Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 1 ) 2013


JABATAN PELAJARAN PERAK
MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASA
CATATAN
Obje!"# / C$%$&'$& Pe&!$(")$&
1
( 2/1 4/1 )
1* Se(" be)e&$+$&
2* T$!$b$,$($
- Kata nama am dan
kata
nama khas m/s 6
3* Pe-$,$-$&
- Membaca petikan
teks dan pernyataan
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1.1 Berbual dan berbincang tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan
harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan
menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.
A)$( 1:
ii. Menyapa dan memperkenalkan diri kepada seseorang danmemperkenalkan seseorang kepada orang
lain dengan mesra dan santun.
1.2 Mendengar dan memberikan respon seara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh
orang lain.
A)$( 1.
iii. Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi seseorang.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan
isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1:
i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.
iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.
Pada akhir pembelajaran ini,
murid akan dapat;
1. mengenal pelbagai jenis
kata,
2. berbual dengan rakan
tentang sesuatu
menggunakan kata,
intonasi, dan nada yang
sesuai,
3. memberikan respons
secara lisan dan bertulis
tentang sesuatu yang
diperkatakan.
2
(!/1 11/1)
1*T$!$b$,$($
- Simpulan bahasa
m/s 7
2*Pe-$,$-$&
- Membaca petikan
teks dan
pernyataan
3*Pe&/+"($&
- Menulis dialog
m/s 2
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 1 Te-$ 1. 1
Nilai Murni:
- Berdikari
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1.1 Berbual dan berbincang tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan
harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan
menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1 ;
i. "erbual dengan keluarga dengan menggunakan sebutan# intonasi# kata dan ungkapan yang sesuai
dan mengemukakan idea yang rele$an dengan topik.
1.% Mendengar dan memberikan respon seara tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
A)$( 1.
iii. Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi seseorang.
$i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan simpati terhadap
nasib malang yang menimpa seseorang.
A)$( 2.
i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan empati.
ii. Memberikan respon seara spontan terhadap soalan yang dikemukakan dengan memberikan maklumat
yang diperlukan.
1.4 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang
dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
Aras 1:
iii. Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi
Pada akhir unit ini, pelajar
dapat:
1. Berbual dengan rakan
tentang sesuatu
menggunakan kata,
intonasi, dan nada yang
sesuai.
2. emberikan respons
secara lisan dan bertulis
tentang sesuatu yang
diperkatakan.
3. enyatakan idea
1
- Berhemah tinggi
'eseorang
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan
isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
Aras 1:
i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.
iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan.
Aras 1:
i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristi(a sesebuah karya.
keseluruhan bahan.
!. enceritakan semula
karya yang dibaca, dan
". enulis dialog
B1DL1E1
(Be)"&!e)$(" !e&!$&' (e(/$!/
2e)$)$ 0$&' be)$"!$& %e&'$&
e,"%/2$& ,$)"$&)
%
(14/1 1)/1)
1*T$!$b$,$($
- #ata $anti %ama
&iri
m's 1!
- Penjodoh bilangan
m's 1(
2*Pe-$,$-$&
* +antun 2 Kerat pengenalan
3*Pe&/+"($&
- enulis karangan
m's 1!
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
- Berhemah tinggi
!asional
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1." Bersoal ja)ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai aras.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea# pengetahuan serta pengalaman# dan
memberikan &a(apan yang sesuai dalam perbualan seara bertatasusila.
1.( Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
Aras 2:
ii. Memberikan respons seara sopan terhadap soalan yang dikemukakan dengan memberikan
maklumat yang diperlukan.
A)$( 3.
ii. Mengemukakan pandangan dan kritikan yang membina.
iii. Memilih topik yang sesuai untuk memulakan perbualan yang lebih
membina
1.* enyatakan perasaan secara berterus-terang dan beradab tentang sesuatu
perkara untuk mengekalkan hubungan.
Aras :
,. Menyatakan perasaan diri sendiri kepada seseorang.
Kemahiran Membaca ( 7.0 - 9.0 )
7.2 emahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks.
Aras 1:
i$. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan
konteks.
7. engemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk
mendapatkan maklumat yang dikehendaki.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
Pada akhir unit ini, pelajar
dapat:
1. Bersoal ja)ab dengan
rakan tentang sesuatu
perkara
2. Bersoal membidas hujah
rakan dengan sopan.
3. enyatakan maksud
perkataan mengikut
konteks, dan
!. enceritakan perkara
yang menarik dalam
karya
B1 DB1 E1
(Me-b$3$ $0$! (e3$)$ -e$&"(
%$)"2$%$ (e(/$!/ (/-be) %e&'$&
b"-b"&'$&)
2
10.2 engenal pasti perkara yang menarik dalam karya.
Aras 1:
ii. Mengeam perkara yang menarik dalam karya.
4
(21/1 2-/1)
24/1- Cuti
Maulidur
Rasul
1* T$!$b$,$($
- Bentuk #ata #erja.
2* Pe-$,$-$&
embaca teks
emberikan makna
perkataan
engenal pasti
perkara yang
menarik dalam
karya
3* Pe&/+"($&
enyenaraikan
' membina ungkapan
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 1 . 2
Nilai Murni:
- Berhemah tinggi
- +asional
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1., Bersoal ja)ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara menggunakan
soalan pelbagai aras.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea# pengetahuan serta pengalaman# dan
memberikan &a(apan yang sesuai dalam perbualan seara bertatasusila.
1.- Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
Aras 2:
ii. Memberikan respons seara sopan terhadap soalan yang dikemukakan memberikan maklumat .
A)$( 3.
ii. Mengemukakan pandangan dan kritikan yang membina.
iii. Memilih topik yang sesuai untuk memulakan perbualan
1.1. enyatakan perasaan secara berterus-terang dan beradab tentang sesuatu
mengekalkan hubungan.
Aras :
,. Menyatakan perasaan diri sendiri kepada seseorang.
Kemahiran Membaca ( 7.0 - 9.0 )
7.2 emahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks.
Aras 1:
i$. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.
7. engemukakan soalan untuk mendapat penjelasan lanjut.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan bertumpu aras rendah sesuai mendapatkan maklumat yang
dikehendaki.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.2 engenal pasti perkara yang menarik dalam karya.
Aras 1:
ii. Mengeam perkara yang menarik dalam karya.
Pada akhir unit ini, pelajar
dapat:
1. Bersoal ja)ab dengan
rakan tentang sesuatu
perkara
2. Bersoal membidas hujah
rakan dengan sopan.
3. enyatakan maksud
perkataan mengikut
konteks, dan
!. enceritakan perkara
yang menarik dalam
karya
B2 DL1 E1
(Me&3e)"!$$& 2e)$)$ 0$&'
%"%e&'$))
-
( 2)/1*1/2)
15T$!$b$,$($
- $olongan #ata #erja
m's 2-
4 Perumpamaan m's 3.
2*Pe-$,$-$&
'yair .asiat /yahanda
* +engenalan
* Maksud 0angkap
* 1iri
3* Pe&/+"($&
- embina ayat
menggunakan
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
2.1 encetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam
perbincangan.
Aras 1:
ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
2.! engemukan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan
perbincangan.
Aras 1:
,i. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.! embaca pantun secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan
Pada akhir unit ini, pelajar
dapat:
1.engeluarkan idea
bernas dalam perbincangan.
2.encari maklumat
daripada bahan teks atau
elektronik.
3.enyatakan isi penting,
3
ungkapan bersopan
m's 1,
enulis surat tidak
rasmi
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#esyukuran
pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.
Aras 1:
ii. Membaa pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai menyiapkan suatu tugasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.4 Menyatakan "enis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan
penga"aran.
Aras 1:
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
dan
!.enulis surat kiriman
tidak rasmi.
B2 DB1 E1
(Me-be)"$& -$(/% 2e)$!$$&
0$&' !e)%$2$! %$+$- 2e!"$&)
6
( 4/2*)/2)
1* T$!$b$,$($
- #ata /djekti0 m's 3(
2* Pe-$,$-$&
- enyatakan akna
Perkataan.
- enyatakan
pengajaran
daripada teks m's 2..
encari maklumat
tentang
kegunaan mutiara m's
22
3* Pe&/+"($&
- enyatakan idea
utama
menggunakan
perkataan sendiri
- embina ayat
menggunakan
kata kerja m's 21.
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 1 Te-$ 2.1
Nilai Murni:
#esyukuran
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
2.1 encetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam
perbincangan.
Aras 1:
ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
2.! engemukan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan
perbincangan.
Aras 1:
,i. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.! embaca pantun secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan
pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.
Aras 1:
ii. Membaa pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk menyiapkan suatu
tugasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.4 Menyatakan "enis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan
penga"aran.
Aras 1:
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
Pada akhir unit ini, pelajar
dapat:
1. engeluarkan idea
bernas dalam
perbincangan.
2. encari maklumat
daripada bahan teks atau
elektronik.
3. enyatakan isi penting,
dan
!. enulis surat kiriman
tidak rasmi.
!
( 11/2*1-/2)
11/2 13/2
Cuti Tahun
Baru Cina
1* T$!$b$,$($
- Pembentukan kata
adjekti0
2. Pe-$,$-$&
1erpen 2empang
3inopsis
%ilai dan pengajaran
Kemahiran Membaca ( 7.0 - 9.0 )
7.2 emahami dan menyatakan maksud perkataan berdasarkan konteks.
Aras 1:
i$. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
1..2 engenal pasti perkara yang menarik dalam karya.
Aras 1:
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1.enyatakan maksud
perkataan
mengikut konteks
2.encari maklumat
!
,i. Mengeam perkara yang menarik dalam karya.
daripada bahan
teks atau elektronik.
3.enyatakan isi penting,
dan
)
( 1)/2*22/2)
1* T$!$b$,$($
#ata 3endi %ama
2* Pe)"b$,$($
3* Pe&/+"($&
- embina perenggan
cerita
embina soalan m's
3..
6* Pe-$,$-$&
1erpen Kasut Kelopak 2antung
* 'inopsis
* 3ema dan +ersoalan
* .atak dan +er(atakan * 4atar
Nilai Murni:
- #ebersihan 0i4ikal dan
mental.
- +asional
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
2. emperkuat hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti.
Aras :
i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
2*6 Mengemukakan adangan yang membina untuk menapai tu&uan perbinangan.
Aras 1:
ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
2*7 Memberikan pen&elasan seara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.
A)$( 2.
ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkara dengan perkara yang lain.
A)$( 3.
ii. Membuat kesimpulan semua pendapat yang yang dikemukakan oleh pelbagai pihak dalam perbinangan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*7 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.
Aras 2:
ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.
A)$( 3.
i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat# isi tersirat dan kesimpulan.
8*9 Membe5akan antara 6akta dengan pandangan dalam bahan yang diru&uk.
Aras :
ii. Menyenaraikan dan mengemukakan pernyataan 6akta dan pandangan dalam petikan
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.6 Mengulas karya daripada aspek #atak dan per#atakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan.
Aras 1:
$i. Memerihalkan (atak*(atak dalam karya.
$ii. Memerihalkan latar dalam erita.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. engemukakan hujah
dengan contoh dan bukti.
2. engemukakan
cadangan yang membina.
3. enyatakan hasrat yang
tersurat dan tersirat.
!. enyatakan )atak dan
per)atakan.
". enulis karangan
)a)ancara.
B3 DL 1 E1
(Me&'e-/$$& (:$+$& 0$&' (e(/$"
/&!/ -e&%$2$!$& -$+/-$!)
7
( 2-/2*1/%)
1* T$!$b$,$($
- #ata 5ubung m's
"3
- Peribahasa m's "!
2* Pe-$,$-$&
- engemukan 0akta
daripada bahan bacaan
- enyenaraikan
)atak
3* Pe&/+"($&
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
2. emperkuat hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti.
Aras :
i. Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
2*6 Mengemukakan adangan yang membina untuk menapai tu&uan perbinangan.
Aras 1:
ii. Mengemukakan idea yang sesuai dalam perbinangan.
2*7 Memberikan pen&elasan seara spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu yang
dikemukakan.
A)$( 2.
ii. Menyatakan hubung kait antara sesuatu perkara dengan perkara yang lain.
A)$( 3.
ii. Membuat kesimpulan semua pendapat yang yang dikemukakan oleh pelbagai pihak dalam
perbinangan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. engemukakan hujah
dengan contoh dan bukti.
2. engemukakan cadangan
yang membina.
3. enyatakan hasrat yang
tersurat dan tersirat.
"
enulis )a)ancara
m's 2,.
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 2.2
Nilai Murni:
-#ebersihan 0i4ikal dan
mental.
-rasional
8*7 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.
Aras 2:
ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.
A)$( 3.
i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat# isi tersirat dan kesimpulan.
8*9 Membe5akan antara 6akta dengan pandangan dalam bahan yang diru&uk.
Aras :
ii. Menyenaraikan dan mengemukakan pernyataan 6akta dan pandangan dalam petikan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.6 Mengulas karya daripada aspek #atak dan per#atakan, latar, plot, gaya
bahasa dan sudut pandangan.
Aras 1:
$i. Memerihalkan (atak*(atak dalam karya.
$ii. Memerihalkan latar dalam erita.
!. enyatakan )atak dan
per)atakan.
$. Menulis karangan
#a#ancara.
B3 DL1 E2
(Me-be)"$& -$+/- b$+$( !e&!$&'
(e(/$!/ 2e)$)$)
18
(4/%*)/%)
1*T$!$b$,$($
engecam /yat
tunggal
Pe)"b$,$($
2* Pe&/+"($&
- enyenaraikan ayat
topik dan ayat huraian
m's 32
- enyusun dan menulis
semula langkah melayari
internet m's 3!.
3* Pe-$,$-$&
'a&ak Kian Kita 4upa
* Maksud
* "entuk* Mengarang 'a&ak
Nilai Murni:
+asional
"lmu:
2eknologi aklumat dan
#omunikasi.
Ka#ian Masa $e%an:
Perbandingan gaya hidup
sekarang dengan gaya
hidup masa akan datang.
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya bahasa yang betul
semasa berunding.
Aras 1:
i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai dalam perundingan.
ii. Mengemukakan pandangan dengan menggunakan sebutan# intonasi dan nada yang sesuai.
3*2 "erbinang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain seara terbuka menapai kata sepakat.
A)$( 3.
i. Membuat pertimbangan yang (a&ar dan menadangkan langkah penyelesaian terhadap pendapat yang
dikemukakan dalam perundingan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.7 emahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.
Aras :
iii. Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan yang menggunakan laras sains dan laras klasik untuk
memahami maklumat.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta
menggunakannya penulisan kreati%.
Aras 1:
,. Mengeam diksi# istilah dan ayat tunggal dalam karya bukan sastera.
A)$( 3
i. Menipta kata dan penguapan yang indah dan slogan yang menarik.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. Berbincang dengan
rakan tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan ragam
bahasa umum.
2. Berbincang untuk
menerima atau menolak
pandangan orang lain
secara terbuka.
3. enyatakan laras
bahasa sesuatu bahan
bagi memperoleh
maklumat, dan
4. mengecam ayat tunggal
dalam karya bukan
sastera.
-. Mengarang sa&ak
B3 DB1 E1
(Me&0$)"&' -$+/-$! %$)"2$%$
b$,$& 0$&' %"b$3$)
1*T$!$b$,$($
- 6rasa 76%, 6#,
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
(
11
(11/%*1-/%)
6/, 638
2* Pe-$,$-$&
- embaca rencana
m's 31
- emilih perkataan
dan
mengecam 0akta
dalam
sesuatu teks m's 3"
3* Pe&/+"($&
elengkapkan
perenggan.m's 3*.
enulis keterangan
tentang cara melayari
laman )eb dalam satu
perenggan.
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 1 Te-$ 3. 1
Nilai Murni: +asional
"lmu:2eknologi
aklumat dan
#omunikasi.
Ka#ian Masa $e%an:
Perbandingan gaya
hidup
sekarang dengan gaya
hidup
masa akan datang.
.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya bahasa yang betul
semasa berunding.
Aras 1:
i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai dalam perundingan.
ii. Mengemukakan pandangan dengan menggunakan sebutan# intonasi dan nada yang sesuai.
3*2 "erbinang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain seara terbuka dalam menapai kata
sepakat.
A)$( 3.
i. Membuat pertimbangan yang (a&ar dan menadangkan langkah penyelesaian terhadap pendapat yang
dikemukakan dalam perundingan
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.7 emahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.
Aras :
iii. Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan yang menggunakan laras
sains dan laras klasik untuk memahami maklumat.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa karya bukan sastera serta menggunakannya
dalam penulisan kreati%.
Aras 1:
i. Mengeam diksi# istilah dan ayat tunggal dalam karya bukan sastera.
A)$( 3
i. Menipta kata dan penguapan yang indah dan slogan yang menarik.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. Berbincang dengan rakan
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
ragam bahasa umum.
2. Berbincang untuk
menerima atau menolak
pandangan orang lain
secara terbuka.
3. enyatakan laras bahasa
sesuatu bahan bagi
memperoleh maklumat,
dan
!. mengecam ayat tunggal
dalam karya bukan
sastera.
B1 DT1 E1
(Me&/+"( $0$! -/%$, %e&'$&
b"-b"&'$&4 ;N<;N5 ;N<;K5 ;N<;A5
;N<;S)
12
(1)/%*22/%)
1*T$!$b$,$($
#ata 2anya, #ata
3eru, #ata
Perintah m's (3-
(!
2*Pe&/+"($&
enulis karangan
berita
Pe)"b$,$($
3*Pe-$,$-$&
+antun 4 Kerat
* +engenalan
* Maksud 0angkap
Kemahiran Mendengar (1.0 6.0)
. enyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang
rele9an.
Aras 2:
i. Mengemukakan pandangan peribadi dan pandangan balas seara kritis berdasarkan pemerhatian
dan pengalaman dalam perundingan.
ii. Men&elaskan pendirian tentang sesuatu perkara.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&.1 enyaring maklumat mengikut klasi0ikasi.
Aras 1:
i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.
&.2 enyusun maklumat mengkikut keutamaan.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. enyatakan pendirian
dengan disokong oleh
bukti.
2. engenal pasti
maklumat yang
diperlukan.
*
* 1iri
* Mengarang +antun 4 kerat
Nilai Murni:
3ikap bermasyarakat.
Bangga.
"lmu:
-Budaya
Kecerdasan 'elbagai:
-u4ik
Aras 1:
ii. Menyusun maklumat untuk tu&uan tertentu.
&.( enta0sirkan maklumat yang telah dipilih seara rasional untuk membuat in6erens.
A)$( 2.
iii. Menghuraikan maklumat seara logik untuk membuat in6erens.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta
menggunakannya dalam penulisan kreati%.
Aras 1:
ii. Mengesan gaya bahasa dalam prosa dan puisi.
Aras 2:
i. Mengesan aspek keindahan bunyi dalam sa&ak.
3. enja)ab soalan
pemahaman dengan
betul,
!. enyusun dan menta0sir
maklumat.
". enulis karangan berita.
B2 DT1 E1
(Me&j$=$b (:$+$& 2e-$,$-$&
%e&'$& be!/+)
B3 DB1 E2
(Me&0/(/& "(" 2e&!"&')
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (MINGGU 13 - 23/3 31/3
14
(1/4 -/4)
1*T$!$b$,$($
#ata Penguat
2*Pe&/+"($&
embuat catatan
tentang satu alat
mu4ik m's !
3* Pe-$,$-$&
- encari makna
perkataan
- embandingkan
dan
membe4akan
encari maklumat
tentang
kadet remaja
sekolah
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 3. 2
Nilai Murni:
3ikap bermasyarakat.
Bangga.
"lmu:
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
. enyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang
rele9an.
Aras 2:
i. Mengemukakan pandangan peribadi dan pandangan balas seara kritis berdasarkan pemerhatian
dan pengalaman dalam perundingan.
ii. Men&elaskan pendirian tentang sesuatu perkara.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&.1 enyaring maklumat mengikut klasi0ikasi.
Aras 1:
i. Mengenal pasti maklumat yang diperlukan.
&.2 enyusun maklumat mengkikut keutamaan.
Aras 1:
ii. Menyusun maklumat untuk tu&uan tertentu.
&.( enta0sirkan maklumat yang telah dipilih seara rasional untuk membuat in6erens.
A)$( 2.
iii. Menghuraikan maklumat seara logik untuk membuat in6erens.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta
menggunakannya dalam penulisan kreati%.
Aras 1:
ii. Mengesan gaya bahasa dalam prosa dan puisi.
Aras 2:
i. Mengesan aspek keindahan bunyi dalam sa&ak
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. enyatakan pendirian
dengan disokong oleh
bukti.
2. engenal pasti
maklumat yang
diperlukan.
3. enyusun dan
menta0sir maklumat.
!. enulis karangan
berita.
B3 DT1 E1
(Me&''/&$$& $!$ %$& #)$($ %$+$-
2e)e&''$&)
,
-Budaya
Kecerdasan 'elbagai:
-u4ik
1-
()/4*12/4)
1*T$!$b$,$($
#ata Penegas,
#ata na0i, #ata
Pemeri m's *--,.
2*Pe-$,$-$&
+rosa Klasik
3a&u9l Muluk
* sinopsis
* +enga&aran
* :ilai
3*Pe&/+"($&
enulis laporan
la)atan
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
Patriotisme
"lmu:
3ejarah
Ka#ian Masa $e%an:
encari ciri pemimpin
yang boleh mengekalkan
kecermelangan bangsa.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
.! empertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan
secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua
pihak.
Aras :
i. Membuat pertimbangan yang (a&ar dan menadangkan langkah penyelesaian terhadap pendapat
yang dikemukakan dalam perundingan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&. embuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah
disusun.
Aras 2:
i$. Memeriksa semula maklumat untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya.
&.! engolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.
Aras 2:
i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan 6akta.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11. embandingkan penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai
genre.
Aras :
ii. Men&elaskan penggunaan bahasa dan istilah dalam laras sastera dan laras
sukan.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. embuat pertimbangan
terhadap sesuatu perkara
untuk membuat kata
sepakat.
2. enyusun maklumat
secara koheren untuk
tujuan mengarang.
3. embuat perbandingan
antara laras bahasa cerita
dengan laras bahasa
laporan.
!. enulis karangan
laporan
B3 DT1 E2
(Me&''/&$$& 2e&$&%$ =$3$&$
0$&' (e(/$" %$+$- 2e)e&''$&)
16
(1-/4*17/4)
19/4 cuti
Keputeraan
Sultan
Perak
1* T$!$b$,$($
- #ata arah
- Pepatah
2* Pe-$,$-$&
- embaca teks laporan
dan menja)ab soalan
pemahaman.
3*Pe&/+"($&enulis dialog
luahan
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 1 Te-$ 6.1
Nilai Murni:Patriotisme
"lmu:3ejarah
Ka#ian Masa $e%an:
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
.! empertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan
secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua
pihak.
Aras :
i. Membuat pertimbangan yang (a&ar dan menadangkan langkah penyelesaian dalam perundingan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&. embuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah
disusun.
Aras 2:
i$. Memeriksa semula maklumat untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya.
&.! engolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.
Aras 2:
i. Membina semula maklumat dengan menghubungkaitkan 6akta.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. embuat pertimbangan
terhadap sesuatu perkara
untuk membuat kata
sepakat.
2. enyusun maklumat
secara koheren untuk
tujuan mengarang.
3. embuat perbandingan
antara laras bahasa cerita
dengan laras bahasa
-
encari ciri pemimpin
yang mengekalkan
kecermelangan bangsa.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11. embandingkan penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai
genre.
Aras :
ii. Men&elaskan penggunaan bahasa dan istilah dalam laras sastera dan laras sukan.
laporan.
!. enulis karangan
laporan
-.
B6 DL1 E1
(Me&'e-/$$& ,/j$, /&!/
-e&e)"-$ $!$/ -e&:+$ 2e&%$2$!
%e&'$& (:2$& %$+$- 2e)b"&3$&'$&)
1!
(22/4*26/4)
1*T$!$b$,$($
- #ata bilangan
2.Pe-$,$-$&
;rama 'urat <ntuk ,na
* +engenalan ;rama
* sinopsis
* 3ema dan +ersoalan
* :ilai
3* Pe&/+"($&
- embina ayat untuk
menyatakan maksud
pantun
- enulis pantun.
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:#esyukuran
'a)ri*)isme:#ebanggaan
"lmu:3eni bina
Ka#ian masa de%an:
Pelajar meramal
kemudahan hidup
menusia pada masa akan
datang.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
!.1 engesan kecondongan pendapat dan menimbang pelbagai pilihan untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti keondongan pendapat berhubung dengan sesuatu isu.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*7 Menta6sirkan maklumat yang telah dipilih seara rasional untuk membuat in6erens.
A)$( 2.
iii. Menghuraikan maklumat seara logik untuk membuat in6erens.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
Aras 1:
iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina baris pantun dua kerat dan empat kerat.
Aras 2:
iii. Menggunakan diksi dan simile yang sesuai untuk menghasilkan pantun dua kerat dan empat kerat.
12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.
A)$( 3.
ii. Menggunakan diksi yang sesuai untuk
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. enimbangkan pilihan
untuk menyelesaikan
masalah.
2. enta0sir maklumat
untuk mebuat in0erens.
3. enulis pantun dengan
bahasa yang indah dan
menarik.
!. ela0a4kan pantun
dengan sebutan dan rima
yang betul dan menarik
B6 DB1 E1
(Me&je+$($& -$(/% 0$&' !e)(/)$!
%$& !e)(")$! %e&'$& be!/+ %$)"2$%$
2e+b$'$" b$,$&)
1)
(27/4 * %/-)
1*T$!$b$,$($
#ata Pascakata
2* Pe-$,$-$&
ela0a4 dan
mengenal pasti
maksud pantun m's
"*
embaca teks m's
",.
engenal pasti isi
penting dalam teks
m's (.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
!.1 engesan kecondongan pendapat dan menimbang pelbagai pilihan untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti keondongan pendapat berhubung dengan sesuatu isu.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*7 Menta6sirkan maklumat yang telah dipilih seara rasional untuk membuat in6erens.
A)$( 2.
iii. Menghuraikan maklumat seara logik untuk membuat in6erens.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. enimbangkan pilihan
untuk menyelesaikan
masalah.
2. enta0sir maklumat
untuk mebuat in0erens.
3. enulis pantun dengan
1.
engenal pasti
pernyataan m's (.
1* Pe&/+"($&
enghuraikan
maklumat.
enulis pantun m's
((
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 6.2
Nilai Murni:
#esyukuran
Ka#ian masa de%an:
Pelajar meramal
kemudahan hidup
menusia pada masa akan
datan
Aras 1:
ii. Memilih diksi yang sesuai membina baris pantun dua kerat dan empat kerat.
Aras 2:
iii. Menggunakan diksi dan simile yang sesuai untuk menghasilkan pantun dua kerat dan empat kerat.
12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.
A)$( 3.
ii. Menggunakan diksi yang sesuai untuk
bahasa yang indah dan
menarik.
!. ela0a4kan pantun
dengan sebutan dan rima
yang betul dan menarik
B6 DT1 E1
(Me&/+"( e)$&'$ 2e&/+"($&
be)%$($)$& (e(/$!/ !$j/)
17
(6/- 18/-)
1*T$!$b$,$($
6rasa
2*Pe-$,$-$&
'a&ak =ari /khir +ersekolahan
* Maksud 0angkap
* 3ema dan +ersoalan
* :ilai
3* Pe&/+"($&
- embina ayat topik ,
ayat huraian m's *.
- enulis rencana m's *2
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
Berhemah tinggi semasa
berkomunikasi.
"lmu:#ebudayaan rakyat
3ara)ak.
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma):
encari maklumat
tentang kebudayaan
sesuatu bangsa daripada
internet.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
!.2 enjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi
meyakinkan pihak yang terlibat.
Aras :
i. Mengemukakan 6akta sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain dalam membuat keputusan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&.6 enyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima,
menambah atau menolak pilihan.
Aras :
ii. Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik atau tugasan serta mengemukakan
alasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12. embina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang
kohesi0.
Aras 1:
ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk dedukti6.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. embuktikan sesuatu
perkara bagi
meyakinkan sesuatu
pihak.
2. enyemak, menerima,
atau menolak maklumat
itu.
3. enulis ayat topik dan
ayat huraian berdasarkan
tajuk yang diberikan.
!. enulis karangan 0akta.
B6 DT1 E2
(Me&/+"( "%e$ /!$-$ %$& "%e$
(::&'$& %$+$- 2e)e&''$& %e&'$&
be!/+)
1*T$!$b$,$($
/yat 2unggal
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
11
28
(1%/- * 1!/-)
2*Pe-$,$-$&
-embaca dialog
-embuat in0erens
terhadap bahan
bacaan.
engesan 0akta
daripada teks.
3* Pe&/+"($&
- enulis karangan
berdasarkan
maklumat yang dicari
daripada internet.
- encari ayat topik dan
ayat huraian.
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 7.1
Nilai Murni:
Berhemah tinggi semasa
berkomunikasi.
"lmu:#ebudayaan rakyat
3ara)ak.
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma):
encari maklumat
tentang kebudayaan
sesuatu bangsa daripada
internet.
!.2 enjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi
meyakinkan pihak yang terlibat.
Aras :
i. Mengemukakan 6akta sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain dalam membuat keputusan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
&.6 enyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima,
menambah atau menolak pilihan.
Aras :
ii. Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik atau tugasanserta mengemukakan
alasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12. embina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang
kohesi0.
Aras 1:
ii. Mengenal pasti ayat topik dan ayat huraian dalam perenggan yang berbentuk dedukti6.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. embuktikan sesuatu
perkara bagi
meyakinkan sesuatu
pihak.
2. enyemak, menerima,
atau menolak maklumat
itu.
3. enulis ayat topik dan
ayat huraian berdasarkan
tajuk yang diberikan.
!. enulis karangan 0akta.
21
(28/- * 24/-)
1*T$!$b$,$($
- /yat ajmuk
- Bidalan
2*Pe-$,$-$&
+rosa Klasik =ikayat Marakarmah
* sinopsis
* penga&aran
3* Pe&/+"($&- enulis
karangan
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:#eberanian
"lmu:
2eknologi penerbangan
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
(.1 "erbiara dan merayu dengan menggunakan kata# ungkapan# dan ayat yang dapat memberikan
kesan memu&uk untuk mendapatkan sesuatu.
Aras 1:
i. Mengemukakan pendapat untuk memu&uk pihak lain dengan menggunakan kata# ungkapan#
ayat# intonasi# dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*8 Menilai seara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.
A)$( 3.
ii. Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik atau tugasan serta mengemukakan alasan.
&.& embuat rumusan dengan alasan yang munasabah.
Aras :
iii. Merumuskan idea dengan alasan yang dapat diterima.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. erayu untuk memenuhi
sesuatu tujuan.
2. enerima atau menolak
sesuatu maklumat dengan
alasan yang sesuai.
3. enulis karangan 0akta
12
dan teknologi maritim.
Ka#ian masa de%an:
eramal kemajuan
perusahaan teknologi
penerbangan di alaysia.
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma) dan
K*muni,asi:
elayari internet untuk
mendapat maklumat
tentang kapal terbang.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12.! enyusun isi dan menggunakan penanda )acana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 2:
ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda (aana yang sesuai.
yang koheren.
!. enyusun isi yang
koheren.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( MINGGU 22-23) 27 MEI 8 JUN
24
(18/6 * 14/6)
1*T$!$b$,$($
#ata $anda dan
kata majmuk
m's 12. - 121
2*Pe-$,$-$&
enyusun gambar m's
*,
Pemahaman m's *(
3* Pe&/+"($&
- enghasilkan buku
skrap.m's *,
enulis rencana m's ,2
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$&
R$0$ (PKJR) 4 Te-$ 7 . 2
Nilai Murni:#eberanian
"lmu:
2eknologi penerbangan
dan teknologi maritim.
Ka#ian masa de%an:
eramal kemajuan
perusahaan teknologi
penerbangan di alaysia.
Kemahiran +e,n*l*gi
Kemahiran Mendengar (1.0-6.0)
(.1 "erbiara dan merayu dengan menggunakan kata# ungkapan# dan ayat yang dapat memberikan
kesan memu&uk untuk mendapatkan sesuatu.
Aras 1:
i. Mengemukakan pendapat untuk memu&uk pihak lain dengan menggunakan kata# ungkapan#
ayat# intonasi# dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*8 Menilai seara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh.
A)$( 3.
ii. Menentukan kesesuaian maklumat dengan topik atau tugasan serta mengemukakan alasan.
&.& embuat rumusan dengan alasan yang munasabah.
Aras :
iii. Merumuskan idea dengan alasan yang dapat diterima.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12.! enyusun isi dan menggunakan penanda )acana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 2:
ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda (aana yang sesuai.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. erayu untuk
memenuhi sesuatu
tujuan.
2. enerima atau menolak
sesuatu maklumat
dengan alasan yang
sesuai.
3. enulis karangan 0akta
yang koheren.
!. enyusun isi yang
koheren.
13
Ma,luma) dan
K*muni,asi:
elayari internet untuk
mendapat maklumat
tentang kapal terbang.
2-
(1!/6 * 21/6)
1* T$!$b$,$($
Kata terbitan
2* Pe-$,$-$&
'epuuk 'urat ;aripada Ka(an
4 sinopsis# teknik
* (atak dan per(atakan
3* Pe&/+"($&
- enulis pendahuluan
karangan m's ,"
- enulis perenggan m's
-.
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:#erajinan
'a)ri*)isme:
Pelajar menilai sikap
patriotisme 3yahida.
#emudian pelajar
membincangkan cara
mengharumkan nama
negara.
"lmu:3ukan memanah
Kecerdasan 'elbagai:
-#inestetik
-menggayakan cara
memanah
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
(.2 enggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi
pihak lain dalam pelbagai situasi.
Aras 2:
i. Mengemukakan hu&ah dan alasan yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9.1 enggunakan kata, istilah, 0rasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesi0.
Aras 1:
i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata# 6rasa# rangkai kata# simpulan bahasa dan ayat
tunggal yang sesuai.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12*6 Menyusun isi dan menggunakan penanda (aana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 2:
ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda (aana yang sesuai.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. Berhujah untuk
meyakinkan pihak lain
tentang sesuatu perkara.
2. enggunakan kata,
istilah, rangkai kata,
peribahasa yang tepat dan
indah semasa
menyampaikan
maklumat.
3. enyusun isi karangan
dengan cara koheren.
!. enulis karangan
rencana
B7 DT1 E1
(Me&',$("+$& 2e&/+"($& 0$&'
+e&'$2 %e&'$& +$)$( b$,$($ 0$&'
(e(/$" %$& $0$! 0$&' ')$-$!"()
1!
26
(24/6 * 2)/6)
1*T$!$b$,$($
- /yat tanya
2* Pe-$,$-$&
- embaca pantas.
- enyenaraikan isi penting.
- enganalisis teks.
3*Pe&/+"($&
enulis karangan rencana
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 4 Te-$ 9.1
Nilai Murni:-#erajinan,
'a)ri*)isme:
"lmu:3ukan memanah
Kecerdasan 'elbagai:
-#inestetik
-Pelajar menggayakan cara
memanah.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
(.2 enggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk
mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.
Aras 2:
i. Mengemukakan hu&ah dan alasan yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9.1 enggunakan kata, istilah, 0rasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat
yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun
dan kohesi0.
Aras 1:
i. Membentangkan idea dengan menggunakan kata# 6rasa# rangkai kata# simpulan bahasa
dan ayat tunggal yang sesuai.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
12*6 Menyusun isi dan menggunakan penanda (aana untuk menghasilkan perenggan yang
koheren.
Aras 2:
ii. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda (aana yang sesuai.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. Berhujah untuk
meyakinkan pihak lain
tentang sesuatu perkara.
2. enggunakan kata,
istilah, rangkai kata,
peribahasa yang tepat
dan indah semasa
menyampaikan
maklumat.
3. enyusun isi karangan
dengan cara koheren.
!. enulis karangan
rencana
2!
(81/! * 8-/!)
1*T$!$b$,$($
4 /yat seruan
2*Pe-$,$-$&
engenal pasti teks m's -2
enyatakan nada pantun m's
-3
3*Pe&/+"($&
enyampaikan pesanan. m's
-2.
enulis pantun m's -!
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 1 Te-$ 9. 2
Nilai Murni:
#eberanian
"lmu:
#esusasteraan.
Ka#ian masa de%an:
enasihati rakan yang risau
sekiranya tidak lulus ujian tae
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
7*3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memu&uk.
A)$( 1.
ii. Memberikan penegasan dan menun&ukkan kesungguhan terhadap idea yang dikemukakan
untuk meningkatkan keyakinan seseorang.
A)$( 3.
i. Menyusun idea dan membuat hubung kaitan dengan kesukaan seseorang untuk menimbulkan
minat dan rasa ingin tahu bagi tu&uan mempengaruhinya.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9.2 enentukan 0ormat penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai
untuk menyampaikan maklumat.
Aras 1:
iii. Menyatakan dan mengilustrasikan 6ormat pelbagai 6ormat lisan dan penulisan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
A)$( 1
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
Aras 3:
iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baa dan e&aan dan menyemak
semula isi yang bersesuaian dengan ta&uk.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. merayu dengan strategi
untuk mendapat sesuatu.
2. menentukan kesesuaian
0ormat untuk
menyampaikan
maklumat.
3. menyatakan bentuk dan
nada puisi berdasarkan
tajuk yang diberikan,
dan
!. menulis pantun.
1"
)an do yang hendak
didudukinya.
Kemahiran ber-i,ir:
enyelesaikan masalah rakan
yang berbalah.
B7 DL1 E1
(Me&'e-/$$& 2e&%$2$! !e&!$&'
(e(/$!/ 2e)$)$ (e3$)$
be)!$!$(/("+$)
2)
(8)/! * 12/!)
1*T$!$b$,$($
/yat perintah
2*Pe-$,$-$&
;rama /rah ke Mana
* sinopsis
* (atak dan per(atakan
* penga&aran
3*Pe&/+"($&
engedit teks m's -"
enulis cerita m's -(
Pe)"b$,$($
Nilai Murni: #eberanian
"lmu: #esusasteraan.
Ka#ian masa de%an:
enasihati rakan yang risau
sekiranya tidak lulus ujian tae
)an do yang hendak
didudukinya.
Kemahiran ber-i,ir:
enyelesaikan masalah rakan
yang berbalah.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
7*3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memu&uk.
A)$( 1.
ii. Memberikan penegasan dan menun&ukkan kesungguhan terhadap idea yang dikemukakan
untuk meningkatkan keyakinan seseorang.
A)$( 3.
i. Menyusun idea dan membuat hubung kaitan dengan kesukaan seseorang untuk menimbulkan
minat dan rasa ingin tahu bagi tu&uan mempengaruhinya.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9.2 enentukan 0ormat penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai
untuk menyampaikan maklumat.
Aras 1:
iii. Menyatakan dan mengilustrasikan 6ormat pelbagai 6ormat lisan dan penulisan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
A)$( 1
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.
Aras 3:
iii. Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tanda baa dan e&aan dan menyemak
semula isi yang bersesuaian dengan ta&uk.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. merayu dengan strategi
untuk mendapat sesuatu.
2. menentukan kesesuaian
0ormat untuk
menyampaikan
maklumat.
3. menyatakan bentuk dan
nada puisi berdasarkan
tajuk yang diberikan,
dan
!. menulis pantun
B7 DB1 E1
(Me-b$3$ (e3$)$ e(!e&("# /&!/
-e&%$2$!$& -$+/-$!).
27
1-/!*
17/!
1* T$!$b$,$($
- /yat akti0
2* Pe-$,$-$&
- embaca teks perbahasan.
m's 1.3.
- embaca cerita.m's 1.!
- embuat kesimpulan. m's 1.!
- enja)ab soalan pemahaman
bersdasarkan teks. m's 1.3.
3*Pe&/+"($&
- elengkapkan borang
pesanan.m's 1..
- erakamkan penghargaan.m's
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
6.1 enggunakan sebutan, intonasi dan unsur paralinguistik yang
sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti gaya penguapan dan kata panggilan yang sesuai untuk berhubung
dengan pihak tertentu melalui tele6on atau di kaunter.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
?*2 Menentukan 6ormat penyampaian dan &enis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat.
Aras 1:
iii. Menyatakan dan mengilustrasikan 6ormat pelbagai 6ormat lisan dan penulisan.
10*1 Meneritakan semula sesebuah karya seara keseluruhan.
Aras 1:
i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristi(a sesebuah karya.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menggunakan sebutan,
intonansi, unsur
paralinguistik yang sesuai
untuk mendapatkan sesuatu
perkhidmatan.
2. menentukan 0ormat
penulisan untuk
1(
1.2.
erumuskan maklumat m's
1.2
enulis teks perbahasan m's
1.3.
Pe)"b$,$($
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 4 Te-$ 8.1
Nilai Murni:
#ebersihan 0i4ikal dan mental.
"lmu:2eknologi maklumat.
Kemahiran .ela#ar:elayari
internet.
Kecerdasan %elbagai::erbal-
lingusitik
menyampaikan maklumat.
3. menceritakan perkara
menarik yang terdapat
dalam satu karya sastera
dibaca, dan
!. menulis karangan
perbahasan.
B7 DB1 E2
(Me&',/)$"$& -$+/-$! %$)"2$%$
b$,$& 0$&' %"b$3$ (e3$)$ +:'"
/&!/ -e-b/$! "&#e)e&()
%8
(22/! * 26/!)
1*T$!$b$,$($
4 /yat pasi6
2*Pe-$,$-$&
'a&ak ;iari 4ama
* maksud
* bentuk
* unsur bunyi
3* Pe&/+"($&
- enyediakan 0ormat
borang.m's 1."
embuat kad ucapan.m's
1.(.
Nilai Murni:
#ebersihan 0i4ikal dan mental.
"lmu:2eknologi maklumat.
Kemahiran .ela#ar:elayari
internet.
Kecerdasan %elbagai::erbal-
lingusitik
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
6.1 enggunakan sebutan, intonasi dan unsur paralinguistik yang
sesuai untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti gaya penguapan dan kata panggilan yang sesuai untuk berhubung
dengan pihak tertentu melalui tele6on atau di kaunter.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
?*2 Menentukan 6ormat penyampaian dan &enis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat.
Aras 1:
iii. Menyatakan dan mengilustrasikan 6ormat pelbagai 6ormat lisan dan penulisan.
10*1 Meneritakan semula sesebuah karya seara keseluruhan.
Aras 1:
i. Menyatakan idea keseluruhan dan mengesan urutan peristi(a sesebuah karya.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menggunakan sebutan,
intonansi, unsur
paralinguistik yang sesuai
untuk mendapatkan sesuatu
perkhidmatan.
2. menentukan 0ormat
penulisan untuk
menyampaikan maklumat.
3. menceritakan perkara
menarik yang terdapat
dalam satu karya sastera
dibaca, dan
!. menulis karangan
perbahasan.
%1
(27/! * 82/))
1*T$!$b$,$($
- /yat ajmuk $abungan
2* Pe-$,$-$&
Kemahiran Mendengar(1.0 -6.0)
6.1 enggunakan
sebutan intonasi dan unsur paralinguistic yang sesuai untuk
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1*
- emahami teks m's 1.*
- embuat perbandingan.m's
1.,
eramal dan menganalisis
m's 111
3* Pe&/+"($&
- enulis surat rasmi. m's 1.-
- erangka ucapan alu-aluan.
m's 11.
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 4 Te-$ 8.2
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:#esyukuran,
Patriotisme
"lmu:$eogra0i, Pelancongan
Ka#ian masa de%an:
enganalisi dan meramal.
Kecerdasan 'elbagai::isua-
+uang
mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti gaya penguapan dan kata panggilan yang sesuai untuk berhubung
dengan pihak tertentu melalui tele6on atau di kaunter.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9. enyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk
membuat pembentangan.
Aras :
i. Melakar kerangka penyampaian pesanan# uapan# erita dalam bentuk nota ringkas dan
menyediakan bahan edaran yang sesuai.
9.! enyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan
pembentangan.
Aras :
i$. Menyediakan hu&ah dan alasan berdasarkan ontoh# 6akta dan pengalaman.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*2 Mengenal pasti perkara menarik dalam karya.
A)$( 1.
ii. Mengeam perkara yang menarik dalam karya.
1. menyatakan permintaan
untuk mendapatkan
perkhidmatan.
2. menyediakan kerangka
ucapan.
3. menyediakan hujah dan
alasan untuk disampaikan,
dan
!. menulis surat kiriman
rasmi.
B7 DT1 E1
(Me&',$("+$& 2e&/+"($& 0$&'
+e&'$2 %e&'$& +$)$( b$,$($ 0$&'
(e(/$" %$& $0$! 0$&' ')$-$!"()
%2
(8-/) * 86/))
1*Pe-$,$-$&
+rosa Klasik "udi 'eorang "apa /ngkat
4 sinopsis
* tema dan persoalan
* (atak dan per(atakan
2* Pe&/+"($&
- enulis hujah - m's 111
- enulis syarahan- m's 11!
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#esyukuran
Patriotisme
"lmu:
$eogra0i
Pelancongan
Ka#ian masa de%an:
enganalisi dan meramal.
Kecerdasan 'elbagai:
:isual-+uang
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
6.1 enggunakan
sebutan intonasi dan unsur paralinguistic yang sesuai untuk
mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras 1:
i. Mengenal pasti gaya penguapan dan kata panggilan yang sesuai untuk berhubung
dengan pihak tertentu melalui tele6on atau di kaunter.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
9. enyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk
membuat pembentangan.
Aras :
i. Melakar kerangka penyampaian pesanan# uapan# erita dalam bentuk nota ringkas dan
menyediakan bahan edaran yang sesuai.
9.! enyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan
pembentangan.
Aras :
i$. Menyediakan hu&ah dan alasan berdasarkan ontoh# 6akta dan pengalaman.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*2 Mengenal pasti perkara menarik dalam karya.
A)$( 1.
ii. Mengeam perkara yang menarik dalam karya.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menyatakan permintaan
untuk mendapatkan
perkhidmatan.
2. menyediakan kerangka
ucapan.
3. menyediakan hujah dan
alasan untuk disampaikan,
dan
!. menulis surat kiriman
rasmi.
.6 $/1 01
1,
(Men1am%ai,an hu#ah
secara ,ri)is dengan
sebu)an2 in)*nasi dan ga1a
1ang sesuai dengan
beradab un)u,
mem%engaruhi %iha, lain)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 08/8 09/8 (MINGGU 32) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 12/8- 16/8 ( MINGGU 33 )
%4
(17/) * 2%/))
1*T$!$b$,$($
/yat ajmuk Pancangan
2* Pe-$,$-$&
- enyatakan makna perkataan
dan
;stilah m's 11,.
- engenal pasti 0akta ,pendapat
m's 11,
- enganalis puisi m's 11-
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 1 Te-$ >.1
3* Pe&/+"($&
- enulis karangan m's 11,
Nilai Murni:
Berdikari
lmu:
3ains kemasyarakatan.
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma) dan K*muni,asi:
elayari internet untuk mencari
kenalan yang mempunyai minat
yang sama.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
6.2 enggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang
sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras 2:
i. Mendapatkan butiran lan&ut tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan
unsur paralinguistik dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan# idea utama dan isi penting tentang
pelbagai bahan yang didengar# dibaa dan ditonton.
Aras 1:
i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.
iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama pelbagai bahan.
8*2 Memahami dan menyatakan maksud berdasarkan konteks.
Aras 1:
i$. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
A)$( 1
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. eminta sesuatu dengan
menggunakan perkataan
yang sesuai.
2. menyatakan gambaran
keseluruhan tentang sesuatu
bahan.
3. menyatakan bentuk dan
nada puisi, dan
!. menulis karangan 0akta.
.6 $/1 02
(Membua) %er)imbangan
)en)ang %enda%a) 1ang
di,emu,a,an dalam
%erbincangan)
1-
%-
( 26/)
%8/))
1*T$!$b$,$($
- /yat komplemen
2*Pe-$,$-$&
'yair Kemangkatan 'ultan 'ulaiman
* maksud rangkap
* iri
* penga&aran
* mengarang syair
3* Pe&/+"($&
- enulis cerita ringkas
berdasarkan kata-kata hikmat.
m's 121.
- membuat buku program.m's
122
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:Berdikari
"lmu:3ains kemasyarakatan.
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma) dan K*muni,asi:
elayari internet untuk mencari
kenalan yang mempunyai minat
yang sama.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
6.2 enggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang
sesuai untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.
Aras 2:
i. Mendapatkan butiran lan&ut tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan
unsur paralinguistik dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan# idea utama dan isi penting tentang
pelbagai bahan yang didengar# dibaa dan ditonton.
Aras 1:
i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.
iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umu# idea utama dalam pelbagai bahan.
8*2 Memahami dan menyatakan maksud berdasarkan konteks.
Aras 1:
i$. Memahami dan menyatakan makna kata yang sukar berdasarkan konteks.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
A)$( 1
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. eminta sesuatu dengan
menggunakan perkataan
yang sesuai.
2. menyatakan gambaran
keseluruhan tentang sesuatu
bahan.
3. menyatakan bentuk dan
nada puisi, dan
!. menulis karangan 0akta.
.6 $.1 01
(Membua) ramalan
dengan memberi,an
alasan berdasar,an
ma,luma) 1ang )erda%a)
dalam bahan)
%6
(82/7 * 86/7)
1*T$!$b$,$($
/yat #eterangan
2* Pe-$,$-$&
- enganalis cerita m's 12"
- engemukakan soalan
tentang
sesuatu perkara yang kabur
dalam
karya.m's 12"
3* Pe&/+"($&
- enulis karangan 0iksyen sains
m's 12(
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR) 4Te-$ >. 2
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:Berdikari
"lmu:#esusasteraa, 3ains
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
9*2 Menggunakan perkataan# ungkapan# ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.
Aras 2:
i. Mendapatkan butiran lan&ut tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan
unsur paralinguistik dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan pen&elasan lan&ut.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk mendapatkan
maklumat
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*6 Menyatakan &enis# iri# tema dan persoalan# pemikiran# nilai dan penga&aran.
Aras 1:
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
10*9 Mengulas karya sastera dari aspek (atak dan per(atakan# latar# plot# gaya bahasa dan
sudut pandangan.
Aras 1:
$i. Memerihalkan (atak*(atak dalam karya.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menggunakan ayat yang
sesuai untuk mendapatkan
perkhidmatan.
2. engemukakan soalan
untuk mendapatkan
penjelasan lanjut tentang
sesuatu perkara.
3. enyatakan gaya bahasa
sesuatu karya sastera, dan
2.
Ka#ian Masa $e%an:
encirikan kenderaan pada masa
hadapan.
$ii. Memerihalkan latar dalam erita.
!.menulis karangan 0iksyen
sains.
.6 $.1 02
(Menilai dan memberi,an
%enda%a) dari%ada bahan
1ang dibaca)
%!
(87/7 * 1%/7)
1*T$!$b$,$($
- #ata 2erbitan m's 12-
2*Pe-$,$-$&
1erpen 3ukang 4ama
4 sinopsis
* latar
* penga&aran
3* Pe&/+"($&
- enulis rencana m's 12.
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
Berdikari
"lmu:
#esusasteraa-n
3ains
Ka#ian Masa $e%an:
encirikan kenderaan pada masa
hadapan.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
9*2 Menggunakan perkataan# ungkapan# ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.
Aras 2:
i. Mendapatkan butiran lan&ut tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan
unsur paralinguistik dan gaya penguapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan pen&elasan lan&ut.
Aras 1:
$. Mengemukakan soalan bertumpu aras rendah yang sesuai untuk mendapatkan
maklumat yang dikehendaki.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10*6 Menyatakan &enis# iri# tema dan persoalan# pemikiran# nilai dan penga&aran.
Aras 1:
$. Menyatakan &enis# iri# bentuk dan nada puisi.
10*9 Mengulas karya sastera dari aspek (atak dan per(atakan# latar# plot# gaya bahasa dan
sudut pandangan.
Aras 1:
$i. Memerihalkan (atak*(atak dalam karya.
$ii. Memerihalkan latar dalam erita.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menggunakan ayat yang
sesuai untuk mendapatkan
perkhidmatan.
2. engemukakan soalan
untuk mendapatkan
penjelasan lanjut tentang
sesuatu perkara.
3. enyatakan gaya bahasa
sesuatu karya sastera, dan
!.menulis karangan 0iksyen
sains.
21
%)
(16/7 * 28/7)
1*T$!$b$,$($
;mbuhan pinjaman.m's
13*
2*Pe-$,$-$&
embaca untuk
mendapatkan maklumat.m's
133
3*Pe&/+"($&
enulis karanganm's
13!
- enulis tentang
keistime)aan pulau.
Pe&%"%"$& Ke(e+$-$!$& J$+$& R$0$
(PKJR)
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#ebebasan
"lmu:
<konomi dan $eogra0i
Ka#ian Masa $e%an:
erancang langkah menarik
pengunjung.
Kemahiran .er-i,ir:
engelas dan mengkategori.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*1 "erbual dan berbinang tentang kehidupan harian yang menyentuh diri# keluarga# rakan dan
masyarakat dengan menggunakan kata# intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1 ;
i. "erbual dengan keluarga dengan menggunakan sebutan# intonasi# kata dan ungkapan
yang sesuai dan mengemukakan idea yang rele$an dengan topik.
6. engambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan
dengan barang dan perkhidmatan.
Aras :
i. Memberikan respons terhadap pihak yang telah mena(arkan barangan dan perkhidmatan
yang berkualiti dengan memilih kata dan ungkapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*6 Membaa pantas seara imbasan dan lunuran untuk membuat ru&ukan pelbagai bahan
beretak dan bahan elektronik.
Aras 1:
ii. Membaa pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk
menyiapkan suatu tugasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11*1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreati6.
Aras 1:
i. Mengeam diksi# istilah dan ayat tunggal dalam karya bukan sastera.
A)$( 3
i. Menipta kata dan penguapan yang indah dan slogan yang menarik.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menyatakan bantahan
terhadap sesuatu.
2. memberikan respons
kepada jurujual.
3. engenal pasti gaya
bahasa dalam karya bahan
sastera, dan
!. menulis karangan
keperihalan.
B9 DT1 E2
(Me&',$("+$& 2):($ 0$&' b:+e,
%"j$%"$& 3:&!:,)
%7
(2%/7 * 2!/7)
1*T$!$b$,$($
Penjodoh bilangan
Peribahasa m's 1(!

2*Pe-$,$-$&
;rama Mendung =itam "eralih 2ua
4 sinopsis
* latar
* penga&aran
1* Pe&/+"($&
- embuat aduan 7enulis nota8
m's 13,.
enyenaraikan pulau
percutian. m's 13,.
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#ebebasan
"lmu:
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*1 "erbual dan berbinang tentang kehidupan harian yang menyentuh diri# keluarga# rakan dan
masyarakat dengan menggunakan kata# intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1 ;
,. "erbual dengan keluarga dengan menggunakan sebutan# intonasi# kata dan ungkapan
sesuai dan mengemukakan idea yang rele$an dengan topik.
6. engambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan
dengan barang dan perkhidmatan.
Aras :
i. Memberikan respons terhadap pihak yang telah mena(arkan barangan dan perkhidmatan
yang berkualiti dengan memilih kata dan ungkapan yang sesuai.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*6 Membaa pantas seara imbasan dan lunuran untuk membuat ru&ukan pelbagai bahan
beretak dan bahan elektronik.
Aras 1:
ii. Membaa pantas untuk mengenal pasti bahan atau penerbitan yang sesuai untuk
menyiapkan suatu tugasan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11*1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam
penulisan kreati6.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menyatakan bantahan
terhadap
sesuatu.
2. memberikan respons
kepada
jurujual.
3. engenal pasti gaya
bahasa dalam
karya bahan sastera, dan
!. menulis karangan
22
<konomi dan $eogra0i
Ka#ian Masa $e%an:
erancang langkah menarik
pengunjung.
Kemahiran .er-i,ir:
engelas dan mengkategori.
Aras 1:
i. Mengeam diksi# istilah dan ayat tunggal dalam karya bukan sastera.
A)$( 3
,. Menipta kata dan penguapan yang indah dan slogan yang menarik.
keperihalan.
48
(%8/7 *
84/18)
1*T$!$b$,$($
- /yat akti0 m's 1*-
2*Pe-$,$-$&
enyatakan maksud tersurat
dan tersirat m's 1!.
enerangkan maksud puisi.
m's 1!1
3* Pe&/+"($&
- enulis sajak m's 1!!
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#ebersihan mental dan 0i4ikal
"lmu:
/lam sekitar.
Kecerdasan 'elbagai:
%aturalis.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*1 "erbual dan berbiara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang
menyentuh diri# keluarga# rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata# intonasi dan
nada yang sesuai.
Aras 1 ;
i. "erbual dengan keluarga dengan menggunakan sebutan# intonasi# kata dan ungkapan
yang sesuai dan mengemukakan idea yang rele$an dengan topik.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.( emahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada
sesuatu bahan.
Aras 2:
ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.
A)$( 3.
i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat# isi tersirat dan kesimpulan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.
Aras 1:
iii. Mendengar seara teliti untuk memahami maksud dan menghayati keindahan karya.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. berbual tentang
kehidupan harian.
2. memperkenalkan rakan =
rakan
kepada orang lain.
3. emahami maksud yang
tersurat
dan tersirat, dan
!. enulis sajak.
B9 DT1 E1
(Me&',$("+$& 2/"(" -e&''/&$$&
2e+b$'$" /&'$2$& 0$&' "&%$,)
41
(8!/18 *
11/18)
1*T$!$b$,$($
/yat majmuk pancangan
relati0. m's 2.3
2*Pe-$,$-$&
'a&ak /sap
4 maksud rangkap
* gaya bahasa
* nilai
3*Pe&/+"($&
- enulis karangan m's 1!!
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#ebersihan mental dan 0i4ikal
"lmu:
/lam sekitar.
Kecerdasan 'elbagai:
%aturalis.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*1 "erbual dan berbiara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang
menyentuh diri# keluarga# rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata# intonasi dan
nada yang sesuai.
Aras 1 ;
i. "erbual dengan keluarga dengan menggunakan sebutan# intonasi# kata dan ungkapan
yang sesuai dan mengemukakan idea yang rele$an dengan topik.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
7.( emahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada
sesuatu bahan.
Aras 2:
ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud tersirat.
A)$( 3.
i. Mengulas bahan dengan menyatakan isi tersurat# isi tersirat dan kesimpulan.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.
Aras 1:
iii. Mendengar seara teliti untuk memahami maksud dan menghayati keindahan karya.

Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. berbual tentang
kehidupan harian.
2. memperkenalkan rakan =
rakan kepada orang lain.
3. emahami maksud yang
tersurat dan tersirat, dan
!. enulis sajak.
B9 DT2 E1
(Me&'e&$+ 2$(!" %$& -e-be!/+$&
e($+$,$& b$,$($ %$+$- (e(eb/$,
23
2e&/+"($&)
42
(16/18 *
1)/18)
1*T$!$b$,$($
engenal pasti kesalahan kata
dalam ayat
2* Pe-$,$-$&
- encari makna perkataan dan
istilah.
- encari 0akta dalam teks.m's
1!*
engumpulkan maklumat
berdasarkan teks. m's 1!-
Pe)"b$,$($
Pe&/+"($&
1. enulis karangan
m's 1!(
Nilai Murni:#esyukuran
"lmu:
#eistime)aan kayu belian.
>enis hutan di alaysia.
Ka#ian Masa $e%an:
emajukan ka)asan hutan
sebagai pusat pelancongan.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1.2 endengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis
tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
A)$( 1.
iii. Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi seseorang.
$i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan simpati
terhadap nasib malang yang menimpa seseorang.
A)$( 2.
i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan empati.
ii. Memberikan respon seara spontan terhadap soalan yang dikemukakan dengan memberikan
maklumat yang diperlukan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*9 Membe5akan 6akta dengan pandangan dalam bahan yang diru&uk.
Aras :
ii. Menyenaraikan dan mengemukakan pernyataan 6akta dan pandangan dalam petikan.
8*8 Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.
Aras :
iii. Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan yang menggunakan laras
sains dan laras klasik untuk memahami maklumat.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. memberikan respon
tentang perkara yang
diperkatakan oleh orang
lain.
2. membuat perbe4aan
antara 0akta dengan
pendapat.
3. memahami laras bahasa
untuk pelbagai bahan, dan
!. menulis karangan
rencana.
4%
(21/18 *
2-/18)
1*T$!$b$,$($
engenal pasti kesalahan ayat
2*Pe-$,$-$&
1erpen >uran
4 sinopsis
* plot
* teknik peneritaan
3* Pe&/+"($&
- enulis makna perkataan
,istilah. m's 1!"
- enulis 0akta dalam teks.m's
1!*
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#esyukuran
"lmu:
#eistime)aan kayu belian.
>enis hutan di alaysia.
Ka#ian Masa $e%an:
emajukan ka)asan hutan
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1.2 endengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis
tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
A)$( 1.
iii. Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi seseorang.
$i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan simpati
terhadap nasib malang yang menimpa seseorang.
A)$( 2.
i. Mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberikan reaksi yang menun&ukkan empati.
ii. Memberikan respon seara spontan terhadap soalan yang dikemukakan dengan memberikan
maklumat yang diperlukan.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
8*9 Membe5akan 6akta dengan pandangan dalam bahan yang diru&uk.
Aras :
ii. Menyenaraikan dan mengemukakan pernyataan 6akta dan pandangan dalam petikan.
8*8 Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat.
Aras :
iii. Menyatakan penggunaan diksi dalam bahan yang menggunakan laras
sains dan laras klasik untuk memahami maklumat.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. memberikan respon
tentang perkara
yang diperkatakan oleh
orang lain.
2. membuat perbe4aan
antara 0akta
dengan pendapat.
3. memahami laras bahasa
untuk
pelbagai bahan, dan
!. menulis karangan
rencana.
2!
sebagai pusat pelancongan
44
(2)/18 *
81/11)
1*Pe-$,$-$&
- enyatakan maksud tersurat
dan tersirat. m's 1"-.
- engenal pasti maklumat.
m's 1(.
eramalkan masa depan
industri petroleum. 7meneliti
carta8 m's 1(1
2*Pe&/+"($&
enulis karangan laporan
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
#erjasama
"lmu:
$eogra0i dan Petanian.
Ka#ian Masa $e%an:
#aitan dan hubungan
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan
dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
A)$( 1.
,$ Menyatakan maksud kata atau pernyataan seara lisan ketika berbual dengan rakan.
1*6 "ersoal &a(ab seara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai
soalan.
A)$( 1.
$. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea# pengetahuan serta pengalaman#dan
memberikan &a(apan yang sesuai dalam perbualan seara bertatasusila.
1*7 "erbinang dan membidas hu&ah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
A)$( 3.
ii. Mengemukakan pandangan dan kritikan yang membina.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1:
ii. Menyusun maklumat untuk tu&uan tertentu.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11*2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya
dalam penulisan kreati6 dan bukan kreati6.
A)$( 2.
i. Mengesan aspek keindahan bunyi dalam sa&ak.
ii. Menggunakan kata*kata puitis dalam pantun# syair dan sa&ak.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menyatakan maksud yang
tersurat dan tersirat pada
bahan,
2. Bersoal ja)ab secara
bertatasusila dengan soalan
pelbagai aras.
3. enyusun maklumat
mengikut keutamaan, dan
!. menulis karangan laporan
dan karangan perbincangan.
4-
(86/11*
8)/11)
1*Pe-$,$-$&
1erpen 3rauma ?mbah
* sinopsis
* gaya bahasa
* penga&aran
2*Pe&/+"($&
enulis karangan
perbincangan.
Pe)"b$,$($ 1 $!$4$!$ ,"-$!
Nilai Murni:
#erjasama
"lmu:
$eogra0i dan Petanian.
Ka#ian Masa $e%an:
#aitan dan hubungan
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1*3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan
dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
A)$( 1.
,$ Menyatakan maksud kata atau pernyataan seara lisan ketika berbual dengan rakan.
1*6 "ersoal &a(ab seara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai
soalan.
A)$( 1.
$. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea# pengetahuan serta pengalaman#dan
memberikan &a(apan yang sesuai dalam perbualan seara bertatasusila.
1*7 "erbinang dan membidas hu&ah dengan sopan dalam pelbagai situasi.
A)$( 3.
ii. Mengemukakan pandangan dan kritikan yang membina.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
Aras 1:
ii. Menyusun maklumat untuk tu&uan tertentu.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11*2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya
dalam penulisan kreati6 dan bukan kreati6.
A)$( 2.
i. Mengesan aspek keindahan bunyi dalam sa&ak.
,i. Menggunakan kata*kata puitis dalam pantun# syair dan sa&ak.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. menyatakan maksud yang
tersurat dan tersirat pada
bahan,
2. Bersoal ja)ab secara
bertatasusila dengan soalan
pelbagai aras.
3. enyusun maklumat
mengikut keutamaan, dan
!. menulis karangan laporan
dan karangan perbincangan.
2"
46
(11/11 *
1-/11)
1*Pe&/+"($&
enulis rencana tentang
?5asil #ra0trangan@
Pe)"b$,$($
Nilai Murni:
enghargai jasa dan sumbangan.
"lmu:
$eogra0i
Kemahiran +e,n*l*gi
Ma,luma) dan K*muni,asi:
encari maklumat.
Kemahiran Mendengar (1.0 -6.0)
1.6 enyatakan perasaan secara berterus-terang dan beradab tentang
sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.
Aras 1:
$ii. Memohon maa6 dan memberikan kemaa6an kerana kesilapan yang dilakukan dan
kelalaian.
$iii. Menguapkan terima kasih dan membalas terima kasih seara ikhlas atas sesuatu
pemberian yang berbentuk material dan bukan material.
Kemahiran Membaca (7.0 9.0)
>*3 Membuat pertimbangan seara teliti tahap maklumat yang telah disusun.
Aras 2:
i$. Memeriksa semula maklumat untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya.
Kemahiran Menulis (10.0 -12.0)
11*2 Menganalis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya
dalam penulisan kreati6.
Aras 1:
ii. Mengesan gaya bahasa dalam prosa dan puisi.
Aras 2:
i. Mengesan aspek keindahan bunyi dalam sa&ak.
Pada akhir unit, pelajar
dapat:
1. eluahkan perasaan
dengan cara beradab bagi
mengekalkan hubungan
baik.
2. engelaskan maklumat
antara yang penting dengan
yang tidak penting.
3. enyatakan gaya bahasa
karya sastera yang dibaca,
dan
!. enulis karangan cerita.
CUTI AHIR TAHUN (16/11/2013 1/1/201!)
NOTA
1! Pen"a#aran KOMSAS perlu disesuaikan $en"ikut keperluan %&'le( di#adikan se&a"ai &a(an pentaksiran)
2! Cadan"an pentaksiran *an" di&erikan sekadar panduan! +uru-"uru perlu $en*esuaikan pentaksiran $enikut aras $urid di sek'la( %#an"an terlalu terikat den"an cadan"an *an" di&erikan)!
2(

Anda mungkin juga menyukai