Anda di halaman 1dari 6

SENARAI SEMAK / BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN SEJARAH TINGKATAN 3

C
A
T
A
T
A
N
BAB
B
A
B

1B
A
B

1
B
A
B

2
B
A
B

3
B
A
B

4
B
A
B

5
B
A
B

6
B
A
B

7
B
A
B

1
B
A
B

2
B
A
B

3
B
A
B

4
B
A
B

5
B
A
B

6
B
A
B

7
B
A
B

7
B
A
B

1
B
A
B

3
B
A
B

4
B
A
B

5
B
A
B

6
B
A
B

7
C
A
T
A
T
A
N
EVIDENS
B
1
D
1
E
1
B
1
D
1
E
2
B
1
D
1
E
3
B
1
D
1
E
4
B
1
D
1
E
5
B
1
D
1
E
6
B
1
D
1
E
7
B
1
D
2
E
1
B
2
D
1
E
1
B
2
D
1
E
2
B
2
D
1
E
3
B
2
D
1
E
4
B
2
D
1
E
5
B
2
D
1
E
6
B
2
D
2
E
1
B
2
D
2
E
2
B
3
D
1
E
1
B
3
D
1
E
2
B
3
D
1
E
3
B
3
D
1
E
4
B
3
D
1
E
5
B
3
D
2
E
1
B
3
D
2
E
2
KELAS
f
a
k
t
o
r

p
e
r
l
u
a
s
a
n

J
e
p
u
n
t
o
k
o
h

t
e
m
p
a
t
a
n

T
o
k
o
h

m
e
n
e
n
t
a
n
g

M
U
s
e
b
a
b

t
o
l
a
k

f
a
h
a
m
a
n

u
s
a
h
a

b
e
n
t
u
k

k
.
s
a
m
a

k
a
u
m
r
o
m
b
o
n
g
a
n

M
e
r
d
e
k
a
p
e
m
i
m
p
i
n

t
e
m
p
a
t
a
n

d
i

S
w
a
k
t
o
k
o
h

t
e
r
l
i
b
a
t

b
e
n
t
u
k

M
s
i
a
g
e
r
a
k
a
n

a
n
t
i
-
J
e
p
u
n
p
e
n
u
b
u
h
a
n

U
M
N
O
k
e
g
a
n
a
s
a
n

k
o
m
u
n
i
s

p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n

P
a
r
t
i

P
e
r
i
k
a
t
a
n
u
s
a
h
a

d
a
p
a
t

k
m
e
r
d
e
k
a
a
n
f
a
k
t
o
r

s
e
r
a
h

S
a
b
a
h
/
S
w
a
k

m
a
t
l
a
m
a
t

p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n

M
s
i
a
r
e
a
k
s
i

n
e
g
a
r
a

l
u
a
r
d
a
s
a
r

p
e
m
e
r
i
n
t
a
h
a
n

J
e
p
u
n
k
e
s
a
n

Z
a
m
a
n

D
a
r
u
r
a
t
S
i
s
t
e
m

A
h
l
i
P
e
r
l
e
m
b
a
g
a
a
n

M
e
r
d
e
k
a
g
e
r
a
k
a
n

a
n
t
i
p
e
n
y
e
r
a
h
a
n
l
a
n
g
k
a
h

b
e
n
t
u
k

M
s
i
a
U
P
C
A
T
A
T
A
N
BIL BAND 1 BAND 2 BAND 3 NAMA MURID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
A
T
A
T
A
N
BIL BAND 1 BAND 2 BAND 3
21
SENARAI SEMAK / BORANG TRANSIT PENTAKSIRAN SEJARAH TINGKATAN 3
C
A
T
A
T
A
N
C
A
T
A
T
A
N
B
1
D
1
E
4
B
1
D
1
E
5
B
1
D
1
E
6
B
1
D
1
E
7
B
1
D
2
E
1
B
2
D
1
E
1
B
2
D
1
E
2
B
2
D
1
E
3
B
2
D
1
E
4
B
2
D
1
E
5
B
2
D
1
E
6
B
2
D
2
E
1
B
2
D
2
E
2
B
3
D
1
E
1
B
3
D
1
E
2
B
3
D
1
E
3
B
3
D
1
E
4
B
3
D
1
E
5
B
3
D
2
E
1
B
3
D
2
E
2
C
A
T
A
T
A
N

C
A
T
A
T
A
N
BAB
B
A
B

1
B
A
B

1
B
A
B

2
B
A
B

2
B
A
B

3
B
A
B

4
B
A
B

5
B
A
B

6
B
A
B

7
b
a
b

1
B
a
b

4
B
a
b

7
EVIDENS
B
4
D
1
E
1
B
4
D
1
E
2
B
4
D
1
E
3
B
4
D
1
E
4
B
4
D
1
E
5
B
4
D
1
E
6
B
4
D
1
E
7
B
4
D
1
E
8
B
4
D
2
E
1
B
4
D
2
E
2
B
5
D
1
E
1
B
5
D
1
E
2
B
5
D
1
E
3
B
5
D
1
E
4
B
5
D
1
E
5
B
6
D
1
E
1
B
6
D
1
E
2
BIL
KELAS
r
e
a
k
s
i

p
e
n
d
u
d
u
k
f
a
k
t
o
r

k
e
j
a
y
a
a
n

J
e
p
u
n
p
e
n
e
n
t
a
n
g
a
n

t
e
r
h
a
d
a
p

M
U
P
T
M
l
a
n
g
k
a
h

b
a
n
t
e
r
a
s

k
o
m
u
n
i
s
p
i
l
i
h
a
n

r
a
y
a
P
e
m
a
s
y
h
u
r
a
n

K
e
m
e
r
d
e
k
a
a
n
b
e
r
k
e
r
a
j
a
a
n

s
e
n
d
i
r
i

d
i

S
a
b
a
h
/
S
w
a
k
r
e
a
k
s
i

n
e
g
e
r
i

d
l
m

p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n

M
s
i
a
U
P
k
e
s
a
n

p
e
n
d
u
d
u
k
a
n

J
e
p
u
n
u
s
a
h
a

b
e
n
t
u
k

p
e
r
p
a
d
u
a
n

k
a
u
m
p
e
m
i
m
p
i
n

h
a
d
a
p
i

c
a
b
a
r
a
n

b
e
n
t
u
k

M
s
i
a
I
k
t
i
b
a
r

(
m
a
n
a
2

b
a
b
)
U
P
m
e
n
j
a
n
a

i
d
e
a
U
P
BAND 5 BAND 6 BIL BAND 4 NAMA MURID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
BAND 5 BAND 6 BIL BAND 4

C
A
T
A
T
A
N