Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 3

CONTOH SURAT PENANGGUHAN LAPOR DIRI(KEPADA
KETUA JABATAN YANG BAHARU)
Tuan,
PEMBERITAHU PERTUKARAN (NAMA JAWATAN DAN GRED)
BILANGAN ( ) TAHUN ( )
NAMA PEGAWAI : ( )
NO. K/P : ( )
Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan surat bil.( )
bertarikh ( ) adalah berkaitan.
2. Berhubung dengan pertukaran tersebut, adalah dimaklumkan bahawa (NAMA PEGAWAI,
NAMA JAWATAN DAN GRED) yang bertugas di (TEMPAT BERTUGAS SEMASA) telah
diarah bertukar ke (NAMA TEMPAT BERTUGAS YANG DIARAHKAN) mulai (TARIKH
DIARAHKAN MULA BERTUGAS).
3 Sehubungan dengan itu, pihak saya memohon pertimbangan dan kelulusan tuan untuk
menangguhkan tarikh lapor diri pegawai berkenaan di tempat bertugas yang baharu sehingga
(TARIKH AKHIR PENANGGUHAN). Tujuan penangguhan adalah bagi menyelesaikan kerja-
kerja yang sedia ada. Pegawai berkenaan akan melapor diri di tempat tugasan yang baharu
pada (TARIKH BARU LAPOR DIRI).
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
( NAMA PENYELIA/KETUA JABATAN SEMASA )
JAWATAN
s.k
Bahagian Pengurusan
Pea!a" #e"ua Pen$a%"ar &ahkamah Perseku"uan