Anda di halaman 1dari 2

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK

JALAN DIPLOMATIK OFF JALAN BAKO


PETRA JAYA
93050 KUCHING
Telefon
Fax
: 082-473473
:082-473668
Ruj. Kami : JPS(W)/SPPK(Suk)/153/05/11/41/Jld. ( )
Tarikh : Januari 2014
Semua Pea!ai Pendidikan "aerah
Peja#a$ Pendidikan "aerah
Sara!ak
Tuan
PELAPORAN BULANAN STATUS PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN
2014
"enan %eala h&rma$n'a %a'a diarah merujuk dari (ahaian Sukan ((S))
Kemen$erian Pendidikan *ala'%ia (KP*) (il.KP.(S.201+01/01/015 Jld.2(22)
#er$arikh *ei 2011 dan Peja#a$ Ke$ua Penarah Pelajaran *ala'%ia (il.KP((PS,+
SKP")-00 Jld.-(22) #er$arikh - *ei 2011 menenai .erkara di a$a%.
2. Sehu#unan denan i$u) ja#a$an ini mem&h&n ja%a #aik $uan un$uk
menda.a$kan %$a$u% .elak%anaan da%ar ini di %ek&lah %eliaan $uan ma%in+ma%in.
Pihak $uan dimin$a un$uk menunakan in%$rumen$ %e.er$i ke$e$a.an di #a!ah:
2.1 (ahaian / un$uk dii%i &leh .ihak %ek&lah di #a!ah %eliaan $uan
2.2 (ahaian ( un$uk dilenka.i%ikan &leh .ihak $uan
3. Je%$eru i$u) .ihak $uan di%arankan aar menhan$ar .ela.&ran ini %e.er$i
ke$e$a.an di #a!ah:
(il Perkara Tarikh ,an$ar ke JP0 Sara!ak
1 Pela.&ran #ai #ulan Januari)
1e#ruari dan *a2
1- /.ril 2014
2 Pela.&ran #ai /.ril) *ei dan Jun 1- Julai 2014
3 Pela.&ran #ai #ulan Se.$em#er dan
3k$&#er
1- 0&4em#er 2014
4 Pela.&ran 0&4em#er dan "i%em#er 1- "i%em#er 2014
4. (er%ama+%ama ini di%er$akan %e%alinan #&ran (ahaian / (un$uk dii%i &leh
.ihak %ek&lah) )#&ran (ahaian ( (un$uk dii%i &leh Peja#a$ Pendidikan "aerah) dan
5ar$a /liran Penhan$aran *akluma$ 6a.&ran un$uk $indakan $uan %elanju$n'a.
-. Jika ada %e#aran .er$an'aan) %ila hu#uni 7n2ik Ra%id (in *ail (8ni$ Sukan)
di $alian 092 4:3 -5: a$au 013 5:5 4-:2.
Sekian) $erima ka%ih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Sa'a 'an menuru$ .erin$ah)
( ELLEN @ MANIUM ENGANG )
Sek$&r Penuru%an Pem#anunan Kemanu%iaan
#... Penarah Pendidikan Sara!ak
%.k. 1ail Tim#ul Penarah Pendidikan Sara!ak
1ail Tim#ul Tim#alan Penarah Pendidikan Sara!ak
R(*/r#m/.lnk/.ela.&ran .elak%anaan da%a$1m1%/2014
CARTA ALIRAN
PELAPORAN PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN 2014
1 Sura$ Siaran dari 8ni$ Sukan) SPPK
"imajukan ke.ada %emua Peja#a$ Pendidikan
"aerah.
21 Januari 2014
2 Sura$ Siaran dari Peja#a$ Pendidikan "aerah ke
%emua Sek&lah *enenah dan Sek&lah Rendah
30 Januari 2014
3 Sek&lah *enenah dan Sek&lah Rendah
menhan$ar 6a.&ran ke Peja#a$ Pendidikan
"aerah
"i2adankan .ada
: /.ril 2014
: Julai 2014
: 0&4em#er 2014
9 "i%em#er 2014
4 Peja#a$ Pendidikan "aerah merumu%kan 6a.&ran :+15 /.ril 2014
:+15 Julai 2014
:+14 0&4em#er 2014
;+15 "i%em#er 2014
5 Peja#a$ Pendidikan "aerah menhan$ar 6a.&ran
ke 8ni$ Sukan) SPPK
1- /.ril 2014
1- Julai 2014
1: 0&4em#er 2014
1- "i%em#er 2014
- 8ni$ Sukan merumu%kan 6a.&ran dan %e$eru%n'a
menhan$ar 6a.&ran ke (ahaian Sukan)
Kemen$erian Pendidikan *ala'%ia.
1:+21 /.ril 2014
1:+21 Julai 2014
1:+21 0&4em#er
2014
1:+22 "i%em#er 2014
Semua 6a.&ran hendaklah dihan$ar melalui 1ak
0&. 092 4:3 --9 dan diemelkan ke alama$
ra%idmail-;<mail.2&m
6a.&ran di%er$akan
denan %ura$ irinan
dari.ada PP"

Anda mungkin juga menyukai