Anda di halaman 1dari 1

Rangka cadangan menyiapkan tugasan HBEF2303

Kehendak soalan
- Memilih aplikasi Andriod atau iOS yang sesuai digunakan sebagai bahan PPBK dalam kelas
- Melaksanakan penilaian sumatif PPBK maklum balas penggunaan aplikasi tersebut
- Menyediakan laporan lengkap analisis data menggunakan MS Word dengan bantuan graf MS Excell

Panduan tugasan
1.0 Pengenalan
- Huraian umum dan ringkas sejarah dan latar belakang penggunaan komputer dalam pendidikan dan
perkembangan teknologi terkini penggunaan tersebut(kehadiran tablet,Ipad dan android)
- http://upsi-kpt4033-s.wikispaces.com/Pengajaran+Berbantukan+Komputer
- http://www.slideshare.net/daniadarweesy/penggunaan-teknologi-pendidikan-dalam-pengajaran-dan-
pembelajaran
- http://rahadian-rasyied.blogspot.com/2013/01/all-about-tablet.html

2.0 Kajian ilmiah PPBK dan teknologi Android
- huraian : definisi, kata kunci dan istilah tertentu dalam soalan
- definisi PPBK, teknologi Android dan Ios
- rujukan sekurang-kurangnya melebihi dari 8 rujukan/kajian ilmiah
- huraian ringkas setiap kajian : apa yang dikaji dan dapatan kritis kajian
- contoh:kajian lepas terhadap isu pokok
- penjelasan teori-teori berkaitan pembelajaran guna teknologi komputer
- Rumusan keseluruhan dapatan kajian ilmiah (keberkesanan, masalah, ciri yang menonjol dll)

3.0 Metodologi kajian
- Bagaimana kajian dilaksanakan (lokasi kajian, jumlah responden, latar belakang ringkas responden,
pembinaan alat ujian, proses pelaksanaan alat ujian dll)
- Alat ujian:penilaian sumatif dinyatakan secara huraian dari carta yang ditunjukkan (rujuk modul m/s
23231) atau dapatkan melalui jaringan internet
- Teori berkaitan alat ujian yang digunakan(jika ada)

4.0 Dapatan kajian
- Laporan berbentuk analisis dapatan dihuraikan dalam bentuk huraian dan bersama graf
- Setiap ciri analisis dinyatakan dengan jelas contoh aspek kesesuaian warna yang digunakan (berapa
bilangan menyatakan sesuai dan tidak sesuai)
- Dapatan graf dari perisian excel dipaparkan sepenuhnya
- Perbincangan dilakukan dengan nada kritis.

5.0 Kesimpulan
-rumusan keseluruhan kajan

Anda mungkin juga menyukai