Anda di halaman 1dari 8

Beliau adalah al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisyr Ishaq bin Salim bin

Ismail bin Abdullah bin


Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa al-Asyari Abdullah bin Qais bin Hadhar salah seorang sahabat
Rasulullah ! "#$ %&' yang masyhur( Beliau ")*+ ! dilahir,an -ada tahun ./0 H di Bashrah1 Iraq( Beliau ")*+ !
di,enal dengan ,e2erdasannya yang luar biasa dan ,eta3aman -emahamannya( 4emi,ian 3uga1 beliau di,enal
dengan qanaah dan ,e5uhudannya( Beliau mengambil ilmu ,alam dari ayah tirinya1 Abu Ali al-6ubai1 seorang imam
,elom-o, Muta5ilah( 7eti,a beliau ,eluar dari -emi,iran Muta5ilah1 beliau ")*+ ! memasu,i ,ota Baghdad dan
mengambil hadits dari muhaddits Baghdad 8a,ariya bin 9ahya as-Sa3i( 4emi,ian 3uga1 beliau bela3ar ,e-ada Abul
7hali:ah al-6umahi1 Sahl bin ;uh1 Muhammad bin 9aqub al-Muqri1 Abdurrahman bin 7hala: al-Bashri1 dan -ara
ulama thabaqah mere,a(
Taubatnya dari aqidah Mutazilah kepada aqidah salaf
Al-Ha:i5h Ibnu Asa,ir ber,ata di dalam ,itabnya Tabyin Kadzibil Muftari fima Nusiba ila Abil Hasan al-Asyari1 <Abu
Ba,r Ismail bin Abu Muhammad al-Qaira=ani ber,ata1 <Sesungguhnya Abul Hasan al-Asyari a=alnya mengi,uti
-emi,iran Muta5ilah selama >0 tahun dan 3adilah beliau seorang imam mere,a( Suatu saat beliau menye-i dari
manusia selama ?@ hari1 sesudah itu beliau ,embali ,e Bashrah dan shalat di mas3id 6ami Bashrah( Selesai shalat
6umat beliau nai, ,e mimbar seraya mengata,anA Wahai manusia, sesungguhnya aku menghilang dari kalian pada
hari-hari yang lalu karena aku melihat suatu permasalahan yang dalil-dalilnya sama-sama kuat sehingga tidak dapat
aku tentukan mana yang haq dan mana yang batil, maka aku memhn petun!uk kepada Allah Taala sehingga Allah
memberikan petun!uk kepadaku yang aku tuliskan dalam kitab-kitabku ini, aku telah melepaskan diriku dari semua
yang sebelumnya aku yakini, sebagaimana aku lepaskan ba!uku ini( ma,a beliau mele-as ba3u beliau dan beliau
serah,an ,itab-,itab tersebut ,e-ada manusia( 7eti,a ahlul hadits dan :iqh dari Ahlus Sunnah =al 6amaah memba2a
,itab-,itab tersebut mere,a mengambil a-a yang ada di dalamnya dan mere,a menga,ui ,edudu,an yang agung
dari Abul Hasan al-Asyari dan men3adi,annya sebagai imam(B
Ashhabul hadits se-a,at bah=a Abul Hasan al-Asyari adalah salah seorang imam dari ashhabul hadits1
mad5habnya adalah mad5hab ashhabul hadits( Beliau berbi2ara -ada -o,o,--o,o, agama atas metode Ahlus
Sunnah dan membantah orang-orang menyele=eng dari ahli bidah dan ah=a( Beliau adalah -edang yang terhunus
atas Muta5ilah1 Ra:idhah1 dan -ara ahli bidah( Barangsia-a yang men2ela dan men2a2i beliau1 ma,a sungguh dia
telah men3ulur,an lidah ,e3ele,an ,e-ada seluruh Ahlus Sunnah(
Al-Ha:i5h Ibnu 7atsir ber,ata dalam ,itabnya1 al-"idayah #an Nihayah C??D?EFG1 HSesungguhnya Abul Hasan al-
Asyari a=alnya adalah seorang Muta5ilah ,emudian bertaubat dari -emi,iran Muta5ilah di Bashrah di atas mimbar1
,emudian beliau tam-a,,an aib-aib dan ,ebobro,an -emi,iran Muta5ilah(B
Ibnu Iarhun al-Mali,i ber,ata dalam ,itabnya $iba!ul Madzhab fi Marifati Ayani %lama il Madzhab Chal( ?JKG1 HAbul
Hasan al-Asyari a=alnya adalah seorang Muta5ilah1 ,emudian ,eluar dari -emi,iran Muta5ilah ,e-ada mad5hab
yang haq mad5hab Ahlus Sunnah( Banya, yang heran dengan hal itu dan bertanya sebabnya ,e-ada beliau( Ma,a
beliau men3a=ab bah=a beliau -ada bulan Ramadhan mim-i bertemu ;abi ! "#$ %LL&' yang memerintah,an
,e-ada beliau agar ,embali ,e-ada ,ebenaran dan membelanya1 dan demi,ianlah ,enyataannya M#alhamdulillahi
TaalaMH(
Murtadha a5-8abidi ber,ata dalam ,itabnya &ttihafu 'adatil Muttaqin bi 'yarhi Asrari &hya %lumiddin C.DKG1 HAbul
Hasan al-Asyari mengambil ilmu ,alam dari Abu Ali al-6ubbai Mto,oh Muta5ilahM1 ,emudian beliau tinggal,an
-emi,iran Muta5ilah dengan sebab mim-i yang beliau lihat1 beliau ,eluar dari Muta5ilah se2ara terang-terangan1
beliau nai, mimbar Bashrah -ada hari 6umat dan menyeru dengan lantang1 ("arangsiapa yang telah mengenaliku
maka sungguh telah tahu siapa diriku dan barangsiapa yang belum kenal aku maka aku adalah Ali bin &smail yang
dulu aku mengatakan bah#a al-)uran adalah makhluk, bah#asanya Allh tidak bisa dilihat di akhirat dengan mata,
dan bah#asanya para hamba men*iptakan perbuatan-perbuatan mereka+ $an sekarang lihatlah aku telah bertaubat
dari pemikiran Mutazilah dan meyakini bantahan atas mereka, ,emudian mulailah beliau membantah mere,a dan
menulis yang menyelisih -emi,iran mere,a(B
Pemikiran Akidah Imam Abu Hassan Al-Asyari
Pertama: Fase ketika al Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari mengikuti femahaman Muktazilah dan
menjadi salah satu tokoh Muktazilah hingga berusia 4 tahun!
"edua: Fase di mana al Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari keluar dari aliran Muktazilah dan
merintis mazhab #emikiran teologis $ilmu akidah% dengan mengikuti mazhab Ibn "ullab!
"etiga: Fase di mana al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari keluar dari#ada mazhab yang dirintisnya
iaitu mengikuti mazhab Ibn "ullab dan kembali ke#ada Ahl al-&unnah 'a al (ama`ah yang
mengikut manhaj &alaf al-&alih dengan mengarang sebuah kitab yang berjudul al Ibanah `an
)sul al-*iyanah!
+erdasarkan hal ini,golongan 'ahhabi membuat kesim#ulan bah-a mazhab al-Asy`ari yang berkembang
dan diikuti oleh majoriti kaum muslimin hingga saat ini adalah #emikiran al- Imam Abu al- Hassan al-
Asy`ari #ada fase kedua iaitu mengikuti mazhab Ibn "ullab yang bukan dari femahaman Ahl al-&unnah
'a al-(ama`ah dan telah dibuang oleh al-Imam al- Asy`ari, dengan kitab terakhir yang ditulis oleh al-
Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari iaitu al-Ibanah `an )sul al-*iyanah!
.leh karena itu, mazhab al- Asy`ari yang ada sekarang sebenarnya mengikuti mazhab Ibn "ullab yang
tidak mengikuti femahaman Ahl al-&unnah 'a al- (ama`ah dan tidak mengikuti mazhab al-Asy`ari #ada
fase ketiga yang asli iaitu Ahl al-&unnah 'a al-(ama`ah! Inilah kenyataan dari#ada artikel yang direka
oleh golongan 'ahhabi/&alafi dan tuduhan yang disebar se0ara menyeluruh oleh mereka #ada de-asa
ini! .leh karena hal itu, artikel yang dibuat oleh golongan 'ahhabi ini sudah tentu mem#unyai banyak
#endustaan mengenai fakta sejarah dan fakta ilmiah!
Benarkah Imam Al-Asyari melalui Tiga peringkat pemikiran?
*isam#ing itu, seandainya al- Imam Abu Hassan al-Asy`ari ini melalui tiga #eringkat aliran #emikiran,
maka sudah tentu hal tersebut akan diketahui dan dikuti# oleh murid-murid dan #ara #engikutnya
kerana mereka semua adalah orang yang #aling dekat dengan al-Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari dan
orang yang melakukan kajian tentang #emikiran dan sejarah #erjalanan hidu#nya! .leh kareena itu
sudah semestinya mereka akan lebih mengetahui dari#ada orang lain yang bukan #engikutnya, lebih-
lebih lagi melibatkan tokoh besar iaitu al-Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari yang #asti menjadi buah
mulut #elajar dan #ara alim ulama1! .leh itu jelaslah, bah-a ternyata sele#as kita merujuk ke#ada
kenyataan murid-murid dan #ara #engikut al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari, kita tidak akan menemui
fakta sejarah yang menyatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan telah melalui tiga fasa #emikiran yang
di dak-a oleh golongan 'ahhabi/&alafi 2adungan 3333444!
Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari dan #ara #engikutnya berse#akat bah-a al-Imam Abu al-Hassan al-
Asy`ari telah meninggalkan faham Muktazilah dan beliau ber#indah ke#ada Ahl al-
&unnah 'a al-(ama`ah se#erti yang diikuti oleh al-Harith al-Muhasibi,Ibn "ullab,al 5alanisi, al-"arabisi
dan lain-lain!
A#abila kita mengkaji karya-karya #ara alim ulama1 yang mengikuti dan #endukung mazhab al-Asy`ari
se#erti karya-karya yang dikarang oleh al-5adhi Abu +akar al- +a6illani, al-&yaikh Abu +akr bin Furak,
Abu +akr al-5affal al-&yasyi, Abu Isha6 al-&yirazi, al-Hafiz al-+aiha6i dan lain-lain! "ita semua tidak
akan menemukan satu fakta #un yang menyatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari
meninggalkan mazhab yang dihidu#kan kembali olehnya iaitu Ahl al- &unnah 'a al-(ama`ah, sehingga
tidak rasional a#abila golongan 'ahhabi/&alafi dak-aan mengatakan al-Imam Abu al- Hassan al-
Asy`ari telah meninggalkan mazhabnya tan#a diketahui oleh #ara murid- muridnya dan #endukungnya!
APA"AH 'AHA+I 72 &A8AH M9:2A;<I"A: A5I*AH &A8AF A<A) MA7.;I<A& )8AMA 72 "9<9M) &A8AF
82&2 72 &A8AH M9MAHAMI P:*P<= &A8AF33
Ini adalah kenyataan yang tidak masuk akal dan dusta sama sekali yang jauh dari kebenaran!
2olongan 'ahhabi/&alafi menyatakan bah-a al-Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari meninggalkan mazhab
yang dirintiskan olehnya bersandarkan metodologi al- Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari di dalam kitabnya
al- Ibanah `an )sul al-*iyanah dan sebahagian kitab-kitab lainnya yang mengikuti metodologi taf-idh
berkaitan sifat-sifat Allah di dalam al-5uran dan al-&unnah! Metodologi taf-idh ini adalah metodologi
majoriti ulama1- ulama1 &alaf al-&alih! +erdasarkan hal ini, al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari diangga#
menyalahi atau meninggalkan metodologi Ibn "ullab yang tidak mengikuti metodologi salaf
sebagaimana yang di tuduhkan oleh golongan 'ahhabi ini!
*ari sini lahirlah sebuah #ertanyaan, a#akah isi kitab al- Ibanah yang di klaim sebagai mazhab &alaf
bertentangan dengan metodologi Ibn "ullab, atau dengan kata lain, adakah Ibn "ullab bukan #engikut
mazhab &alaf se#erti yang ditulis oleh al- Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari di dalam kitab al-Ibanah333
Pertanyaan di atas memba-a ke#ada kita untuk mengkaji kenyataan berikutnya!
7emudian a5-8abidi ber,ata1 HIbnu 7atsir ber,ata1 <Nara ulama menyebut,an bah=a Syai,h Abul Hasan al-Asyari
memili,i tiga :ase -emi,iranA
Pertama : Mengi,uti -emi,iran Muta5ilah yang ,emudian beliau ,eluar darinya(
Kedua : Meneta-,an tu3uh si:at aqliyyah1 yaituO Hayat1 Ilmu1 Qudrah1 Iradah1 Sama1
Bashar1 dan 7alam1 dan beliau mena,=il si:at-si:at ,habariyyah se-erti =a3ah1 dua
tangan1 tela-a, ,a,i1 betis1 dan yang semisalnya(
Ketiga : Meneta-,an semua si:at Alloh tan-a ta,yi: dan tasybih sesuai manha3 sala: yang
meru-a,an metode beliau dalam ,itabnya al-Ibanah yang beliau tulis bela,angan(B
Murid-muridnya
4i antara murid-muridnya adalah Abul Hasan al-Bahili1 Abul Hasan al-7armani1 Abu 8aid al-Mar=a5i1 Abu Abdillah
bin Mu3ahid al-Bashri1 Bindar bin Husain asy-Syaira5i1 Abu Muhammad al-Iraqi1 8ahir bin Ahmad as-Sara,hsyi1 Abu
Sahl Ash-Shulu,i1 Abu ;ashr al-7a==a5 Asy-Syaira5i1 dan yang lainnya
Adakah Ibn Kullab lama Ahli !unnah "al#amaah$
"9*)A, I+: ")88A+ +)"A: )8AMA1 &A8AF *A: AH8 A8- &)::AH 'A A8- (AMA`AH 333
&etelah al-Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari meninggalkan faham Muktazilah, dia mengikuti metodologi
Abdullah bin &a`id bin "ullab al-5aththan al-<amimi!
Artikel tersebut telah menjadi kese#akatan bagi kita dengan kelom#ok yang mengatakan baha-a
#emikiran al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari melalui tiga fase teta#i mereka berbeda dengan kita,
kerana kita mengatakan bah-a metodologi Ibn "ullab sebenarnya sama dengan metodologi
&alaf,karena Ibn "ullab sendiri termasuk dalam kalangan tokoh ulama1 Ahl al- &unnah 'a al-(ama`ah
yang mengikuti metodologi &alaf!
Hal ini bisa dilihat dengan mem#erhatikan #ernyataan #ara #akar berikut ini!
Al-Imam <ajuddin al-&ubki telah berkata: +agaimana#un Ibn "ullab termasuk Ahl al &unnah> Aku
melihat al-Imam *hiyauddin al- "hatib, ayah al-Imam Fakhruddin al-;azi, menyebutkan Abdullah bin
&aid bin "ullab di dalam akhir kitabnya 2hayat al-Maram fi Ilm al-"alam, berkata: *i antara teologi Ahl
al-&unnah #ada masa khalifah al-Makmun adalah Abdullah bin &aid al-<amimi yang telah mengalahkan
Muktazilah di dalam majlis al-Makmun dan memalukan mereka dengan hujjah-hujjahnya $Al-&ubki$t!t%,
<aba6at al-&yafi`eyyah al-"ubra, *ar Ihya1 al-"utub, +eirut, ed Abdul Fattah Muhammad dan Mahmud
al-<anahi, juz =, hal! ?%
Al-Imam al-Haramain menyebutkan di dalam kitabnya al-Irsyad bah-a dia termasuk sahabat kami
$mazhab al- Asy`ari%! $&iyar A1lam an-:ubala 0etakan Muassasah al- ;isalah $@AA4%, +eirut, ed! &yuaib
al-Arnauth, juz @@, hal! @BC%
*ari #a#aran di atas da#atlah disim#ulkan bah-a al-Imam Ibn "ullab termasuk dalam kalangan ulama1
Ahl al-&unnah 'a al- (ama`ah dan konsisten dengan metodologi &alaf al- &alih dalam #okok-#okok
akidah dan keimanan! Mazhabnya menjadi ins#irasi al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari $#erintis mazhab
al- Asy`ari%!
*i sini mungkin ada yang bertanya a#akah metodologi Ibn "ullah hanya diikuti oleh al-Imam al-
Asy`ari 333
(a-a#annya adalah tidak! Metodologi Ibn "ullab tidak hanya diikuti oleh al-Imam Abu al-Hassan al-
Asy`ari saja, akan teta#i diikuti juga oleh ulama1 besar se#erti al-Imam al-+ukhari iaitu #engarang
&ahih al-+ukhari, kitab hadith yang menduduki #eringkat terbaik dalam segi kesahihannya! *ala konteks
ini, al-Hafiz Ibn Hajar al-`As6alani telah berkata: DAl-+ukhari dalam semua yang disajikannya berkaitan
dengan #enafsiran lafaz-lafaz yang gharib $aneh%,menguti#nya dari #akar- #akar bidang tersebut
se#erti Abu )baidah, al-:ahzar bin &yumail, al-Farra1 dan lain-lain! Ada#un kajian-kajian fi6h, sebagian
besar diambilnya dari al-&yafi`e, Abu )baid dan semuanya! &edangkan #ermasalahan-#ermasalahan
teologi $ilmu kalam%,sebagian besar diambilnya dari al-"arrabisi,Ibn "ullab dan sesamanyaD!Ibn Hajar
al-`As6alani$t!t%, &yarh &ahih al-+ukhari,&alafiyyah, Eairo, juz @,hal! =A?%
Pernyataan al-Hafiz Ibn Hajar al- `As6alani tersebut menyim#ulkan bah-a al- Imam Abdullah bin &aid
bin "ullab adalah Ahl al-&unnah 'a al-(ama`ah yang mengikuti metodologi ulama1 &alaf, oleh karena
itu dia juga diikuti oleh al- Imam al-+ukhari, Abu al-Hassan al- Asy`ari dan lain-lain!
*i sini mungkin ada yang bertanya, a#abila Ibn "ullab termasuk salah seorang tokoh ulama1 &alaf dan
mengikuti Ahl al- &unnah 'a al-(ama`ah, beliau $Ibn "ullab% juga diikuti oleh banyak ulama1 se#erti al-
Imam al-+ukhari dan lain- lain, lalu menga#a Ibn "ullab dituduh menyim#ang dari metodologi &alaf
atau Ahl al- &unnah 'a al-(ama`ah33
A<A) 'AHA+I 72 <*" <A) MA"&)* )EAPA: &A8AF3 MA:A P9:2A")A: PA;A )8AMA <;HA*AP
FMAHAMA: 'AHA+I33
Hal tersebut sebenarnya datang dari#ada satu #ersoalan, iaitu tentang #enda#at a#akah ba0aan
seseorang terhada# al-5uran termasuk makhluk atau tidak! Al- Imam Ahmad bin Hanbal dan
#engikutnya ber#andangan untuk tidak meneta#kan a#akah ba0aan seseorang terhada# al-5uran itu
makhluk atau bukan! Menurut al-Imam Ahmad bin Hanbal,#andangan bah-a ba0aan seseorang terhada#
al-5uran termasuk makhluk adalah bid`ah! &ementara al-"arabisi, Ibn "ullab, al-Muhasibi, al-5alanisi,
al-+ukhari, Muslim dan lain-lain ber#andangan tegas, baha-a ba0aan seseorang terhada# al-5uran
adalah makhluk! +erangkat dari #erbezaan #andangan tersebut akhirnya kelom#ok al-Imam Ahmad bin
Hanbal mengangga# kelom#ok Ibn "ullab termasuk ahli bid`ah,meski#un sebenarny kebenaran dalam
hal tersebut berada di #ihak Ibn "ullab dan kelom#oknya! *alam konteks ini al-Hafiz al- Fahabi telah
berkata:D<idak diragukan lagi baha-a #andangan yang dibuat dan ditegaskan oleh al-"arabisi tentang
masalah #elafazan al- 5uran $oleh #emba0anya% dan baha-a hal itu adalah makhluk,adalah #enda#at
yang benar! Akan teta#i al-Imam Ahmad enggan membi0arakannya karena khuatir memba-a ke#ada
#andangan kemakhlukan al-5uran! &ehingga al-Imam Ahmad lebih 0enderung menutu# #intu tersebut
ra#at- ra#atD! $Al-*zahabi $@AA4%, &iyar A`lam al- :ubala, Muassasah al- ;isalah, +eirut, ed, &yuaib al-
Arnauth, juz @=, hal! G= dan juga juz @@, hal! C@%,lebih jelas ba0a di Meluruskan keslahfahaman
#erkataan al6uran bukan mahluk
*ari #a#aran di atas da#at disim#ulkan baha-a Ibn "ullab bukanlah ulama1 yang menyim#ang dari
metodologi &alaf yang mengikuti fahaman Ahl al-&unnah 'a al (ama`ah,sehingga mazhabnya juga
diikuti oleh al-Imam al +ukhari, al-Asy`ari dan lain- lain! &ekarang a#abila demikian adanya, dari mana
asal- usul #enda#at baha-a al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari telah meninggalkan mazhab dan
#enda#at-#enda#atnya yang mengikuti Ibn "ullab33
Benarkah karya Terakhir imam Al-Asyari ialah al-ibanah an usul al-Diyanah mengikut metod ahli
Sunnah wal jamaah dengan meninggalkan metod Ibn ullab
"itab al-Ibanah `an )sul al- *iyanah di dak-a sebagai hujjah bagi golongan yang mengatakan baha-a
#emikiran al-Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari melalui tiga fasa #erkembangan di dalam kehidu#annya!
Memang harus diakui, bah-a al-Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari di dalam kitab al-Ibanah dan sebagian
kitab-kitab yang lain juga dinisbahkan terhada#nya mengikuti metodologi yang berbeda dengan kitab-
kitab yang #ernah dikarang olehnya! *i dalam kitab al-Ibanah, al-Imam Abu al-Hassan al Asy`ari
mengikuti metodologi taf-idh makna yang diikuti oleh majoriti ulama1 &alaf berkaitan dengan ayat-
ayat mutasyabihat! +erdasarkan hal ini, sebagian golongan memahami bah-a al-Imam Abu al-Hassan al-
Asy`ari sebenarnya telah meninggalkan mazhabnya yang kedua iaitu mazhab Ibn "ullab, dan kini
beralih ke#ada metodologi &alaf!
*i atas telah kami #a#arkan, bah-a Ibn "ullab bukanlah ahli agama yang menyalahi ulama1 &alaf!
+ahkan dia termasuk dalam kalangan ulama1 &alaf dan konsisten mengikuti metodologi taf-idh
sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-`As6alani di dalam kitabnya 8isan al-Mizan!
E)MA 'AHA+I <I*A" M9MAHAMI MA"&)* <AF'I*44 A<A) M9;9"A 8+H <A) M9<.*9 &A8AF *A;IPA*A
)8AMA 72 "9<9M) 8A:2&):2 *2: &A8AF33
Pa#aran di atas sebenarnya telah 0uku# untuk membatalkan klaim yang mengatakan bah-a al-Imam
Abu al-Hassan al- Asy`ari meninggalkan metodologi Ibn "ullab dan ber#indah ke metodologi &alaf,
kerana Ibn "ullab sendiri termasuk dalam kalangan ulama1 &alaf yang konsisten dengan metodologi
&alaf!
.leh sebab itu, bagaimana dengan kitab al-Ibanah yang menjadi dasar ke#ada kelom#ok yang
mengatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari telah meninggalkan #enda#atnya yang mengikuti
Ibn "ullab3
*i sini, da#atlah kita ketahui bah-a kitab al-Ibanah yang asli telah membatalkan kenyataan golongan
'ahhabi yang mengatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari telah meninggalkan #enda#atnya
yang mengikuti Ibn "ullab,kerana kitab al-Ibanah di tulis untuk mengikuti metodologi Ibn
"ullab,sehingga tidak mungkin dak-aan yang mengatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari
telah meninggalkan #enda#at tersebut!
Ada bebera#a fakta sejarah yang mengatakan baha-a al-Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari menulis kitab
al-Ibanah dengan mengikut metodologi Ibn "ullab,kenyataan ini disebut oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-
`As6alani di dalam kitabnya 8isan al-Mizan iaitu: DMetodologi Ibn "ullab diikuti oleh al-Asy`ari di dalam
kitab al- IbanahD! $Ibn Hajar al-`As6alani$t!t!%,8isan al-Mizan, *ar, al-Fikr, +eirut, juz ?, hal! =A@%
Pernayataan al-Hafiz Ibn Hajar al- `As6alani ini menambah keyakinan kita bah-a Ibn "ullab konsisten
dengan metodologi &alaf al-&alih dan termasuk ulama1mereka, kerana kitab al-Ibanah yang dikarang
oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari #ada akhir hayatnya dan mengikuti metodologi &alaf, juga
mengikuti metodologi Ibn "ullab!
Hal ini memba-a ke#ada kesim#ulan bah-a metodologi &alaf dan metodologi Ibn "ullab A*A8AH &AMA,
dan itulah yang diikuti oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari setelah keluar dari Muktazilah!
*engan demikian, kenyataan al- Hafiz Ibn Hajar al-`As6alani tersebut juga telah membatalkan dak-aan
golongan 'ahhabi melalui kenyataan mereka yang mengatakan bah-a #emikiran al-Imam Abu al-
Hassan al-Asy`ari mengalami tiga fase #erkembangan!
+ahkan kenyataan tersebut da#at menguatkan lagi kenyataan yang menyatakan baha-a #emikiran al-
Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari hanya mengalami dua fasa #erkembangan saja iaitu fasa ketika
mengikuti fahaman Muktazilah dan fasa kembalinya al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari ke#ada
metodologi Ahl al-&unnah 'a al-(ama`ah yang sebenar sebagaimana yang diikuti oleh Ibn "ullab, al-
Muhasibi, al-5alanisi, al- "arabisi, al-+ukhari, Muslim,Abu <saur, al-<abari dan lain-lain!
*alam fase kedua ini al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari mengarang kitab al-Ibanah!
*alil lain yang menguatkan lagi baha-a kitab al-Ibanah yang dikarang oleh al-Imam Abu al-Hassan al-
Asy`ari sesuai dengan mengikut metodologi Ibn "ullab adalah fakta sejarah, karena al- Imam Abu al-
Hassan al-Asy`ari #ernah menunjukkan kitab al- Ibanah tersebut ke#ada sebagian ulama1 Hanabilah di
+aghdad yang sangat menitik beratkan tentang fakta, mereka telah menolak kitab al-Ibanah tersebut
kerana tidak setuju terhada# metodologi al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari! *i dalam hal ini, al-Hafiz
al-Fahabi telah berkata: D"etika al-Asy`ari datang ke +aghdad, dia mendatangi Abu Muhammad al
+arbahari berkata : Aku telah membantah al (ubba1i!Aku telah membantah Majusi! Aku telah
membantah "ristian! Abu Muhammad menja-ab, Aku tidak mengerti maksud #erkataanmu dan aku
tidak mengenal ke0uali a#a yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad! "emudian al-Asy`ari #ergi dan
menulis kitab al-Ibanah! <ernyata al-+arbahari teta# tidak menerima al-Asy`ariD! $Al-*zahabi $@AA4%,
&iyar A`lam al-:ubala, Muassasah al-;isalah, +eirut, ed,&yuaib al-Arnauth, juz @=, hal! G= dan juga juz
@C, hal! A dan Eetakan Maktabah al-&hafH, 0et!@, @4=4H, Iol!A, hal!?B=JIbn Abi 7a1la al-Farra1$t!t!%
<aba6at al- Hanabilah, &alafiyyah, Eairo, ed! Hamid al-Fa6i, juz =, hal! @G%
Fakta sejarah di atas menyim#ulkan, bah-a al- +arbahari dari sebagian kelom#ok Hanabilah tidak
menerima konse# yang dita-arkan oleh al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari! "emudian al- Imam Abu al-
Hassan al-Asy`ari menulis kitab al-Ibanah dan diajukan ke#ada al-+arbahari,ternyata ditolaknya juga!
Hal ini menjadi bukti baha-a al- Ibanah yang asli ditulis oleh al-Imam Abu al-Hassan al- Asy`ari tidak
sama dengan kitab al-Ibanah yang kini diikuti oleh golongan 'ahhabi! A7. A*A APA 7A3333
"itab al-Ibanah yang asli sebenarnya mengikut metodologi Ibn "ullab!
Perlu diketahui #ula, bah-a sebelum fase al-Imam Abu al- Hassan al-Asy`ari,kelom#ok Hanabilah yang
0enderung ke#ada #enelitian fakta itu telah menolak metodologi yang dita-arkan oleh Ibn "ullab,al-
+ukhari, Muslim, Abu <haur, al-<abari dan lain-lain berkaitan dengan MA&A8AH +AEAA: &9&9.;A:2
<9;HA*AP A8- 5);A: APA"AH <9;MA&)" MA"H8)" A<A) +)"A:! &ekarang, a#abila kitab al- Ibanah
yang asli sesuai dengan metodologi Ibn "ullab, lalu bagaimana dengan kitab al-Ibanah yang tersebar
de-asa ini yang menjadi dasar kaum 'ahhabi untuk mendak-a baha-a al- Asy`ari telah membuang
mazhabnya3
+erdasarkan kajian yang mendalam, #ara #akar telah membuat kesim#ulan baha-a kitab al-Ibanah
yang dinisbahkan ke#ada al-Imam Abu al-Hassan al-Asy`ari tersebut telah tersebar de-asa ini #enuh
dengan tahrif/ distoris,#engurangan dan #enambahan! <erutama kitab al- Ibanah yang diterbitkan di
&audi Arabia dan ditah6i6kan oleh ulama 'ahhabi 444
Tulisan-tulisannya
4i antara tulisan-tulisan beliau adalahO al-&banah an %shuli $iyanah, Maqalatul &slamiyyin, ,isalah &la Ahli Tsaghr, al-
-uma fi ,addi ala Ahlil "ida, al-Mu!az, al-%mad fi ,uyah, .ushul fi ,addi alal Mulhidin, Khalqul Amal, Kitabush
'hifat, Kitabur ,uyah bil Abshar, al-Khash #al Am, ,addu Alal Mu!assimah, &dhahul "urhan, asy-'yarh #a Tafshil,
an-Naqdhu alal /ubai, an-naqdhu alal "alkhi, /umlatu Maqalatil Mulhidin, ,addu ala &bni ,u#andi, al-)ami fi ,addi
alal Khalidi, Adabul /adal, /a#abul Khurasaniyyah, /a#abus 'irafiyyin, /a#abul /ur!aniyyin, Masail Mantsurah
"aghdadiyyah, al-.unun fi ,addi alal Mulhidin, Na#adir fi $aqaiqil Kalam, Kasyful Asrar #a Hatkul Atsar1 Pa:sirul
Quran al-Mukhtazin1 dan yang lainnya(
al-Imam Ibnu Ha5m ")*+ ! ber,ata1 Hal-Imam Abul Hasan al-Asyari memili,i @@ tulisan(
%i antara perkataan-perkataannya
al-Imam Abul Hasan al-Asyari "LL)*+ LL! ber,ata dalam ,itabnya al-Ibanah an shuli %iyanah hal( ?FA A-abila
seseorang bertanya1 H7amu menging,ari -er,ataan Muta5ilah1 Qadariyyah1 6ahmiyyah1 Haruriyyah1 Ra:idhah1 dan
Mur3iah( Ma,a terang,an ,e-ada ,ami -enda-atmu dan ,eya,inanmu yang eng,au beribadah ,e-ada Alloh
dengannyaQB 6a=ablah1 HNenda-at dan ,eya,inan yang ,ami -egangi adalah ber-egang teguh dengan ,itab Rabb
,ita1 sunnah ;abi ,ita dan a-a yang diri=ayat,an dari -ara sahabat1 tabiin1 dan -ara ahli hadits( 7ami ber-egang
teguh dengannya( 4an ber-enda-at dengan a-a yang di,ata,an oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin
Hanbal(B
Ring,as -er,ataan ,ami bah=asanya ,ami beriman ,e-ada Alloh1 -ara malai,at;ya1 ,itab-,itab;ya1 -ara rasul;ya1
dan a-a yang diba=a oleh mere,a dari sisi Alloh dan a-a yang diri=ayat,an oleh -ara ulama yang ter-er2aya dari
Rasulullah ! "#$ %&' ,ami tida, a,an menola, sedi,it-un( Sesungguhnya Alloh adalah Ilah yang Rsa1 tiada
sesembahan yang berha, diibadahi ,e2uali 4ia1 4ia Rsa dan tem-at bergantung seluruh ma,hlu,1 tida,
membutuh,an ana, dan istri( 4an bah=asanya Muhammad ! "#$ %&' adalah hamba dan utusan-;ya( Alloh
mengutusnya dengan memba=a -etun3u, dan dien yang benar( Surga dan nera,a benar adanya( Hari ,iamat -asti
datang1 tida, ada ,esamaran sedi,it-un( 4an Alloh a,an membang,it,an yang ada di ,ubur( Alloh bersemayam di
atas Arsy se-erti dalam :irman;ya A


HAlloh yang Maha Nemurah bersemayam di atas <Arsy(B CQS( PhahaA @G
Alloh memili,i dua tangan1 ta-i tida, boleh dita,yi:1 se-erti dalam :irman;yaA

HPelah 7u-2i-ta,an dengan ,edua tangan-7u(B CQS( ShadA F@G dan :irman;ya

"

HPeta-i ,edua-dua tangan Alloh terbu,a(B CQS( al-MaidahA />G


Alloh memili,i dua mata tan-a di-ta,yi: se-erti dalam :irman;yaA

&

'

'

H9ang berlayar dengan -enga=asan mata 7ami(B CQS( al-QamarA ?>G


Sia-a yang menyang,a bah=a nama-nama Alloh bu,anlah Alloh ma,a sungguh dia sesat1 Alloh berilmu se-erti
dalam :irman;yaA
$

&

+ ,-

&

H4an tida, ada seorang -erem-uan-un yang mengandung dan tida, C-ulaG melahir,an melain,an dengan ilmu-;ya(B
CQS( IathirA ??G
7ita meneta-,an bah=a Alloh mendengar dan melihat1 ,ita tida, mena:i,annya se-erti dila,u,an oleh orang-orang
Muta5ilah1 6ahmiyyah1 dan 7ha=ari3(B
Beliau ber,ata dalam ,itabnya Maqalatul &slamiyyin #a &khtilaful Mushallin hal( .J0A 7esim-ulan a-a yang diya,ini
oleh ahli hadits dan Sunnah bah=asanya mere,a menga,ui ,eimanan ,e-ada Alloh1 -ara malai,at;ya1 ,itab-
,itab;ya1 -ara rasul;ya1 dan a-a yang diba=a oleh mere,a dari sisi Alloh dan a-a yang diri=ayat,an oleh -ara
ulama yang ter-er2aya dari Rasulullah mere,a tida, a,an menola, sedi,it-un( 4an bah=asanya Alloh adalah Ilah
yang Rsa1 tiada sesembahan yang berha, diibadahi ,e2uali 4ia1 4ia Rsa dan tem-at bergantung seluruh ma,hlu,1
tida, membutuh,an ana, dan istri( 4an bah=asanya Muhammad ! "#$ %&' adalah hamba dan utusan-;ya S
Mere,a memandang =a3ibnya men3auhi setia- -enyeru ,e-ada ,ebidahan dan henda,nya menyibu,,an diri dengan
memba2a al-Quran1 menulis atsar-atsar1 dan menelaah :iqih1 dengan selalu ta=adhu1 tenang1 bera,hla, yang bai,1
menebar ,ebai,an1 menahan diri dari mengganggu orang lain1 meninggal,an ghibah dan namimah1 dan berusaha
mem-erhati,an ,eadaan orang yang ,e,urangan(
Inilah ,esim-ulan dari a-a yang mere,a -erintah,an1 amal,an1 dan mere,a -andang1 dan ,ami mengata,an
sebagaimana yang ,ami sebut,an dari mere,a dan ,e-ada ini semua kami bermadzhab1 dan tida,lah ,ami
menda-at,an tau:iq ,e2uali dari Alloh(B
"afatnya
al-Imam Abul Hasan al-Asyari "LL)*+ LL! =a:at Baghdad -ada tahun K.> H( Semoga Alloh meridhoi-nya dan
menem-at,annya dalam ,eluasan 3annah;ya(
&u#ukan
'iyar Alamin Nubala oleh Ad5-45ahabi ?@DE@-J01 dan Tar!amah Abul Hasan al-Asyari oleh Syai,h Hammad bin
Muhammad al-Anshari 2eta,an ,etiga ?KJ0 H(