Anda di halaman 1dari 17

PENGGUNAAN BAHASA TIDAK SOPAN

ATAU BAHASA KASAR


PENDAHULUAN
Dalam kehidupan kita seharian, bertutur atau berkomunikasi secara verbal
merupakan perkara yang wajib dan dilakukan oleh semua orang, kecuali mereka yang
tidak mempunyai keupayaan disebabkan oleh kecacatan. Dengan kata lain selagi
seseorang itu boleh bertutur, maka selagi itulah bahasa digunakan dalam komunikasi
mereka atau dengan kata lain mereka boleh berbahasa. Tanpa mengira bahasa, bertutur
merupakan saluran komunikasi yang penting bagi setiap individu dalam proses
pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan individu yang lain. Ada orang yang
menguasai bahasa tetapi tidak dapat menyampaikan hujah dengan baik kerana gagal
menyusun secara teratur bahasa tersebut. Kegagalan seseorang itu menguasai kemahiran
bertutur dan berbahasa dengan baik tentunya akan merencatkan keberkesanan mesej yang
akan disampaikannya. Menurut Abdullah Hassan !""!# kemahiran bertutur dan
berbahasa mempengaruhi kejayaan seseorang di dalam kerjayanya, kehidupan
peribadinya, kebahagiaannya dan malah juga turut mempengaruhi kesihatan mentalnya.
$anyak kerjaya yang memerlukan kemahiran bertutur dan berbahasa umpamanya
kerjaya sebagai ahli politik, peguam, juruhebah, pengacara, penceramah, pendakwah,
pakar motivasi, pemimpin masyarakat dan tidak terkecuali guru. Dalam konteks kerjaya
sebagai seorang guru, kemahiran ini merupakan aset yang utama kerana guru banyak
berinteraksi secara interpersonal dengan orang lain. %uru perlu berhadapan dengan
murid&murid, guru perlu berhadapan dengan rakan setugas, guru perlu berhadapan
dengan pentadbir sekolah dan jabatan, guru perlu berhadapan dengan para ibu bapa dan
guru juga perlu berhadapan dengan masyarakat di sekitarnya. 'leh itu dalam konteks
sedemikian, apakah kita benar&benar berkemahiran dalam bertutur( Dan sejauhmanakah
kita sebagai pengguna bahasa akur kepada kesopanan dalam bertutur(
)enggunaan bahasa sehari&hari yang tidak menimbulkan kemarahan, kegusaran
atau rasa kecil hati daripada pihak yang lain merupakan bahasa yang sopan. )enggunaan
bahasa yang kasar dan kurang sopan akan menimbulkan kesan yang sebaliknya, malah
1
akan menjejaskan hubungan kedua&dua pihak yang terbabit. )erumpamaan Melayu ada
menyatakan *sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa+ yang mana
mempunyai ,alsa,ah yang cukup tinggi dalam konteks kemahiran bertutur dan berbahasa.
Malah dalam konteks agama -slam dan agama&agama lain juga, aspek tutur kata dan
berbahasa ini diambil kira sebagai perkara yang amat penting, kerana ia turut melibatkan
hubungan perasaan antara manusia dengan manusia yang lain.
$ahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota
kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidenti,ikasikan diri.
Kelompok sosial secara tradisional biasanya ditentukan oleh batas teritorial atau batas
geogra,i yang nyata. .amun, dalam masyarakat moden dan pada era globalisasi ini
masyarakat antara kelompok, negara dan budaya menjadi tidak ada. /alah satu penanda
ikatan kelompok sosial yang biasa dijadikan identiti sesebuah negara ialah salah satunya
adalah bahasa. 'leh sebab itu terdapat berbagai variasi bahasa sebagai salah satu penanda
kelompok. Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai ,aktor penentu penggunaan bahasa
iaitu penutur, topik, tujuan, konteks, jalur, dan media. 0alur lisan memiliki kriteria yang
berbe1a dengan tulisan, demikian juga penggunaan media, seperti surat khabar, majalah,
radio dan televisyen menunjukkan adanya variasi bahasa.
DEFINISI KONSEP
$ahasa kasar bermaksud bahasa yang tidak sopan atau tidak manis dituturkan atau
ditulis, manakala bahasa halus ialah bahasa atau perkataan yang lebih lembut yang
digunakan untuk menggantikan perkataan yang dirasakan kasar atau menyentuh perasaan
orang lain, misalnya bahasa dalam kalangan raja&raja. $ahasa kasar pula la1imnya
digunakan apabila berhubung dengan teman&teman yang karib dan setara,, serta dalam
suasana yang sangat tidak ,ormal. $iasanya dakam suasana yang bersi,at peribadi atau
ketidakhadiran orang ketiga.
Hakikat yang berlaku dalam sistem komunikasi masyarakat Malaysia
menampakkan semakin lunturnya budaya kesantunan yang merangkumi nilai kesopanan,
keluhuran, ketertiban, hormat, merendah diri serta penggunaan lagu suara yang baik dan
2
menyenangkan. Kini, nilai kesantunan ketika berbahasa tidak lagi dipelihara dan semakin
kurang diberi perhatian.
)enggunaan bahasa yang suka membangga diri, memaki hamun, mem,itnah,
memprovokasi, mengejek, melecehkan orang lain dan sebagainya kini mengambil tempat
yang akhirnya menggambarkan citra dan peribadi bangsa yang negati,. 2ebih malang
ialah kini indahnya sesebuah bangsa bukan lagi kerana bahasa yang digunakan.
/edang suatu ketika dulu bangsa Melayu terkenal dengan ciri&ciri ketimuran yang
sarat teguh dengan nilai&nilai mulia dan budi pekerti tinggi. $ahasa diangkat sebagai
medium yang berperanan menggabung jalin segala aspek pemikiran, kesopanan,
keintelektualan dengan budaya masyarakat Melayu ketika itu.
%ambaran yang dilakukan secara realistik oleh tokoh&tokoh bahasa dan
kesusasteraan Melayu seperti 3ainal Abidin Ahmad 3aba#, Ham1ah 4ansuri, .uruddin
Al&5aniri, /yeikh Abd Al&/amad dan sebagainya melalui karya&karya mereka ini dengan
gahnya mengaspirasi segala semangat, keadaan masyarakat, cara hidup, nilai budaya, cita
rasa dan pemikiran masyarakat Melayu kepada dunia luar.
$angsa Melayu khususnya sedang berhadapan dengan satu ,asa kebejatan budi
yang memperlihatkan betapa mudahnya keperibadian bangsa dipengaruhi oleh unsur&
unsur luar. Keadaan ini berlaku sealiran pula dengan berkembang dan memuncaknya
nilai pembangunan material, teknologi yang bercirikan budaya luar.
/ecara tidak langsung keadaan ini telah menghakis sedikit demi sedikit nilai&nilai
berbudi dan santun yang selama ini menjadi pasak kemegahan budaya dan bangsa. Krisis
ini berlaku tidak mengira peringkat umur, status dan pangkat sama ada golongan kanak&
kanak, remaja, dewasa bahkan sektor awam yang seharusnya menjunjung etika berbahasa
dalam memberi khidmat kepada masyarakat semakin kurang ditekankan.
Apa yang berlaku ialah masyarakat sekadar menyampaikan idea yang ada dalam
,ikiran sehingga lupa mematuhi norma budaya dan tatacara komunikasi verbal yang baik
dan sopan. Kesannya, segala nilai negati, seperti sombong, angkuh, bersikap tidak acuh,
3
ego, tidak beradat bahkan kurang ajar berlaku yang boleh membantutkan kelancaran
komunikasi.
$egitu juga halnya dengan bahasa yang digunakan oleh media khususnya saluran
radio masih menampakkan kegagalan untuk mempraktikkan unsur kesopanan berbahasa
dengan baik. Menerusi agenda mempromosikan produk khususnya, media masih gagal
mengenal pasti penggunaan kata ganti diri yang tepat. Terdapat iklan mempromosi
pakaian yang menggunakan kata ganti diri kamu bagi merujuk kepada pendengar
sedangkan sudah sedia jelas bahawa pendengar dan media ada jurang yang harus diambil
kira, iaitu dari aspek usia, tara, pendidikan dan status gelaran yang secara har,iahnya
tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan media.
Meskipun kesan kesantunan berbe1a&be1a mengikut jenis sapaan yang digunakan
namun layakkah jika sebahagian pendengar yang terdiri daripada warga emas dikamu&
kamukan sahaja( Kepelbagaian sistem sapaan dalam bahasa Melayu dengan mudah telah
menggariskan kepelbagaian ,ungsi bentuk sapaan yang lebih sesuai dan sopan untuk
digunakan bagi menggantikan bentuk sapaan kamu, iaitu anda.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA BAHASA TIDAK
SOPAN
$anyak ,aktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan bahasa yang kurang
sopan dalam pertuturan seharian. 4aktor emosi serta cara didikan keluarga dan
persekitaran boleh menimbulkan permulaan kepada perlakuan ini. /eseorang yang sering
mela,a1kan perkataan yang tidak baik, kasar atau mencarut merupakan gambaran situasi
jiwanya yang resah, kusut dan memberontak. /emasa pembesaran remaja, didikan
keluarga yang tidak mementingkan penggunaan bahasa yang baik boleh menyumbang
kepada permasalahan ini. -bu bapa yang tidak berlemah lembut dan menggunakan
perkataan yang tidak sesuai apabila bercakap dengan anak&anak mereka boleh mendidik
anak&anak mereka menjadi begitu. Kadang kala ibu bapa yang bergaduh di hadapan anak&
anak juga cenderung untuk menggunakan bahasa dan nada yang kurang baik dan ini
meninggalkan contoh yang tidak baik kepada anak&anak. Hal ini boleh jadi disengajakan
4
ketika menuturkan kata&kata demikian untuk melepaskan perasaan marah atau kekusutan
,ikiran, dan besar kemungkinan juga tidak disengajakan kerana sedang alpa atau lalai
dibuai perasaan emosi tersebut. /ecara tidak langsung, penggunaan bahasa sebegitu
hanya menaikkan ego mereka dan menunjukkan percubaan untuk menguasai emosi orang
yang dimarahi.
/elain itu, pengaruh rakan sebaya dan persekitaran juga menyumbang kepada
masalah ini. /esetengah remaja cenderung menggunakan bahasa yang kesat dalam
pergaulan seharian. Hal ini amat jelas terutamanya apabila mereka bergaul dengan rakan&
rakan sebaya. /ebagai contoh, perkataan seperti 6sial7 sering diungkapkan oleh
sesetengah remaja kita bagi mengungkapkan rasa tidak puas hati atau memberi kritikan
terhadap sesuatu. .amun sebenarnya perkataan sedemikian dan banyak lagi perkataan
lain yang berbaur kesat serta mencarut adalah amat tidak manis didengar walaupun
diungkapkan antara sesama rakan sebaya. )ersoalannya adakah mereka mengerti akan
maksud perkataan yang diungkapkan serta kesannya terhadap perilaku diri dan sensitiviti
orang lain( /ungguh pun pertuturan itu hanya berlaku sesama mereka sendiri, adalah
tidak mustahil untuk mereka menuturkannya apabila berbicara dengan orang lain.
)enggunaan bahasa kasar di dalam /M/ dan blog juga tidak terlepas daripada
menjadi punca kepada permasalahan ini. Kadang kala, akibat menjadi mengambil mudah
akan hal ini, sensitiviti orang lain tidak dijaga.
)ertuturan seharian kita juga mampu mempengaruhi minda separa sedar kita
subconscious mind# lalu mewujudkan tabiat ber,ikir yang boleh menjurus ke arah
pemikiran positi, atau negati,. Hal ini selanjutnya mampu mencorakkan sikap dan emosi
kita terhadap perkara yang berlaku di sekeliling. Maka apabila kita sentiasa bertutur
dengan perkataan yang kasar atau negati,, kita sebenarnya secara tidak langsung
memprogramkan minda kita ke arah pemikiran negati,. Kesannya, kita bakal membentuk
tingkah laku dan emosi yang negati, pula.
Media juga berperanan besar dalam hal ini. )enggunaan bahasa yang tidak
bertanggungjawab dalam media cetak dan media elektronik menyumbang kepada
masalah ini. Hal ini disebabkan kebanyakan media tidak menitikberatkan penggunaan
5
bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai.
)enggunaan perkataan yang tidak sesuai yang ditonjolkan dalam drama, ,ilem, lagu&lagu,
komik serta majalah sedikit sebanyak menjadi ikutan remaja masa kini. Akibatnya,
mereka terbawa&bawa dalam kehidupan seharian.
$ahasa tidak sopan juga berpunca dari sikap penutur itu sendiri. 4enomena ini
berpunca daripada sikap segelintir penutur yang ingin menonjolkan kehebatannya dengan
menguasai satu bahasa lagi. Kebanyakan penutur bahasa rojak biasanya amat sukar untuk
berkomunikasi dalam persekitaran terutamanya dalam penggunaan bahasa -nggeris yang
sebenar. 'leh itu, mereka akan melatih kemahiran berbahasa -nggeris dalam kalangan
pelajar sekolah luar bandar serta mempraktikkan dalam perbualan harian walaupun tidak
berkemahiran.
ANALISIS BAHASA TIDAK SOPAN
$ahasa tidak sopan atau bahasa kasar ialah bahasa yang dihamburkan dengan
mengikut perasaan. /ebagai seorang guru sudah semestinya perlu mengelakkan diri
daripada menggunakan bahasa kasar ini memandangkan penggunaannya bukan sahaja
merosakkan keindahan bahasa Melayu itu sendiri malah menunjukkan kerendahan budi
bahasa juga. Kata&kata kesat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang, bodoh, anak
haram tak guna, tak berotak dan sebagainya. Ada pihak yang mengatakan perkataan
jantan dan betina, jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar
kerana disamakan dengan haiwan. $agaimanapun, kesannya kepada orang lain adalah
subjekti,, kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap
gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Misalnya anak jantan dianggap
satu gelaran yang tinggi manakala perkataan celaka dianggap kesat di kebanyakan negeri,
tetapi dianggap biasa di Melaka.
/esungguhnya guru&guru amat perlu berhati&hati semasa bertutur. pertuturan
seorang guru itu mengambil kira banyak aspek bahasa bukan sahaja berkaitan perkara&
perkara yang telah dibincangkan di atas tetapi lebih daripada itu lagi. Misalnya dalam
kebanyakan bahasa perbe1aan bunyi akan membawa perubahan makna. Misalnya, telor
6
dengan telur, tempoh dengan tempuh, tembok dengan tembuk, seloroh dengan seluruh
dan sebagainya. 0ikalau perkataan itu disalahgunakan dalam ayat maka lebih jelaslah
kelihatan peranan atau ,ungsi tatabahasa tersebut. 2ihat contoh di bawah8
9 Awang bercakap telur Terengganu
9 Telor penyu di 5antau Abang enak
'leh kerana itulah guru itu sendiri mampu membe1akan bunyi huru, dalam
perkataan&perkataan sebegini. )ermasalahan ini lebih meruncing apabila seseorang guru
itu sendiri tidak mampu membe1akan bunyi vokal e pepet e# dengan e taling:# dalam
banyak perkataan contohnya8
blok blot belut bena lengkung lngkong
slok seluk tkad tekat tlor telur
tmbok tempuh tmpoh tpok tepuk anh
kagt pka srt lpak plat perak
Prak swa sewah ndah nak sak
dar kar sat taug sor tmp
tauk sosialisme egoisme amylase ond-ond
/elain itu seorang guru juga haruslah sentiasa berhati&hati apabila menyebut
perkataan homogra, kerana perkara ini juga perlu diberi perhatian misalnya8
/;$<TA. MAK.A
=s>pak? )ukulan dengan kaki
=sepak? Tampar dengan tapak tangan
=p>rang? @arna merah yang kehitam&hitaman
=perang? )erkelahian, pertempuran
7
=s>lak? Menyingkap, menyinsingkan
=selak? )enyelak, sejenis kayu palang
=s>mak? Menyemak, meneliti
=semak? /emak&samun
=s>bak? /ejenis kertas
=sebak? /edih
Menurut Asmah Haji 'mar ABCCDAC"#, 6/esuatu perkataan itu boleh
menimbulkan perasaan&perasaan tertentu bergantung kepada suasana perkataan itu
digunakan atau juga bergantung kepada latar belakang masyarakat yang berkenaan7.
$anyak perkataan yang hanya boleh digunakan untuk masyarakat sahaja tetapi tidak
sesuai untuk digunakan dalam masyarakat lain. 0ika hal ini dilanggar, ia akan
menimbulkan kemarahan, perasaan tidak senang, sakit hati, tersinggung, kecil hati dan
sebagainya.
)erkataan */akai+ secara amnya merujuk kepada salah satu kaum 'rang Asli yang
terdapat di Malaysia. )erkataan ini tiada be1anya dengan *Melayu+ atau *Eina+ kerana
rujukannya ialah kaum atau bangsa. $agaimanapun, perkataan */akai+ mempunyai
konotasi yang negati, jika digunakan dalam suasanaFkonteks yang berbe1a. Dalam
kalangan masyarakat Melayu, perkataan */akai+ digunakan untuk mempersendakan orang
lain, bagi maksud seseorang yang ketinggalan 1amanFtidak bertamadun. Dengan ini,
perkataan */akai+ mempunyai makna emoti, yang berbe1a sama sekali dengan makna
asalnya. 0usteru penggunaan perkataan ini dianggap sebagai tidak sopan dalam kalangan
masyarakat Melayu. $agi masyarakat Melanau dan Murut di /arawak pula, perkataan
*/akai+ dianggap sopan kerana rujukannya ialah *kawanFsahabat+ Melanau# dan
*orangFmanusia+ Murut#. $egitu juga dengan perkataan +0akun+ yang digunakan untuk
mengejek dan mempersendakan seseorang, walaupun makna sebenarnya dirujuk juga
kepada salah satu kaum asli di Malaysia selain +sakai+. Dalam masyarakat -ndonesia pula,
perkataan +0akun+ bermaksud +halkum+ saluran makanan yang bermula dari mulut ke
8
perut atau kerongkong#. Dengan itu, perkataan +jakun+ tidak mempunyai makna emoti,
dalam bahasa -ndonesia.
)erkataan lain yang sangat sensiti, dan boleh menimbulkan masalah besar dan
perkauman jika digunakan ialah *keling+. )erkataan ini merujuk kepada masyarakat -ndia
yang berasal dari selatan -ndia dan telah berhijrah ke Malaysia. )erkataan ini mendapat
makna yang berbe1a dalam masyarakat Melayu yang menggunakan *keling+ untuk
menghina atau menjatuhkan maruah seseorang. /ebaliknya, dalam masyarakat -ban,
perkataan *keling+ merujuk kepada *pahlawanFwira atau lelaki+. Hal ini bermakna leksikal
+keling+ berbe1a mengikut budaya. 0ika dalam budaya Melayu +keling+ ada konotasi
negati,, dalam budaya -ban pula perkataan ini mendapat makna yang positi,.
)erkataan *butuh+ yang merujuk kepada alat kemaluan lelaki dianggap tabu dalam
kalangan masyarakat Melayu. Tetapi dalam budaya -ndonesia, perkataan ini ber,ungsi
sebagai kata kerja, iaitu perlu atau ingin. /elain itu, penutur dialek Melayu /arawak
menggunakan perkataan +burit+ untuk merujuk kepada +punggung+ tetapi dalam dialek
Melayu Kelantan perkataan ini merujuk kepada kemaluan perempuan. 'leh itu perkataan
yang sama jika digunakan oleh dua masyarakat yang berbe1a akan menghasilkan makna
sosialinguistik yang berbe1a. Malahan perkataan +butuh+ dan +burit+ ini membawa makna
emoti, kepada pendengar, iaitu melibatkan perasaan yang sensiti, dan dianggap sebagai
bentuk bahasa yang tak sopan dan tabu, terutamanya apabila digunakan di hadapan orang
yang lebih tua. )erkataan +pantat+ yang digunakan di /emenanjung Malaysia merujuk
kepada bahagian +tengahFbawah kuali+ dan +kemaluan perempuan+. Tetapi di negeri
/arawak perkataan +pantat+ merujuk kepada salah satu bentukFaksiFproses semasa
melakukan seks. 'leh yang demikian, perkataan ini sangat tabu si,atnya dan tidak boleh
digunakan sewenang&wenangnya, khususnya di /arawak.
/elain itu ada juga perkataan lain yang berbe1a dari segi makna rujukan dan
sosiolinguistik. Misalnya, +gerek+ yang merujuk kepada makna +basikal+ dalam dialek
Melayu Kedah. $agaimanapun, dalam dialek Melayu /arawak +gerek+ bermaksud +teman
istimewa+. Tegasnya, perkataan +gerek+ masih kekal dari segi makna nahuan, iaitu kata
nama. Dari segi rujukan dan sosial, maknanya berbe1a sama sekali, khususnya dalam
dialek /arawak. )erkataan +lawa+ dalam Dialek Melayu /arawak juga bersi,at tabu dan
9
tidak sopan. +2awa+ dalam dialek Melayu /arawak pula bermakna +sombong+ sedangkan
dalam bahasa Melayu, perkataan ini berbermakna +cantik+ atau +anggun+. Dalam dialek
Melayu Kelantan perkataan +kopek+ bermaksud buah dada perempuan sedangkan dalam
bahasa Melayu bermaksud +mengupas+ atau +mengopak+. 'leh yang demikian, perkataan
+kopek+ di negeri Kelantan sangat tabu untuk digunakan kerana ia berkaitan dengan
anggota tubuh badan perempuan yang sulit Teo Kok /eong ABBG#.
$erdasarkan penjelasan di atas, sekurang&kurangnya terdapat tiga jenis makna
yang dikandung oleh sesuatu perkataanD makna rujukan re,erential meaning#, makna
nahuan grammatical meaning# dan makna sosiolinguistik sociolinguistic meaning#.
Makna rujukan ialah makna yang mengaitkan sesuatu kata dengan rujukan
konkrit atau abstrak# dan ada ciri emoti,. Misalnya, perkataan *sakai+ dan *keling+ yang
merujuk kepada sesuatu kaum atau tempat asalnya. Eiri emoti,nya ialah dalam
masyakarat Melayu penggunaan kedua&dua perkataan +sakai+ dan +keling+ bertujuan
untuk mempersendakan orang lain. Makna nahuan pula merujuk kepada kelas kata
perkataan tersebut, misalnya, perkataan *sakai+ dan *keling+ masih ber,ungsi sebagai kata
nama walaupun rujukannya berbe1a mengikut masyakarat yang menggunakannya.
Manakala makna sosiolinguistik merujuk kepada makna perkataan berdasarkan konteks
luar bahasa, iaitu konteks sosial yang melatari sesuatu peristiwa bahasa Asmah Haji
'mar ABCCD ACG#. Misalnya, penggunaan +sakai+ dan +keling+ dianggap tak sopan dalam
konteks budaya Melayu.
CADANGAN MENGATASI BAHASA TIDAK SOPAN
Dalam keadaan dunia tanpa sempadan, dan maklumat yang tiada batasnya,
masyarakat yang dahulunya tidak banyak terdedah dengan persekitaran sejagat sekarang
segalanya berada dihujung jari seperti penggunaan internet di mana teknologi ini
membolehkan rakyat Malaysia menggunakannya untuk mendapatkan maklumat. -ni
menyebabkan mereka lebih terdedah kepada budaya yang bertentangan dengan budaya
bangsa Malaysia. Tanpa disedari budaya negati, boleh meresap dalam diri mereka dan
mereka mungkin mengikut dan mengamalkan cara hidup tersebut. )enjajahan budaya
10
hangat diperkatakan di mana remaja kini lebih cenderung memilih idola dari barat seperti
penyanyi dan pelakon ,ilem. 5amai yang begitu taksub dengan idola mereka sehingga
sanggup meniru cara berpakaian yang menjolok mata, penggunaan perkataan yang kasar
serta kesat, cara bergaul tanpa batasan, dan gaya hidup yang jelas melanggar tatasusila
masyarakat dan agama. )enerapan nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan norma
masyarakat mudah diterima jika masyarakat tidak diberi peringatan. Tapisan maklumat
dari sumber&sumber yang sukar di kawal menjadi kemahiran yang perlu ada pada diri
kita. 0ika tidak penerapan nilai yang tidak sejajar dengan budaya kita akan diserap tanpa
disedari.
Kerajaan merasakan Kempen $udi $ahasa dan .ilai&.ilai Murni perlu diadakan
kerana sesetengah rakyat Malaysia kini mengamalkan cara hidup yang kasar, melanggar
peraturan bahasa, membelakangkan adap sopan dan tidak mengendahkan tatasusila. Dan
sekiranya dilihat kepada jabatan kerajaan secara khususnya cara memberi khidmat, cara
melayani pelanggan atau orang ramai terutamanya oleh kakitangan kaunter hadapan di
jabatan&jabatan kerajaan kurang cekap, ini seterusnya telah menimbulkan perasaan tidak
puas hati di kalangan orang ramai yang berurusan dengan pelbagai agensi kerajaan. Ada
yang menjawab tele,on dengan bahasa yang kasar, acuh tak acuh atau panggilan langsung
tidak berjawab, surat&menyurat rakyat lambat dijawab, kesungguhan bekerja, menepati
masa, hilangnya amalan hormat&menghormati dan lupa akan betapa pentingnya
tatasusila berhemah diamalkan secara menyeluruh. Apabila berhadapan dengan pihak
yang datang berurusan terdapat kakitangan yang tidak memberikan senyuman dan
mengucapkan selamat datang atau salam. /ebaliknya yang sering kita dengar adalah
rungutan orang ramai tentang sikap kakitangan kerajaan yang menggunakan bahasa kasar
serta menengking pelanggan yang datang berurusan. /ikap yang ditunjukkan menjadikan
)ejabat&)ejabat Kerajaan dilabel sebagai tempat yang kurang mesra. @alaupun tindakan
ini dilakukan oleh segelintir kakitangan, namun kesannya terpaksa dipikul oleh semua
kakitangan. $agaimana segelintir pekerja ini dapat disemai dengan nilai&nilai murni yang
luhur ketika berhadapan dengan pelanggan( Apakan peranan ketua jabatan dalam
menyemai nilai&nilai sebegini( Kemahiran ketua jabatan dalam bidang komunikasi
berkesan akan banyak membantu kakitangan.
11
'leh yang demikian, gelombang perubahan untuk menjunjung kembali nilai
kesopanan berbahasa perlu dilaksanakan segera. Tibalah masanya untuk semua pihak
terutamanya ibu bapa dan institusi pendidikan sama ada di peringkat sekolah atau
universiti memberikan penekanan yang total terhadap aspek kesantunan dalam proses
belajar dan mengajarkan bahasa yang seharusnya dilakukan secara bersepadu dan
kolekti,.
Dalam kebanyakan masyarakat terdapat pelbagai tingkat kesopanan yang
dicerminkan oleh bahasa. Antaranya penggunaan bahasa halus, yakni bahasa yang lebih
sopan daripada bahasa yang biasa digunakan seharian. $ahasa halus dalam erti kata yang
lain, merupakan salah satu kelainan sosial yang ada dalam sesuatu bahasa tertentu. Dalam
masyarakat Melayu misalnya, penggunaan perkataan *saya+ lebih bersopan daripada
menggunakan perkataan *aku+. )erkataan *anda+ lebih sopan daripada perkataan *awak+
dan *kamu+. )erkataan *perempuan+ lebih sopan daripada perkataan *betina+. )erkataan
*meninggal+ lebih sopan daripada perkataan *mati+ dan sebagainya yang sememangnya
kita gunakan pada setiap hari.
Dalam berkomunikasi secara lisan, kita boleh mengamalkan konsep H /M, iaitu
saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati. Dalam situasi tertentu,
tara, dan peranan orang yang dilawan cakap iaitu orang yang bercakap dengan kita# juga
perlu diambil kira kerana tiap&tiap satu peranan individu itu mempunyai kaitan dengan
individu yang lain. /ebagai seorang guru atau pendidik, kita mungkin akan menghadapi
situasi di mana kita ditugaskan mempengerusikan sesuatu mesyuarat, seminar,
perbahasan atau majlis&majlis tertentu yang melibatkan ramai audien. /ebagai seorang
pengerusi kita seharusnya bercakap kepada semua orang, bukannya kepada orang&orang
tertentu di bahagian hadapan sahaja. Kita harus menyedari bahawa kehadiran audien
sama pentingnya dengan kehadiran kita sebagai pengerusi. $egitu juga sebaliknya
sekiranya kita sebagai audien, kita harus memahami, menghargai dan menghormati tugas
pengerusi dalam majlis berkenaan. 'leh yang demikian penggunaan bahasa yang sopan
dan sesuai menunjukkan kita saling memahami, menghargai dan menghormati orang lain
yang akhirnya akan menimbulkan suasana harmoni dalam sesuatu majlis tersebut.
12
Dalam konteks yang sama, sebagai pengamal bahasa yang berpendidikan kita
hendaklah menghargai pendapat, idea atau pandangan orang lain walaupun pada asasnya
kita kurang bersetuju dengan pendapat tersebut. Menghargai pendapat orang lain bukan
bererti kita bersetuju, tetapi kita boleh menyatakan pendirian kita dengan cara yang lebih
halus dengan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Dalam masyarakat 0epun misalnya,
mereka sedaya upaya mengelakkan daripada menggunakan perkataan *tidak+ no# dalam
interaksi lisan dengan orang lain. <ntuk tidak menyinggung perasaan orang yang dilawan
cakap mereka biasanya menggunakan *ya......tetapi...+ yes.....but#. Eontohnya 6Ia, itu
pendapat anda, tetapi pada pandangan saya...7. 0usteru itu dalam penggunaan bahasa
semasa pengajaran di kelas kita boleh mengamalkan konsep ini, iaitu tidak menyekat
terus sebarang jawapan atau pandangan murid&murid sekiranya salah. Kita seharusnya
memberi peluang untuk mereka memberi alasan atau rasional kepada jawapan atau
pendapatnya itu. Tindakan menyekat atau memotong terus sebarang jawapan yang salah
akhirnya akan membunuh minat murid untuk melahirkan pendapat atau pandangan
mereka.
/ehubungan dengan itu, penggunaan bahasa yang positi, dalam pertuturan amat
penting bagi kita sebagai pendidik di sekolah. Kajian menunjukkan orang&orang yang
berjaya banyak menggunakan bahasa yang positi,, iaitu bahasa yang boleh
mempengaruhi orang lain untuk ke arah kejayaan. $ahasa ini disampaikan dengan
penyampaian yang ,asih, lancar dan teratur, serta menggunakan bahasa yang tersusun
rapi. )engunaan bahasa yang positi, seperti 6Kita ada harapan akan menang7 adalah lebih
baik daripada bahasa yang negati, seperti 6Ada kemungkinan kita akan kalah7. 6-dea ini
bagus, kita akan usahakan kosnya7 lebih baik daripada 6-dea ini mahal, kita tidak ada
wang7. Kepada murid yang gagal nyatakan 6Awak masih ada harapan walaupun gagal7
atau 6Awak mungkin lebih baik kalau cuba sekali lagi7 dan elakkan daripada menyatakan
6Awak memang tak ada harapan walaupun mencuba lagi7 yang akhirnya akan
memadamkan semangat individu berkenaan.
<ntuk memantapkan soal komunikasi di kalangan guru, kurikulum pendidikan
bahasa di maktab tidak boleh hanya melibatkan pengajaran dan pembelajaran kemahiran
dan struktur bahasa semata&mata, kurikulum juga hendaklah memasukkan pengajian
13
tentang gagasan sosiobudaya yang terkandung dalam bahasa berkenaan secara
menyeluruh. )engajian itu antaranya boleh berbentuk nilai, susila, adat dan adab yang
mewakili akal budi kelompok yang merupakan penutur asal bahasa itu. /esebuah
kurikulum pendidikan bahasa itu hendaklah memasukkan akal budi linguistik para
penutur asli bahasa yang ingin diajarkan dan dipelajari itu.
Dalam hubungan ini, kurikulum pendidikan bahasa Melayu misalnya, hendaklah
mempunyai matlamat pengajian bahasa Melayu yang mengambil kira pengajaran dan
pembelajaran akal budi linguistik yang mewakili dua komponen utama bahasa, iaitu
linguistik atau strukturnya dan sosiolinguistik atau sosiobudayanya. 'leh itu untuk
ber,ungsi dengan baik sebagai salah seorang penutur bahasa Melayu yang cekap,
seseorang itu hendaklah menguasai bahasa Melayu yang melewati komponen linguistik
atau struktur bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana kebolehan berbahasa Melayu
bukan setakat memerlukan pengetahuan menghasilkan ayat yang gramatis tetapi
penuturnya juga perlu mengetahui tentang apa yang boleh dila,a1kan, kepada siapa sesuai
dila,a1kan, dan dalam situasi yang bagaimana serta cara mela,a1kannya.
KESIMPULAN
$ahasa merupakan suatu elemen yang penting dalam kehidupan. Manusia
menggunakan bahasa sebagai medium untuk berkomunikasi, sama ada secara langsung
atau bertulis. )ercakapan atau tulisan yang menggunakan bahasa yang baik dan teratur
akan memberi makna mendalam dan juga mampu menyentuh perasaan. 0usteru, -slam
menggalakkan umatnya menggunakan bahasa yang indah dan baik&baik apabila bertutur.
5asulullah /A@ sendiri berdakwah menggunakan bahasa yang paling baik dan
halus dan tidak pernah menggunakan bahasa yang kesat dan kasar dalam pengucapan
baginda. /i,at ini seharusnya dicontohi terutama sekali para remaja supaya dapat
menggunakan bahasa yang baik dan teratur dalam percakapan seharian. 2uJman Al&
Hakim juga berpesan dengan anaknya, menggunakan istilah Kwahai anakkuK yang
menggambarkan kelembutan seorang ayah dalam menasihati anaknya sehingga
termaktub dalam al&Luran 2uJmanDA!&AB#.
14
)enulis buku motivasi terkenal, 2a Tah1an 0angan $ersedih#, Dr. Aidh Abdullah
al&Larni juga ada berkata dalam suatu temuramah, M-slamlah yang mengajak orang untuk
memiliki kebebasan berekspresi. Tapi ada dua syarat dalam hal ini. 0angan sampai
menghina suatu agama dan, kedua, jangan sampai merosak dan mem,itnah orang lain.M
-ni menunjukkan bahawa bersuara tidak menghadkan batas pemikiran manusia, tetapi
harus dilakukan dengan batas lingkungan yang benar dan beretika.
.amun dapat diperhatikan senario pada hari ini, ialah penggunaan bahasa yang
semakin kasar dan kadangkala juga boleh menggugat keimanan. -a terserlah dalam
penggunaan bahasa di kalangan muda&mudi termasuk remaja, dalam blog penulisan, bait
lagu dan puisi, serta dalam rancangan di televisyen atau radio. )enggunaan bahasa pasar
dan bahasa kasar sememangnya kurang enak didengar, namun itulah realiti yang terpaksa
ditelan hari ini.
)enggunaan bahasa dalam komunikasi seharian bukan kecil ,ungsinya.
)enggunaan bahasa yang tepat dan benar memberikan makna mendalam dan struktur
yang kukuh dalam menyampaikan sesuatu maksud. <ntuk bercakap mengenai kebenaran,
tidak semestinya dalam nada yang keras dan kasar. -a boleh disampaikan dengan nada
yang lembut, tetapi tegas dan berprinsip. <ntuk berbe1a pendapat juga tidak semestinya
meninggi suara atau melukakan, tetapi harus dibalas dengan ilmu, ,akta dan berbudi
bahasa. 'leh itu, remaja harus berupaya membe1akan antara yang baik dan buruk, serta
tidak hanya terikut&ikut sesuatu perkataan atau perbuatan hanya dikatakan untuk
mengikut peredaran 1aman.
PENUTUP
'rang yang kaya budi bahasa sentiasa disanjungi masyarakat. @alau ke mana pun
pergi mereka akan dihormati. -barat kata, datangnya bersambut, perginya ditangisi.
Mereka disanjungi masyarakat bukan kerana kekayaan harta. Mereka disanjungi
masyarakat kerana kekayaan budi bahasa. .ilai budi bahasa sangat penting kepada diri
seseorang, bangsa, negara dan terutama agama. @alaupun manusia berlainan bangsa,
etnik, negara dan agama, namun nilai budi bahasa tetap diharapkan menjadi amalan.
15
Dikatakan bahawa orang yang diingati, dikenangi dan disayangi oleh seseorang ialah
orang yang berbudi bahasa.
.ama seseorang disebut&sebut bukan kerana kekayaannya. .ama seseorang
disebut&sebut kerana budi bahasanya. /ebagai tanda penghargaan terhadap budi bahasa
seseorang, maka namanya diabadikan pada bangunan, institusi, jalan dan sebagainya.
)engabadian nama&nama itu pula berdasarkan kategori budi bahasa orang berkenaan.
.ama 3a+ba atau Aminuddin $aki misalnya, diabadikan pada bangunan perpustakaan
atau sekolah, sesuai dengan sumbangannya dalam bidang pendidikan. .ama Tunku
Abdul 5ahman diabadikan pada bangunan pentadbiran seperti )utra 0aya atau )usat
Dagangan Dunia )utra, sesuai dengan sumbangannya dalam bidang pentadbiran. .ama&
nama masjid pula diambil daripada nama&nama tokoh ulama atau khali,ah.
Tanggungjawab menjayakan kempen budi bahasa sebenarnya bersi,at individual
dan sekali gus kolekti,. Kalangan orang dewasa menjadi tanggungjawab masing&masing
mengamalkan nilai budi bahasa kerana mereka sudah matang dan sudah disosialisasikan
oleh masyarakat terdahulu. 0usteru, sasaran kempen budi bahasa kepada mereka
sepatutnya tidak perlu lagi. /ebaliknya, mereka patut menjadi model dan penggerak
tanggungjawab kolekti, yang disasarkan kepada generasi muda yang belum matang dan
belum terasuh dengan amalan budi bahasa sepenuhnya. 0usteru, peranan ibu bapa, guru,
pemimpin dan masyarakat adalah penting, iaitu melalui amalan, nasihat dan tunjuk ajar.
@alau bagaimanapun, gerakan kempen budi bahasa perlu kekal sentiasa dan dijalankan
secara kolekti, dan menyeluruh.
RUJUKAN
A. Abdullah Hassan N Ainon Mohd. ABBO#, Daya Pengaruh dan Perubahan Sikap,
Kuala 2umpurD <)ND.
!. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan $ahasa Dan )ustaka, Kuala 2umpur
H. Buku Panduan Kempen Budi Bahasa Budaya Kita, Kemementerian Kebudayaan,
Kesenian dan @arisan.
16
P. Ahmad Khair !""!#. Ungkapan halus yang lebih halus. Dewan $ahasa ! G#.
G. Hassan $aseri ABBA#. Kata pantang dan eufemisme dalam bahasa elayu. )elita
$ahasa H A!#D PQ&PO.
Q. /..athesan ABBG#. Beberapa persoalan penggunaan bahasa elayu dan
penyelesaiannya! Kuala 2umpur. Dewan $ahasa dan )ustaka.
O. Teo Kok /eong ABBQ#. Bahasa eufemistik" manis tetapi memperdaya. )elita
$ahasa C H#D P!&PP.
C. Abdul /ukor /haari, .uraini Iuso,, N Mohd -sa Awang !""H#. Bahasa elayu
komunikasi! $entong )ahang Darul MakmurD )T/ )ublication N Distributor
/dn.
B. 4arid, M. 'nn N Ajid Ehe Kob ABCA#. Pengaruh bahasa daerah dalam proses
pembela#aran Bahasa alaysia dalam kalangan pela#ar-pela#ar elayu.
$angiD <niversiti Kebangsaan Malaysia.
A". Kasih M/. !""P#. Sistem Kata Sapaan $nak-$nak dan %ema#a dalam Bahasa
asyarakat &inguistik 'ndonesia. MinangkabauD /uatu Analisis /osiolinguistik
dan 2inguistik -ndonesia. 0urnal -lmiah !!!#, AOB&ACP.
17