Anda di halaman 1dari 4

Mahaletchumy a/p Panineer Salvam

No 24,lorong 5
Taman Ikhlas,Jalan hangkat Jong,
!"### Teluk Intan,
45### $uala Selangor
%& 'ato Seri S(Su)ramaniam
$ementerian $esihatan Malaysia
&lok *+, *", *, - *+#, $ompleks *
Pusat Penta.)iran $era/aan Persekutuan
"250# Putra/aya( +2 Mei 2#+4
%& 'ato Seri,
Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Pembantu Perawat Kesihatan Gred U3
'engan Meru/uk $epa.a perkara .iatas saya Mahaletchumy a/p Panineer Salvam
1no $(P 2,#52+34#2452#45 ingin merayu )agi pertukaran lokasi tugas .ari Perak 'arul 6i.7uan
1.aerah 89ilir Perak ke negeri $e.ah 'arul :man 1.aerah 8 $uala Mu.a5 (
2(%& 'ato seri ,se)a) untuk saya memohon pertukaran tempat ker/a ini a.alah )erikutan ;aktor
.an /arak antara suami .an saya,kini saya )ertugas .i Perak,manakala suami )ertugas .i
$e.ah( <aktor /arak antara kami se.ikit se)anyak, menim)ulkan keresahan .an kekesalan(
Selain itu,kesan .aripa.a isu yang )erpan/angan ini /ugamenggugat prestasi ker/aya tugas kami
yang menca)ar .an ka.angkala men/e/askan tugas yang .i)erikan kerana runsing memikirkan
kea.aan kami )er.ua yang )aru )erkah=in(
!( %& 'ato seri, Sehu)ung itu saya sangat )erharap permohonan rayuan ini )er/aya
.iperpan/angkan .engan sokongan penuh %& .ato Seri kepa.a pega=ai )erkenaan .engan
pertukaran lokasi tugas Pem)antu Pera=at $esihatan >re. ?!( 'engan kelulusan ini,segala
kerunsingan .an kerisauan kami )er.ua akan )erakhir sekiranya saya men.apat kelulusan
untuk )erpin.ah .itempat ker/a yang )er.ekatan .engan lokasi tempat ker/asuami saya,/usteru
.engan itu,saya .an suami amat menghargai ker/asama .an keprihatinan )u.i )icara
pihak tuan/puan .i.alam masalah kami ini(
4( %& 'ato Seri, Sekian ,harap maklum( Segala ker/asama .an perhatian .aripa.a %& 'ato
Seri )agi permohonan ini .i.ahului .engan ri)uan ucapan terima kasih(
Sekian , terima kasih(
%ang )enar,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(
Mahaletchumy a/p Panineer Salvam
&er.asarkan maklumat .i atas,saya seperti penama .iatas AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,.engan
ini ingin mem)uat permohonan pertukaran tempat ker/a )agi /a=atanAAAAAAAA pa.a
tahun/sesi/semesterAAAAAAAA(2( &erikutan itu,se)a) untuk saya memohon pertukaran tempat
ker/a ini a.alah )erikutan ;aktor .an /arak antara suami .an saya,kini saya )ertugas .i
ke.ah,manakala suami )ertugas .i /ohor( <aktor /arak antara kamiuntuk menumpukan
perhatian kepa.a .ua anak kecil kami se.ikit tera)ai,meman.angkan anak .itinggalkankepa.a
/agaan keluarga mertua saya( Se.ikit se)anyak,kea.aan ini menim)ulkan keresahan .an
kekesalan kami )er.ua kerana menyusahkan orang tua suami saya( Selain itu,kesan .aripa.a
isu yang )erpan/angan ini /ugamenggugat prestasi ker/aya tugas kami yang menca)ar .an
ka.angkala men/e/askan tugas yang .i)erikankerana runsing memikirkan kea.aan anak .an
orang tua kami(!( 'engan kelulusan pihak tuan/puan ini,segala kerunsingan .an kerisauan
kami )er.ua akan )erakhir sekiranya saya men.apat kelulusan untuk )erpin.ah .itempat ker/a
yang )er.ekatan .engan lokasi tempat ker/asuami saya,/usteru .engan itu,saya .an suami
amat menghargai ker/asama .an keprihatinan )u.i )icara pihak tuan/puan .i.alam masalah
kami ini(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA
%& 'ato Seri S(Su)ramaniam
$ementerian $esihatan Malaysia
&lok *+, *", *, - *+#, $ompleks *
Pusat Penta.)iran $era/aan Persekutuan
"250# Putra/aya( +0 Jun
2#+!
%& 'ato Seri,
Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Perguruan
'engan Meru/uk $epa.a perkara .iatas saya
se)agai@@@@@@@@@@@@@@@@@@@( ingin memohon /asa
)aik tuan untuk menukar lokasi tugas perguruan atas tukar sama suka
.iantara Thavamani a/ p Maniam 1no $(P 22+2#4#2"++#5 pertukaran
lokasi tugas .ari Selangor 'arul *hsan 1.aerah 8$uala Selangor ke
negeri $e.ah 'arul :man 1.aerah 8 $uala Mu.a5 .an The)aa a/p %ellapan
1No( $/P 25#5+4#252+"5 pertukaran lokasi tugas .ari Negeri ke.ah 'arul
:man 1'aerah 8&aling 5 ke Selangor 'arul :hsan 1'aerah 8 Petaling
Per.ana5(
2(%& 'ato seri ,Permohonan Thavamani a/ p Maniam 1no $(P
22+2#4#2"++#5 ini .i)uat .engan hasrat men/aga i)u)apa yang ti.ak sihat(
&eliau merupakan anak tunggal .alam $eluarga (i)u menghi.api penyakit
:)normality Pelvis &one .an ayah masih meneruskan 6a=atan .i 9ospital
$era/aan )agi penyakit kencing Manis (Ini menye)a)kan kesukaran untuk
men/aga .an mem)a=a mereka neneruskan ra=atan kerana )eliau
.itempatkan .i Selangor .an i)u )apa )eliau .i $e.ah( Su.ah 9ampir
setahuan mereka .alam kesusahkan se)agai anak .ia ti.ak .apat
men/alankan tanggung/a=a)nya(
!( %& 'ato seri ,Permohonan The)aa a/p %ellapan 1No( $/P
25#5+4#252+"5 ini .i)uat .engan hasrat ikut suami yang kini )ertugas
se)agai /urutera Sistem $omputer .engan se)uah syarikat s=asta yang
terletak .i negeri Selangor 'aru *hsan ( Su.ah setahun .ari tarikh
perkah=inan , )eliau masih teruskan hi.up tanpa merasakan erti se)enar
ma=a..ah rumah tangga(Suaminya pula ti.ak .apat )ertukar ker/a ke
negeri lain meman.angkan syarikatnya ti.ak mempunyai se)arang su)
lokasi peker/aaan .i 7on ?tara Semenan/ung Malaysia(
4( %& 'ato seri, Sehu)ung itu saya sangat )erharap permohonan rayuan
ini )er/aya .iperpan/angkan .engan sokongan penuh %& .ato Seri kepa.a
pega=ai )erkenaan .engan pertukaran lokasi tugas perguruan(
5( %& 'ato Seri, Sekian ,harap maklum( Segala ker/asam .an perhatian
.aripa.a %& 'ato Seri )agi permohonan ini .i.ahului .engan ri)uan
ucapan terima kasih(
Sekian , terima kasih(
%ang )enar
%& 'ato Seri S(Su)ramaniam
$ementerian $esihatan Malaysia
&lok *+, *", *, - *+#, $ompleks *
Pusat Penta.)iran $era/aan Persekutuan
"250# Putra/aya(