-. \_/, 0 :,)\J.\ "./ \ 1-i:.::S.. \ 8"'-
U:f'.J \J"j..J", . .J
) 0/ ./i. .\
...J
-y.. .."", "",
"RABBANAA L L HAMOU MIL- USSAMAAWAATI WA -
1 L-UL ARDLI W AMIL-U M A SYI' A MI YAI'IN BA'
,
,
/
J
Artinya:
"Ya Allah Tuhan kami ! Bagi-
Mu segala puji, sepenuh langit
dan bumi.dan.epenuh barangyang
Kaukehendaki se udah itu".
7. SUJ UD:
Setelah i' tidal teru sujud (ter-
sungkur kebumi) dengan meletak-
kan dahi kebumi, dan ketika
t urWl seraya membaca " LLAHU
AKBAR", dan 9Ctelah sujudmem - .
bacatasbihsbb. :
16
6
" ././ ,/
X \,AI o..e-;:. /, '1! \ d ,1/0..1. V
, ,. .....A
. " v
'SUBHAANA RADBIYAL A'LAA WABIHAMDIHI " 3kah
\rlll1ya :
"\Iaha suci Tuhan v1.l!w "crl" Jlh:nllljilall aj."u !i:,:p;:d
ya
8. DUDUK ANTARA OUA SUJUD:
Setelah sujut kemudian duduk.serta membaca "ALLAHL
AKBAR"dan setelahduduk m.:mbaca : J
L/ v 0
p 0\/ 0;0), \...... "'-6
>
J.. " \ ..... .....

RABBIGHFIRLII WARHAM'NII WAjl\URNll WARFA'NU /
WARZUQND WAHDINII WA'AAFINUWA'FUANNII.
Artinya:
"Ya Allah, ampunilah dosaku,
belas kasihanilah aIm dan cukup-
kanlah segala kekurangan dan ang-
katlah derajat kami dan berilah
izqi kepadaku, dan berilah aku
petunjukdanberilabkcsehatankepa-
daku dan berilah ampunan kepada-
ku".
9. SUJlJD KEDUA:
Sujud kedua ketiga dan keem-
pat dikerjakan seperti pada waktu
sujud yang pertama, baik caranya
maupunbacaannya.
7
19. DUDUK TASYAHUD/TAH-
YAT AWAL:
Pada raka'at kedua, kalau sha-
lat ki ta tiga raka' at atau cmpat
raka'at, maka pada raka'at kcdua
ini kitadudukuntukmembaca tasya-
hud/tahyat awal, dengan duduk
kaki kanan tegak dan teIapak kaki
kindiduduki .
8
1
BACAAN TASYAHUDI TAHYAT AWAL:
"ATTAHIYAATUL MUBAAR4KATUSH
ntHTHAYYIBAATU ULLAAH.
ASSALAAMU ' ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WAR4H-
WABARlAKAATUH ASSALAAMU'ALAINAA
W A'ALAA 'IBAADILLKlHISH H.aUHllN,
ASY-HAO:U AL LAA ILAAHA ILL6LL..(J\H, WA-ASYHADU
V ANNA MUHAMMADAJt RASUULULLA.).H.
ALLAAHUMM SHA'LLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAM-
MAD", .
SH8LAWAA -
48
Artinya:
Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan
bagiAllah.
Salam, raltmat dan berkahNya kupanjatkan kepadamu wahai Na-
bi (Muhammad).
Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba
yangshaleh-shaleh.
Akubersaksi bahwa t iadaTuhanmel ainkan Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
YaAllah 1Limpahilah rahmatkepadaNabiMuhammad".
11. TASY AHUD AK HIR:
Bacaan tasyahud/tahyat akhir ialah seperti tahyat awal yang
dltambah dengan shalawat atas warga Nabi Muhammad, dan
lafadhnyasbb. :
.
-:- ",.,.,. ",
"WA 'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".
Art inya:
"Ya All ah Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muham-
mad j1.
9
Caradudukpadat ahyat ialah :
1). Supaya pantat langsung kcta-
nah, dan kaki kiri dimasukkan
kebawahkakikanan.
2). Jari-j ari kaki kanan tetapmene-
kan kctanah. (seperti gambar
No. 9).
Padatahyat akhirdisunal kanmembacashalawatIhrahimiyah.
49
..... o.J /. -' /. I ....//

I....... / I'".....:.JO......... u;- ..

.............. .... l>- ....
:i' ....
0
........ Y,... ........... ...... '/ .... '-S*'
/. ..... v
.
... > ../ .... ......
"KAMA SHg;LLAITA 'ALAA SAYYIDINAA IBRD HIIMA
WA'ALAA AALI SAYYIDINAA IBR.:RHIIM WABAARIK
'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA-'ALAA AALI
SAYYIDINAA MUHAMMAD.
C/"KAMAA BAARtti\.TA 'ALAA SAYYIDINAA
JALAA AALI SAYYIDINAA IBRAAHIIMtJVAALA
MIINA INNAKA HAMIIDU . MAlIID".
" ..

Artinya:
"Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi
Ibrahimdankeluarganya.
Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para ke-
luarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi
Ibrahimdan keluarganya.
Diseluruh alam semesta Engkaulahyangterpuji,danMahaMulia".
10
12.S A LAM;
Selesai tahyat akhir, kemudian
salam dengan menengok kekanan
dan kekiri dengan membaca :
.?, \.J ..... ......... !G{"",..J (J t\/

"ASSALAAMU 'ALAIKUM WA-
R4HMATULLUlr
Artinya:
"Keselamatan dan rahmat AI- .
iah semoga tetap pada kamu seka
liann.
Kcterangan :
1. Wakt u membaca sa1U yang pertama, muka kita m.enengok
ke kanan,dan waktu membaca salam yang kedua muka kita
menengok ke kiri.
(SepertipadagambarNo. 10).
2. Dengansalam ini makaberakhirlahshalatkita.
13. DO'A QUNUT:
Apabila mengerj akan shalat shubuh, maka pada raka'at yang
kedua, pada waktu i' tidal berdiri tegak dan ruku' setelah mem-
baca: "RABBANAA LAKAL HAMDU ........... "lalumembaca
qunut sbb. :
./ ' )
, ./ I ...... 0/0. ...,....../ ...... 0/0 ." 0
I
.,. ../)/:.;;.. ..
];' dlJ "//
I ..... 00I /.- 0 .. 1// """- .. .. .".
.....1, e
,. .. ...-;,- .. :...:T
.J ./ ) 0 0 ././././ / ./ / -
.. -..r ./ .... .. -::: 0 .. . ; r / -C;
.1tO ..... U
- '-=' r-- ? .... ) .....I .,,--';,.
,/ )./
,., .. ... 0/1/0//",./ / / /J.. /\., .., 1/

- U ' leD':'" CH <..::..J,J'Cl &0. ....w ct",A


1Il-.. :..I _ /.. .
O./"/' .//) D ' / / "

)) /
'It : I S! G---1 : ,-;:: 4 ' r n./".J:JI.J .. 0 \ /

...
/ -,)c.0
.. / ",/ l;:'/ ....
'!j',.. :J, ,.
.,. .
"ALLAHUMMAH DINII FIIMAN HADAIT" W A'AAFINII
FIMAN 'AAFAIT. WATAWALLANII FDMAN TAWALLAIT
WABAARIKLII FIIMAA A'THbiT. WAQINII BIRMI MATIKA
MAA FAINNAKA TAQDLD WALAA
-z,otT
51
YUQDL.o. 'ALAIK, WA-INNAHU LAA YADZILLU MAN
WAALAlT. WALAA YA'IZZU MAN 'AADAIT. TABAARAKTA
RABBANAA WATA 'AALAIT. FALAKAL HAMDU 'ALAA
MAA QADL6IT ASTAGHFIRUKA WA-ATUUBU ILAIK.
WASHALLALLA. H U 'ALAA SAYYIDIN AA MUHAMMADIN
NABYYIL UMMIYYI WA-' ALAA ALIHI WASHAHBIill
WASALLAM".
Artil1\ a :
" Ya Allail, bcril ah aku pcLUnjulo. scpc rti orang-orang 'ang Lclah
Engkau bcri pelunjuk.
Bcrilall aku kcschJl<Jn scpeni yang Lel'l.tt Engkllu her; kc:;ctlalar..
Pimpinlah aku be .'arna- 'iJOI a orang- mmg: yang lelah Engkau pimpin.
Benlah hcrkah pad<J segal a apa yang Lelah Er gkau hcrikan kepadaku.
Dan pcliharal ah akll dan kejahaLan yang Eng: kau pastikan.
Karcna sesungguhnya Engkaulah yang mcncnLuk:.in dan tidak ada yang
mcnghukum (mcnenLukan) alas Engkau.
Scsun;,!"guhnya Lidakhlh akan hina orang-orang yan)! Lelah [ngk<tu hen
kckuasaan.
Dan lidaklah akan lTl ulia orang yang Engkau mus hi .
Maha herkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau.
Segala Puji bagi1 1u alas yang Lelah Engkau pasl ikan .
. '-\ku mohon ampun dan kcmhalJ l ah (Lauhal ) kcp_ da E gkau.
Aliatl memhcri rahmal. bcrkah :in 'al am alas \.I abi \ 111ilam-
mad h'lllarpm a dan sall a/);1I 1
1
\:1
'USHALl-I1 FARDH DH DRUHR) ARBA'A RAKA'. TIN
MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA- A:'I (MA' MUUM i
IMAAMAN) LILLAHI TA' AALA". ALLAHU AKBA
Art inya:
"Saya menycngaja shalat fardlu dhuhur ernpat raka' at m ng-
hadap qiblat (ma'mumanj imaman) karena Allah" . Allahu Akbar,
52
2, Niat Shalat Ashar.
*' /./ ./ 0 /. , 1./0 L ''/
..J \
1".,1"" ;- f1
)
/0 /. Q' /. J' .// ) \ d- I ",

. ... '" \ ,, )

" USHALLII FARDLAL 'ASHRI ARBA' A RAKA'AATIN
MUSTAQBILAL QIBLATI ADAAAN (MA'MUMAN/IMAMAN)
LlLLAHI TA' AALAA", ALLAHU AKBAR,
Artinya :
"Aku menyengaja shaJat fardlu 'Ashar empat raka 'at mcng-
hadap qibl at (ma'm uman / imaman) karena Allah". Allahu Akbar
3. Niat shalat Magrih.
./ 0 /, 0./ / / 0 / 0 ./ '"
" :1
0
"_' \0. .... / :. ,,:.

", _ " ;'- :? :...I ;.. ..,- :;;-
./ " /J' /., '

"USHALUI FARDLAL MAGHRIBI TSALAATSA RAKA'
AATIN MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA AN (MA'MUUMANI
IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALAA" . ALLAHU AKBAR.
Artinya : .
"Aku menyengaja shalat fardlu maghrib tiga raka'at meng-
qiblat (ma'muman/imaman) karena Allah". Allahu Akbar.
4. Niat Shalat 'bya.
//../ o/. 0/ l:tf""- ./ / ./ 0
1\ .. .. .. o..J ", //" I /0 :J
J
. / _ /.", tII:...II..;.: " '/ 1/"':;;-
.. .
"USHALLII FARDLAL 'ISYAAI ARBA'A RAKA'AATIN
MUTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN ( MA'MUUMAN I
IMAAMAN) LlLLAHI TA'AALA". ALLAHU AKBAR.
53
Artinya : '
"Aku menyengaJa shalat fardl u 'Isya em at raka' at meng-
hadap qiblat (ma'muman/itnarnan) karena Allah". Allahu Akbar.
5. Niat Shalat Shubuh.
t\;\ .. $,
",, - C-

"USHALLII FARDLASH SHUB- HI RAK' ATAINI' MUSTAQ-
81LAL QIBLATI ADAA- AN (MA'MUMAN/L'\1AMA ") LILLA-
HI TA'AALAA". ALLAHU AKBAR.
Artinya :
"Aku shalat fardlu shubuh dua raka'at meng -
hadap qiblat (ma' muman/imarnan) karena Allah". Allahu Akbar
6. Niat Shalat Jum 'at.
;\//\ O\J: 0./ _.; / .,. , /0)1'\0 /.
Co.)-o'" ..
" ... ":.....1 ;'. V-,..
0 0

"USHALLII FARDLAL JUM'ATI RAK.'ATAINl MUSTAQBI-
LAL QIBLATI (MA'MUUMAN I IMAAMAN )
LILLAAHI TA'AALAA". ALLAHU AKBAR.
Artinya :
"Saya menyengaja shalat f rdlu d a Taka'at meng-
hadap. qiblat (rna' muman/iiUamall) karena Allah". A1lahu Akbar.

..
/l,./ /"

r$"-'-? .... " 7
./ \-:" . -


1. "BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN
YUWAAFn NI'AMAHU WAYUKAAFn MAZIIDAHU. YA
RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA - YAN BAGHn
LIJALAALI WAJHIM WA'AZ HnMI SULTHAANIKA.
ALLAHUMMA 'SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMA-
DINWA'ALAA AALI SAYYIDI NAA MUHAMMAD".
Artinya:
Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan scru sekalian alamo
Dengan puj i yang sebanding dengan ni'mat-Nya dan mcnjamin
tambahannya.
Ya Allah Tuhan kami , bagi-Mu segala puji dan segala apa yang
pat ut atas keluhuran DzatMu dan keagungan
" Ya Allah ! Limpahkanlah rahmat dan salam atas JunJungan klta
Nabi Muhammad dan sanak keluarganya".
0 -"
0
8
"L:...o w"-':j..ltl
u - .... l.V.-:
.... -11' /0,,}.J.../
,/.1$-,
.. .
..
2. "ALLAHUMMA RABBANAA TAQABBAL
SHALAATAAI'iA. WASHI WARUKUU'ANM
WASUJUUDANffA WAQU'UUDANIA WATADLARRU'ANAA,
WATAKHASYSYU' ANAA WATA'ABBUDANAA, WATAM
MIM TAQSHIIRANAA YAA ALLAH rAA RABBAL'AALA-
MUN".
,,5
Artinya:
"Ya Allah terima shalat kami, puasa kami, r ku' kami,
sujud kami, dllduk rebah kami, khusyu ' kami, pengabdian kami.
dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan se1ama shalat ya
Allah. Tuhan sem sekalian Alam".
('i / (:" . I/\('/!- fI/II ;:""y(
__H.I'QJ
t; .."' ,", ./ /. , .,
\9 " .\ I3J1 ,"', ./Gj ./ _ 0, 'J 1--:'
...
t:J1
, :.- - / ,.,.. '-'/ 0;/ I.!i
"ft. "1/

, " ./"
< " f-=:::JI -
..
//
3. RABBANA DZHALAMNAA ANFUSANAA WA IN LAM
TAGHFIR LANAWATARHAMNAA LANAKl1UNANNA MJ-
NAL KHAASI RIIN ".
RABBANAA WALAA TAHMIL 'ALAIl AA ISHRAN MA
HAMALTAHUU'ALAL LADZn A MIN QABLINAA RAB -
BANAA WAl.AA TUHAMMILNAA MAALAA THAAQATA
LANAA BIHII WA'FU 'ANNAA WACHFIR LANAA WAR
HAMNAA ANTA MAULAANAA FANSHURNAA 'ALAL
QAUMIL KAAFIRllN".
Artinya:
Ya Allah ! Kami telah aniaya lcrhadap dirl kami sendiri ,
karena itu ya Allah jika ti a dengan limpahan ampunan-Mu
dan rahmat-Mll nisca a kami akan jadi orang yang s sat.
Ya Allah Tuhan kami ! Janganlah Engkau pikul kan atas diTi kami
beban yang berat scbagaimana yan per ah Engkau bcbankan
kepada orang yang terdahulu dari kami .
Va Allah Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas dir i kami
apa yang diluar kesanggupan kamJ. Ampunilah dan lim ahkan-
lah rahmat ampunan terhadap diri kami ya Allah.
Va Allah Tuhan kami, berilah ka ' pertolung' n untu. rnelawan
orang yang tidak suka kepa a agamaMu.
56
0 (i 0,/./ (i0././ \ ./0./\ .0 -!.
.:;.u...u.:.Y! l,;.J ...U) ..uu y \J ,
/ . ".. ff .:.....,,;
.,) \0 /!/ \ -t ./ 0 ./

. ...-/
4. RABBANAA LAA TUZlGH QULUUBANAA BA'DA IDZ
HADAITANAA WAIIAB LANAA MIN LADUNKA RAHMAT
AN INNAKA ANTAL WAHHAAB.
Artinya:
'1"a Allah luhan kanll, janganlah Engkau sesatkan hati kami
sesudah mCl1dapat petnnjuk; berilah karoi karunia. Engkaulah
yang lvfaha Pemurah".
<0 \ ./ ,0
././ ....... .......
", -
,/ " J 0 / 0./ 0 1 0.) 0 "i c
.J\ ./ v . o ..
... ./y ./
W'IfAf

5. RABBANAGHFIR LA.'1AA WALfWAAUDIN:\A WALl
JAMII 'IL MUSLlMIlNA WAL MUSLIMAATIWAL MU'MINHNA
WAL MU' -MINAATI, ALAHY AA-J MINHllM WAI. AMW AATI,
fNNAKA 'ALAA KULLI SlAI'N QADIlR.
Art inya :
Va Allah Va Tuhan broi, ampunilah dosa kami dan dosa
oosa orang tua kami, dan bagi semua oTang Islam lakilaki dan
pcrempuan, orang-orang mu kmin lakilald dan perempudn. Sesung-
gllhnya Engkau dzat Yang Maha Kuasa atas segaJa galanya".
I..... ..- ; t,o; /0.
: 'dt ... /.. J \ ,/ --:./ ,- : I j
'-='
-
W \
,
\ ... _ f., :... // 0 / 0 / ./ ./
.. .. \:-:lll\ In,./ \./
... ./ __ \-.;r- --JL;.J
./ --(t o C:./

57
6. RABBANAA AATINAA FIDDUN-YAA HASA ATAN WA-
FIL AAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ' ADZAABAN -
NAAR".
7. ALLAHUMMAGHFIR L NAA DZUNUUBANAA WAKAF
FIR 'A:\TNAA SAYYIAATINAA WATAWAFFANAA MA'AL
ABRAARI"
Arlinya : .
Y Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan diduRia
dan kesejahteraan di akhi rat, dan hindarkanlah kami dari siksaan
api neraka.
Va t Hah ampunilah dosa kami d n lUlupilah segala kesalahan ka-
mi , dan semoga jika kami mati nant i bersama-sama dengan orang-
or ng yang baik-baik.
/ ".(1 // (oj. / tC/.. "\ ... ./ --:;: \.., --'/
rA/\..o.JJ
A

,- ,," ./ "' '':''' ':' .
" " ') / 0 ..J '
. 4i:.2(
-", --/-,,,, ", .". ..
8. SUBHAANA RABBIKA RA.6BlLI 'ZZATl 'AMMAA YA -
SHJFUUNA WASAL AMUN 'ALAL MURSALliNA WAL-
HAMDU LlLLAAHI R BBIL'AALAMllNA".
Artinya:
Maha Ici Engkau, Tuhan sega.la kemuJi an. Suci dari segala
apa yang dikatakan oleh orang-orang kafiT.
Semoga kesejahteraan atas para Ras 1 dan segala puji bagi Allah
Tuhan ser sekalian alam".
16. SHALAT iAN WAKTUNYA.
Shalat fardlu itu ada . lima, dan masing-masing mempunyai
waktu yang ditcnt uk n. Kita diperinlahkan menun'aikanshalat-
shalat itu didalam waktunya asing-masing.
58
1. Z HUHUR
Awal wakt unyasetelah cenderung mataharidari pcrtengahan
langit. Akhir waktunya apabilabayang-bayang sesuatu t elah sarna
panjallgnyadCD!!an scsuatuitu.
2. 'ASHAR.
Waktunya mulai dari hab isnya wakt u zhuhur, sampai t eTbe-
namnya matahari.
3. MAGRRIB.
Waktunya dari tcrbenamnya mat ahari sampai hilangnya sya-
faq (awansenja) merab.
4. 'JSY A
Waktunya dari mulai terbenam syafaq (awan senj a), hingga
terbit fajar.
5. SH UBUH.
Waktunya dari terbi t faj ar shidiq, hingga t erbit matahari.
17. WAKTU-WAKTU YANG DILARANG 'UNTUK SHALAT
Ada lima wakt u yang tidak boleh ditempat i mclakukan sha-
lat,kccualishalat yang mempunyaiscbab,yaitu :
1. Setelah shalatshubuh hingga terbi myamatahari.
2. Ket ikaterbit nya mat ahari hingga sempuma dan naik seku-
rang-kurangnya set inggi tombak ( 10 dcrajat danocrmuka-
an bumi).
Ketika matahari rembang (diatas kepala) hingga condong sc-
dikit ke barat.
,..
4. Setelahshal at 'Asharhingga terbenarnnyamat ahari.
5. Ketika mulaiterbenarnnyamatahari.hingga sempurna.
18. SHALAT JAMA'AH.
Shalat j ama' ah ialah shalat bersama, sekur ang-kunmgnya
terdiri dari duaorang,yaituimamdanma 'mum.
59
Hukumnya sunat, danearamengerjakannyaialah imam ber-
did didepan dan ma'mum dibelak gnya. Ma'mum haws mengi-
utiperbuatanimam dant idakbalch mendahuluinyi
Shalat yangdisunatkanb rjama'ah ialah :
1. Shalat fardlulima wakt u.
2. Shalat duahariraya.
3. Shalat tarawihda witir dalambulanRamadl
4. Shalatmi tahujan.
5. Shalatg rhana matahari danb ulan.
6. Shalatjanazah.
SYARAT- YARAT SHAI,AT JAMA'AH
1. Menyengaja (niat)menglkutiimam.
2. Mengetal' ui segalayangdikerj akanimam.
3. Jangan ada dinding yang menghalangi antara imam dan ma'-
mum, kecuali bagi perempuan di mesji , hendaklah didin-
dingi dengan kain, asal ada scbagia.n at u salah scorang yang
mcnget ahui ger . gerikimam atau rna'mum yang dapat dii-
kut i.
4. Jangan mendahului 'mam dalam t bir, dan jangan pul
mendahuluiat au melambatkandiTi dua rukunfi 'ly.
5. Jangan terkemukatempat dariimam.
6. Jarak antara imam an rna'mum atau antara rna' mum dan
barism 'mumyang t rakhirtid klcbihdari 300 hasta.
7. Shalat ma'mum harus bersesu ' an engal shalat imam, misal-
nyasamar-sarna zhuhur,qashar,jama'dans bagainya.
YANG BOLEH JADI IMAM.
1. L i-laki ma'mumkepadalaki-Iaki.
2. Perempllan ma'mumkcpada laki-Iaki.
3. Perempuan ma'mumkepadapCTcmpuan.
4. Banei kcpadalaki-l i .
5. Perc puanma'mum kepadabanci.
YANG TIDAK BOLEH DIJADlKAN IMAM
Y. Laki -l aki ma' mum kepadabanei.
2. Laki -l i m 'mumkepadapcrcmpuan.
3. Baneima' mumkcpadapercmpuan.
4. Bancima'mumkepada b nei.
60
5. Orang yang fashih (dapat membaca AI- Qur'an dengan baik) .
ma'mum kepada orang yang tidak tahu mcmbaca (yang ba-
nyaksalahbacaannya).
MA'MUM YANG TERLAMBATDATANG(MASBUQ).
Jika seorang ma'mum mendapatkan imamnya sedang ruku'
dan terus mengikut inya, maka sempurnalah raka'at itu baginya
meskipunia tidaksempatmembacafatihah.
Jika ia mengikuti imam sesudah ruku' ,makaiaharusmengu-
langi raka'at itu nanti,karena raka'atini t idakscmpurnadant idak
termasuk hitunganbaginya.
Jika rna'mum yang mengi kuti imam tasyahud akhir dari sa-
lah satu shalat, maka tasyahud yang dikerJakan oleh ma'mum itu
tidak termasuk bilangan baginya dan ia hams mcnyempurnakan
shalatnya sebagaimana biasa sesudah imam membcTi salam
19. SHALAT JUM'AT
Shalat]um'at ituhukumnyafardlu' ain bagi tiap-liap muslim,
mukallaf,laki-laki, sehat dan bermukim.
SYARAT-SYARAT SAHNYA JUM'AT
Syarat-syaratsahnyamelakukanshalat] urn'atadatiga :
l. Tempatshalal] urn'atharust ertent u.
2. ]uT?-lah.olr g yang berjama'a.h 40 orang
lakl-Iakl.
3. Dilakukan dalam waktuzhuhur.
4. Sebelum shalatJum'atdidahului oleh duakhuthbah.
Sungguhpun demikian risalah ini perlu kita kemukakan beberapa
pendapat yang mungkin dapat dijadikan pegangan bagi daerah-
*) Ket er:mgan:
Jumlah yang hadir Jum'at : sejak dahulu hingga sekarang me-
rupakan masalah yang sangat or ang,\valaupun di
dal:un AI-Qur'an tldak diterangkan bahwa sahnyaJum'at itu
arus sekian orang yang hadir. namun andaikata j umlah-tO
orangyanghadir dalamJurn'atdijadikan syarat sahnyaJurn 'at
bagi mas yarakat di Indonesia pada umumnyatidakmengalami
karenahalitupadaumumnyat clah terr.enuhi.
l
SUNAT-SUNAT JUM'AH
Bagi orang yang m nghadiri shalatJwn'atclisunatkan 6 per-
kara:
1. _ andiJanmembersihkan t ubuh.
2. 1\1emakai pakai n ulih.
3. ,lemot ngkuku.
4. Memakaiwangi -\-\angian.
5. Mem erbanyakmembacaa) at-ayat AI-Qur'an,d 'adan dzikir.
6. Tenangwaktukhathibmembaca khuthbah.
Ketl:rangan :
Bagi ran, yang t crlambat atang ke me jiu, sedang ' hathi b
tcngah berkhut h ah. hendaknya mempcr epat shalat sunnahnya
(tahiyyatal masjid) dua raka'at, kemudian duduk terus mende-
Ilgarkn khuthbah.
20. SHALAT QASHAR DAN JAMA'
1. SHALAT QASHAR.
Bagiorang yang dalam perjalanan bepeTgian, diholehkanmc-
nyingkat shalat wajib yang4raka'atmenjadi 2 mka'atdengans a-
rat sb . :
a. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari p rjalanan
kaki a au d a marhalah (yaitu sarna dengan 16 farsah = 138
km. )
b. Bepergian b -an untukrnaksiat.
c. Shalat yang boleh diqashar hanya haIat yang erupat raka'at
sajadanb ukanqadla.
d. Niat 1engqasharpadawaktutakbiratul ihTam
c. Tidakrna' mumkcpadaorangyangbukanmu afir.
Menurut Abd. Rahman AI- JazaiTi dalam Kitabul Fiqih 'alal
Madzah.ibilarba'ah,dinyatakan 16 farsah := 81 km. ).
2. SHALAT JAMA'
Shalatjama' ialahshalat yangdtkumpulkan,misalnyaZhuhur
Je ganAs ar ;Maghrib dellgan 'Isya,didalamsat waktu.
Caramelakukan shalatj ama'it u ada dua m cam :
"A;/I:J-:::{, 'J/. ,,;, c, /\ /-( 0 /./ 17 / ..1 ..... \'.
", .
I" -l:-,o' "11\ ......-::-- ,,-- l;:,
""-+ .. ...... ,,a
'- !Y- '" .


IlL
-I.' ..
.A", _ - ;;- _ "';--
V -' -
.p /
'L/ ./ / (lJ ./:J I ./ I'f
(
'..I) . :
Artinya :
Telah berkat a Abdurrahman bin Ka'b : "Bapak saya ketik
mendengar adzan hari Jum'at biasa mendo'akan bagi As'ad bin
Zararah. Maka saya bertanya kepadanya: Apabil a mendengar
adzan mengapa ayah ' mendo' akan untuk As'ad bin Zararah ?
Menjawab ayahnya: Karena dialah orang yang pertama kali me
ngumpulkan kit a untuk shalatJum' at didesa Hazmin Nabit. Maka
bertanya saya kepadanya :Berapakah waktuoranghadir ? lamen
jawab : "Empat puluh orang lakilaki".
(H. T.AbuDawud)
Beberapa pendapat ini dapat ditela'ah kembali , pada Kit ab Nailul
Authar,j iJid ill disekitar halaman 284. Semoga hal ini ada man
faatnya terutama bagi daerah pelosok yang ingin mensyi'arkan
Islam dengan shalat Jum'at namun penduduknya kurang dari 40
orang.
HUKUM KHUTHBAH
1. Membaea"Alhamdulilah" dalam duakhuthbahitu.
2. )\'1embaea shalawat atas Nabi Muhammad saw dalam dua
khuthbah.
3. Berwasiat dengan "taqwa" kepada Allah dalam dua khut h
bah.
4. MembacaayatAl- Qur'andalamsalah satukhut hbah.
5. Memohonkan maghfirah (ampunan) ba2:i sekalian mukminin
padakhut hbah yangkedua.
SYARAT SYARAT KHUTHBAH
1. lsi rukun khuthbah dapat didengar oleh 40orangahliJ um'ah.
2. Berturut-t ur ut antara khuthbah pertamadengan khuthbah kc.
dua.
1. Menutupauratnya.
t. Badan, pakaian dan tempatnya suei dari ha:das dan najis.
63
2. Shalat 'Asharjama' taqdirn. .
) . 0
O
. ",-
/' )./CJ ./.})..,./ J) (:,

USHALLII FARDLAL 'ASHRI RAKA'ATAINI QASHRAN
MAJMUU'AN ILAZH ZHUHRI ADAA- AN LlLLAAHI TA'-
AALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya :
"Aku niat shalat fardlu ashar duaraka'at qashar danjarna'
sarnazhuhur,fardlu karenaAllah. Allahu Akbar.
Shalat zhuhurjarna'ta'khir. .
'/. ...... J / ,Q

...... ,
)/0 ...... ;tl .... '"

. ...... .."
USHALLII FARDLAZH ZHUHRI RAK'ATAIN QASHRAN
MAJMUU'AN ILAL'ASHRI ADAA-AN LlLLAAHI TA'AALA
ALLAHU AKBAR.
.
Artinya:
"Aku niat shalat zhuhur dua raka'at qashar dan jarna' sarna
'ashar,fardlu karenaAllah". Allahu Akbar.
4. Shalat 'Ashar jarna' ta'khir
) ./ 0 '" /..J.
)!
/........ /-, .
jG,
;;
'"\....../.\ ;r / '"
-
USHALLII FARDLAL 'ASHRI RAKA'ATINI QASHRAN
MAJMUU'AN ILAHIL ZHUHRI ADAA--AN LILLAAHI
TA'AALA. ALLAHU AKBAR.
66
a. Jika shalat zhuhur dengan 'ashardikerjakan pada waktll
zhuhur atau maghrib dengan dilakukan pada waktu maghrii'.
makajama'semacamitudisebut "Jama' Taqdim".
b. Jika dilakukan sebaliknya disebut "Jama' ta'khir", misalnya
zhuhur dan 'ashar dikerjakan pada waktu 'ashar dan maghrib
dengan 'isyadikerjakanpadawaktu'isya.
Syarat jama'taqdim :
a. Dikerjakan dengan tertib; yakni dengan shalat yang pertama
misalnya zhuhur dahulu, kemudian ashar dan maghrib del-
hulukemudian isya.
b. Niatjama'dilakukanpa.da shalatpertama.
c. Berurutan antara keduanya; yakni tidak boleh disela dengan
shalatsunatatau lain-lain perbuatan_
Syaratjama'ta'khir:
a. Niatjama'ta'khirdilakukanpadashalat yangpertama.
b. Masih dalarn perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua.
3. JAMA' DAN QASHAR.
Musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan
diatas boleh mengerjakan shalat jama' dan qashar sekaligus .
yaitu mengumpulkanshalatdanmemendekkannya.
Lafashniatshalatqashardenganjama':
1. Shalatzhuhurjama'taqdim
c./ ,/ ,/. /';,

.. / ,/-:;1 "/
)/0 /.\ J'(;,.

USHALLII FARDLAL ZHUHRI RAK'ATAINI QASHRAN
MAJMUU'AN ILAIHIL 'ASHRU ADAA-'AN LILLAAHI TA'-
AALA. AI.LAAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat fardlu zhuhur dua raka'at qashar, dengan
jama'sarnaasharfardlu karenaAllah. AllahuAkbar.
65
\LUI FARULAL MAGHRIBI .TSALAATSA RAKA'
\ \IT' \1A.I\1UU'AN ILAL 'ISYAA -I ADAA-AN LIL--
LAMB TA'AALA. ALLAAHU AKBAR.
:\rrinYJ.:
",\ku niat shalat maghrib tiga raka'at jama' sama 'isya,
karena Allah".Allahu Akbar,
8. Shalal jama'ta'khir.
, / ./ / 0 Y (1 ./ / /.

. ./ ... "., 7 ..----.,/.;'" *'
)./(1 J'l/;; l.. 4/-1/./1
.
. .
t FARDLAL 'ISYAAI RAKA'ATAINI QASIIRAi\
'j \.I'ItT'AN IL'\IHIL MAGHRIBI ADAA -AN ULLAAHI
T\'\'\LA, ALIA\HU AKBAR.
.\n111\'a :
'.-\ku niat shabt 'Isya dua raka'at qashar dan jama' sarna
n<l\!hrib fardlu karenaAllah".AllahuAkbar.
6R
Artinya:
"Aku niat shalatashar dua raka'at qashar dan jarna' sarna
zhuhur, fa.rdlu karena Allah". Allahu Akbar.
5. Shalat Maghrih jama'taqdim
o 0/ l '" 1/0./ / / '" ././.

J/
o
./ J'

USHALLII FARDLAL MAGHRIBI TSALAATSA RAKA'
AATIN MAJMUU'AN ILAHIL 'ISYAA-U ADAA-AN LIL-
LAAHI TA'AALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya :
"Aku nial shalat rnaghrib tiga raka'at j arna' sarna 'isya,
fardlu karena Allah". Allahu Akbar.
6. Shalat 'Isya jama' taqdim.

/_:....1/" \.- 7
. ,
)/C 'll/-;:: -

USHALLII FARDLAL 'ISYAA-I RAKA'A'fINI QASHRAN
\tAJM UU'AN ILAL MAGHRIBI ADAA--AN LILLAAHI
r A 'AALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat 'Isya dua qashar dan jarn.l' sarna
rnaghrib, fardlu karena Allah". Allahu Akbar.
7. Shalat Maghrib jama' ta'khir.
CI /, / \/0 / /./ /0 ,/.. i
-.J I
... /.
, ,,, ,.,-'/ :;..-

67
2. Jika tidak dapat .duduk. b:;lcil mengerjabnnya (kngall Cdrd
dua belahkakinya diarahkan ke arah qiblat, kepa!anya di-
tinggikan dengan alas banta! dan mukanya diarahkan keqib-
lat.
d. Cara mengerjakan ruku'nyc., cukup mcnggerakkan kepala ke
muka.
b. Sujudnya menggerakkan kepala lebih ke muka dan lebih di-
tundukkan,sepcrtipadagambarnomor3.
Gambar No.3
\. Jikadudukscpertibiasadan
berbaring seperti pada gam-
bar nomor 3 juga tidak da-
pat, maka boleh berbaring
dengan seIuruh anggota ba-
dan di hadapkan qiblat. Ru-
ku' dan sujudnya cukup
menggerakkan kepala, me:
urut kemampuannya. Se-
perti padagambarnomor4.
Gambarno. 4
4. Jika tidak dapat mengerja-
kan dengan cara berbaring
seperti tersebut diatas, ma-
ka cukup dehgan isyarat,
baik dengan kepalamaupun
Jengan mata. Dan jika se -
muanya tidakmungkin, ma-
ka baleh dikerjakan da-
!am.hati, sclama aka! dan
ji wa masih ada.
3
BAB V
SHALAT BAGI ORANG YANG SAKIT
r a n ~ yang sedang sakit wajib pula mcngcrjakan sh" ;Jt, !>c -
lama akaldan ingatannyamasih sadar.
1. Kalau tidak dapat bcrdiri, boleh mengerjakan samiJil dwlllk.
scpcrtipadagambar nomoI" I.
Gambarno. 1
GambaI' no.2
.a. Cara I11cngcrj akan rllkll'nya
ialah dengan dllduk I11cm -
bllngkllk sedikit. sqH: rti lJa-
dagambarnomoI' 2.
b. Cara mcngcrjakan slIjlld nya,
. 1
sq.lcrtl cara mcngCl'j,l"<lll SU '
jlld biasa. .
i'
II
Ii
: 1
1 !:
()f '
b. Setclah lakbiratul ihram, setelah mengucapkan "AL-
LAlIV AKBAR" bersamaan dengan niat, sambi! mcletakkan
tangan kanan diatas tangan kiri diatas perut (sedakep), kemu-
dian membaca surat Fatihah (tidak membaca suratyanglain).
Setelah membaca Fatihah terus takbir membaca "ALLAAHU
AKBAR".
,. Setelah takbir yang kedua, terus membaca shalawat atas Nabi
,bb , 'm

ALLAHlJMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMADIN.
Artinya:
"YaAllah, berilahshalawatatasNabi Muhammad".
Lebih sempurnabacalahshalawat sbb. :
\;:j..;:rJi
"'--> - ? "/ " '1.5"" "
'l:: E l;'/ /0 ("I
./ /' ....
/0
../ /' '.). './
-
. - /
ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMADIN WA ALAA
AALI MUHAMMADIN KAMAA SHALLAITA 'ALAA IBRAA
HIlMA WA'ALAA AALI IBRAAHIIMA WABAARIK 'ALAA
MUHAMMADIN WA'ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA
BAARAKTA 'ALAA IBRAAHIIMA WA'ALAA AALI IBRAA
HUMA FIL 'AALAMIINA INNAKA HAMDDUM MAJDDUN.
Artinva :
. .
"Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi dan atas keluarganya,
sebagaimaniTuhan pcrnah mcmberi rahmat kcpadaNabi Ibrahim
dan kcluarganya. Dan limpahilah bcrkah atas Nabi l\Iuhammad
dan para keluarganya, sebagaimana Tuhan p(;rnah mcmberikan
. berkah kepada Nabi Ibrahim dan para kcluarganya. Di seluruh
72
A. SHALAT JENAZAH
1. Syarat-syaratshalatjenazah :
a. Shalatjenazah sarna halnya dengan shalat yang lain, yaitu ha-
rus menutup 'aurat, suci dari hadas besardankecil, suci badan,
pakaian dan tempatnyasertamenghadapqiblat.
b_ Mayit sudahdimandikandandikafani.
c. Letak mayit sebe1ah kiblat orang yang menyalatinya, kecuali
kalau shalatdilakukan di atas kuburataushalat ghaib.
2. Rukundan caramengeljakanshalatjenazah :
Shalat jenazah tidak dengan ruku' dan sujud serta tidak
dengan adzandan iqamat,dan caranyasebagaiberikut :
Setelah berdiri sebagaimana mestinya akan mengerjakan
shalat,maka :
a. Niat, menyengaja melakukan shalat atas mayit dengan empat
takbir, menghadapqiblat karena Allah.
Lafazh niatnya :
Untukmayatlaki-laki :
, 0 /0;, /
. / ,< 0 //,
M ;' " l>;,-
USHALLII 'ALAA HAADZAL MAYYITI ARBA'A TAK
BIIRAATIN FARDLAL KIFAAYATI (MA'MUUMAN/IMAA
MAN) LILLAAHI TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat atas mayit ini empat laKOIT lardlukifayah
karenaAllah_ Allahu Akbar.
Untukmayitperempuan :
'
J
/.. / /.. //
USHALLII 'ALAA HAADZIHIL MAYYITATI ARBA'A TAK-
BIIRATIN FARDLAL KIFAAYATI (MA'MUUMAN/IMAAMAN)
TA'AALA. ALLAHU AKBAR.
,
7]
Artinya :
, "Ya Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahtcrakan
ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangan-
nya, dan Illaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan
air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana
bin putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah
nya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahuIll, dan gantl-
kanlah baginya ahli kcluarga yang lebih baik dari pada ahli keIllar-
ganya yang dahlllu, dan peliharalah (hindarkanlah) ia dari siksa
kubur, dan adzab api neraka".
Kcterangan :
Jib mayit pcrcmpuan Iafazh iahu menjadi lahaa dan sete-
fusnya.
Jika mayit anak anak do'anya sbb. :
\"'! -!/UL::' I",/{),"
\
0, '1// "\
.. ...,
'" ) ..
.. ..
, ALLAAHUMMAj'ALHU FARATHAN LI-ABAWAIHI WA-
SALAFAN WADZUKHRAN WA'IZHATAN WA'TIBAARAN
WASYAFU'AN WATSAQQIL HIHI MAWAAZIINAHUMAA
WAFRIGHISHSHABRA 'ALAA QULUUBIHIMAA WALAA
TAFTINHUMAA BA'DAHU WALAA TAHRIMNAA AJ-
RAHU.
Artinya :.
"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi
ayah bundanya dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan,
dan menjadi pengajaran ibarat serta syafa 'at bagi orang tuanya.
Dan beratkanlah timbangan ibu bapanya karenanya, serta berilah
kesabaran dalam hati kedua ibu-bapanya. Dan janganlah mcnjadi-
kan fitnah bagi ayah bundanya sepcninggalkannya, dan janganlah
Tuhan menghalangi pahala kcpada dua orang tuanya".
74
alam iniTuhanlahyang terpujiYangMahaMulia".
d. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca do'asekurang
kurangnyasbb. :
/ /'/
",-. /" ,). II \/ 1//)'/ ,. 'f4
U1
.
ALLAAHUMMAGHFIR LAHUU WARHAMHU WA'AAFIHI
WA'FU 'ANHU.
Artinya:
"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan
maafkanlahdia".
Lebih sempurnamembacado'ashb. :
//. / II / '... /
)
)
.
.. X II" /./ ,
/ IJ r-t
,/.f""/ \,QII ..... /.i;.J//. 0..... -..... .-H
\.to.) \.G \. .. (ua)c!AJ .. .\.. .. L:a c.uLJ
... .......... "...J .:...:7 .:..;!/ '"
Po /. - ,/. /
\"< 1,\..... ) .. tl .. '/
'j ......
(LA).9)I.;'6;,
/ 0/'//. '/' /

. 7 'j
ALLAAHUMMAGHFIR LAHU (LAHAA) W ARHAMHU
(HA) W A 'AAFIHI (HA) W A 'FU 'ANHU (HA) WAKRIM
NUZUULAHU (HA) WAWASSI' MADKHALAHU (HA)
(HA) BIL MAA-I WATS TSALjI WALBARADI
WANAQQIHI (HA) MINAL KHATHAAYAA KAMAA
YUNAQQATS TSAUBUL ABYADLU MINAD DANASI
WABDILHU (HA) DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHD
(HA) W A.AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI (HA) AZA-
UjAN KHAIRAN MIN ZAUjIHI (HA) WAQIHI (HA) FIT-
,NATAL QABRI WA'AD,ZAABAN N;\ARI.
73
daerah t rtent u yang. pengunJung Jum'ahnya I'nung in kurang
dari40orang..
. 1. Imam Abu Hani fah (Imam Han fi ) menyatakan c kup empat
orang termasuk imam. Pendapat ini dcngan alasan sat u hadis
bb. :
\o!QBo
t
/
U,V c4 .,; ..
. \
//0' ""\

Art inya:
"Jurn' ah itu wajib bagi tiap-tiap desa yang da padapya se-
Dran imam, walaupunpenduduknyahanyaada4 of<mg".
(H.R.Thabrani )
?. Imam Aw-Za'i menyatakan jum'ah itll cukup dengan 12 0 -
rang.Pendapatiniclengan alasan hadis sbb. :
/.J It / / / (J / /
)
0 r:tl< -'1/ ... .Jf,."''''1
L..@,'" ..-0
/iliS\ "\ 0: /2./ o/J
.. ..

Art inya :
"Orang yang per tama kah datang ke Madinah dari kaum
Muhajirin ialah M sh'ab bin 'Umair, dan dialah orang yang perta-
rna mendirikanJum at disit pad hariJum'at , sebelum abiMu-
hammad,saw d tang (dan wakt u itu) mereka dua belas orang".
(H R Thabrani )
3. I am'Syafi'i menyatakan Jum'ah itu hams 40 orang hadir,
dengan alasan hadis sbb. :
/tcJ\//\"'\:1 /1 /:IV 0 ,oSJ'"\):1/
.. 3. :
.; ./ :- ? .
... ..... <):! ,0
,:)...tdJ 09,
62
f. SELESAI TAKBIR DO'A SBB.:
/ /./ ,/ ./ /. ./././ /
J:t'/Lt ,,' .. \./) /o/l:.:ui; .I) 0\'-:0
.. /
ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU WALAA
BA'DAHU WAGHFIR LANAA WALAHU.
Artinya :
"Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada
kami Uanganlah Engkau meillputkan kami akan pahalanya), dan
janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan am-
punilah kami dan dia".
Lcbih sempurnadan Iengkap membacado 'asbb.:

./ f) /./ .)
o
....... "/ ..... "" _/:;" :...7. I.J!/
.. ,J ./ /1
, ..'3-",) /
ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU WALAA
TAFTINNAA BA'DAHU WAGHFIR LANAA WALAHU
WAll IKHWAANINAL LADZIINA SABAQUUNABIL
lIMAANI WALAA TAJ'AL Fll QULUUBINAA GHILLAN
L1LLADZIINA AAMANUU RABBANAA INNAKA RA'UU
FUR RAHllMUN.
Artinya:
"YaAllah,janganl.ah kiranyapahalariya tidak sampai kepada
kami, danjanganlah Engkau memberi k<lmi fitnah sepeninggalnya,
dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-salldara kita yang
mendahlllui kita dengan iman, dan janganlah Engkall menjadi-
kan unek-unek/gelisah dalam hati kami dan bagi orang-orang
yang berirrian. WahaiTuhan kami, sesungguhnya EngkaulahMaha
Pcngampup lagi MahaPenyayang".
75
g. KEMUDIA1'J (SELESAI) MEMBERI SALAM SAMBIL
MEMALINGKAN MUKA KE KANAN KE KIRI DE-
NGAN UCAPAN SBB. :
'.
. -
ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABA-
RAKAATUH.
Artinya:
"Keselamatan dan rahmat semoga tctap pada kaml'
sekalian".
B. SHALAT GHAIB.
Bila ada keluarga atau handai toIan yangmeninggalditempat
yang jauh dari sanak saudaranya, maka disunatkanjuga kita me-
lakukan shalatghaib atasmayatitutersebut walaupun sudahlewat
seminggu atau lebih. Shalat ghaib pada mayit itu adalah shah,
sebagaimanashalatjenazahbiasa.
Bacaannyasarna sajadenganshalatjenazahyangbukanghaib,
hanya niatnya saja disebutkan atas mayit ghaib, yakni dengan
lafazh: USHALLI ALAL MAYYITIL GHAAIBI ARBA'A
TAKBIIRATTIN FARDLAL KIFAAYATI (MA'MUUMAN I
IMAAMAN) LILLAAHI TA'AALAA ALLAAHU AKBAR.
Atau dengan menjelaskan nama mayit tersebut,misalnya :
o ...... e./..J. ).
/.
'-""'v' -" ;;>'
J'
.. ,-
USHALLI ';'\LAA MAYYITI (FULAN) AL GHAAIBI AR-
BA'A TAKBIIRAATIN, FARDLAL KIFAAYATI LILLAAHI
TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.
Do'a sesudah shalat Jenazah :
Setdah se\esai salam, kemudian membaca bersama sarna Su-
rat Fatihah, kemudian imam membacado'a sbb. :
76

"" .. .... - __ > .
\;,,- ,

/'
, :Y'I/) / // / / /
/t::;l9
/./ / _ .. .. /./
,.. /' ./
, //0/ I' ... /:,,0 ,//. / /
l:':-.. .. A. L:::iJl, .\AI
-;:iJ..,t \OO-V- .. X lJ, / .::-
J/../ " ../:,,"
0..
/ .. // -
-"" .
1..I..:' ;. .. -::. t / ..0,/ "" .{2J{
AJ . .' /
. .
0<
../ ) .-::J, ",,:.::J '/0;.-"" ,..,
/. I' , "
.. W/
"..I :,..-!.).,., /
BISMJ! ,LAAHIRRAHMANIRRAHIIM. . '
ALLAAliUMMA SHALLl :ALAA, SAYYIDINAi\ MUHAM-
WA'ALAA AALl MUHAMMADIN. ALLAAHOMMA
BIHAOQIL FAATIHATI'I'TIQ RIQAABANAA WARIQAA-
BA HAADZAL MAYYITI (HAADZIIUL MAYYITATI kalau
pt'rE'm1JUan) MINAN NAARI. ALLAAHUMMA ANZILlR
RAHMATA WAL MAGHFIRATA 'ALAA HAADZAL MAYYI,
TI (HAADZIHIL MAYYITATI) WAJ'AL QABRA HU (HA)
RAUDLATAN MINAL JANNATI WALAA TAj'ALHU (HA)
HUFRATAN MINAN NIIRAANI. WASHALLALLAAHU
'ALAA KHAIRI KHALQIHI SA YYIDINAA MUHAMMADIN
WA 'ALAA AALlHI WASHAHBIHII AJMA'IINA. WAL
HAMDU LILLAAHI RABBIL AALAMIINA.
Artinya :
"Ya Allah, curahkanlah rahmat atas junjungan kita :'\,Ihi
dan kcpada kcJuarga :'\abi Ya Allah.
dengan bcrkahnya surat AIFatihah. bchaskanlah dusa kami dan
77
dosamayit ini dari siksaan api IIcraka."
"YaAllah, curahkar;:.lh :-.lillll.ndanbcrilah ampunan kcpada-
mayit ini. Danjadikanlahtempat kuburnyataman yaman darisorga
dan janganlah Engkau mcnjadikan kuburnya itu lubang jurang
neraka. Dan semoga Allah mcmbcri rahmat kcpada semulia-mulia
makhIukNya yaitujunjllngankami NabiMuhammaddan keluarga-
nya serta sahabat-sahabatnya sekali an , dan scgala puji bagi Allah
Tuhanseru sekalian aIam" .
BAS VI. SHALAT- SHALAT SUNNAT.
1. SHALAT RAWATIJJ.
Shalat rawatib ialah shalat sunnat yang di kcrjakan sebclum
dan sesudah shalat fardlu. Seluruh dari shalat rawatih ini ada 22
raka'at,yaitu :
2 raka 'at sebelum shalat shubuh (sesudah shalat shubuh t idak
adasunnatba'diyah).
2 raka'at sebelum shalat zhuhur. 2 atau 4 raka'at scslldah shalat
zhuhur.
2 raka'at atau 4 raka'at scbelum shalat 'ashar, (scsudah shalat
'ashartidak adasunnat ba'diyah). -
2 raka'at sesudah shalat maghrib.
2 raka'at sebelum shalat 'isya.
2 raka'atsesudah shalat 'isya ..
Diantara shalat-shalat tcrscbut ada yang dinamakan "sunnat
mu'akkad" artinya sunnat yang sangat kuat, yaitu : 2 raka'at se-
')e\um shalat zhuhur,denganniatnya :
)

ttl" "7 ... J- V
;.-, '7 =--
USHALLI SUNNATAZH ZHUHRI RAK'ATAINI QABLIYYA-
TAN. LILLAAHI TA'ALAA. ALLAAHU AKBAR.
Artiriya :
Aku niat shalat sunat sebclum zhuhur dua raka'at karena
Allah ta'ala. Allahu Akbar.
2 raka'atsesudahzhuhur,dengan niatnya :
, ; ./ $U.//o "'../.J.
)/0 " / D ..
../ .... u.
78
USHALLI SUNNATAZH ZHUHRI RAK'ATAIN BA'DIYYA-
TAN LILLAAHI TA'ALLA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat sesudah zhuhur dua raka'at karenc
Allah ta'ala. Allahu Akbar-
2 raka'at sebelum 'ashar, dengan niatnya :
_____ o
.p\d...b ././ _/ / .. !/
USHALLI SUN NATAL 'ASHRI RAK'ATAINI QABLIYAA-
TAN LILLAHI TA'ALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat sunat sebelum ashar dua raka'at karena
Allah ta'ala_ Allal1U Akbar-
2 raka'at sesudah maghrib, dengan niatnya :
J' t / k;l0:/.
\4.U1. d

. // .. " ... ;./ :/


USHALLI SUNNATAL MAGHRIBI RAK'ATAIN BA'DIYAA-
TAN LILLAAHI TA'ALAA. ALLAHU AKBAR.
Aitinya:
Akll niat shalat Sllnat sesudah maghrib dua raka'at karena
Allah ta'alaa_ Allahu Akbar-
2 raka'at sebelum shalat 'isya, dengan niatnya :

. " .../- ".. :/
USHALLI SUNNATAL 'ISYAA-I RAK'ATAIN QABLIYYA-
TAN LILLAAHt TA'ALAA_ ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat sebelum 'isya dua raka'at karena Allah
ta'alaa. Allahu Akbar.
79
2 raka'at scslldah shalat 'isya, dcngan niatnya :

..- ", .. ", .",- .,.,
USHALLI SUNNATAL 'ISYAAI RAKA'ATAIN BA'DIYYA-
TAN LILLAAHI. TA 'ALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat seslldah 'isya dua raka'at karena Allah
ta'ala. Allahll Akbar.
a. Keunlungan shalal sunal sebelum shu huh :
Nahi Muhammad saw bersahda shh. :
J/. \ "",' \/o/)t. \ "". / 11..-
.. "": .. .. ..
,.. "':r" V - ",
. ,.:.;1 " "
, . !/...1,
.. ""
"AN 'AISYATA RADUYALLAAHU 'ANHAA, 'ANIN NA-
BIYYI SAW QAALA: RAK'ATAL FAJRI KHAIRUN MINAD
DlJNYA WAMAA FIIHAA".' ' .'
Artin)Ll :
. Dari Aisyah r a bahwa Nabi saw telah bersabda: Dua Raka'at
fajar (Shalat sunat yang dikerjakan sebelum shubuh) lebih
baik (iari p,lcia dunia dan seisinya". ( H R Muslim).
2 raka'at shalat synat fajar, dcngan niatnya :
::\%!. : <l
..- 7..-.. '!.J?
USHALLI SUN NATAL FAJRI RAK'ATAINI LlLLAAHI
TA'ALAA. ALLAHU AKBAR. '
Artinya :
"Akll niat shalat sunat fajar dua raka'at, karena Allah ta'ala.
Allahu Akbar".
2 raka'at shalat sunat sebelum shubuh, dcngan niatnya :
80

.fl. 14U " / .. ". ",.. ?J.. ;;..'
USHALLI SUNNATASH SHUBHI RAK'ATAINI QABLIYYA-
AN LILLAAHI TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat sunat sebelum shubuh dua raka'at karena
Allah. Allahu Akbar".
h. \Keuntungan shalat sunat sebelum dan 8esudah zhuhur, dinya-
takanolehN abiMuhammaddengansahdanya :
/ /, .
J
o)///)'1/ " "


-' .,j''' ",.. U _ ,-
(> 0 ,
, ...1\ \ \1..J'/0./ /./ ""
a .J \
or 7 .",,__ . . ...:.../
'ANIBNI 'UMARA RADLIYALLAHU ANHU, QAALA:
"SHALLAITU MA'A RASUULILLAHI SAW RAK'ATAIN
QABLAZH ZHUHRI WARAK'ATAINI BA'DAHAA WARAK'
ATAINI BA'DAL -JUM'ATI WARAK'ATAINI BA'DAL'I-
SYAAi".
Artinya :
Dari Thnu Umar r a
"
ia berkata: Pernah saya shalatbersama
Rasulullah saw dua raka'at sebelum zhuhur dan dua raka'at se-
sudah zhuhur, dan dua raka'at sesudah Jum'at dan dua raka'at
sesudah '!sya".
(HR Bukhari dan Muslim)
Shalat-shalat tersebut, yang dikerjakan sebelum shalat fardlu
dinamakan "Qabliyyah", dan yang dikerjakan sesudah shalat
fardludinamakan "Ba!diyyah". -.
a. Niatnyamenurutmacam shalatnya.
b. Tidakdenganadzandaniqamah.
c. Dikerjakantidakdenganberm,aja'ah.
81
d. Bacaannyatidakdinyaringkan.
e. Jika lebih dari dua raka'at, tiap-tiap dua raka'at satu salam.
f. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah pergeser
sedikitdaritempat shalatfardlu yangbarudikerjakan.
2. SHALAT SUNAT WUDLU' :
Setiap kali seseorang selesai berwudlu', disunatkantnengerja-
kan shalat sunat wudlu' dua raka'at, dan cara mengerjakannya
yaitu :
a. Sehabis berwudlu' sebagaimana biasa kita disunatkan memba-
cado'a:
{.to ''','/o. ./.JL.
D C-b.-, .J/4I/.lC' -'11-
,/ \/ 0 J // ) .J 0/
.-. "",
"""-,jI' :J-- U
/, 0 / /) 0
I--"o(&.. 0.
/
."ASY-HADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH W AU OAHU
LAA SYARIKA LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMA-
DAN 'ABDUHU WARASULUHU. ALLAHUMMAJ'ALNII
MINATTAWWABIINA, WAJ-ALNII MINAL MUTATHAHHI
RINA WAJ'ALNII MIN 'IBADIKASH SHAALIHIINA".
Artinya:
"Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada
yang menyekutukanbagiNya.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambaNya
danUtusanNya.
Ya Allah jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah
aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-
orangyangshaleh".
Selesai membaca do'a tersebut, lalu melaksanakan shalat su-
natwudlu'duaraka'at, dengan lafazh niatnyasbb. :
0 D//
)
J{l
8.2
USHAtLI SUNNATAL WUDLlJ-I-- RAK'ATAINI LILLAAHI
TA'ALA. ALtAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat wudlu' duaraka'atkarenaAllahta'ala
AllahuAkbar.
Shalat ini dikerjakan dua raka'at sebagaimana shalat ,yang
laindengan ikhlash sampaisalam.
3. SHAtAT DtUHA:
Shalat dluha ialah shalat sunat yang dikerjakan padawaktu
matah<!1"i sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dluha ini dua
raka'at, boleh empat raka'at, enam raka'at, atau delapan raka'at.
Waktu shalat dluha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi
_ 7hasta(pukultujuhsampaimasukwaktuzhuhur).
Bacaan surat dalam shalat dluha pada raka'at pertama ialah
surat Asy Syamsu (Wasy Syamsi wadluhaaha) dan pada raka'at
keduasuratAdl-dluha(Wadl-dluhaawallaili).
Lafazhniatnyasbb. :
J;L
7..,--- ::;.'
USHALLI SUNNATADL DLUHA RAK'ATAINI LILLAAHI
TA'ALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat dluha dua raka'at, karena Allah ta'ala.
AllahuAkbar.
Do'a yangdibacasetelahseleaishalatdluha:

,/0 "o...... ...... 3r/.. ...... '

", . ,
/!Y.'/J.f'r('V-.:.t /r' ....... -t"-"e
\.
';11' ) '7./ , ./
83'
It "'"./ ./ 0
\1-\"" / JOY'/- l',/./} ./ 1! . .. 0-..,I


J. !l" !Jc.

" -v.;-- -". /' 'GI
' )...J
.. n / ./
..-",,/ . . - ..
ALLAAHUMMA INNADL DLUHAA-A DLUHAA-UKA
BAHAAA BAHAAUKA, .WAL JAMAALA JAMAALUKA
WALQUWWATA QUWATUKA, WALQUDRATA QUDRA
TUKA WAL 'ISHMATA '1SHMATUKA. ALLAAHUMMA IN
KAANA RllQD FIS SAMAAI FA ANZILHU,. WA IN
KAANA FIL ARDLI FA-AKHRIJHU, WA IN KAANA
MU'SIRAN FAYASSIRHU WAIN KAANA HARAAMAN
FATHAHHIRHU, WA IN KAANA BA-DDAN FAQARRffiHU
BIHAQQI DLUHAAIKA WABAHAIKA WAJAMAALIKA,
WAQUWWATIKA WAQUDRATIKA, AATINII MAA ATAITA
'IBAADAKASH SHAALIIDIN.
Artinya:
. "Ya Allah, bahwasanya waktu dluha itu waktu dluhaMu,
kecantikan ialah kecantikanMu, keindahan itu keindahanMu,
kekuatan it u kekuatanMu, kckuasaan itu kekuasaanMu, dan
perlindungan itu,pcrlindunganMu".
"Ya All ah, jika rizkiku masih diatas langit, turunkanlah
danjikaadadidalambumi, keluarkanlah,j ikasukarmudahkanlah,
jika haram sucikanlah,j ika masihjauhdekatkanlah, berkatwakt u
dluha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanMu,
limpahkanlah kepada ka'ini segala yang telah Engkau limpahkan
kcpadahamba-hamba-Muyangshaleh".
Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah r a dalamhadist sbb. :
L-'=- -t\.......:):.'1';: :/ ,-'" -""At"
.. JU)
:.F.J-""", .....-:- 1:_ '"/.J .J( ".-!
'(e:.1S;.,jJ':;....,.. -l.t D U.JJC{..,I. al.).:\1
",. "'" ':...J "'. :.::7"
QAALA RASULULLAHI SAW : "MAN HAAFAlHA 'ALAA
'1YUF'ATIDL DLUHA, GHUFIRALAHU DlUNUBUHU WA-
84
IN KAANAT MITSLA ZABADIL BAHRI.
Artinya:
"Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat dluha dengan
langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu
sebanyakbusalutan"
(R Turmudzi)
4. SHALAT TAHIYYATUL MASjIO :
Shalat tahiyyatul masjid ialah shalat sunnatyangdikerjakan
olehjama'ah yang sedang masuk ke masjid, baikpadahariJum'at
maupunlainnya,diwakt u malam atausiang.
Jika kitamasuk kedalam masjid,hendaklah sebelum duduk
kita mengerjakan shalat sunnat dua raka'at. Shalat sunnat ini di-
sebut shalat tahiyyatul masjid, artinya shalat untuk menghormati
masjid.
.Lafazhniatnyasbb. :
J.Z ..
'" ..;.;'
USHALLl SUNNATA TAHIYYATAL MASjlOI RAK'ATAINI
TA'AALA. ALLAHU AKBAR. -
Art inya:
Aku niat shalat sunnat tahiyatal masjid dua raka' at karena
AllahTa'aIa. AllahuAkbar. .
Orang yang masuk ke masjid dikala khathib sedang ber-
khut hbah, hendaklah shalat lahiyyatul masj id dilakukan dengan
ringan, art inya jangan terlalu lama, untuk segera dapat mende-
ngarkan khuthbah.

a. Oo'awaktuherangkatdarirumahkemasjid :
"'} " .....
o 0/
0
. "' \ ".. :> // 0&/ \ ' t.0 " , " I .
"
;.;' ..
"/ / .. /)6',./ 0."/ !//

.. r, ) 0/ 9 ) ,..-l.'
. 0 Q / o J!o t. ,.. 0 0
J..iY:/
1t5
t /./

ALLAHUMMAJ 'AL Fll QALBII NUURAN WAFll BASHA-
Rll NUURAN WAFII SA,1\1'll NUURAN WA 'AN YAMINll
NUURAN W AKHALFll NUURAN WAFll 'ASHA.BII NUU-
RAN WAFII LAHMll NUURAN WAFII DAMll NUURAN
W AFll SYA'RII NUURAN W AFll BASYARll NURAN.
Artinya:
"Ya Allah Tuhan kami, berilah aku penyuluh/cahayadalam
hatiku, curahkanlah cahaya dalam pandanganku, curahkanlah
cahayadalam pendengaranku, curahkanlah cahaya disisi kananku,
curahkanlah cahaya dibelakangku, curahkanlah cahaya didalam
saraf-sarafku, curahkanlah cahaya didalam daging-dagingku,
curahkanlah cahaya didalam rambutku, dan curahkanlah cahaya
didalam kulitku"(H R Bukhari dan Muslim).
h. Do' aketikasedangmasukma...c;jid :
Jika kita mau masuk masjid disunatkan membacado'asbb.:
/. j /0/ //.ot 0,/0 ).J I) 1.. ......


ALLAHUMMAGHFIR Lll DZUNUUBII W AFTAH LII AB -
WAAHA RAHMATlKA.
Artinya:
''Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,
bukakanlahpintu-pinturahmatdanrestu-Mu".
c. Do'aketikakeluardarimasjid :
01.) o/. /a/oA'Go/el/
.'" .....,IaJ e ,o-\u
o
0 \ til./,
;.' .. .:..r.
:;,
"/.
.. 0 h o. "I
. 7 ..
ALLAHUMMAGHFIR LII DZUN-UBII WAF-TAH LII
ABWAABA FADL-UKA. ALLAHUMMA'SHIMNII MINASY
AITHAANIRRAJllMI.
8b
Artinya:
"Ya Allah ya Tuhan kami, amptinilah dosa dosaku dan
bukakanlahbagiku pintu pintu kemurahanMu.YaAllahkami mo-
honberlindungdarisyaithanyang terkutuk".
5. SHALAT TAHAJJUD.
,
Shalat tahaijud ialahshalatsunatyangdikerjakanpadawaktu
malam; sedikitnya dna raka'at dan sebanyak-'banyaknya tidak
terbatas. Waktunyasesudah shalat 'Isyasampaiterbitfajar. Shalat
diwaktu malam hanyadapat disebut shalattahaijuddengansyarat
apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun
tidur itu hanyasebentar.Jadi apabiladikerjakan tanpatidursebe-
lumnya, maka ini bukan shalat.tahaijud, tetapi shalat shalat
-sunnahsajasepertiwitirdansebagainya.
Kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah ini dari
waktu 'Isya sampai waktu shubuh, sedang sepanjang malam ini
ada saat-saat utama, lebih utamadan paling utama, maka waktu
malam yang panjang itu dapat kita bagi menjadi tiga bagian:
a. Sepertiga Pertama, yaitu kira-kira darijam 19 sampai dengan
jam22,inisaat utama. '
b. Sepertiga Kedua, yaitu kira kiril dari jam 22 sampai
jam 1,ini saat yangpaling utamadan
c. Sepertiga Ketiga., yaitu kira-kira dar,i jam 1 sampai dengan
masuknya waktu shubuh, ini adalah saat yang paling utama.
(Dcmikianlah menurut hadis Rasulullah'saw yang berbunyi:
' ..
;.-', , 'g':
o /. / /./ 0 0)//
JA/ J:t)\ ..Ct \/ JA/ /A"" ,
.&\J......
'-'/' , --./ .... " .../
) /. /.. '" ...-:
0. 0.1 JA ",/t o ./
" ",,&Au.! I.! L..&J
./ ..", ,- 9'"
. . ' . .y;j.liebj
YANZILU RABBUNA ILAA SAMAA-ID DUN-YA HUNA
YABQAATSULUTSUt LAILiL AKHIRI, FAYAQUULU:
HAL MIN DAA-'IN FAASTAJUBU LAHU, HAL MIN SAA-
87
ILIN FA-A'THIYAHU, HAL MIN MUSTAGHFIRIN FA-AGH-
FIRU LAHU, HATTAA YATHLU'AL FAIRU.
Artinya:
Perintah Allah turun ke langit dunia diwaktu tinggal seper-
tiga yang akhir dari waktu malam, lalu berseru : Adakah orang-
orang yang memohon (berdo'a), pasti akan Kukabulkan, ada-
kah orang yang meminta, pasti akan Ku beri dan adakah yang
mengharap I memohon ampunan, pasti akan Ku ampuni baginya.
Sampai tiba waktu shubuh.
Lafazh niatnya sbb. :
-*'
;;-'
USHALLI SUNNATAT TAHAJJUDI RAK'ATAINI LlLLAAHI
TA'ALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunat tahaiiud dua raka'at karena Allah
ta'ala. Allahu Akbar.
FadliUahnya / keistimewaannya :
Shalat tahajud yakni shalat malam itu sangat dianjurkan,
sebagaimana firman Allah sbb. :
/11/0/0./, ....., 13 0/
...
..
{......
.,
-
I

.... - .. J;lll/

./ '" ..
...- \,;'- /' -
\ .......
(
V\ \ J Lo .... . '-.)
WAMINALLAILI FATAHAJJAD BIHI NAAFI LATAN LAKA
'ASAA AN YAB' ATSAKA RABBUKA MAQAAMAN MAH-
MlJ{JDAA.
A'.l inya;
"Hehdaknya engkau gunakan sebagian waktu malam itu un-
tuk ,balat tahaijud, sebagai shalatsunnat untuk dirimu, mudah
88
mudahdIl 1uhan akan membangkitkan cngkau dengan kedudukan
yangbaik". (S.Bani Israil, ayat 79).
Do'a Tahajjud :
Do'a do'a yang dibaca diwaktu melakukan sembahyang
tahajjud atau sesudahnya sebai knya dari ayat-ayat AI-Qur'an
atauhadis. Dari AI-Qur' an seperti :
. /0.)
\-:" ... :,.// .. ./. . ./ .. .(././ r; 1(..\";-.... ./
0 > c:t - ".> W W ,
.. --- .. "7./.:......;
./ ./
. ,\.:Jlw%
--j,
RABBANAA AATINAA FlO DUN -YA WA -
FIL AAKHIRATJ HASANATAN, WAQINAA 'ADZAABAN
NAARI.
Artinya :
"Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikandi akhirat dan hmdarkanlah kami dari siksaan api ncraka".
Dalam hadis Bukhari di nyatakan, bahwa Rasulul lah saw jika
bangun dari t idurditcngah malam,terus ber lahajjud dan membaca
do'asbb . :
./ / :)./ ,
':";j So> 1i;21-ft!fi
U
(
o-{,0 0 / I) ././

,
o ) 0 ./ .
'
S
\./ .{;2.\.:u' "" o 0/./

..
.!J-leJ.J" . JJ
;$;;(I./,J,, / /

) . /. , ./
':.t ..... :./ J . 0('./).... I r , 1../

. .
89
/0 ,//. 0,,' ) / /. // ' 0
.. 1":./
:.;;r .. -"J

..
j', J;.:.i ;Sj.1I;' j , 6J.
/ ) " .",/J " /. ,/.),,, 0/ /.

'.. I t,\ " ./ ./. 0-""''(' ./ ;t
\
ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS 8AM-
AAWAATI WAL AARDLI WAMAN FUHINNA WALAKAL
HAMDlJ LAKA MULKUS SAMAAWAATI WAL ARDLI
WAMAN FIIHINNA, WALAKAL HAMDU NUURUS SA-
MAAWAATI WAL ARD LI, WALAKAL HAMDU ANTAL
HAQQU WAWA'DUKAL HAQQU WALIQAA.UKA HAQQUN,
WAQAULUKA HAQQUN, WAL JANNATU HAQQUN, WAN-
NAARU HAQQUN, WANNABIYYUUNA HAQQUN, WA
MUHAMMADUN SHALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAMA
HAQQUN, WASSAA'ATU HAQQU N.
ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU, WABIKA AAMAATU,
WA'ALAIKA TAWAKKALTU, WA ILAlKA AANABTU, WA'
BIKA KHASHAMTU, WAiLAIKA HAAKAMTU, FAGHFIRLD
MAA QADDAMTU, WAMAA AKHKHARTU WAMAA AS-
RARTU WAMAA A'LANTU, ANTAL MUQADDIMU WA
ANTAL MUAKH KHIRU, LAA ILAAHA ILLA ANTA,
AU LAA ILAAHA GHAIRUKA WALAA HAULA WALAA
QUWWATA ILLAA BILLAAHI.
.Artinya:
"Ya Allah, bagiMu segala puji. Engkaulah penegak langit dan
bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bagit\1ulah segal a puji.
Engkau raja penguasa langit dan bumi. BagiMulah segaJa puji,
Pemencar cahaya Jangit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkau ..
lah yang hak, dan janjiMu adalah benar, dan perjumpaanMu itu
adalah hak, dan fi rmanMu adalah benar, dan sorga adalah hak,
90,
dan neraka adalah hak, dan nabi nabi itu hak benar, dan Nabi
Muhammad saw adalah benar, dan saat hari kiamat itu benar. -
Ya Allan, kepadaMulah kami berserah diri (bertawakal), kepada
Engkau jualah kami kembali, dan kepadaMulah kami rindu,
dan kepada Engkaulah kami bcrhukum.
Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan
yang sebelumnya, baik yang kami scmbunyikan maupun yang
kami nyatakan". Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan
yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul
'alamin. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah".
Sesudah membaca da'a itu perbanyaklah membaca istighfar.
Adapun istighfar yang biasa ialah :
.. .. tI. ,JoU/p::.t'\./t, I).f:,'o..A\ ..I'r,
C\...J J4 ...J
,,;' .. " .. :..;;;r-....;I .. ./ ./
ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHIIMU WA-ATUUBU ILAlHI.
Artinya:
"Kam: memohon ampunan kepaqa Allah Yang Maha Agung
.dan kamipun bertaubat kepadaNya".
Adapun istighfar yang kbih lengkap lagi yang juga dan
Rasulullah saw ialah: /. ,
./ ..-::''t''./\:'/ \ ''/(J ""/I}/' ..
A J .... ....
J .
o ::J1.. J ::J..u=.0.// 0 ./ (./1
. ... I. et+' "'_44 .:J \,j
- -- ../:.;;1..J .....
;,
".! {(,.'o){J... o-1./ (/ ...
f:.aJ\4111 f!- ..
\;7i:" / ....,......;r. --::t
- .... ......... .. . " J. /.)/
\/.
./ .. .... '/
ALL<\HUMMA ANTA RABBII LAA ILAAHA ILLAA ANTA,
KHALAQTANII WA ANAA 'ABDUKA WAANAA 'ALAA
'AHDIKA WAWA'DIKA MAS TATHA'TU A'UUDZU BIKA
MIN . SYARRI MAA SHANA'TU ABUU-U LAKA BINI'
MATIKA 'ALAYYA WA-ABU-U BIDZANBII FAGHFIRLll
FA INNAHUU LAA YAGHFIRUDZ DZUNNUBA ILLA ANTA.
91
Artinya:
"Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami , tiada Tuhan melainkan
.ingkau. Engkau dzat yang t elah menjadikan kami, dan kami ada-
lah hambaMu, dan kamipun dalam ketent uanMu serta janjiMu se-
dapat yang kami lakukan. Kanli mohon perlindtmganMu dari
kejahatan apa saja yang kami lakukan, kami mengakui kenikmat-
an yang telah Engkau limpahkan kcpada kami dan kami juga
mengakui akan dosa kami , karcna itu berilah ampunan kepada
kami, scbab sesungguhnya tidak ada yang memberi pengampunan
kecuali Engkau sendiri".
Setelah selesai membaca do 'a tersebut, lalu pergilah berba-'
ring kembali tidur , sambil membaca Ayat Kursi, kemudian surat
AI-Ikhlash, AI-Falaq dan An-Nas.
6. SHALAT ISTIKHARAH.
Shalat is tikharah ialah shalat sunnat dua raka'at untuk mc-
mahon kcpada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara
dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Yakni
apabila seseorang berhajat dan bercit a-cita akan mcngerjakan se-
suatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekcrjaan atau maksud
itu, apakah dilakukan ierus atau t idak. Maka untuk memilih sa-
lah satu dari dua hal di teruskan atau tidak, disunatkan shalat is-
tikharah dua raka' at.
Shalat istikharah dan shalat hajat waktunya lebih ut ama,
jika dikerj akan seperti shalat tahaii ud yakni dimalam hari, dan
dikerj aka.'l sepcrti shalat biasa, sesudah selesai shalat dengan
sempurna kemudian terus berdo'a dcngan do 'a ist ikharah dan sc-
sudah berdo' a hendaklah memilih dalam hat i, mana yang cende-
rung hati antara dua hal itl).
. .
Lafazh niatnya ial ah sbb. :

.Fl. ;-'
USHALLi SUNNATAL ' ISTIKHAARATI RAK'ATAINI LI L -
LAAHI TA ALLAHU AKBAR

Artinya:
Aku niat shalat sunat istikharah dua raka'at karena Allah
ta'a1aa. Allahu Akbar.
Doa istikharah yai t u :
. .
......\;/o{o" .11-'... :..1/ilL., ,3" I
",)--Y / /"
a ll ' -,. /' ,
-{ ,!f ,0 ! --:. "
-.../..-4:J -'-'-'-"-' " - ,"
/ .' ..,. / !-'
/, } .J 0 /,'// /
...... /0I/'rf" 0 I...
u/
.J /' :...,;
tcI) /"(,i . "
..... .
o \/ " .. ,t t ' 1//1 cl ;:.:l, ,/
u"':' '' ./OVl././" /0 .. " "I
/ ,.-/ ;/ .. .. .. J ?
/ I / ,/ Q
..':; 1/./0 0" I) .. 'i )
""':.:IL.l,A, .. ,,. .... -
,. .. ,. :.;I \;;r/ :J .. -
/,,:
/
J\
"
.;to-
"
I )0 ,/ 0. 1-;...... / ,/
.. 0 l! "J
... -.;" lJ
all) /'
. ... I... &, .. / .. 0/
....
.... :,...:;.- J ..
ALLAHUMMA INNII ASTAKHIIRUKA BJ'ILMIKA WA-
ASTAQDffiUKA BIQUDRATIKA, WAAS ALUKAMIN FADL-
LIKAL A'ZHIIMI FA-INNA KA TAQDffiU WALAA AQDffi U,
WATA'LAMU WALAA A'LAMU WA ANTA 'ALLAAMUL
GHUYUUBI. At LAHUMMA IN KUNTA TA'LAMU ANNA
HAADZAL AMRA KHAlRUN Lll FII DllNII WAMA'AASYll
WA'AAQIBATU AMRIIFAQDIRHU LII WAYASSIRHU LII,
TSUMMA .BAARIK LIT FIIHI WAIN KUNTA TA'LAMU
ANNA HAADZAA SYARRUN LII FII DUNU WAMA'
.AASYII wA'AAQmATU AMRm FASHRIFHU 'AN NIl,
FASHRIFNII 'ANHU WAQDffi LIYALKHAIRA HAITSJ,J
KAANA TSUMMA ffi DLINII BlOO.
93
Artinya :
"Ya Allah hamba mcmohon agar Tuhan memilihkan mana
yang baik menurutEngkauyaAllah. DanhambamemohonTuhan
membelikan kepastian denganketentuanMudanhambamemohon
dengan kemurahan Tuhan yang Besar Agung. Karena sesungguh-
nya Tuhan yang berkuasa, sedang hamba tidak tahu dan Tuhan-
lah yang amat mengetahui segalasesuatuyangmasihtersembunyi.
Ya Allah, jika Tuhan mcngetahui bahwa persoalan ini b.aik bagi
hamba, dalam agama hamba dan dalam penghidupan hamba,
dan baik pula akibatnya bagi hamba, maka berikanlah perkaraini
kepada hamba dan mudahkanlah ia bagi hamba, kemudian beri-
lah keberkahan bagi hamba didalamnya. Ya Allah, jika Tuhan
mengetahui bahwa sesungguhnya hal ini tidak baik bagi hamba,
bagi agama hamba dan penghidupan hamba, dan tidak baik aki-
batnya bagi hamba, maka jauhkanlah hal ini dari pada hamba,
danjauhkanlah hambadaripadanya.Danberilahkebaikandimana
saja hamba berada, kemudian jadikanlah hamba orang yang rela
atasanugerahMu". .
Keterangan :
Waktu menycbutkan hal yang dimaksud dalam do'atersebut
diatas, hendaklah disebutkan apa yang dimaksud persoalan itu.
Sesudah berdo'a mintakanlah apaapa yang baik dilaksana-
kan menurut cita-cita dan maksud kita itu. Apa yang mendatang
yang kuat dalam hati dan mantap hati kita itulah kitalaksanakan
danyangbaikkitaperbuat.
7. SHALAT SUNNAT MUTHLAQ
Shalat sunnat muthlaq ialah sunat yang boleh dikerjakanpa-
da waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang untuk
mengerjakan shalat sunnat. Jumlah raka'atnya tidak terbatas.
Shalat sunnat muthlaq yaknisunnat yangtidakbersebab,bu-
kan karena masuk ke masjid, bukan karena shalat qabliyah atau
ba'diyah shalat fardlu dan lain-lainnya. Shalat ini semata-mata
shalat sunnat muthlaq, kapan dan dimana saja dapat dikerjakan,
asaljangandiwaktuharam.
Adapun waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan
shalat sunnatialah :
.1. Waktu matahari sedang terbit, sehingga naik setombak/lem-
hing.
94
2. Ketika matahari sedang tep,\l djpUD(.:hk ketinggiannya hingga
tergelincirnya. --
Kecuali pada hari Jum'at ketika orang masuk masjid untuk
mengerjakan shalat tahi yyatulmasjid.
3. Sesudahshalat 'asharsampaiterbenam matahari.
4. Sesudah shalat shubuh hingga terbit matahari agak tinggi.
5. Ketika matahari sedang terbenam sampai sernpurnatcrbenam
nya.
Lafazh niatnyasbb. :

USHALLI SUNNATAN RAK'ATAINI LlLLAAHI TA'AALAA.
ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat sunnat dua raka'at karena Alltth. Allahu Ak-
bar.
Shalat sunnat ini tidak terbatas, beberapa saja yang sanggup
kitalaksanakan,dan tiaptiapduaraka'atsatu salam.
8. SHALAT SUNNAT AWWABIN.
Sesudah sunnat ba'dal maghrib (ba'diyyah),disunnatkan pu-
la bagi siapa saja yang mengerjakan sunnat dua sampai dcngan
enam raka'at, yang dinamakan shalat sunnat awwabin. Cara mc-
ngcrjakan yaitu :
a. Shalatduaraka'atdcogan lafazh niatnya :

..;- .. /7
USHALLI RAKA'ATAINI SHALAATAL AWWAABIN, SUN -
NATAN LILLAAHI TA'AALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat dua raka'at sunnat awwahin, karena Allah
ta'ala. Allahu Akbar.
95
b. Sesudah mcmbacafatihah padaraka'atpertama,bacalahSurah
Ikhlash cnam kali, surah AI-Falaq sckali dan surah An-Nas sc-
kali, demikianpulapadaraka'atkedua_
c. Schabis salam dua raka'at ini, maka shaiat lagi dua raka'at.
Dan dibaca pada raka'at pertama dan kedua sesud!ih AI-Fati-
hah mana saja surah yang dikehendaki_ Lafazh niatnyaseperti
tcrsebut diatas.
d. Sesudah itu pula, berdiri lagi dengan lafazIi. niatnya seperti
tersebut diatas, dilaksanakan dua raka'at, dengan bacaanpada
raka'at pertama scsudah surah AI-Fatihah, bacalah surah AI-
Kafirun dan pada raka' at kcdua sesudah surah AI- Fatihah di-
bacasurah AI-Ikhlash_
Demikian tentangshalat awwbin itu.
9. SHALAT SUNNAT TASBIH.
Shalat sunnat tasbih ialah shalat yang sebagaimana
kan oleh Ras'ulullah saw kepada mamaknya Sayyidina Abbas ibn
AbdulMuthalib.
Shalat tasbih ini dianjurkan mcngamalkannya,kalau bisa
tiap-tiap.rnalam, kalau tidak bisa tiap malam, maka sckali seming
gu, kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapatjuga dilakukan
sebulan sekali atau setahun sckali, dan kalau tak bisa sekali se-
tahlln,sctidak-tidaknyasekali seumurhidup.
1. Kalau dikerjakan pada siang hari, hcndaklah dikerjakan 4 ra-
ka'at dengan satu salam.
2. Kalall dikcrjakan pada malam nari, hcndaklah cmpat raka'at
itudijadikandua salam.
Shalat ini discbut shalat t:lsbih,karcnadidaLUlll1yadibacakan
, tasbih schingga dalam -+ raka'at it t! bcrjumlah 300tasbih.
Caramcngeljakannyascbagaiberikut :
a; Bcrdiril ah lurlls mcnghadap qiblat, lantas ucapkan lafazh niat-
nya (diwaktll maJam).
?

.. 7
..
96
USHALLI TASBDHI RAK'ATAINI LILLAHI
TA' ALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
Aku niat shalat tasbih dua raka'at, karena Allah. Allahu Ak-
bar".
b. Selesai membaca do'a Iftitah. lalu.membaca Surah, kemudian
sebelumnya ruku ' bacalah "Tasbi h" 15 kali ,yaitu :
) ..... " ,/. '\ , .... b&:{"
) ... \,, ),; \A\ 4 ) , ..... .

.. ".t.J.... .... /. '..:..J.... ..
o (t /.,/ ) (i ./ ./"
. . .Ii
Art mya : " ....
''Maha suci Allah Yang Maha Esa, segala puji bagi Allah dan
Allahdzat yangMahaAgung".(15kali) .
c. Kemudian ruku', dansetelah membacatasbih ruku' ,lalu mem-
baca pula tasbih seperti tersebut diatas 10 kali, kemudian
i'tidal.
d. Setelah selesai tahmid i'tidal , lantas membacapula tasbih se-
perti diatas 10 kali,lantassujud.
c. Diwaktu suj ud, sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tas-
bih sepertitersebutdiatas10kali,lalu dudukantaraduasujud.
f. Setelah selesai membaca do'a duduk antara dua sujud, lantas
mcmbaca tasbih seperti tcrsebut diat as 10 kali, kemudian su-
judkedua.
g. Pada sujud kedua setelah selesai mcmbaca tasbih seperti
tersebutdiatas 10 kali,lant as sebelumberdirike raka' at kedua,
kita hcndaknya "duduk istirahah" lalusambi!dudukistirahah
itukitamembacatasbihsepertitersebutdiatas 10kali.
Demikianlah kita laksanakan padaraka' at pcrtama ini, yang
apabila"kita hitung seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali
tasbih,dan 75 X4 raka'at=300 tasbih.
Untuklebihjelaskitanyatakansbb. :
St:telahselesaimembacasurahpadarakaat pertama'
97
iambilberdirimcrnbaca tasbih .................
15 kali.
Wakturuku' membacatasbih lagi ................
10 kali.
Wakt ui'tidalmembacatasbihIagi .. ....... ......
10kali.
;Waktusuj udmcmbacatasbih lagi .. . ... . ... ... ...
10kali.
Waktududuk antaraduasujud membacatusbih .... .
10kali.
Waktusuj ud kcduamembaca tasbih .. .. .... .."....
10kali.
,Waktududuk istirahah hendakberdiri ......."....
10kali.
JumJah ".....
75kali
tasbih.
Dikalikan .. .... 4ra-
kaat.
Jumlah ......... 300tasbih.
Andaikata kita kclupaan mcmbacatasbihdisatu-satu tempat-
nya, maka boleh digantikan ditempat berikutnya, agdr tetap tas-
bihnyaberjumlah 300tasbih.
10. Shalat sUDat t aubah.
Shalat sunnat taubat adalah shalat yang disunatkan. Shalat
ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasaber-
buatdosa,lalubertaubatkcpadaAllah swL
Berbuat dari sesuatu dosa art inya menyesal atas perbuatan
yang telah dilakukannya, dan berniat tdiak akan mdakukannya
lagidisertaipermohonanampunankepadaAllah.
Lafazhniatnyaialah : "
/I)l--LJ"
/ "CJ _
r . =-"
USHALU SUNNATAT TAUBATI RAK'ATAINI LILLAAHl
TA'ALAA. ALLAHU AKBAR.
Artinya :
Aku niat shalat sunat taubat dua Taka'at karena Allah t a'
alaa. AllahuAkbar.
Shalat taubat inidianjurkanoleh Rasulullahsawsebagaim
sabdanya :
, ..
9&.
III / ,)/.1 / f .J /. 0/ :J
D l t;:-J c=; .. ',; !". l;:,
_rA .. .. .l .. .
....::: L- I,! /.. ,
,
7
:Ol ) :t / .......-::- (tl .. I.J.
.J C\I Q ' .. ,.1') &=.J
... ,1 v-- / :.....I / ..
1 .J / / ? / 0). '/ --c.
j \3JS2;J1
/. .)
1"1, If
6\.U ' .1) Y-Y IT;)' ".
f ,,,;;...- tTt""\ /' .D.JJ O.J. f/ \0 ) .J
..
/' . / L
... 0 ,J../.;.!/

( - I .. l, /' (J ,. , -:: .

. ../ -.//
MAA MIN RAJULIN YUDZNIBU DZANBAN TSUMMA
AQUUMU FAYATATHAHHARU TSUMMA YUSHALLI,
TSUMMA YASTAGHFlRULLAAHA ILLA GHAFARA LAHU,
TSUMMA QARAA HADZIHIL AAY AT A:
''WALLADZllNA IDZAA FA ALUU FAAHISYATAN AU
ZHALAMUU ANFUSAHUM DZAKARULLAAH A FAS
TAGHFARUU LIDZUNUHIHIM WAMAN YAGHFIRUDZ
DZUNUUBA ILLALLAAHU. WALAM YUSHffiRUU 'ALAA
MAA FA'ALUU WAHUM YA'tAMUUNA, ULAA,IKA JA-
ZAA-UHUM MAGHFIRATUN MIN RABBI HIM WAJANNAA-
TUN TAJRD MIN TAHTIHAL ANHAARU KHAALIDllNA
FIIHAA.
Artinya :
"Setiap orang yang pcrnah berbuat dosa, kcmudian sege. a
bergerak dan berwudlu' , kemudian. snalat lalu memohon ampunan
dari Allah, pasti Allah akan memberikaJl ampunan baginya. Sete-
lah it udibacanya surah ini :
Mcreka yang pemah mengcrjakan kcjahatan atau telah
berb uat dosa t erhadap dirinya sendiri , lalu mcrcka scgera in gat
kepada Allah, terus mcmahon ampunan at as dosanya. Siapa pula
. .
99
ang akan mcngampunisegaladosa kalau bukan Allah. Sudah itu
mereka ins af dan sadar bahwa tidak akan mengulangi lagi per-
buatan dosa seperti yang sudah sudah, maka mereka itu akan di-
ganjar dengan suatu pengampunan dan Allah dan akan diberi
pahala dengan sorga dimana dibawahnya mengalir air sungai-
sungai,nundisitulahtempatmerekakeluI abadi".
a. Jumlah raka' atnya2, 4, sampai 6raka'at.
b. Do'anya:
fI -:z "t '" )
J _ ..j
,,)) " ", .... .,.."
"'/J /./. t // / /. t/ 0
, ... 4 .Jt. .. .:A!JL2J/" \/
",,,, / ,/.. t# . / ..,/
'.
ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHIIMA, ALLADZII LAA
lLAAHA ILLA HUWAL HAYYUL Q YYUUMU WA -
ATUUBU !LAIHI TAUBATA 'ARDIN ZHAALIMIN LAA.
YAMLIKU UNAFSIHI DLARRAN WALAA NAF'AN WA-
LAA MAUTAN WALAA HAYAATAN WALAA NUSYUU-
RAA.
Artinya:.
"Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung,
saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang
hidup lcrus selalujaga. Saya mcmohon taubat kepadaNya, selaku
:laubalnyaseorang hamba yang banyak berdosa, yangtidak mem-
punyai daya upaya untuk bcrbuat madJarrat atau manfaat, untuk.
matiatauhidup m.upunbangkitnanli".
c. Sangat baik sekali memperbanyak membaca induk istighfar,
sbb.:
("",,'/ 0/"') /.. . ')
.4!.;. .::. I
,....
/ -. , ).. 0 //-{t 1:;::, 0
4 ... ."- !tJ:a........' 14..:J..,u:. -'-..9 ..:J'/""frItS' U.!.9
J 0).( Ll /0 .. 0( '/("III! f
,"AJ\" c.4J,

til
/ /}- .
..,/ ).J.. / )// 0 0 ./
.
/ )? ,;,.,r:7 ";:;
ALLAHUMMA ANT A RABBn LAA ILAAHA ILLA ANTA.
KHALAQTANII WA ANAA 'ABDUKA WA ANAA 'ALAA
'AHDIKA WAWA'OIKA MAS TATHA'TU A-'uunzu B1KA
MIN SY ARRI MAA SHANA'TU ABUU-U LAKA BINI'
MATIKA 'ALAYYA WA-ABUU-U BIDZANBn FAGHFIRLn
FAINNAHU LAA YAGHFffiUOZ OZUNUUBA ILLAA AN-
TA.
Artinya:
"Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan
Engkau yang tei ah menciptakan aku, dan akulah hambaMu. Dan
akupun dalam ketentuan serlajanjiMu sedapat mungkin aku laku-
kan. Aku mohon berlindung kepadaMu daTi segala kejahatan
yang telah Engkau ciptakan. aku mengakui nikmatMu yang
Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku, karena
itu berilah ampunan kepadaku, sebab tidakadayangdapat mem-
beri pcngampunan, kecuali hanya Engkau sendiri. Aku me -
mohonperlindungan daTi segalakejahatanapayangkulakukan".
11. SHALAT SUNNAT HAJAT.
Shalat hajat ialah shalat sunat yang dikerjakan karena mern-
punyai hajat agar diperkenankan hajatnya. oleh Tuhan. Shalat
sunat hajat dikerjakan dua raka'at, kemudian berdo'a memohon
sesuatuyang menjadi hajatnya.
Shalat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya,
yakni bukan syarat rukunnya tidak, hanya pada bacaan dan ter-
tihnyaberJainancaramengcrjakannya.
Pada pokoknya shalat hajat itu dilaksanakan dua raka'at
sampai dengan 12 raka'at. dengan tiap-tiap dua raka'at satu sa-
lam.
Ayat ayatnya terserah kepada yang akan mengerjakannya
dan diperbuat dua raka'at sehingga sampai 12 raka'atjumlahnya.
Dansepcrtishalatshalat yanglain.
Lafazh niatnya :
10J
J' .. /\2.ifu..
,. #1',. ... 7
USHALU 'SUNNATAL HAAJATT RAK'ATAINI ULLAAHI
TA'AALAA, ALLAHU AKBAR, .
Artinya :
-
Aku niat shalat sunat hajat dua aka'at karena Allah ta'alaa.
Allahu Akbar.
Do'. shal.thajat :
Apabila telah'selesai shalat hajat, lalu duduklah kita dengan
khusy', lalu membaca istighfar..Dalam Kitab TajulJamillilushul,
dianjurkan : Selesai s alat hajatmembacaistighfar 100kali,yakni
membaca: 0 , ,
,.J.. .

-" v/
ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHDM ,
.Artinya;
"Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Besar /
Agung",
. Atauyanglebih lengkapbacaanistighfarsbb::
. ..o , ,,...,.,...,.,l" tJ.!:'.1
.". -
;. '7 ,.
.".


,.
,,"

ASTAGHFIR LLAAHA RABBn MIN KU LU DZANBIN
WA-ATUUBU ILAlHI.
Artinya:
"Aku memohon keampunan kepada Allah 1'uhanku, dari
dosa-dosada.'l akubertaubatkepadaMu",
Sele ai membaca istighfar lalu membaca sbalawat atas Nabi
s.a.w. lOO.kali,yaknimembaca :
JI &.5\;:,/:2.u
102

.... ,...
ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN
SHALAATAR RIDLAA WARD LA 'AN ASH-HAABlHIR
RIDLAA ARRIDLAA.
Artinya:
"Ya Allah, beri karunia kesejahte:raan atas junjungan kami
Muhammad, kesejahteraan yang diridlai, dan ridlailah dari pada
shahabat shahabat sekalian".
Scsudah itu membaca dota sebagai berikut :
'" - ,. tt } /.
o\."/" d, )" -,/" /
....; .... :;.;
- /,-- 0

. .. o..... / '"
-J. .. . / .... :J.
i....... ot 1.1

t, // "" <'t ,. ,/

:...;" :..; . :r :;.-'
"",,, /r }jJ //o/.,vtf"//*
.. L ' .. U .. , ,09 -
. , '--""'?'..... \ --' ...
t AA ILAAHA ILtALLAAHUL HAKllMUL KARllM, SUB
HAANALLAAHI RABBIL 'ARSYIL 'AZHllM, ALHAM-
DULILLAAHI RABBIL 'AAI,AMllN, AS-ALUKA MUUJI-
BAATI RAHMATIKA WA-'AZAA-IMA MAGHFIRATIKA
WAL GHANllMATA MIN KULLI SIRRIN WAS SALAA-
MATA MIN KULLI ITSMIN LAA TADA' Lll DZANBAN,
ILLAA GHAFARTAHU , WALAA HAMMAN ILLAA FAR-
RAJTAHU WALAA HAAJATAN ILLAA HIYA LAKA RID
LAN ILLAA QADLAITAHAA YAA ARHAMAR RAAHIMD
NA.
' 103
Artinya:
"Tidak ada TOOan melainkan Allah yang Maha Pen antun
dan Pemurah. Maha sud Allah, Tuhan pemelihara ' aras yang Ma-
ha Agung. Segala puj i bagi Allah Tuhan seru sekalian alamo Kepa-
daMulah aku memohon sesuatu. yang mewajibkan rahmatMu,
dan sesuatu yang mendatangkan ampunanMu, dan memperoleh
keunt ungan pad a tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa
dari pada diriku, melainkan Engkau ampuni dan t idak ada se-
suatu kepentingan melainkan Engkau ben j alan keluar, dan tidak
pula sesuat u hajat yang mendapat kerelaanMu, melainkan Engkau
kabul kan. Wahai Tuhan yang paling Pengasih dan Penyayang".
( H.R. Turmudzi dan lbnu Abi Aufa ).
Kemudian mohonlah apa yang dimaksud , sambil bersuj ud
kepada Allah, dan perbanyaklah bacaan :
./ , ,/

G" ;/ "
LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHAANAKA INNII KUNTU
MINAZH ZHAALIMD
Artinya :
''Tidak ada Tuhan melainkan Engkau a Allah, aha Suci
Engkau, sesunggOOnya aku ini adalah dan golongan yang aniaya".
Keterangan :
. Shalat haj at ini laksanakanlah s malam, atau t iga malam
sampai tuj uh malam,' tergantung pada penting dan urgensinya seria
sulit maksud kita ini. In ya Allah hajat kita ini terkabul.
12. SHALAT TARAW IH.
Shalat tarawi h ialah sh lat malam yang di kerjakan pada
bulan Ramadlan. Shalat ini hukumnya sunnat muakkad, b leh di-
kerjakan sendiri sendiri atau beTjama'ah.
tarawih ini dilakukan sesudah shalat 'Isya ampai
wakt u fajar. Bilangan raka'atnya yang pernah dilakukan oleh
Rasulullahsaw ada delapan raka'at. Vmar bin Khathab menger
jakamiya sa.mpai 20 raka' at. Amalan Vmar bin Khathab ini dise-
pakati oleh Ij ma' .
104
Caramengerjakannya :
Tiap-tiap dua raka' at diakhiri dengan salam. Setelah selesai
shalattarawihhendaknyaditeruskandengan shalatwitir,sekurang-
kurangnya satu raka' at . Tetapi umumnya dikerjakan tiga raka'at
dengan dua salam dan boleh pula dikerjakan tiga raka'at satu sa-
lam.
Surat yang dibaca sesudah AI-Fatihah pada tiap-tiap raka'at
boleh manasajayangkitakehendaki.. Umpama mulai dari surat
At-Takatsur (AI-Hakumut takatsur) sampai surat Lahab (Tabbat
yada Abi Lahabin), sedang pada raka'at kedua setelah membaca
Fatihah yang dibaca boleh sembarang surah, tetapi diutamakan
surah AI-Ikhlash (QuIHuwallahu ahad).
Lafazh / niatnya :
" .. //
' '.. (\::\A\/L:7Yl;;) ./,
J /- :;;.'
USHALLI SUNNATAT TARAAWIIHI RAK'ATAIN (MAt
MUMAN I IMAAMAN)LILLAAHI TA'ALAA.
Artinya:
" Aku niat shalat tarawih dua raka'at (makmum I jadiimam)
karenaAllahTa' ala".
FADLILAH
Dalambulan Ramadlan kitadisunatkanmemperbanyakTadar-
rus (membaca AI Qur'an) memperbanyak membaca shalawat,
dzikir dan berdo'a. Dan untuk menanlbah syi'ar bulan RamadIan
serta menggembirakan para jama'ah, ada beberapa shalawat dan
do'ayang biasa dibaca dalamjama'ah shalattarawih,dengancara-
carasbb. :
a. Setelah shalat 'lsya, maka bersama-sama Bila! dan makmum
membaca: .
-:
\...!,) / 7 U /::; U
";,.J 1 o)/(t,/) 0 .1\
" ,
.. .. .. /'.. J-'
105
O!",,\ / ",.J... // ,-?,./ o.t..z.
EY.!.J y-,-, '-""-'-'.9
)
/ 0 /..J) )"' {,t ' 0)
.JO/J'( '..tu\ WI III
.. u ..
o ') { //J./ ./
..:}o/i"
..
...
SUBBAANAL MALIKIL MA'BUUDI, SUBHAANAL MAUKIL
MAUJUUDI, SUBHAANAL MALOOL HAYYIL LADZn LAA
YANAAMU WAL YAMUTU WALA.<\ YAFUUTU ABA-
DAN SUBBUUHUN QUDDUSUN RABBUNAA WA RABBUL
MAL AIKATI WARRUUH, SUBHAANALLAAHI WALHAM-
nu LILLAAHI WALAA ILAAHA ILLALLAAHU WALLAA-
HU AKBARU, W LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA
BILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHllMl.
Art inya :
''Mahasuci Tuhan yang merni 'ki (alam) dan yang disembah,
Maha sud Allah yang memiliki (aJarn) Jagi da, Maha sud Allah
yang merniliki lagi Maha Hidup dan tiad mati (selarna-Iamanya)
dan tiada hilang selama-lamanya. Mahasuci Maha Quddus. Tuhan
karni c!anTuhan semuarnaJaikat dan ruh, Maha suci Allah danse- .
gala pujibagi Allah dan t iada TuhanmelainkanAllah,AllahMaha
Besar, dan tiada day' upaya, dan tiada kekuatan kecuali dengan
Allah,Tuban angMahaTinggilagiAgung".
b. SehabisituBilalmernbacashalawat :
1/1;ihi

ALLAHUMMA SHALL! 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD.
Artinya:
'oya Allah kurnianilah kesejahteraanatasjunjungankitaNabi
Muhammad".
Kemudianparajama'ahmenjawab :
t06
./'" . ,

.... .. r;-'"--' ;;.t
ALLAHUMMA SHALL! WASALLIM ' ALAIH!.
Artinya:
''Ya limpahkanlah kesejahteraan dan kesdar.latari
atasnya (Muhammad)".
Bilal menjawabshalawat lagi :


ALLAHUMMA SHALL! 'ALAA SAYYIDINAA WAMAULAA-
NA MUHAMMAD.
Artinya:
"Ya Allah, Iimpahkanlah kesejahteraan atas Ju.nJungan
.kita dan pemimpin kita Nabi Muhammad" .
Kemudian para j ama'ah menjawab :
,
l' "f
4u
(
"..
ALLAHUMA SHALLI W 'ALAIHI.
Artinya :
"Ya Allah, limpahkanlah kesejaht eraan dan kese1amatan .
ataSnya (Muhammad)."
Bilal membaca shalawat sekali lagi :
-"
.J .... .___ ...
.:/....! ,.................. r

p
ALLAHUMMA SHALU ' ALAA SAYYIDINAA WANABIYYI
NAA WAHABDBINAA WASYAFn-1NAA W ADZUHRINAA
WAMAULAANAA MUHAMMADIN.

Art inya :
-
"Ya Allah, kurnianilah kesejahteraan atas jtmjungan kita,
Nahi ki ta, kekasih kita, dan yang mesyafaatkan kita (kelak) dan
pertaruhankitadan perriimpin kitaNabiMuhammad" .
Kemudianpar ajama'ahme j awah :
1/riJ'
r... ,
ALLAHUMMA SHALU WASALLIM 'A AIm.
Artinya :
''Ya Allah, berilah kesejahteraan dan keselamatan atasnya
(Muhammad)".
c. Sehahis dijawab oleh para jamaah, kemudian Bil mengu-
capkan :

ASH SHALAATUT TARAAWllHI RAHIMAKUMULLAAHU.
Artinya:
"Kerj akanlah shalat tarawih semoga Allah melimpahkan
rahrnat kepadakamu sekalian".
d. Sesudalt salam pada dua raka'at y g pertama, bilal be sarna
jama'ahmengucapkan :
.,
' til \ \/1",'..'/0//"!/. ;" .. I< ,J ::-l.
ClU ...
. / (9
.. . ..
,1' /

FADL-LAN MI ALLAAH! WANI'MATAN W MAGHFIRA -
TAN WARAHMAH. LAA ILAAHA ll.LALLAAHU WAHDA-
HU LAA SYARIIKALAHU, LAHUL MULKU WALAHUL
HAMDU YUHYII WAYMIITU WAHUWA 'ALAA KULLI
108
SYAI-IN QADllR.
Artinya:
"Kemurahan Allah dan ni kmatNya dan ampunan serta
rahmatNya semoga dilimpahkan kepada kita, tidak ada Tuhan
melainkan Allah, laEsa, tiada sekutu bagiNya,bagiNya segalake-
kuasaan dan bagiNya segala puji, dzat yang menghidupkan dan
mematikan,danDiaatassegalasesuatuNyaMahaKuasa".
Kemudian bilal membaca shalawat seperti tersebut diatas, danja-
ma'ah menjawabnya : "Allahumma shalli wasallim ' alaihi ".
c. Selesai salam pada raka'at yang keempat, bilal bersama-sama
parajama'ahmembaca: "Subhaanal malikilquddulls .... ",
sampai akhir seperti tersebut diatas , sehabis ituhilalmembaca
shalawat, dan dibaca oleh para jama' ah : "ALLAHUMMA
SHALU WASALLIM'ALAIIII".
Sehabis itubilalmengucapkanlagi :
. .tJr
/-
ALBADRUL MUNnRU SAYYIDUNA . MUHAMMADUN
SHALLUU 'ALAI"I.
Artinya:
"Bulan purnama yang bersinar seminar,junjungan kitaNabi
Muhammad,bershalawatlahkarou semuaatasnya".
f. Selesa! salam pada raka'at ke 6, maka bilal mengucapkan:
" FADL-LAM MINALLAHI WANI'MAH ............ " .
sampatakhirnyasepcrtitersebut diatas. .
Kemudian diteruskan dengan salam seperti tersebut diatas.
g_ Selesai salam pada raka' at ke 8 kemudian bilal danparajama'
ahmembaca: "Subhaanal malikilquddus ........... ",
sampai akhimya, dan diteruskan dengan shalawat seperti
tersebutdiatas.
Sehabisitulalubila!mengucapkan :
" ./ 0) .I -.:t,,,r' j , 0/

,...,., ,.. g y
109
ALKHALllFATUL UULAA AMllRUL MU'MINIINA SAYYI-
DUNAA ABUU BAKR ISH SHIDDIQ".
,
Danjama'ahmenjawab :
)' '/)';'
,
\ ..

..
RADLIYALLAAHU ' ANHV
Pacia raka'atke 12sesudahdo'a,bilalmengucapkan :
,, 7 ./ ,/ ,). 1:1 /')./ .J./ ./ ..I
ul!&\ .
;.- ....... ....... -"
ALKHALIIFATUTS TSAANIYATU AMllRUL MU'MINIINA
SAYYIDUNA tUM RABNIL KHATTHAAB.
Danjama'ahmenjawab :
\

..
RADLIYALLAAHU 'ANHU.
Demikianlah dikerjakan pembacaan dalamtarawih, dantiap-
t iap kali se}esainya raka'at ke 4, ke 8, ke 12, ke 16 dan ke 20
bacalah: "Subhaanal rnalikil rna'buud sId akhimyabersama,ke-
mudian shalawat-shalawat seperti ter ebut diatas dipimpin oleh
bilaldandijawab olehjama' ah: .
Pada raka'at ke 6, ke 10, ke 14,danke 18,hendaknyamem-
baca:yaknisehabissalam membaca : "FADL-LAM MINALLAA-
illWANI'MAH sIQ akhi mya. .
Pada raka'at ke 16 selesai salam kemudian bilal mengucap -
kan:
'" . /0') / ,)'0) /1/
. ;'\ 0
9'! . """
ALKHALIFATUTS TSAALITSATU AMTIRUL MU'MJNIINA
SAYYIDUNA 'UTSMAANABNJ 'AFFAAN.
"110
. Artinya :
''Khalifah yang ketiga, amirul mukminin penghulu kami
Usman bin Affaan".
) 0../ \ ./ ./
Dan dijawab :

RADUYALLAAHU ' ANHU.
Kemudian pada raka'at yang ke 20 selesai salam, bilal mc-
ngucapkan :
,, 1\ f (0 ./ 11 y / /..J.. . ./ )./ 0 0
..l;:
> '" 0:-
,
.)Y

ALKHALllFATUR RAABI'ATU AMTIRUL MU'MINllNA
SAYYIDUNAA 'ALlYYIBNI ABU THAALlB.
Artinya:
"Khalifah yang kc cmpat amirul mukmini n penghulu kami
Ali Ibnu Abi Thalib".
.,;.. , \ ."...
Dan dijawab :
RADLIYALLAAHV 'ANHU.
Karena shalat tarawih telah seJesai, kemudian diteruskan
dengan shalat witir. Untuk ini bilal mengucapkan :

.
SHALAATUL WITRI ATSAABAKUMULLAAH
Artinya :
"Kcrjakanlah shalat witir, mudah-muJahan ah mt:mberi
pahala kepada kamu".
111
112
~ ALLAAHUMMAJ'ALNAA BIL ILMAANI KAAMILDNA,
WALIFARAA-IDLIKA MU-ADDllNA WA 'ALASH SHA
LAWATI MU HAAFIZHIINA, WALIZ ZAKAATI FAA'I
LIN A, W ALIMAA 'INDAKA THAALIBllNA WALI'AFWI -
KA RAAJIINA, WABIL HUDAA MUTAMASSIKIINA, WA
'ANIL LAGHWI MU'RIOLIINA, WAFIDDUN-YAA ZAA-
HIOIINA, WAFIL AAKHIRATI RAAGHmllNA, WABIL
QADLAA.I RAADLINA, ' W ABIN NA' MAAI SYAAKIRll .
NA, WA'ALAL BALAA -I SHAABIRIINA WATAHTA LJ-
WAA-I SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALLALLAAHU
'ALAIHI WASALLAMA YAUMAL QIYAAI\1ATI SAA-IRII -
NA, WA'ALALHAUDLI WAARIDIINA, WAFI L JANNATI
DAAKHILnNA WA- 'ALAA SARnRATIL KARAAMATI
QA'IDIIN, WABIHUURIN 'liNIN MUTAZAWWIJIINA,
WAMIN SUNDUSIN W A 1STABRAQIN WADlffi AAjl
MUTALABBISUNA, WAMIN THA'AAMIL JANNATI
AAKILIINA, WAMIN LABANIN WA 'ASALIN MUSHAF
FIINA SYAARffillNA BIAKWAABIN WA-ABAARllQA
WAKA'SIN MIN MA'nNIN MA'ALLAADZIINA AN'AMTA
'ALAIHIM MINANNABIYYllNA WASH SHIDDllQllNA
WA5Y SYUHADAA-I WASH SHAAUHIINA WAHASUNA
ULAAIKA RAFllQAA, DZAALIKAL FADL LU MINAL -
LAAHI WAKAFAA BILLAAHI 'ALIIMAA, WAL HAMDU
LILLAAHI RABBIL 'AALAMnNA.
Artinya :
"Ya Allah, jadikanlah kami ( orang - orang) yang imannya
sempurna, dapat menunaikan segala fardIu, menjaga shalatnya,
menunaikan zakat, menuntut/mencari segala kebaikan di sisiMu,
mengharap keampunanMu, senantiasa memegang teguh petunj uk-
: petunj ukMu. terlepas/t erhindar dari segala penyelewengan dan
zuhud didunia dan mencintai ama! untuk bekal diakherat dan
tabah (sabar ) menerima cobaan, mensyukuri segala ni'matMu
dan semoga nanti pada hari kiamat kami dalam satu barisan di
bawah naungan panji panji junj ungan kita Nabi Muhammad saw
dan melalui telaga yang sejuk, masuk didalam sorga, terhindar
dari api ncraka dan duduk ditahta kehonnatan, didampingi oleh
bidadari sorga, dan mengenakan baju-baj u kebesaran dari sutera
mewama-warnai, mellikmati santapan sorga yang lezat, minum
susu dan madu yang suci bcrsih dalam gelas-gelas dan ~ e n d i k e n d i
113
_ yang tak kering-keringnya, bersama-sama dengan orang- orang-
yang telah Engkau beri nikmat pada rnereka dari golongan para
nabi, shiddiqin >dan orang-orang yang shahid serta orang-orang
shaleh. Dan baik sekali rnereka rnenjadi ternan ternan karni.
Dernikianlah kemurahan dari Allah swt dan kecukupan dariAllah
Yang Maha MengetahuL Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru
sekalian alam". .
'13. WITIR.
Shalat witir ialah liukumnya sunnat, yakni shalat sunnat
yangsangatdiutamakan.
Daiamh3.distdinyatakan :
_.'" 1/-1fr
....J ......- ", ..
.'YAA AMALAL QUR-AANI AUTIRUU FA-INNAL LAAHA
YUHIBBUL WITRA.
Artinya:
''Hai para pencita-cita AI-Qur'an, kerjakanlah shalat wltlr,
sebab Tuhan itu Tunggal (Esa). Dia suka kepada bilangan witir
(ganjil)!'.
Waktunya sesudah shalat 'Isya sampai terbit faj ar, dan
biasanya shalat witir itu dirangkaikan dengan shalat tarawih.
Bilangan raka'atnya 1, raka'at , atau 3, 5, 7, 9, dan 11.
Kalau shalat witir itu banyak boleh dikerjakan dua raka' at satu
salam, kemudian yang terakhir satu raka'at dengan satu salam.
Jumlah sebelas raka'at it u tetah cukup, dan inilah yang di-
kerjakan oleh Rasulullah aw se agaimanadinyatakanolehAisyah
_ r.a.yangartinya : _
pernah Nabi saw melebihi shalat malam (witir)
melebihidarisebelasraka'at".
Pada bulan Ramadlan setelah 15 Ramadlan; disunna.tkan
pada raka'at yang terakhir dan wi t ir, yakni sesudah i'tidal pada
-raka'at terakhir, disunnatkan- membaca Qunut, dan sesudahnya
lalu selesaikanlahsampaisalam.
Sembahyang Witir 2 raka'at :

0"//
It

Niatnya: ... \ .... /c 6), dJ, //\
.. :;.-
USHAALLI SUNNATAL WITRI RAK' ATAIN' LILLAAHI
TA'AALA. ALLAHU AKBAR.
Sembahyang Witir 1 raka'at :
,
. WI",...J.
Niatnya : Jl,:aj :u"j .:,J, (J, ., I
/ '7
USHALLI SUNNATAL WITRI RAK'ATAN LILLAAHI TA'
AALA. ALLAHU AKBAR.
DO'A SESUDAH SHALAT WITIR

..". /, ../
..
./ _ /" 7 '"
/
J /'
/ ' D D :I

.. ./
" (J J. /);(. / . 0 / ),/./

,; '/. . ./ 0 /.
l:J\..
..". U1

./ .Jl,,/.,I /)l.l \I/' ( /0 ,"' ................ ,<1:i1.....
tOOJ,.;;.;;Ja u ,a
. .. .. .. .:?.- J.......:....7
-L -ali ..
it' ..... .......y.!.y ..
115
.@\itr .;;;
...,
ALLAHUMMA INN.aA NAS-ALUKA IIMAANAN DAA-
IMAA, WANAS-ALUKA QALBAN KHAASYI'AA. WANAS-
ALUKA ILMAN NAAFI'AA, WANAS-ALUKA YAQnNA
SHAADIQAA. WANAS-ALUKA ' AMALAN SHAALIHAA
WANAS.ALUKA DIINAN QAYYIMAA. WANASALUKA
KHAIRAN KATSIIRAA. WANAS-ALUKAL 'AFWA WAL-
'AAFIYATA. WANAS-ALUKA TAMAAMAL 'AAFIYATI.
WANAS.ALUKASY SYUKRA 'ALAL 'AAFIYATI. WANAS
ALUKAL GHINAA-A 'ANIN NAASI.
ALLAHUMMA RABBANAA TAQABBAL MlNNAA SHA
LAATANAA, WASHIYAAMANAA, WAQIYAAMANAA .
WATAKHSYSYU'ANAA, WATADLARRU'ANAA, WATA'
ABBUDANAA, WATAl\iMIM TAQSHIIRANAA YAA - AL-
LAH YAA ALLAH YAA ALLAH, Y AA ARHA.l\1AR RAA-
IDMnNA, WASHALLALLAAHU 'ALAA KHAIRI KHAL
QIHI MUHAMMADIN WA 'ALAA AALlHlI WASHAHBI
un AjMAIN. WALHAMDU LlLLAAHI RABBIt 'AALA--
MIIN.
Artinya:
"Ya Allah ya Tuhankami, kami memohon kepadaMu (mo-
hon diberi) iman yang langgeng, dan kami mohon kepadaMu hati
kami yang khusyu', dan kami mohon kepadaMu diberiNya ilmu
yang bennanfaat, d-an kami mohon ditetapkannya keyakinan
yang benar, dan kami mohon (dapat melaksanakan) arna! yang
shaleh, dan kami mohon tetap dalam agama Islam, dan kami mo-
hon diberinya kebaikan yang melimpah-limpah, dan kami mohon
- memperoleh ampunan dan kesehatan, dan kami mohonkesehatan
yang sempurna,dan kami mohon mensyukuri atas kesehatan ka-
mi, dan kami mohon kecukupan. Ya Allah ya"'Tuhan kami, teri -
malah shalat kami, puasa kami, ruku'kami, dan khusyu' kami,
dan pengabdiankami,dansempurnakanlahapayangkami lakukan
selama shalat ya Allah, ya Allah, ya Allah Dzat yangMaha Penga-
sihdanPenyayang".
1I6
Do'a-do'ayanglazimdibacadalam shalat taraWih :
.., ) ./ 0/ 0 J.. II '/./'
\Ai # .. "'" .. 0 I \.J... .:;. ./
)(, ... Rel!
- .;/...:;r- ./

XY'
.....;I _
ALLAHUMMA INNAKA'AFUWN TUHIBBUL 'AFWA FA'
FU 'ANNII 3 X
ALLAHUMMA INNAA NAS-ALUKA RIDLAAKA WAL - .
JANNAH WANA'UlIDZU BIKA MIN SAKHATIKA WAN
NAARI 3X
Artinya:
''Va Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi ampun, dan
Engkaulah Tuhan yang suka memberi ampun, karena itu ampuni-
lah hamba, ya Allah, hamba mohon keridlaanMu/ sorga dan
hilldarkanlah hamba dari kemurkaanMu dan dari api neraka".
.14. SHALAT 'ID/ HARIRAYA
Shalat har! raya ada dua, yaitu hari raya Fithrah tanggal 1
Syawal dan pada hari-hari raya Adl-ha tanggal 10 Dzul Hijjah.
Waktu shalat 'id dimulai dari terbit matahari sampai terge-
lincirnya. Kedua shalat hari raya tersebut, hukumnya sunnat
muakkad bagi laki-Iaki dan perempuan, mukim atau musafir. Bo-
leh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjama'ah.
Caramengcrjakannya :

a. Pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sesudah kita menunaikan
shalat shubuh dan sesudah kita mandi sunnat Hari Raya,
lalu berangkatlah me!1uju mesjid atau tanah lapang dengan
memperbanyakmengucapkanTakbir.
b. Setelah tiba dimesjid, maka-'sebelumduduk shalat tahiyatul
masjid dua raka'at. Kalau ditanah lapangan tidakadatahiyatul
masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang ulang bacaan
takbir,sampa! mulaishalat 'Id itu.
H7
c: LafazhI niatnyaialahsbb. :
Jikashalat'ldulFithri : ,

,/ JI' /.. =--
USHALU SUNNATAN LI'IIDIL FITHRI RAK ATAINI
(MA'MUMAN) LILLAAHI TA'AALA' ALLAAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat 'Idul Fithri dua raka'at (ma'mumfjadi
.imam) karenaAllahT ' ala ",
Jikashalat 'IdulAdl-ha :
,)\ ,
.", /.",_ ./... .",/ ;;;.-
USHALLI SUNNATAN LI'IIDIL ADL-HAA RAK'ATAI-
NI (MA'MUMAN) LILLAAHI TA'AALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat 'Idil Adl-ha dua raka' t (ma'mum/iadi i --
mam) karenaAllah'Fa'ala".
d. Pada raka'at pertama: Sesudah niat mula-mula mcmbaca
takbiratul ihram kemudian membacada'aift irah, selanjutnya
takbir "/ kali dan setiap habis takbir di sunatkan membaca :
,..,' , ,,, , ,
... \/ .f. ... \" \/.t\ / ") 0 \ /
'"J:- _
Artinya:
''Maha suci Allah, dan scgala puji bagi Allah, tiada Tuhan
melainkanAllahdanAllahMahaBesar".
"
Setelah takbir 7 kalidanmembacatasbih tersebu"t, kcmudian
membaca Surat Al-Fatihah dan disand;!upg dengan membaca su-
rat yang disukai, dan lebih utamamembacaQafat ausurat AIA'la
(SabbihismaRabbikala'la).
e . P<\da raka'at kedua, sesudah berdiri untuk raka'atkedua
membaca takblT 5 kali, dan setiaptakbirdisunatkan membaca
. ' .
lUi
tasbihsepertitersebutpada--raka'at pertama..
Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan
bacaan surat yang kita kehendaki, tetapi lebih utama mem- .
baca surat Al-Ghasyiah. Bacaah'itu dengan suilTa yang nya-.
ring. Imam menyaringkan yakni mengeraskan suaranya pada
waktu membaca surat Al-Fatihah dan surat surat lainnya,
sedangkanma'mumtidak nyaring..
f. Shalat ini dikerjakan raka'at dan dilakukan sebagaimana
shalatshalat yanglain.
g. Khuthbah dilakukan sesudah shalat Id dua kali, yaitu pada
khuthbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khuthbah
kedua membaca takbir 7 kali dan.pembacaannya harus ber-
turutturut.
h. Hendaknya dalam khuthbah 'idul Fithri berisi penerangan
tentang zakat fithrah danpadahari rayaHaji berisipenerangan
tentangIbadah haji danhukum kurban.
Halhalyangdilakukansebelum shalatlid :
1. Pada hari raya disunatkan mandi, dan berhias dengan mema-
kai pakaian yang sebaik-baiknya dan menggunakan wangi-
wangian yangdimilikinya.
2. Disunat kan makan sebelum pergi shalat pada hari Idul Fithri,
tet api pada hari raya haji disunatkan tidak makan kecuali
setelah shalat.
3. Pergi untuk mengerjakan shalat dan pulangnya dari shalat
hendaknyamengambiljalan'yangberlainan.
4. Takbiran:
Pada hari raya Filhrah dan Haji disunatkan membaca takbir
diluarshalatdanwaktunyasebagajbt:rikut : .
a. Pada hari raya Fithrah t akb ir dimulai dari terbenamnya.!I1
ata
-
hari hingga itnam untuk mengerjakan shalat hari taya.
b. Pada hari Haji takbir dimulai dari Shubuh pada hari
'Arafah (ta;;tggal 9 Dzulhij ah) dan pada tiap-tiap shalat
yangliw:a waktupadahari haritanggaltcrsebut. .
c. takbi,.ran :
. /.. 0 0 ' ,

119
o / ) .
X'f
, '/, 0 )
... '--
JA
1)--i
''/ .. .../ ", " _:.- . . ctU
.. <Ao
-'/',/ ..", /' .. ", -",
J/ ) ' tl (l ./ <) (,/.,0 ./ /

./:\/ .1i:.f ./ .J ./ 0 ./ """ ./ ./
.., :..; . .. ..
.. ..
..
ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR,
LAA ILAAHA ILLALLAAHU WALLAAHU AKBAR, AL--
LAAHU AKBAR W A LILLAAHJ.L HAMOU ALLAAHU AK--
BAR KABIIRAA, WAL HAMOU LILLAAHI KATSIIRAA,
WASUBHAANALIAAHI BUKR TAN WA-ASHIILAA, LAA
ILAAHA ILLALLAAHU WALAA NA'BUDU ILLAA IYY AA-
HU MUKHUSHIINA LAHUOOIINA WAL U KARIHAL
KAAFI RUN. LAA ILAAHA ILLALLA HU WAHDAHU ,
SHADAQA WA'DAHU, WANASHARA ' ABDAHU, WA-A'
AZZA JUNDAHU WAHAZAMAL AHZAABA WAHAOAHU.
LAA ILAAHA ILLALLAAHU W ALLAAHU AKBAR. AL-
AHU AKBAR WALILLAAHIL HAMOU.
Art inya :
"Allah Maha Besar (3 kali) Tidak ada Tuha!l melainkan
Allah, All h Maha Besar dan segala puj i bagi Allah, . Hah Main Be-
sar dan Maha Agung dan segala pllji bagi Allah. Maha slici Allah
pada pa I dan petang, tiada Tuhan melainkan Allah dan adak ada
yang kami sembah kecuali hanya Allah, d ngan ikhla h kami ber-
agama kepadaNy'a, walaupun orang- rang kafir membeil ci , Tidak
A Tuhan melail1kan Allah sendiriNya, benar j anjiNya, .dan Dia
120
menolong akan hambaNya, dan Dia mengusir musuh NabiNya
dengan sendirli"l'ya, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha
Besar Allah Maha Besar dan bagiNya segala puji".
PerIu diketahui bahwa pada hari 'Iidul Fithri dan Adl- ha,
anak-anak besar kecil, tua I]luda. supaya meramaikannya, bahkan
bagi wanita wan ita yang sedang haidpun dianjurkan keluar kel"-
pangan, sekalipun mereka tidak ikut shalat.
Nabi saw bersabda:
1/_ 1 0 _t, /;,/ )/:!. tt !.Ali .."'/
t
t
:,
/,/. ,1
: ':. ./ \.:t. e ;' \/.J
V y
e./
"&' 0 .. 6" .. "pl>
" .. .. ...-;::.",,:.-

".. '/

,,::.- ./
...J.' /'........ : v......... _0:''" --i,tt). t . all 1.1
.....
'An Ummi 'Athiyyah Qaalat: KUNNAA NU'MARU AN NA -
KHRUJA YAUMAL 'DDI HATTAA NAKHRUAL BIKRA
MIN KHIDRIHA HATI'AA NAKHRUJAL HUYYADLA
FAYAKUN KHALFAN NAASI, FAYUKABBIRN A 81-
TAKBDRIHIM WAYAD' UUNA BIDU' AAIHIM YARJUUNA
BARKATAN DZAALIKAL YAUMI WATHUHRATAHU.
Artinya:
Dari Ummi 'Athiyah katanya : ''Kami dipcrintahkan pergi
shalat hari Raya, bahkan anak-anak gadis kcluar dari pingitannya.
Juga perempuan-pcrempuan yang sedang haid (datang bulan) te-
tapi mereka hanya berdiri dibelakang orang banyak, dan turut
takbir dan berdo'a bel "ama s<..ma dan mereka mengharapkan
beroleh keberkahan dan kesucian hari itu".
( H R Bukhari)
15. S'IALAT DUA GERHANA
( Kusufaian )
Shalat kesufaian ialah shalat dua yakni shalat kan;na
121
bulandangerhanamatahari.
KalaugerhanabulankitalakukanshalatKhusuf, dan
Kalaugerhanamatahari kitalakukanshalatKusuf
Kedua shalat lnihukumnyasunnatmuakkad.
Waktu melakukan shalat gerhana matahari dari timbul
gerhana itu sampai matahari kembalisebagaimanabiasa, atausam-
pai terbenam. Sedang shalat 'gerhana bulan w ktunya mulai dari
terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali , atau sampai bulan
namp utuh.
Cara mengerjakannya:
Pertama :
Shalat dua raka'at sebag mana shalat biasa, boleh dilakukan
sendiri sendiri ,tetapilebihutamadilakukanberj ama'ah.
Kedua :
Shalat dua raka'at dengan 4 kaliruku',dan 4kalisuj ud,yakni
pada raka'at pertama sesudah ruku'dan I'tidalmemb casurat
Fatihah lagi, kemudian terus ruku sekali lagi dan i'tidal lagi,
kemudian teru sujudsebagaimanabiasa. .
Pada raka'at kedua juga dilakukan scperti pada raka'at yang
pertama. Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada
4 ruku',4fati hahdan 4sujud.
Bacaan fatihah dan surat dalam shalat gerhana bulan dinya-
ringkan, sedang dalam gerhana matahari tidak dinyaringkan.
D am membaca slHat pada tiap-tiap raka' at disunatkanmem-
baca uratyangpanjang_
Jika shalat gerhana itu dikerjakan seperti shalat biasa dua ra-
ka'at dengan dua uku',makatidakadahalangan,yakni cukup
sahpula.
Lafazh/ niatnya(gerhanabulan) :
_
USHALLI SUNNATAL KHUSUUFI RAK'ATAINI LILLAA-
HI TA'ALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya :
. "Aku niat.shalat Gerhana bulan dua. raka'at , karena Allah

122
Lafazh/ niatnya(gerhanaJ'!latahari ) :
l
.. u
USHALLI SUNNATAL KUSUUFI RAK'ATAINI LlLLAAHI
ATA'ALA. ALLAHU AKBAR.
Artinya:
"Aku niat shalat gerhana matahari karena Allah Ta'ala".
16. SHALAT ISTISQA' (MEMOHON HllJAN).
Shal'!t istisqa' adalah shalat sunnat untuk memohon hujan
dan disumitkan bagi orang-orang yang muqim atau musafir,dikala
sangat menghajatkan air .karena tidak ada hujan atau keputusan
airdarisumbernya.
Caramelaksanakannyaadatigacara,yaitu :
a. Betdo'asaja sembarang tempat dan wakt u, dengan suarayang
nyaringatau lemah. .
b. Menambah do'a istisqa (mohon turunnya hujan) pada khuth-
.
c. Dengan sbalat duaraka'at yang disertaidenganduakhuthbah.
Lafazh niat nya :
USHALLI -SUNNATAL ISTISQAA-I RAK'ATAINI (lMAMAN/
MA'MUMAN)LILLAAHI TA'ALA ALLARU AKBAR.
. .
AIm niatshalat sunatist isqadua raka'at(jadiimam/ ma'mum)
karenaAllahta' ala.Allahu Akbar.
Caramelaksanakannya : .
a. Tiga 'sebelum melakukan shalat istiqa, Imam atau Ulama
memerintahkan kaumnya agar berpuasa tiga hari lamanya,
'. c,lan menganjurkan pula agar mereka beramal baik, scperti
sedekah, taubat dari segala dosa, mengusahakan perdamaian
dengan orang-orang ya,ng dianggap lawan; dan me1epaskan
dirida rikezhaliman. .
123
b. Pada hali yang kecmpat nya, semua penduduk/kaum disuruh
keluar dari rumah ahkan binalang t ernak, mcrekapun ikut
serta dikeluarkan ke t anah Iapang untuk me1akukan shalat
istisqa it u. Waktli kduar ke tanah Iapang, sebaiknya dengan
pakaian yang sederhanadengan tidak memakaiwangi-wangian
dan tidak be hias dan selarna it u orang dianjurkan supaya
memperbany memhaca istighfar ar'nya memohon ampun.
ct elah sal<llTl, kh thib membal:akan dua khuthbah dan pada
I-.huthbah yang ertama dirnulai dengan membaca istighfar 9
kali pada khuthbah ang kedua dimulai denan rnembaca is-
tighfar 7kali.
PELAKSAN AN KHUTHBAH ISTISQA
Cara melaksanakan berkhuthbah istisqa ada scdikit berbcda
dengankhuthbahJum'a1 ataulainnya,yakni :
a. Khat hib di unatkan!'lernakaise1endang.
b. Khuthbahnya hensi anjuran upaya beris ighfar dan meren-
dahkan diri kep da Alial ser erkeyakinan, bahwa Allah
akan rncngab lkanuy ,yakniakan rnenurunkanhujan.
c. berdo 'a, hendaknya men angkat kedua t angan Iebih
ti ggi hingg t erbuka. ntaralengandanbadannya.
d. Pada khuthbah yangked a,dikala berdo'ahendaknyakhathib
berpaling kekiblal artinya mernbelakangi rna'mum dan ber-
sarna sarna sernuau, berdo'a terus.Dalarnberdo'ahendaknya
khathib berdo'a dengan suara yang lemah menurut tekanan
irama memuhon. Manakala khathl berdo'a dengan suara
nyaring, makmumnya pun dianjurkan mengikuti do'anyade -
ng n suaranyaringpula.
e. Kct ika berpalin ke kiblat, khathib hcndaknya rnerobah
selcndangnya yang kanan ke kiri dan yang di atas kc bawah.
Lafazh istighfardando'aistiga'ialah :
/.;'
) ./ CJ 0 0 ... \ (t" 1:1./ )"././
I
M;,.t\.J. -J'(/ "t
."." / _/ .r.....
. .. .:li\ ,I o-!. 1'/

124
ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHDM ALLADZII LAA ILAAHA
ILLA HUWAL HA YYUL QA YYUUMU WAATUUBU ILAIHI.
Artinya:
"Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung,
tiada Tuhan selain Allah. Dia yang hidup dan yang tegak dan
sayabertaubat kepadaNya".
Do'aistisqa :
Do'a yang sering dibaca dalam shaIat istisqa, baik dalam
khuthbahmaupundiluarkhuthbahialah :
-(o\' .. t""f/.. -''', ,/. .,
. 1
... ..,2
ALLAHUMMASQINAL GHAITSA WALAA TAJ' AL-NAA
l\UNAL QAANITHllN.
Artinya:
''Va All ah tumpahkanlah hujan kepada kami danjanganlah
Engkau j adikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa".
/. ;;:l '\
.:> .J/

d
" k"-(. ,,-(t l ,/ L 0
.. L:1J\//\4
0
'
.. ... / ...
ALLAHUMMA 'ALATH THIRAABI WAL AAKAAMI WA-
MANAABITISY SYAJARI WABUTHUUNIL AUDIYATI
ALLAHUMMA HAWAALAINAA WAI.AA ' ALAINAA_
Artinya:
''VaAllah,curahkanlah hujanitudiatastumpukan tumpukan
tanah (gumuk) dan bukit -bukit, tempat pepohonan tanaman dan
tumbuh-tumbuhan, dan dilembah-Iembah. Ya Allah, curahkanlah
disckelilingkamidanjangandiataskami".
,/ 41 ......./{." 0
,-,!l&:tjj ;'oJ ."....t:jj!..
;,.. .. ..
125
.... / / ,.;1 / / (\,.;

ALLAHUMAJ'ALHAA SUQYANRAHMATIN, WALAATAJ'
ALHAA SUQYA .'ADZAABIN, WALAA MUHQIN WALAA
BALAAIN WALAA HADAMIN WALAA CHARAQIN.
Art inya :
.''Va Allah, jadikanlah hujan Inl sebagai siraman rahmat,
dan janganlah Tuhanjadikan hujan ini sebagai siraman siksa, dan
janganlah Tuhan menjadikan hujan ini suatu siraman yang me-
musnahkan hiITt" be::da. dan mara bahaya dan jangan siraman
yangmenghancurkandanmenenggelamkan ".
/1t;/l!;.. ..'tah'
, .. ...? ..,- -,- ..
'fi"c.
o
0/
. ....... .;
,/ 0 /. 0
0 - 1":.1 /,...
l.J2J -- '-0 W aA4. W d
.",7 .. =..;I.. ,- _
ALJ,AHUMMAS QINAA GHAITSAN MUGHDTSAN HA-
NIl -AN MARU AN SAHHAN 'AAMMAN GHADAQAN
THABAQAN MUJALIALAN DAAIMAN ILAA YAUMID-
DONI. ALLAAHUMMAS QINAA ALGHAITSA WALAA
TAj' LNAA MINAL QAANITHUNA-.
Artinya:
" Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyclamat-
kan, meni 'mat kan. menyenangkan. rnenyuburkan, mengalirkan
ke segenap penjuru. banyak air dan kebaik nya. memcnuhi su -
ngai- ungai dan selalu mcngalir meratahingga sampai hadkiamat.
Va Allah. tumpahkanlah hujan kcpa a kami, dan janganlah Tu-
hanjadikankamiorang-orangyangberputus asa".
Ji< .5LJi;
/
(t
.. ,l \(C':-:' .1;'
.. ,;
126
ALLAHUMMA MINAL JUHDt
WAL JUD'I WADL DLANKIWALAA NASYKUU ILLA
ILAIKA.
Artinya:
"Ya Allah, sesungguhnya hamba Allah dan negeri tengah
ditimpa kemelaratan dan kelaparan dan kesempitan hidup dan
kami tidakdapatmengadukankecualikepadaTuhan". -
.J.,:;{-,
....
01.,,0 0 0 0
'-'
'" ./:...1""':'- , " -:.."I_
&: /-CI /.
.:fl
J

,, ) }
:;; ('" '1/t, < CI.. : I.... ,. 4 - -
.. o ... q u 1&
... ...... ' . .... - _ ,,-J
ALLAHUMMA ANBITIZ ZAR'A WA-ADIRRA LANAA ADL _
DLAR'A WA-ANZIL 'ALAINAA MIN BARAKAATIS SA-
MAAI WA ANBIT MIN BARAKAATIL ARDLI WAKSYIF
' ANNAA MINA-L BALMI MAA LAA YAKSYH'U HU
GHAIRUKA.
Artinya:
' 'YaAllah,tumbuhkanlahtanam-tanamaniniuntukkamidan
perbanyaklah air-air susu binatang-binatang untuk kami, tumpah-
kanlah barakah dari atas untuk karoi, t umbuhkanlah isi bumi ini
untuk kami , dan hindarkanlah kami dari mara bahaya sesuat u
bencana alam yang tak akan mampu kami menghindarkannya,
kecuaJi EngkauyaAllah".
- ./ ____..... ,.. '.0.........
b\ i t..!bS;-: GfirU\
\........ ' .........

ALLAHUMMA INNAA NASTAGHFffiUKA INNAKA KUNTA
GHAFFARAA FA-A SILISSAMAA-A ALAINA MIDRAARA.
Artinya:
"Ya Allah , sesungguhnya kami memohon ampunanMu,
Sungguh Tuhan Maha Pengampun. Tumpahkanlah hujan dari
langit untukkamidengan sederas-derasnya".
127