Anda di halaman 1dari 3

PROGRAMACION CUERPO ACELERACION ELECTRONICO NISSAN

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE CUERPOS DE ACELERACION


ELECTRONICO NISSAN XTRAIL Y SENTRA
Este procedimiento es para os nissan !"e #a no c"entan con c$icote de aceerador%
como e B&' # Ameras ()*+ en adeante% X,Trai% Atimas% etc-....
Los c"erpos de aceeraci/n de estos modeos% se s"een despro0ramar c"ando se
impian% por o !"e es importante !"e aprendan a repro0ramaro # no ten0an !"e e1aro
a a a0encia-
La 2aa m3s com4n es% !"e desp"5s de $acere s" impie6a con car7"ceaner # toda a
cosa% a terminar # encender e motor% nos damos c"enta !"e se !"eda aceerado a m3s
de &%8** rpms # no 7a9an% a otra 2aa es !"e se !"eda m"# 7a9o de rpms # cada 1es
!"e desaceeramos% e motor se apa0a-
:an a necesitar "n reo9 !"e mar!"e os se0"ndos # "na persona !"e os apo#e en e
procedimiento---
&- Enciende e motor # de9ao !"e e0"e a s" temperat"ra norma de tra7a9o% osea%
$asta !"e se prendan os 1entiadores de radiador-
;- Apa0a e motor # espera ' se0-
8- Gira e s<ic$ de encendido $asta !"e se prendan os indicadores de ta7ero de
instr"mentos # esperas 8 se0-
+- A terminar de contar os 8 se0"ndos% inmediatamente tienes !"e pisar e peda de
aceerador # sotaro ' 1eces en "n apso no ma#or a ' se0% osea% "n pisoton por se0-
O9o% re1isa !"e e tapete no 1a#a a estor7ar para !"e e peda a0"e $asta e 2ondo-
'- A terminar e 'to- pisoton a aceerador% s"etas e peda # esperas e=actamente >
se0-
?- A terminar os > se0-% pisas e aceerador a 2ondo sin sotaro # c"entas ;& se0-% por
nin0"n moti1o s"etes e pie de aceerador $asta !"e e0"es a os ;& se0- A!"@ $a# dos
cosas !"e 1an a pasar% si es !"e $iciste todo 7ien $asta a!"@% por o !"e 1as a necesitar
de "na persona !"e est5 a pendiente de 2oco de (Ac$eB(A-
C"ando empie6an a correr os ;& se0-% apro=imadamente% c"ando 1a#as en e se0"ndo
&&% se de7e de apa0ar e (Ac$eB(A # "nas mi5simas desp"5s empie6a a parpadaer% si
pasa esto% 1as por 7"en camino para pro0ramar e c"erpo de aceeraci/n-
,Bien% c"ando 1a#as por e se0"ndo ;& / ;;% e 2oco de (Ac$ecB(A se 13 a !"edar
prendido 2i9o de n"e1o- S"etas e peda de aceerador # c"entas 8 se0-
,C"ando terminen os 8 se0-% enciendes e motor # esperas otros ;& se0- Si $iciste todo
7ien $asta a!"@% 1as a notar !"e c"ando empie6an a transc"rrir estos ;& se0% e motor
de7e de 7a9ar as re1o"ciones $asta as >'* # se esta7ii6a-
,A terminar os ;& se0- e das "nos 8 aceerones pa"sados% para !"e p"edas c$ecar
!"e dep"5s de cada aceer/n 7a9e a s"s re1o"ciones normaes% si esto s"cede% #a
!"ed/ pro0ramado t" c"erpo de aceeraci/n-
En e caso !"e no p"edas $acer este procedimiento% a otra opci/n es !"e o e1es a a
a0encia para !"e e metan e Cons"t # repro0ramen e c"erpo de ace-
a"to6one
Socio Com"nitario
*