Anda di halaman 1dari 6

Doa cinta nabi Daud as

Doa melembutkan hati anak anak


Posted by pakcikli00 di 29 November 2010
DOA PELE!"# $A#%
! " #
aksud ayat&'
200 ( $ai oran) yan) beriman* !ersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran
kamu+ dan bersedialah serta bertak,alah kepada Allah+ supaya kamu ber-aya(
!acaan dalam huru. rumi&'
1( /aaaa Ayyuhallad0iina aamanus0biruu ,as0aabiruu ,araabithuu
,atta1ullaha la2a3llakum tu.lihuuuun(
4Ayat 200 5urah Al %mran6
Ayat terakhir daripada surah Al %mran ini hendaklah dibaca ketika
memasak7menyediakan makanan dan dihembus ke dalam makanan tersebut
bertu-uan untuk melembutkan hati anak'anak(
$ %& ! ' ( ) $ %& * ' + , -' (+ . / .% (' *
aksud Ayat &'
5esun))uhnya surat itu+ dari 5ulaiman dan sesun))uhnya 4isi6nya & 8Den)an
menyebut nama Allah yan) aha Pemurah la)i aha Penyayan)( !aha,a
-an)anlah kamu sekelian berlaku sombon) terhadapku dan datan)lah
kepadaku seba)ai oran)'oran) yan) berserah diri9(
!acaan dalam huru. rumi&'
2( %nnahuu min sulaimaana ,ainnahuu bismillaahirrahmaanirrahiiiim( Allaa
ta2luu a2layya ,a2tuunii muslimiiiin(
4Ayat :0':1 5urah AnNaml6
Ayat ini dibaca dan dihembus ke muka atau ke arah oran) yan) dimaksudkan
secara berdepan( Ayat ini adalah untuk men)atasi masalah anak'anak yan)
tidak menden)ar kata+ tidak hormat kepada ibubapa dan seba)ainya(
Doa Pelembut $ati anusia
Posted by pakcikli00 di 29 November 2010
DOA PELE!"# $A#%
Doa asas yan) di)unakan untuk melembutkan hati seseoran) ada kaitannya
den)an peristi,a se-arah 5ayyidina "mar+ iaitu ayat yan) dirampas oleh
5ayyidina "mar daripada adiknya( !ila ayat ini dibaca+ hatinya terus men-adi
lembut lalu memeluk %slam 4Ayat tersebut adalah ayat 1'; surah #aha6
Di antara bahan'bahan ciptaan Allah yan) palin) keras di dunia ini ialah besi
tetapi dapat dilembutkan oleh Nabi Daud a(s( Doa yan) ada kaitannya den)an
Nabi Allah Daud inilah yan) di)unakan seba)ai kombinasi den)an doa
pelembut hati
en)ikut aturannya+ bacalah&
!aca surah Al'<atihah
Al <atihah=====((
!aca Ayat di !a,ah&
Lauan0alna ha0al 1urana 4nama oran)7diri6=======((akhir
!aca ayat 1'; 5urah #aha
4di ba,ah hanya disertakan maksud > baca ayat asalnya tanpa tar-im6
1( #haahaa(
2( ?ami tidak menurunkan Al @uran %ni kepadamu a)ar kamu men-adi susahA
:( #etapi seba)ai perin)atan ba)i oran) yan) takut 4kepada Allah6+
B( /aitu diturunkan dari Allah yan) menciptakan bumi dan lan)it yan) #in))i(
;( 4yaitu6 #uhan yan) aha Pemurah( yan) bersemayam di atas 8Arsy(
?emudian baca doa pelembut hati di ba,ah
CAllahumma laiyinli 1albahu+ laiyinta li Daudal hadid9
C/a Allah+ lembutkanlah hatinya seba)aimana ?amu melembutkan Daud
4akan6 besi9
?emudian tiupkan ke air
Doa di atas boleh di)unakan untuk semua oran) yan) keras hati+ sentiasa
mela,an dan tidak menurut kata( %ni termasuklah untuk melembutkan diri
sendiri( "ntuk ke)unaan diri sendiri+ letakkan tan)an kanan di dada iaitu di
baha)ian hati dan baca doa di atas( ?emudian tarik na.as perlahan'lahan
hin))a habis dan lepaskan( "ntuk ke)unaan oran) lain+ ketika membaca doa+
letakkan tan)an kanan di dada iaitu di baha)ian hati oran) yan) meminta
pertolon)an tadi( !a)i oran) yan) meminta doa pelembut hati melalui ,akil+
air diberikan untuk diminum(
D di ruan)an 4nama6==((letakkan nama oran) yan) hendak dilembutkan hati 7
diri sendiri
5umber & 5ebaha)ian daripada EAFA#AN PE5A?%# EN"E"# AL'@"EAN
DAN A5'5"NNA$+ Dr Amran ?asimin+ Pro. Dr( $aron Din
%lmu Penunduk Pen)aseh ayat surah /asiin
Posted by pakcikli00 di 29 November 2010
C%nnama amruhu i0aa aradasyay'an an ya1uula lahu kun .ayakuun9
!anyak la)i kelebihannya ayat tersebut ia boleh di-adikan seba)ai pen)asih+
menundukkan meminta hutan) daripada seseoran)+ in)in memin-am ,an)
-ika dalam kesusahan( Dan seba)ainya(
%ni salah satu contoh ba)aimana memper)unakan ayat tersebut diatas -ika
anak anda atau isteri7suami anda de)il 7 keras kepala tidak mahu den)ar kata
maka sebaiknya kita lakukan upaya ilahiyah seba)ai berikut &
1( 5etelah selesai anda mendirikan setiap solat 4sembahyan) ; ,aktu6 bacalah
ayat diatas sebanyak G kali(
2( Lakukan sebanyak G hari setiap ,aktu sholat berturut'turut anda boleh
mulainya dari mana'mana ,aktu sembahyan) yan) anda mahukan( Den)an
catatan tidak boleh tin)al sholat se,aktupun dalam G hari(
:( 5etelah selesai G hari tersebut anda bacalah pula ayat diatas sebanyak G kali
kemudian anda tiupkan pada yan) diha-ati 4isteri7suami7anak6 seboleh'
bolehnya
ditiupkan pada arah muka sama ada semasa sedar ataupun tidak sedar dan
semasa anda membacanya hendaklah anda niatkan ha-at anda terhadapnya
ketika samapi pada ayat Ckun9 4lihat pada kun bertanda hitam yan) telah saya
merahkan diatas6
B( ?emudian anda ulan) la)i membaca ayat lsebanyak G kali+ selepas
sembahyan) ; ,aktu la)i seperti No 1 dan 2 diatas( "ntuk memastikan ianya
men-adi atau terkabul buatlah sebanyak G kali pada oran) tersebut dan
diulan)i sebanyak G kali(
;( ?adan)'kadan) den)an sekali buat sudah pun men-adi akan tetapi kadan)
kala kita perlu buat sebanyak G kali untuk memastikan ha-at kita di tunaikan(
Dikirim dalam
9 Pesan Easulullah sa, supaya doa musta-ab
1( Anas bin alik meri,ayatkan baha,a Easulullah bersabda& CDoa antara
a0an dan i1amat tidak1( Anas bin alik meri,ayatkan baha,a Easulullah
bersabda& CDoa antara a0an dan i1amat tidak akan ditolak(9 akan ditolak(9
2( 5esun))uhnya Easulullah bersabda& CAllah akan turun ke lan)it dunia setiap
malam iaitu seperti)a malam yan) terakhir+ seraya ber.irman& C5esiapa yan)
berdoa kepada'?u+ maka aku akan menerima permintaannya dan sesiapa yan)
meminta keampunan daripada'?u maka Aku akan men)ampuninya(
:( Abu $urairah meri,ayatkan baha,a Easulullah bersabda& C#i)a oran) yan)
tidak ditolak doanya iaitu pemimpin yan) adil+ oran) berpuasa ketika dia
berbuka dan oran) yan) dianiaya( Allah men)an)kat doa'doa itu ke a,an dan
pintu'pintu lan)it dibuka(9
B( %bnu Abbas meri,ayatkan baha,a Easulullah bersabda& CAku dilaran)
membaca al'@uran ketika su-ud dan rukuk( Faktu yan) palin) dekat antara
hamba dan #uhan'Nya adalah ketika su-ud+ maka perbanyakkanlah doa ketika
itu(9
;( $adis Abu $urairah r(a+ Nabi s(a(, bersabda& CHika kamu menden)ar ayam
-antan berkokok+ pohonlah kurnia daripada Allah kerana sesun))uhnya
binatan) itu melihat malaikat( CHika kamu menden)ar keldai memekik+
pohonlah perlindun)an daripada Allah daripada )odaan syaitan kerana
binatan) tersebut melihat syaitan(9
I( "badah bin As'5hamit berkata baha,a Nabi uhammad s(a(, bersabda&
C5esiapa yan) ban)un pada malam hari dan men)atakan atau berdoa+ doanya
akan dimakbulkan( CApabila beliau ber,uduk 4dan men)er-akan solat malam6+
solatnya akan diterima Allah(9
G( Ata bin Abi Eabah berkata& C#elah sampai padaku baha,a Easulullah
bersabda& C5esiapa yan) membaca surah /asin pada permulaan hari maka
se)ala ha-atnya akan dipenuhkan(9
J( $adis daripada Abu $urairah+ Easulullah bersabda& CDoa seseoran) itu
akan dikabulkan sela)i dia tidak terburu'buru menyebabkan dia berkata& 8Aku
berdoa tetapi tidak dimakbulkan(2
9( $adis daripada Abu $urairah& Easulullah memperkatakan men)enai hari
Humaat( Lalu ba)inda bersabda& CPada hari Humaat itu ada suatu saat( !ila
mana seoran) uslim dapat menepatinya dalam keadaan sedan) berdoa+
memohon sesuatu daripada Allah+ pasti dia akan dianu)erahkan apa yan)
dipohonnya itu(9
Dikirim dalam
Doa dan 0ikir cepat dapat -odoh
Posted by pakcikli00 di 29 November 2010
Hodoh meman) rahasia Allah(A)ar mudah -odoh tentu harus dekat den)an
Allah den)an usaha dan doa(!erikut ini ada bebrapa nasihat dari ulama(
1( Perbanyak #eman
Den)an teman yan) banyak+in.ormasi makin mudah didapat(a)ar banyak
teman carnya harus den)an banyak silaturahmi
semo)a den)an banyak silaturahmi kita di mudahkan -odohnya(
2( ?ENAL% A?$ALA?
Nah kalo ada )ambaran -an)an buru'buru memutuskan(Pastikan calon
tersebut harus seku.u2 4serasi 6( "kurannya apaKEosul memberi standar &
9 Fanita dika,ini karena empat hal & karena hartanya +karena
keturunannya +karena kecantikannya+ dan karena a)amanya( aka
hendakalah kamu memilih karena a)amanya 4keislamannya6(sebab kalo tidak
niscaya kamu akan celaka(9 4 $E(!"?$AE%'"5L%6
:( ?"A5A% %L"N/A
5etelah pilihan didapat+kita pun harus punyan persiapan untuk membuina
rumah tan))a(Pertama+ kuasai ilmu tentan) membina rumah tan))a( kedua+
banyak bertanya kepada teman atau tetan))a yan) sudah berumah tan))a(
keti)a +menata hati
4 niat 6 untuk menikah semata'semata mencari ridha Allah 5F# ( ?eempat +
sudah beker-a + apapun yan) pentin) halal ( 5eba)ai ikhtiar untuk me)hidupi
keluar)anya meski belum banyak pen)hasilannya(
B( AALAN DAN DOA
Para ulama sala. memberikan bimbin)an doa yan) bisa di baca supaya
mendapatkan -odoh saleh L salehah adalah
9 Eabbana aatina .id dunyaa hasanah ,a.il akhirati hasnah=9
Doa ini dibaca B1 kali sehabis sholat lima ,aktu(
A)ar kita tetap dite)uhkabn dalam pilihan+-an)an lupa bedoa dalam
shalat+yakni shalat istikarah(ohonlah keputusan terbaik dari Allah atas
pilihan yan) sudah kita ambil(selain itu istikamahkan -u)a doa&
9 /aa mu1allibal 1uluubi+ tsabbit 1albi 8alaa dinika(9
artinya & 9 Fahai d0at yan) membolak'balikkan hati + te)uhkanlah hatiku pada
tali a)ama'"+9 4 $E(#%E%DM% 6
5emo)a se)ala usaha kita selalu diridhoi ALLA$ 5F#( Amien(
Dikirim dalam
Doa Pemanis Fa-ah
aksud&
4%n)atlah peristi,a6 ketika Nabi /usu. berkata kepada bapanya A 9 Fahai
ayahku* 5esun))uhnya aku mimpi melihat sebelas bintan) dan matahari serta
bulan A aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku(
N/usu.& BO
khasiat ayat ini&
D selalu disayan)i oleh sesiapa saha-a
D ,a-ah men-adi berseri'seri
D manis dipandan) oran)
!ismilah=?a. $aa /aa Ain 5hood 2;P Allahumma bikaa.i ki.aayatika ik.inii
syarro na.si ,al khol1i a-ma2in ,a bihaa2i hidaayatika ihdinii ,ahdi lil khol1o
a-ma2in( ,a biyaa2i yumnika yamminnii ,a yammin liyal khol1o a-ma2in ,a bi
8aini 8inayatika a2inni ,a shakhir lii ma2unatal khol1i a-ma2in,a bishoodi
shulhika ashlihni ,a ashlih liyal khol1o a-ma2in!iha11i .a2syailun
syaluukhiyya asyliikhuuthoo syakhuuthoo ya syaikh thoitho,aal+ shakhir liyal
-inna ,al insa+ ya man ya1uulu lisyai2in kun .ayaa kun + ka,,in ka.+haa+yaa+ain
shood bisirri 4laa illaahaa ilalaah :P6,a shollallaahu alaa sayyidinaa
muhammadin ,a aalihi ,a shohbihii ,a sallam+,alhamdullillahi robbil
allammin(
?eampuhan doa ini akan mendapatkan kasih sayan) dari seluruh mahluk baik
manusia maupun -in(!aca secara rutin sehabis sholat shubuh dan ashar 1P(
maka pada diri anda akan timbul daya pesona yan) kuat+ dan siapa pun yan)
memendan) akan terpesona oleh daya tarik anda yan) ba)aikan ma)net( tapi
ba)i non muslim cukup membaca seperti ini&
C,ahai saudaraku ?a. $a /a Ain 5hod y) berdiam di a,an merah9 bantulah
aku=========(4sebutkan ha-atnyaO