Anda di halaman 1dari 1

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK

JALAN DIPLOMATIK
OFF JALAN BAKO
PETRA JAYA
93050KUCHING
Telefon:
Fax
082-473473
082-473668
(HEM/Kokurikulum/Sukan)
Ruj. Kami : JPS(W)/SPPK(Suk)/153/05/11/41Jld. ( )
Tarikh : Januari2014
SemuaPea!aiPendidikan "aerah
Peja#a$Pendidikan "aerah
Sara!ak
Tuan%
DASAR 1MURID 1SUKAN : PROFIL MURID 2014
"enan &eala h'rma$n(a &a(a diarah merujuk &ura$ dari )ahaian Sukan ()S)%
Kemen$erian Pendidikan *ala(&ia (KP*) )il.KP.)S.201+01/01/015 Jld.2(31)
#er$arikh 2, *ei 2011menenai -erkara di a$a&.
2. Sehu#unan denan i$u% &emua &ek'lah di #a!ah -en$ad#iran $uan
dihendaklah meni&i makluma$ -en(er$aan murid dalam &ukan denan
menunakan )'ran ./1*1S dan &e$eru&n(a di -erinka$ Peja#a$ Pendidikan
"aerah merumu&kan ke da-a$an makluma$ dari &emua &ek'lah di #a!ah
-en$ad#iran ma&in+ma&in denan menunakan )'ran )/1*1S ke Ja#a$an
Pendidikan /eeri Sara!ak.
3. )er&ama+&ama in idi&er$akan &e&alinan )'ran ./1*1S dan )'ran )/1*1S
un$uk $indakan $uan &elanju$n(a. )'ran )/1*1S (an $elah lenka- dii&i hendaklah
dimajukan ke 0ni$ Sukan% SPPK% Ja#a$an Pendidikan /eeri Sara!ak &e#elum a$au
-ada 3 1e#ruari 2014.
4. Se#aran -er$an(aan &ila hu#uni 2n. Ra&id )in *ail di 0ni$ Sukan% SPPK%
Ja#a$an Pendidikan /eeri Sara!ak di$alian 032 4,3 45, a$au 013 5,5 44,2.
Sekian% $erimaka&ih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Sa(amenuru$-erin$ah%
(ELLEN @ MANIUM ENGANG)
Sek$'r Penuru&an Pem#anunan Kemanu&iaan
#.-. PenarahPendidikan Sara!ak
&.k. 1ail Tim#ul Penarah Pendidikan Sara!ak
1ail Tim#ul Tim#alan Penarah Pendidikan Sara!ak
RBM/rbm/plnk/profilmurid 1m1s/2014

Anda mungkin juga menyukai